buletini mujor statistikor - bqk-kos.org mujor statistikor (nr 213).pdf · buletini mujor...

Download Buletini Mujor Statistikor - bqk-kos.org Mujor Statistikor (Nr 213).pdf · buletini mujor statistikor…

Post on 29-Aug-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Buletini Mujor Statistikor

  B A N K A Q E N D R O R E E R E P U B L I K Ë S S Ë K O S O V Ë S

  C E N T R A L N A B A N K A R E P U B L I K E K O S O VA

  C E N T R A L B A N K O F T H E R E P U B L I C O F K O S O V O

  Buletini Mujor Statistikor

  M A J 2 0 1 9 / N R . 2 1 3

 • 2 |

  Efficiency of Banks in South-East Europe: With Special Reference to Kosovo CBK Working Paper no. 4

 • December 2009

  Banka Qendrore e Republikës së Kosovës | 1

  Buletini Mujor Statistikor

  Maj 2019

  ``-`x

  BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

  CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA

  CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

  Buletini Mujor Statistikor

 • 2 | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Buletini Mujor Statistikor Maj 2019

  BULETINI MUJOR STATISTIKOR Nr. 213, maj 2019

  Përgatitur nga Departamenti i Statistikës

  Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Për informata lidhur me këtë publikim, ju lutemi kontaktoni:

  Departamenti i Statistikës, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Rr. Garibaldi 33, Prishtinë 10000

  Tel: ++381 38 222 055 lokali 414

  E-mail: statistics@bqk-kos.org

  Buletini Mujor Statistikor (BMS) është një burim standard i statistikave për sektorët e ekonomisë.

  BMS publikon të dhëna aktuale mbi treguesit e zgjedhur makroekonomik për Kosovën, të dhëna

  mbi sektorin financiar (pasqyrat e institucioneve financiare, bilancet e gjendjes, bilancet e

  suksesit, depozitat, kreditë, normat e interesit, kursin e këmbimit, sistemin e pagesave, etj.), të

  dhëna mbi sektorin e jashtëm (bilancin e pagesave, pozicionin e investimeve ndërkombëtare,

  investimet e huaja direkte, borxhin e jashtëm, të dhënat e tregtisë ndërkombëtare në mallra etj.),

  si dhe të dhëna të tjera për treguesit kryesor mbi sektorin fiskal dhe sektorin real. BMS publikohet

  në baza mujore.

  Copyright © 2019, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Përdoruesit e këtyre të dhënave kërkohen të citojnë burimin.

  Citimi i sugjeruar: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Buletini Mujor Statistikor, nr. 213, Prishtinë 2019

  Adresa:

  Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Rr. Garibaldi 33, Prishtinë 10000

  Republika e Kosovës

  Fax: ++383 38 243 763

  Tel: ++383 38 222 055

  E-mail: statistics@bqk-kos.org

  Web: www.bqk-kos.org

 • December 2009

  Banka Qendrore e Republikës së Kosovës | 3

  Buletini Mujor Statistikor

  Maj 2019

  SHKURTESAT:

  AJN Asetet e Jashtme Neto

  AKP Agjensioni Kosovar i Privatizimit

  ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës

  ATM Bankomat

  BE Bashkimi Evropian

  BEC Kategoritë Kryesore Ekonomike (angl. Broad Economic Categories)

  BNRZH Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim

  BP Bilanci i Pagesave

  BPM5 Manuali i Bilancit të Pagesave (edicioni i pestë)

  BQK Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  CEFTA Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Shtetet e Evropës Juglindore

  ECB Banka Qendrore Evropiane (angl: European Central Bank)

  ESA 95 Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare dhe Regjionale 1995

  EULEX Misioni i Bashkimit Evropian mbi Sundimin e Ligjit

  IÇK Indeksi i Çmimeve të Konsumit

  IHD Investimet e Huaja Direkte

  IMF Fondi Monetar Ndërkombëtar (angl: International Monetary Fund)

  KD Korporatat Depozituese

  KF Korporatat Financiare

  KJF Korporatat Jofinanciare

  KTD Korporata Tjera Depozituese

  KTF Korporata Tjera Financiare

  MF Ministria e Financave

  MFSM Manuali i Statistikave Monetare dhe Financiare

  NF Ndihmësit Financiar

  NTF Ndërmjetësit Tjerë Financiar

  IJSHEF Institucionet Jofitimprurëse në Shërbim të Ekonomive Familjare

  PBB Produkti i Brendshëm Bruto

  POS Pikë e shitjes

  PPT Përgjegjësitë ndaj Palës së Tretë

  RNK Raporti i Normave të Kamatës

  RSB Raporti Statistikor Bankar

  SNA 93 Sistemi i Llogarive Kombëtare i Kombeve të Bashkuara 1993

  SHNZH Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim

  FKPK Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

  TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

  UNMIK Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

  SIMBOLET KONVENCIONALE: “ “ dukuria nuk ekziston

  “ . “ të dhënat nuk janë në dispozicion

  “…“ zero ose afër zeros

  ( e ) e vlerësuar

  ( p ) preliminare

  (bold) të dhënat e reviduara janë shënuar me “bold”

  INFORMATË: Për përshkrim të detajuar, referohuni shënimeve sqaruese.

  Buletini Mujor Statistikor, nr. 213, Prishtinë 2019.

  Çdo korrigjim i nevojshëm bëhet në versionin elektronik.

  Ky publikim përfshinë të dhënat në dispozicion deri më 30 qershor 2019.

 • 4 | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Buletini Mujor Statistikor Maj 2019

 • December 2009

  Banka Qendrore e Republikës së Kosovës | 5

  Buletini Mujor Statistikor

  Maj 2019

  PËRMBAJTJA

  TREGUESIT E ZGJEDHUR MAKROEKONOMIK ----------------------------------------------------------- 09

  Pjesa I. PREZANTIMI GRAFIK ----------------------------------------------------------------------------------- 11

  1. Asetet e korporatave financiare .................................................................................................. 11

  2. Asetet e jashtme neto të korporatave financiare ........................................................................ 11

  3. Ecuria e aseteve të jashtme neto të korporatave financiare ...................................................... 11

  4. Depozitat në BQK sipas sektorëve ............................................................................................. 11

  5. Depozitat në KTD sipas sektorëve dhe valutave ........................................................................ 12

  6. Depozitat në KTD sipas maturiteteve ......................................................................................... 12

  7. Kreditë e KTD sipas sektorëve ................................................................................................... 12

  8. Kreditë e reja të KTD-ve sipas sektorëve ................................................................................... 13

  9. Kreditë e KTD-ve sipas sektorëve ekonomik .............................................................................. 13

  10. Kreditë e KTD-ve sipas maturiteteve ........................................................................................ 14

  11. Raporti kredi-depozita dhe ndryshimi i tyre vjetor te KTD-të .................................................... 14

  12. Normat e interesit në depozita dhe kredi të korporatave tjera depozituese ............................. 14

  13. Të hyrat dhe shpenzimet e KTD-ve .......................................................................................... 15

  14. Ecuria e të hyrave në KTD-të dhe kontribuesit ......................................................................... 15

  15. Ecuria e shpenzimeve në KTD-të dhe kontribuesit .................................................................. 15

  16. Normat e interesit në kredi të aplikuara nga NTF-të ................................................................ 16

  17. Kreditë e reja të NTF-ve sipas sektorëve ................................................................................. 16

  18. Kreditë e NTF-ve sipas maturiteteve ........................................................................................ 16

  19. Kreditë e NTF-ve sipas sektorëve ............................................................................................ 17

  20. Kreditë e NTF-ve sipas sektorëve ekonomik ............................................................................ 17

  21.

Recommended

View more >