brozura hen

Download Brozura HEN

Post on 25-Jul-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informan broura Katedry environmentlnch studi pi FSS MU Brno

TRANSCRIPT

 • Environmentln studia Obor, kter m smysl

 • 3 2

  Pedstaven katedryVen a mil, otevrte publikaci, ve kter bychom vm rdi pedstavili obor Environmentln studia.

  m se n obor zabv? Environmentln studia se vnuj zkoumn toho, co se odehrv mezi lovkem a jeho prostedm. Fascinuje ns, jak proda a krajina psob na ivot spolenosti a tak to, jak se lid do svho ivotnho prosted otiskuj. S nejvt pozornost pak sledujeme, jak je vliv lovka na produ, krajinu a ivotn prosted dnes, na zatku 21. stolet: jak jsou dopady lidsk innosti na prodn svt, jak jsou koeny souasnho stavu a co meme kad udlat pro to, aby byl ivot spolenosti environmentln udritelnj.

  V prostoru mezi lovkem a prodnm svtem se vm jako naim studentm otevr irok oblast rozmanitch tmat. Na na katede se proto setkte s odbornky, kte se zabvaj vazbou lovka k prod z hlediska sociologie, ekonomie, psychologie, politiky, historie, filosofie, etiky, estetiky, ale tak prodnch vd. Ve sv prci se sname propojovat vdeck vzkum s poznatky z praxe a porozumn environmentlnm djinm s vhledy do budoucna. Spolupracujeme na mstn, celosttn i zahranin rovni s adou partnerskch organizac, od Lipky pes Ministerstvo ivotnho prosted a Hnut Duha a po Schumacher College.

  V tto publikaci jsme pro vs pipravili ty nejdleitj informace o naem oboru. Dozvte se, co naim studentm nabzme v bakalskm, magisterskm a doktorskm studiu, kdo na na katede u, jak knihy jsme v poslednch letech napsali, m ije n Okralovac spolek nebo jak vlety lze podniknout v nejblim okol Brna.

  Pjemn a inspirativn setkn s na katedrou vm peje

  doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.vedouc katedry

 • 3 4

  Kulturn environmentalistika je urena tm, kdo se zajmaj o koeny a ir souvislosti environmentlnch problm. Zskte zde jedinen kulturn - historick pehled, kter je solidnm zkladem pro navazujc studium spoleenskovdnch i humanitnch obor.

  Pokud vs zajm podrobnj pehled naich bakalskch kurz, najdete ho na dal stran. Doplme jet, e Environmentln studia jsou dvouoborov studium bakalsk studium Environmentlnch studi tedy probh souasn se studiem jinho oboru.

  Monost kombinac je pitom mnoho:

  Na na domovsk fakult nabzme kombinaci se vemi bakalskmi obory: Bezpenostn a strategick studia, Evropsk studia, Genderov studia, Mezinrodn vztahy, Politologie, Psychologie, Sociln antropologie, Sociln prce, Sociologie, Veejn politika a lidsk zdroje, Mediln studia a urnalistika.

  Otevrme tak mezifakultn kombinace: na Filozofick fakult MU jsou to obory Filozofie, Religionistika, Estetika, Sdruen umnovdn studia, Anglick jazyk a literatura, Francouzsk jazyk a literatura, panlsk jazyk a literatura; na Prodovdeck fakult MU je to kombinace s Geografi a kartografi se zamenm na vzdlvn; na Ekonomicko - sprvn fakult MU kombinace s Veejnou ekonomikou a sprvou.

  Bakalsk studiumEnvironmentln studia na bakalskm stupni otevrme pro absolventy a absolventky vech druh stednch kol, kterm nabzme irok rozhled v problematice vazeb mezi spolenost a prodnm svtem. Bhem tletho prezennho studia pitom vnujeme vznamn prostor otzkm ochrany prody, krajiny a ivotnho prosted a jejm kulturnm, spoleenskm, ekonomickm a politickm souvislostem.

  Kurzy bakalskho studia propojuj poznatky prodnch vd ( ekologie, geografie, biologie aj. ), spoleenskch vd ( ekologick ekonomie, sociologie, filosofie, historie aj. ) a irokho spektra prakticky zamench kurz ( podnikn, ekovchova, neziskov organizace, hospodaen v krajin ad. ). Bhem studia absolvujete vce ne 80 hodin prax zabvajcch se ivotnm prostedm ( podrobnosti najdete v sti Praxe na str. 19).

  Protoe Environmentln studia nabzej adu rznorodch tmat, povaujeme za dleit, abyste si sami mohli zvolit svou studijn cestu na vbr dvme vce ne 30 volitelnch kurz a 3 studijn zamen. Kad si pitom me namchat do svho rozvrhu kurzy rznch zamen:

  Sociln - ekologick podnikn nabz specializaci na podnikn, kter m jin cle ne jen zisk, a u ve sfe sociln, environmentln nebo kulturn. Je tedy primrn zameno na praktick dovednosti uiten v podnikatelskm svt, ale zrove se sna tento svt teoreticky a kriticky nahldnout a peshnout.

  Obansk angaovanost a veejn sprva je ucelenou prpravou pro vechny, kte se chtj zasazovat o ochranu prody a ivotnho prosted v rmci neziskovch organizac, ve sttn sprv i samosprv. Kurzy seznamuj s innost environmentlnch organizac a u praktickm znalostem a dovednostem jako je veden projekt, zskvn finannch prostedk na neziskovou innost, ( spolu ) prce s lidmi a dal.

 • 5 6

  po

  vin

  n

  pe

  dm

  ty

  hu

  man

  itn

  ho

  zam

  en

  vod do studia environmentalistikyLibrov, Pelikn

  vod do filosofie pro environmentalistyBinka, Stibral, Slovk, Likavan, Skalk

  Environmentln etika IBinka

  Globln environmentln problmy + seminKala, Chabada, Blaek, Slovk

  po

  vin

  n

  pe

  dm

  ty

  p

  rod

  ov

  dn

  vod do biologieRezkov, Chvtalov

  Botanick pehledJelnek

  Zoologick pehledVlan

  Obecn ekologie a ekologie krajinyJelnek, Vlan

  met

  od

  olo

  gic

  k

  sekc

  e

  vod do metodologieada, Galanov

  Prce s odbornm textemimonov, inera

  ost

  atn

  po

  vin

  n

  pe

  dm

  ty

  Lokln environ-mentln rizikaUlk

  Ekologick ekonomieJohanisov

  Odborn praxeBernatkov

  Semin k bakalsk prci I Binka a dal

  Semin k bakalsk prci IIBinka a dal

  Geografick mylen ve spoleenskch vdchDank

  Ppadov studie k loklnm environmentlnm rizikmChabada

  Blok expertUlk

  Semin k vodu do studia evironmentalistikyLibrov, Pelikn

  Environmentln vchovainera, Medek

  Interpretace prodnho a kulturnho ddictvMedek

  PermakulturaKivnkov

  Prvo a environmentln problmyZahumensk

  Zahranin vjezdKatrk a dal

  Djiny prodnch vdStibral

  vod do Animal StudiesVandrovcov

  Architektura a mstoDostalk

  Ochrana prody kontra pamtkov pe v praxi exkurzeStibral, Orsillo

  Environmentln teologieZmenk

  ivotn hodnoty starovkch civilizac a environmentln krizeKysuan, Bednakov

  Environmental History IOrsillo, Kysuan

  Sustainable Food and Food SecurityKeech

  Zakldn firmyafrov Drilov

  Tvorba environmentlnho podnikatelskho zmruBernatkov

  spn environmentln projekty exkurzeBernatkov

  Podnikov ekonomikakov Talpov, tpnkov

  Personln managementBinka

  Heterodoxn ekonomick iniciativyJohanisov

  FundraisingMachlek

  Green EconomicsStratford

  Sustainable Food and Food SecurityKeech

  Environmentln organizace v RBinka

  Politika, ideologiea ivotn prostedPelikn, Kala, Skalk

  Zklady prce v NNOMachlek

  Projektov managementTa

  Personln managementBinka

  FundraisingMachlek

  Environmentln prvo v praxi veejn sprvyZahumensk

  Rozvoj venkovaa mikroregion z pohledu neziskovch iniciativKala

  Povinn pedmty pro vechny studentyPovinn voliteln pedmty mimo

  studijn zamenKulturn

  environmentalistikaSociln - ekologick

  podniknObansk angaovanost

  a veejn sprva

 • 7 8

  Magistersk studiumVce ne 16 let pedstavuj magistersk Environmentln studia uniktn obor, kde se setkvaj absolventi nejrznjch bakalskch program spoleenskch i prodovdnch, ekonomickch i prvnch, umleckch i technickch. Vznik tak pestr spolenost, ve kter studenti spolen s akademiky mnoha discipln a profesionly z praxe pekrauj hranice jednotlivch obor a roziuj a prohlubuj svj pohled na vazbu lo-vka a jeho prosted. Environmentln studia vs dky tomu piprav na prci vedou-cch pracovnk a odbornk/analytik v irokm spektru profes spojench s prodou, krajinou a ivotnm prostedm.

  Studijn praxe v rozsahu 100 hodin jsou dleitm krokem k budouc profesi. Vce ne 35 volitelnch kurz ( vzjemn voln kombinovatelnch ) a 4 studijn zamen vm jako naim studentm dvaj monost zvolit si svj profesn smr:

  Spoleenskovdn reflexe environmentlnch problm se zabv vazbami mezi lovkem a prodou na kolektivn i individuln rovni. Studenti zskvaj vhled do vybranch sociologickch, psychologickch, filozofickch a etickch teori, osvojuj si metody vdeck prce v ternu a maj tak monost vnovat se tvorb odbornch text.

  Obansk sfra a politika je zamen uren tm, kdo chtj svoje profesn uplatnn spojit s aktivnm obanstvm a ji v rmci veejn sprvy, neziskovch nevldnch organizac nebo politick aktivity.

  Msto, venkov, krajina se zamuje na environmentln souvislosti promn fyzickho prosted ( prodnho i umlho ) a na jejich spoleenskovdn reflexi. Pro toto zamen jsou charakteristick ternn exkurze.

  Ekologick ekonomie je urena studentm, kte se zajmaj o ekonomick souvis-losti ekologick krize, o kritiku ekonomickho stednho proudu a o hledn alternativ v oblasti ekonomick teorie, veejnch politik i ( eko - sociln ) podnikatelsk praxe.

  A co nabz magistersk studium tm, kte na na katede absolvovali bakalsk Environmentln studia?

  pln nov perspektivy v environmentlnch studich ( hospodaen v krajin, estetika, environmentln sociologie, ekopsychologie, politika, komunikace s veejnost ad. ) a zrove hlub vhled do obor, kter se objevily v bakalskm studiu ( etika, ekologick ekonomie, historie, metodologie ad. ).

  tyi zamen, z nich ti vznamn rozvj zamen bakalskho studia a jedno nabz studium dal oblasti environmentlnch studi ( Msto, venkov, krajina ).

  adu kurz se zahraninmi vyuujcmi, nap. s Christosem Zografosem ( Universitat Autnoma de Barcelona ), Janem Haverkampem ( Greenpeace International, Zhaba facilitators collective ), Dominikou Dzwonkowskou ( Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw ), Danem Keechem ( University of Gloucestershire ) a Timem Crabtreem ( Schumacher College ).

  Vt prostor pro diskusi dky menmu potu student v kurzech, zkouen novch vc, spoluprci ve skupinch i zptnou vazbu k vlastn prci.

  U kontakt s vyuujcmi, vt rozvoj vdecko -