bruksanvisning alexander klokker

of 56 /56
W A T C H BRUKSANVISNING

Author: panorama-as

Post on 21-Feb-2016

299 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bruksanvisning klokker

TRANSCRIPT

 • w a t c h

  Bruksanvisning

 • 2

  Modell: Side:976003 3

  976005,976006 8

  976007,976008 20

  976009 21

  976010,976023 26

  976012,976013 31

  976014,976015,976022 33

  976016,976017 38

  976018,976019 43

  976020,976021 48

  EE-avfall(elektriskogelektroniskavfall)

  ElektroniskeklokkererEE-avfall.EE-avfallkanleveresgratistilallebutikkersomselgertil-svarendetyperprodukterutenkravomkjpenytt.Dutrengerikkehakjptproduktetderdulevererdetinn,ogdetrengerikkeselgesammemodellellermerke.

  innleveringavEE-avfallkanogsleveresgratistilallegjen-vinningsstasjonene.

 • 3

  E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can

  be advanced rapidly by continuously pressing button "A".3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.

  * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.

  MIYOTAUNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

  MADE IN JAPANMETAL MOVEMENT

  Modell:976003

  a)TallskivEogknappEr

  kronografminuttviser

  kronografsekundviser

  knappaTimeviser

  kronograftimeviser

  Minuttviser

  posisjon1

  posisjon2

  kronensnormaleposisjon

  kalenderknappB

  lillesekundviser

 • 4

  B)sTillEklokkEslETTET1. Trekkkronenuttilposisjon22. Dreikronentiltimeogminuttviserstrpriktigklokkeslett3. nrkronenertrykketinntilnormalposisjonstarterdenlille

  sekundviseren

  C)sTillEDaToEn1. Trekkkronenuttilposisjon12. Dreikroneniklokkeretninginntilriktigdatovises. Dersomklokkenermellom21:00og01:00kandetskjeat

  datoenikkeendrespflgendedgn.3. Etteratdatoenerinnstilttrykkeskronentilbaketilnormal

  posisjon

 • 5

  D)BrukavkronograFEnDennekronografenkantatidenihelesekunderoppadtil11timer59minutterog59sekunder.sekundviserengrkontinuerligisammetidsrom.

  Hvordanmletidenmedkronografen:1. kronografenstartesogstoppeshvergangknappatrykkesinn.2. nrentrykkerknappBnullstillesbdekronografenssekund-,

  minutt-ogtimeviser.

 • 6

  E)kronograFnullsTilling(gJElDErogsETTErBYTTEavBaTTEri)DenneprosedyrenskalutfresdersomkronografenssekundviserikkenullstillesnrknappBtrykkessomangittunderforegendepunkt2,ogdessutenogsetterbytteavbatteri.

  1. Trekkkronenuttilposisjon22. Trykkknappenaforatkronografenssekundviser(denstore

  sekundviseren)skalnullstilles.Trykkesknappafleregangergrsekundviserenraskere.

  E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can

  be advanced rapidly by continuously pressing button "A".3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.

  * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.

  MIYOTAUNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

  MADE IN JAPANMETAL MOVEMENT

  aTaTiDEnnullsTill

 • 7

  3. nrkronografenssekundviserernullstilt,presseskronentilbaketilnormalposisjon.

  * ikkepresskronentilbaketilnormalposisjonFrkronografenssekundviserernullstilt.gjresdettevilkronografensekund-viserstoppe,ogdenneposisjonenviloppfattessomnullstilt.

  E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can

  be advanced rapidly by continuously pressing button "A".3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.

  * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.

  MIYOTAUNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

  MADE IN JAPANMETAL MOVEMENT

  a

  aB

  TaTiDEn sTopp

  B

 • 8

  Modell:976005,976006

  TallskivEogkronE/knappEFunksJonEr

  Minuttviser

  stoppeklokkesekundviser

  sekundviser

  stoppeklokkeminuttviser

  Timeviser

 • 9

  Modell:976005,976006

  TallskivEogkronE/knappEFunksJonEr

  * stoppeklokkengrheltuavhengigavklokkensnormaletidsangivelse.

  knappB

  kronensposisjonforinnstillingavtid

  kronensnormaleposisjon

  knappa*stoppeklokkensstart/stopp

  24-timersviser

 • 10

  JusTErEsToppEklokkEnsvisErE:Frenstillerriktigtid,brensjekkeomstoppeklokkenssekund-ogminuttviserestri12-posisjon.Dersomstoppeklokkengr,trykkknappeneiflgenderekkeflgeogsjekkatvisernestillersegi12-posisjon.(DetaljertbeskrivelseseHvordanbrukestoppeklokken)

  Dersomstoppeklokkengr: (a) (B)Dersomstoppeklokkenerstoppet: (B)Dersomstoppeklokkenstrirundetidposisjon: (a) (B) (B)

  *Dersomnoenavvisernefremdelesikkestri12posisjon,kandenullstillespflgendemte:

 • 11

  1. Trekkutkronen

  2. TrykkknappenaellerBfornullstilleentenstop-peklokkenssekund-ellerminuttviser.nB!Trykkesagrvisernemotklokkeretningen,tryk-kesknappBgrviserneiklokkeretningen.

  3. Trykkkronentilbaketilnormalposisjon.

  krone

  stoppe-klokkensminutt-

  viser

  stoppeklokkensminuttviser

 • 12

  1. Trekkkronenutnrdenstoresekundviserenstri12posi-sjon.sekundviserenstopper.nB!ikketrykkpandreknapper.Davilstoppeklokkevisernestarte.

  2. stillinntiden,bde24timersviseren,timeviserenogminutt-

  sTillEklokkEslETTET

  krone

 • 13

  viseren.nrtimeviserenbevegerseg,beveger24timerviserensegtilsvarende.

  3. Trykkkronentilbaketilnormalposisjonisamsvarmedettids-signal.

  * vrsikkerpatstop-peklokkenikkegr!

 • 14

  HvorDanBrukEsToppEklokkEn

  stoppeklokkensminuttviser

  stoppeklokkenssekundviser 10sekunder

  sTarT sTopp(slutt)

 • 15

  Denmltetidenvisesuavhengigavklokkensvrige,normaletidvisning.stoppeklokkenkanmleopptil60

  Eksempel:100metersprint:Trykkflgendeknapperirekkeflge:aaB

  nullsTillE

 • 16

  TiDTakingMEDtimeout

  Eksempel:Basketballkamp:Trykkknappeneslik:aa/aaB

  startstoppeklokken

  5minutter,10sekunder

  stopp(Timeout)startigjen(spilletfortsetter)

 • 17

  *startogstoppkangjressofteennskervedtrykkepknappena.

  20minutter,00sekunder

  stopp(spilletslutt) nullstill

 • 18

  Tidtakingmedmellomtider

  Eksempel:5.000meterlp:Trykkknappeneiflgenderekkeflge:aB/BaB

  start

  2minutter,50sekunder

  Mellomtidgvidere

 • 19

  *TidtakingmedmellomstoppkangjentassofteennskervedtrykkepknappenB.

  stopp nullstill

  15minutter,10sekunder

 • 20

  sTillEklokkEslETTET1. Trekkkronenuttilposisjon12. Dreikronentilminuttogtimeviserstrriktig3. nrkronentrykkestilbaketilnormalposisjon,starter

  sekundviseren.

  Modell:976007,976008

  INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENT

  CALIBER NO. ****BATTERY:

  INSTRUCTION MANUAL

  B) SETTING THE TIME

  1. Pull the crown out to the 1st position.2. Turn the crown to set hour and minute hands. 3. When the crown is pushed back to the normal position, second hand begins to run.

  TimeviserTimeviser

  normalkroneposisjon

  posisjon1

  sekundviser

 • 21

  Modell:976009

  analogkronograFMED30Min.TiDTakingogDaTo8171/201

  kronografMinuttviser

  Timeviser

  Datoinnstilling

  sekundviser

  a:start/stopp

  Minuttviser

  B:Mellomtid/nullstill

  kronekronografsekundviser

 • 22

  8171/201

  stilleklokkeslettet

  8171/201

  korrigeraldridatoenmellomkl.21.00ogkl.0.30.

  Trykkkronentilbaketilnormalposisjon

  Trykkkronentilbaketilnormalposisjon

  posisjon2

  posisjon1

  1.2

  2.4

 • 23

  8171/201

  Etter2timerstopperkronografenautomatiskforsparebatteriet.

  8171/201

  8171/201

  start stopp

  nullstill

  4.1 4.2

  4.3

 • 24

  Tidtakingmedmellomtid

  8171/201

  8171/2018171/201

  stopp a nullstill

  start

  5.1 5.2 5.3

  5.4 5.5

  Mellomtid oppstartigjena

 • 25

  Tidtakingmedmellomtid

  8171/201

  Etterbatteriskifto.l.fornullstillekronografensminuttogsekundvisere.

  8171/201

  1.6 2.6

  3.6 4.6

  Trykkknappa

  sekund-viseren

  Trykkskronentilbaketilnormalposisjon

  TrykkknappB

  Trekkkronenuttilposisjon1

  Minuttviseren

 • 26

  Modell:976010,976023

  a)TallskivEogknappEr

  Timeviser

  kronografsekundviser

  kronografminuttviser kalender

  knappBkronograftimeviser

  normalkroneposisjon

  posisjon2

  posisjon1Minuttviser

  knappa

  sekundviser

 • 27

  B)sTillEklokkEslETTET1. Trekkkronenuttilposisjon22. Dreikronentilriktigminuttogtime3. nrkronenpressestilbaketilnormalposisjon,startersekund-

  viseren

  C)sTillEDaTo1. Trekkkronenuttilposisjon12. Dreikroneniklokkeretningeninntilriktigdatovises.

  nB!Datoenbrikkestillesmellomklokken21:00og01:00dadenisfallikkeskifterpflgendedag

  3. Etteratdatoenerinnstiltskalkronentrykkestilbaketilnormalposisjon.

 • 28

  D)BrukavkronograFDennekronografenkantatidenoppadtil11timer59minutterog59sekunder.

  Hvordantatiden:1. kronografenstartesogstoppesvedtrykkeknappena2. TrykkesknappenBnullstilleskronografenssekund-,minutt-

  ogtimeviser.

 • 29

  E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can

  be advanced rapidly by continuously pressing button "A".3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.

  * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.

  MIYOTAUNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

  MADE IN JAPANMETAL MOVEMENT

  E)nullsTillingavkronograF(inkl.etterbatteriskift)Denneprosedyrenskalutfresdersomkronografenssekundviserikkenullstillespnormalmteogalltidetterbatteriskift:

  1. Trekkkronenuttilposisjon22. Trykkknappenafornullstillesekundviseren.nullstillingen

  kangjresraskerevedgjentattetrykkpknappena.

  aa

  aBB

  nullsTill TiDTaking sTopp

 • 30

  3. straksnullstillingenergjennomfrtskalkronentrykkestilbaketilnormalposisjon.nB!ikketrykkkronentilbaketilnormalposisjonFrsekund-viserenernullstilt.gjresdettevilsekundviserenstanseogviserensposisjonviloppfattessomnullposisjonen.

 • 31

  Modell:976012,976013

  TallskivEogknappEr

  INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENT

  CALIBER NO. ****BATTERY:

  INSTRUCTION MANUAL

  *Date position may be located at different position depends on models.

  B) SETTING THE TIME

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Turn the crown to set hour and minute hands. 3. When the crown is pushed back to the normal position, second hand begins to run.

  C) SETTING THE DATE1. Pull the crown out to the 1st position.2. Turn the crown counter-clockwise to set the date. * If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change the following day.3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

  * plasseringavdatokanvariereavhengigavmodell.

  sekundviser

  TimeviserMinuttviser

  posisjon2

  posisjon1

  normalkroneposisjon

  *Dato

 • 32

  sTillEklokkEslETTET1. Trekkkronenuttilposisjon22. Dreikronentilriktigminuttogtime3. nrkronenpressestilbaketilnormalposisjon,startersekund-

  viseren

  C)sTillEDaTo1. Trekkkronenuttilposisjon12. Dreikroneniklokkeretningeninntilriktigdatovises.

  nB!Datoenbrikkestillesmellomklokken21:00og01:00dadenisfallikkeskifterpflgendedag

  3. Etteratdatoenerinnstiltskalkronentrykkestilbaketilnormalposisjon.

 • 33

  Modell:976014,976015,976022

  TallskivEogknappEr

  Bruksanvisning

  kronografminuttviser

  synkronisert

  kronografsekundviser

  Dato

  knapp2

  krone

  knapp1

  Time-,minutt-ogsekundviser

  1/10sekundviserforkronograf(2sekundpr.runde

 • 34

  kronEinorMalposisJon

  sTarTsTopp

  norMalposisJon

  MElloMTiDnullsTill

 • 35

  kronETrukkETuTTilFrsTEklikk

  sTarTkronograFsToppkronograF

  DaToinnsTilling

  MElloMTiDkronograFnullsTillkronograF

 • 36

  kronETrukkETuTTilanDrEklikk

  6visere(Time/Minutt/sekund)ogkronograf(Minutt/sekund/1/10-sekund)

  nullstille1/10sekundviserkronograf

  stilleklokkeslett

  nullstilleminutt-ogsekundviserekronograf

 • 37

  JusTErEklokkEslETTET:Trekkkronenuttilandreklikkogjusterstidenveddreieviserneiklokkeretningen.

  kronograFEn:nullstille:Trekkkronentilandreklikk.Trykkpknapp1smange

  gangersomndvendigforat1/10-sekundviserenernullstilt.Trykkpknapp2fornullstillesekund-ogminuttviserne.Trykkkronentilbaketilnormalposisjon.

  start: Trykkknapp1stopp: Trykkknapp1igjen.nullstill: Trykkknapp2

  JusTErEDaTo:Trekkkronenuttilfrsteklikkogjusterdatoenveddreieiklokkeretningen.

 • 38

  Modell:976016,976017Bruksanvisning

  kronografminuttviser

  synkronisert

  kronografsekundviser

  Dato

  knapp2

  krone

  knapp1

  Time-,minutt-ogsekundviser

  1/10sekundviserforkronograf(2sekundpr.runde

 • 39

  kronEinorMalposisJon

  sTarTsTopp

  norMalposisJon

  MElloMTiDnullsTill

 • 40

  kronETrukkETuTTilFrsTEklikk

  sTarTkronograFsToppkronograF

  DaToinnsTilling

  MElloMTiDkronograFnullsTillkronograF

 • 41

  kronETrukkETuTTilanDrEklikk

  nullstille1/10sekund-viserkronograf

  stilleklokkeslett

  nullstilleminutt-ogsekundviserekronograf

  6visere(Time/Minutt/sekund)ogkronograf(Minutt/sekund/1/10-sekund)

 • 42

  JusTErEklokkEslETTET:Trekkkronenuttilandreklikkogjusterstidenveddreieviserneiklokkeretningen.

  kronograFEn:nullstille:Trekkkronentilandreklikk.Trykkpknapp1smange

  gangersomndvendigforat1/10-sekundviserenernullstilt.Trykkpknapp2fornullstillesekund-ogminuttviserne.Trykkkronentilbaketilnormalposisjon.

  start: Trykkknapp1stopp: Trykkknapp1igjen.nullstill: Trykkknapp2

  JusTErEDaTo:Trekkkronenuttilfrsteklikkogjusterdatoenveddreieiklokkeretningen.

 • 43

  Modell:976018,976019

  kronografminuttviser

  synkronisert

  kronografsekundviser

  Dato

  knapp2

  krone

  knapp1

  24-timerviser

  Time-,minutt-ogsekundviser

 • 44

  kronEinorMalposisJon

  sTarTsTopp

  norMalposisJon

  MElloMTiDnullsTill

 • 45

  kronEinorMalposisJon

  sTarTkronograFsToppkronograF

  DaToinnsTilling

  MElloMTiDkronograFnullsTillkronograF

 • 46

  6visere(Time/Minutt/sekund)ogkronograf(Minutt/sekund/1/10-sekund)

  kronETrukkETuTTilanDrEklikk

  nullstille1/10sekund-viserkronograf

  stilleklokkeslett

  nullstilleminutt-ogsekundviserekronograf

 • 47

  JusTErEklokkEslETTET:Trekkkronenuttilandreklikkogjusterstidenveddreieviserneiklokkeretningen.

  kronograFEn:nullstille: Trekkkronentilandreklikk.Trykkspknapp1smangegangersomndvendigforat1/10-sekundviserenernullstilt.Trykkspknapp2fornullstillesekund-ogminuttvi-serne.Trykkskronentilbaketilnormalposisjon.start: Trykkknapp1stopp: Trykkknapp1igjen.nullstill: Trykkknapp2

  JusTErEDaTo:Trekkkronenuttilfrsteklikkogjusterdatoenveddreieiklok-keretningen.

 • 48

  Modell:976020,976021

  INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENTCALIBER NO. 0S20/0S2ACHRONOGRAPH FUNCTION: CENTER SECOND HAND CHRONOGRAPH 1/1 sec. Timing up to 59 minutes 59 secondsBATTERY: SR927W

  A) DISPLAYS AND BUTTONSB) SETTING THE TIMEC) SETTING THE DATED) USING THE CHRONOGRAPHE) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  B) SETTING THE TIME1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Turn the crown to set hour and minute hands.3. When the crown is pushed back to the normal position, small second hand begins to run.

  C) SETTING THE DATE1. Pull the crown out to the 1st position.2. Turn the crown counter-clockwise to set the date. *If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the

  following day.3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

  D) USING THE CHRONOGRAPHThis chronograph is able to measure and display time in 1/1 second united up to maxinum of 59 minutes 59 seconds.The chronograph second hand keeps continuously for 59 minutes 59 seconds after starting.

  Measuring time with the chronograph1. The chronograph can be started and stopped each time button "A" is pressed.2. Pressing button "B" resets the chronograph and the chronograph second hand and chronograph minute

  hand return to zero position." A "

  RESET" A "

  TIME MEASUREMENT STOP" B" " A "

  " B "

  E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can

  be advanced rapidly by continuously pressing button "A".3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.

  * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.

  MIYOTAUNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

  MADE IN JAPANMETAL MOVEMENT

  A) DISPLAYS AND BUTTONS

  kronografminuttviser

  24-timerviser

  kronografsekundviser

  Dato

  knappB

  krone

  knappaTimeviser

  sekundviser

  Minuttviser

  posisjon1

  posisjon2

 • 49

  sTillEklokkEslETTET1. Trekkkronenuttilposisjon22. Dreikronentilriktigminuttogtime3. nrkronenpressestilbaketilnormalposisjon,starter

  sekundviseren

  C)sTillEDaTo1. Trekkkronenuttilposisjon12. Dreikroneniklokkeretningeninntilriktigdatovises.

  nB!Datoenbrikkestillesmellomklokken21:00og01:00dadenisfallikkeskifterpflgendedag

  3. Etteratdatoenerinnstiltskalkronentrykkestilbaketilnormalposisjon.

 • 50

  BrukavkronograFDennekronografenkantatidenoppadtil59minutterog59sekunder.

  Hvordantatiden:1. kronografenstartesogstoppesvedtrykkeknappena2. TrykkesknappenBnullstilleskronografenssekund-,minutt-

  ogtimeviser.

  E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can

  be advanced rapidly by continuously pressing button "A".3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.

  * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.

  MIYOTAUNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

  MADE IN JAPANMETAL MOVEMENT

  aa

  aBB

  nullsTill TiDTaking sTopp

 • 51

  nullsTillingavkronograF(inkl.etterbatteriskift)Denneprosedyrenskalutfresdersomkronografenssekundviserikkenullstillespnormalmteogalltidetterbatteriskift:

  1. Trekkkronenuttilposisjon22. Trykkknappenafornullstillesekundviseren.nullstillingen

  kangjresraskerevedgjentattetrykkpknappena.3. straksnullstillingenergjennomfrtskalkronentrykkes

  tilbaketilnormalposisjon.nB!ikketrykkkronentilbaketilnormalposisjonFrsekundviserenernullstilt.gjresdettevilsekundviserenstanseogviserensposisjonviloppfattessomnullposisjonen.

 • 52

  Modell:976020,976021

  INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENTCALIBER NO. 0S20/0S2ACHRONOGRAPH FUNCTION: CENTER SECOND HAND CHRONOGRAPH 1/1 sec. Timing up to 59 minutes 59 secondsBATTERY: SR927W

  A) DISPLAYS AND BUTTONSB) SETTING THE TIMEC) SETTING THE DATED) USING THE CHRONOGRAPHE) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  B) SETTING THE TIME1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Turn the crown to set hour and minute hands.3. When the crown is pushed back to the normal position, small second hand begins to run.

  C) SETTING THE DATE1. Pull the crown out to the 1st position.2. Turn the crown counter-clockwise to set the date. *If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the

  following day.3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

  D) USING THE CHRONOGRAPHThis chronograph is able to measure and display time in 1/1 second united up to maxinum of 59 minutes 59 seconds.The chronograph second hand keeps continuously for 59 minutes 59 seconds after starting.

  Measuring time with the chronograph1. The chronograph can be started and stopped each time button "A" is pressed.2. Pressing button "B" resets the chronograph and the chronograph second hand and chronograph minute

  hand return to zero position." A "

  RESET" A "

  TIME MEASUREMENT STOP" B" " A "

  " B "

  E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can

  be advanced rapidly by continuously pressing button "A".3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.

  * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.

  MIYOTAUNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

  MADE IN JAPANMETAL MOVEMENT

  A) DISPLAYS AND BUTTONS

  kronografminuttviser

  24-timerviser

  kronografsekundviser

  Dato

  knappB

  krone

  knappaTimeviser

  sekundviser

  Minuttviser

  posisjon1

  posisjon2

 • 53

  sTillEklokkEslETTET1. Trekkkronenuttilposisjon22. Dreikronentilbde24timersviseren,timeviserenogmi-

  nuttviserenstrriktig.nrtimeviserenbevegerseg,beveger24timerviserensegtilsvarende.

  3. nrkronenpressestilbaketilnormalposisjon,startersekundviseren

  C)sTillEDaTo1. Trekkkronenuttilposisjon12. Dreikroneniklokkeretningeninntilriktigdatovises.

  nB!Datoenbrikkestillesmellomklokken21:00og01:00dadenisfallikkeskifterpflgendedag

  3. Etteratdatoenerinnstiltskalkronentrykkestilbaketilnormalposisjon.

 • 54

  BrukavkronograFDennekronografenkantatidenoppadtil59minutterog59sekunder.

  Hvordantatiden:1. kronografenstartesogstoppesvedtrykkeknappena2. TrykkesknappenBnullstilleskronografenssekund-,minutt-

  ogtimeviser.

  E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

  This procedure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

  1. Pull the crown out to the 2nd position.2. Press button "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronograph hand can

  be advanced rapidly by continuously pressing button "A".3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.

  * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.It stops on the way when crown are returned to normal position and its position is recognized as zero position.

  MIYOTAUNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

  MADE IN JAPANMETAL MOVEMENT

  aa

  aBB

  nullsTill TiDTaking sTopp

 • 55

  nullsTillingavkronograF(inkl.etterbatteriskift)Denneprosedyrenskalutfresdersomkronografenssekundviserikkenullstillespnormalmteogalltidetterbatteriskift:

  1. Trekkkronenuttilposisjon22. Trykkknappenafornullstillesekundviseren.nullstillingen

  kangjresraskerevedgjentattetrykkpknappena.3. straksnullstillingenergjennomfrtskalkronentrykkes

  tilbaketilnormalposisjon.nB!ikketrykkkronentilbaketilnormalposisjonFrsekund-viserenernullstilt.gjresdettevilsekundviserenstanseogviserensposisjonviloppfattessomnullposisjonen.

 • stempel:

  Dato: signatur:

  WWW.panoraMagruppEn.no