centralna banka bih

Download Centralna Banka BiH

Post on 18-Oct-2015

44 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Centralna Banka BiH

TRANSCRIPT

 • *6. CENTRALNA BANKA BiH

  Currency boardOsnovni zadaci CB BiHNezavisnost CB BiHOrganizacija CB BiHBudunost CBA u BiH

 • *Centralna banka BiH Na njenom elu nalazi se Upravno vijee. Ne moe davati kredite kreiranjem novca i u tom smislu djeluje kao currency board. Cilj Centralne banke je da postigne i odri stabilnost domae valute (KM) tako to izdaje domau valutu prema aranmanu poznatom pod nazivom currency board.

 • *Currency boardcurrency board, u smislu Zakona o CB znai operativno pravilo za izdavanje domae valute, prema kojem se domaa valuta izdaje samo uz kupovinu konvertibilne devizne valute sa punim pokriem u neto stranoj aktivi.

  To znai da Centralna banka ne moe odobriti kredit.

 • *Tri osnovne karakteristike CBA

  1. Fiksni devizni teaj utvren Zakonom o CBBH ( 1 KM = 1 DEM = 0,51129 )2. Puna devizna pokrivenost KM pasive CBBH3. Puna konvertibilnost KM pasive CBBH u vezanu valutu Pored toga:- CBBiH ne moe davati kredite niti komercijalnim bankama niti vladama- CBBiH niti drugi autoriteti u BiH ne mogu vriti ogranienja na plaanja i meunarodne transakcije- CBBiH osigurava transparentnost rada i transparentnost njenih rauna

 • *Osnovni zadaci CB BiH da definie, usvoji i kontrolie monetarnu politiku BiH putem izdavanja domae valute,da dri i upravlja slubenim deviznim rezervama CB na siguran i profitabilan nain,da potpomogne ili uspostavi i odrava odgovarajue platne i obraunske sisteme, da prima depozite od BiH i komercijalnih banaka radi ispunjenja zahtjeva za obaveznim rezervama

 • *Osnovni zadaci CB BiH da stavlja u i povlai iz opticaja domau valutu,da obavlja devizne operacije na zahtjev banaka,da prikuplja podatke koji se odnose na ekonomske i finansijske aktivnosti ,

 • *Struktura bilansa CB

  AKTIVAPASIVAKrediti bankamaGotov novacDravne obvezniceDepoziti banakaDevizna potraivanjaSpecijalni depozitiZlato i rezerveDepoziti draveDevizne obavezeFondoviInterne rezerve

 • *Struktura bilansa CB BiH

  PASIVA1. Rezervni/primarni novac gotovina izvan monetarnih vlasti-izvan CBBiH depoziti komercijalnih banaka2. Inostrana pasiva kratkorone obaveze prema nerezidentima,depoziti nerezidenata,obaveze prema MMF-u3. Depoziti centralne vlade 4. Kapitalni raun poetni kapital i rezerve,akumulirana dobit

 • *Struktura bilansa CB BiH

  AKTIVA1. Strana aktiva strana valuta u trezoru CB,devizni depoziti kod inostranih banakaraspolaganje SDR-ovima i dugoroni strani vrijednosni papiri,2. Potraivanja od privatnog sektora

 • *Obavezna rezerva CB BiH Currency board aranman CB BiH. Obavezna rezerva jedini instrument monetarne politike CB BiH. Stopa obavezne rezerve diferencijana:Ronost do jedne godine 14% i Ronost dua od jedne godine: 10%, a sada 7%. Naknada: na obaveznu rezervu: 0,5%, a na iznos sredstava iznad obavezne rezerve po stopi prosjeka kamatnih stopa koje je na tritu ostvarila CB BiH na overnight depozite.

 • *Stopa obavezne rezerve u BiH

 • *Kamatne stope u regiji ?

 • *Nezavisnost CB BiH Centralna banka je potpuno nezavisna od FBiH, RS, te bilo koje javne agencije i organa, Centralna banka nee primati instrukcije od bilo kojeg drugog lica. Samostalnost Centralne banke treba biti potovana i niko ne moe traiti da se utjee na bilo kojeg lana tijela Centralne banke koje donosi odluke u izvravanju njegovih dunosti prema Centralnoj banci niti da se mijea u djelatnost Centralne banke.

 • *Organizacija CB BiH Centralna banka se sastoji od : Upravnog vijea, uprave (koja se sastoji od Guvernera i tri Viceguvernera) i osoblja

 • *Organizaciona struktura CBBH

 • *Konvertibilnost KMNa zahtjev, Centralna banka na teritoriju Bosne i Hercegovine bez ogranienja kupuje i prodaje Konvertibilne marke za euro po kursu definisanom Zakonom o CB.

 • *Operacije na tritu novcaCentralna banka se nee ukljuivati u nikakve operacije na tritu novca, ukljuujui tu i vrijednosne papire bilo koje vrste.

 • *Operacije kliringaCentralna banka moe, ili za svoj vlastiti raun ili za raun i po nalogu Bosne i Hercegovine, da ue u klirinke i platene aranmane, ili sklopi bilo koji drugi ugovor u istu svrhu sa javnim ili privatnim klirinkim institucijama koje se nalaze u inostranstvu.

 • *Bez kreditiranja draveCentralna banka e raditi kao bankar i fiskalni agent Bosne i Hercegovine, pod uslovom da niti jedna transakcija koju CB sprovede ne moe sluiti kao finansijska pomo, ukljuujui kredit, za ili u korist Bosne i Hercegovine.

 • * Djelokrug za monetarnu politiku

  Tipian Currency board Klasina Centralna banka zemalja u tranziciji

  1. Samo zalihe novanica i kovanog novca 1. Zalihe novanica, kovanica i depozita2. Fiksni teaj prema rezervnoj valuti 2. Fiksan i flukturirajui teaj3. Strane rezerve od 100% 3. Varijabilne strane rezerve4. Puna konvertibilnost 4. Limitirana konvertibilnost5. Propisana granica monetarne politike 5. Diskretna monetarna politika ( prema vlastitoj procjeni )6. Bez lender of last - resort i 6. Sa lender of last - resort i bank of the banks bank of the banks7. Bez reguliranja poslovnih banaka 7. esto reguliranje poslovnih banaka8. Transparentnost 8. Netransparentnost9. Zatita od politikih pritisaka 9. Politizirana10. Visok kredibilitet 10. Nizak kredibilitet11. Nemogue kreirati inflaciju primarnom 11. Mogue kreirati inflaciju primarnom emisijom novca emisijom novca12. Nemogunost financiranja trokova 12. Mogunost financiranja trokova domae vlade domae vlade13. Bez uvjeta za monetarnu reformu 13. Uvjetovana monetarna reforma14. Rapidna monetarna reforma 14. Spora monetarna reforma15. Mala uposlenost 15. Puno uposlenih16. Emisiona dobit samo od izdavanja 16. Emisiona dobit od izdavanja novanica novanica i inflacije

 • *Pitanja?

Recommended

View more >