catalog of croatian journals - epistemologije, ontologije, filozofije jezika, filozofije logike,...

Download Catalog of Croatian Journals -  epistemologije, ontologije, filozofije jezika, filozofije logike, filozofije ... pravnu, kulturnu povijest) te povijesti bliskih znanosti.

Post on 15-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zebra komunikacije d.o.o. Dubanika 12, 10000 Zagreb

  Tel./fax +385(0)13668993 Mob.: 099 526 5226

  roman@zebrakom.hr

  info@zebrakom.hr

  Catalog of Croatian Journals

  www.zebrakom.hr ZEBRAKOMUNIKACIJEd.o.o.canprovideanyCroatianjournalyouneed,evenifnotinourcatalog.

 • 2

  ActaIadertinaDiscipline:Sociology,Education,PhilosophyPublisher:SveuiliteuZadruFrequency:AnnualISSN:18453392Annualsubscription:EUR 11,00 US$ 15,00

  asopisOdsjekazafilozofiju,OdsjekazapedagogijuiOdsjekazasociologiju.AdriasDiscipline:SocialSciences,HumanitiesPublisher:Hrvatskaakademijaznanostiiumjetnosti,SplitFrequency:AnnualISSN:03529924Annualsubscription:EUR 23,00 US$ 30,00

  AnaliHrvatskogpolitolokogdrutvaDiscipline:SocialSciences,PoliticalScience,Sociology,Education,Socialgeographyanddemography,History,Philosophy;Publisher:Hrvatskopolitolokodrutvo,ZagrebFrequency:AnnualISSN:18456707Annualsubscription:EUR 11,00 US$ 15,00

  ZnanstvenapublikacijaradaDrutvauformigodinjaka.SredinjemjestoutomraduimajutradicionalniHrvatskipolitolokirazgovori,teradoviizloeni

  natimskupovima,osimtogaprateiaktivnostinameunarodnojznanstvenojsuradnjilanovaHPDa(kongresiIPSAeigodinjekonferencijeCEPSAe).

  AnaliZavodazapovijesneznanostiHAZUuDubrovnikuDiscipline:Humanities,History,Archaeology,Linguistics,Philosophy,Artsciences,Ethnologyandanthropology,Theology,Literature,ArthistoryPublisher:ZavodzapovijesneznanostiHAZU,DubrovnikFrequency:AnnualISSN:13300598Annualsubscription:EUR 23,00 US$ 30,00

  ZnanstveniasopiskojiobjavljujeradoveorazliitimtemamaizpovijestiDubrovnikaiDubrovakeRepublike,auznjihiradovekojiseodnosena

  povijestsusjednihpodruja(Dalmacija,Bokakotorska,BosnaiHercegovina),aimajupoveznicusdubrovakompovijesti.

 • 3

  ArchaeologicaAdriaticaDiscipline:ArcheologyPublisher:ArcheologiaAdriaticaFrequency:AnnualISSN:18464807Annualsubscription: EUR 23,00 US$ 30,00

  asopisiskljuivoarheolokogkarakterakojisebavirazliitimarheolokimtemamaipitanjimaJadranaijadranskihlimitrofnihpodruja.ArsAdriaticaDiscipline:ArtHistoryPublisher:SveuiliteuZadru,OdjelzakroatistikuislavistikuFrequency:AnnualISSN:18481590Annualsubscription: EUR 23,00 US$ 30,00

  Objavljujerecenziraneznanstveneistrunelankeizpodrujaznanostioumjetnosti.Ufokusuinteresasupitanjaipojaveumjetnikebatineprostorajadranskogabazena,njegovihurbanistikihiarhitektonskih,

  slikarskihikiparskih,primijenjenihumjetnostiiteorijeumjetnosti.

  ArtimusicesHrvatskimuzikolokizbornikDiscipline:Humanities,ArtandSciencesPublisher:Hrvatskomuzikolokodrutvo&OdsjekzapovijesthrvatskeglazbeHAZU&MuzikaakademijaSveuilitauZagrebuFrequency:2Times/YearISSN:05875455Annualsubscription: EUR 70,00 US$ 95,00

  ArtimusicesjejedinispecijaliziraniznanstvenimuzikolokiasopisuHrvatskoj.Izlazikontinuiranood1969.godineuZagrebu.Dosadjeobjavljeno

  vieod300radovaistaknutihhrvatskihiinozemnihautora.lanciseobjavljujunahrvatskomsasaecimanaengleskomjeziku,apovremenoinastranimjezicima.

  AsseriaDiscipline:ArcheologyPublisher:Muzejantikogstakla,ZadarFrequency:AnnualISSN:13342479Price:vol.9EUR 45,00 US$ 61,00

  PonajprijeobjavljujerezultateterenskiharheolokihistraivanjasameAserije,kaoiizvjeaokonzervatorskimzahvatima.RazliitiznanstveniistruniradovikojisebavenalazimaizAserije,antikimvrelimakojaspominju

  Aseriju,sadrajsuovogasopisa.

 • 4

  BeharDiscipline:CultureandSocialIssuesPublisher:KulturnodrutvoBonjakaHrvatskePreporod,ZagrebFrequency:6Times/YearISSN:13305182Annualsubscription: EUR 27,00 US$ 36,00

  asopisazakulturuidrutvenapitanja.

  BuzetskizbornikDiscipline:HumanitiesPublisher:"JosipTurinovi"iKatedraakavskogsaboraBuzetFrequency:AnnualISSN:03506088Annualsubscription: EUR 23,00 US$ 30,00

  DonosiprilogetematskivezanezaBuzetinuipodrujeopineLanie,tzv.buzetskuiariju.Glavnisumusadrajradoviznan.skupovaBuzetskidani(odnjihova6.skupaodranoga1975),priloziizpodrujastarijeinovijepovijesti,

  arheologije,povijestiumjetnosti,kolstva,gospodarstva,etnologije,jezikoslovljaidr.

  CroatianStudiesReview/asopiszahrvatskestudijeDiscipline:Sociology,SocialGeographyandDemography,Humanities,History,Linguistics,EthnologyandAnthropology,LiteratureSciencePublisher:CroatianStudiesCentre,MacquarieUniversitySydneyFrequency:AnnualISSN:14400448Annualsubscription: EUR 23,00 US$ 30,00

  Recenziranimultidisciplinarniasopissmeunarodnimurednitvom.Bavisetemamapovezanimshrvatskomkulturom,jezikom,lingvistikom,povijesti,

  literaturom,migracijom,identitetom,transnacionalnimipostkolonijalnimstudijima,HrvatimauBosniIHercegovini,hrvatskimmanjinamauEuropeskimdravama,tehrvatskimzajednicamauprekomorskimdravama.

  CroaticaetSlavicaIadertinaDiscipline:Humanities,Languages,LiteraturePublisher:SveuiliteuZadru,OdjelzakroatistikuislavistikuFrequency:AnnualISSN:18456839Priceonrequest

  lanciuovomasopisuobraujutemeizsvihpodrujahumanistikihznanosti,iakoCroaticaetSlavicaIadertinaobjavljujeuprvomredufiloloke,

  kroatistikeiostaleslavistikeradove,jezikoslovneiknjievnoznanstvene.

 • 5

  CollegiumAntropologicumDiscipline:BiomedicineandHealth,Humanities;EthnologyandanthropologyPublisher:Hrvatskoantropolokodrutvo,ZagrebFrequency:6Times/Year ISSN:03506134Annualsubscription: EUR 108 ,00 US$ 146,00

  Withthenumerousinternationalrecognition,theJournalrepresentsarelevantreferencesourceinthefieldsofculturalandbiologicalanthropology,

  sociology,ethnology,psychology,demography,history,archaeology,genetics,biomedicineandotherfieldsrelatedtomultidisciplinarycharacterofanthropology.

  ColloquiaMarulianaDiscipline:Humanities,History,Linguistics,Philosophy,Theology,Literature,ArtHistoryPublisher:KnjievnikrugSplitMarulianumFrequency:AnnualISSN:13323431Annualsubscription: EUR 23,00 US$ 30,00

  ColloquiaMarulianaIXVIbilajeupotpunostiposveenaprouavanjuivotaidjelaMarkaMarulia.OdXVIIsveskanadaljeColloquiaMaruliana,uzprilogeo

  MarkuMaruliu,objavljujuiradoveodrugimpiscimaitemamahrvatskeknjievnostihumanizmairenenesanse.

  asopiszasuvremenupovijestDiscipline:Humanities,HistoryPublisher:Hrvatskiinstitutzapovijest,ZagrebFrequency:3Times/YearPrintandonlineISSN:05909597Annualsubscription:EUR 40,00 US$ 55,00Objavljujerezultateistraivanjanapodrujunovijepovijesti,tj.odsredine19.stoljeadosuvremenogdoba.Saecisunaengleskomilidrugimstranim

  jezicima.asopisspadaukategorijuasopisaA1,kojisupovrsnoiizjednaenisasopisimasmeunarodnopriznatomrecenzijom.

  DrutvenaistraivanjaDiscipline:SocialSciences,Economics,Law,PoliticalScience,Sociology,Psychology,SocialGeographyanddemography;Humanities,HistoryPublisher:InstitutdrutvenihznanostiIVOPILAR,ZagrebFrequency:3Times/YearISSN:13300288Annualsubscription: EUR 68,00 US$ 91,00

 • 6

  asopiszaopadrutvenapitanjakojinjegujepotpunutematskuidisciplinarnuotvorenost.Stogaseunjemuobjavljujuradoviizrazliitihdrutvenihihumanistikihdisciplina(sociologije,psihologije,politologije,psihijatrije,povijesti,prava,ekonomije,demografije,lingvistikeitd.)

  DubrovnikAnnalsDiscipline:Humanities,History,Archaeology,Artsciences,EthnologyandAnthropology,HistoryofArtPublisher:Hrvatskaakademijaznanostiiumjetnosti,zagrebFrequency:Annual ISSN:13313878Annualsubscription:EUR 32,00 US$ 61,00

  ZnanstveniasopisnaengleskomekojiobjavljujeradoveorazliitimtemamaizpovijestiDubrovnikaiDubrovakeRepublike.Uasopisuseobjavljujuizvorni

  znanstveniradoviiprikaziobjavljenihknjigaidrugihpublikacija.

  Dubrovnik:asopiszaknjievnostiznanostDiscipline:LiteraturePublisher:Maticahrvatska,OgranakDubrovnikFrequency:4Times/YearISSN:03538559Annualsubscription: EUR 32,00 US$ 44,00

  EkonomskaistraivanjaDiscipline:SocialSciences,EconomicsPublisher:SveuiliteJurjaDobrileuPuli,OdjelzaekonomijuiturizamFrequency:QuarterlyISSN:1331677XAnnualsubscription: EUR 54,00 US$ 73,00

  asopisjeprimarnousmjerennaobjavljivanjeznanstvenihradova(izvornihznanstvenihradova,prethodnihpriopenjaipreglednihlanaka),aliobjavljuje

  istruneradovespodrujaekonomijeisrodnihznanstvenihpodruja.

  Ekonomija=EconomicsDiscipline:EconomicsPublisher:Rifin,ZagrebFrequency:2ISSN:13300636Price:vol.18,No.3EUR 54,00 US$ 73,00

  asopiszaekonomskuteorijuipolitiku.

 • 7

  EthnologicaDalmaticaDiscipline:SocialSciences,EthnologyPublisher:Etnografskimuzej,SplitFrequency:AnnualISSN:03539210PriceonrequestEtnolokatribinaDiscipline:SocialSciences,Sociology,Humanities;EthnologyandAnthropologyPublisher:HrvatskoetnolokodrutvoiOdsjekzaetnologijuikulturnuantropologijuFilozofskogfakulteta,ZagrebFrequency:AnnualISSN:03511944Annualsubscription: EUR 41,00 US$ 55,00

  asopisobjavljujeteorijskeraspraveietnografskugrau.Takoer,objavljujetekstovesrodnihznanosti(povijest,sociologija)kaoiprimijenjenihznanosti(muzeoloke,konzervatorske,turistike),teprikazerecentneliterature.

  EuropeanJournalofAnalyticPhilosophyDiscipline:PhilosophyPublisher:FilozofskifakultetuRijeciFrequency:2Times/YearISSN:18458475Annualsubscription: EUR 19,00 US$ 26,00

  Objavljujelankeizpodrujafilozofijeitoizetike,metaetike,praktineetike,epistemologije,ontologije,filozofijejezika,filozofijelogike,filozofijeznanosti,filozofijematematikeibiologije,filozofijeumaipsihologije.Tekstovi

  seobjavljujunaengleskom.

  FantomslobodeDiscipline:LiteraturePublisher:DurieuxFrequency:3Times/YearISSN:13343327Annualsubscription:EUR 60,00 US$ 80,00

  Rijejeoasopisukojipromiesuvremenuvrhunskudomauknjievnost,pratinajnovijedogaajenasvjetskojknjievnojiintelektualnojsceni,prepoznaje

  najvanijeliterarne,kulturneidrutveneteme,potiemeunarodnidijalogidonosireprezentativanizborizsuvremenelikovnokonceptualneprodukcijeuHrvatskoj.

 • 8

  FluminensiaDiscipline:Humanities,Languages,LiteraturePublisher:OdsjekzakroatistikuFilozofskogafakultetaSveuilitauRijeciFrequency:2Times/YearISSN:03534642Annualsubscription:EUR 32,00 US$ 44,00

  asopiszafilolokaistraivanja.Sadrilankespodrujajezikoslovlja(suvremenijezik,povijestjezika,dijalektolog