CHARACTERISTIC OF TRAGIC HERO

Download CHARACTERISTIC OF TRAGIC HERO

Post on 07-Aug-2015

22 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. NNaammee NNiisshhaa DDhhiimmaann.. AASSuubbjjeecctt LLiitteerraarryy TThheeoorryy &amp;&amp; CCrriittiicciissmm::WWeesstteerrnn 11TTooppiicc TTrraaggiicc HHeerrooRRoollll NNoo 3322SSEEMM 11PPaarrtt MM..AASSuubbmmiitttteedd ttoo DDeeppaarrttmmeenntt ooff EEnngglliisshhBBhhaavvnnaaggaarr UUnniivveerrssiittyy </li><li> 2. IInnttrroodduuccttiioonn AArriissttoottllee wwaass bboorrnn iinn 338844 BBCC iinn ssttaaggiirruuss,, iinnppeenniinnssuullaa.. AArriissttoottllee ggaavvee tthhee ddeeffiinniittiioonn ooff tthhee ttrraaggeeddyy iinn hhiissAArriissttoottlleess ppooeettiicc.. TThhee ttrraaggiicc hheerroo iiss aa ssiixx ppaarrtt ooff tthhee cchhaarraacctteerriissttiicc oofftthhee wwaayy,, aanndd tthheeyy hhaavvee aa vveerryy ssiimmppllee oorr nneeww iiddeeaaooff tthhee ttrraaggiicc hheerroo.. </li><li> 3. DDeeffiinniittiioonn ooff TTrraaggeeddyyTTrraaggeeddyy,, tthheenn,, iiss aa pprroocceessss ooff iimmiittaattiinnggaann aaccttiioonn wwhhiicchh hhaass sseerriioouuss iimmpplliiccaattiioonnss iissccoommpplleettee,, aanndd ppoosssseesssseess mmaaggnniittuuddee;; bbyymmeeaannss ooff llaanngguuaaggee,, tthhoouugghh aa ccoouurrssee ooff aappiittyy aanndd ffeeaarr ccoommpplleettiinngg tthhee ppuurriiffiiccaattiioonn ooffssuucchh eemmoottiioonnss.. </li><li> 4. WWhhaatt iiss aa TTrraaggiicc hheerroo??AA ggrreeaatt oorr vviirrttuuoouuss cchhaarraacctteerr iinn aaddrraammaattiicc ttrraaggeeddyy wwhhoo iiss ddeessttiinneedd ffoorrddoowwnnffaallll,, ssuuffffeerriinngg,, oorr ddeeffeeaatt:: OOeeddiippuuss,, tthhee ccllaassssiicc ttrraaggiicc hheerroo.. </li><li> 5. CChhaarraacctteerriissttiicc ooff tthhee TTrraaggiicc HHeerroo TTrraaggiicc HHeerroo iiss aa ssiixx ppaarrtt ooff tthhee cchhaarraacctteerriissttiiccooff tthhee.. FFiirrsstt iiss aa cchhaarraacctteerr ooff NNoobbeell ssttrruuccttuurree oorrhhiigghh ssttaattee ppoossiittiioonn oorr tthheerree aarree aa vveerryy iiddeeaassppaarrtt ooff tthhee TTrraaggiicc HHeerroo.. TThhee aaccttiioonn ooff tthhee cchhaarraacctteerr aarree aa rreeaalliissttiicc oorrmmaaggnniittuuddee ooff tthhee AArriissttoottllee.. TTrraaggeeddyy aallwwaayyss hhaappppeennss,, iiff tthhee cchhaarraacctteerrhhaass aannyy eevviill,, ttoooo mmuucchh ggooooddnneessss,, oovveerrccoonnffiiddeennccee.. </li><li> 6. lik It is a always likee aa sseerriioouuss,, ssaadd,, hhaappppyy,, aannddtthheeyy aarree aa hhiigghheerr ccaatteeggoorriieess ooff tthhee ooff aattrraaggiicc hheerroo.. TTrraaggiicc HHeerroo iiss aa vveerryy eemmoottiioonnaall,, ppiittyy aannddtthheeyy ddooeess bbeelloonngg ttoo uuppppeerr ccllaassss ppeeooppllee.. TThheerree aarree aa aapppplliieedd ttoo aa GGrreeeekk DDrraammaass.. IItt iissaa lliikkee ttoo HHaammaarrttiiaa.. </li><li> 7. TThhee mmeeaanniinngg ff HHaammaarrttiiaaTThhee ssttaaggiirriittee uusseess tthhee sseeccoonndd iinn oouurrppaassssaaggee ooff ppooeettiicc.. IItt iiss,, tthheenn aa TTrraaggiicc EErrrroorr,,wwrroonngg aaccttiioonn ccoommmmiitttteedd iinn iiggnnoorraannccee ooff iittssnnaattuurree,, eeffffeeccttss.. WWhhiicchh iiss tthhee ssttaarrttiinngg ppooiinntt ooffaa ccoonnnneecctt ttoo eevveennttss eennddiinngg iinn ddiissaasstteerr.. </li><li> 8. TThhee TTrraaggiicc HHeerrooAAccccoorrddiinnggllyy,, AArriissttoottllee ssaayyss tthhaatt tthhee ttrraaggiicc hheerroowwiitthh mmoosstt eeffffeeccttiivveellyy eevvookkee bbootthh oouurr ppiittyy aannddoouurr ffoorrggeerr iiff tthhoorroouugghhllyy eevviill..BBuutt aa mmiixxttuurree ooff bbootthh ;; aanndd aallssoo tthhaatt tthhee ttrraaggiicceeffffeecctt wwiillll bbee,, ssttrroonnggeerr iiff tthhee hheerroo BBeetttteerrtthhaann wwee aarree iinn tthhee sseennssee tthhaatt ffoouurr hhee iiss hhiigghhmmoorraall wwoorrtthh.. </li><li> 9. TThhee TTrraaggiicc HHeerroo aaccccoorrddiinnggllyymmoovveess iinn ttoo ppiittyy bbeeccaauussee,,ssiinnccee hhee iiss nnoott aann eevviill mmaann,,hhiiss mmiissffoorrttuunnee iiss ggrreeaatteerrffoorrmm iinn ddeesseerrvveess;; bbuutt hheemmoovveess uuss aallssoo ttoo ffeeaarrbbeeccaauussee wwee rreeccooggnniizzeessiimmiillaarr ppoossssiibbiilliittyy eerrrroorriinn oouurr oowwnn lleesssseerr aannddffaalllliibbllee ssaalllliieess.. </li><li> 10. TThhaannkk yyoouu </li></ol>