Çenelerde görülen İntraosseöz lezyonların dental volumetrik tomografi, ultrasonografi ve...

of 195 /195
ÇENELERDE GÖRÜLEN İNTRAOSSEÖZ LEZYONLARIN DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİ, ULTRASONOGRAFİ VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Dt. İbrahim Şevki BAYRAKDAR Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD. Tez Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ 2015

Author: ibrahim-sevki-bayrakdar

Post on 13-Apr-2017

307 views

Category:

Health & Medicine


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ENELERDE GRLEN NTRAOSSEZ LEZYONLARIN

  DENTAL VOLUMETRK TOMOGRAF,

  ULTRASONOGRAF VE HSTOPATOLOJK BULGULARININ

  DEERLENDRLMES

  Ar. Gr. Dt. brahim evki BAYRAKDAR

  Atatrk niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Az, Di ve ene Radyolojisi ABD.

  Tez Danman

  Prof. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ

  2015

 • eneler; hem odontojenik hem de

  odontojenik olmayan kemik ii

  lezyonlarn yaygn olarak grld

  anatomik blgelerdir.

  Di geliiminin farkl safhalarndan

  orijin alan kist ve tmrler iin eneler

  zel blgeler olmasna ramen, dier

  neoplastik ve neoplastik olmayan

  kemik lezyonlar da enelerde ska

  grlmektedir.

 • enelerde grlen bu lezyonlarn ok geni

  eitlilikte olmasndan tr; enelerde

  grlen kemik lezyonlarnn tans zor ve

  karmaktr. Kesin tan iin birok destekleyici

  inceleme gerekmektedir.

 • Radyoloji; klinik muayenenin ardndan, kemik ii ene

  lezyonlarnn deerlendirilmesinde ilk bavurulan yntemdir.

  Konvansiyonel radyografiler; kemik lezyonlarnn tespitinde,

  tedavi planlamasnda ve takibinde nemli bir rol oynar.

 • Teknolojinin geliimiyle birlikte

  alanmzda rutin olarak

  kullanlmaya balayan bilgisayarl

  tomografi (BT) ve gnmzde

  maksillofasiyal blgede kullanm

  iin gelitirilmi olan dental

  volumetrik tomografiler (DVT);

  ene kemiklerindeki patolojilerin

  tansnda gvenilir grntleme

  yntemleri olmulardr.

 • Alanmzda kullanmn

  tercih ettiimiz DVT;

  BTye gre daha az

  radyasyon dozuna, ksa

  grntleme zamanna

  ve daha iyi grnt

  znrlne sahiptir.

 • Aratrmamzda kullandmz dier bir

  grntleme yntemi olan ultrasonografi (USG);

  tpta yllardr kullanlan, gvenli ve minimal invaziv

  bir grntleme yntemidir. Ultrasonografinin di

  hekimliinde kullanm alan dardr ve genellikle

  yumuak doku uygulamalar ile snrlanmtr.

  Literatrde; ultrasonografinin kemik ii ene

  lezyonlarnn solid ve kistik komponentlerinin

  deerlendirilmesinde kullanmnn nemli

  olduunu gsteren almalar vardr.

 • Aratrmamzda; DVT ve USGye

  destek olarak, benzer radyografik

  bulgulara sahip ene lezyonlarnn

  nihai tans iin, lezyonlarn

  tanmlanmasnda altn standart olan

  histopatolojik deerlendirme de

  yaplmtr.

 • enelerde grlen litik, kemik ii lezyonlarn deerlendirildii bu tez almasnn amac;

  enelerde grlen kemik ii lezyonlarn DVT, USG ve histopatolojik bulgularn sunmak,

  enelerde grlen kemik ii lezyonlarn, DVT ve USG bulgularnn birbirleriyle ve lezyonlarn histopatolojik bulgularyla olan uyumunu deerlendirmek,

  enelerde grlen kemik ii lezyonlarn deerlendirilmesinde, DVT ve USG cihazlar iin bir grntleme prosedr oluturmaktr.

 • almamzda; enelerde grlen kemik ii lezyonlar, 1992 ve 2005

  yllarnda, Dnya Salk rgt (WHO) tarafndan yaplan

  snflandrmalar temel alnarak, kistler ile tmr ve benzeri lezyonlar

  ana balklar altnda snflandrlmtr.

  enelerde Grlen Kemik i Lezyonlarn Snflandrlmas

 • KSTLER

  Enflamatuar Kistler

  Apikal ve lateral radikler kist

  Rezidel radikler kist

  Paradental kist

  Nazopalatin kanal (nsiziv

  kanal) kisti

  Nazolabial (Nazoalveolar) kist

  Globulomaksiller kist

  Median alveolar kist

  Median palatin kist

  Median mandibular kist

  Travmatik kemik kisti

  Stafne kemik kavitesi

  Anevrizmal kemik kisti

  Odontojenik Kistler Non-odontojenik Kistler Yalanc Kistler

  Geliimsel Kistler

  Dentigerz (Folikler) kist

  Erpsiyon kisti

  Lateral periodontal kist

  Yetikinlerin gingival kisti

  Glandler odontojenik kist

 • TMR VE BENZER LEZYONLAR

  Ameloblastoma

  Skuamoz odontojenik

  tmr

  Kalsifiye epitelyal

  odontojenik tmr

  Adenomatoid

  odontojenik tmr

  Keratokistik odontojenik

  tmr

  Ameloblastik fibroma

  Ameloblastik fibrodentinoma

  Ameloblastik fibro-odontoma

  Odontoma

  Odontoameloblastoma

  Kalsifiye kistik odontojenik

  tmr (Keratinize ve kalsifiye

  odontojenik kist, Gorlin kisti,

  Kalsifiye epitelyal odontojenik

  kist)

  Dentinojenik hayalet hcreli

  (ghost cell) tmr

  Odontojenik fibroma Odontojenik

  mikzoma/mikzofibroma Sementoblastoma

  Odontojenik ektomezenim

  barndrmayan, fibrz stromayla

  birlikte grlen odontojenik

  epitelli tmrler

  Sert doku formasyonu olan veya

  olmayan odontojenik ektomezenimle

  birlikte grlen odontojenik epitelli

  tmrler

  Mezenim ve/veya

  odontojenik ektomezenim

  ieren odontojenik epitelli

  veya odontojenik epitelsiz

  tmrler

  Benign Tmrler

 • TMR VE BENZER LEZYONLAR

  Ossifying fibroma

  Fibrz displazi

  Semento-osseoz displaziler

  .Periapikal semental displazi

  .Florid semento-ossez displazi

  .Dier semento-ossez displaziler

  Santral dev hcreli lezyon (Reparatif dev

  hcreli granloma)

  Cherubism

  Kemikle ilikili lezyonlar

 • TMR VE BENZER LEZYONLAR

  Malignant (Metastazik) ameloblastoma

  Ameloblastik karsinoma

  Primer intraossez squamoz hcreli karsinom-

  Solid tip

  Keratokistik odontojenik tmrden kaynaklanan

  primer intraossez squamoz hcreli karsinom

  Odontojenik kistlerden kaynaklanan primer

  intraossez squamoz hcreli karsinom

  Berrak hcreli (Clear cell) odontojenik karsinom

  Hayalet hcreli (Ghost cell) odontojenik

  karsinom

  Ameloblastik fibrosarkom

  Ameloblastik fibrodentino ve fibro-

  odonto sarkom

  Odontojenik Karsinomalar Odontojenik sarkomlar

  Malign Tmrler

 • TMR VE BENZER LEZYONLAR

  Yeni doann melonotik nroektodermal tmr

  Dier Tmrler

 • ene Lezyonlarnn

  Grntlemesinde

  Kullanlan Diagnostik

  Grntleme

  Yntemleri

 • Panoromik radyografi; balang tetkiki iin,

  lezyonun uzand blgeleri ve karakterini

  belirlemede en uygun yntemdir.

  Daha detayl bir inceleme gerektii zaman;

  panoromik radyografinin kstllklarnn

  ortadan kaldrlmas iin en basit ve en ucuz

  yaklam intraoral radyografilerin alnmasdr.

  Okluzal radyografiler, periapikal radyografilerle

  birlikte, lezyonun lokalizasyonunu belirlemek,

  bukkal ve palatinal-lingual korteksin durumunudeerlendirmek iin kullanlabilir.

  Direkt Radyografiler

 • Belirlenmi bir dzlem zerinde,

  herhangi bir vcut yapsnn tek dilimini

  gsterir.

  Seilen dzlem zerindeki doku dilimi

  net olarak grlmekle beraber, bu

  dzlemin stnde yada altnda kalan

  doku tabakalar, X ray tp ve filmin

  hareketinden dolay bulank

  gzlenmektedir.

  Konvansiyonel Tomografi

 • X n kullanarak, eitli dzlemler

  zerinde dokunun kesitsel grntsn

  oluturan, radyolojik grntleme

  yntemidir.

  X nlar ile bilgisayar teknolojilerinin

  birlemesinin rn olan BT cihazlar, X-

  n tplerinin saylarna ve pozisyonlarna

  gre farkl geliim evreleri gsterir.

  Bilgisayarl Tomografi (BT)

 • Dental Volumetrik Tomografi (DVT)

  lk olarak 1982de anjiografi iin

  gelitirilmi olan, gnmzde daha

  ok di hekimliinde kullanlan,

  maksillofasiyal kemik yapy daha iyi

  grntleyebilmek ve BTnin

  dezavantajlarn ortadan kaldrmak

  iin yaplan alternatif BT almalar

  sonucunda gelitirilen DVT cihazlar,

  di hekimlii radyolojisinde hzl ve

  nemli gelimelere sebep olmutur.

 • DVT; gnmzde, maksillofasiyal grntlemede

  rutin olarak kullanlmaktadr. Maksillofasiyal blgenin

  kemik yaplarnn deerlendirilmesi iin tasarlanan bu

  yntem ile medikal alanda kullanlan spiral ve multislice

  BTlerde olduu gibi, her dzlemde de grnt elde

  edilebilir ve boyutlu grnt oluturulabilir.

 • DVT cihazlar; grntlemede

  kullanlan geometrik prensiplerin

  farkl olmasndan dolay dier BT

  cihazlarndan ayrlrlar. BT

  cihazlarnda; yelpaze eklinde

  hastaya ulaan X nlar, DVTde;

  konik nlar eklinde hastaya

  ular.

 • BTlerde; aksiyal dzlemde alnan

  multiple kesitler st ste ylarak, tam bir

  grnt elde edilirken, DVTde; hasta

  etrafnda 360 derece dnebilen, dairesel

  ya da dikdrtgen konik biimli X n

  kaynan barndran bir gantrinin, tarama

  esnasnda, incelenecek alan etrafnda 1

  derece rotasyon iin 1 adet olmak zere,

  360 derecelik bir rotasyon hareketi

  yapmasyla hacimsel bir grnt elde

  edilir.

 • DVT teknolojisi; grntleme prensibi ve

  kullanlan X n tp-detektr sistemindeki

  farkllklarndan dolay, genel tp alannda

  kullanlan spiral ve multislice BTler ile

  karlatrldnda ekonomik olup, hastaya

  verilen radyasyon dozu bakmndan nemli

  avantajlara sahiptir.

 • DVTde grntlenmek istenen alann hacmi,

  FOV (field of view) alan olarak adlandrlr. DVT

  cihazlarnda, tek bir rotasyonel taramayla tm FOV

  alannn hacimsel grnts elde edilir. Elde

  edilen hacimsel grnty oluturan voksellerin

  boyutlarnn birbirine eit olmasndan dolay;

  aksiyal, sagital ve koronal dzlemleri ieren

  ortogonal dzlemlerin yannda, ortogonal

  olmayan dzlemlerde de grnt elde edilmesi

  olana yakalanr. FOV alannn kk olduu

  durumlarda daha yksek znrlkte, daha

  dk dozla grntler elde edilir.

 • Avrupa Dentomaksillofasiyal

  Radyoloji Akademisi

  (EADMFR);

  ALARA (As Low As Achieve

  Possible) prensiplerine

  dayanarak, FOV alannn

  ilgilenilen blgeyle snrl

  olmasn ve raporlamann ilgili

  blgenin tamamn

  kapsayacak ekilde

  dzenlenmesini

  nermektedir.

 • DVTler; verilen radyasyon dozunun

  dklne bal olarak, BTlerde

  bulunan Hounsfield skalasna sahip

  olmamalar ve yumuak doku kontrast

  znrlnn dk olmasndan

  tr, dansiteye bal lmlerde

  kstllklar gsterirler.

 • Manyetik Rezonans Grntleme (MRG)

  MRG; iyonize radyasyon yerine,

  elektromanyetik alan ve radyo

  frekans dalgalar kullanlarak

  grnt elde edilen, radyolojik

  grntleme yntemidir.

  Bu yntemde; eitli sekanslar

  kullanlarak, doku karakteriyle

  ilgili nemli bilgiler elde edilir.

  MRG; ncelikli olarak yumuak

  dokularn deerlendirilmesinde

  kullanlr.

 • USG; ses dalgalarnn yansmasn

  kullanarak, dokular ve onlarn dier

  dokularla olan ilikileri hakknda

  gerek zamanl bilgi salayan,

  radyolojik grntleme yntemidir.

  Ultrasonografide kullanlan ses

  dalgas, insan kulann iitebildii

  frekans aralndan ok daha

  yksek bir frekansa sahiptir.

  Ultrasonografi (USG)

 • Ultrasonografi incelemelerinde

  kullanlan ses dalgas, piezo-

  elektrik (basn-elektrik) olay ile

  retilir. Pierre Curi tarafndan,

  1880 ylnda kefedilen bu olay;

  quartz gibi baz kristallerin,

  alternatif akm uygulandnda

  kaslp gevemesi sonucu mekanik

  titreimle ses retmesi, basn

  uygulandnda ise; olayn tersine

  dnerek elektrik retmesinden

  ibarettir.

  Ultrasonografi Cihazlarnda Ses retiminin Fiziksel Prensipleri

 • Mekanik ve elektrik enerjisinin

  birbirine evrilmesi esasna dayanan bu

  olayda kullanlan enerji evirici

  maddelere transdser ad verilmektedir.

  Ultrasonografi cihazlarnda, transdseri

  tayan balk prob olarak adlandrlr.

 • Doku

  Absorbsiyon

  Yansma

  Krlma

  Salma

  Difzyon

  Sesin Doku ile Etkileimi

 • Do

  ku

  Ses ile doku arasndaki etkileimi,

  dokunun akustik direnci (akustik

  empedans) belirler.

  Akustik diren; ses dalgasnn hz

  ile doku dansitesinin bir rndr

  ve dokunun younluu ile

  elastisisesi tarafndan belirlenir.

  Akustik dirence bal olarak her

  doku karakteristik bir internal eko

  zellii gsterir.

 • Do

  ku

  Ses dalgas birbirinden farkl akustik

  diren gsteren ara yzlerden

  getiinde yansmaya urar.

  Yansmann miktar, dokularn akustik

  diren fark tarafndan belirlenir. ki

  doku arasndaki akustik diren fark

  ne kadar fazlaysa, yansma ve

  salmada o kadar fazladr.

  Yumuak dokular arasndaki yansma

  ok az iken; yumuak dokukemik,

  yumuak doku-hava yzeyleri

  arasndaki yansma ok fazladr.

 • USGde Grntleme ekilleri

  A

  (Amplitd)

  M

  (Motion-

  Hareket)

  B

  (Brightness-Parlaklk)

  B modda; yanklar iddetleri ile orantl olarak parlak noktalar

  eklinde kaydedilir ve monitrde farkl parlaklkta noktalardan

  oluan, iki boyutlu kesitsel grntler elde edilebilir.

  Gnmzde bu yntem, iki boyutlu (2B) grntleme

  yntemi olarak bilinmektedir.

  B mod tansal radyografinin kullanld dier tp alanlarnda

  olduu gibi, di hekimlii alannda da en yaygn kullanlan

  ultrasonografik grntleme yntemidir.

 • Ultrasonografide

  Grntlerin

  Deerlendirilmesi

 • Akustik Glge

 • Akustik Zenginleme

 • Ekojenite

 • Doppler Ultrasonografi

  Kan akmnn niteliini deerlendirmede ve

  niceliini saptamada temel yntem olan Doppler

  Ultrasonografi yntemi; 1842 ylnda Avusturyal

  bir fiziki olan Johan Christian Doppler

  tarafndan gzlemlenen ve Doppler kaymas

  olarak adlandrlan Sabit frekansl bir ses

  kayna yaklatka daha fazla, uzaklatka daha

  azalm bir ekilde iitilir. fiziksel prensibine

  dayandrlarak elde edilen, ultrasonografik

  grntleme yntemidir.

 • Doppler USG

  Pulsed

  Doppler

  USG Power

  Doppler

  USG

  Renkli

  Doppler

  USG

  Klinik uygulama ekilleri

 • Pulsed Doppler Ultrasonografi

 • Power Doppler Ultrasonografi

  Power Doppler ultrasonografide;

  doppler sinyalinin ortalama

  frekans kaymas yerine, doppler

  sinyalinin iddeti hesaplanr.

  Power Doppler USGde; renklenme

  ve parlaklk, kan akmnn hz ve

  kan akmnn ynnden bamsz

  olup, hareketli kan hacmine

  baldr.

 • Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

  Doku morfolojisi; gri skalada, damar iine akan kan ise; e

  zamanl olarak, renkli modda gsterilir. Hareketli eritrositlerden

  alnan sinyaller, akmn ynne gre, mavi ya da krmz renkle

  kodlanarak grnt elde edilir.

  Genel olarak; proba yaklaan akm krmz, probtan uzaklaan

  akm ise, mavi renkle gsterilir.

  Hareketsiz objeler faz kaymas oluturmadklar iin renk

  kodlanmas gstermezler.

  Klinik pratikte, vaskler yaplarn saptanmas ve kan akmndaki

  fokal bozukluklarn belirlenmesinde kullanlr.

 • Ultrasonografinin Di Hekimliinde Kullanm

  USG; di hekimliinde tansal amal olarak ilk defa, 1963de

  Baum ve arkadalar tarafndan, 15 MHz transdserle diin i

  yaplarn grntlemek amacyla, yaplan almada kullanlmtr.

  Bu almada; uygun kalite ve belirginlikte, sinyal elde edilememitir.

  O gnden gnmze kadar, birok farkl ultrasonografi cihaznn di

  hekimliinde kullanld rapor edilmitir.

 • Di hekimlii literatrn deerlendirdiimizde; USG ile bugne

  kadar yaplan alma alanlarn yle sralayabiliriz:

  Ba ve boyundaki iliklerin deerlendirilmesi

  Tkrk bezlerinin ve patolojilerinin deerlendirilmesi

  Servikal lenf nodu metastazlarnn deerlendirilmesi

  Dil karsinomalarnn deerlendirilmesi

  Postoperatif dem ve hematomlarn deerlendirilmesi

  Dental kaynakl apselerin, sellitlerin deerlendirilmesi

  Distraksiyon osteogenezisi yaplan hastalarda distraksiyon blgesinin

  deerlendirilmesi

  Ultrasonografi rehberliinde tanya ve tedaviye ynelik giriimler

  Di yapsn oluturan dokularn taranmas

 • Dental fraktr ya da atlaklarn tespiti

  Yumuak doku lezyonlarnn incelenmesi

  Periapikal lezyonlarn tespiti ve deerlendirilmesi

  Kist, tmr gibi kemik ii patolojilerin deerlendirilmesi

  Maksillofasiyal fraktrlerin deerlendirilmesi

  Periodontal kemik defektlerinin deerlendirilmesi

  Gingival kalnlk ve kas kalnl lm

  Temporomandibular hastalklarn deerlendirilmesi

  mplant di hekimlii

  Rapid palatal ekspansiyon hastalarnda sutural almann

  deerlendirilmesi

 • Radyonklid Grntleme

  (Nkleer Tp)

  RG; organizmaya verilen radyonklidlerin

  incelenecek organ veya dokudaki

  dalmn grnt eklinde gsteren,

  vcuttaki fizyolojik deiikliklerin

  deerlendirilmesini salayan fonksiyonel

  bir grntleme yntemidir.

 • Kontrastl Grntleme

  Normalde kontrast bir madde ile

  evrelenmemi ve bu yzden

  grlemeyen organ ve dokularn

  kontrast artrc maddeler araclyla

  kendilerinin yada evrelerinin

  kontrast artrlarak grntlenmesiyntemidir.

 • Anjiografi

  Anjiografi; damar iine bir kateter yardmyla

  verilen kontrast madde araclyla

  damarlarn grntlenme ilemidir.

 • Lezyonel Dokularn Analizi

  Patolojilerin nihayi tans, lezyonel

  dokularn histopatolojik incelemelerinin

  sonucunda konulur. Tan; vakalarn

  ounda, rutin boyama yntemleri

  kullanlarak elde edilir. Dier yandan; ek

  boyama teknikleri ya da destekleyici

  DNA almalar olmakszn, nihayi

  tannn konulamad durumlar olabilir.

 • Dokunun hastadan

  karlmas (Biyopsi

  ilemi)

  Mikrotomi

  Dokunun

  mikroskobik bir

  kesit retmek iin

  hazrlanmas

  Doku preparatnn

  boyanmas

 • MATERYAL VE

  METOT

 • 2013-2015 yllar arasnda Atatrk

  niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Az,

  Di ve ene Radyolojisi (ADR) Anabilim

  Dalnda yrtlen bu aratrmann, bilimsel

  etik kurallara uygunluu, Atatrk

  niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Etik

  Kurul Bakanlnn 08.11.2013 tarihli 21

  sayl kararyla onaylanmtr. Bu almaya

  katlan bireylerin tamamna, alma

  hakknda bilgilendirildikten sonra,

  almaya gnll olarak katldklarn

  belirten Aydnlatlm Onam Formu

  imzalatlmtr.

 • almann Dizayn

  enelerde rezorpsiyona sebep olan, radyografik olarak

  tamamen radyolsent ya da radyolsent-radyoopak

  grnml, mikst lezyonlara sahip olan hastalarn

  belirlenmesi

  DVT

  incelemesi

  USG incelemesi

  Histopatolojik deerlendirme

  Lezyonlarn kistler ve tmr ve benzeri lezyonlar olarak snflandrlmas

  Klinik, DVT, USG ve histopatolojik bulgularnn

  deerlendirilmesi

 • Rutin klinik ve radyolojik muayenenin yaplmas

  Rutin muayene bulgularnn kaydedilmesi

  DVT ve USG incelemesi

  Hastann ya, cinsiyet gibi demografik zellikleri,

  Hastann ar, ilik, fistl, lenfadenopati, az

  aklnda kstllk, palpasyonda hassasiyet, fasiyal

  asimetri, parastezi, lezyonla ilikili dilerde mobilite,

  yer deitirme, vitalite kayb, kk rezorpsiyonu ve

  lezyonla ilikili gmk di gibi bulgulara sahip olup-

  olmad kaydedildi.

 • Grntleme

  Prosedrleri

 • Dental Volumetrik Tomografi (DVT)

  alma kapsamna alnan

  hastalarn tamam; ADR Anabilim

  Dalnda bulunan flat panele sahip

  NewTom 3G Dental Volumetrik

  Tomografi cihazyla (NewTom FP,

  Quantitative Radiology, Verona, Italy)

  incelemeye alnd. Hasta ekimlerinde

  doz ayarlamas ve ekim sresi cihazn

  kontrolnde yaplmtr.

 • Ultrasonografi (USG)

  alma kapsamna alnan

  hastalarn tamam, ADR Anabilim

  Dalnda bulunan, Toshiba Aplio 300

  marka ultrasonografi cihaz (Toshiba

  Corporation, Tokyo, Japan) ve 8-

  MHz lineer array transdser probla

  incelendi.

 • Grntlerin

  Deerlendirilmesi

 • Dental Volumetrik Tomografi

  (DVT)

  DVT incelemesinde;

  grntlerin

  deerlendirilmesinde,

  QR-NNT version 2.21

  (Quantitative Radiology)

  bilgisayar yazlm

  kullanld.

 • Lezyonun eklinin deerlendirilmesi

  Oval

  Yuvarlakrregler

 • Non-sklerotik Sklerotik

  KortikalizeSkallop

  Lezyonun snrlarnn ve periferal marjin zelliklerinin

  deerlendirilmesi

 • Hipodens+zodens zodens zodens+Hiperdens

  Lezyonun dansitesinin deerlendirilmesi

 • Lezyonda diler arasna skallop varlnn deerlendirilmesi

 • Lezyon ierisinde internal septa varlnn deerlendirilmesi

 • Lezyon ierisinde kalsifikasyon varlnn deerlendirilmesi

 • Lezyonun periost reaksiyonuna sebebiyet verip vermediinin deerlendirilmesi

 • Lezyonun periferindeki kemikteki deiikliklerin deerlendirilmesi

 • Lezyonun orbita taban ile olan ilikisinin deerlendirilmesi

 • Lezyonun maksiller sins taban ile olan ilikisinin deerlendirilmesi

 • Lezyonun nazal kavite duvarlar ile olan ilikisinin deerlendirilmesi:

 • Lezyonun maksiller insiziv kanal ile olan ilikisinin deerlendirilmesi

 • Lezyonun mandibular kanalla olan ilikisinin deerlendirilmesi

 • Bukkal kortikal ekspansiyon ve perforasyon

  Lezyonun bukkal-palatinal (lingual) kortikal kemik zerinde sebep olduu

  deiikliklerin deerlendirilmesi

 • Bukkal kortikal kalnlama ve ekspansiyon

 • Bukkal ve lingual ekspansiyon

 • Bukkal kortikal incelme ve lingual perforasyon

 • S boyut lmMD ve AP boyut lm

  Lezyonun boyutsal lmlerinin yaplmas

 • Ultrasonografi

  Ultrasonografik deerlendirmenin ilk aamasnda, ilgili lezyonun

  bulunduu blge zerinde probun dolatrlmasyla lezyonun

  grntsnn elde edilip edilemedii deerlendirilmitir. Daha

  sonra; ultrasonografiyle grnt elde edilen vakalarda, lezyonlar

  belirtilen kriterlere gre deerlendirilmitir.

 • Lezyonun eklinin deerlendirilmesi:

  Yuvarlak Oval rregler

 • Lezyonun USG grntsnn belirginliinin deerlendirilmesi

 • nternal ekojenitenin deerlendirilmesi

 • Posterior eko varlnn deerlendirilmesi

 • Posterior duvar ekojenitesinin deerlendirilmesi

 • MD ve AP boyut lm S boyut lm

  USG grnts zerinde lezyonun boyutlarnn lm

 • Lezyonun RDUS bulgularnn deerlendirilmesi

  nternal vasklarizasyonEksternal vasklarizasyon

 • Bukkal ekspansiyon varlnn deerlendirilmesi

 • Bukkal perforasyon varlnn deerlendirilmesi

 • Palatinal-lingual perforasyon varlnn deerlendirilmesi

 • Basit kistik grnm

  Lezyonun USG karakteristiinin deerlendirilmesi

 • Kompleks kistik grnm

 • Solid grnm

 • Semisolid grnm

 • Histopatolojik Deerlendirme

  Kistik Semisolid Solid

 • BULGULAR

 • 112 hastada tespit edilen, 123 kemik ii lezyon

  deerlendirilmitir.

  almaya dhil edilen bireylerin 72 (% 64.3) tanesi erkek, 40

  (% 35.7) tanesi kadnd.

  Bireylerin yalar 6-72 arasnda deimekte olup; yalarnn

  ortalamas 31.7 15.4d.

  almamzda kistlere 6-64 ya aras hastalarda, tmr ve

  benzeri lezyonlara ise 7-72 ya aras hastalarda rastlanlmtr.

 • % 60.2

  % 39.8

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Lezyonlarn dalm

 • % 71.6

  % 8.1

  % 6.8

  %4.1

  %4.1%2.7 %2.7

  Radikler Kist

  Dentigerz Kist

  Stafne Kemik Kavitesi

  nsiziv Kanal Kisti

  Travmatik Kemik Kisti

  Rezidel Kist

  Lateral Periodontal Kist

  Kistler

 • %61.2%20.4

  %6.1

  %4.1

  %4.1%2 %2

  Keratokistik odontojenik tmr

  Dev Hcreli Granlom

  ltihabi Granlasyon Dokusu

  Ossifying Fibroma

  Ameloblastoma

  Adenomatoid Odontojenik Tmr

  Fibrz Displazi

  Tmr ve benzeri lezyonlar

 • Lezyonun Karekteristii

  Cinsiyet

  X2 p

  Erkek

  n (%)

  Kadn

  n (%)

  Kistler 50 (% 40.7) 24 (% 19.5)

  0.243 0.622

  Tmr ve benzeri lezyonlar 31 (% 25.2) 18 (% 14.6)

  Toplam 81 (% 65.9) 42 (% 34.1)

  n: Hasta says %: Yzdelik oran

  X2 (ki-kare) testi, p

 • Lezyonun

  Karekteristii

  Ya Gruplar X2 p

  0-20

  n (%)

  21-30

  n (%)

  31-40

  n (%)

  41-50

  n (%)

  51-72

  n (%)

  4.454 0.348

  Kistler 23 (%18.7) 22 (%17.9) 11 (%8.9) 7 (%5.7) 11 (%8.9)

  Tmr ve

  benzeri lezyonlar

  15 (%12.2) 8 (%6.5) 8 (%6.5) 8 (%6.5) 10 (%8.1)

  Toplam38 (%30.9) 30 (%24.4) 19 (%15.4) 15 (%12.2) 21 (%17)

  n: Hasta says %: Yzdelik oran

  X2 (ki-kare) testi, p

 • n: Hasta says %: Yzdelik oran

  X2 (ki-kare) testi, p

 • Lezyonun Karekteristii

  Lezyonun enelerde bulunduu

  lokasyon

  X2 pAnterior

  n (%)

  Posterior

  n (%)

  Kistler 33 (%26,8) 41 (%33,3)

  18,603 0,00*

  Tmr ve benzeri lezyonlar 4 (%3,3) 45 (%36,6)

  Toplam 37 (%30,1) 86 (%69,9)

  n: Hasta says %: Yzdelik oran

  X2 (ki-kare) testi, p

 • 60 (% 48.8) tanesinin oval ekilli

  15 (% 12.2) tanesinin yuvarlak ekilli

  48 (% 39.0) tanesinin irregler ekilli

  ekil

 • n=42

  n=18

  n=13

  n=2

  n=19

  n=29

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Oval Yuvarlak rregler

 • 20 (% 16.3) tanesinin sklerotik olmayan

  37 (% 30.1) tanesinin sklerotik

  66 (% 53.7) tanesinin kortikalize

  35 (% 28.5) tanesinin skallop periferal marjin

  Periferal marjin zellikleri

 • n=10

  n=10

  n=29

  n=8

  n=35

  n=31

  n=11

  n=24

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Non-sklerotik Sklerotik Kortikalize Skallop periferal marjin

 • 23 (% 18.7) tanesinin hipodens

  58 (% 47.2) tanesinin izodens

  38 (% 30.9) tanesinin hipodens-izodens

  1 (% 0.8) tanesinin izodens-hiperdens

  3 (% 2.4) tanesinin izodens-hipodens-hiperdens

  Dansite

 • n=16

  n=7

  n=31

  n=27

  n=27

  n=11

  n=0n=1

  n=0

  n=3

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Hipodens zodens Hipodens-zodens zodens-Hiperdens Hipodens-zodens-Hiperdens

 • 6 (% 4.9) tanesinin diler arasna skallop yapt

  2 (% 1.6) tanesinin ierisinde internal septaya sahip olduu

  5 (% 4.1) tanesinin ierisinde kalsifikasyon olduu

  5 (% 4.1) tanesinin periost reaksiyonuna sebep olduu

  13 (% 10.6) tanesininde lezyonun periferindeki kemikte

  sklerizasyon art

  evre anatomik yaplarla olan ilikileri

 • n=2

  n=4

  n=2

  n=0

  n=1

  n=4

  n=3n=2

  n=4

  n=9

  0,00%

  2,00%

  4,00%

  6,00%

  8,00%

  10,00%

  12,00%

  14,00%

  16,00%

  18,00%

  20,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Diler arasna skallop nternal septa Kalsifikasyon Periost reaksiyonu Perifer kemikte sklerizasyon art

 • 1 (% 2.3) tanesinin orbita tabannda ykselmeye

  16 (% 37.2) tanesinin maksiller sins tabannda ykselmeye,

  7 (% 16.3) tanesinin maksiller sins tabannda perforasyona,

  15 (% 34.9) tanesinin nazal kavite duvarlarnda yer deitirmeye,

  24 (% 55.8) tanesinin nazal kavite duvarlarnda perforasyona

  26 (% 60.5) tanesinin maksiller insiziv kanalla ilikili olduu

  Maksilla yer alan lezyonlarn;

 • n=0

  n=1

  n=9

  n=7

  n=3

  n=4n=12

  n=3

  n=19

  n=5

  n=23

  n=3

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Orbita tabannda ykselme Maksiller sins tabannda ykselme Maksiller sins tabannda perforasyon

  Nazal kavite duvarlarnda yer deitirme Nazal kavite duvarlarnda perforasyon Maksiller insiziv kanalla iliki

 • Orbita tabannda ykselmeye sebep olan lezyonun,

  histopatolojik olarak incelenmesi sonucunda, ossifying

  fibroma olduu tespit edilmitir.

 • Aksiyal kesit Koronal kesit Sagital kesit

 • 26 (% 32.5) tanesi mandibular kanaln seyrinde deiiklie

  49 (% 61.3) tanesi mandibular kanaln etrafn saran d kortikal

  kemik duvarnda perforasyon

  Mandibulada yer alan lezyonlar deerlendirildiinde;

 • n=7

  n=19

  n=19

  n=30

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  80,00%

  90,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Mandibular kanal seyrinde deiiklik Mandibular kanalla iliki

 • DVT BulgularMandibula Maxilla Toplam

  n % n % n %

  Bukkal Kortikal Ekspansiyon 44 55 37 86 81 65.9

  Palatinal-Lingual Kortikal Ekspansiyon 41 51.2 36 83.7 77 62.6

  Bukkal Kortikal ncelme 68 85 42 97.7 110 89.4

  Palatinal-Lingual Kortikal ncelme 71 88.8 43 100 114 92.7

  Bukkal-Kortikal Perforasyon 38 47.5 36 83.7 74 60.2

  Palatinal-Lingual Kortikal Perforasyon 32 40 36 83.7 68 55.3

  Bukkal-Kortikal Kalnlama 0 0 1 2.3 1 0.8

  Palatinal-Lingual Kortikal Kalnlama 0 0 2 4.7 2 1.6

  n=Lezyon says %=Yzdelik Oran

  Bukkal-palatinal (lingual) kortikal kemik zerinde sebep olduu deiiklikler

 • 123 lezyonun 89 (% 72.4) tanesinden

  ultrasonografi grnts elde edilirken, 34

  (% 27.6) tanesinden kaln bukkal kortikal

  kemik miktar veya anatomik sebeplerden

  dolay ultrasonografi grnts elde

  edilememitir.

 • 57 (% 64) tanesi oval ekilli

  13 (% 14.6) tanesi yuvarlak ekilli

  19 (% 21.3) tanesi irregler ekilli

  ekil

 • n=37

  n=20

  n=10

  n=3

  n=9

  n=10

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Oval Yuvarlak rregler

 • 8 (% 9) tanesi ok kt

  25 (% 28.1) tanesinin kt

  29 (% 32.6) tanesinin iyi

  27 (% 30.3) tanesinin ok iyi

  USG grntsnn belirginlii

 • n=5 n=3

  n=14

  n=11n=19

  n=10

  n=18

  n=9

  0,00%

  5,00%

  10,00%

  15,00%

  20,00%

  25,00%

  30,00%

  35,00%

  40,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  ok kt Kt yi ok iyi

 • 37 (% 41.6) tanesinin anekoik

  17 (% 19.1) tanesinin hipoekoik

  28 (% 31.5) tanesinin izoekoik

  3 (% 3.4) tanesinin hiperekoik

  4 (% 4.5) tanesinin izoekoik-hiperekoik (mikst)

  nternal ekojenite

 • n=33

  n=4

  n=11n=6

  n=10

  n=18

  n=1

  n=2

  n=1

  n=3

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Anekoik Hipoekoik zoekoik Hiperekoik zoekoik-Hiperekoik

 • 21 (% 23.6) tanesinde deimemi

  68 (% 76.4) tanesinde artm

  Posterior duvar ekojenitesinin deiimi

 • n=10

  n=11

  n=46

  n=22

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  80,00%

  90,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Deimemi Artm

 • 17 (% 40.5) tanesinde internal vasklarizasyon

  17 (% 40.5) tanesinde eksternal vasklarizasyon

  8 (% 19) tanesinde internal ve eksternal vasklarizasyon

  Vasklarizasyon

 • n=6

  n=11

  n=13

  n=4

  n=2

  n=6

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  nternal vasklarizasyon Eksternal vasklarizasyon nternal-Eksternal vasklarizasyon

 • 62 (% 69.7) tanesinin kistik

  48 (% 77.4) tanesinin basit kistik

  14 (% 22.6) tanesinin kompleks kistik grnm

  11 (% 12.4) tanesinin solid

  16 (% 18) tanesinin semisolid

  USG karakteristii

 • n=46

  n=16

  n=10 n=6

  n=0

  n=11

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  80,00%

  90,00%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Kistik Semisolid Solid

 • almamzda; kompleks kistik grnme sahip, iki tane insiziv

  kanal kisti ve bir tane KOT vakasnda, lezyon ierisinde ses

  dalgasnn etkisiyle hareket eden ve kar ya eklinde bir

  grnme sebep olan, izo-hiperekojenik materyal varl tespit

  edilmitir.

 • Aksiyal kesit Sagital kesit Koronal kesit

 • 104 (% 84.6) tanesi kistik

  17 (% 13.8) tanesi solid

  2 (% 1.6) tanesi semisolid

  Histopatolojik deerlendirilme

 • n=74

  n=30

  n=0n=2

  n=0

  n=17

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  Kistler Tmr ve benzeri lezyonlar

  Kistik Semisolid Solid

 • DVT

  USG

  Kendalls W p

  Yok n (%) Var n (%)

  Yok n (%) 13 (% 14.6) 6 (% 6.7)

  0.001 0.782

  Var n (%) 7 (% 7.9) 63 (% 70.8)

  n: Hasta says, %: Yzdelik oran

  Non-parametrik Kendalls W korelasyon analiz testi, p

 • Palatinal (lingual) kortikal perforasyon

  DVT

  USG Kendalls W p

  Yok n (%) Var n (%)

  0.242 0.000*Yok n (%) 31 (% 34.8) 2 (% 2.3)

  Var n (%) 27 (% 30.3) 29 (% 32.6)

  n: Hasta says, %: Yzdelik oran

  Non-parametrik Kendalls W korelasyon analiz testi, p

 • Bukkal kortikal ekspansiyon

  DVT

  USG Kendalls W p

  Yok n (%) Var n (%)

  0,003 0,617

  Yok n (%) 7 (% 7.9) 9 (% 10.1)

  Var n (%) 7 (% 7.9) 66 (% 74.1)

  n:Hasta says, %:Yzdelik oran

  Non-parametrik Kendalls W korelasyon analiz testi, p

 • Boyut Teknik Ortalama (mm)Standart

  sapma (mm)

  Pearson

  korelasyon

  testi

  Paired

  Sample t

  testi

  Mesio-

  distal

  DVT 24.9 11.4 p=0,00* t = 0.919

  p= 0.360USG 25.5 10.1

  Anterior-posterior

  DVT 16.5 7.4

  p=0,00*

  t = 1.259

  p= 0.212

  USG 17.2 7.8

  Superior-

  inferior

  DVT 21.8 9.9

  p=0,00*

  t = 6.822

  p= 0.00*

  USG 16.8 7.6

  mm: Milimetre

  Pearson korelasyonu ve Paired Sample t testi, p

 • n: Hasta says %: Yzdelik oran

  Non-parametrik Kendall Tau B korelasyon testi, p

 • Hasta Poplasyonu

  Radyoopak lezyonlar

  Radyolsent-radyoopak

  Tamamen radyolsent

 • Lezyonlar

  KistlerTmr ve benzeri

  lezyonlar

  Keratokistik

  odontojenik

  tmr (KOT)

  KOT epitelinde

  benign bir

  tmrle uyumlu,

  kendiliinden bir

  byme

  potansiyelinin

  mevcut olmas ve

  bu durumun farkl

  bir radyografik

  grnm kazandrmas

  WHO tarafndan

  2005 ylnda

  benign odontojenik tmr

 • Lezyonlar

  KistlerTmr ve benzeri

  lezyonlar

  Solid bir lezyon

  olma zelliine

  sahip

  olmalarndan dolay

  Yalanc kist

  vakalar, gerek

  kistik lezyonlar

  olmamalarna

  ramen,

  radyografik

  zellikleri gz nne alnarak

  ltihabi

  granlasyon

  dokusu

  Travmatik kemik

  kisti

  Stafne kemik

  kavitesi

 • Direkt Radyografiler

  Dk znrlk

  Magnifikasyon

  Distorsiyon

  ki boyutlu bir grnt salamalar

  Diler ve destek yaplar ile fasiyal kemik yapnn geni bir alannn grntlemesi

  Dk radyasyon dozuyla grnt elde edebilmesi

  3DX nnn tpta

  kullanlmasndan beri

  radyografik grnt

  ene lezyonlarnn tan,

  tedavi ve tedavi sonras

  takip srelerinde ok nemli bir yere sahiptir.

 • BT

  Lezyonun

  Snrlar

  Lezyonun

  i yapsLenf nodlar

  Sperpozisyonsuz

  grnt elde

  edilebilmesi

  Gerek

  boyutsal

  deer

  Farkl dzlemlerde

  grnt elde

  edilebilmesi

  Yksek

  znrlk

  Lezyonun evre

  dokularla

  ilikisinin deerlendirimesi

 • BT DVT

  Yksek radyasyon dozu

  Konik n

  teknolojisi, X-

  ray nn ok

  daha fazla bir etkinlikle

  ok daha az

  elektriksel

  enerji gereksinimi

  Daha ucuz

  ve daha

  kk X-ray bileenleri

 • DVT

  Spiral BT

  2009 ylnda Chau ve arkadalar tarafndan

  yaplan konvansiyonel BT, spiral multislice BT

  ve DVT ile implant yerletirmesi srasnda

  absorbe edilen dozlarn aratrld bir fantom

  almasnda, implant grntlemesi iin

  farkl grntleme metodu kullanlarak, oral ve

  maksillofasiyal blgedeki be farkl kritik

  organdaki absorbe doz miktar hesaplanmtr.

  Bu almada; DVTnin, organlar iin en dk

  dozu yayd bulunurken, spiral multislice

  BTnin ise en yksek dozu yayd

  belirlenmitir.

 • Artan salm radyasyon

  X-ray detektrnn kstl dinamik alan

  In sertlemesi artefakt

  HU deerini vermemesi

  Eriebilirlii

  Kolay uygulanmas

  Dk radyasyonlu tek bir ekimle boyutlu bir rekonstrksiyon

  ok dzlem zerinde gerek boyutlu kesitsel bir grnt imkan sunmas

 • Rosenborg ve arkadalar

  DVTnin, radikler kist ve

  granlomann ayrmn yapmada

  uygun olmayan bir metot olduu belirtilmiken

  DVTnin, minimum 5 mm

  boyutundaki apikal lezyonlarn

  kist-granlom ayrmnn

  yaplmasnda, orta dzeyde,

  doru tan salayabilecei

  DVT; lezyonun ierii ile ilgili bilgi salamasna ramen, dansite lmnde

  kullanlan HU deerlerinin gvenilir olmamasndan tr, yumuak doku

  grntlemesinde ya da benzer dansiteye sahip dokularn grntlemesinde ok baarl deildir.

  Guo ve arkadalar

 • DVT

  Lezyonun

  Snrlar

  Lezyonun

  ekli

  enedeki

  yerleimievre kemiin

  trabekler yaps

  Lezyonun

  dansitesiLoklarite

  Lezyonun

  internal

  yaps

  Lezyon

  ierisinde septa varl

  Bukkal-palatinal

  (lingual) kemikte

  meydana gelen

  deiiklikler

  Lezyonun

  evre

  anatomik

  yaplarla

  ilikisi

 • Literatrde; kemik ii lezyonlarn bizim almamza benzer

  bir ekilde snflandrld ve DVT bulgularnnn sunulduu

  baka bir almaya rastlayamadmzdan dolay elde edilen

  sonularn literatrle karlatrma imkn bulunamamtr.

 • Bu durum; enelerde grlen

  lezyonlarn orbita tabanna kadar

  ulaabilecek kadar byk boyutlara

  ulaabileceini gstermesi asndan

  ve bu tr lezyonlarn tan ve tedavi

  planlamasnda, boyutlu

  grntlemenin gerekliliini

  gstermesinden tr dikkate

  alnmaldr.

  almamzda;

  maksillada

  rastladmz bir

  lezyonun, orbita

  tabannda ykselmeye

  sebep olduu ve bu

  lezyonun ossifying

  fibroma olduu tespit edilmitir.

 • almamzda; kemiin dansitesi

  yerine yumuak dokunun

  dansitesinin kstas alnmasnn

  sebebi; almamza dhil edilen

  lezyonlarn litik lezyonlardan

  olumasndan tr, kemik

  dokuya gre lezyonlarn ounun

  hipodens olarak tanmlanmasnn

  nne geip, DVT araclyla

  lezyonlarn dansite farkllklarnn

  yanstlmaya allmasdr.

  DVTler; yumuak dokular

  arasndaki dansite

  farkllklarn gstermede

  baarl bir metod deildir.

  Bizim almamzda, kemik

  dokusu yerine lezyon

  evresinde bulunan

  yumuak dokunun dansitesi

  kstas alnarak, lezyonlarn

  dansite farkllklar

  yanstlmaya allmtr.

 • USG

  Pahal

  olmayan

  Non-

  invaziv

  Kolay

  grnt

  elde

  edilebilen

  yonize

  radyasyon

  riski

  olmayan

 • lk olarak 1996 ylnda Lauria ve arkadalar tarafndan kemik ii lezyona sahip, 72 hastann

  prospektif olarak deerlendirildii bir almada; USGnin, enelerdeki kemik ii

  lezyonlarnn ayrc tansndaki rolyle ilgili,

  pozitif bulgulara rastlanlmtr.

  Bu almada; USGnin kesin tan iin yeterli olmamasna karn, solid ve kistik lezyonlarn ayrmnda yarar salayacak ve biyopsi iin rehberlik edebilecek, mkemmel bir metod

  olduu belirtilmitir.

  Sonu olarak bu alma; USGnin, invaziv olmayan bir yntem olmas ve ekonomik

  olmasndan tr, rutin bir ekilde, destekleyici bir metod olarak, enelerdeki

  kemik ii lezyonlarn tansnda kullanlmasn nermitir.

  USG, enelerdeki kemik ii

  lezyonlarn ierikleri

  hakknda cerrahi

  mdahaleden nce doru

  bilgi salayabilir. Literatrde;

  USGnin enelerdeki kemik

  lezyonlarnn tansnda

  roln aratran kstl sayda

  alma vardr.

 • Bu almada; youn likid ieriine sahip olarak

  snflandrlan vakalar, bizim almamzda kompleks kistik

  vakalar eklinde snflandrlmtr. Bizim almamzda; bu

  almada olduu gibi, ieriindeki keratin sebebiyle USGde

  hiperekojenik bir internal ekojeniteye sahip olduu

  dnlen ve youn likid ieriine sahip olarak

  snflandrlan KOT vakalar dnda, insiziv kanal kisti ve

  enfekte radikler kist vakalarnda da benzer bir USG

  grnmne rastlanlmtr.

 • 1999 ylnda Ishii ve arkadalar

  tarafndan yaplan ve palatal

  tmrlerin tansnda

  ultrasonografinin rolnn aratrld

  almada, 11 hastann sonografik

  grntlerinin deerlendirilmesinde;

  lezyonun snrlar, fibrz kapsl

  varl, posterior eko, posterior duvar

  ekosu ve kemik absorbsiyonu

  arasndaki iliki ile her lezyonun

  patolojik bulgular ve internal ekolar

  arasndaki iliki analiz edilmitir.

  Bu almada 3 cm apndan daha

  kk boyuta sahip, kk palatal

  tmrlerin preoperatif

  deerlendirilmesi iin, USGnin en iyi

  balang inceleme tetkiki olduu

  vurgulanmtr.

 • Bu almalardan sonra, USG; enelerdeki kemik ii lezyonlarn grntlemesinde, endodontik orjinli periradikler lezyonlarn deerlendirilmesi amacyla kullanlmtr.

  2002 ve 2003 yllarnda

  Cotti ve arkadalar

  yaptklar almalarda,

  ultrasonografinin periapikal

  lezyonlarn ayrmnda

  kullanlabilecei konusunda

  pozitif bulgular rapor etmilerdir.

  Gundeppa ve arkadalar ise;

  yaptklar almada, dijital ve

  konvansiyonel radyografilere gre

  lezyonun boyutunu daha dk

  gstermesine ramen, lezyonun kist

  ya da granlom ayrmnn

  ultrasonografiyle yaplabileceini

  gstermilerdir.

  Daha sonraki yllarda USG ve Doppler USG ile yaplan almalar, USGnin; periapikal lezyonlarn

  yapsn belirlemede yararl olduunu ortaya koymutur. Sonu olarak; klinik almalar, USGnin

  periapikal lezyonlarn deerlendirilmesinde umut veren bir tansal teknik olduunu gstermitir. Bu

  almalar, periapikal lezyonlarn eko yaps ve histopatolojik bulgular arasnda kesin bir korelasyon

  bulmulardr.

 • 2009da Smer ve arkadalar tarafndan yaplan, 20 hastada tespit edilen 22 kemik ii lezyonun,

  USG ve Doppler USG bulgularnn histopatolojik bulgularla korelasyonunun deerlendirildii bir alma yapmlardr

  USGnin cerrahi

  prosedrden nce

  enelerdeki kemik

  ii lezyonlarn

  ierii ile ilgili

  doru bilgi verebilecei

  USGnin; enelerdeki

  kemik ii lezyonlarn

  deerlendirilmesinde,

  dk fiyat ve non-invaziv

  bir yntem olmasndan

  tr destekleyici bir

  grntleme yntemi olarak kullanlabilecei

  Renkli ve Power

  Doppler USGnin

  incelenilen

  dokunun ve

  evresinin

  vasklarizasyonun

  tespitinde kullanlabilecei

  Kesin histolojik tan ve USG bulgular arasnda korelasyon bulunamamtr.

  USGnin benzer radyolojik grntlere sahip, kemik ii lezyonlarn son tansnda, cerrahi ya da biyopsi prosedrlerini elimine etmeyecei vurgulanmtr.

 • almamzda hasta says

  artrlmtr ancak bizim

  almamzda da malign

  zellikte bir lezyona rastlanlamamtr.

  almamzda USG bulgularyla histopatolojik

  bulgular arasnda istatistiki olarak anlaml bir

  korelasyonun var olduu tespit edilmitir. Bizim

  almamzda; USG bulgularyla histopatolojik

  bulgular arasnda, Smer ve arkadalarnn yapt

  almadan farkl olarak, korelasyon bulunmasnn

  sebebi, bizim deerlendirdiimiz vaka saysnn

  fazla olmas olabilir. Bu durum; ene lezyonlarnn

  kistik ya da solid yapsn ortaya koymada,

  ultrasonografinin baarl olduunu

  gstermektedir.

 • RDUS; incelenilen dokuda kan akmnn varln, ynn ve hzn deerlendirme frsat

  sunar. Vasklarizasyon varlnn tespiti, lezyonun solid ya da vaskler kaynakl olmasnn

  belirlenmesinde yarar salayabilir.

  Bizim almamzda; kistlerin % 37.5inde, tmr ve benzeri lezyonlarn % 63.6snda

  vasklarizasyon varl saptanmtr. Kistlerin ounluunda eksternal vasklarizasyon

  saptanmken, tmr ve benzeri lezyonlarn ounda internal ve internal-eksternal

  vasklarizasyon bir arada saptanmtr.

  Smer ve arkadalar Doppler USGnin incelenilen

  dokunun ve evresinin vasklarizasyonun tespitinde

  kullanlabileceini, yaptklar almada

  belirtmilerdir. Bu almada; kistik ve semisolid

  USG grntsne sahip lezyonlarda

  vasklarizasyona rastlanmazken, solid grnme

  sahip lezyonlarda, internal ve eksternal

  vasklarizasyon varlna rastlanlmtr. Ayrca; bu

  almada, solid USG grntsne sahip ve internal

  vasklarizasyon gzlenen lezyonlardan bir tanesinin

  radikler kist tans ald belirlenmitir.

  Cotti ve arkadalarnn yapt almada; internal

  vasklaritenin varlnn, granlom-kist ayrmnn

  yaplmasnda yararl olduu gsterilmitir.

 • USG grntsnn belirginlii

  % 60 YLezyonun lokasyonu

  Bukkal kemikteki

  perforasyonun ya da

  incelmenin miktar

  Lezyonun boyutu

 • nternal Ekojenite

  nsiziv

  kanal kisti ( 2 adet)

  KOT

  Lezyon ierisinde kar

  yan andrr bir ekilde

  hareketlenmenin

  gzlendii, izoekoik ve

  izoekoik + hiperekoik

  (mikst) bir yapda internal ekojenite

  Epitel artklar

  Keratin ierii

  Mukotik

  kvamdaki kist ierii

  Debrisler

 • Palatal kemikte defekt

  Lezyonun ultrason

  karakteristiinin kistik yada

  solid bir yapda olduunu

  gstermede yardmc olabilecek bir bulgudur.

  Akustik direnci farkl olan iki

  doku arasndan ses

  dalgasnn geerken, ses

  dalgasnn krlmasndan dolay oluur.

  Posterior duvar

  ekojenitesindeki art

  Kemik rezorpsiyonu basksn

  Posterior eko varl

  almamzda

  posterior eko

  varlnn palatal-

  lingual perforasyonu

  gsterdiini kabul

  ettiimizde, USGnin

  lingual-palatal

  perforasyon varlnn

  gstermede

  istatistiksel olarak

  DVT bulgularyla

  uyum gsterdii

  bulunmutur.

 • Bukkal ekspansiyon ve perforasyonun tespitinde DVT ve USG bulgularnn uyumu

  almamzda bukkal

  ekspansiyonun

  belirlenmesinde USG

  bulgular DVT

  bulgularyla uyumlu deildir.

  USG ile yalnzca probun boyutu

  kadar bir alanda grntleme

  yaplmasndan dolay, geni

  boyutlu lezyon alanlarnda

  ekspansiyonun fark edilememesi olabilir.

  almamzda bukkal

  perforasyonun

  belirlenmesinde USG

  bulgular DVT

  bulgularyla uyumlu deildir.

  Kortikal kemik tabakasnn ok

  inceldii durumlarda elde edilen

  USG grntsnde, kortikal kemik

  tabakasnn varlnn

  belirlenememesi olabilir.

 • DVT ve USG ile lezyonlarn dzlem zerindeki boyutsal lmleri ve birbirleriyle olan uyumu

  DVT kemik

  lezyonlarnn boyut

  ve hacmini

  lmede gvenilir

  ve pratik bir metottur.

  Gundeppa ve arkadalar tarafndan yaplan

  almada, periapikal lezyonlarn USG ile elde

  edilen boyutlarnn konvansiyonel radyografi

  ve dijital radyografi ile elde edilen boyutlarla

  uyumu deerlendirildiinde, USGnin

  konvansiyonel ve dijital radyografi

  teknikleriyle karlatrldnda, doru bir

  lm sonucu verdii saptanrken, onlara

  gre lezyonun boyutlarn daha dk olarak

  verdii belirlenmitir.

  Bizim almamzda; DVT ve USG ile

  yaplan boyutsal lmlerin birbiriyle

  korelasyon gsterdii tespit edilmitir.

  DVT ve USG ile dzlem zerinde

  yaplan lmlerde MD ve AP boyut

  lmlerinde istatistiksel olarak anlaml

  bir fark yokken, S boyut lmnde

  istatistiksel olarak anlaml bir fark

  varl saptanmtr. S boyutta DVTde

  elde edilen lmlerin daha fazla

  olduu belirlenmitir. Bunun sebebi

  olarak; anatomik sebepler, lezyon

  boyutunun bykl ve lezyonun

  kemik ierisindeki pozisyonundan

  dolay probun lezyon boyutunu tam

  olarak lememesi gsterilebilir.

 • DVT; lezyonun lokasyonun,

  boyutunun, periferal

  marjinlerinin, evre yaplarla

  olan ilikisinin, internal

  yapsnn ve dansitesinin

  deerlendirilmesinde, boyut

  zerinde bir deerlendirme imkn sunar.

  USG; invaziv olmayan, iyonize

  radyasyon riski barndrmayan,

  gerek zamanl grnt oluturma

  imkn salayan, ucuz bir

  grntleme yntemidir. Herhangi

  bir cerrahi uygulamadan nce,

  enelerdeki lezyonun ierii, boyutu

  ve Doppler USG zelliiyle lezyonun

  vasklarizasyonu ve evre vaskler

  yaplarla olan ilikileri hakknda bilgi

  salayarak; lezyon

  grntlemesinde, DVTnin

  salayamad, ilave bilgiler salayabilir.

 • Sonu olarak;

  DVT ve USG ile lezyonlarn dzlem zerinde yaplan boyutsal lmlerinin birbiriyle

  korelasyon gsterdii saptanmtr. DVT ve USG ile dzlem zerinde yaplan

  lmlerde; MD ve AP boyut lmlerinde, istatistiksel olarak anlaml bir fark yokken,

  S boyut lmnde istatistiksel olarak anlaml bir farkllk olduu saptanmtr. S

  dzlem zerinde elde edilen boyutsal lmlerin, DVTde daha yksek olduu tespit

  edilmitir.

  Lezyonlarn bukkal ve lingual-palatinal kortikal kemik zerinde sebep olduklar

  deiikliklerin deerlendirilmesinde; DVT ve USG bulgular arasnda; bukkal

  ekspansiyon ve perforasyonun belirlenmesinde uyum bulunamazken, palatinal-lingual

  perforasyonun belirlenmesinde uyumluluk tespit edilmitir.

  Lezyonlarn USG karakteristiini belirleyen bulgularla, histopatolojik bulgular arasnda

  bir korelasyonun var olduu tespit edilmitir. Bu durum, USGnin kistik ve solid

  lezyonlar ayrt etmede baarl olduunu gstermektedir.

 • USG; iyonize radyasyon riskinden dolay DVT incelemesinde saknca bulunan ocuk ve

  hamile hastalarda; bukkal kortikal perforasyon ya da incelmeye sebep olan kemik ii

  lezyon grntlemesinde, bir seenek olarak dnlebilir.

  Yaptmz bu almadan elde edilen bulgular, bir standart elde edebilmek iin, her

  lezyon veya lezyon grubuna ynelik farkl almalarn da yaplmas gerektiini

  gstermitir.

  USG; enelerde, bukkal kortikal perforasyon ya da incelmeye sebep olan kemik ii

  lezyonlarn tehisinde ve tedavi planlamasnda, DVT ile birlikte destekleyici bir

  grntleme yntemi olarak kullanlabilir.