cfc clp trng talk 1

Download Cfc clp trng talk 1

Post on 11-Feb-2017

173 views

Category:

Spiritual

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

CLP Training- Talk 1

Spiritual Warfare is a war of good versus evil: its battles are fought daily between God and Satan; between the Christian Church and the world system ruled by our spiritual enemy; and within every child of God, between the Holy Spirit and the lusts of the carnal flesh.

KingdomVSKingdom ofDarknessofLIGHTTHE SITUATION IN THE WORLD TODAY

Training

Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo.

OUR SPIRITUAL WEAPONS

Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Ang sandata koy may kapangyarihan ng Diyos, at nakapagpapaguho ng mga kuta, at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos, at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Cristo.2 Cor 10:3-5

PANGAKO (Commitment to Christs Cause)2 Cor 6:7 - Tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Mateo 7:3-5Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hini mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, Halikat aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayo/y makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.a) Buhay na Matuwid, dalisay, at banal

2. PURSIGI (Zeal). Pagiging payak ng hangarin. Kasigasigan.2Cor 5:15 - Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila.Filipos 3:7-8 - Ngunit dahil kay Cristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan makamtan ko lamang si Cristo.a) Buhay na Matuwid, dalisay, at banal

3. ANG SALITA NG DIYOS. (The Word of God).Heb 4:12- Sapagkat ang Salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Itoy tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao.

1 Thes 1:5 - Ang Mabuting Balita na lubos naming pinaniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Itoy may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita nonyo kung paano kami namuhay sa inyong piling- itoy ginawa namin para sa inyong kabutihan.

4. MGA ESPIRITWAL NA KALOOB (Spiritual Gifts).

C. ANG ATING MGA KALASAG.

Efeso 6:13Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.

Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran;

15 Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan.

Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo.

Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang Salita ng Diyos.

How to FightUse the Word of God to disarm the devil and his dark angels. Use it offensively to resist temptationWhen the devil strikes you, you block, then strike backDoubts, temptationQuote Bible versesIn obedience to God, put faith into action

Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.

D. KONKLUSYON.Tandaan na si Jesus ay nagwagi na sa laban Niya kay Satanas. At ang Diyos na nagdala sa atin sa Kanyang hukbo ay Siya ring magsasanay, mamumuno at magbibigay sa atin ng mga kalasagJohn 16:33 I have told you these things so that in Me you may have peace. You will have suffering in this world. Be courageous! I have conquered the world."

Santiago 4:7 Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan niya kayo.

2 Tim 2:3 Magpakasakit ka, tulad ng isang mabuting kawal ni Cristo Jesus.

We have a Great God!