cevşen-i kebir havassı

Download Cevşen-i kebir havassı

Post on 19-Jul-2015

519 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cevşen-i kebir havassı

TRANSCRIPT

Ceveni kebirhavassaktaran ve hazrlayan

Kemal Kemalolu

1

nsz Ceven, Hz. Peygamber (SAV) ve mmetine hediye edilmi emsalsiz bir srr- pr-esrar bir hazinedir. Hz. Ali (KAV) ve ondan torunu mam Zeynelabidin (S) tavasutuyla nakledilen ok nemli dualardan biridir. Ceven-i Kebirin okunmas gibi tanmasnn da zrh mesabesinde olduu Hz. Peygamber (SAV) tarafndan nakledilmitir. Hz. Peygamber (SAV) bir gn zrhn giymi halde Uhud dana gidiyordu. Hava ok scakt. Kendileri yle buyurdular; Gk yzne baktm ve Allaha dua ettim, gk kaplar ald, Cebrail (AS) nura brnm halde nazil oldu. Dedi ki sana Cenab- Hakdan selam ve hediye getirdim. zerinden u zrh kar, bu duay oku. Bu duay okur ve zerinde tarsan zrhdan daha byk tesiri vardr. Hz. Peygamber sordu; Bu duann tesiri yalnz bana mdr yoksa mmetime de amil midir? Cebrail (AS), bu dua Allah tarafndan sana ve mmetine bir hediyedir buyurdular. Cevenin birok derde deva, mkllere are olduu ehl-i havas indinde tecrbeyle sabittir. Okuma esnasnda hulus- kalb, niyet-i tam ile uruta uymak icab eder. Kitabetinin yan sra, her vakitden sonra 3, 7 veya 21 kere okunmas da mnasibdir.

Cevenin Havass1 lerin akl iin: Allahmme inni eselke bi-esmaikel-hsna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Mukim, ya Azim, ya Kadim, ya Alim, ya Halim, ya Hakim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa elgavsa hallisna minen-nar.

2

2 Belalarn defi iin: Ya Seyyides-sadat, ya Mucibed-daavat, ya Rafied-derecat, ya Veliyyel-hasenat, ya Gafirel-hatayat, ya Mutiyel-meselat, ya Kabiles-sevebat, ya Samiel-esvat, ya Alimel-hafiyyat, ya Dafielbeliyyat. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 3 zzet ve ikram bulmak iin: Ya hayrel-gafirin, Ya hayrel- fatihin, Ya hayren-nasrin, Ya hayrel- hakimin, Ya hayrer- razkin, Ya hayrel- varisin, Ya hayrelhamidin, Ya hayrez- zakirin, Ya hayrel- mnzilin, Ya hayrelmuhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 4 Zafer bulmak iin: Ya men lehl-izzeti vel-cemal, Ya men lehl-kudreti velkemal, Ya men lehl-mlk vel-celal, Ya men hvel-kebirlmteal, Ya mniyes-sehabus-skal, Ya men hve edidul-muhal, Ya men hve seriul-hisab, Ya men hve edidul-ikab, Ya men hve indehu hsns-sevab, Ya men hve indehu mml-kitab. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 5 Kalblerde kabul bulmak ve bir kimseyi yanna getirtmek iin

3

Allahmme inni eselke bismike ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rdvan, ya Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Mstean, ya Zal-menni vel-beyan. Subhaneke ya ilahe illa ente elgavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 6 Sihrin, afet ve belalarn defi iin Ya men tevadaa kll eyin li-azametihi, Ya men estesleme kll eyin li-kudretihi, Ya men zelle kll eyin li-izzetihi, Ya men hadaa kll eyin li-heybetihi, Ya men enkada kll eyin liheybetihi, Ya men enkada kll eyin min hayetihi, Ya men teakkakatil-cibal min mehafetihi, Ya men kametis-semavat biemrihi, Ya men estakarratil-ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihurradu bi-hamdihi, Ya men la yatedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 7 lerin iyi neticelenmesi iin: Ya Gafirel-hataya, ya Kaifel-belaya, ya Mntehiyel-recaya, ya Mczilel-ataya, ya Vahibel-hedaya, ya Razkal-beraya, ya Kadyal-menaya, ya Samiel-ekaya, ya Baisel-beraya, ya Mutlikel-usera. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 8 Yce mertebelere ulamak iin:

4

ya Zal-hamdi ves-sena, ya Zal-fahri vel-beha, ya Zal-ahdi vel-vefa, ya Zal-afvi ver-rda, ya Zal-menni vel-ata, ya Zal-fasl vel-kada, ya Zal-izzi vel-beka, ya Zal-elai ven-neama. Subhaneke .ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar :9 Afet, bela, sihir ve erden muhafazada olmak iin ,Allahmme inni eselke bismike ya Mani, ya Dafi, ya Rafi ya Sani, ya Nafi, ya Sami, ya Cami, ya afi, ya Vasi, ya Muvassi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna .minen-nar :10 lerin daha da iyilemesi iin Ya Sani, ya Nafi, ya Sami, ya Camie klli masnu, ya Halka klli mahluk, ya Razka klli merzuk, ya Malike klli memluk, ya Kaife klli mekrub, ya Farice klli mehmum, ya Rahime klli merhum, ya Nasra klli mahzul, ya Satire klli mayub, ya Melcee klli matrud. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna .minen-nar :11 btal-i sihir ve iman muhafaza iin

5

Ya uddeti inde iddeti, Ya recai inde musibeti, Ya munisi inde vaheti, Ya sahibi inde gurbeti, Ya veliyi inde nimeti, Ya gyasi inde krbeti, Ya delili inde hayreti, Ya gnai inde iftikari, Ya melcei inde dtrari, Ya mugisi inde mefzai. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 12 Ksmet ve baht akl iin: Ya Allamel-guyub, ya Gaffarez-zunub, ya Settarel-uyub, ya Kaifel-krub, ya Mukallibel-kulub, ya Mnevvirel-kulub, ya Enisel-kulub, ya Mferricel-hmum, ya Mneffisel-gumum. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 13 Rzkn devamll iin: Allahmme inni eselke bismike ya Celil, ya Cemil, ya Vekil, ya Kefil, ya Delil, ya Kabil, ya Mdil, ya Mnil, ya Mukil, ya Muhil. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 14 Ktlklerin defi iin: Ya Delilel-mtehayyirin, ya Gyasel-mstagsin, ya Sarihelmstasrhin, ya Caral-mstecirin, ya Amanel-haifin, ya Avnelmminin, ya Rahimel-mesakin, ya Melceel-asin, ya Gafirelmznibin, ya Mucibed-davetil-mudtarrin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 15 Rzkn kolayl ve rahatl iin:

6

Ya Zal- cudi vel-ihsan, ya Zal-fasli vel-imtinan, ya Zal-emni vel-aman, ya Zal-kudsi vel-sbhan, ya Zal-hikmeti vel-beyan, ya Zar-rahmeti ver-rdvan, ya Zal-hcceti vel-burhan, ya Zal-azameti ves-sultan, ya Zar-refeti vel-mstean, ya Zal-afvi vel-gufran. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 16 Mhim iler kolaylk ve akl iin: Ya men hve rabb klli eyin, Ya men hve ilah klli eyin, Ya men hve saniu klli eyin, Ya men hve kable klli eyin, Ya men hve bade klli eyin, Ya men hve fevka klli eyin, Ya men hve alimu biklli eyin, Ya men hve kadiru ala klli eyin, Ya men hve yebka ve yefna klli eyin. Subhaneke ya ilahe illa ente elgavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 17 Hacetlerin yerine gelmesi iin: Allahmme inni eselke bismike ya Mmin, ya Mheymin, ya Mtekevvin, ya Mulakkin, ya Mbeyyin, ya Mhevvin, ya Mmekkin, ya Mzeyyin, ya Muin, ya Mukim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 18 Keder ve skntdan kurtulup rahatlamak iin:

7

Ya men hve fi mlkihi mukim, Ya men hve fi sultanihi kadim, Ya men hve fi celalihi azim, Ya men hve ala ibadihi rahim, Ya men hve biklli eyin alim, Ya men hve bi-men asahu halim, Ya men hve bi-men recahu kerim, Ya men hve fi hikmetihi latif, Ya men hve fi lutfihi kadim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 19 lerin kolaylamas iin: Ya men la yurca illa fadluhu, Ya men la yusalu illa afvuhu, Ya men la yunzaru illa birruhu, Ya men la yedumu illa mlkuhu, Ya men la sultane illa sultanehu, Ya men vesiat klle eyin rahmetehu, Ya men sebakat rahmetuhu gadabahu, Ya men ihata bi-klli eyin ilmuhu, Ya men leyse ahadun mislehu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 20 Glk ve belalarn defi iin: Ya Faricel-hemm, ya Kaifel-gamm, ya Gafirez-zenb, ya Kabiles-sevb, ya Halkeh-halk, ya Sadkel-vad, ya Mufiyel-ahd, ya Alimes-sr, ya Falikel-habb, ya Razkel-enam. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 21 Fayda ve menfaat bulmak iin:

8

Allahmme inni eselke ya Ali, ya Vafi, ya Meli, ya Hafi, ya Radi, ya Zeki, ya Kavi, ya Veli. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 22 Rzk bolluu iin: Ya men ezharel-cemil, Ya men seterel-kabih, Ya men yuahiz bil-cerire, Ya men lem yehetekis-sr, Ya azimel-afvi, Ya hasenettecavz, Ya vasiel-magfireti, Ya basitel-yedeyni bi-r-rahmeti, Ya sahibe klli necva, Ya mntehaye klli ekva. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 23 znt ve kederin izalesi iin: Ya Zan-nimetis-sabiga, ya Zar-rahmetil-vasia, ya Zalmennetis-sabka, ya Zal-hikmetil-baliga, ya Zal-kudretil-kamile, ya Zal-hccetil-katia, ya Zal-kerametiz-zahire, ya Zal-izzetiddaime, ya Zal-kuvvetil-metine, ya Zal-azametil-menia. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar. 24 Islah- hal, kt ahlakdan uzaklamak iin Ya Bedies-semavat, ya Cailez-zulumat, ya Rahimel-aberat, ya Mukilel-aserat, ya Satirel-averat, ya Muhyiyel-emvat, ya Mnezzilel-ayat, ya Mudaifel-hasenat, ya Mahiyes-seyyiatinnekamat. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar.

9

25 Sknt ve kederin defi iin: