character sheet: technocracy

Download Character Sheet: Technocracy

Post on 11-Apr-2015

720 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mage: The Ascension character sheet for the Technocracy.

TRANSCRIPT

MAGE: The Ascension

Name: Player: Concept: PhysicalStrength__________OOOOO Dexterity_________OOOOO Stamina__________OOOOO

Nature: Eidolon: Demeanor:

Convention: Mentor: Amalgam: MentalPerception_________OOOOO Intelligence________OOOOO Wits______________OOOOO

AttributesSocialCharisma__________OOOOO Manipulation_______OOOOO Appearance________OOOOO

AbilitiesTalentsAlertness__________OOOOO Athletics__________OOOOO Awareness_________OOOOO Brawl_____________OOOOO Dodge____________OOOOO Expression_________OOOOO Intimidation_______OOOOO Leadership_________OOOOO Streetwise_________OOOOO Subterfuge_________OOOOO

SkillsDrive____________________ OOOOO Energy Weapons__________ OOOOO Etiquette_____________ OOOOO Firearms______________ OOOOO Hypertech________________ OOOOO Melee__________________ OOOOO Research________________ OOOOO Stealth___________________ OOOOO Survival________________ OOOOO Technology______________ OOOOO

KnowledgesAcademics______________ OOOOO Computer_______________ OOOOO Enigmas________________ OOOOO Finance_________________ OOOOO Investigation____________ OOOOO Law______________________ OOOOO Linguistics______________ OOOOO Medicine_______________ OOOOO Politics_________________ OOOOO OOOOO Science_________________

SpheresOOOOO Correspondence________ OOOOO Dimensional Science______ OOOOO Entropy_______________ Forces____________OOOOO Life_______________OOOOO Matter____________OOOOO Mind_____________OOOOO Prime_____________OOOOO Time_____________OOOOO

AdvantagesBackgrounds__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO

EnlightenmentO O O O O O O O O O

HealthBruised Hurt Injured Wounded Mauled Crippled Incapacitated -0 -1 -1 -2 -2 -5

WillpowerO O O O O O O O O O

Primal Energy Other Traits__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO

Experience Paradox

MAGE: The Ascension

Merits & FlawsMerit______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Type

Cost

Flaw

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Type

Bonus

ProceduresPreferred Effects______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

DevicesName Level Arete Quintessence Appearance

CombatWeapon Difficulty Damage Range Rate Clip Conceal

Brawling TableManeuver Punch Grapple Kick Body Slam Difficulty 6 6 7 7 Damage Strength Strength Strength+1 Special

Armor:______________

MAGE: The Ascension

Expanded Backgrounds______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Allies

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Backup

Companion

Construct

Enhancements

Influence

Laboratory

Library

Mentor

Node(s)

Patron

Resources

Secret Weapons

Spies

Possessions______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Gear (Carried)

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Equipment (Owned)

Foci

Style

MAGE: The Ascension

HistoryEmpowerment _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Goals/Destiny _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Seekings____________________________ Quiets__________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

DescriptionAge________________________ Apparent Age_______________ Date of Birth_______________ Age of Empowerment________ Hair_______________________ Eyes_______________________ Race_______________________ Nationality_________________ Height_____________________ Weight_____________________ Sex________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Appearance/Nature of Eidolon________________________ ___________________________________________________ Common Resonance________________________________ ___________________________________________________

Amalgam Chart

Visuals

Character Sketch