cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

39
CABANG-CABANG FALSAFAH MENURUT PANDANGAN AHLI FALSAFAH BARAT DISEDIAKAN OLEH : FATIN AIN NABILA BINTI NORMI

Upload: fatin-ain-nabila

Post on 16-Apr-2017

1.209 views

Category:

Education


15 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

CABANG-CABANG FALSAFAH MENURUT

PANDANGAN AHLI FALSAFAH BARAT

DISEDIAKAN OLEH : FATIN AIN NABILA BINTI NORMI

Page 2: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

CABANG-CABANG

FALSAFAH

EPISTEMOLOGI (ILMU)

AKSIOLOGI (NILAI)

LOGIK

ONTOLOGI (HAKIKAT)

Page 3: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Cabang falsafah yang berkaitan dengan kajian sifat dan asal usul mengenai realiti mutlak.

Istilah ini berasal daripada nama tajuk Meta ta physica (selepas fizik) dalam karya Aristotle ‘Prinsip Pertama’.

Metafizik : perkara yang keluar daripada fizikMengikut istilah falsafah, ontologi ialah

pengajian : Kewujudan (existence) Kejadian (being)

METAFIZIK/ONTOLOGI

Page 4: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Metafizik Aristotle (384-322 SM) pada asasnya berkaitan dengan masalah-masalah seperti bahan dan penyebabnya (termasuk sebab pertama , atau Tuhan).

Immanuel Kant (1724-1804), konsep metafizik tentang persepsi ‘kebenaran’ sebenarnya hasil struktur kognitif dalam minda manusia.

Ahli ontologi sentiasa berusaha mengetahui makna apabila kita mengatakan kewujudan sesuatu.

METAFIZIK/ONTOLOGI

Page 5: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Epistemologi dan aksiologi Plato (421-347 SM) adalah berlandaskan ontologi.

Cabang falsafah metafizik ini mengkaji realiti dengan mempersoalkan perkara seperti:

Apa itu alam semester?Apa itu kehidupan?Apa itu pemikiran?Tuhan ada atau tiada?

METAFIZIK/ONTOLOGI

Page 6: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Dapat dibahagikan kepada dua bahagian: Etika (kelakuan/adat resam)Estetika (kecantikan dan seni)

Cabang etika mengkaji perkara seperti nilai-nilai moral, prinsip moral dan tingkah laku.

Istilah etika (ethos), adat resam dan kelakuan.

Immanuel Kant berpendapat estetika bukan semata-mata persepsi kecantikan tetapi sebagai penglibatan penilaian yang subjektif.

AKSIOLOGI (NILAI)

Page 7: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Epistemologi ialah cabang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan.

Epistemologi mempersoalkan perkara seperti:

Apa itu ilmu?Bagaimana kita memperoleh ilmu?Apakah perkaitan ilmu dengan pembelajaran?

EPISTEMOLOGI (ILMU)

Page 8: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Epistemologi mazhab idealisme menekankan penguasaan ilmu daripada kesedaran kepada kefahaman.

Ahli mazhab idealisme berpendapat ilmu didapati daripada pemikiran rasional atau pengalaman yang subjektif.

Epistemologi mazhab materialisme menekankan pendekatan ilmu daripada kefahaman kepada kesedaran.

Mereka memandang ilmu sebagai satu persepsi secara langsung.

EPISTEMOLOGI (ILMU)

Page 9: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Teori epistemologi yang berlandaskan empirisisme dan rasionalisme merupakan mazhab yang paling berpengaruh.

Kedua-dua pendekatan ini memberi pertimbangan utama kepada pencarian ilmu asas yang kekal.

Descartes, Leibniz dan Spinoza menggunakan model rasionalisme (demontrasi formal dalam logik dan matematik tanpa pemerhatian atau eksperimen).

EPISTEMOLOGI (ILMU)

Page 10: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Ahli falsafah yang menggunakan model empirisisme seperti Locke, Berkeley dan Hume menggunakan persepsi yang diperoleh daripada pengalaman sebagai ilmu yang benar.

Immanuel Kant (1724-1804), menggabungkan empirisisme dan rasionalisme dalam teori epistemologi beliau.

Ada hubungan antara pengalaman dan konsep.

EPISTEMOLOGI (ILMU)

Page 11: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Proses memperoleh ilmu ialah menggabungkan sesuatu melibatkan persepsi, imaginasi dan kefahaman.

Struktur mengorganisasikan konsep asas tidak boleh diperoleh daripada pengalaman sahaja.

EPISTEMOLOGI (ILMU)

Page 12: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Menerangkan hubungan antara idea-idea dan memberi alasan bagi jawapan yang diberi.

Logik Induktif : Bermula dengan butiran khusus, kemudian membuat kesimpulan umum.

Logik Deduktif : Bermula dengan kesimpulan umum, kemudian mencari contoh-contoh yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini.

LOGIK

Page 13: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

PANDANGAN TOKOH FALSAFAH BARAT TERHADAP PENDIDIKAN

• Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia

Plato (427 -347 SM)

• Tujuan pendidikan adalah untuk memberi latihan moral untuk membentuk warganegara yang baik

Socrates

• Pendidikan sebagai ilmu yang bersifat etikal dan politikal

Aristotle (384-322

SM)

Page 14: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

PANDANGAN TOKOH FALSAFAH BARAT TERHADAP PENDIDIKAN

• Pendidikan adalah bertujuan mencapai kehidupan yang lurus, suci dan mulia

Frobel (1782-1852)

• Suatu proses yang memberi bantuan untuk setiap individu hidup dengan penuh kegembiraan

John Stuart Mill (1806-

1873)• Proses membentuk dan

mengembangkan intelek, jasmani, rohani dan sosial kanak-kanak

Maria Montessori

(1870-1952)

Page 15: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

SUMBER ILMU PENDIDIKAN BARAT DAN TIMUR

Sumber ilmu

Berasaskan pengalama

n pancainder

a Logik

Kedah saintifik

Pengetahuan naluri

Ilham

Page 16: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

MATLAMAT PENDIDIKAN BARAT (TRADISIONAL)

• Untuk mengajar pengetahuan dan nilai sejagat, abadi atau tidak mempunyai had masa

Perenialisme

• Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja

Esensialisme

Page 17: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

MATLAMAT PENDIDIKAN BARAT (MODEN)

• Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian

Progresivisme

• Mengasaskan corak budaya baru

rekonstruktivisme

• Tidak digariskanEksistentialisme

Page 18: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

ALIRAN PERENIALISMEMengajar nilai dan pengetahuan berbentuk universal dan tiada had masa.

Berfokus kepada perkembangan diri, iaitu manusia perlu diajar mengenai kemanusiaan.

Prinsip perkembangan perlu diajar sebelum fakta. (contoh: dalam Sains ajar penaakulan saintifik sebelum fakta sains).

Pendidikan sebagai persiapan bagi kehidupan dalam masyarakat.

Page 19: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

ALIRAN ESSENSIALISMEMenggalakkan perkembangan intelek dan kecekapan individu.

Sekolah sebagai fungsi akademik.

Guru yang berkuasa menentukan kurikulum, bertanggungjawab mengajar nilai-nilai tradisional.

Menitikberatkan bahasa, sastera, matematik seni dan sains.

Menfokuskan mata pelajaran tradisional yang boleh digunakan pada masa hadapan.

Page 20: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

ALIRAN PROGRESVISMEMengembangkan bakat dan minat setiap anak agar anak menjadi seorang pekerja.

Melatih anak menjadi pekerja yang bekerja dengan otak dan hati.

Melibatkan implikasi masalah manusia.

Pembelajaran aktif melalui pendekatan induktif untuk pengajaran.

Menjadikan pengalaman sebagai proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan.

Page 21: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

ALIRAN REKONSTRUKTISVISMEBerhasrat membaiki dan pembangunan semula masyarakat.

Membentuk corak masyarakat baru dan menghapuskan penyakit masyarakat merupakan tujuan utama pendidikan.

Membentuk sekolah untuk memajukan kehidupan manusia melalui pendidikan.

Peranan sekolah sebagai tempat membentuk masyarakat baru.

Page 22: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

ALIRAN EKSISTENSIALISMEMendorong setiap individu agar

berkeupayaan mengembangkan potensinya.

Menekankan fakta dengan kurikulum

bercorak vokasional.Memberikan pengalaman

yang luas dan menyeluruh dalam aspek

kehidupan.

Peranan sekolah sebagai tempat

membentuk masyarakat baru.

Page 23: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

MATLAMAT PENDIDIKAN TIMURChina (konfusianisme)

• Memupuk kesempurnaan tingkah laku

• Pemupukan nilai murni

• Menekankan adat istiadat (menghormati orang tua dan orang yang telah mati)

Hindu

• Berkeyakinan pada karma (hidup masa kini mencerminkan hidup masa lampau)

• Menekankan konsep dharma (kehidupan sempurna )

• Menghormati kemanusiaan dalam hubungan sosial

Page 24: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DANFALSAFAH PENDIDIKAN TIMURMOHD PIHIN BIN HASSANALEDUP3013 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAIPG KAMPUS KENINGAU

Page 25: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

INDEKS1. Falsafah Pendidikan Islam

Pendapat tokoh Sumber ilmu Matlamat pendidikan

2. Falsafah Pendidikan Timur Pendapat tokoh Sumber ilmu Matlamat pendidikan

3. Perbezaan Falsafah

Page 26: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

CABANG FALSAFAH Falsafah diklasifikasikan kepada 4 cabang iaitu :

Metafizik yang berkaitan dengan kajian realiti. Epistemologi yang berkaitan dengan kajian ilmu. Aksiologi yang berkaitan dengan kajian nilai. Logik yang berkaitan dengan penaakulan.

INFO TAMBAHAN

Terdapat ahli falsafah yang tidak mengakui logik sebagai cabang

falsafah. Mereka berpendapat bahawa cabang logik ialah kaedah yang

digunakan dalam cabang metafizik, epistemologi dan aksiologi.

Page 27: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan

ajaran al-Quran.

Konsep Pendidikan Islam Proses pendidikan merupakan penyatuan semua

ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan.

Pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia.

Page 28: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Tujuan pendidikan Islam adalah seperti yang berikut : Mendidik murid mengenai perkara yang baik dan mulia. Mendidik murid melakukan perkara-perkara yang baik dan

mulia. Membiasakan diri murid untuk melakukan perkara-perkara

yang baik dan mulia. Mendidik jiwa dan dalaman murid supaya sentiasa mulia.

Matlamat Pendidikan Islam Membentuk insan supaya menjadi Muslim yang berilmu,

beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah yang bertakwa.

Melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT, hidup dalam masyarakat dengan keharmonian, keamanan, kedamaian dan mendapat keredaan serta kesejahteraan di akhirat.

Page 29: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

AL GHAZALIPendidikan adalah satu proses yang merangkumi aspek-aspek seperti intelek, latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia, berani dan hormat-menghormati.

Page 30: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

“PENDIDIKAN ADALAH SATU PROSES MEMBENTUK MANUSIA SECARA MENYELURUH DAN SEIMBANG.

PENDIDIKAN BERTUJUAN UNTUK MEMPERKEMBANGKAN POTENSI

INTELEK, FIZIKAL, EMOSI DAN ROHANI INDIVIDU

KE TAHAP KESEMPURNAAN”.Mohd Qatb

Page 31: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR Falsafah Timur berasaskan falsafah Cina dan

falsafah India. Falsafah pendidikan Timur menggariskan beberapa

prinsip-prinsip yang berikut : Kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka

sanggup berubah.

Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu kebahagiaan yang dicapai.

Manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka.

Setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai nirvana.

Page 32: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

CONFUCIUSPendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan-santun, bertimbang rasa, ikhlas, menghormati orang tua, menyayangi orang yang lebih muda serta taat kepada dan negara

Page 33: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Konsep pendidikan Pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira sosio-ekonomi atau

kedudukan sosial.

Matlamat pendidikan Menghasilkan individu yang berkebolehan dan bermoral tinggi.

Kurikulum Menekankan aspek nilai

Peranan guru Fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir Menunjukkan tugas dan komitmen terhadap tugas dan

tanggungjawab yang diberikan. Mengenali dan memahami watak murid agar dapat

memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka.

Page 34: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

RABINDRANANTH TAGORE

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal, intelek, moral dan rohani. Seseorang yang berpendidikan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara.

Page 35: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

Konsep pendidikan Merupakan satu proses yang menyediakan setiap individu untuk

menyara hidup masing-masing kelak.

Matlamat pendidikan Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan

integrasi dengan persekitaran.

Kurikulum Menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal

Peranan guru Fasilitator pemangkin bagi menggerakkan diskusi murid penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid.

Page 36: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

PERBEZAAN KONSEP Falsafah Islam Proses pendidikan

merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan.

Pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan kesimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia.

Falsafah Timur Pendidikan

membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan.

Peranan guru sebagai penyampai ilmu dan mengajar cara-cara hidup yang baik dan betul

Page 37: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

PERBEZAAN MATLAMAT

Falsafah Islam Membentuk dan

memperkembangkan insan supaya menjadi muslim yang berilmu,beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.W.T.yang bertakwa.

Melahirkan insan yang taat kepadaAllah S.W.T., hidup dalam masyarakat dengan harmoni, aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat.

Falsafah Timur Menghasilkan

individu yangberkebolehan dan bermoral tinggi.

Individu menyeluruh dengan interaksi & integrasi

Page 38: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

PERBEZAAN KURIKULUM Falsafah Islam Berlandaskan

sumber yang jelas dan kukuh iaitu Al-quran dan As-sunnah.

Meliputi fardu ain seperti solat, puasa dan zakat dan fardu kifayah seperti ilmu sains, matematik, bahasa dll.

Falsafah Timur Berteraskan

pendidikan Moral Menekankan

komponen ilmu dan aktiviti fizikal.

Mengesyorkan ilmu kod dan tatacara kelakuan, sastera, muzik, sejarah, seni, pendidikan alam sekitar, drama dan tarian.

Page 39: Cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah barat

SEKIAN, TERIMA KASIH.