CEEPUS Winter School Design Week 2017 - UM ??The sessions of the 6th International CEEPUS Winter School Design Week 2017 will be held from Sunday, ... fashion theory , photography, smart ... Arts in Belgrade

Download CEEPUS Winter School Design Week 2017 - UM ??The sessions of the 6th International CEEPUS Winter School Design Week 2017 will be held from Sunday, ... fashion theory , photography, smart ... Arts in Belgrade

Post on 23-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Design Week 2017</p><p>Design &amp; Transdisciplinarity - New Challenges</p><p>Design in transdisciplinarnost - novi izzivi</p><p>University of MariborFaculty of Mechanical Engineering</p><p>Research and Innovation Centre for Design and Clothing Science</p><p>October 15 - 21, 2017, Maribor, Slovenia</p><p>CEEPUS Winter School</p></li><li><p>ORGANISED BY:</p><p>UNIVERSITY OF MARIBORFACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING</p><p>RESEARCH AND INNOVATION CENTRE FOR DESIGN AND CLOTHING SCIENCE</p><p>SUPPORTED BY:</p><p>CEEPUSCentral European Exchange Program for University Studies</p><p>CMEPIUS - Centre for Mobility and EU ProgrammesMinistry of Education, Science and Sport </p><p>University of Maribor</p></li><li><p>PLACE AND DATE OF THE CEEPUS WINTER SCHOOL</p><p>The sessions of the 6th International CEEPUS Winter School Design Week 2017 will be held from Sunday, 15th October to Saturday, 21th October, 2017 at the University of Maribor, Faculty of Mechanical Enginee-ring, Smetanova ulica 17, Maribor, Slovenia. </p><p>Closing ceremony with the Exhibitions Design Week 2017 will be held on 20th October, 2017 at the Univer-sity of Maribor, Slomkov trg 15, Maribor.</p><p>KRAJ IN DATUM ZIMSKE OLE</p><p>esta mednarodna CEEPUS zimska ola Design Week 2017 bo potekala od nedelje, 15. oktobra do sobote, 21. oktobra 2017 v prostorih Fakultete za strojnitvo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, Maribor, Slovenia. </p><p>Zakljuna slovesnost z razstavo Design Week 2017 bo 20. oktobra 2017 na Univerzi V Mariboru, Slomkov trg 15, Maribor.</p></li><li><p>The very beginnings of the International CEEPUS Winter School Design Week go back to 2012, when the con-cept of the Winter School was conceived. Its aim is to cover the whole spectrum of modern engineering de-sign, clothing and/or other textile forms in the broadest sense, including the closely related areas, such as: art, colour/light theory, fashion theory, photography, smart and intelligent materials, wearable computer technolo-gy, human-clothing systems, ergonomics of the thermal environment and innovativeness.</p><p>The aim of this interdisciplinary concept of a Winter School, which can be understood as the interaction of different disciplines, is to combine scientific and artistic disciplines and connect the creativity of students from different universities and from various countries. In the framework of lectures and a wide range of targeted Workshops, the students deal with the theoretical and practical aspects of design in the broadest sense. Here, a broad openness to different disciplines is required, which allows interaction between science, art and society, the development of new ideas and their application in a real environment.</p><p>Design and transdisciplinarity - New challenges is this years international CEEPUS Winter School Design Week 2017 motto; where the transdisciplinarity will come to expression. Transdisciplinarity is as a relatively young concept, a synonym for interdisciplinarity, with a special emphasis on common, integrated research objectives.</p><p>In this concept the students and workshops modera-tors will through parallel interdisciplinary planed creative workshops (Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a com-munication tool, Poster - creative tool for sharing ideas, Book design as a multidisciplinary field: from analogue to digital book, Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia, Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas, Unique </p><p>product design - from an idea to the catalogue, Bound-less hat design, Architecture of the textile jewellery) face the research problems and develop collective philoso-phy of idea development, as an element for finding new solutions. </p><p>I wish to all the participants of CEEPUS Winter School Design Week 2017 an intensive, inventive and fruitful ex-change of knowledge and experience. Im looking for-ward to welcome you in Maribor.</p><p>Yours sincerely,</p><p>Jelka Gerakon behalf of the international </p><p>CEEPUS Winter School Design Week 2017</p><p>.</p><p>MESSAGE</p></li><li><p>Zaetki mednarodne CEEPUS zimske ole Design Week segajo v leto 2012, ko je bil zasnovan koncept zimske ole, katere namen je zajeti spekter sodobnega inenirskega oblikovanja oblail in/ali drugih tekstilnih form v najirem smislu, vkljuujo tesno povezana podroja, kot so: umetnost, teorija barve in svetlobe, teorija mode, fotografija, pametni in inteligentni mate-riali, nosljive raunalnike tehnologije, sistem lovek oblailo, ergonomija toplotnega okolja in inovativnost.</p><p>Cilj tako zasnovanega interdisciplinarnega koncepta zimske ole, kot interakcije razlinih disciplin, je zdruiti znanstvene in umetnike discipline in povezati krea-tivnost tudentov iz razlinih univerz in deel, kjer se tudenti sooijo s teoretinimi in praktinimi vidiki ob-likovanja v najirem smislu. Pri tem je kljunega pome-na iroka odprtost razlinim disciplinam, ki omogoa interakcijo med znanostjo, umetnostjo in drubo, raz-voj novih idej in aplikacijo teh v realnem okolju.</p><p>Design in transdisciplinarnost novi izzivi je moto letonje mednarodne CEEPUS zimske ole Design Week 2017, kjer bo prila do izraza transdisciplinar-nost, ki je s konceptualnega vidika sinonim za inter-disciplinarnost s posebnim poudarkom na skupnem, integriranem raziskovalnem cilju. </p><p>V tem konceptu se bodo tudenti z moderatorji skozi vzporedno potekajoe interdisciplinarno zasnovane kreativne delavnice (Vrednosti blagovne znamke - trendi in prihodnost mode - trajnost in novi koncepti - pripove-dovanje zgodb kot komunikacijsko orodje, Plakat - ust-varjalno orodje za izmenjavo idej, Oblikovanje knjige kot multidisciplinarno podroje: od analogne do digitalne knjige, Razvoj pametnega oblaila za izboljanje os-krbe oseb z demenco, Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej, Unikatno obliko-vanje izdelka od ideje do kataloga, Brezmejnost v ob-likovanju pokrival, Arhitekturalnost tekstilnega nakita) sooili z raziskovalnimi problemi in razvijali kolektivno </p><p>filozofijo razvoja ideje, kot elementa pri iskanju novih reitev. Reitve bodo poskuali poiskati s transdisci-plinarnim pristopom in nove ideje usmeriti k uporab-niku, s poudarkom tako na trajnostnem in socialnem vidiku, kot tudi na estetiki in ustveni privlanosti.</p><p>Vsem udeleencem CEEPUS zimske ole Design Week 2017 elim intenzivno, stimulativno in plodno izmen-javo znanja in izkuenj. Veselim se sreanja z Vami v Mariboru. </p><p>S spotovanjem,</p><p>Jelka Gerakv imenu mednarodne CEEPUS zimske ole</p><p>Design Week 2017</p><p>SPOROILO VODJE ZIMSKE OLE</p></li><li><p>ProgrammeDesign &amp; Transdisciplinarity - New Challenges</p></li><li><p>PROGRAMME</p><p>15 October, Sunday17.00 - 20.00 Hostel Pekarna</p><p>16 October, Monday</p><p>09.15 - 10.15</p><p>Registration / Registracija</p><p>Registration / Registracija</p><p>10.15 - 11.00</p><p>Opening / Otvoritev</p><p>08.30 - 09.00</p><p>Design &amp; transdiciplinarityDesign in transdisciplinarnost</p><p>Brand values in the fashion industryVrednost blagovne znamke v modni industriji</p><p>Room B-304 / B-305</p><p>Prof. K. Koak, University of Ljubljana, Faulty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana (SI)</p><p>09.00 - 09.15</p><p>Room B-304 / B-305</p><p>G. A. Suhr, International Brand Consultant &amp; Creative Director, Berlin (DE)</p><p>11.00 - 11.30 Break / Odmor</p><p>12.15 - 13.00</p><p>Poster and social mediaPoster in socialni mediji</p><p>Assoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Fine Arts (MK)</p><p>11.30 - 12.15</p><p>The OEKO-TEX certification system - an effective tool to increase consumer confidence in textiles and leathersOEKO-TEX certifikat kakovosti uinkovito orodje za rast zaupanja potronikov v tekstilije in usnje</p><p>Dr. L. Kokasne PalicskaInstitute Innovatext, Budapest (HU)</p><p>13.00 - 14.30 Lunch / Kosilo</p><p>16.00 - 16.30</p><p>Motivation - Idea searching / Motivacija - Iskanje idej14.30 - 16.00</p><p>Forming workshops - the registration of candidates</p><p>17.00 - 18.00 </p><p>6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017</p><p>Room B-304 / B-305</p><p>K. Koak, G. A. Suhr, L. Kokasne Palicska, O. Batajic Sretenovic, L. Cvetovski, A. Skrbinek, S. Uran, P. Zorec, S. Rajh, S. terman, J. Kaljun, G. Harih, P. Dobnik Dubrovski, A. Paveti, J. Gerak</p><p>19.00</p><p>Let us speak Slovene!Govorimo slovensko!</p><p>Assoc. Prof. Dr. A. Valh Lopert, Assoc. Prof. Dr. M. Zemljak Jontes</p><p>One point lecture Room B-305</p><p>Dinner</p><p>20.00 Evening programm</p><p>Restaurant Rotov</p><p>Lectures</p><p>Lecture</p><p>Motivation workshop</p><p>Plenary lecture</p><p>Room B-304 / B-305</p><p>Room B-304 / B-305</p></li><li><p>17 October, Tuesday08.30 - 09.00</p><p>10.15 - 10.30</p><p>Registration / Registracija</p><p>10.30 - 13.00</p><p>09.00 - 09.45 Book Design as a multidisciplinary field: from analogue to digital book / Oblikovanje knjige kot multidisciplinarno podroje: od analogne do digitalne knjige </p><p>Phenomenon of the little black dress / Fenomen male rne obleke</p><p>Room B-304 / B-305</p><p>Assist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade, Faculty of Applied Arts (RS) </p><p>09.45 - 10.15 P. Krpan, M. Eng., University of Zagreb, Faculty of Textile Technology (HR) </p><p>WS-I</p><p>Break / Odmor</p><p>Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool I - Presentation of the theme chain</p><p>B-304 Vrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi koncepti - Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje I Predstavitev tematske verigeG. A. Suhr, International Brand Consultant &amp; Creative Director, Berlin (DE)</p><p>UGM</p><p>Poster - creative tool for sharing ideas I</p><p>6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017</p><p>Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej IAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI) </p><p>Lectures</p><p>Creative Workshops / Kreativne delavnice</p><p>WS-IIJ2-415</p><p>WS-III Book design: a general overview of book design today - Borders in bookmaking as an object of art and object of design I</p><p>Oblikovanje knjige: sploni pogled na oblikovanje knjige danes - meje pri izdelavi knjige kot objektu umetnosti in oblikovanja IAssist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade (RS) </p><p>J2-331</p><p>Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia I </p><p> Defining a problem in terms of the peculiarly requirement of people with dementia, design and clothing / Visit of the UKCMaribor: meeting people with dementia and medical staff </p><p>Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas I </p><p>WS-IV</p><p>UKC MariborB-305</p><p>WS-VS-306; S-303</p><p>Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco I </p><p>Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej IAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)</p><p>Prof. Dr. Sc. J. Gerak &amp; Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor, P. Zorec, University of Ljubljana, S. Rajh, UKC Maribor (SI)</p><p>B-206J2-132 Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga I </p><p>Assist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)</p><p>Architecture of the textle jewellery I WS-VII</p><p>S-304 Arhitekturalnost tekstilnega nakita IAssoc. Prof. A. Paveti, University of Zagreb (HR)</p><p> Opredelitev problema z vidika specifinosti zahtev oseb z demenco, designa in funkcije oblaila / Obisk UKC Maribor: sreanje z osebami z demenco in zdravstvenim osebje</p><p>Unique product design - from an idea to the catalog IWS-VI</p></li><li><p>UGM</p><p>6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017</p><p>Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej IIAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI) </p><p>WS-III Book design: text and general ideas, choosing medium and materials, making sketches IIOblikovanje knjige: tekst, splone ideje, izbira medija in materiala, izdelava skic IIAssist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade (RS) </p><p>J2-331</p><p>Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia II</p><p> Problem definition / Wearable electronics / Composing a moodboard Definiranje problema / Nosljiva elektronika / Priprava razpoloenjskega kolaa </p><p>Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas II</p><p>WS-IV</p><p>J2-333B-305</p><p>WS-VS-306; S-303</p><p>Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco II </p><p>Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej IIAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)</p><p>Lunch / Kosilo</p><p>Creative Workshops / Kreativne delavnice14.30 - 17.30</p><p>Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool II - Composing a moodboardsVrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi konceptiPripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje II Priprava razpoloenjskega kolaaG. A. Suhr, International Brand Consultant &amp; Creative Director, Berlin (DE)</p><p>B-304</p><p>Poster - creative tool for sharing ideas IIWS-II</p><p>J2-415</p><p>WS - I</p><p>Unique product design - from an idea to the catalog II</p><p>Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga II Assist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)</p><p>Architecture of the textle jewellery II </p><p>Arhitekturalnost tekstilnega nakita IIAssoc. Prof. A. Paveti, University of Zagreb (HR)</p><p>Exhibition / Razstava University of Maribor - University Gallery</p><p>Surface of the little black dress / Povrina male rne oblekeAuthors: Students of University of Zagreb, Faculty of Textile Technology (HR),Concept of exhibition / Koncept razstave: Assoc. Prof. A. Paveti &amp; P. Krpan, M. Eng. University of Zagreb, Faculty of Textile Technology (HR)Archi-textileAuthors: Students of University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering (SI)Concept of exhibition / Koncept razstave: Assist. Prof. Dr. S. terman, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering</p><p>Dinner</p><p>13.00 - 14.30</p><p>WS-VI</p><p>WS-VIIS-304</p><p>J2-132B-206</p><p>19.00</p><p>20.00 Evening programm</p><p>Restaurant Rotov</p><p>18.00</p><p>Prof. Dr. Sc. J. Gerak &amp; Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor, P. Zorec, University of Ljubljana, S. Rajh, UKC Maribor (SI)</p></li><li><p>18 October, Wednesday08.30 - 09.00</p><p>10.15 - 10.30</p><p>Registration / Registracija</p><p>10.30 - 13.00</p><p>09.15 - 10.15 Body as an event: contemporary fashion and performanceTelo kot dogodek: sodobna moda in performens </p><p>Room B-304 / B-305P. Krpan, M. Eng., University of Zagreb, Faculty of Textile Technology (HR) </p><p>WS-I</p><p>Break / Odmor</p><p>Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool III - Developing the concept</p><p>B-304 Vrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi koncepti - Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje III Razvoj konceptaG. A. Suhr, International Brand Consultant &amp; Creative Director, Berlin (DE)</p><p>Poster - creative tool for sharing ideas III</p><p>6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017</p><p>Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej IIIAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI) </p><p>Lectures</p><p>C...</p></li></ul>