CIM Predavanja

Download CIM Predavanja

Post on 05-Aug-2015

141 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

predmet: CIM Integracija proizvodnih i informacionih tehnologijaNastavnik: dr. Senad Rahimi

Asistent: Edin unje

Predmet: CIMLiteratura: 1. Niko Mjdani, Raunalom integrisana proizvodnja, Strojarski fakultetSlavonski Brod 1997. 2. Vladimir R. Milai; arko A. Spasi, Kompjuterski integrisani tehnoloki sistemi CIM-sistemi, Mainski fakultet- Beograd 1990. 3. Roger Hannam, Computer Integrated Manufacturing, Addison-Wesley England, 1996.Software: 1. SolidWorks 2007. 2. Catia.

CIM (Computer Integrated Manufacturing

Systems)

Obuhvata raunarsku integraciju poslovnih, inenjerskih, proizvodnih i upravljakih informacija koja povezuje sve funkcije kompanije od marketinga do distribucije proizvoda. Prednosti CIM sistema su: brz odziv zahtjevima trita, lako modifikovanje proizvoda, smanjenje proizvodnog ciklusa, visok kvalitet proizvoda, niska cijena proizvodnje, racionalnije iskoritenje materijala, proizvodne opreme i radne snage. Ovu razvojnu strategiju, ovu kocepciju, koja je posebno za svako preduzee i temelji se na specifinostima preduzea, nazivamo raunarom integrisana proizvodnja (CIM) Ne postji danas tano prihvaena definicija CIM sistema, postoje razlike i u tumaenju pojma CIM-a.

-Uvod

Zahtjevi trine ekonomije postavljaju prijed prijeduzea mnoga pitanja i probleme. Kao izlaz iz takve situacije, mnogi poslovni sistemi vide integraciju poslovnih aktivnosti (informacija i procesa). Ovu integraciju omoguio je prije svega brz razvoj informacionih tehnologija u posljednjih nekoliko godina. Jedan od proizvoda tog razvoja jesu i CIM sistemi. Oni integriu sve poslovne informacije i procese poev od nivoa planiranja i upravljanja (strategijski i taktiki nivo) pa do operativnog nivoa upravljanja. U sutini, CIM predstavlja savremeni koncept razvoja poslovnih sistema koji nudi pravac rjeavanja problema koristei raunar (C Computer ) za integraciju (I Integrated ) proizvodnih ili poslovnih aktivnosti (M Manufacturing).

-Uvod

Pojam CIM je evoluirao, tako da se danas koriste etiri izvedena pojma i to HOCIM, CIE, CAI, CIB. HOCIM (Human Oriented Computer Integrated Manufacturing) naglaava znaaj ljudskog resursa u kreiranju i korienju CIM sistema. CIE (Comuter Integrated Enterprizes ) umesto pojma Manufacturing koji se odnosi na prijeduzee, oblast primene CIM sistema proiruje na cijelu grupu prooizvoaa (korporaciju ). Kod pojma CAI (Computer Aided Industry ) proirenje pojma se odnosi na cijelu industriju.CIB (Computer Integrated Business ) koncept je proirenje prvobitno proizvodno orijentisanog CIM sistema u dijelu integracije ostalih poslovnih funkcija (marketing, finansije itd. ).

-Uvod

Pojava CIM sistema datira iz 1980.godine kada je definisan takozvani CIM toak. U sreditu toka nalaze se zajednika baza podataka i ostali informacioni resursi. Pristup tim resursima imaju sve poslovne funkcije, grupisane u inenjering proizvoda, planiranje proizvodnje, upravljanje proizvodnjom i automatizaciju proizvodnje. Druga znaajna definicija CIM sistema datira iz 1985.godine. Po njoj CIM obuhvata informacionotehnoloke interakcije izmeu CAD,CAP,CAM,CAQ, i PPC sistema.Dakle CIM prijedstavlja integraciju sistema iz oblasti konstrukcije, priprijeme proizvodnje, tehnologije izrade, kontrole i realizacije proizvodnje.

Pod pojmom CIM-koncepta podrazumljeva se uvoenje mreom povezanih, raunarom podranih metoda i sistema. (Cebalo) U najirem smislu CIM obuhvaa informacijsko povezivanje svih funkcionalnih cjelina preduzea, povezivanje preduzea meusobno, kao i povezivanje s tritem (Katalini) U literatuti (Scheer) se mogu nai dva znaajna slova I kod pojma CIM-a. Prvo znaenje predstavlja integraciju podataka, a drugo integraciju postupaka

CIM - slagalica

U izgradnji CIM-sistema u svijetu postoje razliiti pristupi pa stoga postoje i razliite definicije i koncepti.

Prema (Merchant-u) CIM je sasvim novi pristup u proizvodnim tehnologijama integrisanim na osnovama kompjutera i novih informacionih tehnologija. Iako se moe opisati na razne naine, postoje pet osnovnih elemenata koji ine zatvoreni sistem sa povratnom spregom koji je fleksibilno potpuno automatizovan i samooptmizirajui.

Prema (Spur-u) CIM je integracija informacionih tokova svih oblasti u proizvodnji u kojoj informacione tehnologije imaju kljunu ulogu. Postoje dva osnovna informaciona toka i to ininjersko-tehniki orijentisan i administrativno orjentisani informatiki tok.

Prema Doumeingts u, koncept CIM-a

DefinicijeCIM (Computer Integrated Manufacturing Systems) obuhvata raunarsku integraciju poslovnih, inenjerskih, proizvodnih i upravljakih informacija koja povezuje sve funkcije kompanije od marketinga do distribucije proizvoda. Prednosti CIM sistema su: brz odziv zahtjevima trita, lako modifikovanje proizvoda, smanjenje proizvodnog ciklusa, visok kvalitet proizvoda, niska cijena proizvodnje, racionalnije iskoritenje materijala, proizvodne opreme i radne snage.

CAD (Computer Aided Design) je tehnologija koja uzima u obzir

raunarske sisteme koji pomau u kreaciji, modifikaciji, analizi i optimizaciji dizajna. Bilo koji program koji sadri raunarsku grafiku i aplikacijski program primjenjen ininjerskim funkcijama u procesu dizajna je klasificiran kao CAD program. Drugim rijeima, CAD alati mogu varirati od geometrijskih alata za manipulaciju oblika; tipini alat trenutno dostupan ukljuuje analizu tolerancija, proraun osobine mase, i metode konanih elemenata i vizuelizaciju ovih analiziranih rezultata. Uglavnom osnovna uloga CAD-a je da definie geometriju, jer je geomerija dizajna osnova za sve ostale aktivnosti u krugu proizvodnje. CAD sistemi obezbjeuju visok kvalitet i tanost projektovanja.

CAM (Computer Aided Manufacturing) je tehnologija koja uzima u obzir

raunarske sisteme za planiranje upravljanje i kontrolu proizvodnih operacija kroz direktno ili indirektno raunarsko okruenje. Jedna od najvie koritenih podruja CAM-a je numerika kontrola ili NC. Ovo je tehnika koja koristi instrukcije da kontrolie mainski alat za struganje, rendisanje, buenje, glodanje, provlaenje, bruenje ili oblikovanje sirovine u gotovi proizvod. Raunar sada moe generisati potrebne NC instrukcije bazirane na geometrijiskim podacima iz CAD baze podataka plus dodatne informacije uneene od strane operatora. CAM se definie kao raunarski podrana priprema za proizvodnju i obuhvata prevoenje projektnih informacija u tehnoloke informacije i proizvodnju sa razliitim nivoima automatizacije (NC maine, obradni centri, fleksibilni tehnoloki sistemi)

CAE (Computer Aided Engineering) je tehnologija koja obuhvaa upotrebu raunarskih sistema za anlizu CAD geometrije, doputa modelu

da simulira i uoi kako e se proizvod ponaati, tako da se model moe redefinisati i optimizirati. Vjerovatno najrairenija metoda raunarske analize u ininjerstvu je metoda konanih elemenata (MKE). Ova metoda se koriti za utvrivanje naponskih stanja, deformacija, prenosa toplote, magnetnog polja, protoka fluida i drugih problema koji se mogu rijeiti sa nekom drugom metodom. CAPP (Computer Aided Process P!anning) je skup raunarom podranih aktivnosti koje pojednostavljuju rad projektanta tehnolokih procesa. CAPP predstavlja kritinu vezu, ali i most, izmeu projektovanja dijela (CAD Computer Aided Design) projektovanja za proizvodnju (CAM - Computer

Aided Manufacturing).

CAPC (Computer Aided Production Control)- predstavlja raunarom podrano terminiranje proizvodnjeCACE (Computer Aided Control of Equipment) raunarom podranu kontrolu opreme CAMI (Computer Aided Maintenance) raunarom podrano odravanje

Termin CAD: Kratica od engleskog izraza Computer Aided Design

Tehnologija koja koristi raunalne sisteme za pomo u stvaranju, mijenjanju i optimizaciji dizajna.

Konceptualni dizajn

Koje su osnovne zadae CAD sistema?

Odreivanje mjera Odabir materijalaNain sklapanja Crte modela

Vrste CAD sistema NISKOG NIVOA (eng. Low Range) Autodesk AutoCAD, MicroStation, FastCAD, FelixCAD SREDNJEG NIVOA (eng. Mid Range) Autodesk Mechanical Desktop i Inventor, UG Solid Edge, DS SolidWorks Parametarsko modeliranje temeljeno na osobinama (atributima)

Vrste CAD modela RAVNINSKI ili 2D MODEL Tehniki crte IANI PROSTORNI (3D) MODEL Eng. Wireframe Model Prostorni, predstavljen ivicama Problem vieznanosti

Povrinski model

Eng. Surface Model iani prevuen povrinama

Solid (vrsti) model

Eng. Solid Model Opisuje i volumen unutar povrina Parametarski

Mjere u matematikim odnosimaTemeljen na atributima

Primjeri Extrude i Revolver

Primjeri loft i features

Advanced Design 3D Sketching

Model sklopa

Eng. Assembly Model Modeli dijelova u geometrijskim odnosima

Sloeni sklop - Assembly

Drawing model

CAD dokumentacija

Model Savijenog Lima

Eng. Sheet Metal Model Model tankog savijenog dijela

Termini CAD sistema

Upotreba raunara pri dizajniranju

Dizajniranje novog proizvoda

Segmenti ukljueni u proces dizajniranja

BEST Organization Process (82) CATEGORIES PRACTICES Design Opti- Technology Strategy (26)(45)

TITLE

mization (60)

(48)

Business & product strategy (5)

Management leadership (11)

Process management (11)

Design for manufacturability (12)

Product data (10) Design automation (12) Simulation and analysis (9) Computer-aided manufacturing (6) Support technology (7) Knowledge organization (4)

Product planning & management (11)Technology management (10)

Early involvement (9)Product development teams (12) Organizational environment (11)

Process improvement (8)Customer orientation (6) Requirements & specifications management (9) Development process integration (7) Supplier/subcontractor integration (7) Tran