Çimsa sürdürülebilirlik raporu 2010

Click here to load reader

Post on 23-Dec-2016

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SRDRLEBLRLK RAPORU 2010Gelecek iin bugnden

 • 1

  NDEKLER

  YNETM KURULU BAKANIMIZIN MESAJI 2

  GENEL MDRMZN MESAJI 3

  KURUMSAL PROFL

  RNLERMZVEPAZARDAKYERMZ 6

  DEERZNCRMZDEKSRDRLEBLRLKKONULARIMIZ 8

  VZYON VE STRATEJ

  SRDRLEBLRLKVZYONUMUZ 12

  KURUMSALYNETM 14

  ETYAKLAIMIMIZ 15

  SRDRLEBLRLKHEDEFLERMZ 15

  PAYDALARIMIZLA DYALOUMUZ

  NCELKLPAYDALARIMIZ 20

  STRATEJKSRDRLEBLRLKKONULARIMIZINBELRLENMES 21

  EKONOMK ETKLERMZ

  EKONOMKETKLERMZEYNELKYNETMYAKLAIMIMIZ 28

  YARATTIIMIZVEDAITTIIMIZEKONOMKDEER 29

  SRDRLEBLRLKEREVESNDEKYATIRIMLARIMIZ 29

  SOSYAL ETKLERMZ

  SALIIVEGVENL(SG) 32

  RNGVENLVESORUMLULUU 35

  ALIANLARIMIZAYATIRIMLARIMIZ 37

  NSANHAKLARIVEETFIRSATSUNMAYAKLAIMIMIZ 39

  EVRESEL ETKLERMZ

  EVREYNETM 42

  EMSYONAZALTIMINDAKBAARIMIZ 43

  SRDRLEBLRKAYNAKYNETM 46

  KLMNKORUNMASI 49

  ENERJNNVERMLKULLANIMI 50

  EVREDOSTUYATIRIMVEHARCAMALARIMIZ 53

  ARAZLERNDOAYAYENDENKAZANDIRILMASIVELOKALETKLERNAZALTILMASI 54

  SRDRLEBLRLK PERFORMANS TABLOLARI

  EKONOMKPERFORMANSIMIZ 58

  SOSYALPERFORMANSIMIZ 58-59

  EVRESELPERFORMANSIMIZ 60-61

  GRI ERK TABLOLARI

  GRISTRATEJVEANALZ 64-65

  GRIYNETMYAKLAIMIAIKLAMALARI 66

  GRIPERFORMANSGSTERGELER 67-70

  EKLER

  DLLERMZ 71

  KURUMSALYELKLERMZ 71

  VERLMLEMETEKNKLERVEHESAPLAMATEMELLER 71

  Rapor Hakknda

  imsaimentoSanayiveTicaret

  A..nin(imsa),2007-2010dnemini

  kapsayanekonomik,evreselvesosyal

  performansn,builksrdrlebilirlik

  raporumuzlapaydalarmza

  aktaryoruz.imsaolarakbugnk

  iveoperasyonlarmzyrtrken,

  srdrlebilirlikadnapaydalarmzn

  gelecektekiihtiyavebeklentileriniolumlu

  yndeetkileyerek,bununiingerekli

  aksiyonlaralmanoktasndaazamizen

  gsteriyoruz.Dolaysylaburaporbir

  anlamdapaydalarmznsrdrlebilirlikle

  ileilgilincelikleriniinceleyeceimizve

  zmleripaylaacamzennemli

  platformlardanbiridir.

  Raporun amac ve snrlar

  Burapor,imento,hazrbetonveagrega

  sektrlerindefaaliyetgsterenimsann,

  Trkiyedeyrttfaaliyetlerisrasnda

  yarattekonomik,evreselvesosyal

  etkilerielealmaktadr.Faaliyetlerimiz

  sonucundaortayakmasolastm

  olumsuzluklarasgaridzeyeindirmek

  adnagerekletirmeyingrdmz

  aksiyonlarkonusundapaydalarmz

  bilgilendirmeyihedefliyoruz.Busayede

  paydalarmz,imsannlraporlama

  srecindesrdrlebilirlikperformansn

  lme,izlemeveiyiletirmeadmlarn

  izleyebilecekler.

  Stratejikkonularnbelirlenmesindeve

  verilerintoplanmasnda,imsann

  tmimentofabrikalarnaekolarak

  belirliagregavehazrbetontesislerini

  inceledik.imsannyurtdterminallerive

  tedarikileriyleyrtlenlojistikfaaliyetleri

  haricindekitmoperasyonlarburapor

  kapsamndayeralmaktadr.

  GRI Kresel Raporlama Giriimi

  (Global Reporting Initiative) uyum

  beyan

  imsaSrdrlebilirlikRaporunu,

  kreseldzeydegeerliliiolanGRI

  SrdrlebilirlikRaporlamasRehberinin

  (G3)tmanaveekgstergelerinitemel

  alarakveGRIBseviyesineuygun

  olarakhazrladk.(Bknz.sayfa64-70

  vearkakapakii).Burehber,irketlerin

  srdrlebilirlikerevesindekievresel,

  ekonomikvesosyaletkilerini,buetkilere

  ynelikhedefvefaaliyetlerinivebu

  faaliyetlerinsonularnraporlayabilecekleri

  birereveyioluturuyor.GRIyaek

  olarak,DnyaSrdrlebilirKalknma

  Konseyinin(WBCSD)imento

  Srdrlebilirliknisiyatifi(CSI)prensiplerini

  dedikkatealdk.

  www.globalreporting.org

  www.wbcsdcement.org

  Rapor ieriinin tanm ve payda

  diyalou

  Raporumuzunhazrlanmasndave

  kapsamnnbelirlenmesindeGRInn

  nemlilik,paydakatlm,srdrlebilirlik

  balamvebtnlkprensiplerinidikkate

  aldk.Rapordakibalklar,imsannen

  nemlipaydagrubuolanalanlarile

  yaplananketvealtaylarsonucunda

  belirlendi;stynetimleyaplanaltayve

  toplantlardaincelenerekonayland.

  stynetimingeribildirimlerinitakiben,

  TrkiyeimentoMstahsilleriBirlii

  (TMB),evreDostuYeilBinalar

  Dernei(EDBK)veimentoverenleri

  Sendikas(ES)gibisektrnnemli

  temsilcileriningrlerinebavurduk.

  Paydalarnfikirvenerilerininalnd

  almalarda,imsannsrdrlebilirlik

  erevesindekiekonomik,sosyalve

  evreseletkileriniirketinbtniinele

  aldk.Belirlenentmbalklar,nem

  venceliklerioranndaveraporlama

  dnemineuygunverilerlesunuyoruz.

  Raporun dnemi ve skl

  Burapor,imsann2007-2010faaliyet

  dneminikapsyor.Heryldzenli

  olarakyaynlanacakolanraporumuzun

  geleceksaysn2011faaliyetdnemini

  kapsayacakekilde2012ylnda

  yaymlamayhedefliyoruz.

 • 2 imsa 2007-2010 Srdrlebilirlik Raporu 3

  nmzdeki raporlama dnemindeki hedefimiz

  irket dndaki paydalarmzla da

  stratejik srdrlebilirlik konular kapsamnda

  diyalog platformlar kurarak, farkl payda

  gruplarmzn rapora ve kurumumuzun

  srdrlebilirlik performansna katk

  sunmasn salamak ve onlarn desteini almak

  olacaktr.

  Genel Mdrmzn Mesaj

  DeerliPaydalarmz,

  imsaolarak,Trkimentosektrndeki

  ncyaklammzlabirilkedahaimzaatarak,

  2007-2010faaliyetdneminikapsayandrt

  yllksrdrlebilirlikperformansmzburaporla

  sizlereaktaryoruz.

  Srdrebilirbirinaatmalzemeleriirketiolmak,

  imsanngelecek10yllkdnemiinbelirledii

  nceliklihedeflerdenbirisidir.Buamala,

  hammaddekarmndan,rnlerimizinson

  kullanmsrecinekadarkitmdeerzincirini

  gznndebulundurarak,gemite,bugnve

  gelecektekifaaliyetlerimizdenkaynaklananve

  kaynaklanabileceksosyalveevreseletkileri

  anlamayaveiyiletirmeyeodaklandk.

  imsada2010ylnda,retim,maliilerveinsan

  kaynaklarfonksiyonlarndanoluanveGenel

  Mdrliderliinde2011ylbandanitibaren

  faaliyetegeenbirSrdrlebilirlikKomitesi

  kurduk.Komitesrdrlebilirlikerevesindeki

  2012ve2020kurumsalhedeflerimizibelirledi.

  nmzdekidnemdekomiteningreviise

  irketimizinnemlievreselvesosyaletkilerini

  anlamak,risklerinitanmlamak,iyiletirici

  zmlerretmekvekurumsalsrdrlebilirlik

  performansniyiletirmekiinyenihedefler

  belirlemekolacak.indebulunduumuz

  sektrnhassasiyetininbilinciylepaydalaryla

  diyalounusrekligelitirmeyedevamedeceiz.

  Srdrlebilirlikstratejimizinbirparas

  olacakveekonomikadanbizi

  etkileyebilecektemelkonularadikkatinizi

  ekmekistiyorum.

  Sal ve Gvenlii

  tehlikelerininskayaanabilecei

  zorbirsektrnyesiolaraksosyal

  taahhtlerimizinbanda,endeerli

  varlmzolanalanlarmzn,mteahhit

  alanlarnnvedierziyaretilerimizin

  salnkorumakvegvenliini

  salamakgelir.Herikiikolumuzdaki

  ksavadedeheryltoplamkazasaymz

  %50azaltmayveuzunvadede0kaza

  hedefineulamayvebunusrdrebiilmeyi

  hedefliyoruz.

  rn Sorumluluu

  rnlerimizingvenilirliinigarantietmek

  ennemlisosyaltaahhtlerimizdenbiridir.

  Yaklammzstandartlarauygun,yksek

  gvenilirliktevemterimemnuniyetini

  salayacakkalitederetimyapmakve

  rnlerimizinperformansileilgilibilgileri

  mterilerimizevesonkullanclarailetmektir.

  Alternatif Yakt ve Hammadde Kullanm

  Enerjivehammaddekullanmyounolan

  imentosektrndedoalkaynaklarenverimli

  ekildekullanmayaveyenilenemeyenbirincil

  yaktlarnvedoalhammaddelerinalternatifleriyle

  ikameetmeyenemveriyoruz.Alternatifyakt

  vealternatifhammaddekullanmndahada

  yaygnlatraraknemlibirevrevetoplumsal

  sorunolanatklarnbertarafnazmgetirerek,

  karbondioksitsalnmnazaltmayhedefliyoruz.

  Enerji Verimlilii

  imsadadahaazenerjitketenmodern

  retimproseslerimizleenerjikullanmkaynakl

  emisyonlarazaltmayvedabamlenerji

  ihtiyaciniazaltmakiinatksdanenerjigeri

  kazanmyla,fosilyaktlkaynaklardantasarruf

  salamayhedefliyoruz.

  Biyoeitlilik ve Yerel evresel Etkiler

  Hammaddeteminiamacylayrttmz

  madencilikfaaliyetlerinidoayasayglekilde

  tamamlanmasiinalyorvetahripedilen

  arazilerindoayayenidenkazandrlmasiin

  rehabilitasyonplanlaryapyoruz.nmzdeki

  raporlamadnemindekihedefimizirket

  dndakipaydalarmzladastratejik

  srdrlebilirlikkonularkapsamndadiyalog

  platformlarkurarak,farklpaydagruplarmzn

  raporavekurumumuzunsrdrlebilirlik

  performansnakatksunmasnsalamakve

  onlarndesteinialmakolacaktr.

  irketiindevedndakitmkilitpaydalarmzla

  vetmfaaliyetlerimizdesrdrlebilirlii

  iselletirerekgeleceknesilleriinsrdrlebilir

  birgeleceintemelleriniatmayhedefliyoruz.

  Sayglarmzla,

  Mehmet Hackamilolu

  Genel Mdr

  imsa paydalarna sunduu bu

  srdrlebilirlik raporu ile deer zincirinden yola

  karak faaliyetlerinden kaynaklanan ve

  kaynaklanabilecek ekonomik, sosyal

  ve evresel etkileri, gelecek hedeflerini

  paylaarak iyiletirmeyi planlamaktadr.

  Ynetim Kurulu Bakanmzn Mesaj

  DeerliPaydalarmz,

  imsaynetimibugnveyarntm

  paydalarnnbeklentilerinikarlamakile

  ykmldr.Hissedarlariinsermayeye

  yatrdklarfonlaratatminedicivesrekligeri

  dnsalamakzorundadr.imsa,alanlar,

  tedarikileri,mterilerivezelliklefaaliyet

  gsterdiiblgelerdekitoplumunirketimizden

  beklediievreselvesosyalykmllkleri

  yerinegetirmeyiamalamaktadr.

  imsapaydalarnasunduubu

  srdrlebilirlikraporuiledeerzincirinden

  yolakarakfaaliyetlerindenkaynaklanan

  vekaynaklanabilecekekonomik,sosyalve

  evreseletkileri,gelecekhedeflerinipaylaarak

  iyiletirmeyiplanlamaktadr.

  Trkiyeninendeerliimentovehazrbeton

  irketiolmakvizyonuylaveanahissedarmz

  SabancHoldingindedesteiyle2010

  ylndanitibarensrdrlebilirlikynetimine

  odaklandk.irketimizintmkilitpaydalariin

  srdrlebilirlikhedeflerimizibelirlemeye,gerekli

  aksiyonlaralmayabaladk.

  Elinizdekiburapor2007-2010dnemi

  faaliyetlerimizeyneliksrdrlebilirlik

  erevesindekialmalarmznvebu

  konudakiuzunveksavadeli

  hedeflerimizinbirzetiniteliindedir.

  Buprensipler,faaliyetgsterdiimiz

  tmcorafyalardatopluma

  karsosyalveevresel

  sorumluluklarmz;alanlarmz,

  hissedarlarmz,tedarikilerimiz,

  mterilerimiz,yerel

  komularmz,kamu,siviltoplum

  kurulularvedierpaydalarmz

  ileuyumlubiribirliiiindeyerine

  getirmehedefiyleoluturulmutur.

  nsankaynaklarmzncelikli

  paydamzdr.alanlarmzadrst

  veadilyaklar,ayrmcolmayan,

  gvenlivesalklbiralmaortam

  taahhtederiz.Kendialanlarmznve

  altiverenalanlarnnisal-gvenliive

  alanhaklarnaynelikynetimyaklammz

  builksrdrlebilirlikraporumuzdadetayl

  olarakinceleyebilirsiniz.

  Faaliyetimizdendoabilecekevreseletkileri

  kurumsalvatandalkbilinciyleynetiriz.

  Yasalykmllklerintesindeeniyievresel

  uygulamalarnveevredostuteknolojilerin

  gelimesineveevrebilinciniartracakgiriimlere

  desteksalarz.Enerjiverimlilii,alternatif

  yaktkullanmveiklimdeiimiilemcadele

  konularndakiynetimyaklammzveevrenin

  korunmasnaynelikaldmzaksiyonlarmzbu

  rapordadetaylarylayeralmaktadr.

  Trkiyeninvefaaliyetgsterdiimiz

  lkeleringelenekvekltrlerineduyarl

  davranr,tmyasaldzenlemelereuygun

  hareketederiz.SabancTopluluuyesi

  olarakolarakKurumsalSosyalSorumluluk

  lkelerierevesindehazrlaypuyguladmz

  SA-Etik,iyapeklimizdebizerehberolur.

  rnsorumluluuynetimyaklammzve

  ietiiuygulamalarmzyineburaporunana

  balklarnoluturmaktadr.

  Stratejiksrdrlebilirlikkonularmziimizin

  ayrlmazbirparasolarakyneterek

  paydalarmzaenyksekdeeriyaratacamza

  inanyoruz.Buinanladoruveeminadmlarla

  yolculuumuzadevamedeceiz.

  Sizpaydalarmzdanbeklentimizmevcut

  vegelecekdnemdeaacamziletiim

  kanallarmzaraclylaekonomik,sosyalve

  evreseletkilerimiziiyiletirmeyeynelikfikir

  venerileriniirketimizeaktarmanzolacaktr.

  Sizlerdenalacamzgeribildirimlersrdrlebilir

  birgelecekinaetmehedefimizeulamamz

  kolaylatracaktr.

  Hedeflerimizeulamamzdazveriile

  alacaktmkadrolarmza,ortaklarmza,

  mterilerimizevetmpaydalarmza

  imdidenteekkrlerimizisunuyoruz.

  Mehmet Gmen

  Ynetim Kurulu Bakan

 • 54 imsa 2007-2010 Srdrlebilirlik Raporu

  KURUMSAL PROFL

  imsa olarak Trkiyede ve dnyada imento sektrnn nde gelen oyuncular arasnda

  yer alyoruz.

 • 6 imsa 2007-2010 Srdrlebilirlik Raporu

  Kurumsal Profil

  7

  Hazr beton,imentonunagrega,kum,

  suvekatklarilekartrlmasylaelde

  edilir.Betonistenilenformagirebilmesive

  dayankllkzellikleriyleyapsektrnde

  younlukluolarakkullanlanbir

  malzemedir.

  Agrega,kireta,bazaltgibi

  hammaddelerinkrmaveeleme

  proseslerindeboyutkltmeve

  snflandrmailemlerinetabiitutulmalarile

  retilenyapmalzemesidir.Betonveasfalt

  retimindehammaddeolarakkullanlr.

  retimsrelerivestandartlar,imento,

  hazrbeton,agregarneitlerive

  sektrleilgilidierbilgilere

  www.cimsa.com.tradresindenulalabilir.

  imento ve Klinker (2010)

  Pazardaki Yeri:5milyontonklinker

  kapasitesiileTrkiyedenemlibiryere

  sahipolanimsa,beyazimentoda

  dnyadakiilkoyuncudanbiridir.

  Kalsiyumalminatlimentodaise

  Trkiyedetekvednyadasayl

  reticilerdenbiridir.

  retim Merkezleri:Mersin,Nide,

  EskiehirveKayseride4entegreimento

  fabrikas;Ankaradaimentotmeve

  paketlemetesisi;MalatyadaveMarmara

  RotaLimanndaimentopaketleme

  tesisleri

  alan Says :864

  Net Sat :589.281.469TL

  Hazr Beton ve Agrega (2010)

  Pazardaki Yeri:3,5milyonmetrekp

  kapasitesiileTrkiyeninenbykaltyap

  veenerjiprojelerinebetonsalamaktadr.

  retim Merkezleri:Adana,Adapazar,

  Aksaray,Antalya,Bilecik,Bursa,Eskiehir,

  Kahramanmara,Karaman,Kayseri,

  Konya,Ktahya,Mersin,Nide,Nevehir

  veOsmaniyede41hazrbetontesisi,

  negl-Eskiehirblgesinde3,Mersinde

  2olmakzeretoplam5agregaoca

  alan Says :134

  Net Sat :206.141.756TL

  imentoveKlinker imento

  HazrBetonreticileri

  YenidenSatclarMteahhitler

  Prefabrikreticileri

  naatirketleriKamuDier

  GenelMerkez

  HazrBetonveAgrega HazrBetonveAgrega

  %72

  %28

  %83

  %13%4

  %49%36

  %4%3

  %2

  %2

  %4

  SATI DAILIMI Gc DAILIMI (2010)

  MENTO YURT MTER DAILIMI (2010)

  SabancHolding

  (31.12.2010itibaryla)

  Adanaimento

  Akansa

  DierOrtaklar

  HacmerSabahcVakf

  %49,4%32,0

  %0,1

  %9,

  5

  %9,0

  MSANIN ORTAKLIK YAPISIimsa,griimentonunyansraretmekteolduubeyazimentovekalsiyumalminatlimento(ISIDA)ilerneitliliiveyenilikilik

  konularndadaTrkimentovehazrbeton

  sektrnenderliketmektedir.1972ylnda

  kurulan,1975ylndaMersinfabrikasnda

  retimebalayanirketimiz,Akdeniz,

  AnadoluveMarmarablgelerindeki

  imentovehazrbetontesisleriyleve

  agregaocaklarylahizmetvermektedir.

  Trkimentosununuluslararasplatforma

  geiindedeiiminvegeliimin

  lokomotifiolanimsa,yurtdnda

  daspanya-Sevilla,talya-Trieste,

  Almanya-Emden,Romanya-Kstence,

  Rusya-NovorossiyskveKKTC-

  Gazimausadakiirketveterminalleriyle

  bugn46lkedernlerinidorudan

  kendimarkasilepazarlamaktadr.

  RNLERMZimento,kiretavekilkarmnn

  yksekscaklktastlmasylaeldeedilen

  klinkerinaltavedierkatklarla

  birletirilerektlmesiileeldeedilenbir

  malzemedir.

  RNLERMZ VE PAZARDAK YERMZ

  Sahip olduumuz 5 milyon ton klinker

  kapasiteyle Trkiyedeki en byk imento

  reticilerinden biriyiz. Ayn ekilde hazr beton

  sektrnde de 3,5 milyon metrekp kapasiteye ulaan tesis amzla

  u anda Trkiyenin en byk altyap ve

  enerji projelerine beton salyoruz. imsa

  hisselerinin %32si MKB ulusal pazarnda ilem

  grmektedir.

  2010 Ylna Ait Balca Gstergeler (31.12.2010)

  NetSat 708.480.015TL

  alanlar 998kii(Trkiyeimentofabrikalarndakiistihdamn%7si)

  retim4,6milyontonklinkerve5,4milyontonimento(Trkiyenintoplamklinkerretiminin%9uveimentoretiminin%9u)

  hracat 1,4milyonton(Trkiyetoplamimentoveklinkerihracatnnise%7si)

 • 9

  Ope

  rasy

  on

  M

  teril

  er

  SATI(Hazr beton ve bayi kanal)

  MTERLER

  Y

  klem

  e

  Nak

  liye

  B

  ayile

  r H

  azr

  beto

  n r

  etic

  ileri

  n

  aat

  irk

  etle

  ri/ M

  tea

  hhitl

  er

  Ya

  p k

  imya

  sal

  retic

  ileri

  B

  eton

  pre

  fabr

  ik e

  lem

  an

  retic

  ileri

  R

  efra

  kter

  re

  ticile

  ri

  K

  amu

  sal ve Gvenlii

  Toz Emisyonlar

  Yerel toplum ilikileri

  rn Gvenlii & Sorumluluu

  Mterilerle ve son kullanclarla diyalog

  7

  8

  9 Torbal imento 50 ve 25 kg paketerde (i piyasa

  ve ihracat) 1000 kg ve 1500 kglk big

  baglerde (i piyasa ve ihracat) 1500 kglk sling baglerde

  (ihracat) 1950 kglk paletless

  ambalajlarda (ihracat) 1500 kg, 1600 kg, 2000 kglk

  paletlerde (i piyasa ve ihracat) Mteri aracna veya gemiye

  veya konteynera veya vagonlara yklenir

  Nakliyeci aralar ile datc deposuna ya da rnn son kullancsna ular.

  Dkme imento piyasa iin nakliyeci veya

  mteriye ait silobaslarla veya silovagonlarla (demiryolu ile) mteriye ulatrlr.

  hracat iin yine nakliyeci silobaslaryla gemiye yklenir.

  Hazr beton tesislerimize

  nakliyeci silobaslaryla ulatrlr.

  8 imsa 2007-2010 Srdrlebilirlik Raporu

  Kurumsal Profil

  HAMMADDE (Maden sahalar)

  Ope

  rasy

  on

  Ope

  rasy

  on

  Ope

  rasy

  on

  Ham

  mad

  de: A

  greg

  a, K

  iret

  a (

  kalk

  er),

  Kil/

  ist

  RETM (Fabrikalar)

  sal ve gvenlii

  Toz emisyonlar

  Biyolojik eitlilik/Maden sahalar

  Grlt, sarsnt ve titreim

  Yerel toplum likileri

  D

  elm

  e ve

  Pat

  latm

  a

  Ek

  skav

  atr

  le k

  az v

  e y

  klem

  e

  N

  akliy

  e

  Ara

  rn

  : Klin

  ker

  Ya

  rdm

  c h

  amm

  adde

  ler

  K

  rma

  H

  omoj

  eniz

  e et

  me

  tm

  e

  Pii

  rme

  So

  utm

  a

  Stok

  lam

  a

  Ana

  rn

  : im

  ento

  tm

  e

  Stok

  lam

  a

  Pake

  tlem

  e

  sal ve gvenlii

  Toz emisyonlar

  Sera ve dier gaz emisyonlar

  Alternatif yakt ve hammadde kullanm

  Enerji verimlilii

  Doal kaynak kullanm

  Su Kullanm/Atksu

  Yerel toplum ilikileri

  DEER ZNcRMZDEK SRDRLEBLRLK KONULARIMIZ

  1 3 5

  642 10

 • 10 imsa 2007-2010 Srdrlebilirlik Raporu 11

  VZYON VE STRATEJ

  Srdrlebilir bir irket olmak, gelecek 10 yllk dnem iin belirlediimiz

  drt ncelikli hedefimizden birisidir.

 • 12 imsa 2007-2010 Srdrlebilirlik Raporu 13

  dekatmadeeryaratacakekildeyeni

  yatrmlaryaparak,srdrlebilirbir

  biimdebymek.

  Stratejiknemesahipsrdrlebilirlik

  konularmzbelirlemekamacyla

  alanlarmznveimsastynetiminin

  katlmlarylaanketvealtaylar

  dzenledik.Srdrlebilirlikstratejimizi

  belirlemesrecindemterilerimiz,sivil

  toplumkurulular,yerelynetimlerbata

  olmakzeredierdpaydalarmzla

  kuracamziletiimplatformlar

  bundansonrakiadmlarmzolacaktr.

  Srdrlebilirlikaksiyonplanlarmz,

  odaklandmzstratejiksrdrlebilirlik

  konularerevesindeinaedeceiz.

  Ekonomik Odaklarmz

  Kurumsalynetim

  Mterilerimizvetedarikilerimizle

  iletiim

  Sosyal Odaklarmz

  salvegvenlii

  rnsorumluluuvegvenlii

  Paydalarmzlailetiim

  etii

  evresel Odaklarmz

  Kanunveynetmeliklereuyum

  Tozemisyonlarnnazaltlmas

  CO2salnmnnvediergaz

  emisyonlarnnazaltlmas

  Alternatifyaktvehammaddekullanm

  oranlarnnartrlmas

  Enerjiverimliliininartrlmas

  MSA YNETM YAKLAIMININ TEMELLERTmfonksiyonlardaveibirimlerinde

  kullanlmaktaolanKurumsalKarne,

  imsannstratejiuygulamavetakibi

  srecinintemelinioluturanbirstrateji

  ynetimiaracdr.imsa,senaryotabanl

  ok-gelecekliplanlama,performans

  ynetimiveaksiyonelgiriimlerynetimi

  uygulamalarnKurumsalKarneats

  altndabaarylabirletirmitir.

  KurumsalKarnebnyesindeyeralmayan

  admlarstratejigzdengeirme,gelitirme,

  operasyoneltercmeveuyumlandrma

  admlardr.Bunemliadmlar,Kurumsal

  Karnesonularndandabeslenmekle

  birlikte,yllkolarakdzenlenengzden

  geirmevestratejigelitirmetoplantlar

  yoluylagerekletirilir.

  2009ylndagerekletirdiimizFuture

  Forumstoplantsndayneticilerimiz

  arasndayaplantartmalarnve

  gelitirilenfikirlerinndaimsaynetimi

  olarakgelenekselhedefodaklstrateji

  ynetimiyaklamngeridebrakarak,

  nceliklendirmevekaynaktahsisi

  ilevlerinidebnyesindebulunduran

  modernsenaryobazlyaklam

  benimsedik.Senaryobazlstratejik

  planlamayla;gelecektekarlalabilecek

  olassenaryolarbelirliyor,herbir

  senaryoiinenetkinstratejileriortaya

  koyuyor,aksiyonvekaynakplanlamasn

  budorultudagerekletiriyoruz.

  2010ylndabuyaklammztm

  fonksiyonlardanyneticilerimizinkatld

  StratejiGzdenGeirmetoplantsile

  devamettirdik,2010ylvesonrasiin

  aksiyonplanlarmznceliklendirdik.

  Entegresrdrlebilirlikyaklamna

  gemesrecimizdeyaptmz

  deiiklikler,alanlarmzdantopluma

  tmpaydalarmzaynelikgelitirdiimiz

  effaflkanlayndaieriyor.imsa

  stratejisininomurgasnoluturanstratejik

  hedeflerimizianahatlarylaalanlarmza,

  mterilerimize,toplumavedier

  paydalarmzaynelikolarakbelirledik.

  Buamalarayneliktemelparametrelerle

  balantlolarakbirokkilitperformans

  gstergesitanmladk.

  Bugstergelerintakibinigerekletirerek,

  irketimizinfonksiyonelvegeneldzeyde

  stratejikperformansndeerlendirmeye

  devamediyoruz.

  MSADA SRDRLEBLRLK YNETMAktifolarakynettiimizkonular

  iyiletirilebileceimizinfarkndayz.

  Raporlamadnemindeekonomikbak

  asnaekolarak,evreselvesosyal

  faktrleridegznnealanboyutlubir

  ynetimyaklamkurmakzereyolaktk.

  2010ylnda,retim,maliilerveinsan

  kaynaklarfonksiyonlarndanoluanve

  GenelMdrmzliderliinde2011

  ylndanitibarenfaaliyetegeecek

  birSrdrlebilirlikKomitesikurduk.

  Sorumlulukvehedefleribelirlenenbu

  komiteninburaporlamadnemiiinyapt

  ilkalmasrdrlebilirlikerevesindeki

  2012ve2020kurumsalhedeflerimizi

  belirlemekoldu.(Bknz.sayfa15-19)

  Srdrlebilirlikhedeflerimizikurumsal

  sorumluluklarmzlailikilendirmek

  veilgiliperformansgstergelerini

  takipsistemlerimizedahiletmek,

  srdrlebilirlikynetimsistemimizinbir

  parasdr.

  Kurumsalkararlarmzalrken,

  srdrlebilirlikkriterlerinintmn

  dikkatealmakbizimiinzorlubir

  sregibigrnsedebugnekadar

  kurduumuzTSE-ISOEN14001,

  9001veTSEISG-OHSAS18001gibi

  ynetimsistemlerivediergiriimlerimiz

  srekliolarakperformansmz

  iyiletirmemizeyardmcolmaktadr.

  Mevcutsistemlerimizigzdengeirip,

  srdrlebilirlikprensiplerineve

  performansgstergelerineuyumluhale

  getirmekennemlihedeflerimizdendir.

  Srdrlebilirliinlmuhasebeyaklamnn-ekonomik,evreselvesosyaletkilerinbirbtnolarakynetimini-irketimizintmfonksiyonlarna

  entegreedilmesikurumumuzunyeniliki

  gcnartracakvehedeflerimize

  ulamamzdabizeyardmcolacaktr.

  irketimizindeerzincirinigznnde

  bulundurarak,gemite,bugnve

  gelecektefaaliyetlerimizdenkaynaklanan

  vekaynaklanabileceksosyalveevresel

  etkilerimizianlamayveiyiletirmeyi

  hedefliyoruz.

  AnahissedarmzSabancHoldingin

  dedesteiyle2010ylndanitibaren

  srdrlebilirlikynetimineodaklandk

  vekltrmznayrlmazbirparas

  SRDRLEBLRLK VZYONUMUZ

  Vizyon ve Strateji

  Trkiyenin en deerli imento ve hazr beton

  irketi olmak vizyonuyla, irketimizin tm kilit

  paydalar iin deer yaratarak byme

  hedefi dorultusunda, srdrlebilirlik prensiplerini i

  modelimize entegre etmeye odaklandk.

  TRKYENN EN DEERL MENTO VE BETON RKET OLMAK

  BETON VE MENTO KULLANIcILARININ ULUSLARARASI SEVYEDE ORTAI OLMAK

  GVENLRLK MTER ODAKLILIK BRL YAPMAK

  OPERASYONEL MKEMMELL SALAMAK SRDRLEBLR BR RKET OLMAK MTER VE PAZAR ODAKLI OLMAK

  KRLI/AKILLI BYMEK

  Kurumsal ynetim

  Mterilerimiz ve

  tedarikilerimizle iletiim

  sal ve gvenlii

  rn sorumluluu ve

  gvenlii

  Paydalarmzla iletiim

  etii

  Kanun ve ynetmeliklere

  uyum

  Toz emisyonlar

  CO2 ve dier emisyonlar

  Alternatif hammadde ve

  yakt kullanm

  Enerji verimlilii

  VZYONUMUZ

  MSYONUMUZ

  DEERLERMZ

  2020 HEDEFLERMZ

  SRDRLEBLRLK EREVESNDEK ODAK KONULARIMIZ

  EKONOMK SOSYAL EVRESEL

  olmasiinalmalarmzabaladk.

  Srdrlebilirbirirketolmak,gelecek

  10yllkdnemiinbelirlediimizdrt

  nceliklihedeflerimizdenbirisidir.

  NcELKL HEDEFLERMZ

  1. Operasyonel mkemmellii

  salamak:

  Ynetimde,retimde,satvedatmda,

  yanideerzincirisrelerimizdeyeralan

  tmfonksiyonlardahedeflerbelirlemek,

  buhedeflerikilitperformansgstergeleri

  iletakipetmek,perfomanssrecinde

  srekliiyiletirmeleryapmak,kurumsal

  bilgi/veritabanoluturmak,nakitakmnn

  senaryobazlyakntakibiniyaparakgerekli

  tedbirlerialmakvetmbualmalar

  sistemyaklamdisipliniileyneterek

  operasyonelmkemmelliisalamak.

  2. Srdrlebilir bir irket olmak:

  Sosyalveevreseletkilerimizdenenok

  etkilenenpaydalarmzdanbalayarak,

  tmpaydalarmzlailetiimimizietkin

  yneterek,hempaydalarmzhem

  deirketimiziinuzundnemlideer

  yaratmak;alanlarmzbataolmak

  zeremteri,tedarikiveyerel

  komularmzierentmimsaailesinin

  gnlkyaamnasrdrlebilirkalknma

  anlaynyerletirmek.

  3. Mteri ve pazar odakl olmak:

  Pazarvemterilerimizifaaliyetlerimizin

  odaknoktasyaparakmterilerimizin

  ihtiyalarnvetaleplerinidinlemekve

  anlamakvebylecetmmterilerimiz

  iinkatmadeeryaratarakmterilerimiz

  tarafndannceliklitercihedileniorta

  olmak.

  4. Krl/Akll bymek:

  imsannmevcutoperasyonlarylasinerji

  yaratacakyenivecazippazarlarda,

  irketimizindiernceliklihedeflerine

 • 14 imsa 2007-2010 Srdrlebilirlik Raporu 15

  etii,iyapmayntemlerimizintemelinioluturur.imsaalanlarnnuymasgerekenetikkurallarnsanKaynaklardirektifininIII.blmndedrstlk,gizlilik,

  karatmasvesorumlulukanabalklar

  altndayeralrveintranetzerindende

  tmalanlaraduyurulur.Beyazyakal

  alanlarn%100iegirilerininilkaynda

  kurumsaletikkurallarileilgilieitimalrlar.

  Heryletikeitiminitekraralantmalanlar

  etiktaahhtbelgesinidetekrarokuyup

  imzalarlar.BusrecinsanKaynaklar

  fonksiyonuynetir.SabancEtikkurallarna,

  www.sabanci.com.tradresindenulalabilir.

  DENETM KOMTESimsakanunveynetmeliklereuyum

  vedolaysylayolsuzluunverekabet

  ddavranlarnnlenmesikonusunda

  azamihassasiyetgsterir,bukonular

  enstynetimseviyesindeynetirve

  takipeder.imsanndenetimevreni,

  imentofabrikalarndakiretimbirimleri

  haritmdepartmanlarn(yurtd

  terminalleridahil)kapsar.Ayrcahazrbeton

  operasyonlarndadarutinolarakidari

  veticarikonulardadenetimleryaplr.Bu

  birimlerimsaYnetimKurulutarafndan

  atanmolanDenetimKomitesinebal

  DenetimBirimitarafndanDenetim

  Ynetmeliindetarifedildiizerevegenel

  olarakherikiyldabirkezdenetlenirler.

  YnetimKurulundanaldyetkiye

  dayanarakimsannhakvekarlarn

  korumak,riskynetimi,ikontrol

  vekurumsalynetiminetkinliinin

  gelimesinekatkdabulunmakzere

  DenetimBiriminineitligrevve

  sorumluluklarvardr.Bunlardanbazlar;

  irketynetmelikleri,prosedrler,

  genelgevebirimezeltalimatlarn

  uygulamasnkontrolederek,yrrlkte

  kalmasnsalamak,dzeltilmesigereken

  konulardanerilerdebulunmak,

  Tmbirimlerinfaaliyetveilemlerinin

  yasalmevzuat,ynetmelik,prosedr,

  genelgeler,talimatlar,erevesinde

  yrtlmesinintakibiniyapmak,

  DenetimKomitesini,denetimfaaliyetleri

  veikontrolsistemininyeterliliihakknda

  sreklibilgilendirmek;konuyailikinistek

  venerileriniuygulamayageirmek,

  irketinhedeflerineulamas,hisse

  deerininykselmesi,kurumsalsre

  vefaaliyetleringelimesi,hizmetkalitesi

  vemterimemnuniyetininartmasgibi

  katmadeeryaratacakamalariin

  YnetimKurulunavestynetime

  tavsiyeniteliitayanalmalaryaparak,

  danmanlkvedestekhizmetisunmaktr.

  ET YAKLAIMIMIZ

  SRDRLEBLRLK HEDEFLERMZ

  Sal ve Gvenlii

  imento Birim 2007 2008 2009 2010 2012 2020 GRIlmlkaza(imsa) Kii 0 0 0 1 0 0 LA7Kazasklk*(imsa) Oran 28,25 21,37 7,38 11,16 5 0 LA7Kaypign**(imsa) Gn 619 381 91 7770 (-)%50 0 LA7Kazahariciiegelmeme(imsa) Gn 0 3606 2742 3845 (-)%50 0 LA7Hazr Beton ve Agrega Birim 2007 2008 2009 2010 2012 2020 GRIlmlkaza(imsa) Kii m.d. 0 0 0 0 0 LA7lmlkaza(Altiveren) Kii m.d. 0 0 1 0 0 LA7lmlkaza(3.ahs) Kii m.d. 0 2 3 0 0 LA7Kazasklk*(imsa) Oran m.d. 33,56 48,66 40,46 5 0 LA7Kaypign**(imsa) Gn m.d. 128 142 73 (-)%50 0 LA7Kazahariciiegelmeme(imsa) Gn m.d. 201 97 233 (-)%50 0 LA7

  nsan Haklar Denetimleri

  Kurumsal Birim 2007 2008 2009 2010 2012 2020 GRIAltiverenlerinoran Yzde 100 100 100 100 100 100 HR2

  SOSYAL HEDEFLERMZ

  m.d.=mevcutdeil

  *Kazasklk:allanmilyonsaattekikazaadedi

  **Kaypign:1000almasaatindekignkayb

  1lmlkaza,7500kaypignneeitolarakhesaplanmaktadr.

  Herylkaypignnbirncekiylagre%50azaltacaktr.

  imsadasrdrlebilirlikanlaymziindekurumsalynetim,kararalmasrelerimizdeeffafvehesapverebilir

  olmaktr.Halkaakbirirketolarak,

  SermayePiyasasKurulununKurumsal

  Ynetimlkelerineuyumluhareket

  ediyoruz.KurumsalYnetimlkelerine

  UyumRaporumuz2010faaliyet

  raporumuzun72.sayfasndaincelenebilir.

  YNETM YAPISI- KOMTELERYnetimKurulunabalDenetimKomitesi

  ikiyedenoluur.Buyelerinresmi

  grevleri;bamszdenetiyiatamak,

  irketinikontrolsistemlerininilerliini

  salamak,idenetiminyaptraporlar

  incelemekvebunlaraynelikYnetim

  Kurulunageribildirimdebulunmaktr.

  DenetimMdrlnegelentmikayetler

  bublmdetoplandktansonrakomiteye

  iletilmektedir.AyrcaDenetimKomitesi

  ddenetilerinirkethakkndahazrlad

  raporlarincelerveirketinbukonudaki

  performansnynlendirir.(Bknz.sayfa15)

  AydabirkeztoplanancraKomitesi,insan

  kaynaklar,pazarlama,retim,teknikve

  krediriskideierengenelynetimsel

  konularnynetildiimekanizmadr.

  GenelMdrebalTeknikKomite,

  FabrikaMdrleri,ProsesMdrve

  YatrmlardanSorumluGenelMdr

  Yardmcskatlmylaretimveyatrmlarla

  ilgilikararlarnalndkomitedir.Kredi

  RiskKomitesi,pazardakigelimeler,

  mterilerleilgilialacaklarntakibigibi

  konularynetir.

  KAMU POLTKASI GELTRME FAALYETLERNE KATILIMimsannGenelMdr,Trkiyeimento

  MstahsilleriBirlii(TMB)Ynetim

  KuruluyesiveHazrBetonDaimi

  KomitesiBakandr.TMBaraclile

  imentokonularnda,TMBhazrbeton

  komitesindehazrbetonileilgilikonularda

  kamupolitikasgelitirmefaaliyetiyapar.

  TMBbnyesindeTrkiyedeasfaltyollara

  alternatifolarakbetonyolvebariyerlerin

  yapmnnyaygnlatrlmasnaynelik

  bilgilendirmealmalaryaplr.Ayrca

  SabancHoldingeverilengeribildirimile

  sektrezelolmayankonulardadapolitika

  oluturulur.Kamufaaliyetlerinekatlm

  erevesindekikonularGenelMdr

  tarafndanynetiliptakipedilir.

  KURUMSAL YNETM

  Vizyon ve Strateji

  SRDRLEBLRLK PERFORMANSI VE LGL RSKLERN YNETM KURULU TARAFINDAN GZETMimsaYnetimKuruluirketin

  srdrlebilirlikperformansntakipetmek

  iinaydaenazbirkeztoplanr.Sabanc

  HoldingveYnetimKurulununmevcut

  raporlamaformatlarerevesindetm

  risklertanmlanp,riskharitalarhazrlanr.

  Olaslveetkisiyksekriskfaktrleri

  belirlenirvegereklikararlarveaksiyonlar

  bunlaraparalelolarakalnr.Ynetim

  KurulunabalolancraKomitesiirketin

  srdrlebilirlikhedeflerininbelirlenmesive

  takibindensorumludur.craKomitesinin,

  performansynetimsistemialtnda

  deerlendirilentmkiiselhedefleri

  srdrlebilirlikhedefleriiledorudan

  balantldr.

  GenelMdrMehmet Hackamilolu

  Komite Sekreteri

  Ekonomik Sosyal evresel

  Kurumsalletiim Hlya Deniz

  MalilerGMYNevra zhatay

  RiskMdrRemzi Karatal

  KGIKUzmanTrker Tuncer

  evre,AlternatifYaktveAlternatifHammaddeMdrsmail Boz

  KGIKGMYAyfer Gre

  retimGMYahap Sarer

  evreMhendisiAya zel

  imsa Srdrlebilirlik Komitesi

 • 16 imsa 2007-2010 Srdrlebilirlik Raporu 17

  HAZIR BETON RETM TESSLER EVRESEL SRDRLEBLRLK HEDEFLERMZ

  EVRE VE KALTE YNETM SSTEM HEDEFLER

  Hedef tanm Birim Gerekleen 2010 Hedef 2012 Hedef 2020

  TSENISO9001kaliteynetimsistemibelgelitesissays % 75 100 100

  TSENISO14001evreynetimsistemibelgelitesissays % 45 85 100

  TS18001(OHSAS)belgelitesissays % 85 85 100

  G-KGS(Kalitegvencesistemi)uygunlukbelgelitesissays % 88 100 100

  SU Hedef tanm Birim Gerekleen 2010 Hedef 2011 Hedef 2012 Hedef 2020

  Sugeridnmyaplantesislerdegeridntrlensumiktardatasnntutulmas % 100 100

  Sugeridnmyaplantesissaysoran % 52 100 100

  Su Verimliliinin Artrlmasna Ynelik Aksiyon Plan

  Yasistemdnmyaplantesisoran % 26 66 100 100

  ELEKTRK

  Hedef tanm Birim Gerekleen 2010 Hedef 2011 Hedef 2012 Hedef 2020

  Elektrikdatasraporlanantesisoran % 92 100 100 100

  EMSYONLARIN YNETM VE AZALTILMASI

  Hedef tanm BirimGerekleen

  2007-2010Hedef 2011 Hedef 2012 Hedef 2014

  Havadaasltozemisyonu mg/Nm3 1,21 _ 1,03 _

  Kaak Toz Emisyonlarnn Azaltlmasna Ynelik Aksiyon Plan

  Agregastoklamasiinkapalstokholtesisoran % 8 31 58 100

  GENEL

  evreKorumaHarcamalarveYatrmlar

  Birim Gerekleen 2010 Hedef 2011 Hedef 2012 Hedef 2013

  TL 459.125 2,2milyon 2,1milyon 1,8milyon

  EVRE VE KALTE YNETM SSTEM

  Hedef tanm Birim Gerekleen 2010 Hedef 2012 Hedef 2020

  TSENISO9001kaliteynetimsistemibelgelitesisler % 75 100

  TSENISO14001evreynetimsistemibelgelitesisler % 75 100

  TS18001(OHSAS)belgelitesisler % 100

  TSEbelgelitesisler % 50 75 100

  CEbelgelitesisler % 75 100

  DER OLUMSUZ EVRE ETKLERNN AZALTILMASI

  Hedef Tanm Anahtar Performans Gstergesi BirimGerekleen

  2010Hedef

  2011Hedef

  2012Hedef

  2020

  Ortamtozsuzlatrmannyaplmas Ortamtozsuzlatrmasyaplantesisoran % _ 20 50 100

  Tesisstlerininkapatlmas stkapatlantesisoran % _ 10 100 100

  EVRE YNETM VE RAPORLANMASI

  evreverilerininsistematikolaraktoplanmasveizlenmesi

  ALTERNATF YAKIT KULLANIMININ ARTIRILMASI

  Hedef tanmAnahtar Performans

  Gstergesi BirimGerekleen Hedef Hedef Hedef

  2010 2011 2012 2020

  Fosilyaktkullanmnnazaltlmas

  Atkileikameedilenyaktoran(kalorifikbazl) % 3,36 3,5 4,7 10,6

  Alternatif Yakt Kullanmnn Artrlmasna Ynelik Aksiyon Plan

  HotdiscOtomatikAtkBeslemeSisteminin2012deEskiehirFabrikave2020deKayseriFabrikasndakurulmas

  EMSYONLARIN YNETM VE AZALTILMASI

  Hedef tanmAnahtar Performans

  Gstergesi BirimGerekleen Hedef Hedef Hedef

  2010 2011 2012 2020

  Emisyonlarnsrekliolarakkontrolaltndatutularakevreynetmeliklerineuyumunsalanmas

  Tozseviyesi mg/Nm 21