canon 70d hdsd

of 2 /2
1 6 2 7 3 8 4 9 5 White index Red index Höôùng Daãn Söû Duïng Nhanh <f>. 1 A (Scene Intelligent Auto). Höôùng thaúng haøng daáu Caùch gaén pin Caùch gaén theû nhôù Caùch gaén oáng kính maøu traéng hoaëc ñoû treân oáng kính töông öùng vôùi maøu treân thaân maùy Gaït phím choïn cheá ñoä laáy neùt sang Gaït phím nguoàn sang cheá ñoä < >, xoay phím choïn cheá ñoä chuïp töï ñoäng thoâng minh Höôùng Daãn Nhanh Laät maøn hình LCD ra Laáy neùt chuû theå Höôùng khung ngaém vaøo giöõa chuû theå roài nhaán giöõ 1/2 phím chuïp ñeå maùy laáy neùt. Chuïp Nhaán heát phím chuïp ñeå chuïp. Xem hình Hình vöøa chuïp seõ ñöôïc hieån thò treân maøn hình khoaûng 2 giaây. M Bieåu töôïng naèm beân phaûi cuûa tính naêng coù nghóa laø tính naêng ñoù chæ ñöôïc söû duïng ôû caùc cheá ñoä trong vuøng saùng taïo. Tuoåi thoï pin khi chuïp qua khung ngaém Nhieät ñoä Khoâng ñaùnh flash Söû duïng 50% flash 1300 hình 920 hình Xem Hình Danh muïc hình Phoùng to Choïn hình Phím xem laïi Phím xoùa Thoâng tin chuïp Maøn hình caûm öùng Maøn hình LCD laø loaïi maøn hình xoay laät caûm öùng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc baèng caùch söû duïng caùc ngoùn tay. U V 0 0 Caùc böôùc chuaån bò Caùc thao taùc caøi ñaët Phím Maøn hình caûm öùng Phím Caùc phím 1, Nhaán phím ñeå môû caùc baûng caøi ñaët. 2. Söû duïng 2 phím ñeå choïn 1 baûng caøi ñaët, sau ñoù söû duïng 2 phím ñeå choïn 1 cheá ñoä caàn caøi ñaët. 3. Nhaán phím ñeå hieån thò caøi ñaët. 4. Nhaán laïi phím sau khi hoaøn taát caøi ñaët. Vuøng chuïp cô baûn Vuøng chuïp saùng taïo Caùc baûng caøi ñaët caàn caøi ñaët Tính naêng Cheá ñoä caøi ñaët Chaát löôïng hình 1 soá tính naêng vaø cheá ñoä caøi ñaët seõ khoâng hieån thò ôû vuøng chuïp cô baûn z1: Image quality 0 Choïn baûng roài nhaán phím . 6 6 U U Söû duïng phím hoaëc phím ñeå choïn 1 caøi ñaët Chaát löôïng hình Ñoä phaân giaûi Soá hình coù theå chuïp RAW: Xoay phím ñeå choïn 1 cheá ñoä caøi ñaët. JPEG: Söû duïng 2 phím ñeå choïn 1 cheá ñoä caøi ñaët. roài nhaán phím . 0 roài nhaán phím . 0 Choïn baûng [ 0 Söû duïng 2 phím ñeå choïn 1 caøi ñaët roài nhaán phím . Cheá ñoä Dieãn giaûi Toái öu hoùa caùc toâng maøu cho töøng caûnh chuïp Maøu saéc röïc rôõ, hình aûnh saéc neùt Toái öu caùc toâng maøu da, hình aûnh meàm maïi Maøu xanh baàu trôøi vaø caây coái röïc rôõ, saéc neùt Hình ñôn saéc Q Nhaán phím . Hieån thò maøn hình ñieàu chænh nhanh. Toác ñoä maøn traäp Cheá ñoä chuïp Ñieàu chænh chuïp lieân tuïc Caân baèng traéng C.ñoä laáy neùt Buø saùng/ UÙp soït ñieåm phôi saùng Picture Style Quay trôû laïi Hieäu chænh caân baèng traéng Khaåu ñoä Öu tieân vuøng saùng Toác ñoä ISO Buø flash Toái öu hoaù nguoàn saùng Chaát löôïng hình Cheá ñoä ño saùng UÙp soït caân baèng traéng Khoaù saùng Wifi C.ñoä choïn vuøng AF Tuyø chænh Söû duïng 4 phím ñeå choïn 1 tính naêng caàn chænh roài xoay phím hoaëc ñeå caøi ñaët. ÔÛ vuøng chuïp cô baûn, caùc tính naêng coù theå choïn seõ khaùc nhau Nhaán phím ñeå hieån thò Caên chænh maùy cheá ñoä caên chænh maùy. C.Fn I: Phôi saùng Caùc Tính Naêng Tuøy Chænh Taêng giaûm möùc ph.saùng Taêng giaûm ñoä nhaïy ISO Töï ñoäng huûy uùp soït Thöù töï uùp soït Vuøng an toaøn Töï ñoäng laáy neùt Ñoä nhaïy baét theo ch.theå Soá hình uùp soït Taêng/giaûm toác ñoä baét theo chuû theå (tracking) AI Servo öu tieân hình 1 AI Servo öu tieân hình 2 Phaùt tín hieäu hoã trôï AF Lens hoaït ñoäng khi khoâng theå AF Vi ñieàu chænh AF Kieåu choïn ñieåm laáy Choïn cheá ñoä choïn vuøng laáy neùt neùt thuû coâng Chieáu saùng m.hình VF P.phaùp choïn vuøng AF Ñieåm AF lieân quan Ñieåm AF h.thò trong quaù trình laáy neùt höôùng maùy Tuøy chænh Hoaït ñoäng khaùc Caûnh baùo treân k.ngaém Khoaù ña naêng Hoaùn chuyeån c.naêng cuûa dóa ñieàu chænh Tv/Av

Author: linh-huynh

Post on 22-Jan-2018

106 views

Category:

Devices & Hardware


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. 16 27 38 49 5 WhiteindexRedindex HngDanSDungNhanh . 1 A (SceneIntelligentAuto). Hngthanghangdau Cachganpin Cachganthenh Cachganongknh mautranghoacotren ongknhtngngvi mautrenthanmay Gatphmchoncheo laynetsang Gatphmnguonsang cheo,xoay phmchoncheochup tongthongminh HngDanNhanh LatmanhnhLCDra Laynetchuthe Hngkhungngamvaogia chutheroinhangi1/2phm chupemaylaynet. Chup Nhanhetphmchupe chup. Xemhnh Hnhvachupsec hienthtrenmanhnh khoang2giay. MBieutngnambenphaicuatnhnangconghalatnh nangochcsdungcaccheotrongvungsangtao. Tuoithopinkhichupquakhungngam NhietoKhonganhflashSdung50%flash 1300hnh920hnh XemHnh Danhmuchnh Phongto Chonhnh Phmxemlai Phmxoa Thongtinchup Manhnhcamng ManhnhLCDlaloaiman hnhxoaylatcamngcothe thchiencacthaotacbang cachsdungcacngontay. U V 0 0 Cacbcchuanb Cacthaotaccaiat Phm Manhnh camng Phm Cacphm 1,Nhanphmemcacbangcaiat. 2.Sdung2phmechon1bangcaiat,sauo sdung2phmechon1cheocancaiat. 3.Nhanphmehienthcaiat. 4.Nhanlaiphmsaukhihoantatcaiat. Vungchupcban Vungchup sangtao Cac bangcai at cancaiat TnhnangCheo caiat Chatlnghnh 1sotnhnangvache ocaiatsekhong hienthvungchup cban z1:Imagequality0Chonbangroinhanphm. 6 6 U USdungphmhoacphmechon1caiat Chatlnghnh ophangiai Sohnhcothechup RAW:Xoayphme chon1cheocaiat. JPEG:Sdung2phm echon1cheocaiat. roinhanphm.0 roinhanphm.0 Chonbang[ 0 Sdung2phmechon 1caiatroinhanphm. CheoDiengiai Toiuhoacactongmauchotngcanhchup Mausacrcr,hnhanhsacnet Toiucactongmauda,hnhanhmemmai Mauxanhbautrivacaycoircr,sacnet Hnhnsac QNhanphm. Hienthmanhnhieuchnh nhanh. Tocomantrap Cheochup ieuchnhchuplientuc Canbangtrang C.olaynet Busang/ Upsotiem phisang PictureStyle Quaytrlai Hieuchnhcanbang trang Khauo utienvungsang TocoISO Buflash Toiuhoanguonsang Chatlnghnh Cheoosang Upsotcanbangtrang Khoasang Wifi C.ochonvungAF Tuychnh Sdung4phmechon1tnhnangcanchnh roixoayphmhoacecaiat. vungchupcban,cactnhnangcothechonsekhac nhau Nhanphmehienth Canchnhmay cheocanchnhmay. C.FnI:Phisang CacTnhNangTuyChnh Tanggiammcph.sang TanggiamonhayISO Tonghuyupsot Thtupsot Vungantoan Tonglaynet onhaybattheoch.the Sohnhupsot Tang/giamtocobat theochuthe(tracking) AIServoutienhnh1 AIServoutienhnh2 PhattnhieuhotrAF Lenshoatongkhi khongtheAF ViieuchnhAF Kieuchoniemlay Choncheochon vunglaynet netthucong Chieusangm.hnhVF P.phapchonvungAF iemAFlienquan iemAFh.thtrong quatrnhlaynet hngmay Tuychnh Hoatongkhac Canhbaotrenk.ngam Khoaanang Hoanchuyenc.nang cuadaieuchnhTv/Av
  2. 2. BasicZo ne CreativeZo ne Banhxeieu chnhnhanh ieuchnhahng Phmkch hoatquay/ ngngquay Phmchon chupquaLCD/ quayphim :TocoISO i 6 A Nhanphmsauoxoay phmhoacechon1 MaysetongthietlapISO khichonISOch. Nhan1/2phmchupexem tocoISOcchon. CothethietlapISOt tocoISO. 100-12800. R 6 Chuplientuctococham Chup1hnh Chuphengi10giay Chuphengi2giay Nhanphmsauoxoay phmhoacechon1 Chuplientuctococao Remotetxa* Remotetxa cheochup. Chuplientucyenlang Chupyenlang :Cheolaynet Gatphmchoncheolaynet trenthanongknhsang. Nhanphm,sauoxoay phmhoacechon1 oivichuthengyen Tongchuyenoicheolay net oivichuthechuyenong cheochup. :iemlaynet S 6 Nhanphmhoac,sau Sdungphmieuchnha hngechoniemAF. CungcothechoniemAF hangngangbangcachxoay phm,vachoniemAF hangdocbangcachxoayphm. Neunhanphmtheochieu cheoiemAFtrungtamhoac vungtrungtam. onhnvaokhungngam. thangxuongsechuyensang Maytongieuchnhcacthietlap tngngchotngcanhchupvaban chcannhanphmchupechup. Tongthongminh Chupphongcanh Tatflash Tongsangtao Chupchandung Chupcancanh Chupthethao Vungchupcban Chupchandungbanem Canhemkhonggia Chupngcsang Caccanhchup 735 D Vungchupcban Vungchupsangtao Nhanphmemenflash. Maytongmflashkhichupnhngieukienthieu sang,trnhngcheochup,,va. SdungFlashcoc d s 6 6 f 6 6 Chophepngichupieuchnhcacthiet laptheochuyrieng. Maytongthietlaptocomantrapvakhauo. Xoayphmchonencheochup. Xoayphmchonencheo. Xoayphmechon1thongso canchuproilaynetchuthe. Maytongchnhkhautngng. Neuthongsokhauonhapnhay, xoayphmchoenkhino dnglai. Xoayphmchonencheo. Xoayphmechon1thongso canchuproilaynetchuthe. Maytongchnhtocomantrap Neuthongsotocomantrapnhap nhay,xoayphmchoenkhi nodnglai. tngng. :utienkhauo :utientocomantrap Vungchupsangtao A Gatphmchonsangbieutng Nhangi1/2phmchupe laynet,roinhanhetphm Nhanphmehienth hnhtrenmanhnhLCD. Nhanlaiphmetathien thhnhtrenmanhnhLCD. chupechup. TuoithocuapinkhichupquamanhnhLCD NhietoKhonganhflasSdung50%flash Khoang230hnhKhoang210hnh ChupquamanhnhLCD CheochonvungAF Nhanphmhoac. Nhnquakhungngamroi nhanphm. Cheochonvunglaynet sethayoisaumoilannhan phm. Quayphim k Hnhhienthtrenmanhnh LCD. Nhanphmebatau quayphim. Nhanlaiphmengng quay. Nhanphmchupechuphnh khiangquay. Gatphmchonsangbieu tng. angquay Chophepquayvimcphisangtchnhkhimay cheo. Cotheieuchnhcacthietlapquaytrongcacbangcai atMenuva.