canon 550d

of 2/2
Vienspalvis E CT1-1037-000 © CANON INC.“ 2010 Lietuvių Ši trumpa instrukci j a paai škins Trumpa instrukcija pagrindinius funkci nustatymus ir parodys kaip fiksuoti ir per ži ū r ė ti vaiz dus. Š i ą instrukci galite pasiimti su sa vimi. Dė l iš samesni ų nurodymų ž i ū r ė kite EOS REBEL T2i/EOS 550D naudoimo instrukci Raudonas ž ymeklis Baltas ž ymeklis 1 2 3 4 5 Įstatykite bateriją. Uždėkite objektyvą. 6 7 8 9 Sulygiuokite objektyvo baltą ar raudoną žymekl į su atitinkamos spalvos fotoapar- ato žymekliu. Objektyvo fok- usavimo režimo jungikl į perjunkite į <f>. Atidarykite dangtel į ir į dėkite SD kortel ę. Į jungimo mygtuką nustatykite ties <1>. SimbolisMesantis funkcijos dešinėje rodo, kad funkcija galima tik Kūrybinės zonos“ režimuose (d,s,f,a,8). Baterijos veikimo trukmė Režimo ratuką pasukite ties <1> (Visi škai automatin is). Visi būtini nustatymai bus parenkami automati škai. Objekto fokusavimas. Nukreipkite vaizdo ieškiklio vidurį į objektą ir iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad vaizdas būtų sufokusuotas automati škai. Nufotografuokite. Iki galo nuspauskite my- gtuką. Perži ūrėkite nuo- trauką. Užfiksuota nuotrauka apie 2 sekundes bus rodoma LCD ekrane. Temperatūra Be blykstės 50% blykst ė s naudojimas ų apie 440 nuotrauk ų Greitos pradžios instrukcija Nuotraukų peržiūra Didinti Turinys y u y u B Trinti Peržiūra x L Pasirinkti nuotrauką S Fotografavimo informacija <M> mygtukas LCD ekranas < S> Rodykliniai mygtukai <0> mygtukas „Kū rybin ė s z onos re ž imai Pasiruošimas „Įprastų zonų“ režimai Filmavimo režimas Meniu naudojimas Skirtukas Meniu nustatymai Meniu punktai 1. Paspauskite <M> mygtuk ą , kad pamatytumė te meniu. 2. Paspauskite <U>, kad pasirinktumė te skirtuk ą , tuomet <V, kad pasirinktumė te norimą punkt ą . 3. Paspauskite <0>, kad pamatytumė te nustatymą . 4. Nustat ę spauskite <0>. 1 Fotografavimas 1/2/3 5 Nustatymas 1/2/3 3 Peržiūra 1/2 Meniu nustatymai Šie ekranai taikomi nustačius Kūrybinę zoną“. „Įprastos zonosir fil- mavimo režimuose skirtumai ir meniu punktai bus kitokie. Q Greito valdymo ekranas Išlaikymas Diafragma ISO sparta Automatinis apšvietimo optimizatorius Paryškinto tono pirmumas Fotografavimo režimas Ekspozicijos kompensavimas/AEB nustatymas Blykstės ek- spozicijos kompensavimas Nuotraukų stilius Baltos spalvos balansas Matavimo režimas Vaizdo įrašymo kokybė AF režimas Serijos režimas n Filmas 1/2 Matydami fotografavimo nustatymus, spauskite <Q> mygtuką. Pasirodys greito valdymo ekranas. Paspauskite <S>, kad pasirinktumėte funkciją, tuomet pasu- kite < 6>, kad nustatytumėte. „Įprastų zonų“ režimuose (išskyrusC), galite pasirinkti tam tikrus serijų režimus ir vaizdo įrašymo kokybę. Pasirinkite [1Kokybė], tuomet paspauskite <0>. Paspauskite <U>, kad pasirinktumėte kokybę, tuomet <0>. Vaizdo įrašymo kokybė Vaizdo įrašymo kokybė Pikseliai Galimų nuotraukų skaičius A Nuotraukų stiliusN Paspauskite <XA> mygtuką. Paspauskite <U> mygtuką, kad pasirinktumėte Nuotraukos stili ų, tuomet spauskite <0>. <S> (Neutralus) ir <U> (Tikslus), žr. fotoaparato naudojimo instrukcij ą . Stilius P Standartinis QPortretas R V Aprašymas Ry š kios spalvos ir aštrus vaizdas. Gražūs odos tonai ir šiek tiek aštrokas vaizdas Ryškusmė lynas dangusir žaluma,labai aš Peizažas . Prie 23°C / 73°F apie 550 nuotrauk trusvaizdas. Nespalvotos nuotraukos.

Post on 27-Apr-2015

192 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Greitos pradios instrukcija

1 2Trumpa instrukcijai trumpa instrukcija paaikins pagrindinius funkcij nustatymus ir parodys kaip fiksuoti ir per irti vaizdus. i instrukcij galite pasiimti su sa vimi. Dl isamesni nurodym irkite EOS REBEL T2i/EOS 550D naudoj i mo instrukci j.Baltas ymeklis Raudonas ymeklis

statykite baterij.

6 7 8 9Temperatra Prie 23C / 73F

Reimo ratuk pasukite ties (Visikai automatinis).Visi btini nustatymai bus parenkami automatikai.

Nuotrauk periray u y u

Udkite objektyv.Sulygiuokite objektyvo balt ar raudon ymekl su atitinkamos spalvos fotoaparato ymekliu.

Nukreipkite vaizdo iekiklio vidur objekt ir iki puss nuspauskite urakto mygtuk, kad vaizdas bt sufokusuotas automatikai.

Objekto fokusavimas.

Turinys

Didinti

3 4ELietuvi

Objektyvo fokusavimo reimo jungikl perjunkite .

Nufotografuokite.

Iki galo nuspauskite mygtuk.

Pasirinkti nuotrauk

S

L TrintiPerirkite nuotrauk.Perira B Fotografavimo informacija

x

Atidarykite dangtel ir dkite SD kortel. jungimo mygtuk nustatykite ties .

Ufiksuota nuotrauka apie 2 sekundes bus rodoma LCD ekrane.

5Meniu nustatymai

SimbolisM esantis funkcijos deinje rodo, kad funkcija galima tik Krybins zonos reimuose (d,s,f,a,8). Baterijos veikimo trukm

CT1-1037-000

CANON INC. 2010

Be blyksts 50% blyksts naudojimas apie 550 nuotrauk apie 440 nuotrauk

Pasiruoimasj Meniu naudojimas mygtukas mygtukas LCD ekranas Rodykliniai mygtukai

n Filmas 1/2

Vaizdo raymo kokybPasirinkite [1 Kokyb], tuomet paspauskite . Paspauskite , kad pasirinktumte kokyb, tuomet . Vaizdo raymo kokyb Pikseliai

1 Fotografavimas 1/2/35 Nustatymas 1/2/3

Q Greito valdymo ekranasMatydami fotografavimo nustatymus, spauskite mygtuk. Pasirodys greito valdymo ekranas.Diafragma ISO sparta Parykinto tono pirmumas Blyksts ekspozicijos kompensavimas Automatinis apvietimo optimizatorius Serijos reimas Matavimo reimas AF reimas

Galim nuotrauk skaiius

1. Paspauskite mygtuk, kad pamatytumte meniu.

2. Paspauskite , kad pasirinktumte

A Nuotrauk stiliusNPaspauskite mygtuk. Paspauskite mygtuk, kad pasirinktumte Nuotraukos stili, tuomet spauskite .

prast zon reimainorim punkt. 3. Paspauskite nustatym.

skirtuk, tuomet , kad nustatytumte. prast zon reimuose (iskyrusC), galite pasirinkti tam tikrus serij reimus ir vaizdo raymo kokyb.

Apraymas Stilius P Standartinis Rykios spalvos ir atrus vaizdas. Q Portretas Gras odos tonai ir iek tiek atrokas vaizdas Rykusmlynas dangusir aluma,labai atrusvaizdas. R Peizaas V Vienspalvis Nespalvotos nuotraukos.

(Neutralus) ir (Tikslus), r. fotoaparato naudojimo instrukcij.

Vaizdo fiksavimo veiklaNomenklatraMaitinimo jungikis ISO spartos nustatymo Pagrindinis mygtukas ratukas Ilaikymo mygtukas Blyksts mygtukas Reimo rutuliukas

Vaizdo fiksavimo nustatym ekranasDiafragma Ilaikymas ISO sparta Ekspozicijos indikatorius lygio Baltos spalvos balansas Automatinio apvietimo optimizatorius Serijos reimas Galim nuotrauk skaiius Matavimo reimas

prast zon reimaiVisi nustatymai, kuri reikia fotografavimui, nustatomi automatikai. Jums tereikia nuspausti ilaikymo mygtuk, o fotoaparatas padarys vis kit.

Krybins zonos reimaiCre ati vene Zo

Galite keisti fotoaparato nustatymus, kad galtumte fotografuoti vairiais reimais.

Fotografavimo reimas Nuotrauk stilius Vaizdo raymo kokyb Greito valdymo AF reimas piktogramaBaterijos patikra z x c n OK NG

Ba

s ic Z o n e

Fokusavimo reimo jungiklis

Vaizdo iekiklio informacija Live view fotografavimo/filmavimo mygtukas AE fiksavimo mygtukas AF tako pasirinkimo mygtukas

AF tako aktyvavimo indikatorius Takinio matavimo apskritimas

1 Visikai automatinis C Krybinis automatinis 7 Ijungta blykst 2 Portretas 3 Peizaas 4 Fotografavimas i arti 5 Sportas 6 Naktinis portretas

d: Programuojamoji AEFotoaparatas automatikai nustato ilaikymo greit ir diafragm tokiu pat bdu, kaip ir reime. Reimo ratuk pasukite ties .(Rodoma tik kai nustatyta.)

s: Ilaikymo pirmumas AE

Paspauskite mygtuk, tuomet paspauskite , kad pasirinktumte funkcij. Pasukite ratuk, kad pasirinktumte funkcij.

D Vidins blyksts naudojimasprast zon reimaiJei reiks, esant silpnam apvietimui, vidin blykst automatikai pasikels (iskyrus reimus).

Reimo ratuk pasukite ties . Pasukite rutuliuk, kad nustatytumte norim ilaikymo greit, tuomet sufokusuokite objekt. Diafragma bus nustatoma automatikai. Jei mirksi diafragmos simbolis, pasukite rutuliuk, kol jis nustos mirskti.

AF takai

f: Diafragmos pirmumas AE

Ekrano ijungimo jutiklis

Rodykliniai mygtukai Prieigos lemput

Diafragmos/ ekspozicijos kompensavimo mygtukas

Nustatym mygtukas

AE uraktas Blykst paruota Blyksts ekspozicijos kompensavimas Diafragma Ilaikymas

Fokusavimo patvirtinimo lemput Maks. serija

Krybins zonos reimaiPaspauskite mygtuk, kad ikeltumte vidin blykst, tuomet fotografuokite.

Vienspalvis fotografavimas ISO sparta Ekspozicijos lygio indikatorius

Reimo ratuk pasukite ties . Pasukite ratuk, kad pasirinktumte norim diadragm, tuomet sufokusuokite objekt. Ilaikymo greitis bus nustatomas automatikai. Jei mirksi ilaikymo greiio simbolis, pasukite rutuliuk, kol jis nustos mirskti.

mygtukas

E: AF reimasNObjektyvo fokusavimo reimo jungikl perjunkite . Paspauskite mygtuk. Paspauskite , kad pasirinktumte AF reim, tuomet . X(Vieno kadro AF): Nejudantiems objektams 9(AI fokusavimo AF): AF reim perjungia automatikai Z(DI Servo AF): Judantiems objektams Paspauskite mygtuk.

Z: ISO spartaNPaspauskite mygtuk. Pasukite ratuk arba paspauskite mygtuk, kad pasirinktumte ISO spart. Kai parinktaAUTO, tuomet ISO sparta nustatoma automatikai. Iki puss nuspaudus ilaikymo mygtyuk bus parodyti ISO spartos nustatymai.

AFotografavimas Live ViewPaspauskite mygtuk, kad pamatytumte Live view vaizd.

k FilmavimasReimo ratuk pasukite ties . Nuspauskite ilaikymo mygtuk iki puss, kad vaizdas susifokusuot. Paspauskite mygtuk, kad pradtumte filmuoti. Nordami filmavim baigti, spauskite . Nordami fotografuoti nejudanias nuotraukas, nuspauskite ilaikymo mygtuk.

Nuspauskite ilaikymo mygtuk iki puss, kad vaizdas susifokusuot.

SAF takasN

i Serijos reimasNPaspauskite mygtuk. Paspauskite mygtuk, kad pasirinktumte serijos reim, tuomet spauskite . u : Pavienis fotografavimas i: Nepertraukiamas fotografavimas Q: Laikmatis/nuotolinis valdymas* l: Laikmatis:2 sek. q : Laikmatis:Pastovus* * ir serijos reimus galima parinkti visiems fotografavimo reimams.

Iki galo nuspauskite mygtuk.

Paspauskite mygtuk, kad pasirinktumte AF tak. irdami pro vaizdo iekikl galite pasirinkti AF tak pasukdami ratuk, kol raudonai sumirkss norimas AF takas. Paspaudus perarenkamas centrinis AF takas arba automatinis AF tako parinkimas.

Pritaikomos funkcijosN1 2 Ekspozicijos lygio didinimai ISO prapltimas 7 AF pagalbinis spindulys 8 Veidrodio fiksavimas 9 Ilaikymo/AE fiksavimo mygtukas 10 Priskirti SET mygtuk 11 LCD ekranas, kai maitinimas JUNGTAS 12 Pridti vaizdo patvirtinimo duomenis

Nordami pakeisti Live view nustatymus, naudokite [6 Live View function settings] meniu. Baterijos trukm fotografuojant Live View Temperatra Be blyksts 50% blyksts naudojimas Prie 23C / 73F apie 200 nuotrauk Apie 180 nuotrauk

3 Blyksts sinchronizacijos greitis AV reime 4 Ilgos ekspozicijos triukmo sumainimas 5 Didels spartos ISO triukmo sumainimas 6 Parykinto tono pirmumas