bpo ontwerpverslag

Download BPO ontwerpverslag

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hoe actief zijn de

  Fitkids?

  Een Best-Practice Ontwerp voor het vaststellen van de fysieke activiteit bij Fitkids.

  Eindverslag Opdrachtgever Elles Kotte Opdrachtnemers Sophie Abeln Evelien van den Brink Karin de Goeij Christina van der Heide Sanne van der Kamp Leonie Scholten Yvonne van der Velden Projectbegeleider Bart Bartels Projectcordinator Kitty Meijer

 • BPO-rapportage Groep 4 Opdrachtgever: Stichting Fitkids

  Inhoud

  Inleiding ................................................................................................................................. 3 Methode ................................................................................................................................ 4

  Zoekstrategie ..................................................................................................................... 4 In- en exclusiecriteria van artikelen .................................................................................... 5 Psychometrische eigenschappen ...................................................................................... 5 Kwaliteitsbeoordeling artikelen .......................................................................................... 6 Synthese van de resultaten uit literatuurstudie .................................................................. 6 Synthese van de resultaten uit de vragenlijst ..................................................................... 8

  Resultaten ............................................................................................................................. 9

  Indirecte manier van meten van fysieke activiteit ..............................................................10 Directe manier van meten van fysieke activiteit ................................................................11

  Resultaten vanuit de mening van de experts.11 Discussie ..............................................................................................................................12 Conclusie vanuit literatuurstudie ...........................................................................................13 Conclusie vanuit de mening van de experts...14 Literatuurlijst .........................................................................................................................15 Bijlage 1 Overzicht deelnemers trainingsprogramma Fitkids ................................................17 Bijlage 2: zoektermen brede literatuurstudie .........................................................................18 Bijlage 3: Zoekstring voor meetinstrumenten. .......................................................................21 Bijlage 4: zoektermen literatuurstudie per meetinstrument. ..................................................25 Bijlage 6: Extractietabel methodologie van de artikelen a.d.h.v. de COSMIN-checklist .........27 Bijlage 7: Extractietabel kwaliteitscriteria ..............................................................................28

  2

 • BPO-rapportage Groep 4 Opdrachtgever: Stichting Fitkids

  Inleiding In het tweede studiejaar van de Master Kinderfysiotherapie worden praktijk en wetenschap aan elkaar gekoppeld door middel van een Best-Practice Ontwerp (BPO). Dit is een beschrijving van een praktische (fysiotherapeutische) werkwijze die is onderbouwd met evidence uit wetenschappelijk onderzoek, klinische expertise n de voorkeuren van de patint(en).1 Deze projectgroep heeft een vraagstelling vanuit de praktijk uitgewerkt tot een BPO. De opdrachtgever hiervan is Stichting Fitkids. Deze stichting heeft een beweegprogramma opgezet, genaamd Fitkids, voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of een langdurige aandoening. Hieronder vallen o.a. kinderen met Down syndroom, astma, autisme, motorische retardatie en rolstoelgebonden kinderen. Zie voor de complete doelgroep bijlage 1. Het doel van Stichting Fitkids is het bevorderen van de fysieke fitheid en het vergroten van de kwaliteit van leven. Voor de kinderen staat het plezier krijgen in bewegen voorop. Het streven is dat zij na het Fitkidsprogramma aansluiting vinden bij een sportvereniging of -club. Momenteel worden de individuele behandeldoelen van de deelnemers van Fitkids programmas gevalueerd met bijvoorbeeld het Bruce protocol die de fysieke fitheid van een kind vastlegt. Fysieke activiteit wordt vooralsnog niet gemeten, omdat er nog geen eenduidig meetinstrument binnen Stichting Fitkids beschikbaar is. Om vast te kunnen stellen of het Fitkidsprogramma kinderen ook daadwerkelijk actiever maakt, is een geschikt meetinstrument van belang. De oorspronkelijke vraag van de Stichting Fitkids was: Hoe kunnen we het beste fysieke activiteit in kaart brengen bij kinderen die deelnemen aan het beweegprogramma Fitkids? De stichting hoopt dat door middel van dit BPO er een meetinstrument ontwikkeld of aangeraden kan worden om de fysieke activiteit van deze kinderen vast te leggen. De doelgroep bestaat uit alle deelnemers van Fitkids en het BPO moet landelijk toepasbaar zijn. De implementatie zal bij een selecte groep Fitkids-centra plaatsvinden. De World Health Organisation (WHO) adviseert voor kinderen van 5 tot 17 jaar dagelijks 60 minuten matige tot intensieve fysieke activiteit. Een actieve leefstijl heeft een effect op de fysieke fitheid, een lager lichaamsvet percentage, een verkleinde kans op het ontwikkelen van cardiovasculaire problemen en minder symptomen van depressie. Waar mogelijk geldt deze beweegnorm ook voor kinderen met chronische aandoeningen2. Kinderen met een chronische aandoening zijn vaak minder actief dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Dit kan een direct gevolg zijn van de aandoening, maar ook van psycho-sociale factoren zoals overbescherming door ouders, angst, of een laag zelfbeeld3. Uit wetenschappelijk onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat de gezondheid van kinderen met chronische aandoeningen die wl fysiek actief zijn positief benvloed wordt. Kinderen met een chronische aandoening die in hogere mate fysiek actief zijn scoren onder andere beter op gebied van arobe capaciteit, spierkracht en kwaliteit van de uitvoering van functionele vaardigheden4. Dit BPO richt zich op de fysieke activiteit van kinderen die deelnemen aan Fitkids. De vraagstelling van dit BPO is dan ook: Welk evaluatief meetinstrument is geschikt om de fysieke activiteit vast te leggen bij kinderen die deelnemen aan het Fitkidsprogramma? De projectgroep heeft als doel op uiterlijk 7 januari 2013 de vraagstelling te kunnen beantwoorden. Operante definities: Meetinstrument: vragenlijst of meetapparatuur.

  3

 • BPO-rapportage Groep 4 Opdrachtgever: Stichting Fitkids

  Geschikt: hoogst haalbare validiteit, betrouwbaarheid, responsiviteit. Er is geen budget aanwezig.

  Kinderen: Kinderen tussen de 6-18 jaar oud. Zie voor de meest voorkomende aandoeningen bij de fitkidsdeelnemers bijlage 1.

  Fitkidsprogramma: maximaal 1 jaar durend trainingsprogramma onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut met als doel de kinderen een nieuwe life style aan te leren. Door hen weer het plezier in bewegen te laten ontdekken, wordt verwacht dat de kinderen zich een nieuwe levensstijl zullen aanmeten met daarin vanzelfsprekend meer beweging. Daarnaast is een ander belangrijk doel van het programma, namelijk de fysieke en mentale fitheid van de kinderen te verbeteren.

  Methode Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, zijn er een aantal stappen genomen. In tabel 1 staan deze stappen schematisch weergegeven.

  STAP PROCES Stap 1: Breed literatuuronderzoek

  Inventarisatie van Engels- en Nederlandstalige meetinstrumenten welke fysieke activiteit meten

  Stap 2: Specifiek literatuuronderzoek

  Selectie van relevante meetinstrumenten, gelet op de doelgroep en de psychometrische eigenschappen.

  Stap 3: Vragenlijst aan experts

  Consultatie experts over hun ervaring met de meetinstrumenten uit stap 2, specifiek gericht inwinnen van informatie betreffende de hiaten in haalbaarheid en psychometrische eigenschappen van het instrument.

  Stap 4: Ontwikkeling best-practice ontwerp

  Beargumenteerde keuze van het klinisch relevante meetinstrument dat, eventueel na aanpassing, gemplementeerd kan worden in de fysiotherapeutische setting van Stichting Fitkids.

  Tabel 1: Overzicht stappenplan naar BPO. Stap 1 bestaat uit een brede literatuurstudie, waarbij er gezocht werd naar alle mogelijke meetinstrumenten waarmee fysieke activiteit vastgelegd kan worden. Vervolgens is er met gevonden meetinstrumenten opnieuw een literatuurstudie opgezet, om de doelgroep en psychometrische eigenschappen van deze meetinstrumenten te achterhalen (stap 2). De meetinstrumenten die klinisch relevant bleken te zijn voor dit onderzoek zijn daarna voorgelegd aan een groep experts (stap 3), ter extra onderbouwing van te maken beslissingen tijdens dit BPO. De laatste stap is ten slotte stap 4 geweest: het maken van de beslissingen, welke terug te lezen zijn in de conclusie en discussie van dit rapport. Zoekstrategie Brede literatuurstudie Er is op de volgende databanken gezocht: Cinahl, Pubmed en Google Scholar. Er is gezocht met de zoektermen Patinten, Kinderen, Mensen in combinatie met meetinstrument fysieke activiteit, vragenlijst, dagboek en daarvan afgeleide termen. Voor de complete lijst aan zoektermen, zie bijlage 2. De volledige zoekstring per database is te vinden in bijlage 3. Specifieke literatuurstudie Er is opnieuw op de volgende databanken gezocht: Cinahl, Pubmed en Google Scholar. Er is gezocht met de zoektermen psychometrische eigenschappen, betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit, kinderen in combinatie met de titel van de gevonden meetinstrumenten en daarvan afgeleide termen. De test