burgerlijk wetboek voor kitab undang-undang hukum ... indonesian civil code (afgekondigd bij...

Download BURGERLIJK WETBOEK VOOR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ... Indonesian Civil Code (Afgekondigd bij publicatie

Post on 14-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.KUHPer.com

  1

  BURGERLIJK WETBOEK VOOR INDONESIE

  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  Indonesian Civil Code

  (Afgekondigd bij publicatie van 30 April 1847 S. No. 23).

  (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (Promulgated by publication of April 39 1847 S.NO.23)

  EERSTE BOEK VAN PERSONEN BUKU KESATU - ORANG BOOK ONE - INDIVIDUAL

  EERSTE TITEL BAB I Chapter I

  Van het genot en het verlies der burgerlijke regten

  MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN

  Concerning the enjoyment and the loss of civil rights

  Artikel 1 Pasal 1 Article 1

  Het genot van burgerlijke regten is onafhankelijk van staatkundige regten (Civ. 7).

  Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.

  The enjoyment of civil rights is independent of civic rights. (Civ. 7)

  Artikel 2 Pasal 2 Article 2

  Het kind, van hetwelk eene vrouw zwanger is, wordt als reeds geboren aangemerkt, zoo dikwijls deszelfs belang zulks vordert.

  Dood ter wereld komende, wordt het geacht nooit te hebben bestaan (Civ. 725, 906; G. 16; Bw.348, 489, 758, 836, 899, 1679).

  Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

  The child in the womb of a woman is deemed to have already been born should his interest so requires.

  In the event that the child is stillborn, he is deemed to have never existed. (Civ. 725, 906; G.16; Bw.348, 489, 758, 836, 899, 1679)

  Artikel 3 Pasal 3 Article 3

  Geenerlei straf heeft den burgerlijken dood of het verlies van alle burgerlijke regten ten gevolge (G. 167; ISR. 144; Civ. 22v).

  Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.

  No punishment will result in a civil death or the loss of any civil rights. (G.167; ISR.144; Civ.22v.)

  TWEEDE TITEL BAB II Chapter II

  Van de acten van den burgerlijken stand AKTA-AKTA CATATAN SIPIL Concerning the deeds of the civil registry

  EERSTE AFDEELING BAGIAN 1 Section 1

  Van de registers van den burgerlijken stand in het algemeen

  Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya Concerning the registers of the civil registry in general

  Artikel 4 Pasal 4 Article 4

  (Gew. S. 16-38 jo. 17-18; 07-205 art. 3* jo. 19-816; 37-595) Behoudens het bepaalde bij art. 10 van de algemeene bepalingen van wetgeving voor Indonesie, bestaan er voor Europeanen in geheel Indonesie registers van geboorten, van huwelijksaangiften, van toestemmingen tot het huwelijk, van huwelijken en echtscheidingen, en van overlijden (Bw. 5; BS. 1).

  De ambtenaren, met het houden dier registers belast, worden genaamd ambtenaren van den burgerlijken stand.

  Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum Perundang- undangan di Indonesia, maka bagi golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian.

  Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, dinamakan Pegawai Catatan Sipil.

  (Amended by S.16-38 see also 17-18;07-205 art.3 see also 19-816; 37-595) Without prejudice to the stipulations of article 10 of the general regulations of legal provisions for Indonesia, throughout Indonesia there are for Europeans, registers of, births, notifications marriages, consent to marriages, of marriages and divorces, and notification of deaths. (Bw.5; BS.1)

  The officials to whom the keeping of the registers is assigned, is referred to as "officials of the civil registry".

  Artikel 5 Pasal 5 Article 5

  De Gouverneur-generaal bepaalt, na het hoog geregtshof te hebben gehoord, bij een afzonderlijk reglement, gegrond op de nederlandsche wettelijke voorschriften omtrent den burgerlijken stand, de plaatsen waar, de personen door wie, en de wijze waarop deze registers gehouden, alsmede hoe de acten ingerigt, en welke vormen daarbij in acht genomen moeten worden. Bij dat reglement worden tevens straffen gesteld op de overtredingen der ambtenaren van den burgerlijken stand, voor zoo ver daarin, bij de wettelijke bepalingen op het strafregt, niet is of

  Presiden, setelah mendengar Mahkamah Agung menentukan dengan peraturan tersendiri, tempat dan cara menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun akta-akta dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dalam peraturan itu harus dicantumkan juga hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh Pegawai Catatan Sipil, sejauh hal itu belum atau tidak akan diatur dengan ketentuan undang-undang hukum pidana.

  After having heard the Supreme Court, pursuant to a separate regulation, based upon the Dutch legal requirements pertaining to the Civil Registry, the government will stipulate the locations, the individuals, the manner in which registers are kept, the assortment of deeds, and which format should be taken into consideration. This regulation also sets forth the punishments consequent upon violations by the officials of the civil registry, only to the extent that it has or has not been provided for in the legal provisions of the Penal Code. (Sw. 436,556v; see regulations BS. Europeans,

 • alpha3 Edition

  2

  zal worden voorzien (Sw. 436, 556v.; zie reglementen BS. Europeanen, Chin., Ind. en Christen-Ind. en noot onder opschr. BS).

  Chinese, Indonesians and Christian Indonesians)

  TWEEDE AFDEELING BAGIAN 2 Section 2

  Van namen en naams- en voornaamsveranderingen

  Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan Nama Depan

  Concerning names and changes of first and last names

  Artikel 5a Pasal 5a Article 5a

  (Ing. S. 37-595) Wettige en door den vader erkende onwettige kinderen dragen den geslachtsnaam van den vader; onwettige, niet door den vader erkende kinderen, dien van de moeder (Bw. 250v., 255, 256v., 261, 272v., 280, 283v., 306; BS. 41).

  Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan bapaknya; anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya.

  (Supplemented by S.37-595) Legitimate and illegitimate children acknowledged by the father carries the family name of the father; illegitimate children not acknowledged by the father carries the family name of the mother. (Bw. 250v., 255, 256v., 261, 272v., 280, 283v., 306; BS.41)

  Artikel 6 Pasal 6 Article 6

  Niemand mag zijnen geslachtsnaam veranderen, of eenen anderen naam bij den zijnen voegen, zonder toestemming van den Gouverneur-generaal (BS. 28, 40; S. 1824-13 art. 2; 1837-11; 67-168 V; 17-12, bl. 384; Bb. 977 jo. 10486, 1246, 2105, 3995, 4134, 5102, 6724, 12482, 13421). (Toeg. S. 37-595) Degeen, wiens geslachtsnaam of voornamen niet bekend zijn, kan eenen geslachtsnaam of voornamen aannemen met toestemming van den Gouverneur-Generaal.

  Tak seorang pun diperbolehkan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin Presiden. Barang siapa nama tidak dikenal keturunan atau nama depannya, diperbolehkan mengambil suatu nama keturunan atau nama depan, asalkan dengan izin Presiden.

  An individual may not change his family name, or add another name, without approval from the Governor General. (BS.28, 40; S.1824- 13 art.2; 1837-11; 67-168 par. V; 17-12, pg.384; Bb.977 see also 10486, 1246, 2105, 3995, 4134, 5102, 6724, 12482, 13421) (Supplemented by S.37-595)An individual, whose family or first names are not known, may take a last or first name with the approval of the Governor General.

  Artikel 7 Pasal 7 Article 7

  (Gew. laatstelijk S. 37-595 en 41-370) De verzoeken daartoe kunnen niet worden toegestaan dan na verloop van vier maanden, te rekenen van den dag waarop daarvan in het officieel nieuwsblad zal zijn melding gemaakt (S. 83-192 art. 3; Bb. 7962 jo. 13421).

  Permohonan izin untuk itu tidak dapat dikabulkan sebelum habis jangka waktu empat bulan, terhitung mulai hari pemberitaan permohonan itu dalam Berita Negara.

  (Amended by S.37-595 and 41-370) Applications for such approval may not be admitted earlier than four months after the date of publication of same in the official newspaper. (S.83-192 art.3; Bb.7962 see also 13421)

  Artikel 8 Pasal 8 Article 8

  (Gew. S. 83-190) Gedurende het tijdvak in het voorgaand art. genoemd, kunnen de belanghebbende partijen bij een verzoekschrift aan den Gouverneur-generaal in te dienen, doen gelden de gronden, waarop zij meenen zich tegen het verzoek te kunnen verzetten (S. 83-192 art. 3).

  Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lalu, pihak-pihak yang berkepentingan diperbolehkan mengemukakan kepada Presiden, dengan surat permohonan, dasar- dasar yang mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut.

  (Amended by S.83-190) During the period of four months referred to in Article 7, the interested parties may oppose an application for approval by filing an application with the Governor General therein stating the reasons for such opposition. (S.83-192 art.3)

  Artikel 9 Pasal 9 Article 9

  (Gew. S. 37-595) Indien in het bij het eerste lid van art. 6 bedoelde geval het verzoek wordt toegestaan, zal het besluit worden overhandigd aan den ambtenaar van den burgerlijken stand van de geboorteplaats van den verzoeker, welke ambtenaar hetzelve in de loopende registers zal inschrijven, en daarvan aanteekening doen op den kant der geboorte- acte (BS. 26).

  (

Recommended

View more >