cdio МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/cdio-mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн...

of 33 /33
CDIO МОНГОЛД

Author: others

Post on 30-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

CDIO МОНГОЛД

Page 2: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Mongolian Government New Strategy and Higher Educational Reform – Why MUST needed a new vison

MUST ACTIONS FOR INTERNATIONAL RECOGNITION

Under negotiation with QS for university

ranking

Electricengineering

program accredited

Business programs

accredited

Preparing

Telecommunication

program

MUST has planned to increase the number of programs into 26 to implement CDIO

2016 оны 02-р сараас эхлэн ШУТИС-ийн бусад 26 хөтөлбөрт CDIO стандарт, арга зүйг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх

Page 3: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

3

ИНЖЕНЕРИЙН БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ – CDIO

Page 4: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

CDIO загварыг хэрэгжүүлэх зарчим

CDIO үзэл баримтлал

Магадлан итгэмжлэлийн

шалгууруудУр чадварыг харьцуулах

CDIO Стандартууд

CDIO сургалтын үр

дүнгүүд

Хөтөлбөр ба хичээлийг шинэчлэх

Одоо байгаа хөтөлбөр

Сургалтын үр дүнг

тодорхойлох

Сургах, суралцах аргыг харьцуулах

Оролцогч талуудын судалгаа

Шилдэг туршлагууд

Яаж заах Юу заах

Page 5: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Mongolian Government New Strategy and Higher Educational Reform – Why MUST

needed a new vision

ACADEMIC TRAINING

INPUTQUALITY CHANGE

OUTPUT

- Curriculum, program- Lecturer, student- Training environment

and facility

CDIO - Training technology

and methodology- Program development- Faculty development- Learner development- Learning spaces- Evaluation

- Qualified learners- Employer satisfaction- Society impact

Create what a market demands

Page 6: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Reforms at MUST – CDIO Membership, CDIO Trainings for MUST faculty, Program Development

Joined CDIO in 2015

5 Trainings for Faculty Members

in 2015-2016

CDIO introduction experiment into 3 programs: textile,

telecommunication, and industry automation

Page 7: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 …………

TEMASEK FOUNDATION INTERNAIONAL & MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2015-Oct

Page 8: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

CDIO стандарт арга зүйг судлах ажлын эхлэл

Page 9: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

CDIO стандарт арга зүйг нэвтрүүлэх ажлын явц

2017 оны 05 сар: “Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд” эрдэм шинжилгээний хурал

Page 10: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

CDIO-2017 – КАНАД (3 профессор оролцов) CDIO-2017 Бүсийн хурал – ТАЙЛАНД (4 профессор оролцов)

CDIO –стандарт арга зүйн туршлага судлах ажлууд

Page 11: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:
Page 12: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:
Page 13: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

ШУТИС-ИЙН 3 ХӨТӨЛБӨРТ “CDIO” СТАНДАРТ, АРГА ЗҮЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛУУД:

Инженер технологийн 3 хөтөлбөрт CDIO стандарт нэвтрүүлэх төсөл: Дээд боловсролын шинэчлэлийнтөслийн хүрээнд АХБ-ны санхүүжилтээр ШУТИС-ийн 3 хөтөлбөрт CDIO стандарт, арга зүй нэвтрүүлэхтөсөл 2015-2017 онд хэрэгжинэ. /2018 оны 01-р сард дуусахаар хугацаа сунгагдсан/

Төслийн хүрээнд 5 багц ажил хийгдэнэ.

1. CDIO стандарт нэвтрүүлэх сургалтын орчин бүрдүүлэх

1.1. Цахилгаан бараа нийлүүлэх - /3 хөтөлбөрт 2016-05 сард хүлээж авсан/

1.2. Урлангийн засвар – 8 анги /2017-05 сард засвар хийгдсэн/

1.3. Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер /2017-09-р сард/

2. CDIO арга зүйн зөвлөмж боловсруулах, хөтөлбөрүүдэд нэвтрүүлэх

2.1. CDIO арга зүйн зөвлөмж боловсруулж, 2017.09 сард хэвлүүлэх

2.2. НҮТ, ҮА, ЦХ хөтөлбөрийг CDIO арга зүйн зөвлөмжийн дагуу шинэчлэн боловсруулах ажил

-2017-08 сард дуусгах

2.3. Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах – 2016.12 сар, 2017.05 ба 11-р сард

3. Профессор багш нарт CDIO санаачлагын цуврал сургалт зохион байгуулах 2015.10 сараас эхлэх

4. Сургалтын гарын авлага, 2013-2017 онуудын хурлын материалуудыг орчуулан бэлтгэж хэвлүүлэх – 2017онд

4.1. CDIO-2013, 9th International CDIO Conference, Cambridge Massachusetts, June 9-13, 2013/МехТС-ийн профессор багш нар/

4.2. CDIO-2014, 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya,Barcelona, Spain, June 16-19, 2014 /ҮТС-ийн профессор багш нар/

4.3. CDIO-2015, 11th International conference in Turku, Finland /МХТС-ийн профессор багш нар/

4.4. Rethinking Engineering Education – номны орчуулга

5. Хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх – CDIO Азийн бүсийн төвтэй хамтран 2017.05 сард НҮТ, 10-р сардҮА ба ЦХ хөтөлбөр дээр хийгдэнэ.

Page 14: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

1. CDIO стандарт нэвтрүүлэх сургалтын орчин бүрдүүлэх - Тендер

Ангилал Төсөв Хэрэгжилт

1.1 Цахилгаан бараа нийлүүлэх 158405 $ Хүлээж авсан

1.2 Урлангийн засвар – 8 анги 82500 $Засварын ажил хийгдэж дуусаад сургалт явагдаж байгаа.

1.3 Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 223000 $2017-09-р сард тендер зарлагдана.

НИЙТ 463905 $

Page 15: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

2. CDIO арга зүйн зөвлөмж боловсруулах, хөтөлбөрүүдэд нэвтрүүлэх

2.1 Арга зүйн зөвлөмж боловсруулах – 12 стандартын дагуух зөвлөмж

39733 $ 40 багш ажилласан. 2017 оны 10 сард хэвлэгдэнэ.

2.2 3 Хөтөлбөрийг CDIO загварын дагуу шинэчлэн боловсруулах – 3хөтөлбөр, 5 чиглэл, 85 хичээл

59468 $

120 багш, үүнээс 2016 оны 6-7 саруудад багш нар ажилласан. 10-11 саруудад үр дүнг нэгтгэн гаргах, хөтөлбөрийг шинэчилж дуусах, 85 хичээлийг CDIOзагварын дагуу шинэчлэх ажил дуусч байна.

НИЙТ 99201 $

Page 16: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

2.1. CDIO арга зүйн зөвлөмж боловсруулах ажил

Ангилал Тайлбар:

1. “Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтыг тодорхойлох арга зүй, зөвлөмж боловсруулах”

2. Хөтөлбөрийн сургалтын үр дүнгийн жагсаалт тодорхойлох арга зүй, зөвлөмж боловсруулах,

3. Сургалтын нэгдсэн хөтөлбөрийн арга зүй, зөвлөмж боловсруулах, 4. Хичээлийн хөтөлбөрийн арга зүй, зөвлөмж боловсруулах, 5. Хөтөлбөрийн үнэлгээний санал асуулга авах арга зүй, зөвлөмж

боловсруулах, 6. Инженерийн удиртгал хичээлийг бэлтгэх ба заах арга зүй,

зөвлөмж боловсруулах, 7. CDIO ур чадвар олгох төслийн хичээлүүдийг бэлтгэх ба заах арга

зүй, зөвлөмж боловсруулах, 8. CDIO ажлын байр буюу урлан байгуулах арга зүй, зөвлөмж

боловсруулах, 9. Оюутанд олон талын ур чадвар олгох болон идэвхитэй сургалт

явуулах арга зүй, зөвлөмж боловсруулах, 10. Багш нарын CDIO ур чадвар болон заах арга зүйн чадварыг

сайжруулах зөвлөмж боловсруулах, 11. Cургалтын явцын үнэлгээг шинэчилэн сайжруулах арга зүй,

зөвлөмж боловсруулах, 12. Сургалтын хөтөлбөрт нэгдсэн үнэлгээ хийх арга зүй, зөвлөмж

боловсруулах

• Ректорын 2016-07- р сарын А/104 тоот тушаалаар ажлын төлөвлөгөөг баталсан

• 40 багш оролцсон• Ангилал тус бүр дээр 6 – 10

дэд ажил хийгдсэн.• БСШУСЯ, ДБШТ-ийн нэгж,

АХБ-нд тайланг 2017-02-р сард хүлээлгэж өгсөн.

• ШУТИС-ийн Хөтөлбөрийн Ерөнхий хороо, дэд хорооны гишүүдэд танилцуулах -2016 оны 12-р сард хэлэлцүүлэв.

• Зөвлөмж албан ёсоор хэвлэгдэж, сургуулиудад тараагдах – 2017-10 сард

Page 17: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

2.2 Инженер, технологийн 3 хөтөлбөрийн сургалтын үр дүн, үйл ажиллагаа, үнэлгээний арга зүйг шинэчлэн боловсруулах ажил

Ангилал Тайлбар:

1. Хөтөлбөрийн сургалтын үр дүнгийн жагсаалт (CDIO syllabus)-ыг

шинэчлэн гаргах

2. Сургалтын төлөвлөгөөний хичээлүүдийг сургалтын үр дүнгийн

жагсаалттай уялдуулан сонгох, тэдгээрийн уялдаа холбоо,

кредит цаг, сургалтын хэлбэрийг тодорхойлох

3. CDIO аргын 4, 5 дугаар стандартын шаардлагын дагуу төслийн

хичээлүүдийн агуулга, хөтөлбөрийг тодорхойлох

4. Гурван хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч багш бүр хичээлийн

хөтөлбөрийг CDIO аргын 2-р стандарттай уялдуулан шинэчлэх

5. Хичээлийн үнэлгээний системийг CDIO аргачлалтай уялдуулан

шинэчлэх хэсгийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг чанартай

хийж гүйцэтгэнэ.

• Ректорын 2016-07- р сарын А/104 тоот тушаалаар ажлын төлөвлөгөөг баталсан

• 5 үндсэн бүлэг ажил дотроо 6 – 10 дэд ажилтай

• 120 багш ажиллана - Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд багш нартай гэрээ хийн ажиллах 2017 оны 02-р сараас эхэлнэ.

• 2017 оны 08-р сарын 10-ны дотор арга зүйн зөвлөмжийн дагуу 3 хөтөлбөрийг шинэчлэх ажил хийгдэнэ.

• ШУТИС-ийн Хөтөлбөрийн салбар чиглэлийн Дэд хорооны гишүүдэд танилцуулах

• БСШУСЯ, ДБШТ-ийн нэгж, АХБ-нд үр дүн, тайланг хүлээлгэж өгөх

Page 18: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

2.3 Эрдэм шинжилгээний хурал

• 2016-12-22

• 2017-05-06

Page 19: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Сургалт ХугацааОролцсон хүний тоо

ШУТИС МУИС ХААИС Бусад Нийт

12 өдрийн сургалт: CDIO сургах, суралцах үйл ажиллагааны тойм: Сургалт (1-р хэсэг)

2015 оны 10 сарын 20 – 21

70 50 40 28 188

25 өдрийн сургалт: Сургалтын нэгдсэн хөтөлбөрь төлөвлөгөө боловсруулах:Дадлага хийх ба хэрэгжүүлэх (2-р хэсэг)

2015 оны 11 сарын 9 – 13

48 8 15 4 75

35 өдрийн сургалт: Инновацийн бүтээгдэхүүн ба системийг сэтгэх, загвар гаргах: Дадлага хийх ба хэрэгжүүлэх (3-р хэсэг)

2016 оны 3 сарын 28 наас

04 сарын 0148 8 15 5 76

44 өдрийн сургалт: Идэвхитэй сургалт явуулах дадлагын загвар гаргах:Дадлага хийх ба хэрэгжүүлэх (4-р хэсэг)

2016 оны 4 сарын 4 – 7

65

53 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд: Дадлага хийх ба хэрэгжүүлэх (5-р хэсэг)

2016 оны 5 сарын 10 – 13 65

6 3 өдрийн сургалт: Сургагч багш нарын сургалт2016 оны 5

сарын 24 - 2626

7Улсын болон хувийн их дээд сургуулийн багш нарыг сургах цуврал сургалт /БСШУСЯ тай хамтран – мастер багш заах/

2016 оны 11сараас

1120

НИЙТ 1615

3. Цуврал сургалт – Cингапур политехник (Темасек сан + АХБ)

Page 20: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

3. Цуврал сургалт – Cингапур политехник (Темасек сан + АХБ)

Page 21: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

3. Багш нарын сургах арга зүйг сайжруулах сургалтууд

Page 22: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Сургалтын гарын авлага –5 боть

4.1 Багш нарын сургах арга зүйг сайжруулах сургалтууд

Page 23: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

4.1-4.3 ОУ-ын хурлын материалуудын орчуулга

4.1

4.2

4.3

Page 24: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

4.4 Rethinking Engineering Education – Номны орчуулга

Page 25: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

4-Day Academic Programme Evaluation Exercise & Workshop

15-18 May 2017Mongolia University of Science &

TechnologySingapore Polytechnic

Page 26: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

4-Day Academic Programme Evaluation Exercise & Workshop

15-18 May 2017Mongolia University of Science & Technology

Singapore Polytechnic

Page 27: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Student project work exhibition

Page 28: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Advantages implementing CDIO

• Collaboration between lecturers from public universities has beenincreased and now working on the promotional training to differentuniversities

• The guideline documents are drafted and under review

• Request to take a CDIO training has been increased from differentuniversities

• Activities to develop academic staffs has been increased

• Academic staffs are using active learning methods to change theirteaching pedagogy

28

Page 29: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Hindrance to implement CDIO

• Need to consider the national differences when we implement CDIOin higher education

• The lack and level of support from administration of each universitiesare different. Need to have sustainable continuous support

• Academic staffs should change their attitude, which is slow process

• Its not easy to establish workspace where students have moreopportunity to learn and practice

• Increase the involvement of possible employers in teaching-learningactivities

29

Page 30: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Sustainability of CDIO implementation

• Government is working on the development and implementation oftwo programs: Outcome based education; Research baseduniversity program under 2016-2020 action plan of Government

• MUST has planned to increase the number of programs into 26 toimplement CDIO

• Define the gap between graduates’ skillsets those who have beengraduated from CDIO implemented universities

• Planned to conduct training for other universities: more than 1000academic staffs have been trained on the basic CDIO teaching andlearning methods

• Conduct a quality assessment in academic programs continuously

30

Page 31: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

31

Page 32: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Host Community PartnerMinistry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS)

(Mongolia)

Content PartnerSingapore Polytechnic (SP)

(Singapore)

Focus Building People - Education (TVET)

Speciality Specific Discipline (SD)

Length of Grant 36 Months

No of Participants

180 Participants comprising:

20 Leaders

160 Specialists

Potential Reach 100 Participants

Goal

To build capabilities in the area of Advancing CDIO Approach to achieve the following aims:

1. Mapping CDIO Skill sets against the future graduates’ attributes and identifying current students’ learning needs and

aspiration as opportunities to developing them to become future graduates that industry needs.

2. Enhancing CDIO Skill sets where students from different disciplines work together on multi-disciplinary projects.

3. Innovating CDIO Learning and Space to develop appropriate active teaching and learning approaches and conducive

learning space.

4. Sustaining and Enhancing CDIO initiatives in determining the requisite resources and staff capacity to strengthen CDIO

implementation.

Outcomes

Increased Capability

80% (136 out of 160) participants who achieve the requirements by the end of training as evidenced by

1. 160 participants are able to pass an assessment test conducted by SP

2. 25 master trainers are able to apply at least 1 part of the Advancing CDIO Approach to at least 1 programme

Institutional/Systemic Change

Institutional/Systemic Change by end of programme as evidenced by the universities able to apply at least one of the following parts of

Advancing CDIO listed below:

1. Mapping CDIO Skill sets

2. Enhancing CDIO Skill sets

3. Innovating CDIO Learning and Space

4. Sustaining CDIO Initiatives

Page 33: CDIO МОНГОЛДcdio.edu.mn/static/pdf_file/2/CDIO-Mongol.pdf4 –7 65 5 3 өдрийн сургалт: Байнга сайжруулах үнэлгээний хөтөлбөрүүд:

Workshop / Duration No. of pax Dates

1Component 1: Enhance Leadership capabilities:

2-day Study Trip to SP for leaders (Singapore)20 pax/ leaders 5-6 March 2018

2 MOU signing and Project Launch 27 March 2018

3Component 2: Workshop 1

Build capabilities in Basic CDIO Framework 3-day Introduction to CDIO Framework (by Master Trainers)80 pax ??

4Component 3: Workshop 1

Build new capabilities in Advancing CDIO Initiative: 2-day Introduction to Advancing CDIO Initiative

160 pax

/70+10+80/27-28 March

5

Building new capabilities in Advancing CDIO Approach: 18 days (4 workshops)

•Component 4: Workshop 1 4-day: Mapping CDIO Skillsets

•Component 4: Workshop 2 5-day: Enhancing CDIO Skillsets

•Component 4: Workshop 3 5-day: Innovating Teaching Approaches and Learning Space

•Component 4: Workshop 4 4-day: Sustaining CDIO Initiative

50 pax

•4 day 7-10 March,

•5 day 4-8 June,

•5 day 20-24 August,

•4 day 17-20

September

6Component 5 Workshop 1 : Develop capabilities of 25 master trainers in Advancing CDIO Approach

/5-day: Master Trainers Workshop/25 pax 4 day 8-12 Oct

7 Component 5 Cascading Workshop for Advancing CDIO Approach 100 paxApril 2019 Onwards

A series of training workshops are as follow:

20 leaders + 160 pax +100 pax = 280