buku panduan koperasilampiran2.hasil.gov.my/pdf/pdfam/buku_panduan_c1_2010_1.pdf · penerangan...

of 107/107
BUKU PANDUAN KOPERASI 2010

Post on 17-May-2020

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUKU PANDUAN

  KOPERASI

  2010

 • i

  Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  PENDAHULUAN

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) mengucapkan terima kasih dan menghargai anda yangmenjalankan tanggungjawab membayar cukai pendapatan. Sumbangan cukai anda telah membantu membiayaipembangunan serta meningkatkan taraf sosio ekonomi negara.

  Bagi mempercepat dan mempermudahkan lagi pelaksanaan tanggungjawab percukaian masing-masing, kerajaantelah memberi kepercayaan kepada pembayar cukai untuk menaksir dan membayar cukai mereka sendiridengan pengenalan Sistem Taksir Sendiri (STS) mulai tahun taksiran 2004 bagi individu dan pembayar cukaibukan syarikat. Bagi memudahkan anda membuat taksiran sendiri, LHDNM menyediakan beberapa panduanseperti berikut:

  (a) Borang C1

  Panduan melaporkan pendapatan dan membuat pengiraan cukai pendapatan.

  Keterangan terperinci untuk mengisi borang ini dimuatkan dalam Bahagian I Buku Panduan.

  (b) Helaian Kerja

  Penerangan lengkap bagi setiap Helaian Kerja boleh diperolehi dalam Bahagian II Buku Panduan.

  (c) Lampiran

  Disediakan bagi membantu anda mengira pendapatan larasan dan menyediakan maklumat-maklumatlain yang diperlukan bagi mengisi Borang C1.

  Penerangan lengkap disediakan di Bahagian II Buku Panduan dan di lampiran-lampiran berkenaan.

  (d) Buku PanduanBuku Panduan yang disediakan mengandungi panduan-panduan untuk membolehkan pembayarcukai membuat pengiraan yang betul, mengisi Borang C1 dan menyediakan dokumen yang lengkapuntuk tujuan semakan.

  LHDNM sentiasa bersedia membantu anda dalam membuat taksiran sendiri atau memberi penerangandalam mengisi Borang C1, Helaian Kerja dan Lampiran-Lampiran. Borang C1 yang lengkap hendaklahdikembalikan ke LHDNM dalam tempoh yang ditetapkan. Borang C1 yang lengkap dianggap sebagai notistaksiran.

  Sekian, terima kasih.

  DATO’ ZAINOL ABIDIN BIN ABD. RASHIDKetua Eksekutif/Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri,Lembaga Hasil Dalam Negeri,Malaysia.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  ii

  KANDUNGAN BUKU PANDUANPERKARA Muka Surat

  PENDAHULUAN i

  BAHAGIAN 1 — Borang C1

  Maklumat Asas 1Bahagian A: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan Dan Pendapatan Bercukai 1

  Pendapatan Berkanun Perniagaan 1

  Pendapatan Berkanun Perkongsian 2

  Pendapatan Berkanun Lain 3

  Perbelanjaan Lain 4

  Bahagian B: Cukai Kena Dibayar 6

  Bahagian C: Kedudukan Cukai Tahun Taksiran 2010 9

  Bahagian D: Perbelanjaan Khas, Potongan Selanjutnya Dan Potongan Dua Kali 10

  Bahagian E: Tuntutan Elaun Jadual 3 10

  Bahagian F: Tuntutan Kerugian 11Bahagian G: Tuntutan Insentif 11

  Bahagian H: Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan 12

  Bahagian J: Pelupusan Aset Di Bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 12

  Bahagian K: Maklumat Kewangan Koperasi 12Bahagian L: Maklumat Cukai Pegangan 15

  Bahagian M: Maklumat Koperasi 16

  Bahagian N: Maklumat Firma Dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Nyata Ini 17Akuan 17

  Peringatan 17

  BAHAGIAN II – Lampiran Dan Helaian Kerja

  Pendahuluan 18

  Pengasingan Pendapatan Mengikut Punca 19

  LAMPIRAN A1 20

  Pendapatan Kasar Perniagaan 22

  Perbelanjaan Yang Dibenarkan 22

  Perbelanjaan Yang Tidak Dibenarkan 23

  PERINGATAN 25

  Pelarasan Pendapatan atau Perbelanjaan 25

  Bayaran kontrak/subkontrak (melebihi RM100,000), bayaran komisen dan sewa 25(melebihi RM50,000) dan lain-lain bayaran khidmat yang dikontrak kepadapemastautin (melebihi RM50,000)

  Bayaran kontrak kepada bukan pemastautin (penerimaan oleh kontraktor bukan 25mastautin—seksyen 107A digunapakai)

 • iii

  Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  Bayaran fi mengurus (management fee) kepada penerima mastautin 25

  Bayaran/fi bagi khidmat profesional, teknikal atau pengurusan dan 25sewa kepada bukan pemastautin (pendapatan seksyen 4A)

  Kenaan atau agihan perbelanjaan oleh ibu pejabat kepada cawangan 26di Malaysia

  Perjalanan ke luar negara 26

  Perniagaan Pemaju Perumahan 26

  Garis panduan dan borang permohonan tuntutan insentif/galakan cukai 26

  LAMPIRAN A2 — PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN PERNIAGAAN INSURANS HAYAT 26Pengasingan pendapatan mengikut punca 26

  Penggunaan pengenalan perniagaan 26

  Cara mengguna Lampiran A2 27

  LAMPIRAN A3 — PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN 28INSURANS AM

  Pengasingan pendapatan mengikut punca 28

  Penggunaan pengenalan perniagaan 28

  Pengenalan perniagaan bagi perniagaan insurans komposit 28

  Cara mengguna Lampiran A3 28

  LAMPIRAN-LAMPIRAN LAIN 29

  HELAIAN KERJA 30

  PERKARA Muka Surat

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  1

  Bahagian I Borang C1

  MAKLUMAT ASAS

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  1 Nama Nama koperasi seperti yang didaftarkan di pejabat - -Koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

  Jika koperasi telah bertukar nama, sila catatkannama lama dalam kurungan.

  2 No. Rujukan Nombor pendaftaran dengan Suruhanjaya Koperasi - -(No. Pendaftaran) Malaysia.

  3 No. Cukai Nombor cukai pendapatan koperasi. - -Pendapatan Contoh: CS 0215154301

  4 No. Majikan Nombor cukai pendapatan majikan yang - -terawal sekali, jika terdapat lebih daripada satu failmajikan.Contoh: E 0202154402

  5 Ketetapan Jika setiap ketetapan umum dipatuhi, masukkan “1” di - Lampiran HUmum kotak yang disediakan. Jika satu atau lebih ketetapanDipatuhi umum tidak dipatuhi, masukkan “2” di kotak tersebut.

  6 Tarikh Mula Tarikh mula tahun kewangan koperasi. - -Akaun

  7 Tarikh Tutup Tarikh tutup tahun kewangan koperasi. - -Akaun

  8 Penyimpanan Penyimpanan rekod yang mencukupi seperti yang di - -Rekod kehendaki dalam peruntukan ACP 1967

  Masukkan ‘1’ jika mematuhi. Sekiranya tidak mematuhi,masukkan ‘2’.

  CS

  E 1 2 2 0 5 4 4 2 0

  1 5 1 5 4 3 1 0 20

  0

  BAHAGIAN A : PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN PENDAPATAN BERCUKAI

  Pendapatan Berkanun Perniagaan

  Borang C1 menyediakan lima (5) ruang untuk lima (5) perniagaan. Jika melebihi lima perniagaan, sila senaraikansecara berasingan mengikut format A1 hingga A5 untuk perniagaan 6 dan seterusnya dan kepilkan bersamaBorang C1.

  Kedudukan Cukai

  Untuk mempercepatkan pemprosesan borang nyata, koperasi dinasihatkan supaya mengisi Bahagian inidengan betul berdasarkan pengiraan cukai yang telah dibuat sehingga Bahagian C di muka surat 3 BorangC1 2010. Isikan satu petak sahaja dengan menandakan ‘X’ dalam petak yang berkenaan.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  2

  A1 Pendapatan Perniagaan 1 adalah seperti yang ditetapkan mengikut - -berkanun penerangan dalam Bahagian II.perniagaan (Sila rujuk kepada - Pengasingan Pendapatan Mengikut(Perniagaan 1) Punca di muka surat 19)

  A1 Kod Dapatkan kod perniagaan untuk Perniagaan 1 dari - Gperniagaan Lampiran G.

  A1 Amaun Pindahkan amaun pendapatan berkanun yang HK-PC1 Lampirandikenakan cukai dari helaian kerja yang berkenaan. atau A1, A2

  HK-PC9 atau A3Isikan “0” bagi kerugian. (yang mana (yang mana

  berkenaan) berkenaan)

  A2 Perniagaan 2

  A3 Perniagaan 3

  A4 Perniagaan 4

  A5 Perniagaan 5

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Pendapatan Berkanun Perkongsian

  Borang C1 menyediakan lima (5) ruang untuk lima (5) perkongsian. Sekiranya melebihi lima perkongsian,sila senaraikan secara berasingan mengikut format C6 hingga C10 untuk perkongsian 6 dan seterusnya;dan kepilkan bersama Borang C1. Jika koperasi menjadi rakan kongsi bagi dua atau lebih perkongsian,penentuan hendaklah dibuat untuk menetapkan perkongsian tersebut sebagai perkongsian 1, perkongsian 2dan seterusnya. Penetapan ini kekal dan tidak boleh ditukar-tukar antara perkongsian sehingga koperasidibubarkan.

  A6 Pendapatan Perkongsian 1 seperti yang ditetapkan. - -berkanunperkongsian(Perkongsian 1)

  No. cukai Nyatakan nombor cukai pendapatan - -pendapatan perkongsian.

  Contoh: D 0234567709

  Amaun Masukkan amaun yang dilaraskan atau pelarasan HK-PC1 -yang diperakui oleh LHDNM melalui borang CP30.Buat pengiraan pendapatan berkanun dalam HelaianKerja HK-PC1 (muka surat HK-PC1/2: 1-2) danpindahkan amaun C ke ruang ini.

  A7 Perkongsian 2

  A8 Perkongsian 3

  A9 Perkongsian 4

  A10 Perkongsian 5

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Keterangan seperti A1. Seperti A1 Seperti A1

  D

  Keterangan seperti A6. HK-PC1 -

  2 5 4 3 6 7 7 9 0 0

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  3

  A11 Agregat Jumlah semua pendapatan perniagaan A1hingga A5 - -pendapatan dan perkongsian A6 hingga A10.berkanunperniagaan

  A12 Rugi Kerugian perniagaan yang belum diserap oleh HK-F1 -perniagaan pendapatan tahun taksiran sebelumnya.bawa hadapan Jika amaun A12 melebihi jumlah A11, isikan amaun

  A11 dalam ruang ini.

  Masukkan baki kerugian yang belum diserap (bakihantar hadapan) dalam ruang F1 Borang C1.

  Isikan “0” jika tiada kerugian bawa hadapan.

  A13 Jumlah A11 tolak A12. - -

  A14 Dividen Pindahkan amaun pendapatan berkanun dari HK-C14 Lampiran B1Helaian Kerja HK-C14 ke ruang ini. B3 atau B4

  A15 Faedah dan Faedah - Pindahkan jumlah pendapatan berkanun HK-C15 Lampiran B2diskaun dari Helaian Kerja HK-C15 ke ruang ini. B3 atau B4

  (yang manaberkenaan)

  A16 Sewa, royalti Sewa - Pindahkan jumlah pendapatan berkanun dari HK-C15, Lampirandan premium Helaian Kerja HK-C16 ke ruang ini. HK-C16 B2, B3,

  B4 atau B5Royalti - Pindahkan jumlah pendapatan berkanun dari (yang mana

  Helaian Kerja HK-C15 ke ruang ini. berkenaan)

  A17 Pendapatan Pendapatan selain daripada A14 hingga A16 yanglain boleh dikenakan cukai. - -

  A18 Tambahan Perolehan-perolehan berikut dianggap pendapatan dan - -mengikut diambil kira di peringkat pendapatan agregat koperasi.peruntukanperenggan - Perolehan ini berkaitan dengan perbelanjaan operasi43(1)(c) mencarigali di bawah Jadual 4.

  - Perolehan ini diambil kira dalam pengiraan cukaijika tuntutan perbelanjaan telah dibuat.

  - Rujuk kepada perenggan 43(1)(c), perenggan 16Jadual 4 untuk membuat pengiraan pendapatan yangperlu dimasukkan sebagai pendapatan agregat koperasi.

  - Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.- Masukkan amaun hasil pengiraan dalam ruang ini.

  A19 Agregat Campur semua pendapatan berkanun dari A14 hingga - -pendapatan A18.berkanun lain

  A20 Pendapatan A13 campur A19. - -agregat

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  4

  A21 Rugi Gunakan Helaian Kerja yang berkenaan untuk membuat HK-F1 Lampiran A1perniagaan pelarasan kerugian (jika berkenaan).tahun semasa

  Rugi larasan perniagaan dikira berpandukan formatLampiran A1. Campur semua kerugian larasan jikakoperasi menjalankan lebih daripada satu perniagaandan masukkan amaun tersebut dalam ruang D HelaianHelaian Kerja HK-F1.

  Amaun A21 dihadkan kepada amaun A20. Jika amaunA21 melebihi amaun A20, masukkan amaun A20 dalamruang ini.

  Pindahkan amaun dari ruang A21 (kerugian yang bolehdiserap) ke ruang E Helaian Kerja HK-F1.

  A22 Jumlah A20 tolak A21. - -

  Perbelanjaan

  Peruntukan undang-undang membolehkan perbelanjaan berikut dibenarkan sebagai potongan dari pendapatanagregat koperasi. Buat tuntutan di mana layak sahaja dan isikan ruang yang berkenaan.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A23 Perbelanjaan - Rujuk kepada peruntukan perenggan 44(1)(b) dan - -mencari gali - Jadual 4 untuk menentukan kelayakan.Jadual 4 danperenggan Rujuk kepada perenggan 5 Jadual 4 untuk membuat44(1)(b) pengiraan.

  Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.

  Masukkan amaun tuntutan (baki tahun-tahun sebelumdan tuntutan tahun semasa) di ruang ini.

  Amaun ini dihadkan kepada amaun A22.

  Baki yang tidak boleh diserap oleh A22 (jika ada)dimasukkan ke ruang G1.

  A24 Perbelanjaan Tidak berkenaan. - -perniagaanpra-operasi -Jadual 4Bdan perenggan44(1)(b)

  A25 Jumlah A22 tolak A23 tolak A24 - -Isikan “0” jika hasil tolakan adalah negatif.

  A26 Hadiah wang Hadiah wang tunai kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, - -kepada Kerajaan/ Kerajaan Tempatan.KerajaanTempatan Subseksyen 44(6)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  5

  A27A Hadiah wang Hadiah wang kepada institusi/organisasi yang diluluskankepada institusi oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.atau organisasi Proviso subseksyen 44(6)diluluskan

  A27B Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti A27kos sumbangan sukan yang diluluskan oleh Menteri atau badan sukan yangmanfaat kepada diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan yang dilantik di bawah Terhad kepada 7%aktiviti sukan atau Akta pembangunan Sukan 1997. daripada pendapatanbadan yang diluluskan subseksyen 44(11B) agregat di ruang A20

  A27C Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projekkos sumbangan berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri.manfaat kepadaprojek berkepentingan subseksyen 44(11C)negara yang diluluskanoleh menteri Kewangan

  A28 Hadiah artifak, Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan - -manuskrip atau berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua lukisan Pengarah Muzium Negara atau Ketua Pengarah Arkib

  Negara.subseksyen 44(6A)

  A29 Hadiah wang untuk Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi - -kemudahan menyediakan kemudahan perpustakaan awam,perpustakaan atau perpustakaan sekolah / institusi pendidikan tinggi.kepada perpustakaan subseksyen 44(8)

  A30 Hadiah lukisan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau - -kepada Balai mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan kepadaSeni Lukis Negara nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atauatau balai seni lukis balai seni lukis negeri.negeri subseksyen 44(11)

  A31 Zakat Perniagaan Terhad kepada 2.5% pendapatan agregat di A20(terhad kepada 2.5%pendapatan agregat)

  A32 Jumlah A25 tolak A26 hingga A31. - -pendapatan

  A33 Pendapatan Rujuk kepada seksyen 5 hingga seksyen 25 AKtaPerintis Kena Penggalakan Pelaburan 1986 untuk menentukan HK-PC2 -Cukai kelayakan dan membuat pengiraan.

  Amaun dari Helaian Kerja HK-PC2.

  A34 Potongan di bawah Guna Helaian Kerja HK-C30 untuk membuat HK-C30 -subseksyen 65A(a) pengiraan potongan.

  Pindahkan amaun Z dari Helaian Kerja HK-C30 keruang ini.

  A35 Potongan di bawah Guna Helaian Kerja HK-C31 untuk membuat HK-C31 -subseksyen 65A(b) pengiraan potongan.

  Pindahkan amaun Y dari Helaian Kerja HK-C31 keruang ini.

  A36 Pendapatan A32 + A33 - A34 - A35 - -bercukai

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  6

  BAHAGIAN B : CUKAI KENA DIBAYAR

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  B1 Pendapatan Pengiraan dibuat di Bahagian A Borang C1. - -bercukai Pendapatan bercukai ialah jumlah dari ruang A36

  Isikan “0” jika koperasi tidak ada pendapatanbercukai.

  B2 Pengiraan Pengiraan cukai pendapatan bagi pendapatan - -cukai bercukai selain daripada pendapatan insuranspendapatan semula alir masuk, insurans luar pesisir, insurans(atas kadar nyawa dan lain-lain pendapatan yang dikenakankoperasi) cukai atas kadar tertentu.

  Rujuk jadual dan contoh pengiraan yang disediakanseperti berikut.

  JADUAL CUKAI

  KATEGORI BANJARAN PENGIRAAN KADAR CUKAIPENDAPATAN BERCUKAI CUKAI

  RM RM % RM(a) (b) (c) (d)

  A 1 - 20,000 20,000 pertama 0 0

  B 20,001 - 30,000 10,000 berikutnya 2 200

  C 30,000 pertama 200 30,001 - 40,000 10,000 berikutnya 6 600

  D 40,000 pertama 800 40,001 - 50,000 10,000 berikutnya 9 900

  E 50,000 pertama 1,700 50,001 - 75,000 25,000 berikutnya 12 3,000

  F 75,000 pertama 4,700 75,001 - 100,000 25,000 berikutnya 16 4,000

  G 100,000 pertama 8,700100,001 - 150,000 50,000 berikutnya 20 10,000

  H 150,000 pertama 18,700150,001 - 250,000 100,000 berikutnya 23 23,000

  I 250,000 pertama 41,700250,001 dan ke atas setiap ringgit berikutnya 26 ............

  J Potongan yang dibenarkan ke atas pendapatanberasaskan kepada jumlah amaun kumpulan wang ahli-ahli 8 .............

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  7

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  B2a Cukai di atas Cara Pengiraan Cukai: - -yang pertama

  Sesuaikan amaun B1 Borang C1 (pendapatanbercukai) dengan banjaran pendapatan bercukaiyang disediakan dalam jadual cukai.

  B2b Cukai di atas Contoh:baki Pendapatan bercukai seperti B1 RM 67,657,957

  Guna Jadual Cukai untuk pengiraanseperti berikut:

  Cukai di atas RM 250,000 yang pertama RM 41,700.00Cukai di atas baki RM 67,407,957 @ 26% RM 17,526,068.82Jumlah Cukai Pendapatan RM 17,567,768.82

  Masukkan di ruang B2a dan B2b dalam Borang C1 seperti berikut:

  Cukai di atasyang pertama

  Cukai di atas baki

  B3 Pengiraan Bahagian pendapatan bercukai daripada perniagaan - -cukai insurans semula alir masuk, insurans luar pesisir,pendapatan insurans nyawa serta lain-lain perniagaan yang(atas kadar dikenakan cukai atas kadar tertentu dibuat di ruangditetapkan) B3a, B3b dan B3c.

  B3a Pecahan Amaun pendapatan bercukai dari Helaian Kerja HK-PC9 -pendapatan HK-PC9 yang kena cukai atas kadar 5%.bercukai - (Rujuk Jadual 1 Akta Cukai Pendapatan 1967)kadar 5% Contoh: Pendapatan insurans luar pesisir dan

  pendapatan insurans semula alir masuk

  Cukai pendapatan = RM 50,000 x 5%= RM 2,500

  B3b Pecahan Amaun pendapatan bercukai dari Helaian Kerja HK-PC9 -pendapatan HK-PC9 yang kena cukai atas kadar 8%.bercukai - (Rujuk Jadual 1 Akta Cukai Pendapatan 1967)kadar 8% Contoh: Pendapatan dana hayat perniagaan

  insurans nyawa

  Cukai pendapatan = RM 88,888 x 8%= RM 7,111.04

  B3c Pecahan Amaun pendapatan bercukai dari Helaian Kerja HK-PC9 -pendapatan HK-PC9 yang kena cukai atas kadar selainbercukai - daripada kadar di ruang B3a dan B3b.kadar lain

  B4 Jumlah cukai Campurkan amaun B2a, B2b, B3a, B3b dan B3c. - -pendapatan

  Atas Kadar (%)

  , , 2 0 0 0 0 5 , , 4 0 0 1 7

  2 6 , , 6 9 4 7 7 7 5 0 , , 7 6 7 5 1 7 6 8 2 8.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  8

  B5 Tolakan cukai Seseorang itu tidak layak kepada mana-mana tolakan - Lampiran B1seksyen 51 di bawah seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Akta 683)Akta Kewangan bagi dividen yang dibayar mulai 1 Januari 2008 jika:-2007 (dividen) tempoh dari tarikh orang itu memperoleh syer yang

  daripadanya dividen dibayar ke tarikh pelupusan syeritu kurang daripada 90 hari; ataudividen yang dibayar itu tidak berkenaan denganpemegangan syer biasa.

  Pemerolehan syer tersebut tidak termasuk pemerolehansyer dalam syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia.Masukkan jumlah cukai dipotong (amaun Y) dari LampiranB1 ke dalam ruang ini

  B6 Tolakan cukai Masukkan jumlah cukai dipotong (amaun B) dari - Lampiran B2seksyen 110 Lampiran B2 ke dalam ruang ini.(lain-lain)

  B7 Pelepasan cukai Pelepasan cukai berhubung dengan pendapatan yang dibawa - Lampiran Fseksyen 132 masuk ke Malaysia, di mana cukai telah dikenakan di negara

  asal.

  Rujuk Lampiran F untuk menentukan negara-negara yang telahmemeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali denganMalaysia.

  Senaraikan pendapatan, cukai yang dipotong di negara asing - Lampiran B3dan pengiraan pelepasan di bawah seksyen 132 di LampiranB3. Pindahkan amaun B dari Lampiran B3 ke ruang ini.

  Simpan dokumen asal mengenai pendapatan dan cukai yangdikenakan di negara asal dengan teratur untuk tujuan semakan.

  Rujuk kepada peruntukan Jadual 7 ACP 1967 untuk membuat Terhadpengiraan kredit. kepada B4

  B8 Pelepasan cukai Pelepasan cukai berhubung dengan pendapatan yang dibawaseksyen 133 masuk ke Malaysia, di mana cukai telah dikenakan di negara

  asal yang tidak memeterai perjanjian pengelakan pencukaiandua kali dengan Malaysia.

  Senaraikan pendapatan, cukai yang dipotong di negara asing - Lampiran B4dan pengiraan pelepasan di bawah seksyen 133 di LampiranB4.

  Simpan dokumen asal mengenai pendapatan dan cukai yangdikenakan di negara asal dengan teratur untuk tujuan semakan.

  Rujuk kepada peruntukan Jadual 7 ACP 1967 untuk membuatpengiraan kredit.

  B9 Jumlah tolakan/ Campurkan B5 hingga B8. - -pelepasan

  B10 Cukai kena B4 tolak B9. - -dibayar

  B11 Cukai kena B9 tolak B4. - Lampiran B1,dibayar balik B2, B3 dan

  Ruang ini berkenaan jika jumlah tolakan dan pelepasan di B4ruang B9 melebihi jumlah di ruang B4.(Bagi kes ‘Cukai Kena Dibayar Balik’ sila isi ruang M7, M8dan M9 di muka surat 8 borang C1)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  9

  BAHAGIAN C : KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2010

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  C1 Cukai kena Amaun dari ruang B10. - -dibayar

  Sila isi “0” dalam ruang ini jika layak mendapatbayaran balik seperti di ruang B11.

  C2 Bayaran Bayaran ini tidak termasuk amaun tunggakan di - -ansuran yang mana amaun tersebut akan di ambil kira untuk cukaitelah dijelaskan tahun taksiran kebelakangan.

  C3 Baki cukai C1 tolak C2. - -kena dibayar Jika amaun C2 melebihi amaun C1, isikan ‘0’ di

  ruang ini.

  Bayaran boleh dibuat melalui:-Kaunter CIMB Bank Bhd. (CIMB), Public Bank BerhadPBB,Malayan Banking Bhd. (Maybank) dan EON Bankdengan menggunakan slip bayaran yang disediakanoleh pihak bank.Auto Teller Machine (ATM), PBB dan Maybank.Perbankan internet CIMB, PBB, Maybank, EON Bank,Citibank dan perbankan telefon Maybank.e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange)dilaman web LHDNM, http:www.hasil.gov.my.Kaunter LHDNM dengan menggunakan slippengiriman bayaran (CP207) yang dilampirkanbersama borang nyata; ataupos ke alamat LHDNM seperti dinyatakandi belakang CP207

  • Kaunter Pos Malaysia Berhad dan Pos Online.

  C4 Cukai terlebih C2 tolak C1. - -bayar

  Pelarasan antara cukai kena dibayar dan cukai telah dibayar (melalui skim ansuran) dibuat dalam bahagianini.

  PERINGATANSelepas selesai pengiraan cukai dari Bahagian A hingga Bahagian C, koperasi diingatkan supaya mengisi bahagian‘Kedudukan Cukai’ di muka surat 1 Borang C1 2010 dengan menandakan ‘X’ dalam satu petak yang berkenaansahaja.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  10

  BAHAGIAN D : PERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DAN POTONGAN DUA KALI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  D1 Kod tuntutan Isikan kod tuntutan dan amaun. - Lampiran Dhingga dan Amaun

  D10

  D11 Jumlah dituntut Campurkan amaun D1 hingga D10. - -

  Bahagian ini menyediakan ruang untuk melaporkan tuntutan-tuntutan disenaraikan yang dibuat dalampengiraan pendapatan larasan dan pendapatan berkanun perniagaan. Rujuk kepada Lampiran D untuk menentukanjenis tuntutan dan kod tuntutan yang berkenaan. Tuntutan ini dibahagikan kepada tiga (3) kelompok iaitu:

  (1) Perbelanjaan khas - Kod 101 hingga 145

  (2) Potongan selanjutnya - Kod 201 hingga 218

  (3) Potongan dua kali - Kod 301 hingga 312

  Dapatkan amaun yang dituntut daripada pengiraan pendapatan larasan di Lampiran A1. Masukkan kod yangtepat dalam ruang-ruang di bahagian ini. Bagi perbelanjaan yang dikategorikan sebagai “potongan selanjutnya”,amaun yang perlu dimasukkan ialah potongan tambahan kepada amaun perbelanjaan asal yang telah dituntutdalam akaun.

  BAHAGIAN E : TUNTUTAN ELAUN JADUAL 3

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  E1 Perniagaan Nombor 1 (sama dengan perniagaan 1 di ruang C1) HK-PC1 -atau

  E1a Amaun Elaun modal yang dituntut dalam tahun semasa HK-PC9diserap untuk perniagaan 1. Rujuk kepada helaian kerja yang (yang

  berkenaan untuk jumlahnya. manaberkenaan)

  E1b Baki Baki elaun modal yang tidak dapat diserap olehhantar pendapatan perniagaan 1 dalam tahun semasa.hadapan Isikan “0” jika tiada.

  E2 Keterangan seperti E1 untuk perniagaan 2 hingga 5.hingga

  E5

  E6 Perkongsian Nombor 1 (sama dengan perkongsian 1 di ruang C6 HK-PC1 -dalam Borang C1).

  E6(a) Amaun Elaun modal yang dituntut dalam tahun semasadiserap untuk perkongsian 1 dalam Helaian Kerja HK-PC1.

  E6(b) Baki Baki elaun modal yang tidak dapat diserap olehhantar pendapatan perniagaan 1 dalam tahun semasa.hadapan Isikan “0” jika tiada.

  E6 Keterangan seperti E6 untuk perkongsian 2 hingga 5.hingga

  E10

  Bahagian ini menyediakan ruang untuk melaporkan tuntutan elaun modal yang dibuat dalam pengiraanpendapatan berkanun perniagaan.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  11

  BAHAGIAN F : TUNTUTAN KERUGIAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  F1 Kerugian Buat pelarasan kerugian dalam Helaian Kerja HK-F1. HK-PC1 -perniagaan/ atauperkongsian Masukkan baki kerugian yang tidak diserap sahaja HK-PC9

  dalam ruang ini. (yangIsikan “0” jika kerugian diserap sepenuhnya. mana

  berkenaan)Rujuk juga kepada keterangan di A21. dan HK-F1

  F1A Kerugian Gunakan lampiran dan helaian kerja yang berkenaan HK-PC2 -Perintis untuk membuat pengiraan dan pelarasan kerugian. dan

  HK-F2Amaun dituntut Amaun D dari Helaian Kerja HK-F2.

  Baki hantar Amaun E dari Helaian kerja HK-F2.Hadapan

  Bahagian ini menyediakan ruang bagi melaporkan baki kerugian perniagaan yang dihantar hadapan untukditolak daripada pendapatan dan cukai tahun taksiran akan datang.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  G1 Perbelanjaan Rujuk keterangan di ruang A23. - -Jadual 4

  Masukkan baki perbelanjaan yang tidak diserap diruang A23 (baki hantar hadapan) ke ruang ini.

  Isikan “0” jika tiada baki.

  G2 Perbelanjaan Tidak berkenaan. - -Jadual 4B

  G3 Elaun Rujuk kepada seksyen 133A dan Jadual 7A ACP 1967. - -Jadual 7A untuk menentukan kelayakan dan membuat pengiraan.

  G4 Elaun Cukai Rujuk kepada seksyen 26 hingga 28 Akta Penggalakan HK-PC4 A1Pelaburan Pelaburan 1986 (APP 1986) untuk menentukan

  kelayakan dan seksyen 29 hingga 29H Akta yangsama untukmembuat pengiraan mengikut jeniskelulusan.Simpan pengiraan insentif dan dokumen asal berhubungdengan perbelanjaan modal yang layak untuk semakan.Gunakan lampiran dan helaian kerja tersebut untukmembuat pengiraan dan pelarasan.

  Amaun diserap Amaun H4 dari Helaian Kerja HK-PC4.Baki hantar Amaun H5 dari Helaian Kerja HK-PC4.hadapan

  BAHAGIAN G : TUNTUTAN INSENTIF

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  12

  BAHAGIAN H: PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  H1 Pendapatan Guna Helaian Kerja HK-J untuk melapor pendapatan HK-J -bercukai tahun ini dan simpan pengiraan cukai yang berkenaankebelakangan untuk semakan.yang belumdilaporkan (jika ada)

  BAHAGIAN K: MAKLUMAT KEWANGAN KOPERASI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  K1 Kod Isi kod perniagaan (rujuk Lampiran G) bagi perniagaan - Lampiran GPerniagaan utama sahaja. Jika mempunyai lebih daripada satu

  perniagaan utama, isi kod perniagaan bagi perniagaanyang mempunyai perolehan yang terbesar.

  K2 Jualan atau Jumlah pendapatan kasar termasuk pendapatan - -perolehan terakru.

  K3 Stok awal Stok awal barangan siap seperti dalam Akaun - -Perdagangan.

  K4 Belian dan Jumlah belian kasar tolak diskaun dan rebat berkaitan - -kos dengan perniagaan utama, K1 dan kos pengeluaranpengeluaran daripada Akaun Pengilangan.

  K5 Stok akhir Stok akhir barangan siap seperti dalam Akaun - -Perdagangan.

  K6 Kos jualan K3 campur K4 tolak K5. - -isikan “0” jika tiada.

  K7 Untung / Jika untung, K2 tolak K6 - -Rugi kasar atau

  K6 tolak K2 untuk rugi.Tandakan “X” jika nilai adalah negatif (rugi).

  BAHAGIAN J: PELUPUSAN ASET DI BAWAH AKTA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH 1976

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  J1 Telah melupuskan Masukkan ‘1’ dalam petak untuk ‘Ya’ sekiranya ada HK-J -aset dalam tahun melupuskan aset dalam tahun 2010 atau ‘2’ jika2010 ‘tidak’

  J2 Telah melaporkan Ruang ini hanya perlu diisi jika J1 = Ya. HK-J -pelupusan kepada Masukkan ‘1’ dalam petak untuk ‘Ya’ jika telahLHDNM melaporkan pelupusan berkenaan kepada LHDNM(Jika J1 = ‘Ya’) atau ‘2’ jika tidak. Sekiranya belum dilaporkan, sila

  hubungi cawangan LHDNM yang mengendalikan fail

  cukai pendapatan pelupus.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  13

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  K8 Pendapatan Jumlah pendapatan kasar dari punca perniagaan - -perniagaan lain selain daripada K1.

  K9 Pendapatan Jumlah pendapatan sewa. - -sewa

  K10 Pendapatan Jumlah pendapatan faedah. - -faedah

  K11 Pendapatan Jumlah pendapatan dividen. - -dividen

  K12 Pendapatan Jumlah pendapatan kasar dari semua punca bukan - -lain perniagaan selain daripada K9 hingga K11. Ini termasuk

  bahagian perolehan luar biasa yang layak dikenakancukai dan pendapatan di bawah subseksyen 4(f) ACP 1967.

  K13 Faedah Jumlah semua perbelanjaan faedah kecuali faedah - -pinjaman sewa beli dan faedah pajakan.

  K14 Gaji dan upah Ini termasuk bonus, elaun, bayaran kerja lebih masa - -dan gaji cuti seperti dalam Akaun Untung Rugi.

  K15 Sewa Jumlah yang dibayar untuk sewa premis, tanah, - -kenderaan, peralatan dan lain-lain sewaan yang dituntutdalam Akaun Untung Rugi.

  K16 Hutang lapuk Hutang perdagangan yang dihapuskira. - -

  K17 Perbelanjaan Jumlah yang dituntut seperti dalam Akaun Untung Rugi. - -lain

  K18 Jumlah Jumlah perbelanjaan dari K13 hingga K17. - -perbelanjaan

  K19 Untung/Rugi Untung atau rugi bersih seperti dalam Akaun Untung - -bersih Rugi.

  K20 Perbelanjaan Rujuk kepada perenggan 1.2.3 Bahagian II Buku - -yang tidak Panduan ini.dibenarkan

  K21 Kenderaan Kos asal aset tetap atau penilaian semula terkini - -(bukan nilai buku bersih). Nilai yang diambil kira adalahnilai buku sebelum tolak susut nilai.Isikan “0” jika tiada.

  K22 Loji dan Keterangan seperti K21. - -jentera

  K23 Tanah dan Keterangan seperti K21. - -bangunan

  K24 Aset tetap lain Keterangan seperti K21. - -

  K25 Jumlah aset Jumlah dari K21 hingga K24. - -tetap

  K26 Pelaburan Kos pelaburan dan simpanan tetap. - -

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  14

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  K27 Stok Amaun seperti dalam Kunci Kira-kira. - -

  K28 Penghutang Penghutang dagangan seperti dalam Kunci Kira-kira. - -dagangan

  K29 Penghutang lain Penghutang lain seperti dalam Kunci Kira-kira. - -

  K30 Baki tunai Amaun seperti dalam Kunci Kira-kira. - -

  K31 Baki dalam bank Amaun seperti dalam Kunci Kira-kira. - -

  K32 Aset semasa Aset semasa selain daripada K27 hingga K31. - -lain

  K33 Jumlah aset Jumlah aset semasa dari K27 hingga K32. - -semasa

  K34 Jumlah aset Campurkan K25, K26 dan K33. - -

  K35 Pemiutang Amaun seperti dalam Kunci Kira-kira. - -dagangan

  K36 Pemiutang lain Pemiutang selain daripada pemiutang dagangan dan - -pinjaman daripada pengarah.

  K37 Lain-lain liabiliti Amaun seperti dalam Kunci Kira-kira. - -

  K38 Jumlah liabiliti Jumlah dari K35 hingga K37. - -

  K39 Dana Amaun seperti dalam Kunci Kira-kira. - -

  K40 Jumlah liabiliti K38 campur K39. - -dan dana

  K41 Amaun Kumpulan wang ahli-ahli pada hari pertama tempoh - -Kumpulan Wang asas.Ahli-ahli padahari pertama Rujuk kepada perenggan 12(2) Jadual 6.tempoh asas

  K42 Amaun yang Jumlah amaun yang dipindahkan/dibayar dalam tempoh - -dipindahkan asas kepada sesuatu institusi pelajaran atau pertubuhankepada koperasi atau Tabung Amanah Pelajaran Koperasi.Kumpulan WangRizab Berkanun Rujuk kepada subseksyen 65A(a).dalam tempohasas di bawahsubseksyen65A(a)

  K43 Amaun di bawah Amaun yang dikira bersamaan lapan peratus (atau - -subseksyen peratusan lain yang telah ditetapkan) daripada65A(b) kumpulan wang ahli-ahli.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  15

  BAHAGIAN L : MAKLUMAT CUKAI PEGANGAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  L1 107A Cukai pegangan seksyen 107A. HK-M -Jumlah Kasar DibayarAmaun kasar bahagian perkhidmatan kontrak yangdibayar kepada kontraktor bukan mastautinmengikut peruntukan seksyen 107A.Jumlah Cukai Yang Dipegang Dan DiremitKepada LHDNM10% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(a)]Tambah3% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(b)].(Peraturan dan prosedur membuat bayaran kepadaCawangan Pungutan LHDNM hendaklah dipatuhi).Jumlah Bersih DibayarJumlah KasarTolakJumlah Cukai Dipegang dan Diremit kepada LHDNM

  L2 109 Cukai pegangan seksyen 109 Kadar cukai HK-M -seperti ditetapkan dalam Perjanjian PengelakanPencukaian Dua Kali (Rujuk Lampiran F)Jumlah Kasar DibayarJumlah Cukai Dipegang Amaun daridan Diremit kepada LHDNM HK- MJumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L1

  L3 109A Cukai pegangan seksyen 109A Kadar cukai 15% HK-M -

  Jumlah Kasar DibayarJumlah Cukai Dipegang Amaun daridan Diremit kepada LHDNM HK- MJumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L1

  L4 109B Cukai pegangan seksyen 109B Kadar cukai HK-M -seperti ditetapkan dalam Perjanjian PengelakanPencukaian Dua Kali (Rujuk Lampiran F)Jumlah Kasar DibayarJumlah Cukai Dipegang Amaun daridan Diremit kepada LHDNM HK- MJumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L1

  L5 109F Cukai pegangan seksyen 109F Kadar cukai seperti HK-M -ditetapkan dalam Bahagian XIII Jadual 1 ACP 1967iaitu 10% atas jumlah kasar perolehan atau keuntungandi bawah subseksyen 4(f) yang diperoleh dari Malaysia.

  Jumlah Kasar DibayarAmaun kasar bayaran yang dibuat kepada bukanpemastautin

  Jumlah Cukai yang Dipegang Amaun daridan Diremit kepada LHDNM HK- M

  Jumlah Bersih Dibayar Keterangan seperti L1

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  16

  BAHAGIAN M : MAKLUMAT KOPERASI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  M1 Alamat Alamat perniagaan utama koperasi. - -perniagaanutama

  M2 Alamat Alamat yang digunakan untuk berurusan dengan - -surat-menyurat LHDNM

  M3 Alamat premis Alamat premis di mana perniagaan utama koperasi - -perniagaan dijalankan.

  M4 Tarikh Tarikh koperasi didaftarkan. - -didaftarkan

  M5 Tempat Tempat di mana koperasi didaftarkan. - -didaftarkan

  M6 Alamat laman Alamat laman web atau blog (jika ada). - -web / blog

  M7 Nama bank Nama bank di mana akaun bank utama koperasi - -disimpan.

  M8 Nombor akaun Nombor akaun bank utama koperasi. - -bank

  M9 Alamat bank Alamat bank berhubung M7. - -

  M10 Alamat rekod Masukkkan “1” jika rekod koperasi disimpan di alamat - -koperasi seperti M1, “2” sekiranya di M2 atau “3” jika di M3.disimpan

  M11 Alamat lain jika Isikan ruang ini sekiranya rekod koperasi disimpan di - -ruang M10 tidak alamat selain daripada M10.berkenaan

  M12 Nombor telefon Isikan nombor telefon koperasi. - -

  M13 e-mel Masukkan nombor e-mel koperasi. - -

  M14 Maklumat Isikan maklumat pegawai-pegawai utama koperasi - -pegawai utama di ruang-ruang dari M14a hingga M14h.koperasi

  M14a Nama Nama Pengerusi, Bendahari dan Setiausaha koperasi. - -

  M14b Nombor kad Nombor kad pengenalan/polis/tentera Pengerusi, - -pengenalan/ Bendahari dan Setiausaha koperasi.polis/tentera

  M14c Nombor pasport Nombor pasport Pengerusi, Bendahari dan Setiausaha - -koperasi.

  M14d Nombor cukai Nombor cukai pendapatan Pengerusi, Bendahari dan - -pendapatan Setiausaha koperasi.

  M14e Nombor telefon Nombor telefon/telefon bimbit Pengerusi, Bendahari dan - -Setiausaha koperasi.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  17

  BAHAGIAN N : MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANGMENYEDIAKAN BORANG NYATA INI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  N1 Nama firma Nama firma ejen cukai yang mengisi Borang C1ini. - -

  N2 Alamat firma Alamat surat-menyurat firma ejen cukai. - -

  N3 No. telefon Nombor telefon firma ejen cukai. - -

  N4 No. telefon Nombor telefon bimbit ejen cukai. - -bimbit

  N5 e-mel Alamat e-mel ejen cukai. - -

  N6 No. kelulusan Untuk diisi oleh ejen cukai yang mendapat kelulusan - -ejen cukai di bawah peruntukan perenggan-perenggan 153(3)(b)

  dan 153(3)(c) ACP 1967.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  M14f Gaji/Komisen/ Gaji/Komisen/Bonus Pengerusi, Bendahari dan - -Bonus Setiausaha koperasi.

  M14g Pegangan Peratusan pegangan ekuiti Pengerusi, Bendahari - -ekuiti (%) dan Setiausaha koperasi.

  M14h Amaun elaun Amaun elaun yang diterima oleh Pengerusi, Bendahari - -dan Setiausaha koperasi.

  M15 Maklumat lima Masukkan maklumat lima ahli lembaga koperasi di - -ahli lembaga ruang-ruang dari M15a hingga M15e.koperasi

  AKUAN

  Pengakuan ini hendaklah dibuat oleh pemegang jawatan dalam koperasi yang dinamakan dalam seksyen75 ACP 1967. Borang yang tidak diperakui dan ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan akan dikembalikankepada koperasi. Penalti akan dikenakan jika berlaku kelewatan dalam mengembalikan semula borangtersebut kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

  Sila baca peringatan di Borang C1 sebelum menurunkan tandatangan dalam borang nyata tersebut.Isikan tarikh dan jawatan dengan jelas.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  18

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  18

  1. LAMPIRAN

  Pendahuluan

  Lampiran ini disediakan untuk membolehkan pihak koperasi membuat pengiraan pendapatan larasan perniagaandaripada akaun untung rugi dan lembaran imbangan yang diaudit. Rujuk kepada peruntukan perundanganyang disenaraikan di perenggan 1.2 sebagai panduan dalam membuat pelarasan. Sila maklum bahawalampiran ini hanyalah satu kemudahan bagi membantu pihak koperasi mengira pendapatan larasan perniagaandengan betul dan teratur.

  Lampiran-lampiran yang disediakan adalah seperti berikut:

  Lampiran Kegunaan

  A1 Pengiraan pendapatan larasan untuk perniagaan.

  A2 Pengiraan pendapatan larasan bagi perniagaan insurans hayat.

  A3 Pengiraan pendapatan larasan bagi perniagaan insurans am.

  B1 Senarai pendapatan dividen dan pengiraan tolakan cukai di bawah seksyen 51 Akta Kewangan2007 (Akta 683) berhubung dividen.

  B2 Pengiraan tolakan cukai di bawah seksyen 110 ACP 1967 berhubung dengan pendapatan selaindividen.

  B3 Tuntutan kredit seksyen 132 bagi pendapatan daripada negara Perjanjian Pengelakan PencukaianDua Kali.

  B4 Tuntutan kredit seksyen 133 bagi pendapatan daripada negara bukan Perjanjian PengelakanPencukaian Dua Kali.

  B5 Butir-butir harta tanah dan penerimaan sewa.

  C Senarai kadar pertukaran wang asing (purata tahunan).

  D Senarai kod tuntutan bagi perbelanjaan khas, potongan selanjutnya dan potongan dua kali.

  E Senarai kod negara.

  F Senarai negara yang mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysiadan kadar cukai pegangan atas pembayaran kepada bukan pe,astautin.

  G Senarai kod perniagaan.

  H Senarai Ketetapan Umum Ketua Pengarah.

  I Senarai garis panduan dan borang permohonan untuk tuntutan insentif dan galakan cukai.

  Bahagian II – Lampiran dan Helaian Kerja

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  19

  Pengasingan Pendapatan Mengikut Punca

  Pendapatan perniagaan perlu diasingkan mengikut punca seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 5 AktaCukai Pendapatan (ACP) 1967.

  Jika koperasi hanya menjalankan satu perniagaan, guna perniagaan 1. Mulai tahun 2004, perniagaan inidikenali dengan “perniagaan 1”. Pengenalan ini akan berkekalan sehingga perniagaan/koperasi dibubarkan.Perniagaan yang lain akan menggunakan “perniagaan 2” dan seterusnya. Dalam melapor pendapatan di BorangC1, pengenalan ini hendaklah digunakan.

  Jika peruntukan akta memerlukan pengasingan punca pendapatan, setiap pengasingan itu dianggap satuperniagaan yang berasingan dan cara pengenalan di atas mestilah dipatuhi.

  Contoh:

  Industri insurans – 5 sumber pendapatan:

  (i) Pendapatan dana hayat(ii) Pendapatan dana pemegang saham(iii) Pendapatan insurans am(iv) Pendapatan insurans semula alir masuk(v) Pendapatan insurans luar pesisir

  Syarikat* perintis – 2 sumber pendapatan:

  (i) Pendapatan daripada aktiviti/keluaran yang digalakkan(ii) Pendapatan daripada aktiviti/keluaran tidak digalakkan

  Syarikat* diberi galakan Elaun Cukai Pelaburan – 2 sumber pendapatan:

  (i) Pendapatan daripada aktiviti/keluaran yang digalakkan(ii) Pendapatan daripada aktiviti/keluaran tidak digalakkan

  Koperasi menjalankan perniagaan pajakan – 2 sumber pendapatan

  (i) Pendapatan daripada perniagaan pajakan(ii) Pendapatan daripada perniagaan sewa-beli dan lain-lain

  (Sila rujuk Peraturan-Peraturan Pajakan 1986 yang dikeluarkan olehLHDNM)

  * “Syarikat” berhubungan dengan pertanian termasuk koperasiberasaskan pertanian - Akta Penggalakan Pelaburan 1986.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  20

  1.1 LAMPIRAN A1 - Pengiraan Pendapatan Larasan Bagi Perniagaan

  Lampiran ini disediakan untuk membolehkan pihak koperasi membuat pengiraan pendapatan larasan perniagaandaripada Akaun Untung Rugi dan Lembaran Imbangan yang diaudit selain daripada perniagaan insurans(bagi perniagaan insurans gunakan Lampiran A2 dan A3).

  Guna satu lampiran untuk satu punca perniagaan.

  Guna akaun yang telah diaudit untuk membuat pindahan data ke lampiran ini.

  Ruang Perkara Keterangan

  A BAKI DALAM AKAUN Pindahkan baki dalam Akaun Untung Rugi ke ruang ini. MasukkanUNTUNG RUGI amaun untung ke dalam ruang amaun (+) dan rugi dalam amaun

  (-).

  PENGASINGAN Semak semula Akaun Untung Rugi dan keluarkan pendapatan bukanPENDAPATAN perniagaan seperti yang dilaporkan dalam Akaun Untung Rugi.MENGIKUT KELAS Masukkan setiap kelas pendapatan ke dalam petak seperti yang

  disediakan.

  B JUMLAH Campur semua pendapatan dividen, sewa, royalti, faedah danPENDAPATAN pendapatan seksyen 4ABUKAN PERNIAGAAN

  C JUMLAH A tolak BPENDAPATANPERNIAGAAN

  D PELARASAN Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan kerugian yang tidakPENDAPATAN dibenarkan. Nyatakan jenis kerugian di ruang perkara dan isikanPERNIAGAAN amaun.(1.TAMBAH)

  Contoh:

  Rugi jualan kereta WFB 3305 RM4,000

  Rugi jualan mesin pemotong RM3,000

  PELARASAN Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan keuntungan yang tidakPENDAPATAN boleh dicukai sebagai pendapatan perniagaan. Masukkan jenisPERNIAGAAN keuntungan di bawah perkara dan isikan amaun.(4.TOLAK)

  Contoh:

  Untung jualan kereta WBM 5482 RM10,000Untung jualan mesin jahit RM2,000

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  21

  PELARASAN Semak dan kenal pasti “pendapatan kasar” (jika ada) dalam lembaranPENDAPATAN imbangan yang tidak diambil kira dalam Akaun Untung dan Rugi.PERNIAGAAN Rujuk kepada perenggan 1.2.1 mengenai peruntukan perundangan(5.TAMBAH) berhubung dengan “pendapatan kasar perniagaan”.

  Nyatakan jenis pendapatan dan isikan amaun.

  Contoh: Bayaran gantirugi di bawah kontrak RM100,000

  JUMLAH D3 tolak D4 tambah D5.

  E PELARASAN Buat pengiraan perbelanjaan yang dihadkan mengikut garisPERBELANJAAN panduan yang disediakan oleh LHDNM dan isikan amaun.PERNIAGAAN(1.TAMBAH) Perbelanjaan/kenaan yang tidak dibenarkan – mengikut

  subseksyen 39(1) dan seksyen-seksyen lain.

  Buat pelarasan perbelanjaan yang tidak boleh dibenarkan mengikutperundangan cukai pendapatan. Guna perenggan 1.2.3. sebagaipanduan. Nyatakan jenis perbelanjaan di ruang perkara dan isikanamaun.

  Contoh:Keraian RM10,000Denda cukai pendapatan RM1,000

  PELARASAN Semak lembaran imbangan dan kenal pasti perbelanjaan yangPERBELANJAAN dibenarkan mengikut perundangan tetapi tidak diambil kira dalamPERNIAGAAN Akaun Untung Rugi. Rujuk kepada perenggan 1.2.2. sebagai panduan.(2.TOLAK) Nyatakan jenis perbelanjaan dan isikan amaun.

  Contoh:Gaji ahli lembaga koperasi RM20,000

  Perbelanjaan/tuntutan insentif

  Buat semua tuntutan perbelanjaan insentif di ruang ini. Rujukkepada Lampiran D untuk menentukan jenis tuntutan dan isikanamaun.

  Contoh:Penggajian pekerja cacat RM12,000Latihan diluluskan RM50,000

  JUMLAH E1 tolak E2.

  F PENDAPATAN/ Kira keuntungan larasan dengan membuat tolakan danKERUGIAN LARASAN tambahan C, D6 dan E3.

  Angka positif (+) : pendapatan larasanAngka negatif (-) : kerugian larasan

  Ruang Perkara Keterangan

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  22

  1.2 SENARAI PERUNTUKAN PERUNDANGAN BERHUBUNG DENGAN PENDAPATAN KENA CUKAI DANPERBELANJAAN DIBENARKAN BAGI PUNCA PERNIAGAAN

  1.2.1 Pendapatan Kasar Perniagaan

  Perundangan Perkara

  12 Pendapatan kasar perniagaan yang diperolehi daripada Malaysia.

  22(2)(a)(i) Penerimaan, gantirugi, bayar balik, pampasan, penerimaan bayaran insurans danpenerimaan lain bagi perbelanjaan yang telah dibenarkan dalam pengiraan pendapatanlarasan.

  22(2)(a)(ii) Bayaran gantirugi di bawah kontrak.

  22(2)(b) Pampasan kerana kehilangan pendapatan daripada punca berkaitan.

  24(1) Hutang perniagaan bagi tempoh sebelum dan dalam tempoh semasa yang bolehdiambil kira.

  24(2) Harga pasaran ambilan stok untuk kegunaan sendiri.

  30(1)(a) Hutang lapuk pulih.

  30(1)(b) Peruntukan spesifik hutang ragu yang tidak diperlukan lagi.

  30(2)(a)/(b) Bayaran balik cukai daftar gaji/bayaran balik cukai perolehan.

  30(3) Perbelanjaan pulih seperti yang ditakrif di bawah Jadual 2.

  30(4) Amaun yang dilepaskan bagi jenis perbelanjaan yang telah dibenarkan di bawahperenggan 33(1)(a),(b) atau (c).

  – Pendapatan selain dari di atas.

  1.2.2. Perbelanjaan Yang Dibenarkan

  Perundangan Perkara

  33(1) Perbelanjaan dan bayaran yang dibuat untuk memperolehi pendapatan kasar.

  33(1)(a) Faedah dikenakan untuk pinjaman yang digunakan untuk menjalankan perniagaan,membiayai pembelian aset yang digunakan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatankasar, terhad kepada subseksyen 33(2).

  33(1)(b) Sewa dibayar untuk tanah atau bangunan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatankasar.

  33(1)(c) Perbelanjaan pembaikan premis perniagaan, loji, jentera dan lekapan.Perbelanjaan lain seperti:

  (i) Perbelanjaan mengganti, memperbaiki dan mengubahsuai alat, perkakas ataubenda yang digunakan di mana elaun modal tidak layak dituntut.

  (ii) Perbelanjaan pengangkutan dan penghantaran.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  23

  34(6)(a)/(b) Cukai daftar gaji/cukai perolehan yang dibayar.

  34(6)(c) Perbelanjaan modal bersamaan dengan amaun yang boleh dibenarkan di bawah Jadual 2.

  34(6)(d) Perbelanjaan menanam semula tanaman (berhubung dengan perusahaan kebun/ladang).

  34(6)(e) Peralatan untuk pekerja kurang upaya, atau belanja pengubahansuaian/penambahbaikanpremis perniagaan bagi kemudahan pekerja kurang upaya

  34(6)(f) Terjemahan atau penerbitan buku yang diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka

  34(6)(g) Perbelanjaan perpustakaan

  34(6)(h) Perbelanjaan kebajikan

  34(6)(ha) Perbelanjaan menyediakan infrastruktur berkaitan perniagaan yang jugamemberikankemudahan kepada orang awam, tertakluk kepada kelulusan Menteri Kewangan

  34(6)(i) Perbelanjaan pusat penjagaan kanak-kanak untuk pekerja sendiri

  34(6)(j) Penubuhan kumpulan kesenian yang diluluskan

  34(6)(k) Perbelanjaan menaja aktiviti kesenian, kebudayaan atau warisan tempatan serta negara-negara asing–terhad kepada RM200,000 bagi penajaan kesenian, kebudayaan atauwarisan negaraasing–terhad kepada RM500,000 bagi keseluruhan perbelanjaan

  34(6)(l) Biasiswa kepada pelajar sepenuh masa di peringkat diploma dan ijazah

  34(6)(m) Perbelanjaan memperolehi akreditasi untuk makmal pengujian dan kalibrasi atausebagaibadan pensijilan

  34(6)(n) Latihan amali kepada individu bukan pekerja34(6)(o)Perbelanjaan aktiviti piawaianantarabangsa yang diluluskan oleh Jabatan PiawaianMalaysia–Perbelanjaan selaindari di atas

  – Perbelanjaan selain dari di atas.

  1.2.3 Perbelanjaan Yang Tidak Dibenarkan

  Perundangan Perkara

  33(2) Faedah yang tidak boleh ditolak daripada pendapatan perniagaan.

  34(4) Caruman kepada skim yang diluluskan yang melebihi 19% daripada saraan pekerja.

  39(1)(a) Perbelanjaan peribadi dan domestik dalam apa jua bentuk.

  39(1)(b) Perbelanjaan yang dilakukan tidak kesemuanya dan semata-mata untuk menghasilkanpendapatan kasar.

  Contoh:

  Perbelanjaan mencetak dan mengedar laporan tahunan dan kos mengadakanmesyuarat agung dan mesyuarat tergempar

  Perbelanjaan untuk penyenaraian dalam bursa saham

  Perbelanjaan sebelum perniagaan bermula atau perbelanjaan untuk menutupperniagaan

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  24

  Perundangan Perkara

  Perbelanjaan guaman berhubung dengan perolehan aset atau untuk urusanperibadiDerma

  Denda atas kesalahan melanggar undang-undang termasuk denda dan perbelanjaanrayuan cukai pendapatan

  Perbelanjaan hadiah (kecuali untuk pekerja sendiri)

  Bayaran keahlian kelab dan yuran ahli kelab persendirian

  Bayaran untuk pinjaman dan perjanjian agensi

  Pembelian aset dan perbelanjaan yang seumpama dengannya

  Perbelanjaan lain

  39(1)(c) Modal ditarik balik atau sebarang jumlah digunakan atau bermaksud digunakan sebagaimodal.

  39(1)(d) Bayaran kepada kumpulan wang simpanan yang tidak diluluskan.

  39(1)(e) (i) Perbelanjaan lombong yang layak (Jadual 2).

  (ii) Perbelanjaan pertanian/hutan yang layak (Jadual 3).

  (iii) Perbelanjaan carigali yang layak (Jadual 4).

  39(1)(f) Bayaran faedah atau royalti kepada bukan pemastautin tanpa mematuhi seksyen 109.

  39(1)(g) Bayaran lesen atau permit membalak yang dibayar kepada pihak lain selain daripadaKerajaan Negeri.

  39(1)(i) Bayaran kontrak yang dibuat tanpa mematuhi seksyen 107A.

  39(1)(j) Bayaran kepada bukan pemastautin tanpa mematuhi seksyen 109B.

  39(1)(k) Bayaran sewa kenderaan bukan komersil melebihi RM50,000.

  39(1)(l) Keraian.

  39(1)(m) Perbelanjaan tambang cuti percuma untuk pekerja.

  – Semua jenis peruntukan selain daripada peruntukan hutang ragu spesifik, termasukhutang ragu am.

  Kaedah 1974 Perbelanjaan penubuhan syarikat yang modal dibenarkan melebihi RM500,000.

  – Perbelanjaan berhubung dengan penambahan modal dibenarkan dan modal berbayar.

  – Perbelanjaan profesional berhubung dengan perolehan aset tetap atau pelaburan.

  – Pengubahsuaian dan tambahan kepada bangunan.

  – Perbelanjaan selain dari di atas.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  25

  1.3 PERINGATAN

  Ambil perhatian perkara-perkara berikut apabila membuat pelarasan. Dokumen dan bukti bertulis perludisimpan dengan teratur kerana “onus-of-proof” atau bukti kesahihan tuntutan sebarang perbelanjaan adalahtanggungjawab koperasi. Sebarang tuntutan/pelarasan yang tidak disokong dengan dokumen yang mencukupitidak dibenarkan bila auditan cukai dibuat dan penalti mungkin dikenakan.

  Berikut adalah perkara-perkara dan dokumen yang perlu disediakan dan disimpan bersama-sama pelarasanpendapatan dan pengiraan cukai.

  1.3.1 Pelarasan Pendapatan atau Perbelanjaan

  Setiap pelarasan hendaklah disokong dengan:Analisis pendapatan dan perbelanjaanAkaun subsidiariResit/inbois

  1.3.2 Bayaran kontrak/subkontrak (melebihi RM100,000), bayaran komisen dan sewa (melebihiRM50,000) dan lain-lain bayaran khidmat yang dikontrak kepada pemastautin (melebihi RM50,000)

  Nama, alamat, nombor kad pengenalan dan amaun yang diterima oleh setiap penerimaJenis kontrak/komisen/khidmatJenis aset yang disewa

  1.3.3 Bayaran kontrak kepada bukan pemastautin (penerimaan oleh kontraktor bukan mastautin -seksyen 107A digunapakai)

  Nama, jenis, lokasi dan tempoh projekNilai keseluruhan kontrak dan nilai bahagian perkhidmatan kontrakBayaran kontrak dan bahagian perkhidmatan kontrak dalam tahun taksiran semasaNama, alamat, nombor rujukan cukai atau nombor pasport kontraktor asing

  1.3.4 Bayaran fi mengurus (management fee) kepada penerima mastautin Nama, alamat, nombor kad pengenalan dan amaun yang dibayar

  Pertalian antara syarikat dengan penerima jika adaAsas bayaranPerjanjian perkhidmatan atau dokumen berkaitan

  1.3.5 Bayaran/Fi bagi khidmat profesional atau teknikal atau pengurusan dan sewa kepada bukanpemastautin (pendapatan seksyen 4A)

  a) Bayaran/fi profesional, teknikal atau pengurusanNama, alamat dan jumlah bayaranJenis perkhidmatan yang diberikanJika keseluruhan atau sebahagian daripada bayaran tidak dianggap pendapatan di bawahseksyen 4A, sediakan alasan dan simpan salinan perjanjian untuk tujuan semakanBukti pembayaran cukai pegangan

  b) Bayaran sewa bagi harta alihDokumen perjanjian sewaJenis harta alihNama dan alamat penerima serta jumlah bayaranJika bayaran tidak tertakluk kepada cukai pegangan, sediakan maklumat sokongan dansalinan perjanjian sewa jika adaBukti pembayaran cukai pegangan

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  26

  1.3.6 Kenaan atau agihan perbelanjaan oleh ibu pejabat kepada cawangan di Malaysia

  a) Kenaan atau agihan perbelanjaan khusus

  Analisa perbelanjaanJenis kenaan atau agihan perbelanjaanAsas pengiraan kenaan atau agihan perbelanjaanManfaat yang diperolehi oleh ibu pejabat atau cawangan berhubung dengan kenaan atau agihantersebutFungsi yang dijalankan oleh syarikat induk

  b) Agihan perbelanjaan pengurusan atau kenaan bagi khidmat gunasama

  Analisa perbelanjaanJenis perbelanjaanManfaat yang diperolehi daripada perbelanjaan tersebut

  1.3.7 Perjalanan ke luar negara

  Nama dan jawatan kakitangan yang terlibat

  Tarikh, tempat dan tujuan lawatan

  Analisis perbelanjaan dengan mengasingkan bahagian perbelanjaan peribadi

  1.3.8 Perniagaan Pemaju Perumahan

  Nama, alamat dan lokasi projek

  Pelan susun atur (layout plan) yang diluluskan

  Tarikh siap setiap fasa projek

  Kos tanah

  Analisis kos pembangunan terkumpul setiap fasa bagi setiap tahun taksiran

  Pengiraan untung atau rugi mengikut bayaran kemajuan (progressive payment) jika syarikattidak mengamalkan kaedah peratusan siap (percentage of completion method)

  1.3.9 Garis panduan dan borang permohonan tuntutan insentif/galakan cukai

  Rujuk kepada Lampiran I

  2. LAMPIRAN A2- Pengiraan Pendapatan Larasan Perniagaan Insurans Hayat

  Lampiran ini disediakan untuk membolehkan pihak koperasi yang menjalankan perniagaan insurans hayatmembuat pengiraan pendapatan larasan daripada Akaun Untung Rugi, Lembaran Imbangan yang diauditdan Akaun Ketua Pengarah Insurans (Akaun KPI) (DGI Accounts). Guna lampiran ini untuk mengira pendapatanlarasan dana hayat dan dana pemegang saham. Sebelum lampiran ini diisi sila patuhi perkara-perkaraberikut:

  2.1. Pengasingan pendapatan mengikut punca

  Rujuk kepada perenggan 60(2)(c) berhubung dengan keperluan menyimpan akaun berasingan bagidana hayat dan dana pemegang saham.

  2.2 Penggunaan pengenalan perniagaan(Perniagaan 1, 2, 3, 4 dan 5)

  Rujuk kepada buku panduan mengenai pengenalan perniagaan di muka surat 19.

  Guna perniagaan 1 bagi dana hayatGuna perniagaan 2 bagi dana pemegang saham.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  27

  2.3 Cara menguna Lampiran A2

  Ruang Keterangan

  A, B, C Pendapatan kasar Masukkan pendapatan kasar dividen, faedah dan sewadi ruang ini seperti pembahagian yang telah ditetapkanmengikut dana.

  D Pendapatan kasar dari Masukkan perolehan kasar pembahagian yangjualan pelaburan ditetapkan mengikut dana.atau hak

  E Jumlah Campurkan A, B, C dan D.

  F Surplus aktuari dipindah Dapatkan amaun daripada Akaun KPI.daripada dana hayat kedana pemegang saham

  G Jumlah pendapatan kasar Bagi dana hayat – pindahkan amaun dari E.Bagi dana pemegang saham – E tambah F.

  H Kos memperolehi dan Pelaburan dan hak yang sama di perenggan D.perbelanjaan melupuspelaburan atau hak

  I Jumlah G tolak H.

  J Defisit aktuari dilaraskan Ruang ini diisi jika F tidak berkenaan.Buat pengiraan dengan menggunakan ruang L.

  Pindahkan amaun L2 ke ruang ini.

  K Pendapatan larasan/ Bagi dana hayat – pindahkan amaun dari I.(Kerugian larasan) Bagi dana pemegang saham – I tolak J.

  L Defisit aktuari dipindahkan Dapatkan amaun daripada Akaun KPI.daripada dana pemegangsaham ke dana hayat

  L1 Perbelanjaan/tolakan Rujuk keterangan dalam lampiran.tidak dibenarkan

  L2 Defisit aktuari dilaraskan Amaun L tambah L1.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  28

  3. LAMPIRAN A3 Pengiraan Pendapatan Larasan Bagi Perniagaan Insurans Am

  Lampiran ini disediakan untuk membolehkan pihak koperasi yang menjalankan perniagaan insurans am membuatpengiraan pendapatan larasan daripada Akaun Untung Rugi, Lembaran Imbangan yang diaudit dan AkaunKetua Pengarah Insurans (Akaun KPI) (DGI accounts). Bagi koperasi yang menjalankan perniagaan insuranskomposit (insurans hayat dan insurans am) gunakan kedua-dua Lampiran A2 dan A3. Sebelum lampiran inidiisi sila patuhi perkara-perkara berikut:

  3.1 Pengasingan pendapatan mengikut punca

  Rujuk kepada perenggan 60(2) (a) dan 60(2) (b) berhubung dengan keperluan menyimpan akaun berasinganbagi perniagaan insurans am, insurans semula alir masuk dan insurans luar pesisir.

  3.2 Penggunaan pengenalan perniagaan(perniagaan 1, 2, 3, 4 dan 5)

  Rujuk kepada penerangan mengenai pengenalan perniagaan di muka surat 19.

  Guna perniagaan 1 bagi insurans am

  Guna perniagaan 2 bagi insurans semula alir masuk

  Guna perniagaan 3 bagi insurans luar pesisir

  3.3 Pengenalan perniagaan bagi perniagaan insurans komposit

  Guna pengenalan perniagaan seperti berikut:

  Perniagaan 1 - pendapatan dana hayat

  Perniagaan 2 - pendapatan dana pemegang saham

  Perniagaan 3 - insurans am

  Perniagaan 4 - insurans semula alir masuk

  Perniagaan 5 - insurans luar pesisir

  3.4 Cara mengguna Lampiran A3

  Penerangan terperinci tidak perlu dikeluarkan kerana data/maklumat boleh dipetik daripada akaun auditdan Akaun KPI.

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  29

  4. LAMPIRAN-LAMPIRAN LAIN

  Lampiran Keterangan

  B1 Tolakan cukai di bawah seksyen 51 Akta Kewangan 2007 berhubung dividen

  B2 Tolakan cukai di bawah seksyen 110 ACP 1967 berhubung pendapatan selain dividen.

  B3 Tuntutan kredit seksyen 132- Pendapatan dari negara yang tidak mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia

  B4 Tuntutan kredit seksyen 133- Pendapatan dari negara yang mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia

  B5 Butir-butir harta tanah dan pendapatan sewa diterima

  C Kadar pertukaran wang asing (purata tahunan)

  Kadar ini disediakan sebagai suatu kemudahan kepada pembayar cukai yang tidak ada maklumatmengenai kadar tukaran semasa transaksi berlaku dan pada tarikh terima pendapatan dalammata wang asing.

  D Kod tuntutan perbelanjaan khas dan lain-lain tuntutan, potongan selanjutnya dan potongan duakali

  E Kod negara

  F Senarai negara yang mempunyai Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali dengan Malaysia

  Rujuk kepada lampiran ini untuk menentukan kadar cukai bagi pendapatan faedah,royalti dan teknikal

  Semak senarai negara dalam lampiran ini untuk menentukan kelayakan tuntutan kreditdi bawah seksyen 132

  G Kod perniagaan

  H Senarai Ketetapan Umum Ketua Pengarah

  Senarai Ketetapan Umum yang telah dikeluarkan oleh LHDNM. Butiran ketetapan boleh diperolehdari laman web:

  http://www.hasil.gov.my

  I Senarai garis panduan dan borang permohonan untuk tuntutan insentif

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  30

  5. HELAIAN KERJA

  Helaian kerja adalah kemudahan yang disediakan untuk menentukan pendapatan berkanun, pelarasan kerugian,pelarasan baki insentif dan pelarasan baki elaun modal serta maklumat penting.

  Jenis helaian kerja dan kegunaannya adalah seperti berikut:-

  Helaian Kerja Kegunaan

  HK-PC1 Perniagaan umum dan perkongsian

  Helaian kerja ini hendaklah digunakan bagi perniagaan yang tidak menikmati insentifpercukaian selain daripada perbelanjaan khas di bawah seksyen 34, potongan selanjutnyadan potongan dua kali.

  HK-PC 2 Pengiraan pendapatan berkanun bagi perniagaan perintis- seksyen 5 hingga seksyen 25 Akta Penggalakan Pelaburan 1986

  HK-PC4 Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat yang menikmati insentif Elaun CukaiPelaburan (ECP)- seksyen 26 hingga seksyen 31 Akta Penggalakan Pelaburan 1986

  HK-PC5 Pengiraan pendapatan berkanun bagi syarikat yang menikmati insentif di bawah Jadual7A, Jadual 7B dan Elaun Infrastruktur- seksyen133A dan Jadual 7A ACP 1967- sekyen 133B dan Jadual 7B ACP 1967- seksyen 41A dan seksyen 41B APP 1986

  HK-PC9 Pengiraan pendapatan berkanun bagi perniagaan insurans

  HK-C14 Pengiraan pendapatan berkanun - dividen

  HK-C15 Pengiraan pendapatan berkanun - faedah / royalti

  HK-C16 Pengiraan pendapatan berkanun - sewa

  HK-F1 Pelarasan kerugian bagi perniagaan dan perkongsian

  HK-F6 Pelarasan rebat seksyen 6B

  HK-J Pendapatan tahun kebelakangan yang belum dilaporkan

  HK-M Butir-butir bayaran kepada bukan mastautin yang melibatkan cukai pegangan

  HK-C30 Potongan yang diperuntukkan khusus di bawah subseksyen 65A(a)

  HK-C31 Potongan yang diperuntukkan khusus di bawah subseksyen 65A(b)

 • Buku Panduan Borang C1 Sistem Taksir Sendiri

  31

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  A. 1. Pendapatan Larasan Perniagaan(Jika rugi, masukkan “0” ke ruang ini dan pindahkanamaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2yang mana berkenaan)

  2. Tambah: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH ( A1 + A 2 )

  B. Tolak: Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun A3)

  C. Pendapatan Berkanun ( A3 - B )

  D. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL

  1. Baki bawa hadapan

  Tambah:

  2. Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal Tahun Semasa

  4. JUMLAH ( D1 + D2 + D3 )

  5. Tolak: Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di perenggan B)

  6. Baki hantar hadapan ( D4 - D5 )

  HK-PC1: 1/2

  HK-PC1 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN

  Rujuk Lampiran G

  1 2 3 4 5Perniagaan

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Tahun Taksiran

 • A. 1. Pendapatan Larasan Perniagaan(Jika rugi, masukkan “0” ke ruang ini dan pindahkanamaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2yang mana berkenaan)

  2. Tambah: Kenaan Imbangan

  3. Jumlah ( A1 + A2 )

  B. Tolak: Elaun Modal (Terhad kepada amaun A3)

  C. PENDAPATAN BERKANUN( A3 - B )

  D. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL

  1. Baki bawa hadapan

  2. Tambah: Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal Tahun Semasa

  4. JUMLAH ( D1 + D2 + D3 )

  Tolak:

  5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa(amaun dari B)

  6. Baki hantar hadapan ( D4 - D5 )

  HK-PC1: 2/2

  Rujuk Lampiran G

  1 2 3 4 5Perkongsian

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Tahun Taksiran

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  1 2 3 4 5Perniagaan Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  A. 1. Pendapatan Larasan(Jika rugi, masukkan “0” ke ruang ini dan pindahkanamaun kerugian larasan ke ruang B Helaian Kerja HK-F2)

  2. Tambah: Kenaan Imbangan

  3. Jumlah ( A1 + A2 )

  B. Tolak: Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun A3)

  C. PENDAPATAN BERKANUN( A3 - B )

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan. Pilih satu sahaja. Gunakan satu helaian kerja untuk satu jenis aktiviti/keluaran digalakkan.

  KELULUSAN DI BAWAH AKTA PENGGALAKAN PELABURAN 1986:

  PERMOHONAN GALAKAN DIBUAT SEBELUM 1/1/1991)

  PENDAPATAN LARASAN DIKECUALIKAN 100%

  PERMOHONAN GALAKAN DIBUAT PADA ATAU SELEPAS 1/1/1991:

  PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN 100%

  PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN 85%

  PENDAPATAN BERKANUN DIKECUALIKAN 70%

  JENIS AKTIVITI / KELUARAN DIGALAKKAN:

  HK-PC2 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN PERINTIS

  HK-PC2: 1/2

 • E. Untuk pengiraan di bawah seksyen 21C, sila gunakan ruangan di bawah untuk memperolehipendapatan nilai tambahan.

  1. Pendapatan berkanun (amaun dari C)

  TOLAK:

  2. Pendapatan asas yang dilaraskan mengikut inflasi(Sila rujuk perenggan 21C(2A)(b) untuk pengiraan)

  3. Pendapatan nilai tambahan

  F. Sila gunakan ruangan di bawah untuk membuat tolakan kerugian (jika ada).

  1. Pendapatan larasan (amaun dari A1)

  ATAU2. Pendapatan berkanun (amaun dari C)

  G. PENGIRAAN PENDAPATAN PERINTIS DIKECUALIKAN CUKAI

  1. Amaun dari ruang D2 / E3 / F1 / F2

  TOLAK:

  2. Kerugian seksyen 21A APP 1986(Bukan aktiviti / keluaran digalakkan)

  3. Kerugian seksyen 25(2) APP 1986[Rugi perintis bawa hadapan dan rugi perintis tahunsemasa daripada perniagaan perintis lain (jika ada)](Pindahkan amaun ini ke ruang D Helaian Kerja HK-F2)

  4. PENDAPATAN PERINTIS DIKECUALIKAN CUKAI (G1 - G2 - G3)

  H. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH:

  2. Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal

  4. JUMLAH (H1 + H2 + H3)

  TOLAK:

  5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B)

  6. Baki hantar hadapan (H4 - H5)

  D. Pengiraan pendapatan berkanun kena cukai dan yang dikecualikan cukai.

  1. Pendapatan berkanun kena cukai =

  % x

  2. Pendapatan berkanun dikecualikan cukai =

  % x (C)

  (C) =

  =

  HK-PC2: 2/2

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  Rujuk Lampiran G

  1 2 3 4 5Perniagaan

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Tahun Taksiran

  A. 1. Pendapatan Larasan Perniagaan(Jika rugi, masukkan “0” ke ruang ini dan pindahkanamaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2yang mana berkenaan)

  2. Tambah: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH ( A1 + A 2 )

  B. Tolak: Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun A3)

  C. PENDAPATAN BERKANUN ( A3 - B )

  Tolak:

  D. PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN CUKAI PELABURAN (ECP)

  1. Baki ECP bawa hadapan

  2. ECP tahun semasa:

  % x =

  (perbelanjaan modal yang layak)

  3. JUMLAH ( D1 + D2 )

  E. Had sekatan % x C =Pendapatan Berkanun

  F. Elaun Cukai Pelaburan diserap: (D3 atau E, yang mana lebih rendah)

  G. PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C - F )

  HK-PC4 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT YANG MENIKMATI INSENTIF ELAUN CUKAI PELABURAN (ECP)

  HK-PC4: 1/2

 • HK-PC4: 2/2

  H. PELARASAN BAKI ELAUN CUKAI PELABURAN

  1. Baki bawa hadapan

  2. Tambah: Tuntutan tahun semasa

  3. JUMLAH ( HI + H2 )

  4. Tolak: Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari F)

  5. Baki hantar hadapan ( H3 - H4 )

  J. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL

  1. Baki bawa hadapan

  2. Tambah: Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal

  4. JUMLAH ( J1 + J2 + J3 )

  5. Tolak: Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B)

  6. Baki hantar hadapan ( J4 - J5 )

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  Rujuk Lampiran G

  1 2 3 4 5Perniagaan

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Tahun Taksiran

  A. 1. Pendapatan Larasan Perniagaan(Jika rugi, masukkan “0” ke ruang ini dan pindahkanamaun kerugian larasan ke Helaian Kerja HK-F1 / HK-F2yang mana berkenaan)

  2. Tambah: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH ( A1 + A 2 )

  B. Tolak: Elaun Modal boleh diserap (Terhad kepada amaun A3)

  C. PENDAPATAN BERKANUN ( A3 - B )

  Tolak:

  D. PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN JADUAL 7A / JADUAL 7B / INFRASTRUKTUR

  1. Baki Elaun bawa hadapan

  2. Elaun Jadual 7A / Jadual 7B / Infrastruktur tahun semasa:

  % x =

  (perbelanjaan modal yang layak)

  3. JUMLAH ( D1 + D2 )

  E. Had sekatan % x C =Pendapatan Berkanun

  F. Elaun Jadual 7A / Jadual 7B / Infrastruktur diserap: (D3 atau E yang mana lebih rendah)

  G. PENDAPATAN BERKANUN DIKENAKAN CUKAI ( C - F )

  HK-PC5 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT YANG MENIKMATIINSENTIF DI BAWAH JADUAL 7A, JADUAL 7B, DAN ELAUN INFRASTRUKTUR

  HK-PC5: 1/2

 • H. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL JADUAL 7A / JADUAL 7B / INFRASTRUKTUR

  1. Baki bawa hadapan

  2. Tambah: Tuntutan tahun semasa

  3. JUMLAH ( HI + H2 )

  4. Tolak: Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari F)

  5. Baki hantar hadapan ( H3 - H4 )

  J. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL

  1. Baki bawa hadapan

  2. Tambah: Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal Tahun Semasa

  4. JUMLAH ( J1 + J2 + J3 )

  5. Tolak: Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun dari B)

  6. Baki hantar hadapan ( J4 - J5 )

  HK-PC5: 2/2

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  Perniagaan 1 2 3 4 5

  Dana Hayat Dana Insurans Insurans Insurans Jumlah BesarPemegang Am Semula Alir Luar

  saham Masuk Pesisir

  Pendapatanlarasan

  Tambah:Kenaan ImbanganTolak:– Elaun Modal

  bawa hadapan– Elaun modal

  tahun semasa– Elaun Imbangan

  tahun semasa

  PendapatanBerkanun

  Rugi insuranshayat bawahadapan

  (sebelum tahun taksiran 1995) (hadkan kepada pendapatan berkanun)

  Tolak:Rugi bawa hadapan

  Jumlah Kecil

  Tambah:Pendapatan lain

  Jumlah

  Tolak:Rugi tahun semasa

  HK-PC9 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI SYARIKAT INSURANS

  HK-PC9: 1/2

  (masukkan ‘0’ jika mengalami kerugian)

  (bahagikan mengikut amaun premium kasar)(terhad kepada pendapatan larasan)

  (masukkan ‘0’ jika tiada pendapatan berkanun)

  *

  *

  Tahun Taksiran

 • JUMLAH

  Tolak:Derma yang diluluskan

  Pendapatan Bercukai

  PendapatanBercukaidibahagikanKadar Cukai 8% 25% 25% 5% 5%

  Elaun modalhantar hadapan

  Rugi insuranshayat hantarhadapan

  **

  Rugi hantar hadapan

  Nota: (i) Pendapatan bercukai dibahagikan boleh dikira seperti berikut:-

  Pendapatan Berkanun x Pendapatan BercukaiJumlah Besar Pendapatan Berkanun

  (ii) Akaun Seksyen 108 tidak terpakai bagi perniagaan dana hayat (subseksyen 108(11))

  (iii) Akaun Pengecualian bagi perniagaan insurans semula alir masuk (subseksyen 60A(2)) dan luar pesisir(subseksyen 60B(2)) dikira seperti berikut:

  Pendapatan bercukai (setelah dibahagikan) xxTolak: cukai pendapatan @ 5% xxpendapatan dikecualikan xx (pindahkan amaun ini ke ruang H4/H5 Borang C)

  (iv) Perniagaan Insurans semula hayat dan insurans semula hayat alir masuk:Kedua-dua perniagaan adalah punca berasingan daripada perniagaan insurans hayat dan ditaksir sebagaiinsurans am.Kadar cukai insurans semula hayat ialah 25% danKadar cukai insurans semula hayat alir masuk ialah 5%

  **

  HK-PC9: 2/2

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  A. Dividen Kasar (dari Lampiran B1, B3 dan B4)

  B. Tolak: Faedah atas pinjaman yang dilakukan semata-matadalam menghasilkan pendapatan dividen tersebut

  C. PENDAPATAN BERKANUN ( A - B )

  Tahun Taksiran

  HK-C14 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN —DIVIDEN

  HK-C14

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  1. Faedah Kasar

  2. Tolak: Perbelanjaan faedah atas pinjaman yang dilakukansemata-mata dalam menghasilkan pendapatan faedahtersebut

  3. Pendapatan Berkanun

  JUMLAH PENDAPATAN KASAR-FAEDAH(dari Lampiran B2, B3, B4)

  JUMLAH PENDAPATAN BERKANUN-FAEDAH ( A3 + B )

  Royalti Kasar

  JUMLAH PENDAPATAN KASAR-ROYALTI(dari Lampiran B2, B3, B4)

  JUMLAH PENDAPATAN BERKANUN-ROYALTI ( D + E )

  HK-C15 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN – FAEDAH / ROYALTI

  HK-C15

  Tahun Taksiran

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  F.

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  A. PENDAPATAN KASAR SEWA (dari Lampiran B5)

  Tolak:

  Perbelanjaan yang dibenarkan

  (i) Perbelanjaan faedah atas pinjaman yangdilakukan semata-mata untukmenghasilkan pendapatan sewa tersebut

  (ii) Cukai Taksiran

  (iii) Cukai Tanah

  (iv) Insurans

  Perbelanjaan hasil lain:

  (v) Penjagaan dan pembaikan

  (vi) Memperbaharui perjanjian sewa

  (vii) ........................................................

  (viii) ........................................................

  (ix) ........................................................

  (x) ........................................................

  B. Jumlah Perbelanjaan [ (i) hingga (x) ]

  C. PENDAPATAN BERKANUN SEWA ( A - B )

  D. Jumlah pendapatan berkanun sewa termasuksewa yang diperolehi dari perkongsian

  HK-C16 : PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN – SEWA

  HK-C16

  Tahun Taksiran

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  A. Baki kerugian bawa hadapan

  B. Tolak: Kerugian tahun kebelakangan diserap olehagregat pendapatan berkanun tahun semasa

  C. Baki kerugian tahun kebelakangan tidak diserap ( A - B )

  D. Kerugian tahun semasa

  E. Tolak: Kerugian diserap oleh pendapatan agregattahun semasa

  F. Baki kerugian tahun semasa tidak diserap ( D - E )

  G. Jumlah kerugian hantar hadapan ( C + F )

  HK-F1 : PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN

  HK-F1 : 1/2

  1 2 3 4 5Perniagaan

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Tahun Taksiran

 • A. Baki kerugian bawa hadapan

  B. Tolak: Kerugian tahun kebelakangan diserap olehagregat pendapatan berkanun tahun semasa

  C. Baki kerugian tahun kebelakangan tidak diserap ( A - B )

  D. Kerugian tahun semasa

  E. Tolak: Kerugian diserap oleh pendapatan agregattahun semasa

  F. Baki kerugian tahun semasa tidak diserap ( D - E )

  G. Jumlah kerugian hantar hadapan ( C + F )

  Rujuk Lampiran G

  1 2 3 4 5Perkongsian

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Tahun Taksiran

  HK-F1 : 2/2

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  A. Baki bawa hadapan

  Tambah :

  B. Tuntutan tahun semasa

  C. Jumlah (A+B)

  D. Tolak: Rebat diserap

  E. Baki hantar hadapan

  HK-F6 : PELARASAN REBAT SEKSYEN 6B

  HK-F6

  Tahun Taksiran

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  TahunTaksiran

  PendapatanBercukai

  CukaiTambahan

  CukaiDikurangkan

  CukaiDibayar Balik

  HK-J : PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN

  HK-J

  Tahun Taksiran

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan. Pilih satu sahaja. Guna satu helaian kerja untuk satu jenis cukai pegangan.

  BAYARAN DALAM TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN YANG MELIBATKAN CUKAI PEGANGAN DI BAWAHSEKSYEN:

  107A ACP 1967 (KONTRAKTOR BUKAN MASTAUTIN)

  109 ACP 1967 (ROYALTI DAN FAEDAH)

  109A ACP 1967 (PENGHIBUR AWAM)

  109B ACP 1967 (PENDAPATAN SEKSYEN 4A)

  109F ACP 1967 (PENDAPATAN SUBSEKSYEN 4(f))

  Cukai PeganganDiremit ke LHDNM

  Bil. No. Resit Tarikh Bayaran Jumlah Kasar Cukai Pegangan [untuk perenggan Bayaran Bersihdiremit ke LHDNM 107A (1)(b) sahaja

  (3%)]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  JUMLAH

  HK-M : BAYARAN TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN (CUKAI PEGANGAN)

  HK-M

  Tahun Taksiran

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  HK-C30 : POTONGAN YANG DIPERUNTUKKAN KHUSUS DI BAWAH SUBSEKSYEN 65A(a)

  HK-C30 : 1/2

  A. Potongan Sek. 65A perenggan (a)

  1. Untung bersih daripada akaun

  2. 25% x X =

  B. Potongan Sek. 65A perenggan (a)

  1. Jumlah dipindah ke Tabung Rizab Berkanun

  2. Sumbangan kepada Tabung Amanah Pendidikan Koperasi

  3. Sumbangan kepada kumpulan Wang AmanahPembangunan Koperasi

  4. Jumlah (B1 hingga B3)

  C. Potongan yang dibenarkan ialah:

  1. Y atau B4 yang mana lebih rendah

  Perkara Amaun

  X

  Y

  Z

  Tahun Taksiran

 • Nota:

  Selain daripada potongan cukai biasa, terdapat potongan lain yang diperuntukkan khusus di bawah seksyen65A yang ditolak daripada jumlah pendapatan koperasi iaitu:

  Subseksyen 65A(a)

  Amaun yang dipindahkan atau dibayar dalam tempoh asas kepada kumpulan wang rizab berkanun ataumana-mana institusi pendidikan atau pertubuhan koperasi yang diwujudkan untuk menjayakan prinsip-prinsipkoperasi atau kepada kedua-duanya, atau kepada Tabung Amanah Pendidikan Koperasi. Jumlah maksimayang boleh ditolak adalah tidak melebihi 25% daripada untung bersih yang diaudit (iaitu untung berdasarkanpenyata akaun dan bukan mengikut untung yang dilaraskan untuk cukai pendapatan) bagi tempoh asassesuatu tahun taksiran. Jika amaun tersebut melebihi jumlah pendapatan, lebihannya tidak boleh dihantarke hadapan.

  Contoh:

  Potongan Subseksyen 65A(a)RM

  Jumlah dipindahkan ke Tabung Rizab Berkanun 56,274

  Sumbangan kepada Tabung Amanah Pendidikan 9,379Koperasi

  Sumbangan kepada Kumpulan Wang Amanah 4,690Pembangunan Koperasi

  70,343

  Potongan yang dibenarkan adalah RM70,343 dengan syarat ia tidak melebihi 25% daripada untung bersihyang diaudit bagi tempoh asas koperasi tersebut.

  HK-C30 : 2/2

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  A. Potongan Subseksyen 65A(b)

  Kumpulan wang ahli pada hari pertama dalam tempoh asasbagi sesuatu tahun taksiran

  1. Modal berbayar (tidak termasuk saham bonus yangditerbitkan daripada rizab modal yang diwujudkandaripada penilaian semula aset tetap)

  2. Kumpulan wang rizab berkanun

  3. Rizab (selain rizab modal akibat penilaian semulaaset tetap, peruntukan susut nilai, pembaharuan ataupenggantian dan susutan dalam nilai aset)

  4. Baki akaun saham premium (tidak termasuk amaunyang dikreditkan semasa menerbitkan saham bonusdaripada rizab modal akibat penilaian semula aset tetap)

  5. Baki akaun perasingan

  6. Jumlah (A1hingga A5) X

  B. Jumlah potongan yang layak

  1. 8% x X = Y

  Perkara Amaun

  HK-C31: POTONGAN YANG DIPERUNTUKKAN KHUSUS DI BAWAH SUBSEKSYEN 65A(b)

  HK-C31: 1/2

  Tahun Taksiran

 • Nota:

  Selain daripada potongan cukai biasa, terdapat potongan lain yang diperuntukkan khusus di bawahseksyen 65A yang ditolak daripada jumlah pendapatan koperasi iaitu:

  Subseksyen 65A(b)Amaun sebanyak 8% daripada kumpulan wang ahli pada hari pertama dalam tempoh asas bagi sesuatutaksiran.

  Contoh:

  Potongan subseksyen 65A(b)

  Kumpulan wang ahli pada 01/04/2008

  RM

  1. Yuran saham 202,643,231

  2. Modal syer 9,262,800

  3. Modal syer ditebus 256,400

  4. Syer bonus 790,157

  5. Kumpulan wang rizab berkanun 32,764,479

  6. Akaun rizab modal 89,551,223

  7. Peruntukan untuk saham bonus 8,000,000

  8. Peruntukan dividen 17,500,000

  9. Keuntungan terkumpul 1,612,655

  362,380,945

  Jumlah potongan yang layak = 362,380,945 x 8% = 28,990,476

  “Kumpulan Wang Ahli” yang dimaksudkan ialah agregat:

  (a) Modal berbayar (berhubung dengan saham, yuran dan tidak termasuk saham bonus yang diterbitkandari rizab modal yang diwujudkan daripada penilaian semula aset-aset tetap);

  (b) Kumpulan Wang Rizab Berkanun;

  (c) Rizab-rizab seperti rizab umum, rizab modal, peruntukan untuk cukai, dividen dan faedah atas yuran(selain daripada rizab modal yang diwujudkan daripada penilaian semula aset-aset tetap dan peruntukansusut nilai, pembaharuan atau penggantian dan susutan dalam nilai aset);

  (d) Baki akaun Saham Premium (tidak termasuk amaun yang dikreditkan semasa saham-saham diterbitkanpada kadar premium dari rizab modal yang diwujudkan daripada penilaian semula aset-aset tetap);dan

  (e) Baki Akaun Peruntukan Untung & Rugi (iaitu keuntungan yang tidak diperuntukkan/dana yang terkumpul).

  HK-C31: 2/2

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  1 2 3 4 5Perniagaan

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  A. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI

  TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS

  Pendapatan dividen

  Pendapatan sewa

  Pendapatan royalti

  Pendapatan faedah

  Pendapatan lain

  B. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN

  C. JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN ( A - B )

  D. PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Kerugian yang tidak dibenarkan:

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  JUMLAH

  2. Lebihan perolehan perlombongan

  3. JUMLAH ( D1 + D2 )

  TOLAK

  4. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam Akaun Untung Rugi:

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  Perkara Amaun

  + –

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Tahun Taksiran

  LA1: 1/2

  LAMPIRAN A1: PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN

 • 6. JUMLAH ( D3 - D4 + D5 )

  E. PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN

  1. TAMBAH:

  1.1 Perbelanjaan faedah yang dihadkanmengikut subseksyen 33(2)

  1.2 Perbelanjaan yang tidak dibenarkan mengikut subseksyen 39(1)

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................Jumlah

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  3. JUMLAH ( E1-E2 )

  F. PENDAPATAN / (KERUGIAN) LARASAN

  Teruskan pengiraan dengan memindahkan amaun pendapatan larasan setiapperniagaan ke helaian kerja untuk menentukan pendapatan berkanun.

  2. TOLAK:

  2.1 Elaun Perlombongan

  2.2 Lebihan perbelanjaan perlombongan

  2.3 Perbelanjaan yang dibenarkan tetapi tidak diambilkira dalam AkaunUntung Rugi (diambil dari Lembaran Imbangan):

  2.4 Perbelanjaan/tuntutan insentif lain (sila rujuk Lampiran D):

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  TAMBAH:5. Pendapatan/Perolehan kena cukai yang tidak dimasukkan ke dalam

  Akaun Untung Rugi tetapi dimasukkan ke dalam Lembaran Imbangan:

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

  LA1: 2/2

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  Tahun Taksiran

  A. Pendapatan dividenB. Pendapatan faedahC. Pendapatan sewaD. Pendapatan kasar dari jualan pelaburan

  atau hak

  E. Jumlah ( A + B + C + D )TAMBAH:

  F. Surplus Aktuari dipindah daripada danahayat ke dana pemegang saham

  G. Jumlah Pendapatan Kasar

  TOLAK:H. Kos memperolehi dan perbelanjaan

  melupuskan pelaburan atau hak

  I. Jumlah ( G - H )

  TOLAK:J. Defisit Aktuari dilaraskan (amaun L2)

  (jika F tidak berkenaan)

  K. Pendapatan larasan / (Kerugian larasan)

  Teruskan pengiraan dengan memindahkan amaun pendapatan larasan ke Helaian Kerja HK-PC9 untuk menentukanpendapatan berkanun.

  Dana Hayat Dana PemegangSaham

  LA2: 1/2

  LAMPIRAN A2 : PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAANINSURANS HAYAT

  ( amaun E ) ( E + F )

  ( amaun I ) ( I - J )

 • L. Defisit aktuari dipindahkan daripada dana pemegang sahamke dana hayat

  TAMBAH:L1. Perbelanjaan/Tolakan yang tidak dibenarkan:

  Cukai pendapatan

  Kerugian daripada jualan aset

  Susutnilai aset

  Peruntukan untuk pengurangan nilaipelaburan

  Perbelanjaan lain yang tidakdibenarkan

  JUMLAH

  L2. Defisit aktuari dilaraskan

  Nota:

  (i) Gunakan maklumat dalam akaun insurer (DGI accounts) yang dikemukakan kepada Ketua PengarahInsurans seperti yang dikehendaki oleh peruntukan Akta Insurans 1996.

  (ii) Surplus Aktuari dan Defisit Aktuari adalah berdasarkan kepada akaun insurer yang dikemukakan kepadaKetua Pengarah Insurans.

  LA2: 2/2

 • Nama

  No. CukaiPendapatan

  No. Pendaftaran

  Tahun Taksiran

  LA3 : 1/2

  Insurans Semula Insurans LuarInsurans Am Alir Masuk Pesisir

  A. Premium kasar boleh diterimatolak premium dibayar balik

  B. Komisen boleh diterima

  C. Pendapatan pelaburan

  D. Hasil jualan pelaburan atau hak

  E. Amaun pulih semula di bawahkontrak insurans semula

  F. Baki dana rizab bagi risiko belumtamat tempoh bawa hadapan

  G. Jumlah Pendapatan Kasar( A + B + C + D + E + F )

  TOLAK:

  H. Tuntutan yang diakui

  I. Premium insurans semula yangdibayar (100% jika di Malaysia,95% jika di luar Malaysia)

  J. Komisen dibayar

  K. Diskaun dibenarkan

  L. Perbelanjaan pengurusan

  M. Kos memperolehi dan perbelanjaanmelupuskan pelaburan atau hak

  N. Baki dana rizab bagi risiko belumtamat tempoh hantar hadapan

  O. Jumlah tolakan( H + I + J + K + L + M + N )

  P. Pendapatan Larasan/(Keru