cartea ˛nt´i a cronicilor 1enoh, metuşala, lemec, noe, sem, ham şi iafet. fiii* lui iafet: gomer...

of 32 /32
443 Adam*, Set, Enoş, Cainan, Mahalaleel, Iared, Enoh, Metuşala, Lemec, Noe, Sem, Ham şi Iafet. Fiii* lui Iafet: Gomer şi Ma- gog şi Madai şi Iavan şi Tubal şi Meşec şi Tiras. Şi fiii lui Go- mer: Aşchenaz şi Difat şi Togar- ma. Şi fiii lui Iavan: Eli ş a ş i Tarsis, Chitim şi Rodanim. Şi fiii lui Ham: Cuş şi Miţ- raim b , Put şi Canaan. Şi fiii lui Cuş: Saba şi Havila şi Sabta şi Raema şi Sabteca. Şi fiii lui Ra- ema: Seba şi Dedan. Şi Cuş* a născut pe Nimrod: el a nceput să fie puternic pe pămnt. Şi Miţ- raim* a născut pe ludimi şi pe a- nanimi şi pe lehabimi şi pe naf- tuhimi şi pe patrusimi şi pe cas- luhimi, din care au ieşit filistenii, şi pe caftorimi*. Şi Canaan* a născut pe Sidon, ntiul-născut al său, şi pe Het şi pe iebusiţi şi pe amoriţi şi pe ghirgasiţi şi pe hevi ţ i şi pe archi ţ i şi pe sini ţ i şi pe arvadi ţ i şi pe ţ emari ţ i şi pe hamatiţi. Fiii lui Sem*: Elam şi Asur şi Arpacşad şi Lud şi Aram şi Uţ şi Hul şi Gheter şi Meşec. Şi Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Heber c . Şi lui Heber i s-au născut doi fii: nu- mele unuia era Peleg d , pentru că n zilele lui s-a mp ă r ţ it p ă - mntul, şi numele fratelui său era Ioctan. Şi Ioctan* a născut pe Almodad şi pe Şelef şi pe Ha ţ armavet ş i pe Ierah ş i pe Hadoram şi pe Uzal şi pe Dicla şi pe Ebal şi pe Abimael şi pe Seba şi pe Ofir şi pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan. Sem, Arpac ş ad, Şelah, Heber*, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Avram*, adică Avraam. Fiii* lui Avraam: Isaac şi Is- mael. Aceştia sunt urmaşii lor: Nebaiot, ntiul-născut* al lui Ismael; şi Chedar şi Adbeel şi Mibsam; Mişma şi Duma; Masa, Hadad ş i Tema; Ietur, Nafi ş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael. Şi fiii* Cheturei, ţiitoarea lui Avraam: ea a născut pe Zim- ran şi pe Iocşan şi pe Medan şi pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah. Şi fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan. Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi Enoh ş i Abida ş i Eldaa. To ţ i aceştia au fost fiii Cheturei. Şi Avraam* a născut pe Isaac. Fiii lui Isaac au fost: Esau şi Israel. Fiii* lui Esau: Elifaz, Reuel şi Ieuş şi Iaelam şi Core. Fiii lui Elifaz: Teman şi Omar, Ţefi şi Gaetam, Chenaz ş i Timna ş i Amalec. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Şi fiii* lui Seir: Lotan şi Şobal şi Ţibeon şi Ana şi Dişon şi Eţer şi Dişan. Şi fiii lui Lotan: Hori şi Homam; şi sora lui Lotan: Timna. Fiii lui Şobal: Alian şi Manahat şi Ebal, Şefi şi Onam. Şi fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. Fiii lui Ana: Dişon*. Şi fiii lui Dişon: Hamran şi Eşban şi Itran şi Cheran. Fiii lui Eţ er: Bilhan ş i Zaavan ş i Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran. Ş i ace ş tia sunt mp ă ra ţ ii* care au mpărăţit n ţara Edomu- lui nainte de a mpărăţi un m- părat peste fiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; şi numele cetăţii sale era Dinhaba. Şi Bela a murit; şi Io- bab, fiul lui Zerah, din Boţra, a *Gen. 4.25; 4.26; 5.3,6. *Gen. 10.2. *Gen. 10.8. *Gen. 10.13. *Deut. 2.23. *Gen. 10.15. *Gen. 10.22; 11.10. Lc. 3.36. *Gen. 10.26. *Gen. 11.15. *Gen. 17.5. *Gen. 16.11; 16.15; 21.2,3 *Gen.25.13-16 *Gen. 25.1,2 *Gen. 21.2; 25.25,26. *Gen. 36.9; 36.10. *Gen. 36.20. *Gen. 36.25. *Gen. 36.31. 1 1 5 10 11 12 13 17 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Urmaşii lui Adam 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Urmaşii lui Ham Urmaşii lui Sem 25 27 28 29 32 34 35 38 41 43 a Sau ˛NT´IA PARALIPOMENE n Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică n greacă, din anul 280 .H.); n original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte. b Egipt c Sau Eber d ˛mpărţire CARTEA ˛NT´I A CRONICILOR a Urmaşii lui Iafet Urmaşii lui Avraam Fiii lui Esau ˛mpăraţii Edomului Cei zece patriarhi de la Sem pnă la Avraam

Author: others

Post on 31-Jan-2020

12 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 443

  1 CRONICI

  Adam*, Set, Enoş,Cainan, Mahalaleel, Iared,Enoh, Metuşala, Lemec,Noe, Sem, Ham şi Iafet.

  Fiii* lui Iafet: Gomer şi Ma-gog şi Madai şi Iavan şi Tubalşi Meşec şi Tiras. Şi fiii lui Go-mer: Aşchenaz şi Difat şi Togar-ma. Şi fiii lui Iavan: Elişa şiTarsis, Chitim şi Rodanim.Şi fiii lui Ham: Cuş şi Miţ-

  raimb, Put şi Canaan. Şi fiii luiCuş: Saba şi Havila şi Sabta şiRaema şi Sabteca. Şi fiii lui Ra-ema: Seba şi Dedan. Şi Cuş* anăscut pe Nimrod: el a început săfie puternic pe pământ. Şi Miţ-raim* a născut pe ludimi şi pe a-nanimi şi pe lehabimi şi pe naf-tuhimi şi pe patrusimi şi pe cas-luhimi, din care au ieşit filistenii,şi pe caftorimi*. Şi Canaan* anăscut pe Sidon, întâiul-născut alsău, şi pe Het şi pe iebusiţi şipe amoriţi şi pe ghirgasiţi şi peheviţi şi pe archiţi şi pe siniţişi pe arvadiţi şi pe ţemariţi şipe hamatiţi.

  Fiii lui Sem*: Elam şi Asurşi Arpacşad şi Lud şi Aram şiUţ şi Hul şi Gheter şi Meşec. ŞiArpacşad a născut pe Şelah; şiŞelah a născut pe Heberc. Şi luiHeber i s-au născut doi fii: nu-mele unuia era Pelegd, pentru căîn zilele lui s-a împărţit pă-mântul, şi numele fratelui săuera Ioctan. Şi Ioctan* a născutpe Almodad şi pe Şelef şi peHaţarmavet şi pe Ierah şi peHadoram şi pe Uzal şi pe Diclaşi pe Ebal şi pe Abimael şi peSeba şi pe Ofir şi pe Havila şipe Iobab. Toţi aceştia au fost fiiilui Ioctan.

  Sem, Arpacşad, Şelah,Heber*, Peleg, Rehu,Serug, Nahor, Terah,Avram*, adică Avraam.

  Fiii* lui Avraam: Isaac şi Is-mael. Aceştia sunt urmaşii lor:Nebaiot, întâiul-născut* al luiIsmael; şi Chedar şi Adbeel şiMibsam; Mişma şi Duma; Masa,Hadad şi Tema; Ietur, Nafişşi Chedma. Aceştia sunt fiii luiIsmael. Şi fiii* Cheturei, ţiitoarealui Avraam: ea a născut pe Zim-ran şi pe Iocşan şi pe Medan şipe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah.Şi fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şiEnoh şi Abida şi Eldaa. Toţiaceştia au fost fiii Cheturei.Şi Avraam* a născut pe Isaac.

  Fiii lui Isaac au fost: Esau şi Israel.Fiii* lui Esau: Elifaz, Reuel

  şi Ieuş şi Iaelam şi Core. Fiiilui Elifaz: Teman şi Omar, Ţefi şiGaetam, Chenaz şi Timna şiAmalec. Fiii lui Reuel: Nahat,Zerah, Şama şi Miza.Şi fiii* lui Seir: Lotan şi Şobal

  şi Ţibeon şi Ana şi Dişon şi Eţerşi Dişan. Şi fiii lui Lotan: Hori şiHomam; şi sora lui Lotan: Timna.Fiii lui Şobal: Alian şi Manahatşi Ebal, Şefi şi Onam. Şi fiii luiŢibeon: Aia şi Ana. Fiii lui Ana:Dişon*. Şi fiii lui Dişon: Hamranşi Eşban şi Itran şi Cheran. Fiiilui Eţer: Bilhan şi Zaavan şiIaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.Şi aceştia sunt împăraţii*

  care au împărăţit în ţara Edomu-lui înainte de a împărăţi un îm-părat peste fiii lui Israel: Bela, fiullui Beor; şi numele cetăţii sale eraDinhaba. Şi Bela a murit; şi Io-bab, fiul lui Zerah, din Boţra, a

  *Gen. 4.25;4.26; 5.3,6.

  *Gen. 10.2.

  *Gen. 10.8.

  *Gen. 10.13.

  *Deut. 2.23.

  *Gen. 10.15.

  *Gen. 10.22;11.10.Lc. 3.36.

  *Gen. 10.26.

  *Gen. 11.15.*Gen. 17.5.

  *Gen. 16.11;16.15; 21.2,3*Gen. 25.13-16

  *Gen. 25.1,2

  *Gen. 21.2;25.25,26.

  *Gen. 36.9;36.10.

  *Gen. 36.20.

  *Gen. 36.25.

  *Gen. 36.31.

  11

  5

  10

  11

  12

  13

  17

  20

  2345

  6

  7

  89

  10

  11

  12

  13

  1415

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  2223

  Urmaşii luiAdam

  242526272829

  3031

  32

  33

  34

  3536

  37

  38

  39

  4041

  42

  43

  44

  Urmaşii luiHam

  Urmaşii luiSem

  2527

  28

  29

  32

  34

  35

  38

  41

  43

  a Sau ÎNTÂIA PARALIPOMENE în Septuaginta (traducerea V. T. dinebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formauo singură carte. b Egipt c Sau Eber d Împărţire

  CARTEA ÎNTÂI A CRONICILORa

  Urmaşii luiIafet

  Urmaşii luiAvraam

  Fiii lui Esau

  ÎmpăraţiiEdomului

  Cei zece patriarhide la Sem până

  la Avraam

 • 444

  1 CRONICI

  împărăţit în locul său. Şi Iobab amurit; şi Huşam, din ţara tema-niţilor, a împărăţit în locul său.Şi Huşam a murit; şi Hadad, fiullui Bedad, care a bătut pe Madianîn câmpiile Moabului, a împărăţitîn locul său. Şi numele cetăţii saleera Avit. Şi Hadad a murit; şiSamla din Masreca a împărăţit înlocul său. Şi Samla* a murit; şiSaul din Rehobot pe râu a îm-părăţit în locul său. Şi Saul amurit; şi Baal-Hanan, fiul lui Ac-bor, a împărăţit în locul său.Şi Baal-Hanan a murit; şi Hadada împărăţit în locul său; şi nume-le cetăţii sale era Pahi; şi numelesoţiei sale era Mehetabeel, fiicaMatredei, fiica lui Mezahab. ŞiHadad a murit.Şi căpeteniilea Edomului au

  fost: căpetenia Timna, căpeteniaAlia*, căpetenia Ietet, căpeteniaOholibama, căpetenia Ela, căpe-tenia Pinon, căpetenia Chenaz,căpetenia Teman, căpetenia Mib-ţar, căpetenia Magdiel, căpeteniaIram. Acestea au fost căpeteniileEdomului.

  Aceştia sunt fiii* lui Israel:Ruben, Simeon, Levi şi Iuda,Isahar şi Zabulon, Dan, Iosif şiBeniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

  Fiii* lui Iuda: Er şi Onan şiŞela; aceştia trei i s-au născut dinfiica lui Şua** canaanita. Şi Er,întâiul-născut al lui Iuda, era răuîn ochii DDDDDomnului şi El l-a ucis.Şi Tamar, nora lui, i-a născut pePereţ* şi pe Zerah. Toţi fiii luiIuda erau cinci.

  Fiii* lui Pereţ: Heţron şi Ha-mul. Şi fiii lui Zerah: Zimrib* şiEtan** şi Heman şi Calcol şi Da-rac, în total cinci. Şi fiii* lui Car-mi: Acard**, care a tulburat pe Is-rael şi a păcătuite în lucrul datnimicirii. Şi fiii lui Etan: Azaria.Şi fiii lui Heţron, care i s-au

  născut: Ierahmeel şi Ram şi Che-lubaif. Şi Ram* a născut pe Ami-nadab, şi Aminadab a născut peNahşon, capul** fiilor lui Iuda,şi Nahşon a născut pe Salmag, şiSalma a născut pe Boaz; şi Boaza născut pe Obed, şi Obed a năs-cut pe Isai, şi Isai* a născut pe în-tâiul său născut, pe Eliab; şi peAbinadab, al doilea; şi pe Şimea,al treilea; pe Netaneel, al patru-lea; pe Radai, al cincilea, pe O-ţem, al şaselea; pe David, al şap-telea. Şi surorile lor erau: Ţeruiaşi Abigail. Şi fiii* Ţeruiei: Abi-şai şi Ioab şi Asael, trei. Şi Abi-gail* a născut pe Amasa; şi tatăllui Amasa a fost Ieter ismaelitul.Şi Caleb, fiul lui Heţron, a

  născut copii cu soţia sa, Azuba,şi cu Ieriot; şi aceştia sunt fiiilor: Ieşer şi Şobab şi Ardon. ŞiAzuba a murit; şi Caleb şi-a luatpe Efrat* şi ea i-a născut pe Hur.Şi Hur a născut pe Uri; şi Uri anăscut pe Beţaleel*. Şi Heţron aintrat după aceasta la fiica luiMachir*, tatăl lui Galaad, şi aluat-o când era el de şaizeci deani; şi ea i-a născut pe Segub. Şi Se-gub a născut pe Iair şi el a avutdouăzeci şi trei de cetăţi în ţaraGalaadului. Şi Gheşur şi Aram auluat satele lui Iairh* de la ei, cuChenatul şi cetăţile lui, şaizeci de ce-tăţi. Toţi aceştia au fost fiii luiMachir, tatăl lui Galaad. Şi, dupămoartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abiiai, soţia lui Heţron, i-amai născut pe Aşhurj, tatăl luiTecoa*.Şi fiii lui Ierahmeel, întâ-

  iul-născut al lui Heţron, au fost:Ram, întâiul-născut, şi Buna şiOren şi Oţem, din Ahiia. Şi Ie-rahmeel a avut o altă soţie, şi nu-mele ei era Atara: ea a fost mamalui Onam. Şi fiii lui Ram, întâiul-născut al lui Ierahmeel, au fost:

  *Gen. 36.37.

  *Gen. 36.40.

  *Gen. 29.32;30.5; 35.18;35.22; 46.8.

  *Gen. 38.3;46.12.Num. 26.19.**Gen. 38.2.Gen. 38.7.

  *Gen. 38.29;38.30.Mt. 1.3.

  *Gen. 46.12.Rut 4.18.*Ios. 7.1.**1 Împ.4.31

  *Cap. 4.1.**Ios. 6.18;7.1.

  *Rut 4.19,20.Mt. 1.4.**Num. 1.7;2.3.

  *1 Sam. 16.3;16.6.

  *2 Sam. 2.18

  *2 Sam. 17.25

  *Vers. 50.

  *Ex. 31.2.

  *Num. 27.1.

  *Num. 32.41Deut. 3.14.Ios. 13.30.

  *Cap. 4.5.

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  2

  3

  4

  56

  7

  89

  48

  51

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  2

  10

  1112

  13

  1415

  16

  17

  18

  19

  2021

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  10

  13

  16

  17

  19

  20

  21

  23

  24

  a Capii seminţiilor b Zabdi c Sau Darda d Acan e Sau a lucrat cu necredincioşie f Caleb, v.18g Sept. Salmon h Havot-Iair i Sau Caleb a venit la Efrata. Şi Abiia ... j Sau Apoi Heţron a muritîn Caleb-Efrata; altă soţie a lui Heţron a fost Abiia, şi ea i-a născut pe Aşhur

  1:45

  Fiii luiIsrael

  Fiii lui Iuda

 • 449

  1 CRONICI

  fiul său; Ieatrai, fiul său.Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul

  său; Core, fiul său; Asir, fiul său;Elcana, fiul său; şi Ebiasaf, fiulsău; şi Asir, fiul său; Tahat, fiulsău; Uriel, fiul său; Ozia, fiulsău; şi Saul, fiul său. Şi fiii lui El-cana: Amasai* şi Ahimot. El-cana fiii lui Elcana: Ţofai, fiulsău; şi Nahat, fiul său. Eliab, fiulsău; Ieroham, fiul său; Elcana, fiulsău. Şi fiii lui Samuel: întâiul-născuta, Vaşni, şi al doilea Abiia.

  Fiii lui Merari: Mahli; Libni,fiul său; Şimei, fiul său; Uza,fiul său; Şimea, fiul său; Haghia,fiul său; Asaia, fiul său.Şi aceştia sunt aceia pe care

  i-a pus David peste slujba cân-tării în casa DDDDDomnului, după cechivotul a avut odihnă*. Şi slu-jeau înaintea locaşului cortuluiîntâlnirii cu cântare până când aconstruit Solomon casa DDDDDomnu-lui în Ierusalim; şi stăteau acolodupă rânduiala aşezată pentruslujbă. Şi aceştia sunt cei carestăteau, şi fiii lor:

  Dintre fiii chehatiţilor: He-man, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiullui Samuel, fiul lui Elcana, fiullui Ieroham, fiul lui Eliel, fiullui Toahb, fiul lui Ţuf, fiul luiElcana, fiul lui Mahat, fiul luiAmasai, fiul lui Elcana, fiul luiIoel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţe-fania, fiul lui Tahat, fiul lui Asir,fiul lui Ebiasaf*, fiul lui Core,fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat,fiul lui Levi, fiul lui Israel.Şi fratele său, Asaf, care stă-

  tea la dreapta lui: Asaf, fiul luiBerechia, fiul lui Şimea, fiul luiMicael, fiul lui Baaseia, fiul luiMalchia, fiul lui Etni, fiul luiZerah, fiul lui Adaia, fiul luiEtan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom,fiul lui Levi.Şi fiii lui Merari, fraţii lor, la

  stânga: Etan, fiul lui Chişic, fiullui Abdi, fiul lui Maluc, fiul luiHaşabia, fiul lui Amaţia, fiul luiHilchia, fiul lui Amţi, fiul luiBani, fiul lui Şemer, fiul lui Mahli,fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiullui Levi.Şi fraţii lor, leviţii, au fost daţi

  pentru toată slujba locaşului caseilui Dumnezeu.Şi Aaron şi fiii săi aduceaud

  ceea ce se ardea pe altarul* ar-derii-de-tot şi pe altarul** tămâ-iei, pentru toată slujba SfinteiSfintelor şi ca să facă ispăşirepentru Israel, după toate câteporuncise Moise, robul lui Dum-nezeu.Şi aceştia erau fiii lui Aaron:

  Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său;Abişua, fiul său; Buchi, fiul său;Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;Meraiot, fiul său; Amaria, fiulsău; Ahitub, fiul său; Ţadoc, fiulsău; Ahimaaţ, fiul său.Şi acestea sunt locuinţele lor,

  după aşezările lor în tabără, înhotarele lor. Pentru fiii lui Aaron,din familia chehatiţilor, pentrucă al lor a fost sorţul*, lor le-audat Hebronul*, şi împrejurimilesale, în ţara lui Iuda; dar câmpii-le* cetăţii şi satele ei le-au dat luiCaleb, fiul lui Iefune. Şi fiilor luiAaron* au dat cetăţile de scăpa-re: Hebronul, şi Libna şi împreju-rimile sale, şi Iatirul, şi Eştemoaşi împrejurimile sale, şi Hilenulşi împrejurimile sale, şi Debirulşi împrejurimile sale, şi Aşanul şiîmprejurimile sale, şi Bet-Şeme-şul şi împrejurimile sale. Şi, dinseminţia lui Beniamin: Gheba şiîmprejurimile sale, Alemetul şiîmprejurimile sale, şi Anatotul şiîmprejurimile sale. Toate cetăţilelor: treisprezece cetăţi, după fa-miliile lor.Şi fiilor lui Chehat care mai

  rămăseseră li s-au dat prin sorţ*

  *Vers. 35,36.

  *Cap. 16.1.

  *Ex. 6.24.

  *Lev. 1.9.**Ex. 30.7.

  *Ios. 21.4;21.10.

  *Ios. 21.11;21.12.

  *Ios. 14.13;15.13.

  *Ios. 21.13.

  *Vers. 66.

  22

  2324

  2526

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  4142

  43

  44

  25

  31

  37

  49

  54

  55

  56

  57

  61

  a Este posibil să lipsească din text cuvântul Ioel; atunci s-ar fi citit: întâiul-născut, Ioel, iar al doilea,Abiia b Tohu (1 Sam.1.1) c Cuşaia (Cap. 15.17) d Lit. ardeau ca tămâia

  Aaronşi fiii lui

  6:61

  45

  4647

  48

  49

  50

  51

  5253

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  Leviţiicântăreţi:

  Heman, Asafşi Etan

  Locurile dateleviţilor

 • 445

  1 CRONICI

  Maaţ şi Iamin şi Echer. Şi fiii luiOnam au fost: Şamai şi Iada. Şifiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.Şi numele soţiei lui Abişur eraAbihail; şi ea i-a născut pe Ahbanşi pe Molid. Şi fiii lui Nadab:Seled şi Apaim; şi Seled a muritfără copii. Şi fiii lui Apaim: Işei;şi fiii lui Işei: Şeşan; şi fiii luiŞeşan*: Ahlai. Şi fiii lui Iada,fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan.Şi Ieter a murit fără copii. Şi fiiilui Ionatan: Pelet şi Zaza. Aceştiaau fost fiii lui Ierahmeel. Şi Şe-şan nu a avut fii, ci fiice. Şi Şeşanavea un slujitor egiptean, al căruinume era Iarha. Şi Şeşan a datpe fiica sa de soţie lui Iarha, slu-jitorul său, şi ea i-a născut pe Atai.Şi Atai a născut pe Natan şi Natana născut pe Zabad*; şi Zabad anăscut pe Eflal şi Eflal a născutpe Obed; şi Obed a născut pe Ie-hu şi Iehu a născut pe Azaria; şiAzaria a născut pe Haleţ şi Haleţa născut pe Elasa; şi Elasa a năs-cut pe Sismai şi Sismai a născutpe Şalum; şi Şalum a născut peIecamia şi Iecamia a născut peElişama.Şi fiii lui Caleb, fratele lui Ie-

  rahmeel, au fost: Meşa, întâiul-născut al său, el este tatăl lui Zif,şi fiii lui Mareşa, tatăl lui He-bron. Şi fiii lui Hebron: Core şiTapuah şi Rechem şi Şema. Şi Şe-ma a născut pe Raham, tatăl luiIorcheam; şi Rechem a născut peŞamai. Şi fiul lui Şamai a fostMaon; şi Maon a fost tatăl luiBet-Ţur. Şi Efa, ţiitoarea lui Ca-leb, a născut pe Haran şi pe Moţaşi pe Gazez. Şi Haran a născut peGazez. Şi fiii lui Iahdai au fost:Reghem şi Iotam şi Gheşan şi Pe-let şi Efa şi Şaaf. Ţiitoarea lui Ca-leb, Maaca, a născut pe Şeber şipe Tirhana. Şi a născut şi pe Şaaf,tatăl lui Madmana, pe Şeva, tatăllui Macbena şi tatăl lui Ghibea.Şi fiica lui Caleb a fost Acsa*.

  Aceştia sunt fiii lui Caleb: fiullui Hura, întâiul-născut al Efratei: Şo-bal, tatăl lui Chiriat-Iearim; Salma,tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. Şi fiii lui Şobal, tatăl lui Chi-riat-Iearim, au fost: Haroe şi jumă-tate din cei din Menuhotb. Şi fami-liile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţiişi cei din Put şi şumatiţii şi mişraiţii;din ei au ieşit cei din Ţoreea şi ceidin Eştaol. Fiii lui Salma: Betleemşi cei din Netofa, Atrot-Bet-Ioab şijumătate din cei din Manahatc şiţoreiţii. Şi familiile scriitorilor carelocuiau în Iaebeţ: cei din Tireea, ceidin Şimeea, cei din Sucat. Aceştiasunt cheniţii*, care au ieşit dinHamat, tatăl casei lui Recab**.Şi aceştia sunt fiii lui David,

  care i s-au născut în Hebron: în-tâiul-născut, Amnon*, din Ahi-noam** din Izreel; al doilea,Danield, din Abigail* car-melita; al treilea, Absalom*, fiulMaachei, fiica lui Talmai, îm-păratul din Gheşur; al patrulea,Adonia**, fiul Haghitei; al cin-cilea, Şefatia, din Abital; al şa-selea, Itream, din Egla*, soţia lui.Şase i s-au născut în Hebron şiacolo* a împărăţit şapte ani şişase luni; şi a împărăţit treizeci şitrei de ani în Ierusalim**. Şi aceş-tia i s-au născut* în Ierusalim:Şimea şi Şobab şi Natan şi So-lomon**, patru, din Bat-Şuae, fii-ca lui Amiel; şi Ibhar şi Elişamaşi Elifelet şi Noga şi Nefeg şi Ia-fia şi Elişama şi Eliada şi Elife-let, nouă*; toţi erau fiii lui Da-vid, în afară de fiii ţiitoarelor; şiTamar* era sora lor.Şi fiul lui Solomon: Robo-

  am*; Abiia, fiul său; Asa, fiulsău; Iosafat, fiul său; Ioram, fiulsău; Ahazia, fiul său; Ioas, fiulsău; Amaţia, fiul său; Azaria, fiulsău; Iotam, fiul său; Ahaz, fiulsău; Ezechia, fiul său; Manase,fiul său; Amon, fiul său; Iosia,fiul său.

  *Vers. 34,35.

  *Cap. 11.41.

  *Ios. 15.17.

  *Jud. 1.16.**Ier. 35.2.

  *2 Sam. 3.2.**1 Sam. 25.43Ios. 15.56. 2 Sam.3.3*1 Sam. 25.39

  *2 Sam.13.37;15.1.**1 Împ.1.5.

  *2 Sam. 3.5.

  *2 Sam. 2.11**2 Sam. 5.5

  *2 Sam. 5.14Cap. 14.4.**2 Sam. 12.24

  *2 Sam. 5.14-16

  *2 Sam. 13.1

  *1 Împ.11.43;15.6.Mt. 1.7-10.

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  3637

  3839

  40

  41

  42

  4344

  45

  46

  47

  48

  49

  31

  36

  49

  50

  5152

  53

  54

  55

  2

  3

  4

  5

  6789

  10

  11

  1213

  14

  55

  1

  2

  3

  4

  5

  8

  9

  10

  a Ben-Hur b Sau Haţi-Hamenuhot c Sau haţi-hamanahetiţii d Chileab e Bat-Şeba

  3 Familia luiDavid

  Urmaşii luiSolomon

  3:14

 • 446

  1 CRONICI

  Şi fiii lui Iosia: întâiul-născut,Iohanan; al doilea, Ioiachim; altreilea, Zedechia; al patrulea, Şa-lum. Şi fiii lui Ioiachim: Ieconia,fiul său; Zedechia, fiul său. Şi fiiilui Ieconia: Asir; Şealtiel, fiul său.Şi Malchiram şi Pedaia şi Şena-ţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.Şi fiii lui Pedaia: Zorobabel şiŞimei. Şi fiii lui Zorobabel: Me-şulam şi Hanania şi Şelomit, soralor; şi Haşuba şi Ohel şi Berechiaşi Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.Şi fiii lui Hanania: Pelatia şi Isa-ia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan,fiii lui Obadia, fiii lui Şecania. Şifiii lui Şecania: Şemaia. Şi fiii luiŞemaia: Hatuş* şi Igheal şi Bari-ah şi Nearia şi Şafat, şase. Şi fiiilui Nearia: Elioenai şi Ezechiaşi Azricam, trei. Şi fiii lui Elio-enai: Hodavia şi Eliaşib şi Pelaiaşi Acub şi Iohanan şi Delaia şiAnani, şapte.

  Fiii lui Iuda: Pereţ*, Heţronşi Carmi şi Hur şi Şobal. Şi Re-aia, fiul lui Şobal, a născut pe Ia-hat; şi Iahat a născut pe Ahumaişi pe Lahad. Acestea sunt famili-ile celor din Ţoreea. Şi aceştia suntdin tatăl lui Etama: Izreel şi Işmaşi Idbaş; şi numele surorii lor eraHaţelelponi; şi Penuel, tatăllui Ghedor; şi Ezer, tatăl lui Hu-şa. Aceştia sunt fiii lui Hur*, în-tâiul-născut al Efratei, tatăl luiBetleem. Şi Aşhur*, tatăl lui Te-coa, a avut două soţii: Helea şiNaara. Şi Naara i-a născut pe A-huzam şi pe Hefer şi pe Temenişi pe Ahaştari. Aceştia sunt fiiiNaarei. Şi fiii Heleei sunt: Ţeretşi Ţoharb şi Etnan. Şi Coţ a năs-cut pe Anub şi pe Haţobeba şifamiliile lui Aharhel, fiul lui Ha-rum. Şi Iaebeţ a fost mai preţu-itc* decât fraţii săi, şi mama sai-a pus numele Iaebeţd, zicând:Pentru că l-am născut cu durere.Şi Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul

  lui Israel, zicând: Dacă m-ai bi-necuvânta mult şi mi-ai întindehotarul şi mâna Ta ar fi cu mineşi m-ai feri de rău, ca să fiu fărădureree!... Şi Dumnezeu a făcutsă aibă ce ceruse.Şi Chelub, fratele lui Şuha, a

  născut pe Mechir; el a fost tatăllui Eşton. Şi Eşton a născut peBet-Rafa şi pe Paseah şi pe Te-china, tatăl cetăţii lui Nahaş. A-ceştia sunt bărbaţii din Reca. Şifiii lui Chenaz: Otniel* şi Seraia.Şi fiii lui Otniel: Hatat. Şi Me-onotai a născut pe Ofra; şi Seraiaa născut pe Ioab, tatăl Văii Meş-teşugarilor*; pentru că erau meş-teşugari. Şi fiii lui Caleb, fiullui Iefune: Iru, Ela şi Naam; şifiii lui Ela: ... şi Chenaz. Şi fiii luiIehaleleel: Zif şi Zifa, Tiria şiAsareel. Şi fiii lui Ezra: Ieter şiMered şi Efer şi Ialon; şi eaf arămas însărcinată şi a născutpe Miriam şi pe Şamai şi pe Iş-bah, tatăl lui Eştemoa. Şi soţia sa,Iudeicag, a născut pe Iered, tatăllui Ghedor, şi pe Heber, tatăl luiSoco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Za-noah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fiicalui Faraon, pe care a luat-o Mered.Şi fiii soţiei lui Hodia, sora luiNaham, au fost: tatăl lui Chehilagarmitul şi Eştemoa maacatitul.Şi fiii lui Simon: Amnon şi Rina,Ben-Hanan şi Tilon. Şi fiii lui Işei:Zohet şi Ben-Zohet.

  Fiii lui Şela, fiul* lui Iuda:Er, tatăl lui Leca, şi Laeda, tatăllui Mareşa, şi familiile caseilucrătorilor de pânză fină dincasa lui Aşbea, şi Iochim şibărbaţii din Cozeba şi Ioas şiSaraf, care au stăpânit pesteMoab şi peste Iaşubi-Lehem.Şi acestea sunt lucruri vechi.Aceştia erau olarii şi cei carelocuiau în livezi şi în împrej-muiri: locuiau acolo, la împărat,pentru lucrul lui.

  *Ezra 8.2.

  *Gen. 38.29;46.12.

  *Ex. 31.2.Cap. 2.50.

  *Cap. 2.24.

  *Gen. 34.19.

  *Ios. 15.17.

  *Neem. 11.3.

  *Gen. 38.1,5;46.12.

  15

  1617

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  2

  3

  4

  5

  6

  78

  9

  10

  22

  1

  4

  5

  9

  4

  13

  14

  21

  Alţi urmaşiai lui Iuda

  a În Sept. aceştia sunt fiii lui Etam b Iţcar c Sau mai onorabil d Careproduce durere e Sau necaz f Probabil Bitia g Sau Iehudia

  3:15

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

 • 447

  1 CRONICI

  Fiii lui Simeon: Nemuel şi Ia-min, Iarib, Zerah, Saul; Şalum,fiul său; Mibsam, fiul său; Miş-ma, fiul său. Şi fiii lui Mişma:Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său;Şimei, fiul său. Şi Şimei a avutşaisprezece fii şi şase fiice, darfraţii săi nu au avut mulţi fii şitoate familiile lor nu s-au înmul-ţit ca fiii lui Iuda. Şi au locuit laBeer-Şeba* şi la Molada şi laHaţar-Şual şi la Bilha şi la Eţemşi la Tolada* şi la Betuel şi laHorma şi la Ţiclag şi la Bet-Marcabot şi la Haţar-Susim şi laBet-Birei şi la Şaaraim. Acesteaau fost cetăţile lor până a înce-put David să împărăţească. Şisatele lor erau: Etam şi Ain, Ri-mon şi Tochen şi Aşan, cinci ce-tăţi; şi toate satele lor care erauîn jurul acestor cetăţi, până laBaal. Acestea sunt locuinţele lorşi registrul lor genealogic.Şi Meşobab şi Iamlec şi Ioşa,

  fiul lui Amaţia, şi Ioel şi Iehu,fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiullui Asiel, şi Elioenai şi Iaacobaşi Ieşohaia şi Asaia şi Adiel şiIeşimiel şi Benaia; şi Ziza, fiullui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Ie-daia, fiul lui Şimri, fiul lui Şema-ia. Aceştia, amintiţib după nume,au fost capi ai familiilor lor, şicasele lor părinteşti s-au înmulţitmult. Şi au mers la intrarea Ghe-dorului, până spre răsăritul văii,să caute păşune pentru turmelelor. Şi au găsit o păşune grasăşi bună şi un ţinut întins şi liniş-tit şi rodnic, pentru că cei careau locuit mai înainte acolo eraudin Ham. Şi aceştia, scrişi dupănume, au venit în zilele lui Ezechia,împăratul lui Iuda, şi au lovit*corturile lor şi pe maoniţic, care segăseau acolo, şi i-au nimicit cudesăvârşire până în ziua aceastaşi au locuit în locul lor, pentru căacolo erau păşuni pentru turmelelor. Şi dintre ei, dintre fiii lui

  Simeon, cinci sute de bărbaţi aumers la muntele Seir, având înfruntea lor pe Pelatia şi pe Neariaşi pe Refaia şi pe Uziel, fiii lui Işei.Şi au bătut rămăşiţa* amaleciţilorcare scăpaseră şi au locuit acolopână în ziua aceasta.Şi fiii lui Ruben, întâiul-năs-

  cut al lui Israel (pentru că el eraîntâiul-născut*, dar, fiindcă înti-nase** patul tatălui său, dreptulsău de naştered a fost dat fiilorlui Iosif, fiul lui Israel; dar genea-logia nu este înscrisă după drep-tul de naştere, pentru că Iuda* aavut întâietatea între fraţii săi şidin el este conducătorul**, dardreptul de naştere a fost al lui Io-sif) fiii lui Ruben*, întâiul-născutal lui Israel: Enoh şi Palu, Heţronşi Carmi. Fiii lui Ioel: Şemaia, fiulsău; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;Mica, fiul său; Reaia, fiul său;Baal, fiul său; Beera, fiul său, pecare l-a dus captiv Tilgat-Pilneser,împăratul Asiriei; el era căpete-nia rubeniţilor. Şi fraţii lui, dupăfamiliile lor, în registrul* genea-logiilor generaţiilor lor, erau: că-petenia Ieiel, şi Zaharia, şi Belafiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul luiIoel, care locuia în Aroer* şipână la Nebo şi Baal-Meon. Şi alocuit la răsărit, până la intrareapustiului de lângă râul Eufrat,pentru că turmele lor se înmulţi-seră în ţara* Galaadului. Şi, înzilele lui Saul, au făcut războiîmpotriva hagareniţilor* şi aceştiaau căzut prin mâna lor; şi au lo-cuit în corturile lor, în tot răsăritulGalaadului.Şi fiii lui Gad au locuit în fa-

  ţa lor, în ţara Basanului*, pânăla Salca. Ioel era căpetenia, şiŞafam, al doilea; şi Iaenai şi Şa-fat, în Basan. Şi fraţii lor, dupăcasele părinţilor lor: Micael şiMeşulam şi Şeba şi Iorai şi Iaecanşi Zia şi Eber, şapte. Aceştiaerau fiii lui Abihail, fiul lui

  *Ios. 19.2.

  *Ios.15.30.

  *2 Împ. 18.8.

  *1 Sam. 15.8;30.17.2 Sam. 8.12.

  *Gen. 29.32;49.3.**Gen. 35.22;49.4.Gen. 48.15;48.22.

  *Gen. 49.8;49.10.Ps. 60.7;108.8.**Mica 5.2.Mt. 2.6.

  *Gen. 46.9.Ex. 6.14.Num. 26.5,6.

  *Vers. 17.

  *Ios. 13.15;13.16.

  *Ios. 22.9.

  *Gen. 25.12.

  *Ios. 13.11;13.24.

  2425

  26

  27

  28

  293031

  32

  33

  3435

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  28

  29

  41

  43

  2

  3

  4

  56

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  43

  1

  2

  3

  7

  8

  9

  10

  11

  5

  a Sau Etolad b Lit. au venit c Sau locuinţele d Dreptul de întâi-născut

  Urmaşii luiRuben

  Urmaşii luiGad

  5:14Urmaşii lui

  Simeon

 • 448

  1 CRONICI

  Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Ga-laad, fiul lui Micael, fiul luiIeşişai, fiul lui Iahdo, fiul luiBuz. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul luiGuni, era capul casei lor părin-teşti. Şi au locuit în Galaad, înBasan şi în cetăţile lui şi în toateîmprejurimile Saronului*, până lamarginile lor. Toţi au fost înscrişidupă genealogie în zilele lui Io-tam*, împăratul lui Iuda, şi înzilele lui Ieroboam**, împăratullui Israel.

  Fiii lui Ruben şi gadiţii şi ju-mătatea seminţiei lui Manase,dintre bărbaţii luptători care pur-tau scut şi sabie şi trăgeau cuarcul şi erau pricepuţi la război,erau patruzeci şi patru de miişapte sute şaizeci, în stare săiasă la război. Şi au făcut răz-boi cu hagareniţii, cu Ietur* şiNafiş şi Nodab. Şi au fost aju-taţi* împotriva lor, şi hagareniţiişi toţi câţi erau cu ei au fostdaţi în mâna lor, pentru că austrigat către Dumnezeu în luptă;şi El a fost înduplecat de ei, fiind-că se încrezuseră** în El. Şi eile-au luat turmele: din cămilele lor,cincizeci de mii; şi din oi, douăsute cincizeci de mii; şi din mă-gari, două mii; şi suflete ome-neşti, o sută de mii. Pentru cămulţi au căzut ucişi, căci lupta erade la Dumnezeu. Şi au locuit înlocul lor până la captivitate*.Şi fiii jumătăţii seminţiei lui

  Manase au locuit în ţară, de laBasan până la Baal-Hermon şiSenir şi muntele Hermon. Şi a-ceştia erau capii caselor lor pă-rinteşti: Efer şi Işei şi Eliel şiAzriel şi Ieremia şi Hodavia şiIahdiel, bărbaţi puternici şi vi-teji, bărbaţi renumiţi, capi ai ca-selor lor părinteşti. Şi au pă-cătuit împotriva Dumnezeului pă-rinţilor lor şi au curvit* dupădumnezeii popoarelor ţării, pecare le nimicise Dumnezeu di-naintea lor. Şi Dumnezeul lui Is-rael a trezit duhul lui Pul*, îm-

  păratul Asiriei, şi duhul lui Til-gat-Pilneser**, împăratul Asiriei;şi el a deportat pe rubeniţi şipe gadiţi şi jumătate din semin-ţia lui Manase şi i-a dus laHalah, şi la Habor, şi la Hara,şi la râul Gozan, până în ziuaaceasta.

  Fiii lui Levi: Gherşon*, Che-hat şi Merari.Şi fiii lui Chehat: Amram, Iţe-

  har*, Hebron şi Uziel. Şi fiii luiAmram: Aaron şi Moise şi Ma-ria. Şi fiii lui Aaron*: Nadab şiAbihu, Eleazar şi Itamar. Eleazara născut pe Fineas. Fineas a năs-cut pe Abişua; şi Abişua a născutpe Buchi; şi Buchi a născut peUzi; şi Uzi a născut pe Zerahia;şi Zerahia a născut pe Meraiot;şi Meraiot a născut pe Amaria;şi Amaria a născut pe Ahitub;şi Ahitub* a născut pe Ţadoc**;şi Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;şi Ahimaaţ a născut pe Azaria; şiAzaria a născut pe Iohanan; şiIohanan a născut pe Azaria; eleste acela care făcea slujba depreot* în casa** pe care a con-struit-o Solomon în Ierusalim; şiAzaria* a născut pe Amaria; şi A-maria a născut pe Ahitub; şi A-hitub a născut pe Ţadoc; şi Ţadoca născut pe Şalum; şi Şalum anăscut pe Hilchia; şi Hilchia anăscut pe Azaria; şi Azaria anăscut pe Seraia*; şi Seraia anăscut pe Iehoţadac. Şi Iehoţa-dac a mers în captivitate cândDDDDDomnul a deportat* pe Iuda şiIerusalimul, prin mâna lui Ne-bucadneţar.

  Fiii lui Levi: Gherşom*, Che-hat şi Merari. Şi acestea sunt nu-mele fiilor lui Gherşom: Libni şiŞimei. Şi fiii lui Chehat: Amram,Iţehar şi Hebron şi Uziel. Fiiilui Merari: Mahli şi Muşi. Şi a-cestea sunt familiile lui Levi, du-pă părinţii lor:

  de la Gherşom: Libni, fiul său;Iahat, fiul său; Zima*, fiul său;Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah,

  *Cap. 27.29.

  *2 Împ. 15.5;15.32.**2Împ.14.16;14.28.

  *Gen. 25.15.Cap. 1.31.

  *Vers. 22.**Ps. 22.4,5.

  *2 Împ. 15.29;17.6.

  *2 Împ. 17.7.

  *2 Împ. 15.19**2Împ.15.292 Împ. 17.6;18.11.

  *Gen. 46.11.Ex. 6.16.Num. 26.57.Cap. 23.6.

  *Vers. 18,22.

  *Lev. 10.1.

  *2 Sam. 8.17**2 Sam. 15.27

  *2 Cr. 26.17;26.18.**1 Împ.6.1.2 Cr. 3.1.

  *Ezra 7.3.

  *Neem. 11.11

  *2 Împ. 25.18

  *Ex. 6.16.

  *Vers. 42.

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  16

  17

  19

  20

  22

  25

  23

  4

  5

  6

  7

  8

  910

  11

  12

  13

  14

  15

  1617

  1819

  20

  21

  26

  1

  2

  3

  8

  10

  11

  14

  15

  16

  20

  6

  Urmaşiijumătăţii

  seminţiei luiManase

  Urmaşii luiLevi

  Fapte aleseminţiilor dela răsărit de

  Iordan

  5:15

 • 450

  1 CRONICI

  din familiile seminţiei, din jumă-tatea seminţiei, jumătatea** luiManase, zece cetăţi. Şi fiilor luiGherşom, după familiile lor, dinseminţia lui Isahar, şi din semin-ţia lui Aşer, şi din seminţia luiNeftali, şi din seminţia lui Ma-nase, în Basan, treisprezece cetăţi.Fiilor lui Merari, prin sorţ, dupăfamiliile lor, din seminţia lui Ru-ben, şi din seminţia lui Gad, şidin seminţia lui Zabulon, două-sprezece* cetăţi. Şi fiii lui Israelau dat leviţilor cetăţile şi împre-jurimile lor. Şi au dat prin sorţ, dinseminţia fiilor lui Iuda şi din se-minţia fiilor lui Simeon şi din se-minţia fiilor lui Beniamin, aces-te cetăţi, care au fost numite penume.Şi unii* din familiile fiilor lui

  Chehat aveau cetăţile hotarului lordin seminţia lui Efraim. Şi le-audat* cetăţile de scăpare: Sihemulşi împrejurimile sale în ţinutulmuntos al lui Efraim, şi Ghezerulşi împrejurimile sale, şi Iocme-amul* şi împrejurimile sale, şiBet-Horonul şi împrejurimilesale, şi Aialonul şi împrejurimilesale, şi Gat-Rimonul şi împre-jurimile sale. Şi, din jumătatea se-minţiei lui Manase: Anerul şiîmprejurimile sale, şi Bileamul şiîmprejurimile sale, pentru fami-liile celorlalţi fii ai lui Chehat.

  Fiilor lui Gherşom li s-au datdin familia jumătăţii seminţieilui Manase: Golanul, în Basan, şiîmprejurimile sale, şi Aştarotul şiîmprejurimile sale. Şi, din semin-ţia lui Isahar: Chedeşul şi îm-prejurimile sale, Dobratul şi îm-prejurimile sale, Ramotul şi îm-prejurimile sale, şi Anemul şiîmprejurimile sale. Şi, din semin-ţia lui Aşer: Maşalul şi împre-jurimile sale, Abdonul şi împre-jurimile sale, şi Hucocul şi îm-prejurimile sale, şi Rehobul şiîmprejurimile sale. Şi, din semin-ţia lui Neftali: Chedeşul, în Gali-leea, şi împrejurimile sale, Ha-

  monul şi împrejurimile sale,şi Chiriataimul şi împrejurimilesale.

  Celorlalţi leviţi, fii ai lui Me-rari, le-au dat din seminţia luiZabulon: Rimonoul şi împreju-rimile sale, Taborul şi împreju-rimile sale. Şi, dincolo de Iordan,în faţa Ierihonului, la răsăritulIordanului, din seminţia lui Ru-ben: Beţerul, în pustiu, şi îm-prejurimile sale, şi Iahţa şi îm-prejurimile sale, şi Chedemotul şiîmprejurimile sale, şi Mefaatul şiîmprejurimile sale. Şi, din seminţialui Gad: Ramotul, în Galaad, şiîmprejurimile sale, şi Maha-naimul şi împrejurimile sale, şiHesbonul şi împrejurimile sale,şi Iaezerul şi împrejurimile sale.Şi fiii lui Isahar*: Tola şi Pua,

  Iaşub şi Şimron, patru. Şi fiiilui Tola: Uzi şi Refaia şi Ierielşi Iahmai şi Ibsam şi Samuel,capii caselor lor părinteşti, ai luiTola, bărbaţi viteji, după genea-logiile lor; numărul* lor în zilelelui David era douăzeci şi douăde mii şase sute. Şi fiii lui Uzi:Izrahia; şi fiii lui Izrahia: Mica-el şi Obadia şi Ioel şi Işia, cinci,toţi capi între ei. Şi cu ei, dupăgenealogiile lor, după caselelor părinteşti, erau cete ale oştiriipentru luptă, treizeci şi şasede mii, pentru că aveau multesoţii şi fii. Şi fraţii lor, dintoate familiile lui Isahar, bărbaţiviteji, înscrişi după genealogie,erau în total optzeci şi şapte demii.

  Ai lui Beniamin*: Bela şi Be-cher şi Iediael, trei. Şi fiii luiBela: Eţbon şi Uzi şi Uziel şi Ieri-mot şi Iri, cinci capi ai caselorpărinteşti, bărbaţi viteji; şi au fostînscrişi după genealogia lor,douăzeci şi două de mii treizecişi patru. Şi fiii lui Becher: Ze-mira şi Ioaş şi Eliezer şi Elioenaişi Omri şi Ieremot şi Abiia şi A-natot şi Alamet. Toţi aceştia eraufiii lui Becher. Şi ei au fost în-

  **Ios. 21.5.

  *Ios. 21.7,34

  *Vers. 61.

  *Ios. 21.21.

  *Ios. 21.22-35

  *Gen. 46.13.Num. 26.23.

  *2 Sam. 24.1;24.2.Cap. 27.1.

  *Gen. 46.21.Num. 26.38.Cap. 8.1.

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  61

  63

  66

  67

  68

  7

  1

  2

  6

  Urmaşii luiIsahar

  Urmaşii luiBeniamin

  6:62

  77

  78

  79

  80

  81

  2

  3

  4

  5

  67

  8

  9

 • 451

  1 CRONICI

  scrişi după genealogia lor, dupăgeneraţiile lor, capi ai caselor lorpărinteşti, bărbaţi viteji, două-zeci de mii două sute. Şi fiii luiIediael: Bilhan. Şi fiii lui Bilhan:Ieuş şi Beniamin şi Ehud şi Che-naana şi Zetan şi Tarsis şi Ahi-şahar. Toţi aceştia erau fiii luiIediael, după capii părinteştia, băr-baţi viteji, şaptesprezece mii douăsute, care ieşeau la oştire, laluptă. Şi Şupim* şi Hupim, fiiilui Ir-Huşim, fiii lui Aher.

  Fiii lui Neftali: Iahţiel şi Gunişi Ieţer şi Şalum*, fiii Bilhei.

  Fiii lui Manase: Asriel, ...b pecare l-a născut ea. Şi ţiitoarea luiaramaică a născut pe Machir, ta-tăl lui Galaad. Şi Machir a luat desoţie pe sora lui Hupim şi a luiŞupim, şi numele surorii lui eraMaaca şi numele celui de-aldoilea fiu era Ţelofhad; şi Ţe-lofhad avea fiice. Şi Maaca, soţialui Machir, a născut un fiu şi i-apus numele Pereş. Şi numelefratelui său era Şereş şi fiii săierau Ulam şi Rechem. Şi fiii luiUlam: Bedan*. Aceştia erau fiiilui Galaad, fiul lui Machir, fiullui Manase. Şi sora lui, Hamole-chet, a născut pe Işhod şi pe A-biezer* şi pe Mahla. Şi fiii luiŞemida erau: Ahian şi Şehem şiLichi şi Aniam.Şi fiii lui Efraim*: Şutelah; şi

  Bered, fiul său; şi Tahat, fiul său;şi Eleada, fiul său; şi Tahat, fiulsău; şi Zabad, fiul său; şi Şute-lah, fiul său; şi Ezer şi Elead. Şioamenii din Gat, care se născuse-ră în ţară, i-au ucis, pentru că eicoborâseră să le ia turmele. Şi E-fraim, tatăl lor, a jelit multe zileşi fraţii lui au venit ca să-l mân-gâie. Şi a intrat la soţia sa şi ea arămas însărcinată şi a născut unfiu şi el i-a pus numele Beriac,pentru că era nenorocire în casalui. Şi fiica lui era Şeera; şi ea azidit Bet-Horonul de jos şi Bet-

  Horonul de sus şi Uzen-Şeera.Şi Refah era fiul său, şi Reşef; şiTelah, fiul său; şi Iahan, fiul său.Laedan, fiul său; Amihud, fiulsău; Elişama, fiul său; Nun, fiulsău; Iosua, fiul său. Şi stăpânirileşi locuinţele lor erau: Betelul şicetăţile sale, şi spre răsărit Naa-ranul*, şi spre apus Ghezerul şicetăţile sale, şi Sihemul şi cetă-ţile sale, până la Gaza şi cetăţilesale. Şi în mâinile fiilor lui Ma-nase* erau Bet-Şeanul şi cetăţilesale, Taanacul şi cetăţile sale, Me-ghidoul** şi cetăţile sale, Dorulşi cetăţile sale. Fiii lui Iosif, fiullui Israel, au locuit în acestea.

  Fiii lui Aşer*: Imna şi Işvaşi Işvi şi Beria; Serah, sora lor.Şi fiii lui Beria: Heber şi Mal-chiel; el este tatăl lui Birzavit.Şi Heber a născut pe Iaflet şi peŞomer şi pe Hotam şi pe Şua,sora lor. Şi fiii lui Iaflet: Pasacşi Bimhal şi Aşvat. Aceştia suntfiii lui Iaflet. Şi fiii lui Şamer:Ahi şi Rohega şi Huba şi Aram.Şi fiiid lui Helem, fratele său:Ţofah şi Imna şi Şeleş şi Amal.Fiii lui Ţofah: Suah şi Harneferşi Şual şi Beri şi Imra, Beţer şiHod şi Şama şi Şilşa şi Itranşi Beera. Şi fiii lui Ieter: Iefuneşi Pispa şi Ara. Şi fiii lui Ula: A-rah şi Haniel şi Riţia. Toţi aceştiaerau fiii lui Aşer, capi ai caselorpărinteşti, aleşi, bărbaţi viteji,capi ai căpeteniilor. Şi numărullor, după genealogia lor, scrişica buni pentru slujbă la luptă,era douăzeci şi şase de mii deoameni.Şi Beniamin a născut pe Be-

  la*, întâiul-născut al său, pe Aş-bel, al doilea, pe Ahrah, al trei-lea, pe Noha, al patrulea, pe Ra-fa, al cincilea. Şi Bela a avut fii:Adar şi Ghera şi Abihud şi Abi-şua şi Naaman şi Ahoah şi Ghe-ra şi Şefufan şi Huram. Şi aceş-tia erau fiii lui Ehud (aceştia

  *Num. 26.39.

  *Gen. 46.24.

  *1 Sam. 12.11

  *Num. 26.30.

  *Num. 26.35.

  *Ios. 16.7.

  *Ios. 17.7.**Ios. 17.11.

  *Gen. 46.17.Num. 26.44.

  *Gen. 46.21.Num. 26.38.Cap. 7.6.

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  12

  13

  17

  18

  20

  25

  262728

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  3637

  383940

  23456

  28

  29

  30

  1

  8

  a Capii seminţiei sau ai familiei b Se pare că aici lipseşte ceva din text c În nenorocire d Lit. fiul

  Urmaşii luiNeftali şi ailui Manase

  Urmaşii luiEfraim

  Urmaşii luiAşer

  Urmaşii luiBeniamin

  8:6

 • 452

  1 CRONICI

  erau capii părinteşti ai locuito-rilor din Gheba; şi au fost depor-taţi la Manahat*, adică Naaman,şi Ahiia şi Ghera. El i-a deportat):şi el a născut pe Uza şi pe Ahi-hud. Şi Şaharaim a născut copiiîn ţara Moabului, după ce a lăsatpe Huşim şi pe Baara, soţiilesale. Şi a născut din Hodeş, soţiasa, pe Iobab, şi pe Ţibia, şi peMeşa, şi pe Malcam, şi pe Ieuţ,şi pe Şochia, şi pe Mirma. Aceş-tia erau fiii lui, capii părinteşti.Şi din Huşim a născut pe Abitubşi pe Elpaal. Şi fiii lui Elpaal:Eber, şi Mişeam, şi Şemer, carea construit Ono, şi Loda şi cetă-ţile lor; şi Beria, şi Şema, careerau capii părinteşti ai locuitorilordin Aialon; ei au alungat pe locui-torii Gatului. Şi Ahio, Şaşac, şiIeremot, şi Zebadia, şi Arad,şi Eder, şi Micael, şi Işfa, şi Ioha,fiii lui Beria. Şi Zebadia, şi Me-şulam, şi Hizchi, şi Heber, şi Iş-merai, şi Izlia, şi Iobab erau fiiilui Elpaal. Şi Iachim, şi Zicri, şiZabdi, şi Elienai, şi Ţiltai, şiEliel, şi Adaia, şi Beraia, şi Şimraterau fiii lui Şimei. Şi Işpan, şiEber, şi Eliel, şi Abdon, şi Zicri,şi Hanan, şi Hanania, şi Elam, şiAntotia, şi Ifdeia şi Penuel eraufiii lui Şaşac. Şi Şamşerai, şiŞeharia, şi Atalia, şi Iaareşia,şi Elia şi Zicri erau fiii lui Iero-ham. Aceştia erau capi părinteştidupă genealogiile lor, oameni deseamă; aceştia au locuit în Ie-rusalim.Şi în Gabaon a locuit tatăl

  lui Gabaon, şi numele soţiei* luiera Maaca. Şi întâiul-născut alsău era Abdon, şi Ţur, şi Chis, şiBaal, şi Nadab, şi Ghedor, şi A-hio, şi Zecher. Şi Miclot a născutpe Şimea. Şi aceştia de aseme-nea au locuit lângă fraţii lor, înIerusalim, cu fraţii lor.Şi Ner* a născut pe Chis; şi

  Chis a născut pe Saul; şi Saul anăscut pe Ionatan şi pe Malchi-Şua şi pe Abinadab şi pe Eşbaal.Şi fiul lui Ionatan era Merib-Baal; şi Merib-Baal a născut peMica*. Şi fiii lui Mica erau:Piton şi Melec şi Taerea şi Ahaz.Şi Ahaz a născut pe Iehoada; şiIehoada a născut pe Alemetşi pe Azmavet şi pe Zimri; şi Zim-ri a născut pe Moţa; şi Moţa anăscut pe Binea; Rafa* era fiulsău; Eleasa, fiul său; Aţel, fiul său.Şi Aţel a avut şase fii şi acesteasunt numele lor: Azricam, Bocru,şi Ismael, şi Şearia, şi Obadia, şiHanan. Toţi aceştia erau fiii luiAţel. Şi fiii lui Eşec, fratele său,erau: Ulam, întâiul-născut al său,Ieuş, al doilea, Elifelet, al trei-lea. Şi fiii lui Ulam erau bărbaţiviteji, arcaşi. Şi au avut mulţi fiişi nepoţi: o sută cincizeci. Toţiaceştia erau dintre fiii lui Be-niamin.Şi tot* Israelul a fost înscris

  după genealogie şi, iată, suntscrişi în cartea împăraţilor luiIsrael. Şi Iuda a fost deportat laBabilon, pentru păcatele saleb.Şi locuitorii care au fost în-

  tâi* în stăpânirile lor, în cetăţilelor, erau: israeliţii, preoţii, levi-ţii şi netinimiic**. Şi la Ierusalim*au locuit dintre fiii lui Iuda şidintre fiii lui Beniamin şi dintrefiii lui Efraim şi Manase: Utai,fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiullui Imri, fiul lui Bani, dintre fiiilui Pereţ, fiul lui Iuda. Şi dintreşiloniţid: Asaia, întâiul-născut, şifiii săi. Şi dintre fiii lui Zerah:Ieuel, şi fraţii lor, şase sute nouă-zeci.Şi dintre fiii lui Beniamin:

  Salu, fiul lui Meşulam, fiul luiHodavia, fiul lui Hasenua; şi Ib-neia, fiul lui Ieroham, şi Ela,fiul lui Uzi, fiul lui Micri; şi Me-şulam, fiul lui Şefatia, fiul lui

  *Cap. 2.52.

  *Cap. 9.35.

  *1 Sam. 14.51

  *2 Sam. 9.12

  *Cap. 9.43.

  *Ezra 2.59.

  *Ezra 2.70.Neem. 7.73.**Ios. 9.27.Ezra 2.43;8.20.

  *Neem. 11.1.

  7

  8

  9

  10

  1112

  13

  1415161718

  192021222324252627

  28

  29

  30

  3132

  33

  6

  29

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  34

  37

  1

  2

  3

  9

  a Probabil, Lida din Fapte 9.32 b Sau necredincioşia sa c Slujitori ai templului subordonaţi preoţilor;de la ebr. natan, care înseamnă a da d Sau şelaniţi

  Genealogialui Saul

  LocuitoriiIerusalimului

  8:7

 • 453

  1 CRONICI

  Reuel, fiul lui Ibnia; şi fraţii lor,după genealogiile lor: nouă sutecincizeci şi şase. Toţi aceşti băr-baţi erau capi părinteşti ai case-lor lor părinteşti.Şi dintre preoţi*: Iedaeia, şi

  Iehoiarib, şi Iachin, şi Azaria,fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam,fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot,fiul lui Ahitub, conducătorul caseilui Dumnezeu, şi Adaia, fiul luiIeroham, fiul lui Paşhur, fiul luiMalchia, şi Maesai, fiul lui Adi-el, fiul lui Iahzera, fiul lui Me-şulam, fiul lui Meşilemit, fiul luiImer, şi fraţii lor, capi ai caselorlor părinteşti: o mie şapte sute şai-zeci de oameni destoinici pentrulucrul slujbei casei lui Dumnezeu.Şi dintre leviţi: Şemaia, fiul

  lui Haşub, fiul lui Azricam, fiullui Haşabia, dintre fiii lui Mera-ri, şi Bacbacar, Hereş, şi Galal, şiMatania, fiul lui Mica, fiul luiZicri, fiul lui Asaf, şi Obadia,fiul lui Şemaia, fiul lui Galal,fiul lui Iedutun, şi Berechia, fiullui Asa, fiul lui Elcana, care lo-cuia în satele netofatiţilor.Şi uşierii: Şalum, şi Acub, şi

  Talmon, şi Ahiman, şi fraţii lor;Şalum era capul. Şi până atunciau fost la poarta împăratului,spre răsărit: erau uşierii tabereifiilor lui Levi. Şi Şalum, fiul luiKore, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Co-re, şi fraţii săi din casa tatăluisău, coreiţii, erau peste lucrul sluj-bei, păzitori ai pragurilor cortu-lui; şi părinţii lor, rânduiţi pestetabăra DDDDDomnului, erau păzitoriai intrării. Şi Fineas*, fiul luiEleazar, a fost mai înainte căpe-tenie peste ei; DDDDDomnul era cu el.Zaharia*, fiul lui Meşelemia, erauşier la intrarea cortului întâlnirii.Toţi aceştia, care au fost aleşi săfie uşieri la praguri, erau douăsute doisprezece. Aceştia au fostînscrişi după genealogie, după sa-

  tele lor. David şi Samuel, văză-torul*, îi aşezaseră în slujbaa lor.Ei şi fiii lor erau la porţile caseiDDDDDomnului, casa cortului, ca s-opăzeascăb.

  Uşierii erau spre cele patruvânturi: spre răsărit, spre apus,spre nord şi spre sud. Şi fraţiilor, în satele lor, veneau după*fiecare şapte zile, din timp întimp, ca să stea cu ei. Pentru căîn slujba lor aceştia patru erauuşieri de frunte*: erau leviţi şierau peste cămărilec şi vistieriilecasei lui Dumnezeu. Şi ei rămâ-neau noaptea împrejurul casei luiDumnezeu, pentru că a lor erapaza, şi ei aveau cheia în fiecaredimineaţă. Şi unii dintre eid aveauîn grijă uneltele slujirii, pentrucă ei le aduceau înăuntru dupănumăr şi le scoteau după număr.Şi unii dintre ei erau puşi pestevase, şi peste toate uneltele sfin-te, şi peste floarea făinii, şi pestevin, şi peste untdelemn, şi pestetămâie, şi peste mirodenii. Şi uniidintre fiii preoţilor pregăteau mi-rul* din mirodenii. Şi Matitia,dintre leviţi, întâiul-născut al luiŞalum coreitul, avea în grijă ceeace se făcea* în tigăi. Şi alţii din-tre fiii chehatiţilor, fraţii lor,erau rânduiţi peste pâinile* depus în rânduri, ca să le pregăteascăîn fiecare sabat. Şi aceştia eraucântăreţii*, capii părinţilor leviţi-lor, şi ei erau în camere, scutiţide orice slujbă, pentru că erau înlucrarea lor zi şi noapte. Aceştiasunt capii părinteşti ai leviţilor,după genealogiile lor; capii a-ceştia au locuit în Ierusalim.Şi în Gabaon a locuit tatăl

  lui Gabaon, Ieiel; şi numele soţi-ei lui era Maaca*. Şi fiul său în-tâi-născut era Abdon, şi Ţur, şiChis, şi Baal, şi Ner, şi Nadab,şi Ghedor, şi Ahio, şi Zaharia, şiMiclot. Şi Miclot a născut pe

  *Neem. 11.10

  *Num. 31.6.

  *Cap. 26.1,2.

  *1 Sam. 9.9.

  *2 Împ. 11.5.

  *Cap. 26.12.

  *Ex. 30.23.

  *Lev. 2.5;6.21.

  *Lev. 24.8.

  *Cap. 6.31;25.1.

  *Cap. 8.29.

  9

  1011

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  10

  20

  21

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  3738

  Leviţii şislujbele

  22

  25

  26

  30

  31

  32

  33

  35

  a Sau după credincioşia b Sau să poarte de grijă c Sau cămările pentru provizii d Leviţi

  Preoţii dinIerusalim

  Locuitoriidin Gabaonşi casa lui

  Saul

  9:38

 • 454

  1 CRONICI

  Şimeam. Şi ei au locuit lângă fraţiilor în Ierusalim, cu fraţii lor.Şi Ner* a născut pe Chis şi Chisa născut pe Saul şi Saul a născutpe Ionatan, şi pe Malchi-Şua, şipe Abinadab, şi pe Eşbaal. Şifiul lui Ionatan era Merib-Baal;şi Merib-Baal a născut pe Mica.Şi fiii lui Mica: Piton, şi Melec,şi Tahrea, şi Ahaz. Şi Ahaz* anăscut pe Iaera şi Iaera a născutpe Alemet, şi pe Azmavet, şi peZimri; şi Zimri a născut pe Moţa;şi Moţa a născut pe Binea şi peRafaia, fiul său; Eleasa, fiul său;Aţel, fiul său. Şi Aţel avea şasefii, şi acestea sunt numele lor:Azricam, Bocru, şi Ismael, şi Şe-aria, şi Obadia, şi Hanan. Aceştiasunt fiii lui Aţel.Şi filistenii* s-au luptat cu

  Israel, şi bărbaţii lui Israel au fu-git dinaintea filistenilor şi au că-zut ucişi pe Muntele Ghilboa. Şifilistenii au urmărit de aproapepe Saul şi pe fiii lui, şi filisteniiau lovit pe Ionatan*, şi pe A-binadab, şi pe Malchi-Şua, fiiilui Saul. Şi lupta s-a îndârjit înjurul lui Saul şi l-au ajuns arcaşii şia fost rănita de arcaşi. Şi Saula zis purtătorului său de arme:Trage-ţi sabia şi străpunge-măcu ea, ca să nu vină aceşti necir-cumcişi şi să-şi bată joc de mine.Dar purtătorul său de arme n-avrut, pentru că se temea mult.Atunci Saul a luat sabia şi s-aaruncat în ea. Şi purtătorul său dearme, când a văzut că Saul eramort, s-a aruncat şi el în sabia luişi a murit. Şi Saul a murit, şi ceitrei fii ai săi; şi toată casa lui amurit împreună. Şi toţi bărbaţiilui Israel, care erau în vale, auvăzut că Saul şi fiii săi au fugitşi că au murit; şi au părăsit cetă-ţile lor şi au fugit. Şi filisteniiau venit şi au locuit în ele.Şi a fost aşa: a doua zi, filis-

  tenii au venit ca să dezbrace pe

  cei ucişi şi au găsit pe Saul şi pefiii săi căzuţi pe Muntele Ghilboa.Şi l-au dezbrăcat şi i-au luat ca-pul şi armele şi au trimis în ţarafilistenilor de jur-împrejur, ca sădea de ştire idolilor lor şi poporu-lui. Şi i-au pus* armele în casadumnezeilor lor şi i-au pironit ca-pul în casa lui Dagon. Şi toţi dinIabes-Galaad au auzit tot ce fă-cuseră filistenii lui Saul. Şi toţibărbaţii viteji s-au ridicat şi au luattrupul lui Saul şi trupurile fiilorsăi şi le-au adus la Iabes; şi auînmormântat oasele lor sub ste-jarul din Iabes şi au postit şapte zile.Şi Saul a murit pentru necre-

  dincioşia lui, pe care o săvârşiseîmpotriva DDDDDomnului, din cauzacuvântului DDDDDomnului pe care nul-a păzit* şi pentru că întreba-se** pe una care chema duhurilemorţilor, ca să ceară sfat, şi nuL-a întrebat pe DDDDDomnul; de aceeal-a omorât şi a dat* împărăţialuib David, fiul lui Isai.Şi tot* Israelul s-a adunat la

  David în Hebron, zicând: Iată,suntem osul tău şi carnea ta. Şichiar şi mai înainte, când era Saulîmpărat, tu erai acela care scoteaişi aduceai pe Israel. Şi DDDDDomnulDumnezeul tău ţi-a zis: «Tu săpăstoreşti* pe poporul Meu,Israel, şi tu să fii conducător pes-te poporul Meu, Israel». Şi toţibătrânii lui Israel au venit la îm-părat în Hebron şi David a făcutlegământ cu ei în Hebron înain-tea DDDDDomnului şi au uns* pe Da-vid împărat peste Israel, dupăcuvântul DDDDDomnului princ Sa-muel**.Şi David a mers* cu tot Israe-

  lul la Ierusalim, care este Iebus,şi acolo** erau iebusiţii, locuito-rii ţării. Şi locuitorii din Iebusau zis lui David: Nu vei intraaici. Dar David a luat cetăţuiaSionului, care este cetatea luiDavid. Şi David a zis: Cel care

  *Cap. 8.33.

  *Cap. 8.35.

  *1 Sam. 31.1;31.2.

  *1 Sam. 14.49

  *1 Sam. 31.10

  *1 Sam. 13.13;15.23.**1 Sam. 28.7

  *1 Sam. 15.282 Sam. 3.9;3.10; 5.3.

  *2 Sam. 5.1.

  *Ps. 78.71.

  *2 Sam. 5.3.**1 Sam. 16.1;16.12,13.

  *2 Sam. 5.6.**Jud. 1.21;19.10,11.

  39

  40

  4142

  43

  44

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  39

  42

  1

  2

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  2

  3

  4

  5

  6

  10

  13

  14

  1

  2

  3

  4

  10

  11

  Moartea luiSaul şi a lui

  Ionatan

  Davidîmpărat

  9:39

  a Sau îngrozit b Lit. a mutat împărăţia asupra lui c Lit. prin mâna lui

  CucerireaIerusalimuluide către David

 • 455

  1 CRONICI

  va bate întâi pe iebusiţi va ficap şi căpetenie. Şi Ioab, fiul Ţe-ruiei, s-a suit cel dintâi şi a ajunscap. Şi David a locuit în cetă-ţuie; de aceea au numit-o ceta-tea lui David. Şi a zidit cetateade jur-împrejur, adică de la Milo,de jur-împrejur, şi Ioab a reparatrestul cetăţii. Şi David deveneatot mai mare şi mai mare şi DDDDDom-nul oştirilor era cu el.Şi aceştia* sunt capii vitejilor

  pe care-i avea David, care s-auarătat tari cu el în împărăţia sa,cu tot Israelul, ca să-l facă îm-părat, după cuvântul** DDDDDomnuluidespre Israel. Şi acesta este nu-mărul vitejilor pe care-i aveaDavid: Iaşobeam*, fiul lui Hac-moni, capul** celor treizecia; elşi-a învârtit suliţa împotriva a treisute, ucişi de el dintr-o dată. Şi,după el, Eleazar, fiul lui Dodo*ahohitul; el era unul dintre ceitrei viteji. El a fost cu David laPas-Damim, unde s-au adunatfilistenii la luptă; şi era un ogorplin cu orz. Şi poporul a fugitdinaintea filistenilor. Şi au stat înmijlocul ogorului şi l-au apăratşi au bătut pe filisteni. Şi DDDDDomnuli-a salvat cu o mare salvare.Şi trei din cei treizeci de capi au

  coborât* la stâncă la David, înpeştera Adulam, şi oştirea filis-tenilor era aşezată în tabără, înValea** Refaim. Şi David era a-tunci în locul întărit şi straja fi-listenilor era atunci în Betleem.Şi David a dorit şi a zis: O, demi-ar da cineva de băut apă dinfântâna care este la poarta dinBetleem? Şi cei trei au trecut printabăra filistenilor şi au scos apădin fântâna care este la poarta dinBetleem şi au luat şi au adus luiDavid. Dar David n-a vrut s-obea, ci a vărsat-o ca dar de bău-tură pentru DDDDDomnul. Şi a zis: Sămă ferească Dumnezeul meu săfac aceasta! Voi bea eu sângele

  acestor oameni care s-au dus cuprimejdia vieţiib lor? Pentru că eicu primejdia vieţii lor au adus-o.Şi n-a vrut s-o bea. Acestea aufăcut cei trei viteji.Şi Abişai*, fratele lui Ioab,

  era capul celor trei. Şi el şi-a în-vârtit suliţa împotriva a trei suteşi i-a ucis şi a avut un nume în-tre cei treic. Din cei trei*, el afost mai preţuit decât cei doi şia fost căpetenia lor, dar n-a ajunsla primii trei.

  Benaia, fiul lui Iehoiada, fiulunui bărbat viteaz din Cabţeel,care făcuse fapte mari, a ucis* doileid ai Moabului: şi a coborât şi aucis un leu într-o groapă, într-o zicând era zăpadă. Şi a lovit peegiptean, un om de statură mare,înalt de cinci coţi. Şi în mâna egip-teanului era o suliţă cu mâner casulul ţesătorului; şi a coborât lael cu un toiag şi a smuls suliţa dinmâna egipteanului şi l-a ucis cupropria lui suliţă. Aceasta a făcutBenaia, fiul lui Iehoiada, şi a avutun nume între cei trei viteji. Iată,el a fost onorat mai presus de ceitreizeci, dar n-a ajuns la primii trei.Şi David l-a pus peste garda sa.Şi vitejii oştirilor erau: Asa-

  el*, fratele lui Ioab; Elhanan, fiullui Dodo, din Betleem, Şamot dinHaror; Heleţ* din Pelon; Ira*, fiullui Icheş, din Tecoa; Abiezer** dinAnatot; Sibecai* din Huşat; Ilaiahohitul; Maharai* din Netofa;Heled, fiul lui Baana, din Netofa;Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeafiilor lui Beniamin; Benaia* pi-ratonitul; Hurai, din Nahale-Gaaş;Abiel arbatitul; Azmavet baha-rumitul; Eliahba şaalbonitul; Be-ne-Haşem ghizonitul; Ionatan, fiullui Şaghe, hararitul; Ahiam, fiullui Sacar, hararitul; Elifal, fiul luiUr; Hefer mecheratitul; Ahiia dinPelon; Heţro carmelitul; Naarai,fiul lui Ezbai; Ioel, fratele lui Na-tan; Mibhar, fiul lui Hagri; Ţelec

  *2 Sam. 23.8.**1 Sam. 16.1;16.12.

  *Cap. 27.2.**Cap. 12.18

  *Cap. 27.4.

  *2 Sam. 23.13**2 Sam. 5.18Cap. 14.9.

  *2 Sam. 23.18

  *2 Sam. 23.19

  *2 Sam. 23.20

  *2 Sam. 23.24

  *2 Sam. 23.26Cap. 27.10.

  *Cap. 27.9.**Cap. 27.12

  *2 Sam. 23.27

  *Cap. 27.13.

  *Cap. 27.14.

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  10

  11

  12

  15

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  2728

  2930

  31

  323334

  35

  363738

  20

  21

  22

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  a Sau capul căpeteniilor b Sau sufletelor c Unele ms. treizeci d Ebr. Ariel, eroi asemenea unor lei

  Vitejii luiDavid

  11:38

 • 456

  1 CRONICI

  amonitul; Naharai din Beerot, pur-tătorul de arme al lui Ioab, fiulŢeruiei; Ira ieteritul; Gareb iete-ritul; Urie hetitul; Zabad, fiul luiAhlai; Adina, fiul lui Şiza, rubeni-tul, cap al rubeniţilor, şi cu el trei-zeci. Hanan, fiul lui Maaca; Iosa-fat mitnitul; Ozia din Aştarot;Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam dinAroer; Iediael, fiul lui Şimri; şiIoha, fratele său, tiţitul; Eliel ma-havimitul; Ieribai şi Ioşavia, fiii luiElnaam, şi Itma moabitul, Eliel,şi Obed, şi Iaasiel meţobaitula.Şi aceştia* sunt cei care au

  venit la David, în Ţiclag**, pecând se ţinea ascuns din cauzalui Saul, fiul lui Chis; şi ei erauprintre vitejii care-l ajutau înluptă, înarmaţi cu arcuri, folosindşi mâna dreaptă şi stânga*, cupietre şi cu săgeţi din arc. Ei eraudintre fraţii lui Saul, din Benia-min: capul era Ahiezer, apoi Ioas,fiii lui Şemaa din Ghibea; Iezielşi Pelet, fiii lui Azmavet; şi Be-raca şi Iehu din Anatot; şi Işmaiadin Gabaon, un viteaz din ceitreizeci şi peste cei treizeci; şi Ie-remia, şi Iahaziel, şi Iohanan, şiIozabad din Ghederot, Eluzai,şi Ierimot, şi Bealia, şi Şemaria, şiŞefatia din Harof; Elcana şiIşia şi Azareel şi Ioezer şi Iaşo-beam, coreiţi; şi Ioela şi Zeba-dia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.Şi dintre gadiţi s-au despărţit

  pentru David în locul întărit dinpustiu, viteji din oştire, oameni de-prinşi la luptă, înarmaţi cu scutşi cu suliţe; şi feţele lor erau canişte feţe de lei şi erau iuţi* ca şicăprioarele pe munţi: Ezer, ca-pul; Obadia, al doilea; Eliab, altreilea; Mişmana, al patrulea; Ie-remia, al cincilea; Atai, al şase-lea; Eliel, al şaptelea; Iohanan, aloptulea; Elzabad, al nouălea; Ie-remia, al zecelea; Macbanai, al un-sprezecelea. Aceştia erau dintre

  fiii lui Gad, capi ai oştirii; celmai mic era peste o sută şi celmai mare peste o mie* de oameni.Aceştia sunt cei care au trecutpeste Iordan în luna întâi, cânds-a revărsat* peste malurile lui şiau pus pe fugă pe toţi cei din văi,spre răsărit şi spre apus. Şi auvenit dintre fiii lui Beniamin şiIuda, în locul întărit, la David. ŞiDavid a ieşit în întâmpinarea lorşi a răspuns şi le-a zis: Dacăveniţi la mine cu pace, ca să măajutaţi, inima mea va fi una cuvoi; dar, dacă veniţi ca să mădaţi vrăjmaşilor mei, deşi nu estenici un răub în mâinile mele, săvadă Dumnezeul părinţilor noştrişi să mustre. Şi Duhul* a venitpestec Amasai**, şeful căpeteni-ilord, şi a zis: Ai tăi suntem, Da-vide, şi cu tine, fiu al lui Isai!Pace, pace ţie şi pace celor carete ajută, pentru că Dumnezeultău te ajută! Şi David i-a primitşi i-a făcut capi ai cetei.Şi unii din Manase au trecut

  la David, când* venea cu filiste-nii împotriva lui Saul la luptă, darnu l-au ajutat, deoarece căpete-niile filistenilor, ţinând sfat, l-aurespins, zicând: El va trece la Sa-ul, stăpânul său, cu capetele noas-tre. Şi, când mergea la Ţiclag, autrecut la el din Manase: Adnah, şiIozabad, şi Iediael, şi Micael, şiIozabad, şi Elihu, şi Ţiltai, capipeste miile care erau din Manase.Şi ei au ajutat pe David împotri-va ceteie*: pentru că toţi erau vi-teji şi erau căpetenii în oştire.Căci din zi în zi veneau oameni laDavid ca să-l ajute, până a fost o ta-bără mare, ca tabăra* lui Dumnezeu.Şi acesta este numărul oame-

  nilorf înarmaţi pentru luptă careau venit* la David în Hebron, casă treacă** împărăţia lui Saul a-supra lui, după poruncag DDDDDom-nului: fiii lui Iuda care purtau scut

  *1 Sam. 27.2**1 Sam. 27.6

  *Jud. 3.15;20.16.

  *2 Sam. 2.18

  *1 Sam. 18.13

  *Ios. 3.15.

  *Jud. 3.10;6.34.**2 Sam. 17.25Cap. 2.17.1 Sam. 25.5;25.6.

  *1 Sam. 29.2;29.4.

  *1 Sam. 30.1;30.9,10.

  *Gen. 32.2.Ios. 5.13-15.

  *2 Sam. 2.3;2.4; 5.1.Cap. 11.1.**Cap.10.141 Sam. 16.1;16.3.

  39

  404142

  4344

  4546

  47

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10111213

  14

  1

  2

  8

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  14

  15

  18

  19

  21

  22

  23

  a Probabil din Ţoba b Lit. nici o violenţă c Lit. a îmbrăcat ped Sau capul celor treizeci e De amaleciţi f Lit. capetelor g Lit. gura

  12Războiniciilui David întimpul lui

  Saul

  Războiniciicelor două-

  sprezeceseminţii

  11:39

 • 457

  1 CRONICI

  şi suliţă erau şase mii opt sute,înarmaţi pentru luptă. Dintre fiiilui Simeon, bărbaţi viteji la luptă,şapte mii o sută. Dintre fiii lui Le-vi, patru mii şase sute. Şi Iehoiadaera căpetenia lui Aaron şi cuel erau trei mii şapte sute. Şi Ţa-doc*, bărbat tânăr şi viteaz, şi casatatălui său, douăzeci şi două decăpetenii. Şi dintre fiii lui Benia-min, fraţii lui Saul, trei mii; darpână atunci, cea mai mare* partedintre ei ţinea cu casa lui Saula.Şi dintre fiii lui Efraim, douăzecide mii opt sute de bărbaţi viteji,oameni cu renume în casa părin-ţilor lor. Şi din jumătatea semin-ţiei lui Manase, optsprezece mii,care au fost numiţi pe nume, casă vină şi să facă pe David îm-părat. Şi dintre fiii lui Isahar, careştiau să deosebească* timpurile,ca să ştie ce trebuia să facă Is-rael, capii lor erau două sute şitoţi fraţii lor erau sub poruncab lor.Din Zabulon, care ieşeau la oştire,înarmaţi pentru luptă cu tot felulde arme de război, cincizeci demii, care ţineau rândul de bătaie,nu cu inimă* împărţită. Şi, dinNeftali, o mie de căpetenii, îm-preună cu treizeci şi şapte de mii,cu scuturi şi cu suliţe. Şi dintredaniţi, înarmaţi pentru luptă, două-zeci şi opt de mii şase sute. Şi dinAşer, care ieşeau la oştire ca săse rânduiască de bătaie, patruzecide mii. Şi din cei de dincolo deIordan, dintre rubeniţi, şi dintre ga-diţi, şi din jumătatea seminţiei luiManase, cu tot felul de arme aleoştirii de război, o sută douăzecide mii. Toţi aceştia, oameni derăzboi, care ţineau rândul de bă-taie, au venit cu o inimă întreagăla Hebron, ca să-l facă pe Davidîmpărat peste tot Israelul. Şi deasemenea toată rămăşiţa lui Israelera o inimă*, ca să-l facă pe Da-vid împărat. Şi au fost acolo cuDavid trei zile şi au mâncat şi au

  băut, pentru că fraţii lor le pregă-tiseră totul. Şi cei care erau aproa-pe de ei până la Isahar, Zabulonşi Neftali, au adus pâine pe măgarişi pe cămile şi pe catâri şi pe boi,şi provizii de mâncare, turte desmochine şi ciorchini de strugurişi vin şi untdelemn, şi boi şi oi,o mulţime; pentru că era bucurieîn Israel.Şi David s-a sfătuit cu căpe-

  teniile* peste mii şi peste sute, cufiecare conducător. Şi David azis către toată adunarea lui Israel:Dacă vi se pare bine şi este de laDDDDDomnul Dumnezeul nostru, să tri-mitem peste tot, de jur-împrejur,la fraţii noştri care au rămas* întoate ţinuturile lui Israel şi cu eila preoţi şi la leviţii care sunt încetăţile şi în împrejurimile lor, casă se adune la noi. Şi să aducemdin nou chivotul Dumnezeuluinostru la noi, pentru că n-am în-trebat* de el din zilele lui Saul.Şi toată adunarea a zis să facă aşa,pentru că lucrul acesta era dreptîn ochii întregului popor. Şi Da-vid a adunat* tot Israelul, de laŞihor** în Egipt, până la intrareaHamatului, ca să aducă de la Chi-riat-Iearim chivotul lui Dumne-zeu. Şi David s-a suit, şi tot Isra-elul, la Baala*, la Chiriat-Iearim,care este în Iuda, ca să suie deacolo chivotul lui Dumnezeu, alDDDDDomnului care şade** întrec heru-vimi, al cărui Nume este chematacolo. Şi au purtat chivotul luiDumnezeu pe un car* nou din ca-sa** lui Abinadab. Şi Uza şi Ahioconduceau carul. Şi David* şi totIsraelul cântau înaintea DDDDDomnu-lui cu toată puterea lor, cu cântărişi cu harfe şi cu lire, cu tamburineşi cu chimvale şi cu trâmbiţe.Şi când au ajuns la aria lui Chi-

  don, Uza a întins mâna ca să a-puce chivotul, pentru că boii sepoticniserăd. Şi mânia DDDDDomnuluis-a aprins împotriva lui Uza şi l-a

  *Cap. 11.15;12.34.

  *1 Sam. 31.1Cap. 12.38.Is. 37.4.

  *1 Sam. 7.1;7.2.

  *1 Sam. 7.5.2 Sam. 6.1.**Ios. 13.3.1 Sam. 6.21;7.1,2.

  *Ios. 15.9;15.60.2 Sam. 6.2.**Ex. 25.22.1 Sam. 4.4.2 Împ. 19.15.

  *Num. 4.15.1 Sam. 6.7.Cap. 15.2,13.**1 Sam. 7.1

  *2 Sam. 6.5.

  *2 Sam. 8.17.Cap. 6.8,53.

  *2 Sam. 2.8;2.9.

  *Est. 1.13.

  *Ps. 12.2.

  *2 Cr. 30.12.

  28

  29

  32

  33

  38

  25

  2627

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  a Lit. ţineau garda casei lui Saul b Lit. gura c Sau pe d Sau scăpaseră

  13 Chivotul încasa lui

  Obed-Edom

  13:10

 • 458

  1 CRONICI

  lovit, pentru că îşi întinsese*mâna spre chivot; şi a murit**acolo înaintea lui Dumnezeu. ŞiDavid s-a mâniat, pentru căDDDDDomnul făcuse o ruptură în Uza;şi a numit acel loc Pereţ-Uzaa pâ-nă în ziua aceasta. Şi David s-atemut de Dumnezeu în ziua aceea,zicând: Cum voi aduce chivotullui Dumnezeu la mine? Şi Da-vid n-a dus chivotul la sine încetatea lui David, ci l-a abătutîn casa lui Obed-Edom din Gat.Şi chivotul* lui Dumnezeu a ră-mas trei luni cu familia lui Obed-Edom, în casa lui. Şi DDDDDomnul abinecuvântat casa** lui Obed-Edom şi tot ce era al lui.Şi Hiram*, împăratul Tirului,

  a trimis soli la David, şi lemn decedru, şi pietrari, şi tâmplari, casă-i construiască o casă. Şi Davida cunoscut că DDDDDomnul îl întăriseîmpărat peste Israel, pentru căîmpărăţia sa era foarte înălţată*,datorită poporului Său Israel.Şi David şi-a mai luat soţii în

  Ierusalim şi David a mai născutfii şi fiice. Şi acestea sunt nume-le* fiilor săi, care i s-au născut laIerusalim: Şamua şi Şobab,Natan şi Solomon şi Ibhar şi Eli-şua şi Elpelet şi Noga şi Nefeg şiIafia şi Elişama şi Beeliada* şiElifelet.Şi filistenii au auzit că David

  fusese uns* împărat peste totIsraelul şi toţi filistenii s-au suitsă-l caute pe David. Şi David aauzit şi le-a ieşit în întâmpinare.Şi filistenii au venit şi s-au răs-pândit* în Valea Refaim. Şi Da-vid L-a întrebat* pe Dumnezeu,zicând: Să mă sui împotriva filis-tenilor, şi îi vei da în mâna mea?Şi DDDDDomnul i-a zis: Suie-te! şi-ivoi da în mâna ta. Şi s-au suit laBaal-Peraţimb; şi David i-a bătutacolo. Şi David a zis: Dumnezeua rupt pe vrăjmaşii mei prin mânamea, ca o rupere de ape. De ace-

  ea au pus numele locului aceluia:Baal-Peraţim. Şi şi-au lăsat aco-lo dumnezeii lor şi David a po-runcit şi au fost arşi cu foc.Şi filistenii s-au răspândit*

  din nou în vale. Şi David a în-trebat din nou pe Dumnezeu. ŞiDumnezeu i-a zis: Nu te suidupă ei; întoarce-te în jurul lorşi mergi* asupra lor în dreptul du-zilor. Şi va fi aşa: când vei auziun foşnet de paşi în vârful duzilor,atunci să ieşi la luptă, pentru căDumnezeu a ieşit înaintea ta, casă bată tabărac filistenilor. ŞiDavid a făcut cum îi porunciseDumnezeu şi au bătut tabăra fi-listenilor de la Gabaon* până laGhezer. Şi faima* lui David s-arăspândit în toate ţările; şi DDDDDom-nul a pus teama** de el pestetoate naţiunile.Şi David şi-a făcut case în

  cetatea lui David şi a pregătit unloc pentru chivotul lui Dumne-zeu şi a întins un cort* pentru el.Şi David a zis: Nimeni să nupoarte chivotul* lui Dumnezeu,decât leviţii, pentru că pe eii-a ales** DDDDDomnul să poartechivotul lui Dumnezeu şi să-I slu-jească pentru totdeauna. Şi Da-vid a adunat* tot Israelul la Ie-rusalim, ca să suie chivotul**DDDDDomnului la locul său, pe care i-lpregătise. Şi David a adunat pefiii lui Aaron şi pe leviţi. Dintrefiii lui Chehat: căpetenia Urielşi fraţii săi, o sută douăzeci. Dintrefiii lui Merari: căpetenia Asaiaşi fraţii săi, două sute douăzeci.Dintre fiii lui Gherşom: căpete-nia Ioel şi fraţii săi, o sută trei-zeci. Dintre fiii lui Eliţafan*: că-petenia Şemaia şi fraţii săi, douăsute. Dintre fiii lui Hebron*: că-petenia Eliel şi fraţii săi, optzeci.Dintre fiii lui Uziel: căpeteniaAminadab şi fraţii săi, o sutădoisprezece. Şi David a chematpe preoţii Ţadoc* şi Abiatar**

  *Num. 4.15.Cap. 15.13;15.15.**Lev. 10.2.

  *2 Sam. 6.11.**Gen. 30.27Cap. 26.5.

  *2 Sam. 5.11.1 Împ. 5.1.

  *Num. 24.7.

  *Cap. 3.5-8.

  *2 Sam. 5.16

  *2 Sam. 5.17

  *Ios. 17.15;18.16.Cap. 11.15.

  *1 Sam. 23.2;23.4; 30.8.2 Sam. 2.1;5.19,23; 21.1

  *2 Sam. 5.22

  *2 Sam. 5.23

  *2 Sam. 5.25

  *Ios. 6.27.2 Cr. 26.8.**Ex. 15.14.Deut. 11.25.2 Cr. 20.29.

  *Cap. 16.1.

  *Num. 4.15.2 Sam. 6.1-11**Num. 4.2.Deut. 10.8;31.9.

  *2 Sam. 6.121 Împ. 8.1.Cap. 13.5.**Ex. 40.20;40.21.

  *Ex. 6.22.

  *Ex. 6.18.

  *2 Sam. 8.17;15.24.Cap. 12.28.**1 Sam. 22.201 Împ. 2.22.

  10

  14

  1

  2

  4

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  2

  3

  4

  567

  8

  910

  11

  12

  1314

  15

  16

  17

  2

  3

  45

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  13

  14

  16

  17

  1

  2

  3

  8

  9

  11

  a Ruperea lui Uza b Stăpânul rupturilor c Sau oştirea

  14

  15

  David şifamilia lui

  Davidînvinge pe

  filisteni

  David aducechivotul laIerusalim

  13:11

 • 459

  1 CRONICI

  şi pe leviţii Uriel, Asaia, şi Ioel,Şemaia, şi Eliel, şi Aminadab, şile-a zis: Voi sunteţi capii părin-teşti ai leviţilor; sfinţiţi-vă, voişi fraţii voştri, şi suiţi chivotulDDDDDomnului Dumnezeului lui Israella locul pe care i l-am pregătit.Pentru că, deoarece nu aţi făcut*aceasta de la început, de aceea afăcut DDDDDomnul Dumnezeul nostruo spărtură** printre noi, pentrucă nu L-am căutat după rânduia-lă. Şi preoţii şi leviţii s-au sfinţitca să suie chivotul DDDDDomnului Dum-nezeului lui Israel.Şi fiii leviţilor au purtat chi-

  votul lui Dumnezeu pe umerii lor,cu drugii pe ei, cum poruncise*Moise, după cuvântul DDDDDomnului.Şi David a vorbit căpeteniilorleviţilor să aşeze pe fraţii lorcântăreţii cu instrumente muzica-le, cu lire, cu harfe şi cu chimvaleşi să sunea tare, ridicându-şi gla-sul cu bucurie. Şi leviţii au rânduitpe Heman*, fiul lui Ioel; şi, dintrefraţii lui, pe Asaf**, fiul lui Be-rechia; şi, dintre fiii lui Merari,fraţii lor, pe Etan, fiul lui Cuşaia;şi cu ei, pe fraţii lor de rândul aldoilea: Zaharia, Benb, şi Iaaziel,şi Şemiramot, şi Iehiel, şi Uni,Eliab, şi Benaia, şi Maaseia, şiMatitia, şi Elifele, şi Micneia, şiObed-Edom, şi Ieiel, uşierii. Şicântăreţii Heman, Asaf şi Etan, casă sune tare cu chimvale de ara-mă; şi Zaharia, şi Aziel, şi Şemi-ramot, şi Iehiel, şi Uni, şi Eliab,şi Maaseia şi Benaia, cu lire pealamotc*; şi Matitia, şi Elifele, şiMicneia, şi Obed-Edom, şi Ieielşi Azazia, cu harfe pe şeminitd,pentru a conduce cântarea. ŞiChenania, şeful leviţilor pentrucântare, era învăţător în cântare,pentru că era iscusit. Şi Berechiaşi Elcana erau uşieri pentru chi-vot. Şi Şebania, şi Iosafat, şiNetaneel, şi Amasai, şi Zaharia,

  şi Benaia şi Eliezer, preoţii, su-nau* din trâmbiţe înaintea chi-votului lui Dumnezeu. Şi Obed-Edom** şi Iehia erau uşieri pen-tru chivot.Şi David şi bătrânii lui Israel

  şi căpeteniile peste mii au mersca să suie* chivotul legământuluiDDDDDomnului din casa lui Obed-Edom, cu bucurie. Şi a fost aşa:când Dumnezeu i-a ajutat pe le-viţi să poarte chivotul legămân-tului DDDDDomnului, au jertfit şapteviţei şi şapte berbeci. Şi Davidera îmbrăcat cu o haină de in*subţire, şi la fel toţi leviţii carepurtau chivotul, şi cântăreţii, şiChenania, şeful cântăreţilor pentrucântare; şi David avea pe el şiun efod de in. Şi tot Israelulsuia* chivotul legământului DDDDDom-nului cu strigăte de bucurie şi cusunet de corn şi cu trâmbiţe şi cuchimvale, făcând să răsune lire şiharfe. Şi a fost aşa: când a venitchivotul legământului DDDDDomnuluiîn cetatea lui David, Mical*,fiica lui Saul, s-a uitat pe fereas-tră şi a văzut pe împăratul Davidsărind şi jucând; şi l-a dispreţuitîn inima ei.Şi au adus* chivotul lui Dum-

  nezeu şi l-au pus în mijloculcortului pe care-l întinsese Davidpentru el şi au adus arderi-de-totşi jertfe de pace înaintea lui Dum-nezeu. Şi, când a terminat Davidde adus arderile-de-tot şi jertfelede pace, a binecuvântat* poporulîn Numele DDDDDomnului. Şi a îm-părţit la toţi din Israel, bărbaţi şifemei, fiecăruia o turtă de pâineşi o bucată de carnee şi o turtă destafide. Şi a aşezat înaintea chi-votului DDDDDomnului pe unii dintreleviţi ca să facă slujba şi să aducăaminte* şi să măreascăf şi sălaude pe DDDDDomnul Dumnezeul luiIsrael: Asaf, capul, şi Zaharia, aldoilea după el; Ieiel, şi Şemira-

  13

  15

  17

  20

  *2 Sam. 6.3.**Cap. 13.7

  *Ex. 25.14.Num. 4.15;7.9.

  *Cap. 6.33;25.1.**Cap. 6.39.Cap. 6.44.

  *Ps. 46 titlu.

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  2

  3

  4

  5

  *Num. 10.8.Ps. 81.3.**Cap. 13.13;13.14.

  *2 Sam. 6.12;6.13.1 Împ. 8.1.

  *1 Sam. 2.18;2.28.

  *Cap. 13.8.

  *2 Sam. 6.16

  *2 Sam. 6.17-19Cap. 15.1.

  *1 Împ. 8.14.

  *Ps. 38 titlu;70 titlu.

  24

  25

  27

  28

  29

  1

  2

  4

  a Sau să cânte b Sau fiul c Probabil voci de femei tinere d Lit. a opta, probabil bas sau octavade jos e Sau o măsură de vin f Sau să-I mulţumească

  16

  16:5

  Rânduieliprivitoarela slujbă

 • 460

  1 CRONICI

  mot, şi Iehiel, şi Matitia, şi Eliab,şi Benaia, şi Obed-Edom, şi Ie-iel*, cu instrumente, cu lire şi cuharfe; şi Asaf suna cu chimvale.Şi preoţii Benaia şi Iahaziel eraumereu cu trâmbiţe înaintea chi-votului legământului lui Dum-nezeu.

  Atunci, în ziua aceea, David arânduit pentru întâia dată acestpsalm, ca să aducă mulţumiri*DDDDDomnului prin Asaf şi fraţii săi:

  Lăudaţi* pe DDDDDomnul, chemaţiNumele Lui.

  Faceţi cunoscut printre po-poare faptele Lui.

  Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi.Vorbiţia despre toate lucrările

  Lui minunate.Glorificaţi-vă în sfântul Său

  Nume.Să se bucure inima celor ca-

  re-L caută pe DDDDDomnul.! Căutaţi* pe DDDDDomnul şi pu-

  terea Lui,căutaţi neîncetat faţa Lui.Amintiţi-vă* de lucrările Lui

  minunate pe care le-a făcut,de minunile** Lui şi de jude-

  căţile gurii Lui,voi, sămânţă a lui Israel, slu-

  jitorul Său,fii ai lui Iacov, aleşii Săi!El, DDDDDomnul este Dumnezeul

  nostru,judecăţile* Lui sunt pe tot

  pământul.! Amintiţi-vă întotdeauna de

  legământul Său,de Cuvântul pe care l-a po-

  runcit pentru o mie de generaţii,de legământul pe care l-a fă-

  cut* cu Avraamşi de jurământul Său către

  Isaac.Şi El l-a întărit* lui Iacov ca

  hotărâre,lui Israel ca legământ** pen-

  tru totdeauna,spunând: Ţie îţi voi da ţara

  Canaanului,

  sorţulb moştenirii voastre;când eraţi un număr mic* de

  oameni,foarte puţini şi străini în ea şi ei mergeau de la naţiune la

  naţiuneşi de la o împărăţie la un alt

  popor.El n-a îngăduit nimănui să-i

  asupreascăşi a mustrat* împăraţi pentru ei,zicând: Nu vă atingeţi de unşii

  Meişi nu faceţi* nici un rău pro-

  feţilor Mei!! Cântaţi* DDDDDomnului, tot pă-

  mântul!Vestiţi din zi în zi mântui-

  rea Lui!Istorisiţi printre naţiuni glo-

  ria Lui,printre toate popoarele lucră-

  rile Sale minunate!Pentru că mare* este DDDDDomnul

  şi foarte vrednic de laudă;şi El este de temut** mai

  presus de toţi dumnezeii.Pentru că toţi dumnezeii* po-

  poarelor sunt idolic,dar DDDDDomnul a făcut** ceru-

  rile.Măreţie şi splendoare sunt

  înaintea Lui,putere şi bucurie în locaşul Lui.Familii de popoare, daţi DDDDDom-

  nului,daţi DDDDDomnului glorie şi pute-

  re!Daţi DDDDDomnului gloria Nume-

  lui Său,aduceţi un dar de mâncare şi

  veniţi înaintea Lui,închinaţi-vă* DDDDDomnului în

  sfântă splendoared,tremuraţi înaintea Lui, tot pă-

  mântul!Lumea este tare, nu se va clă-

  tina.Să se bucure* cerurile şi să

  se veselească pământulşi să se spună printre naţiuni:

  *Cap. 15.18.

  *2 Sam. 23.1

  *Ps. 105.1-15

  *Ps. 24.6.

  *Ps. 103.2.**Ps. 78.43.

  *Ps. 48.10.

  *Gen. 17.2;26.3.

  *Gen. 28.13;35.11,12.**Gen. 28.10-15

  5

  7

  8

  11

  12

  14

  16

  17

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  *Gen. 34.30.Deut. 7.7.

  *Gen. 12.17;20.3.Ex. 7.15-18.

  *Gen. 20.7.Ps. 105.15.

  *Ps. 96.1.

  *Ps. 144.3-6.**Ps. 89.7.

  *Lev. 19.4.**Ps. 102.25

  *Ps. 29.2.

  *Is. 44.23;49.13.

  19

  21

  22

  23

  25

  26

  29

  31

  a Sau Meditaţi la b Lit. frânghia de măsurat c Sau nimicuri d Sau în splendoarea sfinţeniei

  Cântareade laudă

  16:6

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 461

  1 CRONICI

  DDDDDomnul** împărăţeşte!Să mugeascăa* marea şi pli-

  nătatea ei;să se bucure câmpia şi tot ce

  este pe ea!Atunci copacii pădurii vor

  cânta de bucurie înaintea DDDDDom-nului,

  pentru că El vine să judece pă-mântul.

  ! Lăudaţi* pe DDDDDomnulb, pentrucă este bun,

  pentru că bunătatea Lui rămânepentru totdeauna.Şi ziceţi*:«Mântuieşte-ne, Dumnezeul

  mântuirii noastre,şi adună-ne şi scapă-ne din-

  tre naţiuni,ca să lăudăm sfântul Tău Nu-

  me,ca să ne glorificăm cu lauda Ta.Binecuvântat* să fie DDDDDomnul

  Dumnezeul lui Israel, din eter-nitate şi pentru eternitate!Şi tot poporul a zis**:

  Amin! şi Lăudaţi pe DDDDDomnul!Şi David a lăsat acolo înain-

  tea chivotului* legământului DDDDDom-nului pe Asaf şi pe fraţii lui, casă slujească înaintea chivotuluineîncetat, cum** cerea lucrul fie-cărei zile; şi pe Obed-Edom* şipe fraţii lor, şaizeci şi opt; şipe Obed-Edom, fiul lui Iedutun,şi pe Hosa**, ca uşieri; şi peŢadoc*, preotul, şi pe fraţii săi,preoţii, înaintea** cortului DDDDDom-nului, pe înălţimea care era la Ga-baon, ca să aducă DDDDDomnului ar-deri-de-tot pe altarul arderii-de-tot, neîncetat, dimineaţa şi seara*,şi după toate câte sunt scrise înlegea DDDDDomnului, pe care a porun-cit-o lui Israel; şi cu ei erau He-man şi Iedutun şi ceilalţi care fu-seseră aleşi, numiţi pe nume, casă-L laude pe DDDDDomnul, pentru căbunătatea* Lui rămâne pentrutotdeauna. Şi Heman şi Iedutun

  aveau cu ei trâmbiţe şi chimvalepentru cei care făceau să răsune,şi instrumente muzicale ale lui Dum-nezeu. Şi fiii lui Iedutun erau lapoartă. Şi tot* poporul s-a dus fie-care la casa lui; şi David s-a în-tors să-şi binecuvântezec casa.Şi a fost aşa: pe când* locuia

  David în casa lui, David a zis pro-fetului Natan: Iată, eu locuiescîntr-o casă de cedri, iar chivotullegământului DDDDDomnului într-uncortd! Şi Natan a zis lui David:Fă tot ce este în inima ta, pentrucă Dumnezeu este cu tine.Şi a fost aşa: în aceeaşi

  noapte, cuvântul lui Dumnezeu afost către Natan, zicând: Mergişi spune lui David, robul Meu:«Aşa zice DDDDDomnul: Să nu-Miconstruieşti tu* o casă de locuit;pentru că n-am locuit într-o casădin ziua în care am scos pe Isra-el până în ziua aceasta, ci amfost din cort în cort şi dintr-un locaşîn altul. Pretutindeni pe unde amumblat cu tot Israelul, am spusEu vreun cuvânt către vreunul din-tre judecătorii lui Israel, cărorale poruncisem să păstorească pepoporul Meu, zicând: «De cenu-Mi construiţi o casă de ce-dri?» Şi acum, aşa să zici robuluiMeu, David: Aşa zice DDDDDomnuloştirilor: Te-am luat de la staule*,dinapoia oilor, ca să fii conducă-tor peste poporul Meu, Israel. Şiam fost cu tine pretutindeni peunde ai mers şi am nimicit dina-intea ta pe toţi vrăjmaşii tăi; şiţi-am făcute un nume, asemeneanumelui celor mari care sunt pepământ. Şi am rânduitf poporuluiMeu Israel un loc şi-i voi sădi*,ca să rămână în locul lor şi sănu mai fie mutaţi; şi fiii răutăţiinu-l vor mai pustii ca la începutşi ca din zilele în care am porun-cit judecători peste poporul Meu,Israel. Şi voi supuneg pe toţi vrăj-

  **Ps. 93.1;96.10.

  *Ps. 98.7.

  *2 Cr. 5.13;7.3.Ezra 3.11.Ps. 106.1;107.1; 118.1;136.1.Ier. 33.11.

  *Ps. 106.47;106.48.

  *1 Împ. 8.15;8.56.Ps. 72.18.**Deut. 27.15Neem. 8.6.

  *Vers. 4,5.**2 Cr. 8.14.Ezra 3.4.

  *Cap. 13.14.**Cap. 26.10

  *Cap. 15.11.**Cap. 21.292 Cr. 1.3.1 Împ. 3.4.

  *Ex. 29.38.Num. 28.3.

  *Cap. 25.1-6.2 Cr. 5.13;7.3.Ezra 3.11.Ier. 33.11.

  31

  32

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  *2 Sam. 6.19;6.20.

  *2 Sam. 7.1.Cap. 14.1.

  *Cap. 28.2,3.

  *1 Sam. 16.11

  *Amos 9.14.

  43

  1

  4

  7

  9

  a Sau să tune b Sau Mulţumiţi DDDDDomnului c Sau să-şi salute d Lit. sub covoare e Sau îţi voiface f Sau voi rândui g Sau i-am supus

  17 Dorinţa luiDavid de aconstrui un

  templu

  17:10

 • 462

  1 CRONICI

  maşii tăi; şi îţi spun că DDDDDomnulîţi va zidi o casă. Şi va fi aşa:când ţi se vor împlini* zilele şi tevei duce la părinţii tăi, voi ridicasămânţa** ta după tine, care va fidintre fiii tăi, şi-i voi întări împără-ţia. El Îmi va construi* o casă şi îivoi întări tronul pentru totdeau-na. Eu îi voi fi* Tată şi el Îmi vafi fiu; şi nu voi îndepărta de la elîndurarea Mea, cum** am în-depărtat-o de la cel care a fost maiînainte de tine. Şi-l voi aşeza încasa Mea şi în împărăţia Meapentru totdeauna şi tronul lui vafi întemeiat* pentru totdeauna.

  Potrivit cu toate aceste cuvinteşi potrivit cu toată viziunea aceas-ta, aşa a vorbit Natan lui David.Şi împăratul David a intrat

  şi a stat înaintea DDDDDomnului şia spus: Cine* sunt eu, DDDDDoamneDumnezeule, şi ce este casa mea,că m-ai adus până aici? Şi aceas-ta a fost puţin în ochii Tăi, Dum-nezeule; şi ai vorbit de casa robu-lui Tău pentru mult timp în viitorşi m-ai privit potrivit cu stareaunui om foarte înălţat, DDDDDoamneDumnezeule! Ce să-Ţi mai spunăDavid pentru gloria dată robuluiTău? DDDDDoamne, pentru robul Tăuşi după* inima Ta ai făcut toatăaceastă măreţie şi ai făcut cu-noscut toate aceste lucruri mari.DDDDDoamne, nimeni nu este ca Tine,nici nu este Dumnezeu în afarăde Tine, după toate câte am auzitcu urechile noastre. Şi cine esteca poporul Tău, Israel, singura*naţiune pe pământa pe care Dum-nezeu S-a dus s-o răscumpere, casă fie un popor al Său, ca să-Ţifaci un nume prin fapte măreţe şiînfricoşătoareb, alungând naţiunidinaintea poporului Tău, pe carel-ai răscumpărat din Egipt? Şi aipus pe poporul Tău, Israel, ca po-por al Tău pentru totdeauna; şi Tu,DDDDDoamne, Te-ai făcut Dumnezeul

  lor. Şi acum, DDDDDoamne, cuvântulpe care l-ai spus despre robul Tăuşi despre casa lui să fie întăritpentru totdeauna şi fă cum aispus! Şi să fie întărit şi să fie mă-rit Numele Tău pentru totdeauna,zicându-se: «DDDDDomnul oştirilor,Dumnezeul lui Israel este Dum-nezeu pentru Israel». Şi casa luiDavid, robul Tău, să fie înteme-iată înaintea Ta. Pentru că Tu,Dumnezeul meu, Tu ai descope-rit urechii robului Tău că-i veizidi o casă; de aceea a îndrăznitrobul Tău să se roage înaintea Ta.Şi acum, DDDDDoamne, Tu eşti Dum-nezeuc şi ai promis bunătatea a-ceasta robului Tău. Şi acum bi-nevoieşte şi binecuvântează casarobului Tău, ca să fie pentru tot-deauna înaintea Ta; pentru că Tu,DDDDDoamne, ai binecuvântat-o şiva fi binecuvântată pentru tot-deauna.Şi a fost aşa: după aceasta,

  David a bătut* pe filisteni şi i-asupus şi a luat Gatul şi cetăţile saledin mâna filistenilor. Şi a bătutpe Moab şi moabiţii au ajuns slu-jitorii lui David şi au plătit tributd.Şi David a bătut pe Hadare-

  zer, împăratul din Ţoba, la Hamat,pe când acela se ducea să-şi aşe-ze stăpânirea la râul Eufrat. ŞiDavid i-a luat o mie de care şi şap-te mii* de călăreţi şi douăzeci demii de oameni pedeştri. Şi Davida tăiat tendoanele tuturor cailorpentru care, dar a păstrat dintreei pentru o sută de care.Şi sirieniie* din Damasc au

  venit ca să ajute pe Hadarezer,împăratul din Ţoba; şi David a lo-vit dintre sirieni douăzeci şi douăde mii de oameni. Şi David a pusstrăji în Siriaf Damascului şi si-rienii au ajuns slujitorii lui Da-vid şi au plătit tributd. Şi DDDDDom-nul ocrotea pe David oriunde se du-cea. Şi David a luat scuturile de

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  *1 Împ. 2.10.Cap. 29.28.**1 Împ. 5.5;6.12.Mt. 1.6.Lc. 3.31.

  *1 Împ. 6.38.2 Cr. 6.2.

  *2 Sam. 7.14;7.15.2 Cor. 6.18.Ev. 1.5.**Cap. 10.4;10.14.

  *Ps. 89.3,4.Lc. 1.33.

  *2 Sam. 7.18

  *2 Sam. 7.21.Is. 37.35.

  *Deut. 4.6.Ps. 147.20.

  11

  12

  13

  14

  16

  19

  21

  23

  24

  25

  26

  27

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  *2 Sam. 8.1.

  *2 Sam. 8.4.

  *1 Împ. 11.23

  1

  4

  5

  a Sau Şi ce naţiune mai este pe pământ ca poporul Tău, Israel b Sau măreţie şi înfricoşarec Sau Tu eşti Acelaşi d Sau au adus daruri e Aramei f Ebr. Aram

  18

  Rugăciunealui David

  Biruinţelelui David

  17:11

 • 463

  1 CRONICI

  aur care erau pe slujitorii lui Ha-darezer şi le-a adus la Ierusalim.Şi din Tibhat şi din Cun, cetăţi alelui Hadarezer*, David a luat foartemultă aramă. Din ea a făcut** So-lomon marea de aramă şi stâlpii şivasele de aramă.Şi Tohu*, împăratul Hamatu-

  lui, a auzit că David bătuse toatăoştirea lui Hadarezer, împăratuldin Ţoba, şi a trimis pe Hadoram,fiul său, la împăratul David, să-lîntrebe de pacea şi să-l binecu-vânteze, pentru că s-a luptat cuHadarezer şi l-a bătut; pentru căTohu era în război cu Hadarezer;şi avea cu el tot felul de vase deaur şi de argint şi de aramă. Şipe acestea împăratul David le-aînchinat DDDDDomnului, cu argintul