cargol 711

Download Cargol 711

Post on 31-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Setmanari de Vilafranca del Peneds. Apartats de poltica, mn casteller, gastronomia, societat, economia i esports, entre d'altres.

TRANSCRIPT

 • scar Gutirrez,regidor dePromociEconmica deSant MartSarroca

  Nmero 711del 17 al 23 de gener13

  LLLLlllluuuussss HHHHoooommmmaaaarrrr

 • el cargol. 17/01/130022

 • el cargol. 17/01/13 0033

 • el cargol. 17/01/130044

  Pl. Francesc Maci, 2, 1r. VILAFRANCA. Tel. 93 817 22 28. Fax 93 890 44 57

  ASSESSORIA JURDICAI ECONMICA

  Nmero 711. Del 17 al 23 de gener 2013

  El CargolPublicacions, S.L.Gral. Cortijo, 21 A 08720 Vilafranca ( 93 890 00 11 Fax 93 817 12 64www.elcargol.com

  El Cargol s un mitj plural i no ha de compartir,necessriament, les opinions dels seus collaboradors.

  4422..0000004422..000000 lectorssetmanals segons la darreraonada del Barmetre de la Comunicaci

  Membre de

  Editat amb la collaboraci de:

  Ms info a:

  Ja thas agregat al Facebook dEl Cargol?

  Director / Editor: Josep Ma. Barella Subdirector: Josep Barella Redacci: Olga Aibar (redactora en cap), Josep Ma.Roca, Ldia Oate, Ivet BoltSeccions: J.Ma. Batet (castells), Vicen de Cara(futbol base), J.Ma. Roca (gastronomia), Daniel SanchoPars (histria)Disseny i maquetaci: Abdelghafour EddalaiPublicitat i mrqueting: Marc BarellaFotogafies: Flix Mir, Jordi Rull, Rafael BravoGesti comercial: Montse Calzado: 692 189 896Yolanda MuozE-mail redacci: redaccio@elcargol.comE-mail publicitat: publicitat@elcargol.comE-mail general: elcargol@elcargol.com Impressi: ImprintsaDipsit legal: B-7183-99

  Llus Homar aIgualada

  Pag. 12

  Fotos: Flix Mir

  scar Gutirrez,regidor de Pro-

  moci Econmicade Sant Mart

  Sarroca

  Pag. 18

  En bones mans 6Necrolgiques 18Gastronomia 20Salut i bellesa 30Lhorscop 32La televisi de la setmana 34Farmcies de gurdia 36El cinema 36El santoral 36Esports daqu 37Anuncis breus 38

  Sumari

  Presentats els Administradorsde la Festa Major vilafranquina

  El nou quintet es mostra illusionat iamb moltes ganes de collaborar

  Pere Catass Soler, AndreuLara Dopico, Ester Mil Hu-guet, Mireia Sbat Rius i ToniSantiesteban Roncero sn elscinc administradors de la Fes-ta Major de Vilafranca 2013.El quintet va ser presentat di-lluns al migdia a la premsa perl'alcalde, Pere Regull, i el regi-dor de Cultura, Raimon Gusi.

  Per primer cop, els adminis-tradors no es coneixien entreells. Catass t 45 anys, casatamb 3 fills, i viu al barri de lesClotes. s tcnic en elabora-ci de vins de l'Empresa Mi-guel Torres S.A. Actualment,

  s el President del ClubPat Sant Ramon. AndreuLara t 37 anys, casat i ambdos fills, viu a la Girada.Treballa com a delegat devisita mdica a Novartisfarmacutica i va sermembre dels Falcons deVilafranca fins el 1997.Ester Mil, t 23 anys,viua Sant Juli, est graduada

  en Nutrici Humana i Diet-tica i cursant un Mster en Nu-trici i Metabolisme en espe-cialitat clnica. Mireia Sbat t28 anys i viu al barri de la Gi-rada. s Diplomada en Edu-caci Social i exerceix de tc-nica i voluntria a la Creu Rojade l'Alt Peneds.Toni Santies-teban t 40 anys. Viu al PobleNou i s tcnic d'esports debase i Entrenador Nacionald'Atletisme. Actualment, sDirector Tcnic del Club Es-portiu Peneds i tcnic d'es-port al Consell Esportiu del'Alt Peneds.

  Durant la presentaci, ToniSantiesteban explicava que lanotcia va ser, literalment, unregal de Reis ja que l'alcaldeli hi va comunicar mentre feiade comentarista de la cavalca-da de Reis. Pere Catass ex-plicava que li van dir en elmarc duna reuni per parlarde hoquei. Tot i que el van aga-far per sorpresa, afirmava que"estimant com estimo la vila ila Festa Major, no podia dirque no. Andreu Lara expli-cava que ell va haver de con-

  sultar-ho amb la famlia abansde donar la resposta definiti-va per va rebre tot el suport.Mireia Sbat afirmava que,quan em van comunicar lanotcia a la feina, "ja em vaigposar nerviosa, uns nervis queno he perdut encara per m'-ho prenc amb molta illusi".Finalment, Ester Mil, expli-cava que que la proposta li vanfer enmig del perode d'ex-mens, per de seguida vaagafar el repte amb moltesganes .

  Foto

  s:F

  lix M

  ir

 • el cargol. 17/01/13 0055

 • el cargol. 17/01/130066

  TENDALS

  TOLDOS HHIILLLLc/ Orient, 9 - VILAFRANCA

  Tel. 938 921 988 - Mbil 617 546 869

  TTeellss.. 663399 4466 0055 2288 -- 663300 0022 7744 1155

  MMAANNTTEENNIIMMEENNTT

  II NNEETTEEGGEESS

  AA FFOONNSS

  DDEE LLAA LLLLAARR

  ELECTRICITAT - AIGUA - GASCALEFACCI - AIRE CONDICIONAT

  ENERGIES RENOVABLESPRESSUPOST SENSE COMPROMS

  C/ Anselm Clav, 5 93 899 83 93ST. QUINT DE MEDIONA - iarnan@wanadoo.es

  En

  bon

  es m

  an

  s

  Ctra. Guardiola, 24 Vilafranca PenedsTel. 93 818 01 64

  www.biomassapenedes.com

  JAUME ESTELLNETEJA I

  DESEMBUSSOS

  ww Nou servei ddee ccaammii cciisstteerrnnaa ppeerr ttrreeuurree aaiiggeess bbrruutteessww NNeetteejjaa ii ddeesseemmbbuussssooss ddee ttoott ttiippuuss ddee

  ccaannoonnaaddeess ii ddeessaaiiggeess..ww MMaanntteenniimmeennttss ppeerriiddiiccss ddee ccoommuunniittaattss,, nnaauuss iinndduussttrriiaallss,, mmaaggaattzzeemmss ii pprrqquuiinnggss..ww MMaanntteenniimmeennttss aannuuaallss..ww SSeerrvveeii dduurrggnncciieess 2244hh ddiiaa,, nniitt ii ffeessttiiuuss..ww TTeenniimm ddeetteeccttoorr ddee ttrraaaattss ddee ccaannoonnaaddeess..ww NNeetteeggeess ddee pprrqquuiinnggss ii iinnuunnddaacciioonnss..

  Mbil: 687 43 68 22Fax: 93 890 51 77

  Vilafranca del Peneds

  AIGUA LLUM GAS CLIMATITZACIESTUFES LLENYA I PELLETLimpieza de oficinas

  Limpieza industrialParticulares

  Limpieza de cristales(( 653 048 382

  REFORMES I CONSTRUCCIONSEns encarreguem de tot:Fusteria - Lampisteria - Guix - Pintura

  Cuines - Comunitats - FaanesPressupostos ajustats

  T. 610 969 868

  SUBCAS S.L.

  mnium lliura els premis delconcurs de pessebres 2012

  mnium Cultural Alt Pe-neds va entregar el passatdissabte els premis del con-curs de pessebres que orga-nitza des de fa 38 anys.

  Enguany s'ha incrementat elnivell i la participaci comar-cal. En total, shan presentat11 pessebres de diversos mu-nicipis de la comarca. El pes-sebre guanyador va ser el de la

  famlia RocaMinio, de Vi-lob del Pe-neds. El segonpremi va ser pera la famlia Lle-nas Ferr deSanta Margari-da i els Monjos iel tercer lloc se'lva endur Manel

  Marimon, de Sant Pere de Riu-debitlles. Finalment, VicenPla, dAviny Nou, va guan-yar l'accssit al millor pesse-bre artstic i Pau Acedo, de Vi-lafranca, al millor pessebreinfantil. Tots els guardonatsvan rebre unes figures de pes-sebre fetes a m per l'artistasitget Francesc Sales seguintla tradici de la saga Muns.

  u Guanyador del sorteig dela panera de Nadal

  La Confraria de Sant Rai-mon del Casal de la Gent Grande Vilafranca va realitzar elpassat dissabte el segon sor-teig de la panera que sorteja-ven per Nadal. El nou nme-ro guanyador s el 612.

  u Curs de fotografia digitala Gelida

  L'Associaci FotogrficaFlash Gelida organitza el seuCurs de Fotografia Digital,entre el 2 de febrer i 16 demar.

  A ms de sessions teriquestamb n'hi haur de prcti-ques. El preu del curs s de 36euros i es pot tenir la infor-maci i el calendari a la web deFlash Gelida: www.flashgeli-da.org.

  AAMMAADDOORR CCAARRCCEELLLLEERRFUSTERIA GENERAL

  ReparaciRestauraci

  FabricaciMuntatge

  M. 606 505 159 T. 93 817 00 26c/ Mare Rfols, 12 Bis Vilafranca

  fusteria-amador@hotmail.es

  FA

  C

 • el cargol. 17/01/13 0077

  les nits delles nits delPenedsPeneds

  Aquest cap de setmana comenar ms fort quemai. Noms tocar les campanades de mitjanit de di-vendres, el Dr Calypso donar el tret de sortida a lesnits del Peneds. L'entrada anticipada del concerttindr un preu d'entre 6 i 10 euros (sense i amb co-pa), aix que fes-te amb una aviat al restaurant Grill9o Disco-star! Els 4 Mangfics prendran el relleu alDr Calypso i fins ben entrada la nit gaudireu de lamillor msica dels DJ's.

  El febrer no ser menys. La Festa Don Quay al Ca-sino by Arcs donar molt que parlar. L'1 de febrerarribar la celebraci que els majors de 30 anys es-peraven. Retroba't amb els teus amics i gaudeix dela millor msica dels anys 80 i 90. Ser tot un escn-dol! Fes-te amb l'entrada anticipada a partir de 6 E!

  El Dreamer Musiklub, que torna als seus orgensi passa a dir-se Tik Tak, ha preparat una nit esboja-rrada el 26 de gener amb Sergio Clar, el tronista msguapo del programa MMuujjeerreess yy HHoommbbrreess yy VViicceevveerrssaa . Elsmajors de 18 anys tindran entrada gratuta i els me-nors noms hauran d'abonar 3 E amb refresc incls!

  Visiteu el facebook discotecacasinobyarcs.

  u Una travessa amb unPle al 15 toca a la vila

  La 28a jornada de la Lliga defutbol espanyola ha dut sort aVilafranca. Una de les dotzebutlletes encertants de la Qui-niela del 13 de gener, de Cate-goria Especial Ple al 15 detot lEstat, ha estat validada alPunt de Venda nm. 11.890,situat a lavinguda de Tarra-gona, 7. Cada encertant delPle al 15 sha endut 183.406euros de premi. Tot i queaquest no ha estat el ms grosque han repartit, des de les-tanc estan molt illusionats.

  Des dahir ja no sha de pagarleuro per recepta farmacutica

  Les farmcies van deixar decobrar, ahir a les 23h, leuroper recepta. El TribunalConstitucional ha notificat ala Generalitat la suspensi du-rant cinc mesos de l'euro perrecepta a Catalunya, una deci-si adoptada dimarts en ad-metre a trmit el recurs contraaquesta mesura presentat pelgovern espanyol.

  L'Executiu de Mariano Ra-joy va recrrer aquesta mesu-ra el mes de desembre passatperqu considerava que erauna competncia de lEstat.El Tribunal n'ha acordat ara lasuspensi durant cinc mesos.

  Davant daquesta notcia,Rom Bosch, subdelegat deles farmcies de Vilafranca,afirmava que em sembla bque es suspengui, encara quesigui temporalment,