CEEPUS Winter School Design Week 2017 - UM ??The sessions of the 6th International CEEPUS Winter School Design Week 2017 will be held from Sunday, ... fashion theory , photography, smart ... Arts in Belgrade ...

Download CEEPUS Winter School Design Week 2017 - UM ??The sessions of the 6th International CEEPUS Winter School Design Week 2017 will be held from Sunday, ... fashion theory , photography, smart ... Arts in Belgrade ...

Post on 23-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

 • Design Week 2017

  Design & Transdisciplinarity - New Challenges

  Design in transdisciplinarnost - novi izzivi

  University of MariborFaculty of Mechanical Engineering

  Research and Innovation Centre for Design and Clothing Science

  October 15 - 21, 2017, Maribor, Slovenia

  CEEPUS Winter School

 • ORGANISED BY:

  UNIVERSITY OF MARIBORFACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

  RESEARCH AND INNOVATION CENTRE FOR DESIGN AND CLOTHING SCIENCE

  SUPPORTED BY:

  CEEPUSCentral European Exchange Program for University Studies

  CMEPIUS - Centre for Mobility and EU ProgrammesMinistry of Education, Science and Sport

  University of Maribor

 • PLACE AND DATE OF THE CEEPUS WINTER SCHOOL

  The sessions of the 6th International CEEPUS Winter School Design Week 2017 will be held from Sunday, 15th October to Saturday, 21th October, 2017 at the University of Maribor, Faculty of Mechanical Enginee-ring, Smetanova ulica 17, Maribor, Slovenia.

  Closing ceremony with the Exhibitions Design Week 2017 will be held on 20th October, 2017 at the Univer-sity of Maribor, Slomkov trg 15, Maribor.

  KRAJ IN DATUM ZIMSKE OLE

  esta mednarodna CEEPUS zimska ola Design Week 2017 bo potekala od nedelje, 15. oktobra do sobote, 21. oktobra 2017 v prostorih Fakultete za strojnitvo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, Maribor, Slovenia.

  Zakljuna slovesnost z razstavo Design Week 2017 bo 20. oktobra 2017 na Univerzi V Mariboru, Slomkov trg 15, Maribor.

 • The very beginnings of the International CEEPUS Winter School Design Week go back to 2012, when the con-cept of the Winter School was conceived. Its aim is to cover the whole spectrum of modern engineering de-sign, clothing and/or other textile forms in the broadest sense, including the closely related areas, such as: art, colour/light theory, fashion theory, photography, smart and intelligent materials, wearable computer technolo-gy, human-clothing systems, ergonomics of the thermal environment and innovativeness.

  The aim of this interdisciplinary concept of a Winter School, which can be understood as the interaction of different disciplines, is to combine scientific and artistic disciplines and connect the creativity of students from different universities and from various countries. In the framework of lectures and a wide range of targeted Workshops, the students deal with the theoretical and practical aspects of design in the broadest sense. Here, a broad openness to different disciplines is required, which allows interaction between science, art and society, the development of new ideas and their application in a real environment.

  Design and transdisciplinarity - New challenges is this years international CEEPUS Winter School Design Week 2017 motto; where the transdisciplinarity will come to expression. Transdisciplinarity is as a relatively young concept, a synonym for interdisciplinarity, with a special emphasis on common, integrated research objectives.

  In this concept the students and workshops modera-tors will through parallel interdisciplinary planed creative workshops (Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a com-munication tool, Poster - creative tool for sharing ideas, Book design as a multidisciplinary field: from analogue to digital book, Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia, Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas, Unique

  product design - from an idea to the catalogue, Bound-less hat design, Architecture of the textile jewellery) face the research problems and develop collective philoso-phy of idea development, as an element for finding new solutions.

  I wish to all the participants of CEEPUS Winter School Design Week 2017 an intensive, inventive and fruitful ex-change of knowledge and experience. Im looking for-ward to welcome you in Maribor.

  Yours sincerely,

  Jelka Gerakon behalf of the international

  CEEPUS Winter School Design Week 2017

  .

  MESSAGE

 • Zaetki mednarodne CEEPUS zimske ole Design Week segajo v leto 2012, ko je bil zasnovan koncept zimske ole, katere namen je zajeti spekter sodobnega inenirskega oblikovanja oblail in/ali drugih tekstilnih form v najirem smislu, vkljuujo tesno povezana podroja, kot so: umetnost, teorija barve in svetlobe, teorija mode, fotografija, pametni in inteligentni mate-riali, nosljive raunalnike tehnologije, sistem lovek oblailo, ergonomija toplotnega okolja in inovativnost.

  Cilj tako zasnovanega interdisciplinarnega koncepta zimske ole, kot interakcije razlinih disciplin, je zdruiti znanstvene in umetnike discipline in povezati krea-tivnost tudentov iz razlinih univerz in deel, kjer se tudenti sooijo s teoretinimi in praktinimi vidiki ob-likovanja v najirem smislu. Pri tem je kljunega pome-na iroka odprtost razlinim disciplinam, ki omogoa interakcijo med znanostjo, umetnostjo in drubo, raz-voj novih idej in aplikacijo teh v realnem okolju.

  Design in transdisciplinarnost novi izzivi je moto letonje mednarodne CEEPUS zimske ole Design Week 2017, kjer bo prila do izraza transdisciplinar-nost, ki je s konceptualnega vidika sinonim za inter-disciplinarnost s posebnim poudarkom na skupnem, integriranem raziskovalnem cilju.

  V tem konceptu se bodo tudenti z moderatorji skozi vzporedno potekajoe interdisciplinarno zasnovane kreativne delavnice (Vrednosti blagovne znamke - trendi in prihodnost mode - trajnost in novi koncepti - pripove-dovanje zgodb kot komunikacijsko orodje, Plakat - ust-varjalno orodje za izmenjavo idej, Oblikovanje knjige kot multidisciplinarno podroje: od analogne do digitalne knjige, Razvoj pametnega oblaila za izboljanje os-krbe oseb z demenco, Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej, Unikatno obliko-vanje izdelka od ideje do kataloga, Brezmejnost v ob-likovanju pokrival, Arhitekturalnost tekstilnega nakita) sooili z raziskovalnimi problemi in razvijali kolektivno

  filozofijo razvoja ideje, kot elementa pri iskanju novih reitev. Reitve bodo poskuali poiskati s transdisci-plinarnim pristopom in nove ideje usmeriti k uporab-niku, s poudarkom tako na trajnostnem in socialnem vidiku, kot tudi na estetiki in ustveni privlanosti.

  Vsem udeleencem CEEPUS zimske ole Design Week 2017 elim intenzivno, stimulativno in plodno izmen-javo znanja in izkuenj. Veselim se sreanja z Vami v Mariboru.

  S spotovanjem,

  Jelka Gerakv imenu mednarodne CEEPUS zimske ole

  Design Week 2017

  SPOROILO VODJE ZIMSKE OLE

 • ProgrammeDesign & Transdisciplinarity - New Challenges

 • PROGRAMME

  15 October, Sunday17.00 - 20.00 Hostel Pekarna

  16 October, Monday

  09.15 - 10.15

  Registration / Registracija

  Registration / Registracija

  10.15 - 11.00

  Opening / Otvoritev

  08.30 - 09.00

  Design & transdiciplinarityDesign in transdisciplinarnost

  Brand values in the fashion industryVrednost blagovne znamke v modni industriji

  Room B-304 / B-305

  Prof. K. Koak, University of Ljubljana, Faulty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana (SI)

  09.00 - 09.15

  Room B-304 / B-305

  G. A. Suhr, International Brand Consultant & Creative Director, Berlin (DE)

  11.00 - 11.30 Break / Odmor

  12.15 - 13.00

  Poster and social mediaPoster in socialni mediji

  Assoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Fine Arts (MK)

  11.30 - 12.15

  The OEKO-TEX certification system - an effective tool to increase consumer confidence in textiles and leathersOEKO-TEX certifikat kakovosti uinkovito orodje za rast zaupanja potronikov v tekstilije in usnje

  Dr. L. Kokasne PalicskaInstitute Innovatext, Budapest (HU)

  13.00 - 14.30 Lunch / Kosilo

  16.00 - 16.30

  Motivation - Idea searching / Motivacija - Iskanje idej14.30 - 16.00

  Forming workshops - the registration of candidates

  17.00 - 18.00

  6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Room B-304 / B-305

  K. Koak, G. A. Suhr, L. Kokasne Palicska, O. Batajic Sretenovic, L. Cvetovski, A. Skrbinek, S. Uran, P. Zorec, S. Rajh, S. terman, J. Kaljun, G. Harih, P. Dobnik Dubrovski, A. Paveti, J. Gerak

  19.00

  Let us speak Slovene!Govorimo slovensko!

  Assoc. Prof. Dr. A. Valh Lopert, Assoc. Prof. Dr. M. Zemljak Jontes

  One point lecture Room B-305

  Dinner

  20.00 Evening programm

  Restaurant Rotov

  Lectures

  Lecture

  Motivation workshop

  Plenary lecture

  Room B-304 / B-305

  Room B-304 / B-305

 • 17 October, Tuesday08.30 - 09.00

  10.15 - 10.30

  Registration / Registracija

  10.30 - 13.00

  09.00 - 09.45 Book Design as a multidisciplinary field: from analogue to digital book / Oblikovanje knjige kot multidisciplinarno podroje: od analogne do digitalne knjige

  Phenomenon of the little black dress / Fenomen male rne obleke

  Room B-304 / B-305

  Assist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade, Faculty of Applied Arts (RS)

  09.45 - 10.15 P. Krpan, M. Eng., University of Zagreb, Faculty of Textile Technology (HR)

  WS-I

  Break / Odmor

  Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool I - Presentation of the theme chain

  B-304 Vrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi koncepti - Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje I Predstavitev tematske verigeG. A. Suhr, International Brand Consultant & Creative Director, Berlin (DE)

  UGM

  Poster - creative tool for sharing ideas I

  6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej IAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI)

  Lectures

  Creative Workshops / Kreativne delavnice

  WS-IIJ2-415

  WS-III Book design: a general overview of book design today - Borders in bookmaking as an object of art and object of design I

  Oblikovanje knjige: sploni pogled na oblikovanje knjige danes - meje pri izdelavi knjige kot objektu umetnosti in oblikovanja IAssist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade (RS)

  J2-331

  Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia I

  Defining a problem in terms of the peculiarly requirement of people with dementia, design and clothing / Visit of the UKCMaribor: meeting people with dementia and medical staff

  Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas I

  WS-IV

  UKC MariborB-305

  WS-VS-306; S-303

  Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco I

  Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej IAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)

  Prof. Dr. Sc. J. Gerak & Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor, P. Zorec, University of Ljubljana, S. Rajh, UKC Maribor (SI)

  B-206J2-132 Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga I

  Assist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)

  Architecture of the textle jewellery I WS-VII

  S-304 Arhitekturalnost tekstilnega nakita IAssoc. Prof. A. Paveti, University of Zagreb (HR)

  Opredelitev problema z vidika specifinosti zahtev oseb z demenco, designa in funkcije oblaila / Obisk UKC Maribor: sreanje z osebami z demenco in zdravstvenim osebje

  Unique product design - from an idea to the catalog IWS-VI

 • UGM

  6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej IIAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI)

  WS-III Book design: text and general ideas, choosing medium and materials, making sketches IIOblikovanje knjige: tekst, splone ideje, izbira medija in materiala, izdelava skic IIAssist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade (RS)

  J2-331

  Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia II

  Problem definition / Wearable electronics / Composing a moodboard Definiranje problema / Nosljiva elektronika / Priprava razpoloenjskega kolaa

  Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas II

  WS-IV

  J2-333B-305

  WS-VS-306; S-303

  Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco II

  Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej IIAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)

  Lunch / Kosilo

  Creative Workshops / Kreativne delavnice14.30 - 17.30

  Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool II - Composing a moodboardsVrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi konceptiPripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje II Priprava razpoloenjskega kolaaG. A. Suhr, International Brand Consultant & Creative Director, Berlin (DE)

  B-304

  Poster - creative tool for sharing ideas IIWS-II

  J2-415

  WS - I

  Unique product design - from an idea to the catalog II

  Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga II Assist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)

  Architecture of the textle jewellery II

  Arhitekturalnost tekstilnega nakita IIAssoc. Prof. A. Paveti, University of Zagreb (HR)

  Exhibition / Razstava University of Maribor - University Gallery

  Surface of the little black dress / Povrina male rne oblekeAuthors: Students of University of Zagreb, Faculty of Textile Technology (HR),Concept of exhibition / Koncept razstave: Assoc. Prof. A. Paveti & P. Krpan, M. Eng. University of Zagreb, Faculty of Textile Technology (HR)Archi-textileAuthors: Students of University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering (SI)Concept of exhibition / Koncept razstave: Assist. Prof. Dr. S. terman, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

  Dinner

  13.00 - 14.30

  WS-VI

  WS-VIIS-304

  J2-132B-206

  19.00

  20.00 Evening programm

  Restaurant Rotov

  18.00

  Prof. Dr. Sc. J. Gerak & Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor, P. Zorec, University of Ljubljana, S. Rajh, UKC Maribor (SI)

 • 18 October, Wednesday08.30 - 09.00

  10.15 - 10.30

  Registration / Registracija

  10.30 - 13.00

  09.15 - 10.15 Body as an event: contemporary fashion and performanceTelo kot dogodek: sodobna moda in performens

  Room B-304 / B-305P. Krpan, M. Eng., University of Zagreb, Faculty of Textile Technology (HR)

  WS-I

  Break / Odmor

  Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool III - Developing the concept

  B-304 Vrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi koncepti - Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje III Razvoj konceptaG. A. Suhr, International Brand Consultant & Creative Director, Berlin (DE)

  Poster - creative tool for sharing ideas III

  6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej IIIAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI)

  Lectures

  Creative Workshops / Kreativne delavnice

  WS-II

  J2-415

  WS-III Book design: elements of bookmaking and storytelling through visual narration. Building book in chosen material III

  Oblikovanje knjige: elementi izdelave knjige in pripovedovanje zgodb skozi vizualno opisovanje III Assist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade (RS)

  J2-331

  Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia III

  Objective set-up / Defining additional function intelligent character of clothing / Wearable electronics / Development of idea technical solution

  Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas III

  WS-IV

  J2-333B-305

  WS-VS-306; S-303

  Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco III

  Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej IIIAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)

  Prof. Dr. Sc. J. Gerak & Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor, P. Zorec, University of Ljubljana (SI)

  B-206J2-132 Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga III

  Assist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)

  Architecture of the textle jewellery IIIWS-VIIS-304 Arhitekturalnost tekstilnega nakita III

  Assoc. Prof. A. Paveti, University of Zagreb (HR)

  Opredelitev ciljev / Definiranje dodatnih funkcij inteligentnega karakterja oblaila / Nosljiva elektronika / Razvoj ideje tehnina reitev

  Unique product design - from an idea to the catalog IIIWS-VI

  J2-332

 • 6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej IVAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI)

  WS-III Book design: Building book in chosen material IV

  Oblikovanje knjige: postavitev knjige v izbiranem materialu IVAssist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade (RS)

  J2-331

  Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia IV

  Design definition / Design of individual concepts of clothing / Choice of materials and defining of special requirements of materials / Defining of wearable electronics components: sensors, actuators, processing unit etc.

  Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas IV

  WS-IV

  J2-333B-305

  WS-VS-306; S-303

  Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco IV

  Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej IVAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)

  Prof. Dr. Sc. J. Gerak & Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor, P. Zorec, University of Ljubljana (SI)

  Lunch / Kosilo

  Creative Workshops / Kreativne delavnice14.30 - 17.30

  Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool IV - Concept set-up

  Vrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi koncepti - Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje IV Postavitev konceptaG. A. Suhr, International Brand Consultant & Creative Director, Berlin (DE)

  B-304

  Poster - creative tool for sharing ideas IVWS-II

  J2-415

  WS - I

  Unique product design - from an idea to the catalog IV

  Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga IVAssist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)

  Architecture of the textle jewellery IV

  Arhitekturalnost tekstilnega nakita IIIAssoc. Prof. A. Paveti, University of Zagreb (HR)

  Dinner

  13.00 - 14.30

  WS-VI

  WS-VII

  S-304

  J2-132B-206

  19.00

  20.00 Evening programm

  Restaurant Rotov

  Opredelitev designa / Oblikovanje individualnih konceptov oblaila / Izbira materiala in definiranje specialnih zahtev materiala Definiranje komponent nosljive elektronike: senzorjev, aktuatorjev, procesnih enot idr.

 • 19 October, Thursday08.30 - 09.00 Registration / Registracija

  10.30 - 13.00

  09.15 - 10.15 Textiles in contemporary artTekstilije v sodobni umetnosti

  Room B-304 / B-305

  Assist. Prof. M. Sc. K. Klimt, Ljubljana (SI)

  WS-I

  Break / Odmor

  Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool V - Forming new creative ideas

  B-304 Vrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi koncepti - Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje V - Snovanje novih kreativnih idejG. A. Suhr, International Brand Consultant & Creative Director, Berlin (DE)

  Poster - creative tool for sharing ideas V

  6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej VAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI)

  Lectures

  Creative Workshops / Kreativne delavnice

  WS-II

  J2-415

  WS-III Book design: making of books communicating chosen medium V

  Oblikovanje knjige: izdelava knjig kot sporoilo izbranega medija VAssist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade (RS)

  J2-331

  Development of prototype / The technics of preparing and making components of wearable electronics Razvoj prototipa / Tehnike priprave in izdelave komponent nosljive elektronike

  Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas V

  WS-IV

  J2-333J2-332

  WS-V

  S-306; S-303

  Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco V

  Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej VAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)

  Prof. Dr. Sc. J. Gerak & Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor (SI)

  B-206J2-132 Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga V

  Assist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)

  Boundless hat design IWS-VII

  S-304 Brezmejnost v oblikovanju pokrival IAssist. Prof. M. Sc. K. Klimt, Ljubljana (SI)

  Unique product design - from an idea to the catalog VWS-VI

  Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia V

  10.15 - 10.30

 • 6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej VI

  WS-III Book design: Finalization of books and final discussion on realized ideas VI

  Oblikovanje knjige: finalizacija knjige in razprava o realiziranih idejah VIJ2-331

  Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia VI

  Development of prototype

  Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas VI

  WS-IV

  J2-333J2-332

  WS-V

  S-306; S-303

  Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco VI

  Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej VIAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)

  Prof. Dr. Sc. J. Gerak & Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor (SI)

  Lunch / Kosilo

  Creative Workshops / Kreativne delavnice14.30 - 17.30

  Brand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool VI - Forming new creative ideas

  Vrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - Trajnost in novi koncepti - Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje VI Snovanje novih kreativnih idej

  B-304

  Poster - creative tool for sharing ideas VIWS-II

  J2-415

  WS - I

  Unique product design - from an idea to the catalog VI

  Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga VIAssist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)

  Brezmejnost v oblikovanju pokrival IIAssist. Prof. M. Sc. K. Klimt, Ljubljana (SI)

  Dinner

  13.00 - 14.30

  WS-VI

  WS-VII

  S-304

  J2-132B-206

  19.00

  20.00 Evening programm

  Restaurant Rotov

  Razvoj prototipa

  Boundless hat design II

  Assist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of Arts in Belgrade (RS)

  Assoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI)

  G. A. Suhr, International Brand Consultant & Creative Director, Berlin (DE)

  B-305

 • 20 October, Friday08.30 - 09.00 Registration / Registracija

  09.00 - 11.00

  WS-IBrand values - Trends and future fashion - Sustainability and new concepts - Storytelling as a communication tool VII

  B-304 Vrednosti blagovne znamke - Trendi in prihodnost mode - trajnost in novi koncepti - Pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje VIIG. A. Suhr, International Brand Consultant & Creative Director, Berlin (DE)

  Poster - creative tool for sharing ideas VII

  6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej VIIAssoc. Prof. L. Cvetkovski, MFA, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje (MK), Assist. Prof. PhD. A. Skrbinek, University of Maribor (SI)

  Creative Workshops - Preparation of presentation of workshops results

  WS-II

  J2-415

  WS-III Book design VII

  Assist. Prof. O. Batajic Sretenovic, University of arts in Belgrade (RS)J2-331

  Transdisciplinarity in photography exploring new creative ideas VII

  WS-IV

  J2-333J2-332

  WS-V

  S-306; S-303

  Razvoj pametnega oblaila za izboljanje varnosti oseb z demenco VII

  Transdisciplinarnost v fotografiji raziskovanje novih kreativnih idej VIIAssist. Prof. Dr. G. Harih, University of Maribor (SI)

  Prof. Dr. Sc. J. Gerak & Assist. Prof. Dr. S. Uran, University of Maribor, S. Rajh, UKC Maribor (SI)

  B-206J2-132 Unikatno oblikovanje izdelka od ideje do kataloga VII

  Assist. Prof. Dr. S. terman, Assoc. Prof. Dr. P. Dobnik Dubrovski, Assist. Prof. Dr. J. Kaljun, University of Maribor (SI)

  Boundless hat design IIIWS-VII

  S-304 Brezmejnost v oblikovanju pokrival IIIAssist. Prof. M. Sc. K. Klimt, Ljubljana (SI)

  Unique product design - from an idea to the catalog VIIWS-VI

  Developing smart clothing to improve the safety of people with dementia VII

  Lunch / Kosilo

  Presentation of the results of the workshops14.30 - 16.00

  13.00 - 14.30

  Kreativne delavnice - Priprava in predstavitev rezultatov delavnice

  Setting of collective exhbition of Design Week 201711.00 - 13.00 University of Maribor - University Gallery

  Postavitev skupne razstave Design Week 2017

  Predstavitev rezultatov delavnic in njihova evalvacija

  Hall Borisa Podrecce

  Oblikovanje knjige VII

 • 6th International CEEPUS Winter School DESIGN WEEK 2017 Maribor, 15. 10. 2017 - 21. 10. 2017

  Razstava Design Week 2017

  16.00

  Closing ceremony

  Zakljuna slovesnost Dinner19.00

  17.00

  Evening programm

  Restaurant Rotov

  Exhibition Design Week 2017 University of Maribor - University Gallery

  Hall Borisa Podrecce

  21 October, Saturday

  07.30 - 08.00 Registration / Registracija

  Excursion

  The search for new inspirations through the prism of autumn idyll of Prekmurje.Iskanje novih inspiracij skozi prizmo jesenske idile Prekmurja.

  16.00 Departure / Odhod

  20.00

 • Address for correspondence

  Prof. Dr. Sc. Jelka GERAK

  RESEARCH AND INNOVATION CENTRE FOR DESIGN AND CLOTHING SCIENCE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF MARIBOR

  Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, SloveniaPhone: +386 2 220-7960; +386 31 659 335

  E-mail: Jelka.Gersak@um.sihttp://ricdoi.fs.um.si; http://designweek.um.si

  http://www.fs.um.si/

Recommended

View more >