broj 992. srijeda, 10. siječnja 2018

Click here to load reader

Post on 18-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Hrvatska u petak kree po jedino zlato koje joj nedostaje
Nagrada „Faust Vrani“ varadinskoj uiteljici Ines Brckan
Evo koliko sad koštaju tehniki pregled vozila i pristojbe
Tekstilci imaju ak 45 posto niu plau od prosjene
Za novu lokaciju knjinice u Varadinu odobreno milijun kuna
AKTUALNO AKTUALNO
ehok poruuje: "Nikad nije kasno za nova znanja"
- str. 2-3
- str. 5-6
- str. 8
- str. 9
- str. 16
- str. 19
AKTUALNO
U varadinskoj su Gradskoj vijenici juer podijeljena uvjerenja umirovljenicima i nezaposlenim osobama koji su završili pro- grame obrazovanja na Pukom otvorenom uilištu Varadin.
- Obrazovanje traje cijeloga ivota i ne završava sa školom, a to mi u Hrvatskoj još nismo shvatili. U ostalim europskim zemljama, primjerice u Nizozemskoj, oko 60 posto uku- pnog obrazovanja otpada upravo na neformalno obrazovanje, a kod nas je taj udio svega 10 posto. Moraš se cijeli ivot obrazovati, zato je dobro da Grad Varadin, POU i HZZ pomau onima koji ele pomo, onima koji ele dodatno obrazovanje – istaknuo je gradonaelnik Ivan ehok te podsjetio da je Grad Varadin bio pionir u informatikom obrazovanju starijih osoba, s ime se krenulo 2004. godine.
- Ljudi su nas gledali malo sumnjiavo i pitali kako emo ljudima sa 70 godina objasniti informatiku, no, sad se vidi da i umirovljenici dobro svladavaju te vještine. Imali smo dvoje
umirovljenika koji nisu znali ukljuiti raunalo, a nakon teaja su se mailom dopisivali sa svojim unucima. Walt Disney je rekao da svaki san poinje prvim korakom, a tako je i s vašim snovima i eljama. Vi ste napravili taj korak eljni novih znanja i svima vam od srca estitam, kao i onima koji su bili uz vas i pratili vas, a obeajem da e Grad nastaviti još snanijim tempom podupirati i one koji ele ii na informatiku ili jezike, kao i one koji se trebaju prekvalificirati. To je naša dunost i mi na taj nain omoguujemo ljudima da se mogu dalje u ivotu brinuti sami o sebi. Nikad nije kasno za nova znanja i pozivam i ostale graane koji to ele da se jave, a mi emo njihovo školovanje poduprijeti organizacijski, novano, kadrovski i kako god bude trebalo – poruio je gradonaelnik.
Ravnateljica POU Varadin, Lana Velimirovi Vukalovi istaknula je kako su u Uilištu iznimno zadovoljni injenicom da je sve više ljudi koji dolaze kako bi se dodatno obrazovali, formalno ili neformalno.
- Predivno je vidjeti ljude koji su spremni ulagati u svoj daljnji ivot, u svoje daljnje ob- razovanje. To je danas nešto što je neizbje- no. Mi imamo formalne oblike obrazovanja,
3
AKTUALNO
odnosno obrazovne programe koji vode ka daljnjem usavršavanju, meutim ono na što emo ubudue posebno staviti naglasak su neformalni oblici obrazovanja jer vidimo da su veini ljudi potrebne odreene vještine. Nakon završenih škola i fakulteta, danas tri- šte rada iziskuje specifina znanja i vještine, a to uglavnom stjeete kroz neformalni vid obrazovanja – naglasila je ravnateljica POU-a.
HZ Z dobro surauje s Gradom Varadinom i Pukim otvorenim uilištem, rekla je predstojnica Regionalnog ureda HZZ-a, Branka Šaško i dodala:
- U nedostatku radne snage sve vei naglasak stavljamo na obrazovanje, kako
u protekloj, tako i u ovoj godini. U ovoj suradnji pedesetak smo osoba ukljuili u programe za voditelje izrade i provedbe EU projekata, imali smo i njegovateljice starijih i nemonih osoba te engleski i njemaki jezik, kao pripremu za proteklu sezonu, a u ovoj zadnjoj sudjelovalo je 12 osoba visoke strune spreme. Prošle je godine bila još jedna grupa nezaposlenih osoba upravo u tom programu za EU projekte i moram rei da su gotovo svi oni pronašli posao.
U varadinskom Regionalnom uredu HZZ-a trenutno devedesetak osoba sudjeluje u obrazovnim aktivnostima, a Zavod snosi sve troškove obrazovanja, novane pomoi, lije- nikog pregleda, osiguranja, putnih troškova...
- Upravo traje obrazovanje za vozae viljuškara, za priprematelje jednostavnih jela i slastica i ECDL operatere, a ove e se go- dine vei broj nezaposlenih ukljuiti u brojne programe i bit e im plaeni svi troškovi.
Ukupno 12 nezaposlenih osoba koje su odabrane od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Uilišta i strunjaka za EU fondove (predavaa) primilo je uvjerenja o osposobljavanju za program voditelja izrade i provedbe EU projekata, a u okviru programa cjeloivotnog uenja uvjerenja je primio 31 umirovljenik za poloene teajeve engleskog i njemakog jezika te osnovnog i naprednog teaja informatike.
4
AKTUALNO
Kao dio tima od 14 europskih institucija u projektu Digital Transformation in the Danube Region – Digitrans vrijednog 2,106 milijuna eura pridruio se varadinski Fakultet organizacije i informatike i Tehnološko-inovacijski centar Meimurje, piše Poslovni.hr.
Cilj Digitransa financiranog iz EU pro- grama Interreg osuvremenjivanje je poslovnih modela malih i srednjih poduzea te start-upa. Uinkovito upravljanje digitalnom transfor- macijom poduzea zahtijeva nove pristupe i paradigme poslovanja, pojašnjavaju iz FOI-ja.
– Fakultet pored temeljne misije djeluje i kao gospodarski subjekt i zapošljava mlade strunjake. U okviru Digitransa razvija se
metodika za digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzea. Izuzetno smo prisutni u gospodarstvu drave i djelujemo društveno odgovorno. To je vano jer mala i srednja po- duzea nemaju kapacitete velikih korporacija za podizanje organizacijske zrelosti te im je partnerski odnos akademske zajednice vana uporišna toka razvoja – za Poslovni dnevnik komentirao je dekan FOI-ja Neven Vrek.
Na elu njihova tima strunjaka i istra- ivaa profesor je s Katedre za razvoj infor- macijskih sustava Vjeran Strahonja.
TICM je, pak, istie direktor Ivan Plako, zaduen za što kvalitetniji transfer metode u gospodarstvo te njenu primjenu u transformaciji poslovanja tvrtki primjenom IT-a.
– Bit e i grupne radionice i individualna savjetovanja na kojima e se osmišljavati novi ili doraivati postojei poslovni modeli – kae Plako.
5
AKTUALNO
Za novu lokaciju knjinice u Varadinu odobreno milijun kuna
Objavljene su informacije o dodjeli in- vesticijskih potpora Ministarstva kulture, a uz sredstva za rekonstrukciju Koncertne dvorane varadinskog HNK te ulaznog dijela palae Herzer, kao i projektnu dokumentaciju za Dravni arhiv, u Varadin stie milijun kuna za rekonstrukciju bivše Varteksove robne kue na Franjevakom trgu.
- Ovo je samo dokaz da je Ministarstvo ve unaprijed uvailo našu elju da taj objekt pretvorimo u knjinicu. Trenutno završavamo projektni zadatak, a uskoro idemo u izradu glavnog projekta, nakon ega emo s gotovim troškovnikom ponovo ii prema ministarstvu kako bi nam još malo financijski pomoglo u cijeloj toj prii – izjavila je zamjenica varadin- skog gradonaelnika Sandra Malenica.
Na svom Facebook profilu Malenica je podsjetila da je Varadin imao prvu ilirsku itaonicu u Hrvatskoj - 1838. godine.
"U godini kada slavi 180. obljetnicu i u godini kada je proglašena Europska godina kulturne baštine, odobreno nam je milijun kuna za radove na adaptaciji zgrade. Odmah nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji
(uskoro:)) idemo u nabavu dokumentacije za glavni projekt koji e nam dati i finalni troš- kovnik te emo sukladno njemu projekt (opet) prijaviti Ministarstvu. Uz sve to dogovaramo i sudjelovanje na projektu Rijeka 2020, prijav- ljujemo Europsku prijestolnicu mladih 2021,
6
AKTUALNO
pripremamo proljetni spektakl na otvorenom u povodu 190. obljetnice Glazbene škole u Varadinu", napisala je Malenica.
Dodaje kako je cilj, uz prostornu, pro- gramsku i financijsku stabilizaciju, odnosno racionalizaciju institucionalne kulture, jaanje izvaninstitucionalne kulture, i to kroz progra- me javnih potreba koje e prepoznavati sa- mostalne umjetnike, umjetnike organizacije, strukovne udruge i udruge. "Proraunski pre- duvjeti su napravljeni. Ove godine stavili smo Varadinski komorni orkestar kao programsku aktivnost Koncertnog ureda Varadin - to znai manje papirologije i bolje uvjete za rad. S vremenom e doi i do poticanja kulturnih i kreativnih industrija kroz programe potpora
za poduzetništvo - tako i nakladnika i izdavaa, a trenutno se radi na projektnoj dokumenta- ciji za kino Dom koje e udomiti kreativce. Radimo i na aktivira- nju Centra za mlade koji bi trebao postati novi urbani (epi)centar grada, a uredit emo i podrum Centra, kao i pripremiti prijavu na natjeaj Kultura u centru s buduim stanarima. Uskoro e biti gotovi i radovi na bivšem Centru
Tomislav Špoljar te e tamo kroz par mjeseci zaivjeti Dnevni centar za osobe s invalidite- tom". Poinju i preliminarni radovi i na velikoj zgradi u sklopu Ribnjaka za potrebe Dravnog arhiva koji mora iseliti iz Optujske, a paralelno e se napraviti dokumentacija za cjelokupnu obnovu zgrade za potrebe arhiva. Projekt rekonstrukcije i modernizacije pozornice HNK u Varadinu koji ukljuuje i adaptaciju scene Rogoz i Velike scene je pred izdavanjem gra- evinske dozvole, a radi se izvedbeni projekt. Mislimo i na Sinagogu i kino Gaj i Varadinsku kuu i itnicu i idovsko groblje, a i na druge objekte. Mislimo i na mjesto za ateljee", napi- sala je zamjenica gradonaelnika na svojem Facebook profilu.
7
AKTUALNO
Osnovana PZ "Domaa hrana"
Tridesetak zadrugara s podruja bivše op- ine Ivanec, danas gradova Ivanca i Lepoglave te opina Bednja, Donja Voa, Klenovnik i Maruševec osnovali su Poljoprivrednu zadrugu „Domaa hrana“ koja e sjedište imati u Ivancu, a aktivnosti na podruju spomenutih gradova i opina odakle dolaze zadrugari.
Ideju osnivanja zadruge pojasnio je nje- zin kasnije izabrani upravitelj Ivan Benina, a ekonomsku osnovu kao i analizu trendova za poljoprivrednu proizvodnju pojasnio je prof. Zdravko Leši s Veleuilišta 'Baltazar' iz Zaprešia.
- Ideja Zadruge je okupiti poljoprivrednike, male i one velike lokalne proizvoae, ratare, stoare i sve koji imaju potrebu za zajednikim plasmanom na trište da kroz modele samo- odrive poljoprivrede i solidarnosti revitaliziraju 'zagorski grunt' i zajedniki razvijaju agrarni dio lokalne zajednice – kazao je Benina.
Osnivakoj skupštini nazoio je i zamjenik lepoglavskog gradonaelnika Hrvoje Kova spomenuvši pritom sva nastojanja i javne politike Grada Lepoglave koje su usmjerene na poljoprivrednu proizvodnju. Dodao je i kako u Zadruzi vidi mogueg partnera za brojne
zajednike aktivnosti. - Osobno smatram kako je
zadruni model jedan od dobrih primjera solidarne ekonomije kao konkretniog odgovora na trenutno sveprisutni neoliberalni kapitalizam. Znam da bi nama u Lepoglavi dobro došlo imati pri- rodnog partnera s kojim moemo pokrenuti i niz drugih inicijativa poput rješavanja zapuštenih i neobraenih poljoprivrednih
površina, a koje se putem suradnje izmeu vlasnika i Zadruge mogu ponovno staviti u neki oblik proizvodnje. Time emo ne samo smanjiti zapuštenost poljoprivrednih površina na našem podruju, ve emo omoguiti i vee koliine obradivih površina koje mogu biti lukrativne i vlasnicima i zadrugarima – win-win situacija – naglašava Kova.
Pred zadrugarima je sad završavanje procesa osnivanja i registriranja Zadruge nakon ega slijede prve konkretne aktivnosti kojima s jedne strane ele poveati broj zadrugara, a s druge strane u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave vidjeti najbolji model za okrupnjavanje proizvodnje i iskorištavanja zadrunog potencijala koji poiva upravo na samim zadrugarima i njihovoj poljoprivrednoj proizvodnji.
8
AKTUALNO
Tekstilci imaju ak 45 posto niu plau od prosjene
U etvrtom kvartalu prošle godine pro- sjena mjesena neto plaa u Hrvatskoj je iznosila 5.586 kuna, što je 1 posto više nego u prethodnom kvartalu, stoji u podacima servisa MojaPlaa koje prenosi Poslovni.hr. U odnosu na isto razdoblje 2016. godine, prosjena neto plaa bila je 2 posto viša.
U etvrtom kvartalu 2017., osim kategorije top managementa koja ima u prosjeku 120 posto višu plau u odnosu na prosjek, najpla- enija zanimanja su ona iz podruja tehnologije
i razvoja (66 posto više od prosjeka), ljudskih potencijala (+36 posto), te informacijskih teh- nologija (+35 posto).
Gledano prema upanijama, najnie plae u etvrtom kvartalu 2017. zabiljeene su u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji,Viroviti- ko-podravskoj te Poeško-slavonskoj upaniji gdje je prosjena mjesena neto plaa iznosila 20 posto manje od prosjeka.
Sukladno oekivanjima, najviša prosje- na plaa zabiljeena je u Gradu Zagrebu i to 13 posto iznad prosjeka te iznosi 6.233 kune. Nakon Grada Zagreba slijedi Dubrovako- neretvanska upanija gdje su plae 2 posto više od prosjeka.
Najmanje prosjene plae imaju radnici u tekstilnoj i konoj industriji (-45 posto), po- monim zanimanjima (-40 posto) te radnici u uslunim djelatnostima (-34 posto). Radnici u jednoj od najpopularnijih kategorija, Turizma i ugostiteljstva, imaju u prosjeku 21 posto niu plau od prosjeka.
I na kraju podatak da su u posljednja tri mjeseca muškarci imali u prosjeku 13 posto višu plau od ena. Muškarci su u prosjeku zaraivali 5.931 kunu, dok su ene zaraivale u prosjeku 5.240 kuna.
www.aktualno.hr
9
AKTUALNO
Evo koliko sad koštaju tehniki pregled vozila i pristojbe
Kao što je i najavljivano, u novoj su nas godini doekala nova pravila prilikom registra- cije osobnih vozila. Najvea je novost to da se pri izdavanju tablica, registraciji i promjeni vlasništva više ne treba ii na policiju, ve taj posao odrauju stanice za tehniki pregled, piše tportal.hr.
Prilikom svakog tehnikog u stanici za pregled plaa se i 115 kuna za produljenje prometne i ostale dokumentacije, što se prije na policiji moglo napraviti za pet kuna, a zbog
ega dio graana ve negoduje. No ovjera prometne samo je jedna od pet naknada koje se plaaju prilikom tehnikog. U samom startu potrebno je platiti sam pregled, što u prosjeku košta oko 200 kuna, ovisno o stanici u kojoj registrirate.
Dodatan trošak je ekotest koji, primjerice, za benzinca prosjene zapremnine motora i snage te starog pet godina košta oko 120 kuna,
što trošak pregleda ispravnosti vozila die na 320 kuna, a tu su, naravno i neizbjeno, i administrativne pristojbe. Prva je naknada za ceste od 374 kune. Na nju treba dodati i 38 kuna posebne naknade za okoliš, što ukupan trošak tehnikog, bez poreza i police obveznog autoosiguranja ili kaska, die na 732 kune. I još nismo gotovi jer tu je i porez na cestovna motorna vozila koji na ovom primjeru posve uobiajenog benzinca od 1600 kubinih cen- timetara zapremnine motora dosee i do 500 kuna, što trošak cijelog procesa podie na 1232 kune.
U nekim stanicama za tehniki pregled cijena tehnikog pregleda i ekotesta moe biti nešto nia ili viša u odnosu na konkurenciju, no u stvarnosti nema velikih cjenovnih razlika meu glavnim igraima poput Centra za vozila
Hrvatske i HAK-a. Vrijei istaknuti i da se osim produljenja
vaenja i izdavanja prometnih dozvola, u sta- nicama za tehniki od 1. sijenja moe napra- viti i promjena vlasništva nad vozilom, prva registracija i odjava vozila. Prijenos vozila u Hrvatskoj stoji 122 kune - 57,5 kuna za poslove koji prethode novoj registraciji i 54,5 kuna za izdavanje nove prometne, piše tportal.hr.
10
B Y H Y U N D A I
11
GRADOVI I OPINE
Opini Trnovec Bartoloveki 3,2 milijuna kuna za ureenje ulice
Nakon što je ve prije više od godinu dana pripremila svu potrebnu dokumentaciju Opina Trnovec Bartoloveki dobila je više od 3,2 milijuna kuna za izgradnju i ureenje ulice Široke Ledine u Trnovcu. Rije je o još jednom velikom projektu i znaajnoj investiciji na podruju Opine koja je unatrag nekoliko godina u cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi, izgradnji i ureenju rasvjete i elektroenergetske mree te ureenju javnih objekata, imala više od 50 milijuna kina investicija.
Naime, Agencija za plaanja u poljopri- vredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske donijela je odluku kojom Opini Trnovec Bartoloveki odobrava 3.255.650,88 kuna za graenje nerazvrstane ceste. Rije je o ureenju spomenute ulice Široke ledine u Trnovcu, investiciji zahvaljujui kojoj e se u potpunosti urediti prometnica te nogostup.
– Opina Trnovec Bartoloveki ve je 2016. godine pripremila cjelokupnu dokumentaciju za prijavu tog projekta. Zadovoljan sam što je Agencija donijela odluku o dodjeli sredstava
i što konano moemo urediti tu ulicu. Ve ranije smo izgradili i uredili rasvjetu u toj ulici, a ovom e investicijom u potpunosti završiti njezino ureenje – rekao je trnoveki naelnik Zvonko Šamec.
Ujedno je najavio da je to samo dio vi- šemilijunskih ulaganja u ureenje prometnica i ulica u mjestu Trnovec. Naime, nakon dovr- šetka izgradnje kanalizacijske mree u tom mjestu, postoji potreba za ureenjem veeg broja ulica.
– Nakon što smo konano dovršili izgrad- nju kanalizacijske mree u Trnovcu sada je na redu ureenje ulica i prometnica koje su u odreenoj mjeri devastirane zbog tih radova. Radi se o znaajnom ulaganju koji se mjeru u milijunskim iznosima. Sredstva za to osigurat e sama Opina budui da je nuno urediti ulice ne samo zbog izgleda naše opine ve zbog vee sigurnosti u prometu, ali i odra- vanja standarda ivota kojeg naši mještani imaju – zakljuio je Šamec.
12
GRADOVI I OPINE
Doznajte po emu je Ivanec na visokom 2. mjestu u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je od 128 gradova, u prote- kle tri godine, njih 14 proglašeno pametnim gradovima: Dubrovnik, Ivanec, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica (dva puta), Labin, Makarska, Pleternica, Pore, Pula, Rijeka, Split, Umag i Zagreb. Usporedba prema bro- ju zaposlenih kod poduzetnika u navedenim gradovima, pokazala je da je najvei prosjek kod poduzetnika Koprivnice, 13,1 zaposleni po
poduzetniku. Ovaj pokazatelj rezultat je velikoga broja zapo- slenih kod dvaju dru- štava, Podravka d.d. (3298) i Belupo d.d. (1062), što je ukupno 4360 zaposlenih ili 50,0 posto od uku- pnog broja zaposle- nih kod poduzetnika Koprivnice (8722). U Ivancu je broj zapo- slenih po poduzet- niku tek nešto nii, 13,0, što je rezultat veeg broj zaposle- nih kod tri poduzet- nika: Ivanica d.d. (695), Drvodjelac d.o.o. (285) i Itas – P r vo m a j s k a d.d.(221), objavila je Fina.
Produktivnost rada mjerena pri-
hodom po zaposlenom, na razini pametnih gradova iznosila je 851 tisuu kuna, što je 11,3 posto više u odnosu na prosjek na razini svih 128 gradova (764,4 tisue kuna) i 14,7 posto više u odnosu na ostvareni rezultat svih poduzetnika na razini RH (742,1 tisuu kuna). Produktivnost rada mjerena dobiti/gubitkom po zaposlenom, na razini pametnih gradova iznosila je 35,7 tisua kuna (više od prosjeka na razini svih gradova i na razini RH), a meu njima su najproduktivniji bili poduzetnici sa sje- dištem u Poreu (63,0 tisue kuna), Dubrovniku (56,8 tisua kuna), Umagu (45,9 tisua kuna), Zagrebu (42,2 tisue kuna) i Koprivnici (37,8 tisua kuna).
13
CRNA KRONIKA
Kraa u varadinskom kinu Gaj
Zasad nepoznata osoba je u razdoblju od 7. do 8. sijenja iz blagajne kina Gaj u Varadinu ukrala nekoliko tisua kuna.
Policijski slubenici nastavljaju rad na pronalasku kradljivca.
Policija je izvijestila i kako je u ponedjeljak zabiljeen jedan sluaj narušavanja javnog reda i mira i to u Vidovcu.
i na webu:
DRUŠTVO
Uskoro još jedan Zimski spust rijekom Dravom
Rafting klub Matis, ekološka udruga ZEUS i WWF Adria organiziraju „X. Zimski spust rijekom Dravom uz slogan: Dosta je! Spasimo Dravu od novih hidroelektrana!
Spust e se odrati pod okriljem dugo- godišnje kampanje Naše rijeke, naše blago u subotu, 13. veljae 2018. od 9.00 sati, s okupljanjem kod doma “Lastavica” (Donja Dubrava ).
Kao što i sam slogan „Naše rijeke, naše blago!“ kae, cilj Zimskog spusta rijekom Dravom je poslati poruku i podii sveukupnu svijest o vanosti ouvanja prirodnih bogatsta- va i biološke raznolikosti kojima rijeka Drava obiluje i predstavlja jedno od najveih prirodnih blaga ove regije.
Organizatori pozivaju sve zainteresirane prijatelje prirode i one eljne novih avantu- ra da im se pridrue na ve tradicionalnom, devetom po redu, Zimskom spustu, kako bi zajedno poslali poruku za ouvanje i zaštitu prirode rijeke Drave te se javno izjasnili da se protive izgradnji hidroelektrana Molve 1 i Molve 2. Sudionici mogu sudjelovati vlastitim plovilima, dok je za sve one koji plovila nemaju
organizator osigurao odreeni broj amaca. Broj mjesta je ogranien stoga pourite s prijavom.
Plan i program: Okupljanje sudionika je u subotu, 13.
veljae 2018. u 9.00 sati kod doma “Lastavica” (Donja Dubrava), odakle se organiziranim prije- vozom kree prema startu u Svetoj Mariji, nakon ega slijedi spust rijekom Dravom. Predvieni dolazak u dom je oko 15.00 sati, gdje je uz okrijepu predvien i nastavak ugodnog drue- nja. Za sudionike iz Varadina organiziran je prijevoz autobusom iz Varadina s polaskom u 8.00.
16
DRUŠTVO
Nagrada „Faust Vrani“ varadinskoj uiteljici Ines Brckan
Varadinska uiteljica tehnike kulture Ines Brckan jedna je od dobitnica Dravne nagrade tehnike kulture „Faust Vrani“ za 2016. godinu. Odluku je donio Odbor za dodjelu nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ines Brckan radi u 3. i 5. osnov- noj školi Varadin i lanica je Društvo pedagoga tehnike kulture koje ju je i predloilo za nagradu.
Ines Brckan uiteljica je ve niz godina aktivna u radu s uenicima ovih škola s kojima sudjeluje na natjecanji- ma od školske do dravne razine. Na tim natjecanjima uenici koje priprema ostvaruju odline rezultate. Osim toga instruktor je za modelarstvo uporabnih tehnikih tvorevina u Društvu pedagoga tehnike kulture Varadin gdje odrava radionice za zainteresirane uenike iz cijele Varadinske upanije. Redoviti je lan upanijskog povjerenstava za na- tjecanje iz tehnike kulture i organizator upanijskog natjecanja koje se posljednjih godina odrava u 3. osnovnoj školi u Varadinu. U svom radu se permanentno usavršava u raznim podrujima tehni- ke kulture kroz teajeve koje organizira Hrvatska zajednica tehnike kulture i Hrvatski savez pedagoga tehnike kulture.
U 2016. godini zajedno s uenicima kojima je bila mentor sudjelovala je na brojnim natjecanjima iz tehnike kulture, prometa i modelarstva.
Za ostvarene rezultate Zajednica tehni- ke kulture Varadinske upanije dodijelila joj je Godišnju nagradu za 2016. godinu za rad i djelovanje u tehnikoj kulturi. Za svoj rad u 2016. godini dodijeljena joj je i Povelja u po- vodu proslave 70 godina Hrvatske zajednice tehnike kulture za dugogodišnji izniman do- prinos razvitku i promicanju tehnike kulture.
Inae, Odbor za dodjelu Dravne nagrade tehnike kulture „Faust Vrani“ donio je odluku o dodjeli 14 nagrada – jedne za ivotno djelo, deset godišnjih za pojedince i tri godišnje za pravne osobe.
17
DRUŠTVO
Udruga "Trsek" priprema 26. meunarodnu izlobu vina
Udruga vinogradara "Trsek" Ludbreg i ove godine prireuje izlobu mladih vina koja je s godinama poprimila meunarodni karakter.
Tradicionalna, ve 26. po redu izloba, odrat e se 26. i 27. sijenja u hotelu "Crnkovi" u Ludbregu. Otvorenje izlobe bit e u petak 26. sijenja u 17.00 sati, dok je za 16.00 sati predvieno predavanje.
Uzorci mladih vina prikupljat e se ove subote, 13. sijenja, od 12.00 do 20.00 sati te dan kasnije od 10.00 do 20.00 sati, u hotelu "Crnkovi". Uzorke e uoi otvaranja izlobe mladih vina ocijeniti struna komisija sastavlje- na od eminentnih strunjaka i enologa. Svako ocijenjeno mlado vino dobit e odlije prema odluci komisije. Tijekom izlobe sva e se vina moi degustirati.
Uu izlobu mladih vina, udruga "Trsek" e i ove godine kod kipa Sv. Vinka zaštitnika ludbreškog vinogorja organizirati blagoslov granica i proslavu Vincekovog, a program e se odrati u nedjelju, 21. sijenja, u 12.00 sati.
Šest akcija u Novom Marofu, tri u Varadinskim Toplicama
Gradsko društvo Crvenog kria Novi Marof u suradnji s Odjelom za transfuzijsku medicinu Ope bolnice Varadin planira u 2018. godini provesti devet akcija dobrovoljnog davanja krvi.
Akcije u Novom Marofu odravat e se u Osnovnoj školi 27. veljae, 13. oujka, 17. svibnja, 24. srpnja, 6. studenog i 13. studenog, a u Varadinskim Toplicama u hotelu Minerva 20. oujka, 31. srpnja i 27. studenog. Sve e se akcije odravati od 8 do 12 sati.
Iz Gradskog društva Crvenog kria Novi Marof napominju da je mogua promjena
termina akcija o emu e izvijestiti putem medija. Takoer pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi i one koji to ele postati da se odazovu na akcije dobrovoljnog davanja krvi.
18
DRUŠTVO
Izlobu GMV-a u Sofiji razgledalo više od 7300 posjetitelja
Sijeanj je mjesec kada se rezimiraju rezultati poslovanja iz prethodne godine, pa se tako i u Gradskom muzeju Varadin trenu- tano priprema izvješe o radu i realiziranim programima u 2017. godini. Jedan od programa koji govori o uspješnoj protekloj godini vara- dinskoga muzeja je gostovanje izlobe Veliki hrvatski majstori 20. i 21. stoljea u Bugarskoj, u Nacionalnoj galeriji u Sofiji. Prema podacima te ustanove, od 31. svibnja do 27. kolovoza 2017. godine, koliko je izloba Gradskog muzeja Varadin tamo bila otvorena, razgledalo ju je 7366 posjetitelja, po emu se moe rei da je ovaj program meunarodne/meumuzejske suradnje u potpunosti uspješno ostvaren, i to i u organizacijskom smislu a i po posjeenosti.
Izloba Veliki hrvatski majstori 20. i 21. stoljea osmišljena je iskljuivo kao gostu- jui program Gradskog muzeja Varadin u inozemstvu, kojim se predstavlja najbolje od hrvatske likovne umjetnosti toga razdoblja. Meu 70-ak radova, slika, skulptura i crtea, zastupljeni su najvei hrvatski autori, ija se
djela nalaze u fundusu Galerije starih i novih majstora varadinskoga muzeja.
Izloba je prvot- no 2014. predstavlje- na u Beu, u Palai Porcia, zatim 2015. u Budimpešti, u Galeriji Vigadò, te u Bratislavi, u Palai Ministarstva kul ture Slovake
Republike, a nakon Sofije u tijeku su dogo- vori i za njezina daljnja gostovanja. Svako dosadašnje predstavljanje izlobe u ovima etirima europskim prijestolnicama realizi- rano je u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH, Ministarstvom kulture RH, hrvatskim veleposlanstvima u Austriji, Maarskoj, Slovakoj i Bugarskoj te dravnim tijelima, ministarstvima i drugim institucijama u tim zemljama.
Za ovaj izlobeni projekt Gradski muzej Varadin dobio je 2016. godine Posebno pri- znanje za najbolju meunarodnu/meumuzej- sku suradnju, koje mu je dodijelilo Hrvatsko muzejsko društvo.
19
SPORT
Hrvatska u petak kree po jedino zlato koje joj nedostaje
Hrvatska e od petka, 12. sijenja, do nedjelje, 28. sijenja, biti domain Europskog rukometnog prvenstva. Hrvatska je jedina s dvije organizacije Eura, domain je bila i 2000. Podsjetimo, 2009. u Hrvatskoj se igralo Svjetsko prvenstvo.
Hrvatski rukometaši imaju dva olimpijska naslova i jedan svjetski, a nedostaje im europ- ski. Brane ga Nijemci, a za njim e posegnuti i Francuzi, Španjolci i Danci, koje e u prvom krugu gledati navijai u Varadinu. Hrvatska, koja ima dva europska srebra i tri bronce, u
prvom krugu igrat e u Splitu protiv Srbije, Islanda i Švedske. U Poreu e igrati Francuska, Norveška, Bjelorusija i Austrija, a u Zagrebu Njemaka, Slovenija, Makedonija i Crna Gora. Uz Španjolce i Dance, varadinska e Arena biti domain Maarima i esima.
Po tri najbolje reprezentacije nastavit e natjecanje u etvrtfi-
nalnim grupama, iz Splita i Porea u zagrebu, a iz Zagreba i Varadina i dalje u Varadinu. Dvije prvoplasirane momadi iz tih idu u po- lufinale, a treeplasirane e se boriti za peto mjesto. Završnica je u Zagrebu, a prve tri reprezentacije s ovoga Eura izravno e na Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Njemakoj i Danskoj.
Ulaznice se mogu kupiti na blagajna- ma dvorana, svaki dan od 12 do 20 sati, a na dane odigravanja utakmica od 12 do 21 sat. Na Europskom rukometnom prvenstvu u Hrvatskoj prvi e se put koristiti i video-teh- nologija za procjenu sumnjivih situacija, kao što se primjenjuje u nekim drugim sportovima. Kod zapisnikoga stola suci e na ekranu, dostupnom samo njima, provjeravati nesank- cionirane grube prekršaje i je li lopta prešla gol-crtu.
HAS-ova lista: Sloboda 8., Varadin 26., Marathon 95 40.
Hrvatski atletski savez objavio je rang listu odnosno poredak klubova za 2017. godinu prema pravilniku o bodovanju i uspješnosti klubova.
Tri najuspješnija kluba za 2017. godinu su zagrebaki Agram te Dinamo-Zrinjevac i splitski ASK. Varadinska Sloboda je osma, a AK Varadin 26. Meu 85 rangiranih klubova su i varadinski TK Marathon 95 na 40. mjestu, ivaneka Ivanica na 56. i Mali atletski klub Varadin na 57. mjestu.
20
VODI
VARADIN
LUDBREG GRADSKA KNJINICA I ITAONICA MLADEN KERSTNER: Trg Sv. Trojstva 19, tel. 042 306 067, email: [email protected], www.knjiznica-ludbreg. hr otvoreno: ponedjeljak –petak 7.30-19.30, subota ne radi Prie za laku no: H.C.Andersen „Snjena kraljica“, djeji odjel, 19.00
ZAVIAJNI MUZEJ: Trg slobode 16, Stari grad, otvoreno: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak: 9 – 14.30, utorak: 9 - 16, subota i nedjelja samo uz prethodnu najavu za grupe, www.zmvt.com.hr
GRADSKA KNJINICA I ITAONICA METEL OEGOVI: Odjel za odrasle (Trg slobode 8a) i Odjel za djecu (vila Bedekovi, A. Cesarca 10) otvoreno: ponedjeljak – petak 7:30 - 19:30, subota 7:30 - 13:00; Odjel za mlade i Odjel strane literature (vila Bedekovi, Augusta Cesarca 10) i Ogranak Banfica (Nikole Tesle 20) otvoreno: ponedjeljak, utorak, srijeda 13:30 - 19:30, etvrtak i petak 7:30 - 15:00, subota 7:30 - 13:00 sati; www. knjiznica-vz.hr
KINO GAJ: Gajeva 1, e-mail: [email protected], www.kinogaj.hr
CISOK: Kukuljevieva 12, radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8 - 16, prijave za aktivnosti: 042/302-179, [email protected]
GALERIJA RUKOTVORINA OREH: Zagrebaka 3, otvoreno: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak 16 - 19.30, etvrtak i subota 9 - 13
GALERIJA ZB ART: Petra Zrinskog 24, www.artum.hr
PUKO OTVORENO UILIŠTE: Hallerova aleja 1/II, telefoni: 042/313-191 i 042/213-138, faks: 042/313-475, e-mail: [email protected] pouvarazdin.hr, web: www.pouvarazdin.hr., Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE: Augusta Cesarca 1, blagajna otvorena od ponedjeljka do petka 10 - 12 i 18 - 19.30, subotom 10-12 i sat vremena prije poetka programa, nedjeljom samo sat prije poetka programa, www.hnkvz.hr
GRADSKI MUZEJ VARADIN: Stari grad - Strossmayerovo šetalište 1, palaa Sermage - Trg Miljenka Stania 3, palaa Herzer - Franjevaki trg 10, otvoreno: utorak - petak 9 - 17, subota i nedjelja 9 - 13, ponedjeljak i dravni blagdani zatvoreno, www.gmv.hr Palaa Herzer: Izloba u povodu 25. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „PUMA“, od 12.12.2017. do 21.01.2018. Galeriji HDLU, Kula straarnica Staroga grada Varadin: izloba lanova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Varadin pod nazivom „Mjesto susreta“, od 13.12.2017. (19.00) do 15.01.2018. (19.00) Palaa Herzer: Srijeda u Muzeju - predstavljanje knjige autora Miroslava Klemma, pod nazivom Djetinjstvo i mladost jednog muzejskog savjetnika (Himalaja, tres, tres, Trešnjevka), 19.00-21.00
MUZEJ ANELA: Kranjevieva 14, Otvoreno: ponedjeljak-petak 10-13h i 17-20h, subota 10-14h. Posjet muzeju mogu i izvan radnog vremena uz prethodnu najavu na tel 098 512 894.
GALERIJA ZLATI AJNGEL: Gajeva 15, otvoreno: utorak - petak 18 - 20, subota i nedjelja 10 - 12, ponedjeljak i praznik zatvoreno, www.ajngel.hr
KERAMEIKON: Galerija K10, Kukuljevieva 10, otvoreno: utorak, srijeda i petak 18 - 20, subota i nedjelja 10 - 12, www.kerameikon.com, za posjet nazvati na: 091/1744000
GRADSKA KNJINICA I ITAONICA: Antuna Mihanovia 3, Tel. 042/611-234, E-mail: [email protected], radno vrijeme: ponedjeljak - petak 7-19, subota 8-12, www.gknm.hr
GALERIJSKI CENTAR VARADIN: Uska 7, otvoreno: 10 - 20, www.gcv.hr
NOVI MAROF KULTURNI CENTAR IVAN RABUZIN: A. Mihanovia 3, radno vrijeme 7 - 15; radno vrijeme blagajne: pon - pet 10 - 12, 3 dana prije programa i na dan 17 - 19, [email protected] com, www.pou.novi-marof.hr, blagajna Kina Marof radi svakim radnim danom od 9:00-12:00 te 2 sata prije prikazivanja. KINO MAROF: Animirani sinkronizirani film Vampirko, 17.00
21
VODI
KINO: Cinestar – Lumini centar: Drama, komedija „Osmi povjerenik“, 20.25 Biografija, drama „Velika igra“, 16.25, 19.45, 21.25 Animirani „Vampirko“-sink, 11.00, 13.30, 15.15, 16.15, 17.00, 18.00 Triler „Ukleta kua“, 20.15, 22.30 Biografija, mjuzikl „Najvei showman“, 19.05, 22.30 Akcija, avantura, komedija „Jumanji: Dobrodošli u dunglu“, 14.00, 19.00, 21.15 Animirani, biografski, kriminalistiki „Loving Vincent: Van Goghov misterij“, 17.10 Animacija, komedija, obiteljski „Ferdinand“-sink, 11.15, 12.45, 15.00, 16.00, 18.10 Komedija „Trai se stari“, 19.15 SF, akcija, avantura „Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi“, 13.15, 21.30 Animacija, obiteljski „Medvjedi Paddington 2“- sink, 11.25, 15.45 Drama „udo“, 13.30, 18.00 Animirani, pustolovni, komedija „Coco i velika tajna“-sink, 11.30 Animirani „Ekipa iz dungle“-sink, 11.15 Animirani „Moja udovišna obitelj“-sink, 14.00 Animacija, avantura „Neparoderi“-sink, 11.00
GORNJI KNEGINEC
PUKO OTVORENO UILIŠTE URO ARNOLD: Vladimira Nazora 1, 42240 Ivanec, Tel: 042 770 530, E-mail: [email protected], E-mail: [email protected]
TRAKOŠAN
IVANEC
GRADSKA KNJINICA I ITAONICA GUSTAV KRKLEC: Akademika Ladislava Šabana 3, , tel. 042 782- 165, fax. 042 770-866, e-mail: [email protected] optinet.hr, otvoreno: ponedjeljak i etvrtak 13 - 19 sati, utorak, srijeda i petak 7 - 15, subota 8-12
VREMENSKA PROGNOZA