buyback (suraj jk)

30
!740.98:-2990/-       ,788,74:50,/07 #      $ ,,7%,.07 #        ' 82,,5,/, #        ,78!,90 #       ,38 ,/,; #   %%!#!% !#$%%

Upload: siddharth-bhagat

Post on 10-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 1/30

!740.98:-2990/-

      ,788,74:50,/07 #

     $ ,,7%,.07 #  

     '82,,5,/, #

 

       ,78!,90 #

       ,38,/,; #  

%%!#!%

!#$%%

Page 2: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 2/30

 ! 740.9%45. 425,3.0#0,93%4

 :-,.418,708

  ,9.03970 $,0039073,943,$.44 

  ,9.%23 ,2 52

42203.02039 9 .94-07

1,9.

Page 3: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 3/30

:-,.1$,708

:-,.870;07804188:0418,708 -,.425,30709411078949,0-,.98

8,708430/-903;089478,9,850.10/57.09841107.,3-0-3/347

45943,94903;089478

%08,702,7098,3325479,3.0,3/981:.9:,9438,70,;3/08570,/

0110.9838:.,47/340/0,-4:98,7088;9,,3/98-034305,7941

908,7097,/30,;0/0./0/94.448098945.

Page 4: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 4/30

`_`[\UU[Z`V$,7097,38,.9438,7078,3/.,3,110.99013,3.,89,-9413/;/:,8,3/.425,308,03;0894782:898.7:93013,3.,84190.425,3.,701:

84-:-,.,8.42039408903.0390,89/0.,/0,3/9-03,70,9;030.43.0599,8-003:305470/%8,8,349071,.947053:83.448398945.

347/0794,;4/2,37,8/0.843890340/041-:-,.-0.420830.088,7

Page 5: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 5/30

3974/:.943

!74.0881:-,. 

-0.9;0841:-,. 

425,308:-,.

094/81:-,. 

#084:7.0847:-,. 

',:,9431:-,. 

,80847,35:,943

$,704/078!07850.9;0

4390398

Page 6: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 6/30

#0897.94383:-,. 

907#0897.9438

8.48:7083$ 50.,#084:943

,80$9:/08

79,33,

#0,3.03079/

43.:843

4390398.4393:0/

Page 7: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 7/30

W%0574;843870,9394:-,.070380790/390425,308

203/2039.9:3/0780.943,3/

W%08007017,20/-$

W%0.43/9438147!7;,909/425,3,3/&3890/!:-.425,3

970,7/94:-,.,70.439,30/380.9431,3/

70850.9;0

3974/:.943

Page 8: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 8/30

!74.08841:-,. 

 3.,804188:0418,70890

.425,3.42084:99,3  ! 

39, ! :-.11070709

88:088,70894900307,5:-.

 3.,8041-:-,.90.425,3

 5:7.,808908,708174290

 8,704/078

S^W[VW^_

[\SZS^W`

Page 9: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 9/30

-0.9;081$,70:-,. 

cS^`SW[bW^V

ZU^WS_W^[[`W^_[VZY

ZU^WS_WS^ZZY_W^S^W

S`[ZSWWS\`S`^aU`a^W

a\\[^`S^WSaW

Page 10: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 10/30

&3:80/,8

W8 4,;0290/3.702039,749419034147-:-,.41

8,708,890,;0:0.,870807;083/0

W3,7432,70903/,98.43.0598349,55.,-0,8.425,308

,;02,3749,;03:08,3/9:88503/3243043-:-,.4:/

20,370897.93749

425,308:-,.

Page 11: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 11/30

[c^[_W^XZSZUS_

_WXS_W_W^bW_

ZU^WS_WZbW^S__W`

ZU^WS_WZW`a^ZZ__W`

WU^WS_WZW]a`_S^W_

ZU^WS_WZW`a^ZZ

]a`

ZU^WS_WZS^ZZY_W^

S^W

Page 12: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 12/30

[\SZW_aTSUU[Z`V

,709507.05943

-:39078,708,9,57.0079,3570;,32,709

 57.0.425,383,89,9988,70;,:,94384:/-0073.94-07894.57.083&$89,790/.7,8350.931:79071,2,3.425,3080974:509,,;0.4204:99-:-,.411078479-43841/4,78,957.08079,390570;,37,9089:8890223901,

#0.0399057.0841#,3/#,;03491,03,8050.90//085909085,9-0900390574249078%882,3,997-:90/9490-:-,.411072,/0,90757.08

Page 13: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 13/30

[\SZW_aTSUU[Z`V3.70,8057424907889,0

347/07943.70,80709,357424907889,0,3/4739039070894190

8,704/07890.425,3-:-,.8908,708

$42092084;073203983,943,090.425,308-9,34;079,3/903.425038,908908,704/078--:3-,.9078,708,9,570/0907230/57.0#0807;0,3413/,3--:3-,.908,708

Page 14: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 14/30

W`[V_[XaTSU

a^US_WS`YW^\^UW

a`UaU`[Z

^[aY[[aVZY^[UW__

aSU Z\WZS^W`

Page 15: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 15/30

W_[a^UW_Xa

TSU

^WWW_W^bW_

WUa^`W_^Wa

UU[aZ`^[UWWV_X

Z`W^\WUXWVWUa^`W_

%0#084:7.0847:-,. 

Page 16: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 16/30

%0:8090,;07,0.48357.0 .8,090/,;07,0147;4:20

147,5074/220/,90-014709490-:-,.,334:3.02039

3903/ 8,704/078,703;90/9480842047,419078,70893,

80957.07,30%82094/87,70:80/

',:,9431:-,. 

Page 17: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 17/30

%0411078349.438/070/,8700.90/:3088850.1.,2039430/-908,704/078$2,8,704/078:3,38070/09907841903-0.420,8:-0.9412,35:,943

$420.425,308147.08,704/0789480,9 850.10/57.02,3/,90/-

90.425,3%883,557457,90,898147.0/:543908,704/078

&594-:-,.415,/:5.,59,432,4798,704/078,5574;,8706:70/

,8081,35:,943

Page 18: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 18/30

439478,7057.024;020398 4190.425,3.480

0-906:97,94%0.425,308,70:0:3/07/0-98,70:3094,;01700.,8

0.425,308,70:3094-044/.,3//,9041-:-,.

1902,3,02039870,39070890/38,704/07801,70903984:/.42509090-:-,.574.0889232:25:-.9%442:.50 8,.,:8041.43.073-0.,:80929.,:80:3/:01:.9:,9438357.0

$,704/078!07850.9;0

Page 19: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 19/30

_\WUS^W_[a`[ZS_`[TW\S__WVZYWZW^SWW`ZY[X_S^W[VW^_

#aTSU_[aVZ[`WUWWV#[X`W`[`S\SVa\US\`SSZVX^WW

^W_W^bW_

VWUS^S`[Z[X_[bWZUS_`[TWXWVc`SZVWY_`^S^X[\SZW_

W_S^W_T[aY`TSU_[aVTWW`ZYa_WVSZVVW_`^[WV

#WU[\SZ_[aVZ[`SWSZXa^`W^__aW[X_WUa^`W_c`Z#WS^_WUW\`T[Za_U[ZbW^_[Z[XcS^^SZ`_W`U

#0897.94383:-,. 

Page 20: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 20/30

%0-:-,.8,:9470/-9079.0841,884.,943 4190425,3

850.,7084:943,8-0035,880/3900307,200934190.425,3

,:947390-:-,.390.,8041,890/.425,398,5574;,8

706:70/-20,3841,5489,-,4984908,708147-:-,.84:/-0170017424.35074/34397,38107,-9

`W^[ZV`[Z_

Page 21: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 21/30

[aZ``[TWZbW_`WVaZVW^TaTSU

WUW__`[XTaTSU

S__[X_WUa^`W_`[TW\a^US_WVaZVW^TaTSU

aV_U[_a^W[X[`W^S`W^SXSU`_

8.48:7083$50.,#084:943

49.0

Page 22: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 22/30

`W^[ZV`[Z_U[Z`V 4/01,:93,341901443

3705,203941/05489473907089 5,,-0907043

#0/02594341/0-039:70857010703.08,708

!,203941/;/03/

#05,2039414,347390708990704394,313,3.,3899:943

0-96:97,948,1907-:-,.

Page 23: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 23/30

4/01,:933:,#09:73!,203941;/03/

,3/1472,3/.43903984133:,..4:398

908,708474907850.10/80.:7908147-:

 -,.,701:5,/:5

%0-:-,.41908,708474907850.10/80.:7908890/43,370.430/894.

0.,30,3/,70:,9438,70.4250/9

Page 24: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 24/30

^`SZZS

Ð W_[a`[ZZZaSWZW^SWW`ZY[Z` aYa_`#

Ð SV`[XaTSU_UWW

W\^W_[Z`

aYa_`##S_\W^WU`[Z

WSZUWZW^Y`V

Ð W_[a`[ZZZaSWZW^SWW`ZY[Z` aZW#

Ð SV`[XaTSU_UWWW\^W_[Z` aZW##

,80$9:/08

Page 25: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 25/30

:73900,7 06:98,70841#8

0,.,;0-003-74:9-,.,3/093:80/

:3/07,3,5574;0/8.02041-:-,.,9,3

,;07,057.041#85078,70 708:933,949,4:91441#823

%03:2-07415,/:506:98,7083489,3/8

70/:.0/174294 06:9

8,708

79,33,

Page 26: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 26/30

 45:-.,334:3.02039,82,/05:78:,39949014:7974:3/41-:-,.

,8507908.020,5574;0/-90202-078415,883,850.,7084:943,9

9033:,0307,0093 9 ::8939072841$0.943-

4190425,308.983.0902,70957.041908,7080307,

702,30/,-4;0902,2:257.041#8 5078,70/0907230/,8507

90,5574;0/8.020

%0;,/941-,.,850780.9438:5949 ::89

Page 27: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 27/30

%0425,32,/0,341107439 41:30147-:-,.4106:9

8,7083907284190$0.:79083/.,304,7/413/,:-,.41

$0.:7908#0:,9438:-,.#0:,9438

%0:-,.,8,9,57.03490.00/3#850706:98,70

,70,9394#8.74708

%0:-,.41107,8;,/147,339,5074/41/,8:5949

$05902-07,3/,80903/0/174292094920

#0,3.03079/

Page 28: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 28/30

9-0.425090/939089,9:947;,/9

5074/4190;024398 174290/,904190

7084:94304347-014709 :30

00533;0902,709.43/9438,3/90

24;0203938,7057.0890.425,3,8349-4:9,38,708 :3/079041107

Page 29: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 29/30

:-,.418,708,8985748,3/.438

3430,3/9570;03989,04;078,3/2070789:8570;0393243454,943,3/,/3908:7;;,41.438:20784;07039

3904907,3/:-,.418,708.,30532,35:,939070.47/8 31,938,7057.08!7,948,7338!07$,7089:8280,/3

8,704/078

%:8340/0419025,.9841:-,. -0.4208;9,,3/0;078,704/072:8970.438/07,8;08-014705:7.,83908,70841.425,3083;4;0/390574.08841-:-,.

43.:843

Page 30: Buyback (Suraj JK)

8/8/2019 Buyback (Suraj JK)

http://slidepdf.com/reader/full/buyback-suraj-jk 30/30

3/,37.42

440.42

0,807;.083/,.42

-47,5