c5 - pielęgnacja betonu

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PIELGNACJA BETONU

Norma PN-EN 13670:2009 Wykonywanie konstrukcji betonowych w wytycznych odnonie pielgnacji i ochrony betonu zaleca, aby po zagszczeniu i wykoczeniu powierzchni betonu, bezzwocznie poda j pielgnacji.

Pielgnacja betonu ma na celu: zapewnienie optymalnych warunkw termiczno-wilgotnociowych w dojrzewajcym betonie (dostarczenie odpowiedniej iloci

wody do przebiegu procesw hydratacji oraz zachowanie odpowiedniego zakresu temperatur dojrzewania), ochrona wykonanego elementu betonowego przed szkodliwym dziaaniem czynnikw atmosferycznych (promieniowanie so-

neczne, wiatr, opady atmosferyczne) i zamarzaniem, przeciwdziaanie skurczowi spowodowanemu utrat wilgoci z betonu, ograniczenie napre termicznych wywoanych gradientem temperatur pomidzy powierzchni a wntrzem dojrzewajcego

elementu betonowego (naprenia mog skutkowa zarysowaniem i spkaniem konstrukcji obnieniem trwaoci), zapewnienia odpowiedniej wytrzymaoci powierzchniowej, zapewnienia odpowiedniej trwaoci strefy powierzchniowej, zabezpieczenia przed drganiami, uderzeniami lub uszkodzeniami.

Pielgnacja betonu jest zabiegiem czsto pomijanym lub lekcewaonym w praktyce budowlanej, cho o kluczowym znaczeniu dla jakoci i trwaoci betonu w konstrukcji. Czas trwania pielgnacji jest powizany z rozwojem wytrzymaoci w strefie powierzchniowej betonu. Okrelony zosta poprzez klasy pielgnacji zdefiniowane przez czas lub procent wytrzymaoci charakterystycznej - 28 dniowej, przy ktrym moliwe jest zakocze-nie procesu pielgnacji (tabela 1).

Tabela 1. Klasy pielgnacji

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

Czas [h] 12 a) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczyProcent wymaganej wytrzymaoci

charakterystycznej na ciskanie po 28 dniachnie dotyczy 35% 50% 70%

a) Jeeli czas pocztku wizania nie przekracza 5 godzin oraz temperatura powierzchni betonu jest rwna bd wysza ni 5C

Dugo okresu pielgnacji naley dobra w zalenoci temperatury tabela 2, warunkw atmosferycznych oraz rodzaju i waciwoci zastosowanego cementu tabela 3. Czas pielgnacji mona okreli dokonujc pomiaru temperatury powierzchni betonu i odnoszc si do wytycznych zawartych w normie PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

str. 1 C5

PIELGNACJA BETONU OG zABIEGw POdEJmOwANyCh Od ChwILI UOENIA I zAGszCzENIA mIEszANkI BETONOwEJ, mAJCyCh NA CELU zAPEwNIENIE PrAwIdOwEGO PrzEBIEGU PrOCEsU hydrATACJI CEmENTU, A w EfEkCIE, OTrzymANIE w OkrELONym CzAsIE, BETONU O PrOJEkTOwANyCh wACIwOCIACh (wyTrzymAO I TrwAO). zABIEGI TE OBEJmUJ UTrzymANIE OdPOwIEdNIEJ TEmPErATUry I wILGOTNOCI BETONU OrAz JEGO OChrON PrzEd szkOdLIwym OddzIAywANIEm CzyNNIkw ATmOsfEryCzNyCh.

str. 2

Tabela 2. Minimalny okres pielgnacji w zalenoci od klasy pielgnacji i temperatury powierzchni betonu

Temperatura (t) powierzchni betonu [C]

Minimalny okres pielgnacji [dni] a)

Rozwj wytrzymaoci betonu c),d) (fcm2 / fcm28) = r

szybki r 0,50 redni 0,50 > r 0,30 wolny 0,30 > r 0,15

Klasa pielgnacji Klasa pielgnacji Klasa pielgnacji

2 3 4 2 3 4 2 3 4

t 25 1 1,5 3 1,5 2,5 5 2,5 3,5 625 > t 15 1 2 5 2,5 4 9 5 7 1215 > t 10 1,5 2,5 7 4 7 13 8 12 2110 > t 5 b) 2 3,5 9 5 9 18 11 18 30

a) W przypadku czasu pocztku wizania przekraczajcego 5 godzin rnice naley doliczy do czasu pielgnacji.b) W przypadku gdy temperatura spadnie poniej 5C, okres ten naley doliczy do czasu pielgnacji.c) Rozwj wytrzymaoci betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymaoci na ciskanie po 2 dniach dojrzewania do wytrzymaoci na ciskanie po 28 dniach dojrzewania.d) Dla betonw o bardzo wolnym rozwoju wytrzymaoci specyfikacje wykonawcze powinny zawiera specjalne wymagania.

Tabela 3. Minimalny czas pielgnacji betonu w zalenoci od zastosowanego rodzaju cementu

Warunki atmosferyczne Minimalny czas pielgnacji [dni]

Nasonecznienie Wiatr Wilgotno wzgldna powietrza CEM I CEM II CEM III

silne silny 80% 1 2 3

Rwnie wany, jak czas trwania, jest dobr odpowiedniej metody pielgnacji: pielgnacja mokra, stosowanie oson, stosowanie preparatw do pielgnacji betonu.

PIELGNACJA mOkrAZaoeniem tej metody jest zapewnienie kontaktu powierzchni betonu z wod, od momentu uzyskania wystarczajcej twardoci powierzchni rys. 1. oraz przeciwdziaanie skurczowi wysychania rys. 2. Pielgnacj mokr powszechnie stosuje si w okresie wysokich temperatur powietrza, silnego nasonecznienia oraz silnych, ciepych wiatrw. W takich warunkach, powierzchnia betonu moe ulec przesuszeniu w krtkim okresie czasu. W efekcie moe doj do zakcenia przebiegu hydratacji w powierzchniowej warstwie betonu oraz zarysowania powierzchni w wyniku skurczu plastycznego lub skurczu od wysychania. Z praktycznego punktu widzenia, betony o w/c 0,50 powinny by chronione przed odparowaniem wody, natomiast betony o w/c < 0,50 naley, nie tylko chroni przed odparowaniem wody, lecz naley jej jeszcze dostarczy (zraszanie powierzchni).Prowadzc pielgnacj mokr, naley zwrci szczeglna uwag, aby nie dopuci do szoku termicznego, tj. aby nagrzanej powierzchni betonu, nie polewa zbyt zimn wod (rys. 3).

Rys. 1. Zraszanie powierzchni betonu wod

sTOsOwANIE OsON zEwNTrzNyChPielgnacja tym sposobem polega na zastosowaniu oson penicych rol bariery zapewniajcej utrzymanie ciepa wydzielanego przez twardniejcy beton i zapobiegajcej odparowaniu wody z betonu.Najczciej, pielgnacj t metod realizuje si poprzez: okrywanie betonu foli (rys. 4a, 4b), naley mie na wzgldzie, e stosowanie oson foliowych moe powodowa wystpienie

miejscowych przebarwie powierzchni betonu (wykwitw) na skutek nierwnomiernej kondensacji pary wodnej na powierzchni folii przylegajcej do betonu, ponadto przy intensywnym nasonecznieniu zalecane jest stosowanie folii jasnej, odbijajcej pro-mieniowanie, jesieni i zim mona stosowa foli czarn,

ochrona miejsca wbudowania betonu specjalnym namiotem (rys. 4c), najczciej stosowana w celu ochrony przed intensywnym deszczem, silnym nasonecznieniem i wiatrem, a take w warunkach zimowych, kiedy dodatkowo stosuje si nadmuch ciepego powietrza.

Rys. 4. Stosowanie oson a), b) przykrywanie powierzchni betonu foli, c) stosowanie namiotw

sTOsOwANIE PrEPArATw dO PIELGNACJI BETONUMetoda ta polega na naniesieniu filmu ochronnego na powierzchni wieo uoonego betonu (rys. 5). Gwn zalet preparatw do pielgnacji jest moliwo stosowania na duych powierzchniach, praktycznie zaraz po uoeniu i zagszczeniu mieszanki betonowej.

Rys. 5. Pielgnacja betonu poprzez nanoszenie powoki ochronnej

Rys. 3. Uszkodzenie powierzchni betonu na skutek szoku termicznego

Rys. 2. Rysy skurczowe powstae w wyniku nieprawidowo prowadzonej pielgnacji

str. 3

str. 4

Preparaty ochronne nanosi si natryskowo. Istotne jest staranne wykonanie powoki, aby uszczelni powierzchni betonu. W przy-padku nanoszenia na powierzchnie pionowe, natrysk naley prowadzi tak, aby nie doprowadzi do spywania preparatu z powierzch-ni betonu. Prawidowo pielgnowany beton posiada bardziej zwart i mniej porowat powierzchni co si przekada na zwikszenie trwaoci betonu (rys. 6)

Rys. 6. Wpyw pielgnacji na porowato betonu w strefie powierzchniowej

Szczelno matrycy betonowej w strefie powierzchniowej, bezporednio przekada si na wytrzymao i trwao betonu. Im szczel-niejszy beton, tym wysza wytrzymao i odporno na wnikanie korozyjnych mediw ciekych i gazowych (rys. 7).

Rys. 7. Wpyw szczelnoci matrycy na wytrzymao i przepuszczalno betonu

Zbrojenie

otulina zbrojenia porowato

prawidowa pielgnacja

brak pielgnacji

1,0

70

Wytrzymao Przepuszczalno

Szczelno matrycy

Prze

puszc

zaln

o,

cm/s

x 10-1

2

Wyt

rzym

ao

na c

iskan

ie. M

Pa

40

0

140 80

210 120

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

View more