Butlleti 41

Download Butlleti 41

Post on 28-May-2015

163 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. e-inform@'tLa Revista Digital de la Creu Roja a Girona 41JuliolAgostNm. Any 201 4115500 aannyyssdd''aaccccii hhuummaanniittaarriiaaRReessppoossttaa ddee CCrreeuu RRoojjaa aall bbrroottdd''EEbboollaa aa ''ffrriiccaa OOcccciiddeennttaallEEll SSoorrtteeiigg dd''OOrr ttooccaa aa GGii rroonnaaCCrreeuu RRoojjaa ss''aaddhheerreeiixx aa llaaxxaarrxxaa RREESSCCAATT dd''eemmeerrggnncciieess4 Intervenci Social5 Cooperaci Internacional6 Captaci de Fons8 Voluntariat9 Prevenci i Socors1 1 Creu Roja Joventut</li></ul> <p> 2. 2 Creu Roja a GironaEdita:Creu Roja a Gironambit dImatge i Comunicacic/Bonastruc de Porta 1 31 7001 Gironacomunicacio.gi@creuroja.orgDirecci i maquetitzaci: Carles SuredaCol4 labora: Francesc Lpez , Xavier Alejo i elsComits Locals i Comarcals de la Creu Roja a lescomarques de Gironaeinform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014 3. 3Presentacieinform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014PPrreesseennttaaccii 4. 4Intervenci socialeinform@t Butllet38 CreuRoja Girona Any2014IInntteerrvveennccii SSoocciiaallSortides amb les persones grans a Sant Feliu de GuxolsCaminant per la salut a PuigcerdIncoporem un nou vehicle a Torroella de MontgrEstem a sota l'ajuntament, a l'antigua acadmia demsica Telfs.972.88.05.47 // 609.15.75.11 5. 5CooperaciInternacionaleinform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014CCooooppeerraaccii IInntteerrnnaacciioonnaallResposta de Creu Roja al brot d'Ebola a l'frica OccidentalCCoonnssttrruuccccii ddeell CCeennttrree ddee TTrraaccttaammeenntt ddee ll''EEbboollaa ddee CCrreeuu RRoojjaa aaKKeenneemmaa,, SSiieerrrraa LLeeoonnaa CCrruuzz RRoojjaa ddee SSiieerrrraa LLeeoonnaa 6. 6Captaci de Fonseinform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014CCaappttaaccii ddee FFoonnssEl Sorteig d'Or toca a Girona 7. 7Captaci de Fonseinform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014CCaappttaaccii ddee FFoonnssSant Cristfol solidri a l'Estartit 8. 8einform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014VoluntariatVVoolluunnttaarriiaattCelebrem els 1 50 anys d'acci humanitria 9. 9Prevenci i Socorseinform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014PPrreevveennccii ii SSooccoorrssCreu Roja s'adhereix a la Xarxa RESCAT d'emergncies 10. 10Prevenci i Socorseinform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014PPrreevveennccii ii SSooccoorrssGrcies al Suport de Dipsalut, Creu Roja refora el seu material d'emergnciesCreu Roja la Garrotxa preparada per atendre les Festes del Tura 201 4 11. 11Creu Roja Joventuteinform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014CCrreeuu RRoojjaa JJoovveennttuuttMs de 3700 bolquers repartits a Sant Feliu de Guxols40 infants audeixen del casal de Creu Roja a Santa Coloma de Farners 12. 12einform@t Butllet41 CreuRoja Girona Any2014Altres NotciesAAllttrreess NNoottcciieessLa Creu Roja a Girona adquireix un nou magatzem per a la millora de les seves activitats a la demarcaciLa Creu Roja a Girona adquireix un nou magatzem per a la millora de les seves activitats a la demarcaci 13. A les xarxes, tamb,cada cop ms a propde les personesTotes les actuacions de les assemblees dela Creu Roja a la provncia de GironaSegueix-nos!Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independncia Voluntariat Unitat Universalitat </p>