CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022 2 1 ?· erphq lq rq]h jhphhqwh :lm zloohq gddurp gdw gh jhphhqwh…

Download CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022 2 1 ?· erphq lq rq]h jhphhqwh :lm zloohq gddurp gdw gh jhphhqwh…

Post on 03-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>CDA Koggenland </p> <p>Verkiezingsprogramma </p> <p>2018 - 2022 </p> <p>CDA Koggenland </p> <p>Verkiezingsprogramma </p> <p>De samenleving zijn wij samen </p> <p>2 </p> <p>De samenleving zijn wij samen </p> <p>CDA Koggenland staat voor een gemeente waar het fijn wonen, goed werken en plezierig recreren is. Daarom investeren we in voorzieningen voor jongeren, gezinnen en ouderen, goede accommodaties voor de sportverenigingen, goede huisvesting van de scholen, verzorgd openbaar groen en een goed ondernemersklimaat. </p> <p>Het CDA heeft zich ingezet voor het behouden van zoveel mogelijk voorzieningen en voor de versterking daarvan. Dat blijven we doen omdat het bijdraagt aan de leefbaarheid van onze dorpen en daarmee aan uw woonplezier. </p> <p>De inwoners van onze dorpen zijn vaak gehecht aan het eigen dorp en de kinderen willen daar ook graag blijven wonen. Het CDA blijft zich inzetten om woningbouw in alle kernen mogelijk te maken zodat de kansen om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen zo groot mogelijk zijn. </p> <p>We vinden een goede samenwerking binnen de bestuurlijke regio West-Friesland belangrijk met behoud van de eigen identiteit van onze eigen gemeente. Een zelfstandige positie en het behouden en versterken van een goed voorzieningenniveau moet ook betaalbaar blijven. Daarom kijken we steeds weer kritisch naar uitgaven om daarmee de gemeentelijke belastingen op een laag niveau te houden. Dat heeft het CDA in de afgelopen tientallen jaren succesvol gedaan en dat blijven we ook doen. </p> <p>Met uw steun zetten wij ons de komende vier jaar graag weer in voor uw belangen en die van de gemeente Koggenland. Stem daarom CDA. </p> <p>Financin </p> <p>Koggenland is een sterke en financieel gezonde gemeente. CDA Koggenland heeft de verantwoordelijkheid genomen om de gemeentelijke begroting in evenwicht te houden. Omdat er nu weer financile ruimte is, hebben we de OZB voor 2018 met 10% verlaagd. Daarmee blijven we de laagste in West-Friesland. Daar zijn wij als CDA trots op, en dat willen wij zo houden. </p> <p>Leefbaarheid CDA Koggenland wil graag dat onze gemeente zijn groene uitstraling behoudt en versterkt. We zijn blij met de mooie bloemperken in onze dorpen. </p> <p>Veilig en fijn wonen en leven in Koggenland kan worden verstoord door overlast, kleine ergernissen en asociaal gedrag. Het CDA zet in op preventie en op handhaving. Preventie door de inzet van onder andere jeugd- en jongerenwerk en goed zichtbare handhavers. Het CDA is voor ontmoetingsruimtes in alle dorpen. Een dorpshuis is het kloppend hart van elke kern. Het CDA heeft zich in de afgelopen jaren met succes hard gemaakt om te investeren in onze dorpshuizen. De dorpshuizen zijn prima op orde en met dank aan de inzet van vele vrijwilligers ondersteunen de dorpshuizen het prettig en het langer zelfstandig kunnen wonen. Voor kernen waar nog geen dorpshuizen zijn is het CDA bereid initiatieven vanuit die dorpen te ondersteunen. </p> <p>De samenleving zijn wij samen </p> <p>3 </p> <p>Woningbouw CDA Koggenland is voor het behoud van het gemeentelijk woningbedrijf. Ons Woningbedrijf mag oudere huurwoningen verkopen om met de opbrengst nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen en bestaande woningen aan te passen aan de normen van deze tijd. </p> <p>Het CDA vindt een sociaal, en op de vraag afgestemd, woningbouwprogramma van groot belang voor de leefbaarheid van onze kernen. Dit betekent meer woningen bouwen voor onze jongeren, gezinnen en ouderen. </p> <p>Het CDA is voor het bouwen naar behoefte, ook in kleine kernen zoals Spierdijk en Hensbroek. </p> <p>Om senioren langer thuis te kunnen laten wonen is veelal maatwerk nodig bij het aanpassen van die woningen. Daarom willen we het mogelijk maken om door middel van een blijverslening de woning aan te passen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of het verwijderen van drempels. Veel senioren zijn zich aan het orinteren hoe zij in woonclusters kunnen gaan wonen om zo te kunnen zorgen voor elkaar. Het CDA wil dit stimuleren. Ook wil het CDA de mogelijkheden voor het plaatsen van een mantelzorgwoning versoepelen en staan wij achter initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. </p> <p>Om eigen woningbezit te bevorderen wil het CDA de starterslening behouden. De starterslening kan belangrijk zijn om de eerste eigen woning te kunnen kopen. </p> <p>Duurzaamheid Klimaatverandering raakt ons allemaal, het bedreigt ons welzijn en vraagt dus om actie. CDA Koggenland wil stevig inzetten op verduurzaming. </p> <p>Het CDA wil de huidige voorraad huurwoningen verduurzamen door bestaande woningen te isoleren en te voorzien van zonnepanelen. Het CDA wil meer bekendheid geven aan de bestaande energiebespaarlening, voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen willen treffen. Daarnaast wil het CDA dat in de gemeente meer nieuwe energieneutrale woningen worden gebouwd. </p> <p>Voor wat betreft energieopwekking wil het CDA inzetten op zonne-energie. Zo wil het CDA zonnepanelen op bestaande en nieuwe daken stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is de regeling asbest eraf en zonnepanelen erop. </p> <p>Zonneweides willen we op beperkte schaal toestaan. </p> <p>Bomen zijn de longen van onze aarde en zetten CO2 om in zuurstof. Het CDA wil meer bomen in onze gemeente. Wij willen daarom dat de gemeente voor iedere gemeentelijke boom die verdwijnt, twee bomen terugplaatst. </p> <p>Dienstverlening Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke taak, het is voor veel inwoners het gezicht van onze gemeente. CDA Koggenland vindt het belangrijk dat de dienstverlening aan onze inwoners klantvriendelijk, behulpzaam en efficint is. De gemeentelijke dienstverlening moet gewoon goed op orde zijn. </p> <p>Het CDA juicht lokale evenementen, veelal georganiseerd door vrijwilligers, toe en wil dat de vergunningverlening zo snel en eenvoudig mogelijk verloopt. Daarom moet de gemeente actief hulp verlenen bij de aanvraag van de vergunning. </p> <p>Evenementen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. CDA streeft naar zo laag mogelijke kosten voor het organiseren van evenementen. </p> <p>De samenleving zijn wij samen </p> <p>4 </p> <p>Mede op initiatief van het CDA zijn burgemeester en wethouders bij de grote en kleine kernen langs geweest om met inwoners in gesprek te gaan, om vervolgens met concrete actiepunten aan de slag te gaan. De CDA-fractie zal ook in de komende raadsperiode de Koggenlandse dorpen blijven bezoeken en in gesprek gaan met bewoners en ondernemers. </p> <p>Onderwijs CDA Koggenland vindt goed onderwijs voor onze kinderen heel belangrijk. Daarom blijven wij investeren in het bouwen van nieuwe scholen, zoals de brede school in Ursem. Hier zijn alle voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar onder n dak in een prachtig gebouw samengebracht. </p> <p>Er wordt op dit moment veel tijd genvesteerd in het ontwikkelen van een nieuwe brede school in De Goorn/Avenhorn. Ook hier gaat het CDA voor een kwalitatief goed en duurzaam gebouw, dat beantwoordt aan de wensen van de scholen en de ouders. Wat het CDA betreft, gaat in 2018 de schop in de grond. </p> <p>Het is essentieel dat kinderen via een veilige route van en naar school kunnen, daar maakt het CDA zich hard voor. </p> <p>Het CDA staat ook voor het behoud van de basisscholen in de kleine kernen. Een school is een plek waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten en zorgt op die manier mede voor sociale samenhang in een dorp. </p> <p>Zorg Het CDA vindt het belangrijk dat onze inwoners zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en daarom gaan wij er van uit dat de huidige kwaliteit van de zorg wordt vastgehouden en waar mogelijk verbeterd. Het zorgteam vervult hier volgens het CDA een uitstekende rol in en is het aanspreekpunt voor iedereen die zorg nodig heeft. Het CDA streeft ernaar om van Koggenland een dementie-vriendelijke gemeente te maken. Een adequaat zorgaanbod en ondersteuning van zowel de patint als de mantelzorger is voor het CDA een speerpunt in de komende raadsperiode. </p> <p>Dankzij een goede voorlichting en vooral veel persoonlijke gesprekken, is de verandering in het zorgstelsel binnen onze gemeente goed verlopen. Daar zijn wij als CDA Koggenland trots op. Een blijvende goede financile positie van Koggenland maakt het mogelijk om nu en in de toekomst alle zorg te blijven leveren die nodig is voor onze inwoners die daar behoefte aan hebben. </p> <p>CDA is voor het behoud van goede woon-zorgcentra in onze dorpen. </p> <p>Het CDA heeft groot respect voor alle vrijwilligers en mantelzorgers en voor iedereen die zich inspant voor een ander. De samenleving zijn wij samen. </p> <p>Gezinnen In Koggenland gaat het goed met het overgrote deel van onze jongeren en dat willen we ook zo houden. Veel jongeren leveren een actieve bijdrage aan het verenigingsleven, daar mogen we trots op zijn! Het CDA Koggenland blijft investeren in voorzieningen voor de jeugd en ondersteunt het jongerenwerk. De drukbezochte cursus hoe om te gaan met pubers, is een goed voorbeeld van het inzetten op preventie. Het CDA is groot voorstander van dit soort activiteiten, immers voorkomen is beter dan genezen. Wat het CDA betreft zal ook de komende periode ingezet worden op ondersteuning van ouders die daar behoefte aan hebben. </p> <p>De samenleving zijn wij samen </p> <p>5 </p> <p>Het CDA staat voor goede jeugdzorg en heeft als uitgangspunt dat elk kind dat zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt. Er is de afgelopen jaren niet bezuinigd op de jeugdzorg en het CDA gaat dat de komende periode ook niet doen. </p> <p>Sport CDA Koggenland vindt sport- en speelvoorzieningen in onze dorpen van groot belang. Het CDA is trots op de uitstekende sportaccommodaties in alle kernen. Samen sporten bevordert de leefbaarheid en dankzij de vele vrijwilligers binnen de verenigingen kan er praktisch overal worden gesport door alle inwoners van jong tot oud. </p> <p>Het CDA vindt het belangrijk dat onze jeugd buiten kan spelen, zodat bewegen wordt bevorderd en kinderen kennis kunnen maken met de natuur. We zullen blijven investeren mooie speelterreinen voor de kinderen. Goede voorbeelden zijn de natuurspeelterreinen in Scharwoude, bij de nieuwe woonwijk Buitenplaats in De Goorn, in Berkhout en de skeelerbaan in Hensbroek. Wij willen ook in Obdam een natuurspeeltuin realiseren. </p> <p>Het CDA investeert ook in goede sportvoorzieningen door middel van borgstelling voor investeringsleningen van (sport)verenigingen, zodat onze verenigingen lagere rentelasten krijgen. </p> <p>Bedrijvigheid Om de werkgelegenheid te bevorderen en de woon-werk balans te verbeteren vinden we het belangrijk dat bedrijven kunnen uitbreiden en er ruimte is voor starters. Daar waar er vraag is maakt de gemeente het, binnen voorwaarden, mogelijk de huidige bedrijfsterreinen of agrarische bouwblokken te vergroten. Blijven investeren in bedrijventerreinen is belangrijk om de bedrijven te behouden. CDA Koggenland steunt maatregelen voor een betere uitstraling van de terreinen en de beschikbare voorzieningen. </p> <p>Het CDA blijft voor de ruimte voor ruimteregeling, waarbij verouderde bedrijfsgebouwen worden ingeruild voor woningen. </p> <p>Vervoer en verkeer Het CDA blijft inzetten op goed onderhoud van wegen en fietspaden en een veilige inrichting daarvan. Inwoners die niet over een eigen auto beschikken zijn veelal aangewezen op een vorm van openbaar vervoer, waaronder de buurtbus. Voor de ontsluiting van de dorpen is dit belangrijk. </p> <p>Voor wandelaars en gebruikers van rollators en rolstoelen zijn goed onderhouden trottoirs van voldoende breedte een noodzaak. Het CDA vindt het belangrijk daarin te blijven investeren. Dat geldt ook voor het realiseren en onderhouden van veilige wandelroutes. </p> <p>Recreatie Recreatie is goed voor de ontspanning van lichaam en geest. CDA Koggenland vindt het van groot belang dat iedereen op zijn eigen wijze kan recreren binnen onze gemeente. Het CDA is voor uitbreiding van fiets-, vaar- en wandelroutes. Daarnaast wil het CDA ook de realisatie van ruiterpaden mogelijk maken. </p> <p>Het CDA vindt het belangrijk dat nieuwe initiatieven vanuit de inwoners worden gedragen. Dat stimuleert de betrokkenheid en geeft kernen en groepen de mogelijkheid met eigen ideen te komen. </p> <p>Glasvezel Internet is niet weg te denken uit ons dagelijks leven en is voor bedrijven een belangrijonderdeel van hun dagelijkse bedrijfsvoering. Voor gezinnen is goed internet nodig voor dagelijkse zaken en het is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Ook voor ouderen zal het gebruik van internet de komende jaren alleen maar belangrijker worden, bijvozorg op afstand. </p> <p>CDA Koggenland wil dat er binnenkort voor iedereen, zowel in de dorpskernen als in het buitengebied, een snelle en stabiele internetverbinding beschikbaar is. Het CDA wil in 2018 starten met de aanleg van glasvezel voor alle iKoggenland. </p> <p>De samenleving zijn wij samen</p> <p>Internet is niet weg te denken uit ons dagelijks leven en is voor bedrijven een belangrijonderdeel van hun dagelijkse bedrijfsvoering. Voor gezinnen is goed internet nodig voor dagelijkse zaken en het is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Ook voor ouderen zal het gebruik van internet de komende jaren alleen maar belangrijker worden, bijvo</p> <p>dat er binnenkort voor iedereen, zowel in de dorpskernen als in het buitengebied, een snelle en stabiele internetverbinding beschikbaar is. Het CDA wil in 2018 starten met de aanleg van glasvezel voor alle inwoners en bedrijven binnen de gemeente </p> <p>De samenleving zijn wij samen </p> <p>6 </p> <p>Internet is niet weg te denken uit ons dagelijks leven en is voor bedrijven een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse bedrijfsvoering. Voor gezinnen is goed internet nodig voor dagelijkse zaken en het is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Ook voor ouderen zal het gebruik van internet de komende jaren alleen maar belangrijker worden, bijvoorbeeld voor </p> <p>dat er binnenkort voor iedereen, zowel in de dorpskernen als in het buitengebied, een snelle en stabiele internetverbinding beschikbaar is. Het CDA wil in 2018 </p> <p>nwoners en bedrijven binnen de gemeente </p>