brosura benedikt final

Download Brosura benedikt final

Post on 28-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://lasovtar.si/images/projekti_po_goricah/Obcina%20BENEDIKT/Brosura_Benedikt_final.pdf?phpMyAdmin=9Aaj4uoS13%2CM2-Ka%2C2S1I3tAGsd

TRANSCRIPT

 • Po osrednjih Slovenskih goricah

  OBINA BENEDIKT

  Benedikt.indd 1 29.1.2013 15:22:31

 • Izdajatelj: Drutvo za razvoj podeelja LAS Ovtar Slovenskih goric, Lenart v Slovenskih goricahV sodelovanju z: Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o., in Obino BenediktZbrala in uredila:Renata Vajngerl v sodelovanju z Obino BenediktFotogra je: Zmago Kokol, Janez Ferlinc; arhivi ponudnikov, Obine Benedikt in LAS Ovtar Slovenskih goricJezikovni pregled: Benedikta GunglOblikovanje: Geofoto, d. o. o.Oblikovanje karte: Alja Lesjak, Geofoto, d. o. o.Tisk: Grafi s, d. o. o.Naklada: 120 izvodovLeto izdaje: 2012

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiUniverzitetna knjinica Maribor

  908(497.4Benedikt)(036)

  PO osrednjih Slovenskih goricah : obina Benedikt / [zbrala in uredila Renata Vajngerl v sodelovanju z Obino Benedikt] ; fotografi je Zmago Kokol]. - [Lenart v Slovenskih goricah] : Drutvo za razvoj podeelja LAS Ovtar Slovenskih goric : Razvojna agencija Slovenske gorice ; [Benedikt] : Obina Benedikt, 2012

  1. Vajngerl, Renata, 1977-

  COBISS.SI-ID 72619777

  Benedikt.indd 2 29.1.2013 15:22:32

 • 3Turistina ponudba: turistine kmetije, vinotoi, domaa obrt 2328

  Prireditve med letom 3738

  Tematske poti (pohodne, kolesarske ... ),vinska turistina cesta 2936

  Kazalo

  Predstavitev obine 45

  Naravne vrednote in druge zanimivosti 2022

  Kulturni spomeniki, muzejske zbirke 619

  Benedikt.indd 3 29.1.2013 15:22:32

 • 4Predstavitev obine

  Obina Benedikt

  Benedikt

  Obina Benedikt lei v severovzhodnem delu Slovenije in se v osredju Slovenskih goric razprostira med rekama Pesnico in avnico, vzdol ceste LenartGornja Radgona.

  Benedikt z okolico spada med najbogateja arheoloka najdia v Sloveniji. enjak je z najdbo negovskih elad postal svetovno znan. Gomilna nekropola v Trotkovi spada s svojimi 57 gomilami med najveje v Sloveniji. Najlepe ohranjeni fosil mladia miocenskega kita je bil izkopan blizu Benedikta. Mnoge tukajnje najdbe omogoajo raziskovanje poselitve tega obmoja od 2200 pr. n. t. do 1000 n. t.eprav je obina Benedikt majhna in obstaja razmeroma kratek as, je na poseben nain vendarle tudi velika. V zadnjih letih svoje samostojnosti je namre pospeeno razvijala trno gospodarstvo in svobodno podjetnitvo. Pridobila je svojo obrtno-industrijsko cono in z njo nove zaposlitvene monosti za obane. Z izgradnjo novih stanovanj, prodajo nezazidanih stavbnih zemlji, vso potrebno infrastrukturo ter vsemi naravnimi in kulturnimi danostmi je obina postala zanimiva tako za tevilne ustvarjalne mlade posameznike kot za druine.

  Benedikt.indd 4 29.1.2013 15:22:33

 • 5Predstavitev obine

  Obenem z gospodarstvom se razvija tudi turizem. Razne prireditve (kulturne, portne in druge) so vedno dobro obiskane in privabljajo ljudi dobre volje skozi vse leto. Obiskovalci lahko na obmoju obine najdejo veliko zanimivega, na primer tevilne naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti (slatinske vrelce, cerkev Svetih treh kraljev, upnijsko cerkev svetega Benedikta, gomilna grobia, spominske ploe, zbrano tehniko dediino, znamenja, kapelice, krie) pa tudi gostinske lokale in obrate. Ob tem je treba omeniti e benediki klecnprot, ki ga je vsekakor vredno pokusiti.

  V obini se nahajajo: bencinska rpalka cerkvi (Benedikt, Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah) gasilski dom kulturni dom obrtno-industrijska cona osnovna ola pokopalie poslopje s sedeem organov obine pota portna dvorana trgovina vrtec

  Naselja: Benedikt, Drvanja, Ihova, Loki Vrh, Negovski Vrh, Obrat, Spodnja Bakova, Spodnja Roica, Stara Gora, Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah, tajngrova, Trotkova in Trstenik.

  Benedikt.indd 5 29.1.2013 15:22:35

 • 6 Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  Cerkev svetega Benedikta

  Predhodnica dananje upnijske cerkve svetega Benedikta sodi med najstareje na slovenskogorikem obmoju. Sredi 11. stoletja je staro cerkveno poslopje nadomestila veja zidana stavba, ki danes predstavlja srednjo cerkveno ladjo.

  46 36 30.97 15 53 23.39

  B1

  Benedikt.indd 6 29.1.2013 15:22:37

 • 7Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  Zgrajena je bila v romanskem slogu, e v naslednjem, 12. stoletju pa so ji prizidali gotski stolp. V letu 2011 je doivela vejo obnovo notranjosti. V baronem upniu poleg cerkve je shranjena zbirka portretov upnikov, ki so tukaj delovali od 18. stoletja dalje.

  Informacije: upnija Sveti Benedikt v Slovenskih goricah, olska ulica 1, 2234 BenediktTelefon: 02/703 14 31Mae ob delavnikih: ob 7.00 (poletni as) oz. 8.30 (zimski as) Nedeljski mai: ob 7.30 in 10.00 Farno egnanje: 11. julija (god svetega Benedikta, opata in zavetnika Evrope)

  Dostop:

  Benedikt.indd 7 29.1.2013 15:22:38

 • 8 Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  46 36 09.80 15 53 45.69

  Obudovanja vredna cerkev Svetih treh kraljev lei le 1 km jugovzhodno od upnijske cerkve ob cesti MariborGornja Radgona, in sicer na griku, dvignjenem 50 m nad dolino Drvanje. Je podrunina cerkev benedike upnije in velja za najveliastnejo poznogotsko cerkev v osrednjih Slovenskih goricah. Zaetek njene gradnje sega v prvo polovico 16. stoletja. Odlikuje jo velikopotezen koncept, ki nekoliko spominja na ptujskogorsko romarsko cerkev; zasnovana je bila namre kot romarsko svetie. Sem so prihajali romarji iz Slovenskih goric in Prekmurja (slednjih je bilo e posebej veliko). Njeno posebno dragocenost predstavljajo oltarji, zlasti najstareji med njimi, tj. oltar Kristusovega rojstva; gre za krilni oltar tridelni gotski oltar z gibljivima stranskima deloma, kakrnih je na Slovenskem le malo.

  Informacije: upnija Sveti Benedikt v Slovenskih goricah, olska ulica 1, 2234 BenediktTelefon: 02/703 14 31egnanje: 6. jauarja (god Svetih treh kraljev)

  Dostop:

  Cerkev Svetih treh kraljev B2

  Benedikt.indd 8 29.1.2013 15:22:39

 • 9Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  Na obmoju obine Benedikt, v naseljih Benedikt, Drvanja, Ihova, Loki Vrh, Obrat, Trotkova, Trstenik in Spodnja Roica, so obsena gomilna grobia iz rimskih asov; nekatera od njih bi lahko nastala celo v prazgodovinskem obdobju. Primer prereza gomilnega grobia na kraju samem (in situ) si je mono ogledati na obmoju naselja Benedikt.

  Informacije: Obina Benedikt, olnikov trg 5, 2234 BenediktTelefon: 02/703 60 80www.benedikt.si

  Dostop:

  Rimska gomilna grobia

  46 36 37.8515 53 15.70

  B3

  Benedikt.indd 9 29.1.2013 15:22:40

 • 10 Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  Leta 1811 je bilo med krenjem gozda na posestvu Jurija Slaka v enjaku (danes ulica Na klancu) najdenih 26 bronastih elad negovskega tipa. Od tod so potovale v Maribor k oroarju Denzlu, v graki muzej Joanneum in nato e v Kabinet za numizmatiko in starine na Dunaju. Bronaste negovske elade, ki sodijo v obdobje 450350 pr. n. t. ali v obdobje konevanja haltatske in zaenjanja latenske kulture, poleg prask od meev vsebujejo tudi napise. Najzanimiveji za strokovnjake je germanski napis HARIGASTI TEIVA III IL, kar pomeni: Harigast, lan germanskega rodu, daje oz. rtvuje bogu Teivi elade. Besede torej izraajo nekakno zaobljubo omenjenemu bogu. Kljub mnogim poskusom, da bi negovske elade uvrstili v drugo zgodovinsko obdobje, predvsem v rimsko, se je izkazalo, da so te lahko le eleznodobne. Zaradi skupnega pokopa in predvsem napisa na njih pa e danes vznemirjajo tako domae kot tuje strokovnjake. Od 26-ih najdenih elad je v Narodnem muzeju Slovenije shranjena le ena. Med sondiranjem zemljia v asu druge svetovne vojne ni bilo novih najdb.

  Informacije: Obina Benedikt, olnikov trg 5, 2234 BenediktTelefon: 02/703 60 80www.benedikt.si

  Dostop:

  Najdie negovskih elad v enjaku

  46 35 46.8015 52 48.03

  B4

  Benedikt.indd 10 29.1.2013 15:22:41

 • 11Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  V neposredni bliini cerkve Svetih treh kraljev stoji rojstna hia znanega prosvetitelja in gospodarstvenika Dominika olnika (18301893), ki so ga za asa njegovega ivljenja poznali kot pomembnega sadjarja in vinogradnika. Zbral je okrog 400 sadnih in trtnih sort ter jim dal slovenska imena; objavljal je v tevilnih asopisih in bil soustanovitelj Slovenskega gospodarja. V spomin nanj je bila pred leti v proelje hie vzidana spominska ploa.

  Informacije: Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah 2, 2234 Benedikt

  Dostop:

  olnikova rojstna hia

  46 36 08.6715 53 46.14

  B5

  Benedikt.indd 11 29.1.2013 15:22:42

 • 12 Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  Menarija, ki je neko sluila kot romarska hia, stoji v neposredni bliini cerkve Svetih treh kraljev in ima obliko rke L. V podolnem gotskem delu stavbe so ohranjeni dragoceni kamnoseki detajli in portal. Nastala je soasno s cerkvijo (15211588) in spada med najstareje zidane kmeke hie na Slovenskem.

  Informacije: upnija Sveti Benedikt v Slovenskih goricah, olska ulica 1, 2234 BenediktTelefon: 02/703 14 31Dostop:

  46 36 09.0015 53 44.50

  Menarija pri Svetih Treh Kraljih v Slovenskih goricah B6

  Benedikt.indd 12 29.1.2013 15:22:44

 • 13Kulturni spomeniki, muzejske zbirke

  Kapelica stoji v neposredni bliini Berieve domaije (h. t. 13) v Trsteniku, ob cesti, ki pelje proti Zagajskemu Vrhu. Zgrajena je bila leta 1897. V tlorisu ima obliko vzdolnega pravokotnika s petosminskim zakljukom. S svojim prednjim delom se dviguje v lesen zvonik, v katerem visi zvonek. Pokriva jo rdee prepleskana ploevinasta streha. Na sredo zidane oltarne mize je postavljen lesen kip lurke Matere boje; na njegovi levi sta kip svetnika z modelom cerkve v roki, prav tako lesen, in manji kipec Srca Jezusovega, na njegovi desni pa je kip svetega Janeza Nepomuka.

  Dostop: