bpm (business proces management), procesni model

Upload: djuraskovicpetar4293

Post on 29-Oct-2015

158 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

aaaaaaaaaa

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET U BEOGRADU Fakultet organizacionih nauka

  STUDIJA SLUAJA

  UPRAVLJANJE PROCESIMA U POSLOVNOM SISTEMU Uplink security services d.o.o. Beograd

  Student: Mentor: urakovi Petar 3628/2012 prof. dr. Mili Radovi

  Beograd, mart 2013. godine

 • 2

  Sadraj: 1. ISTRAIVAKI DEO STUDIJE SLUAJA

  1.1. Kratak osvrt na istoriju menadmenta fokusiranog na procese......3 1.2. BPM (Business Proces Management)........3 1.3. Modeliranje poslovnih procesa.....3 1.4. Referentni modeli procesa.4 1.5. SCOR (Supply Chain Operations Reference Model)5

  1.5.1. SC (Supply Chain)..6 1.6. SCOR Software...8 1.7. Poreenje SCOR referentnog procesnog modela i procesnog pristupa

  koprienog u studiji sluaja..9 1.8. Kako se koristi SCOR model...10 1.9. SCOR Software.12 1.10. SAP Supply Chain Management.12 1.11. Poreenje SCOR referentnog procesnog modela i procesnog pristupa

  koprienog u studiji sluaja14

  2. PRAKTINI DEO STUDIJE SLUAJA.15 2.1. OSNOVNI PODACI.15

  2.1.1. Anatomska i organizaciona struktura....16 2.2. Nivo indentifikovanosti procesa.17

  2.2.1. Pristup..17 2.2.2. Predmet rada...............................................................................................17 2.2.3. Procesi.17 2.2.4. Procesni model..17 2.2.5. Registri procesa.17 2.2.6. Lista prioritetnih, kritinih i kljunih procesa..17

  2.3 NIVO UREENOSTI (SPECIFICIRANOSTI)..18 2.4 SOFTVERSKA PODRKA.18 2.5 UPRAVLJANJE PROCESIMA U u poslovnom sistemu Uplink security

  services...........................................................................................................................................18 2.5.1. Uspostavljanje sistema za upravljanje procesima (ema)...........................18 2.5.2 Misija i vizija....19 2.5.3 Odrednice kvaliteta predmeta rada.19 2.5.4. Merljivi ciljevi (svih zainteresovanih strana).................................................19 2.5.5 Prevoenje ciljeva na indikatore uspenosti procesa..19 2.5.6 Potrebne kontrole, merenja i evidencije.19 2.5.7 Izraunavanje indikatora procesa..22 2.5.8 Praenje indikatora procesa.25

  3. PREDLOG DALJEG RADA.27 4. ZAKLJUAK..27 5. PRILOZI.27 6. LITERATURA59

 • 3

  1. ISTRAIVAKI DEO

  1.1. Kratak osvrt na istoriju menadmenta fokusiranog na procese

  1980.god. fokus je bio na TQM-u (Total Quality Management), zatim 1990.god. na BPR-u (Business Process Reengineering) koji su popularizovali Hammer i Champy. Sredinom 90-ih nakon BPR-a panja je usmerena na ERP (Enterprise Resource Planing) sistem koji su mnoge softverske kompanije nudile kao reenje za sve probleme,to nije bio sluaj. Poetkom 21. veka mnogi CRM (Customer Relationship Management) sistemi su bili fokusirani na korisnikov pogled na stvari i na njegov doiivljaj. To je stavilo u fokus samo ono to se vidi na povrini i nije dovelo do poboljanja procesa. Od 2002.godine u fokusu je BPM (Business Proces Management). Primena procesnog modela je i jedan od zahtva standarda ISO 9001:2008.

  Slika br. 1.

  1.2. BPM (Business Proces Management)

  To nije tehnoloki alat, jer je mogue postii znaajno poboljanje procesa i bez

  tehnologije. To je vrlo komplikovan koncept i teak za implementaciju. Jedna od definicija BPM je: Postizanje ciljeva organizacije kroz poboljanje,upravljanje i kontrolu kljunih poslovnih procesa1. Prilikom implementacije BPM-a veoma je vaan holistiki prisup i participacija svih zaposlenih.

  Postoje dva razloga zbog kojih BPM ne funkcionie. Prvi je,to menaderi doivljavaju

  poslovne procese kao black box. To jest,nisu upoznati sa detaljima,ali znaju da proces nekako daje rezultate. Njih strah da vre bilo kakve promene da ne bi naruili postojei poredak. Drugi je,to je menaderima lake da reavaju posledice problema umesto uzroke.

  1 Business Process Management Practical Guidelines

 • 4

  Prilikom automatizacije poslovnih procesa treba imati na umu izjavu Bill Gates-a : Prvo pravilo neke tehnologije je da ako se automatizacija primeni na efikasnu operaciju,efikasnost e biti uveana. Drugo pravilo je da ako se neka tehnologija primeni na neefikasnu operaciju,neefikasnost e biti uveana. to govori da je neophodno prvo pravilno formirati procese,a tek onda razmiljati o implementaciji tehnologije i da ne postoje brza,jeftina i sveobuhvatna reenja.

  Razlozi za korienje BPM su sledei: formalizacija postojeeg procesa, bolje razumevanje i na osnovu toga ugraivanje poboljanja poslovnog procesa, efikasnije izvravanje poslovnih procesa zbog korienja BPM softvera, poveanje produktivnosti i smanjenje uea ljudi u izvravanju procesa, omoguavanje ljudima da ree komplikovane probleme, pojednostavljenje praenje propisa.

  1.3. Modeliranje poslovnih procesa

  Modeliranje poslovnih procesa je prikaz strukture I naina na koji se odvija neka delatnost.

  Svrha modeliranja poslovnih procesa je da to objektivnije opiemo sliku realnog sveta, njegovih bivih i sadanjih stanja i procenu budueg ponaanja. Za opis rada poslovnog sistema veliki je problem to ne mogu da se koriste prirodni jezici jer su dvosmisleni. S druge strane precizan opis preko formalnih jezika je nerazumljiv za veinu ljudi. Za dizajniranje procesa se koriste grafiki editori, koji podravaju BPMN notaciju. Ti editori omoguavaju kreiranje BPEL koda na osnovu BPMN dijagrama. Modeli se koriste za: za obuku novih zaposlenih, pomo prilikom reinenjeringa procesa, za razvoj sistema koji e automatizovati modelovani proces, kao vodi programerima za razvoj informacionih sistema, ili za direktno izvravanje pomou procesne maine.

  Business Process Modeling Notation (BPMN) - je jezik napravljen da omogui grafiko kreiranje dijagrama toka (oni opisuju put izvravanja u okviru jednog poslovnog procesa) poslovnog procesa.

  Business Process Modeling Language (BPML) - Predstavlja XML jezik ija je svrha da kodira tok izvravanja poslovnog procesa u formu odgovarajuu za interpretaciju od strane raunara koji izvrava taj proces.

  Primer metodologije modelovanja poslovnih proecsa - dijagrama toka procesa NA001002 Realizacija nabavke.

 • 5

  Slika br. 2. - Dijagram toka procesa NA001002 Realizacija nabavke

  1.4. Referentni modeli procesa

  Rezultat su dugogodinjeg iskustva, znanja i istraivanja o najboljoj poslovnoj praksi iz odreenog podruja poslovanja.Nastali su kao rezultat potrebe za standardizovanim renikom koji omoguava komunikaciju izmeu preduzea iji su procesi povezani (ili zajedno funkcioniu).Referentni modeli procesa sadre standardizovani model procesa, opise poslovnih procesa, kao i indikatore performansi procesa iz modela.Referentni modeli se i kreiraju za specifinu delatnost.Oni omoguavaju preduzeu da koristei ablon, odnosno referentni model za svoju oblast poslovanja, na brz nain kreira arhitekturu procesa sa odgovarajuom metrikom, i nakon toga poredi i ocenjuje svoje performanse u odnosu na konkurente, ukoliko koriste isti referentni model.

  1.5. SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) To je proizvod SCC-a (Supply-Chain Council) nezavisne i neprofitne organizacije koja se

  bavi istraivanjem,unapreenjem i implementacijom najnovijih i najnaprednijih ideja za primenu i upravljanje lancem snabdevanja,koja je osnovana 1996.godine. Savet funkcionie tako to prua informacije o performansama kompaniji koja koristi SCOR, a zauzvrat kompanija prua opte informacije koje mogu posluiti za unapreenje SCOR modela i performansi. SCOR model je proizvod konsenzusa SCC-a u pogledu upravljanja lancem snabdevanja. On prua jedinstven okvir koji povezuje poslovne procese,metriku,najbolju praksu i tehnoloke alate u celovitu strukturu koja obezbeuje podrku u komunikaciji izmeu partnera unutar lanca snabdevanja i poboljava efektivnost upravljanja lancem. SCOR predstavlja skup procesa lanca snabdevanja koji definie osnovne, upravljake i procese podrke u lancu snabdevanja i obezbeuje precizno definisane

 • 6

  mere performansi za svaki proces. SCOR model integrie: reinenjering poslovnih procesa,benchmarking i merenje performansi procesa.

  SCC uporedo razvija etiri referentna modela procesa:

  SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) Referentni model operacija lanca snabdevanja

  DCOR (Design Chain Operations Reference Model) - Referentni model operacija lanca projektovanja

  CCOR (Customer Chain Operations Reference Model) - Referentni model operacija lanca kupca

  MCOR (Marketing Chain Operations Reference Model) - Referentni model operacija lanca marketinga

  Slika br. 3. - SCOR referentni model procesa

  1.5.1. SC (Supply Chain) Sastoji se od svih entiteta (preduzea ili pojedinaca) neposredno I posredno ukljuenih u

  procese I tokove proizvoda,usluga,informacija,novca,znanja od krajnjih snabdevaa do krajnjih korisnika,sa ciljem da se zadovolje poterbe krajnjih korisnika I maksimizira ukupna profitabilnost lanca snabdevanja.

  Elementi lanca snabdevanja su:

  Osnovi elementi lanca snabdevanja - preduzea u kojima izvravaju operacije I upravljake aktivnosti I koja isporuuju izlaz drugim elementima lanca.

  Pratei elementi lanca snabdevanja preduzea koja obezbeuju podrku poslovnih procesa osnovnih elemenata lanca.

  I naravno,krajnji kupci

 • 7

  Slika br. 4 - Pogled stejkholdera na lanac snabdevanja Ciljevi lanca snabdevanja su zadovoljenje poterba korisnika,minimizacija trokova na nivou

  lanca snabdevanja,maksimizacija prihoda od prodaje proizvoda/usluga krajnjim kupcima I maksimizacija ukupne generisane vrednosti. Ukupna generisana vrednost predstavlja razliku izmeu vrednosti proizvoda/usluga za krajnjeg korisnika I utroenog napora uesnika lanca da ispune te zahteve. Povezana je sa profitabilnou koja predstavlja razliku generisanog prihoda ostvarenog prodajom proizvoda/usluga krajnjim kupcima I ukupnih trokova uesnika u lancu snabdevanja.

  Elementarni procesi u lancu snabdevanja,prema Supply Chain Council,su:

  Planiranje (Plan) - Obuhvata procese agregatne tranje i snabdevanja sa ciljem razvoja aktivnosti koje zadovoljavaju zahteve snabdevanja,proizvodnje i isporuke.

  Snabdevanje (Source) Obuhvata procese nabavke proizvodnje i obezbeenja usluga sa ciljem zadovoljenja tranje.

  Izrada (Make) Obuhvata procese transformacije ulaza sa ciljem zadovoljenja tranje. Isporuka (Deliver) Obuhvata procese koji obezbeuju da proizvod/usluga zadovolji

  tranju,obuhvata upravljanje narudbinama,transportom i distribucijom. Povraaj (Return) Obuhvata procese prijema vraenih proizvoda.

  SCM (Supply Chain Management) je sistemska i strategijska koordinacija tradicionalnih poslovnih funkcija (proizvodnja, prodaja, nabavka, logistika, finansije, istraivanje, razvoj) i taktika putem poslovnih funkcija unutar preduzea i putem poslova unutar lanca snabdevanja ,sa svrhom unapreenja performansi preduzea i lanca snabdevanja u celini. Logistiki menadment predstavlja deo upravljanja lancem snabdevanja.

 • 8

  1.6. Merenje performansi lanca snabdevanja

  Merenje performansi predstavlja skup radnji s ciljem utvrivanja vrednosti neke veliine2. Termin performansa se odnosi na uinak ili uspeh procesa ili organizacije. Svrha postojanja organizacije izraena je u njenoj izjavi o misiji, preko koje se prepoznaje osnovna delatnost organizacije i svrha njenog postojanja, a u njoj su sadrani svi zahtevi zainteresovanih strana. Misija se prevodi u ciljeve preduzea,ciljevi preduzea u ciljeve organizacionih celina,a nakon toga se definiu procesi za njihovo dostizanje. Ispunjenost ciljeva utvruje se merenjem I uporeivanjem ostvarenih performansi procesa ili organizacije sa planiranim.

  Pvi korak u uspostavljnju sistema merenja performansi je definisanje svih zainteresovanih strana(kupac,vlasnik,drava,zaposleni,lokalna zajednica) I utvrivanje njihovih zahteva. Procesi koji imaju sposobnost da ispune njihove zahteve nazivaju se kljuni procesi. Nakon toga potrebno je izvriti prevoenje zahteva zainteresovanih strana u mere performansi organizacije i njihove eljene vrednosti, odnosno ciljeve organizacije, a zatim I definisati procese koji utiu na ispunjavanje zahteva (kljuni procesi) i ije e se performanse meriti. Nakon identifikacije procesa i njihovog dekomponovanja, potrebno je identifikovati aktivnost u kojima e se vriti merenja,te aktivnosti se nazivaju kontrolne take3. Takoe je potrebno utvrditi mesto nastajanja tj. izvor podataka potrebnih za utvrivanje vrednosti performanse,merni instrument I uestalost merenja. I naravno,potrebno je utvrditi ko je odgovoran za izmerenu performansu.

  SCPMS (Supply Chain Performance Measurment System) je skup elemenata koji se

  koristi za kvantifikovanje efektivnosti i efikasnosti akcija. Elementi SCPMS-a su:

  Mere performansi Je mera svojstva objekta,a utvruju se: objekat posmatranja i njegova svojstva,kao i postupak dolaska do mere svojstva objekta

  Metrike Koriste se za preciznije odreivanje svojstva nekog objekta. Utvruju se: objekat posmatranja i njegova svojstva,postupak odreivanja metrike,izvori podataka,uestalost merenja,benchmark metrike,izvrilac merenja. Metrike performansi prvog nivoa slue kao osnova za kreiranje I preduzimanje mera na viim nivoima. Metrike prvog nivoa su date u tabeli br. 1.

  Indikatori performansi Pokaziva promene stanja objekta. KPI (Key Performance Indicator) je pokaziva promene stanje objekta koji je od strategijskog zanaaja za lanac snabdevanja.

  2 Pealjevi M., Inenjerske komunikacije i logistika, Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad, 1995 3 Mitrovi, ., Sistem integralne kontrole kvaliteta proizvoda, YUPIK, Beograd, 1996

 • 9

  Kategorija COR metrike

  Performansa isporuke Potpuno ispunjavanje narudbine

  Pouzdanost isporuke

  Stopa usluge Responzivnost Vreme nrealizacije ispunjavanja narudbina

  Vreme odgovora lanca snabdevanja Fleksibilnost Fleksibilnost proizvodnje Ukupni trokovi upravljanja lancem snabdevanja Produktivnost dodate vrednosti Ukupni trokovi garancija I povratnih tokova proizvoda

  Trokovi lanca snabdevanja

  Trokovi prodatih proizvoda I usluga Vreme cash-to-cash Vreme inventory days of supply

  Sredstva

  Obrt sredstava

  Tabela br. 1

  1.7. Podela procesa SCOR modela na nivoe

  SCOR model podrazumeva podelu procesa lanca snabdevanja na etiri nivoa: Nivo 1: tipovi procesa planiranje,snabdevanje,izrada,isporuka povraaj. Nivo 2: kategorije procesa - elementarni tipovi procesa dekomponovani su na kategorije

  procesa koje su svrstane u: Planiranje (Planning) - Proces koji usklauje oekivanu potrebu za resursima I

  oekivanu tranju. Ovaj proces usklaivanje agregatnu ponudu I tranju,javlja se periodino u jednakim intervalima,doprinosi responzivnosti lanca vrednosti.

  Izvravanje (Execute) - Okida ovog procesa je planirana ili stvarna tranja koja menja stanje materijalnih dobara. Ukljuuje procese: odreivanja redosleda,transformacije proizvoda I prebacivanja proizvoda u sledei proces. Doprinosi skraenju ciklusa realizacije porudbine

  Omoguavanje (Enable) Proces koji priprema,odrava I upravlja informacijama ili vezama na koje se procesi planiranja I izvravanja oslanjaju

  Nivo 3: elementi procesa - na treem nivou kategorije procesa dekomponovane su na elemente procesa.

  Nivo 4: implementacija - etvrti nivo podrazumeva nastavak dekompozicije koji nije obuhvaen SCOR modelom. Smatra se da je nivo implementacije specifian za svaku kompaniju i da sama kompanija treba da izvri dekompoziciju elemenata procesa i da implementira menadment praksu.

 • 10

  Slika br. 5. Nivo 1 SCOR modela

  1.8. Kako se koristi SCOR model

  SCOR se koristi da za indentifikaciju ,merenje, prepoznavanje i poboljavanje procesa unutar lanca snabdevanja. To se postie ciklinim procesom:

  Prebacivanje kofiguracije procesa lanca snabdevanja u formu koju moe da koristi raunar. Konfiguracija lanca snabdevanja je voena procesima: planiranja, snabdevanja, izrade, isporuke i povraaja.

  Merenjem performansi lanca snabdevanja i poreenjem sa internim i eksternim ciljevima vidi se da su performanse fokusirane na:

  Pouzdanost isporuke Ispunjenje zahteva kupaca na vreme,u potpunosti Metrike su:

  Performansa isporuke- je procenat narudbina isporuenih u pravo vreme i u pravoj koliini preme ugovorenim zahtevima.

  Potpuno ispunjavanje narudbine je procenat isporuenih narudbina na vreme,u pravoj koliini,sa kompletnom dokumentacijom i bez oteenja.

  Stopa usluge je procenat narudbina koje mogu biti otpremljene sa zaliha u roku od 24h od prijema narudbine.

  Responzivnost Metrika je:

  Vreme realizacije ispunjenja narudbina je proseno vreme potrebno za realizaciju narudbine u okruenju proizvodnja prema narudbini

  Fleksibilnost Odnosi se na sposobnost odgovora na poveanje ili smanjenje tranje. Fleksibilnost poveanja proizvodnje predstavlja meru sposobnosti preduzea da odgovori na potrebu neplaniranog poveanja proizvodnje. A, fleksibilnost smanjenja proizvodnje predstavlja sposobnost preduzea da odgovori na smanjivnje i/ili otkazivanje narudbina od kupaca. Metrike su:

 • 11

  Vreme odgovora lanca snabdevanja je proseno vreme koje je potrebno lancu snabdevanja da odgovori na neplaniranu znaajnu promenu u tranji (promena tranje vea od 20%). Moe se izraziti kao zbir vremena realizacije snabdevanja (proseno vreme koje protekne od utvrivanja materijalne poterbe do prijema materijala u proizvodnju) i vremena realizacije ispunjenja narudbine.

  Fleksibilnost proizvodnje.

  Trokovi lanca snabdevanja Objektivno izraunavanje svih trokova lanca snabdevanja. Metrike su:

  Ukupni trokovi upravljanjem lancem snabdevanja - suma direktnih i indirektnih trokova planiranja,snabdevanja i isporuke proizvoda/usluga.

  Produktivnost dodate vrednosti ukazuje na nain korienja resurasa u procesima snabdevanja odreenog preduzea. Odreuje se tako to se razlika izmeu prihoda i direktnih trokova materijala podeli sa prosenim brojem zaposlenih tokom godine.

  Ukupni trokovi garancija I povratnih tokova proizvoda predstavljaju sumu direktnih i indirektnih trokova nastalih kao posledica pruanja usluga u garantnom roku proizvoda i trokova povratnih materijalnih tokova.

  Trokovi prodatih proizvoda I usluga predstavljaju sumu direktnih trokova materijala i radne snage,kao i indirektnih trokova za realizaciju proizvoda/usluge.

  Sredstva Izraunavanje koliine iskorienih resursa da se zadovolji tranja. Metrike su:

  Vreme cash to cash - predstavlja broj dana tokom kojih je novac u gotovom vezan u obliku obrtnog kapitala.

  Vreme inventory days of supply predstavlja broj dana tokom tokom kojih je novac u gotovom vezan u obliku zaliha.

  Obrt sredstava predstavlja odnos izmeu prihoda i ukupnih sredstava.

  Promena naina organizovanja procesa lanca snabdevanja i najbolje prakse da bi i se postigli jo bolji rezultati. To se postie kombinacijom:

  Reinenjeringom procesa od "As-Is" u "To-Be" Lean analizom proizvodnje I prilagoavanjem procesa Six-Sigma analizom nefunkcionalnih procesa ISO-9000 Balanced SCORcard-om i benchmarking-om I drugim tehnikama poboljanj najbolje prakse

 • 12

  1.9. SCOR Software

  Primeri softvera koji podravaju modelovanje procesa pomou SCOR-a,to ukljuuje grafiko modelovanje, modelovanje metrika, analizu najbolje prakse

  1.10. SAP Supply Chain Management

  Procesi u vezi sa lancem snabdevanja u okviru jednog preduzea se najee odvijaju u vie organizacionih jedinica, a esto i u vie preduzea ukljuujui ona koja se bave planiranjem, predvianjem, potragom za dobavljaima, naruivanjem, skladitenjem, proizvodnjom i distribucijom.

  SAP Supply Chain Management omoguava koordinaciju ovih procesa i prua pristup

  vitalnim informacijama svim zainteresovanim stranama unutar i izvan preduzea, to SAP naziva vidljivou (visibility). Ova distribucija znanja pomae preduzeima da na adekvatan nain prilagoavaju svoje lance snabdevalja konkurentskom okruenju, kroz podrku pri donoenju odluka i njihovom brzom sprovoenju.

  Jo jedna bitna karakterisitka modernih lanaca snabdevanja je brzina odgovora (velocity of

  response) tj. brzina kojom je preduzee u stanju da odgovori na neki dogaaj. Na primer, kojom brzinom je mogue odgovoriti na narudbinu u smislu prosleivanja informacija, sirovina i gotovih proizvoda kroz lanac snabdevanja do isporuke naruenih dobara krajnjem korisniku.

  U prolosti su lanci snabdevanja bili veoma rigidno dizajnirani, u vidu tano odreenih

  sekvenci, to je u velikoj meri oteavalo njihovu brzu promenu. S obzirom na savremene poslovne procese koji su u stanju neprekidnog menjanja ovakvi lanci snabdevanja su se pokazali kao veoma neefikasni. Preduzea koja koriste rigidne lance snabdevanja nisu u stanju da se brzo prilagode promenama u okruenju i na taj nain ostanu konkurentna. Dodatani problem predstavlja i takozvani efekat skraivanja (shrinkage effect) granica profita, koji je danas sve aktuelniji i koji

 • 13

  zahteva da lanac snabdevanja funkcionie to je mogue efikasnije kako bi preduzee ostalo profitabilno. Cilj SAP Supply Chain Management-a je da omogui preduzeu da transformie svoj zastareli linearni i sekvencijalni lanac snabdevanja u prilagodljivu savremenu mreu lanaca snabdevanja. Sutina prilagodljivih lanaca snabdevanja (adaptive supply chain) je u tome da preduzea koja su ukljuena u njihovu mreu dele informacije i resurse na nain koji im omoguava efikasno prilagoavanje neprestanim promenama na tritu. Saradnja i olakan pristup podacima koji su omogueni tehnologijom koju prua SAP Supply Chain Management uslovljavaju redukovanje trokova i poboljanje nivoa usluge.

  SAP je identifikovao pet kljunih faza koje sainjavaju jedan efikasan prilagodljivi lanac

  snabdevanja: Planiranje (Planning) - ukljuuje planiranje i prilagoavanje mreno organizovanoj tranji,

  zasnovanoj na poslovnim ciljevima preduzea. Izvravanje (Executing) - predstavlja pokretanje lanca snabdevanja u okruenju zasnovanom

  na dostupnim ili anticipiranim zalihama i resursima. Zapaanje (Sensing) - odnosi se na uoavanje neslaganja izazvanih unutranjim ili spoljanjim

  dogaajima i obavetavanjem odgovarajuih zaposlenih o njima. Reagovanje (Responding) - se odnosi na reakciju na zahteve i probleme koji se javljaju u lancu

  snabdevanja. Uenje (Learning) - odnosi se na sve etiri prethodno pomenute faze i predstavlja kontinuirano

  poboljavanje sistema na osnovu prethodno prikupljenih podataka. Veina savremenih preduzea nije u mogunosti da odgovori na dogaaje iz okruenja

  bez pomoi svojih partnera. Danas je u prirodi upravljanja lancem snabdevanja da preduzea rue zidove meu sobom i uspostavljaju direktne veze sa partnerima. Mali je broj organizacija koje su u mogunosti da dizajniraju nove proizvode, proizvode ih, prodaju i isporuuju samostalno. Nasuprot tome, skoro sva preduzea imaju dobavljae sirovina, materijala, komponenti ili poluproizvoda, i koristi usluge spoljnih partnera za distribuciju svojih proizvoda. Ova podela odgovornosti, da bi proizvodi i usluge stigli do kupaca, uslovljava odrenu vidljivost informacija meu preduzeima, bez obzira na sisteme zatite informacija i propise o uvanju poslovnih tajni.

  Uoavajui potrebe za vidljivou, brzinom odgovora i integracijom sa partnerima SAP

  Supply Chain Management nudi kompletno reenje koje se sastoji od funkcionalnih modula: Planiranje lanca snabdevanja (Supply Chain Planning) je oblast koja omoguava

  sinhronizaciju ponude i tranje korienjem sledeih alata: Planiranje ponude i tranje (Demand and Supply Planning) prua podrku

  donosiocima odluka u preduzeu u stratekom, taktikom i operativnom planiranju. Predvianje tranje (Demand Planning and Forecasting) pomae u proceni

  pretpostavljenih nivoa tranje od strane kupaca

  Planiranje minimalnog nivoa zaliha (Safety Stock Planning) prua pomo pri osiguravanju tanosti isporuka i poboljavanju postojeih usluga, odreivanjem vrednosti nepoznatih parametara u oblasti ponude i tranje.

  Planiranje distribucije (Distribution Planning) pomae u upravljanju i alociranju najboljih distributivnih kanala, uravnoteavanju nivoa zaliha u sluaju manjkova ili vikova i optimalnom angaovanju transportnih sredstava (tj. reavanju transportnog problema)

 • 14

  Planiranje rezervnih delova (Service Parts Planning) donosi integrisane mogunosti planiranja rezervnih delova u lancu snabdevanja, ali i objedinjavanje procesa planiranja sa ostalim procesima, kao to su nabavka, skladitenje ili naruivanje rezervnih delova

  Funkcionisanje lanca snabdevanja (Supply Chain Execution) sadri sledee osnovne alate: Skladitenje (Warehousing) prua podrku u kompletnom procesu skladitenja dobara,

  od upravljanja ulaznim i izlaznim tokovima robe, preko inventarisanja, do odravanja sladinih kapaciteta

  Popunjavanje zaliha (Order Fulfillment) omoguava praenje i nadzor itavog procesa popunjavanja zaliha, od slanja zahteva, odreivanja cena, rokova i isporuka, do rukovanja dokazima o isporuci. Sistem omoguava naruivanje na osnovu odgovarajue dostupnosti sirovina i materijala u distributivnim centrima, na proizvodnim mestima i drugim skladitima, kao i na osnovu mogunosti transporta

  Transport (Transportation) omoguava optimizaciju trokova transporta kroz objedinjavanje narudbina i efikasnije upravljanje poiljkama. Putem Interneta je mogua direktna komunikacija sa transportnim preduzeima i spajanje vie narudbina u cilju odravanja bolje kontrole nad procesima transporta

  Saradnja u okviru lanca snabdevanja (Supply Network Collaboration) prua mogunosti sinhronizacije saradnje sa dobavljaima, partnerima i korisnicma u cilju upravljanja lancem snabdevanja, kroz sledee alate:

  Saradnja sa dobavljaima (Supplier Collaboration) pomae u uspostavljanju veza i saradnje sa dobavljaima kroz omoguavanje pristupa informacijama iz lanca snabdevanja, kao i u usklaivanju ponude i tranje

  Saradnja sa izvoaima po ugovoru (Contract Manufacturer Collaboration) omoguava im pristup informacijama iz lanca snabdevanja

  Saradnja sa korisnicima (Customer Collaboration), ovaj alat prua gotovo reenje za saradnju sa korisnicima, koje je mogue prilagoditi zahtevima svakog pojedinanog klijenta

  1.11. Poreenje SCOR referentnog procesnog modela i procesnog pristupa

  koprienog u studiji sluaja

  Jedna od razlika u uspostavljanja procesnog pristupa izmeu SCOR modela i procesnog pristupa korienog u studiji sluaja se odnosi na izbor i dekompoziciju procesa. Kod SCOR modela procesi su unapred definisani i dekomponovani od sloenih procesa (I nivo), preko elementarnih (II nivo), do elemenata procesa (III nivo) i samo se poslednji nivo (IV nivo- workflow) dekompozicije obavlja u skladu sa potrebama poslovnog sistema. U ovoj studiji sluaja su prvo prepoznati predmeti rada, nakon toga svi procesi potrebni da bi se oni stvorili i izvrena je njihova dekompozicija sa sloenih na elementarne procese,tanije uhaveno je sadanje stanje procesa. Prema tome SCOR model ima vii nivo dekompozicije procesa u odnosu na studiju sluaja. Takoe, u studiji sluaja je uraen samo deo koji se odnosi na indentifikaciju procesa i merenje performansi procesa bez analiziranja mogunosti za unapreenje,dok SCOR model daje najbolju praksu.

 • 15

  2. PRAKTINI DEO

  2.1. Osnovni podaci

  Naziv: UPLINK SECURITY SERVICES Telefon: 011/395-66-00 Sajt: www.uplink.rs Poslovno ime: PREDUZEE ZA PRUANJE USLUGA I INENJERING UPLINK SECURITY SERVICES DOO BEOGRAD Matini broj: 20114401 Adresa: Miloa Bandia 16,11080 Beograd Datum osnivanja:19.12.2005 PIB: 104258515

  Uplink security services je preduzee osnovano 2005. godine sa meovitim srpsko-

  amerikim kapitalom. Osnovna elja osnivaa je da na ovdanjem tritu, primenom bogatog iskustva steenog

  SAD, upotpune pondu usluga iz oblasti obezbeenja. Koncepti I reenja preneti iz SAD, kvalitetan izbor kadrova, kao i njihova konstantna obuka

  predstavljaju vrstu osnovu za postizanje visokog kvaliteta usluga. Pored primarne orijentisanosti na usluge alarm monitoringa i video monitoringa, stvorena

  je kvalitetna osnova za pruanje usluga fizikog obezbeenja I pratnje novca. U obuci kadrova I samoj organizaciji preduzea izdvajaju se tri osnovna koncepta: Home security reenja vezana za obezbeenje stambenog prostora Small business & retail reenja vezana za obezbeenje maloprodajnih

  objekata,ugostiteljskih objekata,zanatskih radionica kao I objekata namenjenih za raznovrsne uslune delatnosti.

  Large business & industrial reenja vezana za obezbeenje velikih poslovnih sistema.

  Uplink security services d.o.o. je jedno od retkih preduzea u domenu tehnikog obezbeenja iz Srbije koje moe da se pohvali sa nastupom I prisustvom na ino tritu. Od 2008.god. Uplink security services d.o.o. je angaovan na nekoliko velikih projekata u Ekvatorijalnoj Gvineji.

  Profil preduzea koja koriste usluge daljinskog nadzora nad alarmnim sistemimom (Alarm monitoring) je raznolik:finansijske institucije,zdravstvene ustanove,zlatare,sportske kladionice,preduzea za trgovinu na veliko I malo,ugostiteljski objekti

  2.1.1. Anatomska i organizaciona struktura

 • 16

  Usluge

  Marketing

  Nabavka

  Ekonomika

  Finansije

  Kadrovi

  Pravno-normativni

  Upravljanje

  Razvoj

  Kvalitet

  Ana

  tom

  ska

  stru

  ktur

  a

  Informacioni

  Anatomska struktura

  Finansijski sektor

  Sektor prodaja

  Tehniki sektor

  Organizaciona struktura

  Up

  link secu

  rity services

  Katalozi procesa Registri procesa

  Dalja razrada procesa, specificiranje (procedure), indikatori procesa, upravljanje procesima, stalno poboljanje procesa

 • 17

  2.2. Nivo indentifikovanosti procesa

  2.2.1. Pristup Prilikom izrade studije sluaja koristi se procesni pristup koji podrazumeva identifikovanje,

  razumevanje i upravljanje poslovnim procesima preduzea. Upravljanje procesima je skup aktivnosti koji se bavi planiranjem, praenjem, kontrolom i poboljavanjem poslovnih procesa. Procesni pristup je jedan od najvanijih principa i zahteva norme ISO 9001:2000.

  2.2.2. Predmet rada

  Predmet rada je sve ime se preduzee bavi, a ima svoju cenu, kvalitet i trokove nastajanja. Predmat rada moe biti proizvod ili usluga. Indentifikovani predmeti rada su upisani u katalog predmeta rada. Dat je u Prilogu 1.

  2.2.3. Procesi Proces je skup meusobno povezanih ili meusobno delujuih aktivnosti koji pretvara

  ulazne elemente u izlazne elemente (SRPS ISO 9000:2008). Indentifikovani procesi su prikazani i razvrstani prema nainu odvijanja na kreativne,kombinovane i rutinske u katalogu procesa. Dat je u Prilogu 2.

  2.2.4. Procesni model Poslovni system se postavlja da funkcionie kao procesno orijentisana organizacija. Na

  procesnom modelu se temelje sva druga reenja u poslovnom sistemu: organizaciona struktura,podela rada. Najznaajniji su oni procesi koji direktno ispunjavaju misiju i viziju. Procesni model se projektuje prema anatomskoj strukturi poslovnog sistema. Dat je u Prilogu 3.

  2.2.5. Registri procesa Procesni model po anatomskoj strukturi ima izraenu univerzalnost. Da bi se izbegle

  nepreciznosti u pogledu odgovornosti, da bi se lake odreivale odgovornosti za procese i da bi nazivi procesa bili prepoznatljiviji, formiraju se registri procesa. Registri procesa nastaju tako to se procesni model projektovan po anatomskoj strukturi, prevodi u procesni model struktuiran po organizacionoj strukturi, dok se procesi upravljanja prenose u sve organizacione celine. Na taj nain se blie odreuje ta se u kojoj organizacionoj celini realizuje. Dati su u Prilogu 4.

  2.2.6. Lista prioritetnih, kritinih I kljunih procesa

  Prioritetni procesi su oni koji se iz odreenih razloga (zahtevi standarda, vrenje usluga treem licu, itd.) uzimaju hitno, brzo u razmatranje.

  Kritini procesi su oni koji pri svom odvijanju izazivaju probleme u pogledu kvaliteta predmeta rada, trokova, vremena izvrenja (rokova), i td. Kritinost se sagledava imajui u vidu sva tri vremenska aspekta: prolost, sadanjost i budunost.

  Kljuni procesi su oni preko kojih se prepoznaju specifinosti organizacionog sistema, osnovni proizvodi i usluge odnosno, specijalizovani podsistem organizacionog sistema. Dati su u Prilogu 5.

 • 18

  2.3. Nivo ureenosti (specificiranosti) procesa Procesi u preduzeu Uplink security services su delimino prepoznati i ureeni. Postoji mali

  broj procedura koje opisuju nain realizacije,tok aktivnosti i odgovornosti. Procesi nisu dokumentovani i realizuju se neformalno.

  2.4. Softverska podrka Koriste se informacioni sistemi u svakodnevnom poslovanju,ali ne i za upravljnje procesima

  preduzea.

  2.5. Upravljnje procesima u poslovnom sistemu Uplink security services

  2.5.1. Uspostavljanje sistema za upravljanje procesima (ema)

 • 19

  2.5.2. Misija i vizija Misija: Nastojimo da pruimo najkvalitetnije i najpovoljnije usluge obezbeenja i opremu

  na tritu i time da poboljamo nivo bezbednosti korisnikovog doma i/ili posla. Vizija: Naa vizija je da postanemo lideri u oblasti usluga obezbeenja na Balkanu.

  2.5.3. Odrednice kvaliteta predmeta rada

  Odrednica kvaliteta je karakteristika proizvoda ili procesa koja se odnosi na zahteve zainteresovanih strana. Prepoznati zahtevi zainteresovanih strana koji se odnose na kvalitet usluga su formulisani kao odrednice kvaliteta i odreene su im jedinice mere, referentne veliine,nain merenja,dokumentacija i njihova veza sa merljivim ciljevima organizacije. Date su u Prilogu 6.

  2.5.4. Merljivi ciljevi (svih zainteresovanih strana) Vizija je ono to elimo da budemo, a ciljevi su nain kako to da postignemo. Radi

  efikasnosti poslovanja ciljevi su precizno definisani I merljivi. Dati su u Prilogu 7.

  2.5.5. Prevoenje ciljeva na indikatore uspenosti procesa Prevoenje ciljeva na indikatore uspenosti procesa vri se tako to se ciljevi

  zainteresovanih strana (ciljevi I nivoa) dekomponuju na ciljeve poslovnog sistema (ciljevi II nivoa) tj. njegovih organizacionih celina koje e ih realizovati. Nakon toga se odreuju procesi koji mogu da realizuju te ciljeve. Za svaki od procesa se definie indikator kojim e se on pratiti uspenost tog procesa,a time i nivo ispunujenosti cilja. Prevoenje ciljeva na indikatore uspenosti je dato u Prilogu 8,zavisnost ciljeva od indikatora u Prilogu 9 i ematski prikaz zavisnosti ciljeva od indikatora u Prilogu 10.

  2.5.6. Potrebne kontrole, merenja i evidencije Procesi iji indikatori e biti praeni u konkretnom sluaju su:

  SP002001003 Instalacija sistema SP002003001 Intervencija

  Ciljevi I nivoa ijim dekomponovanjem e se dobiti ciljevi II nivoa:

  CK1 Skraenje vremena potrebnog za instalaciju sistema za 5% u odnosu na predhodnu godinu

  CK2 Poveati broj intervencija na koje se stiglo na vreme za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  CK3 Smanjiti broj otkaza koji su posledica nepravilne instalacije za 5 % u odnosu na predhodnu godinu

  Ciljevi II nivoa iji indikatori e se pratiti:

  CT1 Skraenje vremena instalacijje (CK1) CT2 Skraenje vremena potrebnog za dolazak interventnog tima na objekat (CK2) CT3 Poveati kvalitet instalacije (CK3)

  Indikatori uspenosti procesa:

  IT1 Odnos broja instaliranih komponenti i utroeno vreme IT3 Procenat broja naloga za korektivno odravanje

 • 20

  IT2 Procenat kanjenja na intervenciju (vreme izmeu aktivacije alarma I dolaska na objekat)

  Indikatori uspenosti procesa koji e se pratiti su odbrani na osnovu moguih odrednica

  kvaliteta korisnika : usluga instalacije pruena u to kraem roku, funkcionisanje opreme bez pojave otkaza, usluga intervencije pruena u roku.

  Evidencija za SP002001003 Instalacija sistema / CK1 Skraenje vremena potrebnog za

  instalaciju sistema za 5% u odnosu na predhodnu godinu I CK3 Smanjiti broj otkaza koji su posledica nepravilne instalacije za 5 % u odnosu na predhodnu godinu / CT1 Skraenje vremena instalacijje (CK1) I CT3 Poveati kvalitet instalacije (CK3).

  Dokument u kojem se evidentira je Radni nalog.

  Broj: Uplink security services, Miloa Bandia 16, Beograd 1234

  Datum otvaranja: Radni nalog 13.02.2013

  Organizaciona jedinica: Tehniki sektor

  Izvrilac: Instalater Rukovodilac: ef instalaterskog tima

  AKTIVNOST OPERACIJA Vreme rada (as)

  Broj Naziv / Opis Planirano Utroeno

  1. 240 260

  2. 15 15 3. 30 25

  Instalacija Free paketa ( 1*alarmna centrala, 2*detektor pokreta, 1* tastatura, 1* unutranja sirena) Zamena detektora pokreta (korektivno odravanje) Testiranje GPRS modula

  Naruilac / Korisnik Rukovodilac org. celine Datum zatvaranja: Tehniki direktor 13.02.2013

 • 21

  Evidencija za SP002003001 Intervencija / CK2 Poveati broj intervencija na koje se stiglo na vreme za 10% u odnosu na predhodnu godinu / CT2 Skraenje vremena potrebnog za dolazak interventnog tima na objekat (CK2).

  Dokument u kojem se evidentira je Izvetaj o intervenciji.

  Broj: Uplink security services, Miloa Bandia 16, Beograd 1234

  Datum otvaranja: Izvetaj o intervenciji 13.02.2013

  Interventni tim Vreme

  aktivacije alarma

  Vreme dolaska na objekat Preeni

  put (km)

  Korien optimalan put do objekta

  Br. 1 22:00 22:10 10 DA Br. 2 22:00 22:10 5 NE Br. 3 22:00 22:10 7 NE Br. 4 22:00 22:10 7 DA Br. 5 22:00 22:10 5 DA Br. 6 22:00 22:10 10 NE

 • 22

  2.5.7. Izraunavanje indikatora procesa

  Zbirni dokument za indikatore ( IT1 Odnos broja instaliranih komponenti i utroeno vreme i IT3 Procenat broja naloga za korektivno odravanje ) uspenosti procesa SP002001003 Instalacija sistema.

  Praenjem indikatora uspenosti procesa SP002001003 Instalacija sistema u periodu od mesec dana dobijeni su podaci:

  Ostvareno vreme instalacije je 105% planiranog OT=1,05PT Ostvareni kvalitet izlaza je je 86% planiranog,tako da je OKI=0,86PKI. Planirani resursi su jednaki ostvarenim resursima Planirani obim izlaza je jednak ostvarenom obimu izlaza

  Iu=OOI/POI * OKI/PKI * PR/OR * PT/OT Iu= 0,86/1*1/1,05=0,82 Indikator uspenosti procesa je 0,82.

  IT1 Odnos broja instaliranih komponenti i utroeno vreme i IT3 Procenat broja naloga za korektivno odravanje

  Za period od 01.02.2013 do 28.02.2013

  Izvor podataka

  Rb.

  Instalirane komponente Planirano vreme (min.)

  Utroeno vreme (min.)

  (Br.

  instaliranih komponenti)

  (Vrem

  e)

  Korektivno odravanje

  Radni nalog

  1 Instalacija Free paketa ( 1*alarmna

  centrala, 2*detektor pokreta, 1* tastatura, 1* unutranja sirena

  240 260 5 +20

  Zamena detektora pokreta 15 15 1 0 DA

  Testiranje GPRS modula

  30 25 1 -5

  7 +15 1

  Odnos broja instaliranih komponenti i utroeno vreme (min/komponenta)

  42,8

  Odnos broja instaliranih komponenti i komponenti kod kojih je dolo do otkaza %

  14,3 Ostvareno

  Odnos planiranog i utroenog vremena % 105,3

  Odnos broja instaliranih komponenti i utroeno vreme (min/komponenta)

  40,1 Planirano

  Odnos broja instaliranih komponenti i komponenti kod kojih je dolo do otkaza %

  2

 • 23

  Zbirni dokument za indikator (IT2 Procenat kanjenja na intervenciju) uspenosti procesa SP002003001 Intervencija

  Praenjem indikatora uspenosti procesa SP002003001 Intervencija u periodu od mesec dana dobijeni su podaci:

  Ostvareni kvalitet izlaza je 50% planiranog,tako da je OKI=0,5PKI

  Iu=OOI/POI * OKI/PKI * PR/OR * PT/OT Iu= 1*0.5*1*1=0,5 Indikator uspenosti procesa je 0,5. Zbirni dokument za indikator ( IT4 Procenat ispunjenja ekolokih zahteva ) uspenosti procesa SP002001002 Izrada projekta

  IT4 Procenat ispunjenja ekolokih zahteva (po projektu)

  Za period od 01.02.2013 do 28.02.2013

  R.br. Naziv projekta Ekoloki zahtev Ispunjen

  /neispunjen

  1.

  Ugradnja sistema PPZ zatitu koji

  koristi FM-200 gas

  the Air Protection Act (OG 130/11) the Regulation on ozone depleting substances and

  fluorinated greenhouse gases (OG 92/12) Regulation (EC) No 842/2006 of the European

  Parliament and of the Council

  DA

  Broj projekata kod kojih nisu ispunjeni ekoloki zahtevi 0 Ukupan

  broj projekata

  1

  Odnos broja projekata kod kojih nisu bili ispunjeni ekolokizahtevi i ukupnog broja projekata (%)

  100

  IT2 Procenat kanjenja na intervenciju (vreme izmeu aktivacije alarma I dolaska na objekat)

  Za period od 01.02.2013 do 28.02.2013

  Interventni tim

  Vreme aktivacije alarma

  Vreme dolaska na

  objekat

  Preeni put (km)

  Prosena brzina (dozvoljeno

  40km/h 10%)

  Korien optimalan put

  do objekta (GPS ureaj)

  Usluga intervencije

  pruena u roku

  Br. 1 22:00 22:10 10 60 DA DA Br. 2 22:00 22:10 5 30 NE NE Br. 3 22:00 22:10 7 42 NE NE Br. 4 22:00 22:10 7 42 DA DA Br. 5 22:00 22:10 5 30 DA NE Br. 6 22:00 22:10 10 60 NE DA

  Ukupan broj intervencija 6 Intervencije kod kojih je bilo

  kanjenja 3

  Procenat kanjenja na intervenciju (%) 50

 • 24

  Zbirni dokument za indikator (IP1 Stopa rasta korisnika alarm monitoringa, IP2 Uee na tritu) uspenosti procesa SP003 Pruanje usluga prodaje

  IP1 Stopa rasta korisnika alarm monitoringa IP2 Uee na tritu(%)

  Za period od 01.02.2013 do 28.02.2013

  Prethodni broj korisnika Novi korisnici Broj raskinutih ugovora Ukupan broj korisnika na

  tritu

  600 30 5 5000

  Ukupan broj korisnika na kraju perioda 625

  Stopa rasta korisnika alarm monitoringa(%) 4,16

  Uee na tritu(%) 12,5

  Stopa rasta trinog uea (%) 4,13

  Zbirni dokument za indikator (IF1. Dug po osnovu poreza i doprinosa, IF2. Odnos izmeu zaposlenih i otputenih, IF3. Prosek plata u preduzeu, IF4. Zadovoljstvo zaposlenih) uspenosti procesa FI001 Pruanje finansijskih usluga.

  IF1. Dug po osnovu poreza i doprinosa IF2. Odnos izmeu zaposlenih i otputenih

  IF3. Prosek plata u preduzeu IF4. Zadovoljstvo zaposlenih

  Za period od 01.02.2013 do 28.02.2013

  Preuzea koja su platila na vreme poreze i doprinose 1000 Ukupan broj preduzea 10000

  Procenat preduzea koja su platila poreze i doprinose na vreme (%) 10

  Ukupan broj zaposlenih 10000 Broj novozaposlenih 1000

  Stopa zaposlenosti (%) 10

  Prosena plata u preduzeu 10000 Proseno poveanje plate u preduzeu 1000

  Stopa rasta plata u preduzeu (%) 10

  Zadovoljstvo zaposlenih u predhodnom periodu 3 Rast zadovoljstva zaposlenih (%) 10

  Stopa rasta zadovoljastva zaposlenih (%) 10

 • 25

  2.5.8. Praenje indikatora procesa

  P R O C E S : SP002003001 Intervencija

  Vlasnik procesa (lice koje upravlja procesom)

  ef obezbeenja

  Indikatori uspenosti Referentne veliine u [ % ]

  Redni broj

  Naziv

  Planirano u

  narednom periodu

  Ostvareno u prethodnom

  periodu

  Ekstremne vrednosti

  Prema konkurenci

  ji (svetu)

  Dokumenta na osnovu kojih se

  utvruju ostvarene vrednosti

  01 02 03 04 05 06 07

  1. IT2 Procenat kanjenja na intervenciju

  5% 2% 0% - Izvetaj o intervenciji

  P R O C E S : SP002001003 Instalacija sistema

  Vlasnik procesa (lice koje upravlja procesom)

  ef instalaterskog tima

  Indikatori uspenosti Referentne veliine u [ min , % ]

  Redni broj

  Naziv Planirano u narednom

  periodu

  Ostvareno u prethodnom

  periodu

  Ekstremne vrednosti

  Prema konkure

  nciji (svetu)

  Dokumenta na osnovu kojih se

  utvruju ostvarene vrednosti

  01 02 03 04 05 06 07

  1.

  IT1 Odnos broja instaliranih

  komponenti i utroeno vreme

  40.1 42.8 35 - Radni nalog

  2. IT3 Procenat broja naloga za korektivno

  odravanje 2% 14.3% 0 % - Radni nalog

 • 26

  P R O C E S : SP003 Pruanje usluga prodaje

  Vlasnik procesa (lice koje upravlja procesom)

  ef prodajnog tima

  Indikatori uspenosti Referentne veliine u [ % ]

  R.br. Naziv Planirano u narednom

  periodu

  Ostvareno u prethodnom

  periodu

  Ekstremne vrednosti

  Prema konkurenciji

  (svetu)

  Dokumenta na osnovu kojih se

  utvruju ostvarene vrednosti

  01 02 03 04 05 06 07

  1. IP1 Stopa rasta korisnika alarm

  monitoringa 5% 10% 100% -

  Izvetaj knjigovoe

  2. IP2 Uee na

  tritu(%) 5% 10% 100% -

  Izvetaj knjigovoe

  P R O C E S : SP002001002 Izrada projekta

  Vlasnik procesa (lice koje upravlja procesom)

  Tehniki direktor

  Indikatori uspenosti Referentne veliine u [ % ]

  R.br. Naziv Planirano u narednom

  periodu

  Ostvareno u prethodnom

  periodu

  Ekstremne vrednosti

  Prema konkurenciji

  (svetu)

  Dokumenta na osnovu kojih se

  utvruju ostvarene vrednosti

  01 02 03 04 05 06 07

  1. IT4 Procenat

  ispunjenja ekolokih zahteva (po projektu)

  5% 10% 100% - Projektna

  dokumentacija

 • 27

  P R O C E S : FI001 Pruanje finansijskih usluga

  Vlasnik procesa (lice koje upravlja procesom)

  Slubenik za finansije

  Indikatori uspenosti Referentne veliine u [ % , 1 ]

  Redni broj

  Naziv

  Planirano u

  narednom

  periodu

  Ostvareno u prethodnom

  periodu

  Ekstremne vrednosti

  Prema konkurenc

  iji (svetu)

  Dokumenta na osnovu kojih se

  utvruju ostvarene vrednosti

  01 02 03 04 05 06 07

  1. IF1. Dug po osnovu poreza i doprinosa

  5% 10% 100% - Izvetaj Poreske

  uprave

  2. IF2. Odnos izmeu

  zaposlenih i otputenih

  5% 10% 100% - Izvetaj NSZ

  3. IF3. Prosek plata u

  preduzeu

  5% 10% 100% - Izvetaj

  knjigovoe

  4. IF4. Zadovoljstvo

  zaposlenih [ 5 ] [ 5 ] Max. [ 5 ] - Anketa

  3. PREDLOG DALJEG RADA

  Sa clijem realnog sagledavanja stanja i dogaanja u poslovnom sistemu veoma bi bilo korisno nastaviti sa praenjem indikatora uspenosti procesa i implementirati softversku podrku za upravljanje procesima. 4. ZAKLJUAK

  Ne moe poboljati, ono to se ne meri i ne moe se meriti ono to se ne vidi4 - Karl Hahn, nekada prvi ovek Folksvagena. U radu poslovnog sistema polazna osnova bi trebali da budu interesi svih zainteresovanih strana (ne samo kupca) I njihovi zahtevi. Da bi poslovni sitem ispunio te zahteve on mora da prepozna procese koji utiu na njihovo ispunjenje I da meri njihove performanse,kako bi mogo da upravlja tim procesima I poslovnim sistemom u celini. Ovakav sistem menadmenta obezbeuje pravovremene I kvalitetne informacije potrebne za upravljanje poslovnim sistemom. 5. PRILOZI

  4 Radovi M., Karapandi S., Inenjering procesa, FON, Beograd, 2005.

 • 28

  Prilog 1.

  Podsistem: specijalizovani

  R.broj Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluga fizikog obezbeenja

  2. 1.1. Usluga obezbeenje objekata

  3. 1.2. Usluga Mobile security

  4. 1.3. Usluga intervencije

  5. 1.4. Usluga Stop pirateriji

  6. 2. Usluga tehnikog obezbeenja

  7. 2.1. Usluga alarm monitoringa

  8. 2.2. Usluga video monitoringa

  9. 3. Usluga bezbednosnog konsaltinga

  10. 3.1. Usluga analiza bezbednosne situacije I izrada projekta

  11. 3.2. Usluga analiza opasnosti od poara I izrada projekta

  12. 4. Usluga prodaje opreme

  13. 4.1. Alarmni sistemi

  14. 4.2. Protivpoarni sistemi

  15. 4.3. CCTV

  16. 4.4. Access control

  17. 4.5. Usluga prikupljanja I obrade reklamacija

  18. 5. Serviserske usluge

  19. 5.1. Usluga instalacije sistema

  20. 5.1.1. Usluga ugradnje Free paketa

  21. 5.1.2. Usluga ugradnje alarmne centrale

  22. 5.1.3. Usluga ugradnje detektora pokreta

  23. 5.1.4. Usluga ugradnje glassbreak detektora

  24. 5.1.5. Usluga ugradnje panic tastera

  25. 5.1.6. Usluga ugradnje GPRS modula

  26. 5.1.7. Usluga ugradnje spoljanje sirene

  27. 5.2. Usluga odravanja sistema

  28. 5.2.1. Usluga preventivnog odravanja sistema

  29. 5.2.2. Usluga korektivnog odravanja sistema

 • 29

  Podsistem: ekonomika

  R. broj Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluge ekonomike

  2. 1.1. Usluge analize trokova

  3. 1.2. Usluge kalkulacija

  4. 1.2.1. Usluge kalkulacija cena proizvoda

  5. 1.2.2. Usluge kalkulacija cena usluga

  Podsistem: finansije

  R. broj Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluge finansija

  2. 1.1. Usluge platnog prometa

  3. 1.2. Usluge knjienja

  Podsistem: informacioni

  R. broj Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluge informatike podrke poslovnom sistemu

  2. 1.1. Usluge implementacije i odravanja informacionog sistema

  3. 1.1.1. Usluge implementacije informacionog sistema

  4. 1.1.2. Usluge odravanja informacionog sistema

  5. 1.2. Usluge obuke kadrova

  Podsistem: kadrovi

  R. broj

  Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluge u vezi ljudskih resursa

  2. 1.1. Usluge ureivanja radnih odnosa

  3. 1.2. Usluge pribavljanja kadrova

  4. 1.3. Usluge obuke kadrova

 • 30

  Podsistem: kvalitet

  R. broj

  Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluge u domenu kvaliteta

  2. 1.1. Usluge provere poslovnog sistema

  3. 1.2. Usluge kontrole

  4. 1.3. Usluge standardizacije poslovanja

  Podsistem: marketing

  R. broj Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluge marketinga

  2. 1.1. Usluge definisanja marketing strategije

  3. 1.2. Usluge definisanja ciljeva

  4. 1.3. Usluge istraivanja trita

  5. 1.4. Usluge definisanja ciljnih grupa i njihovih potreba

  6. 1.5. Usluge utvrivanja zadovoljstva korisnika

  Podsistem: nabavka

  R. broj

  Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluga nabavke 2. 1.1. Usluga planiranje nabavke

  3. 1.1.1. Usluga indentifikacija dobavljaa

  4. 1.1.2. Usluga vrednovanje dobavljaa

  5. 1.1.3. Usluga izbor dobavljaa

  6. 1.2. Usluga realizacije nabavke

  7. 1.3. Usluga skladitenja

  Podsistem: pravno-normativni

  R. broj Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Pravno-normativne usluge

  2. 1.1. Usluge u vezi sa statusom poslovnog sistema

  3. 1.2. Usluge izrade ugovora

  4. 1.3. Usluge u vezi zahteva propisa koji se odnose na proizvod

 • 31

  Podsistem: razvoj

  R. broj Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluge razvoja

  2. 1.1. Usluge razvoja usluga

  3. 1.2. Usluge razvoja poslovnog sistema

  Podsistem: upravljanje

  R. broj

  Oznaka i naziv predmeta rada Kvalitet Cena

  1. 1. Usluge upravljanja organizacionom celinom

  2. 1.1. Usluge predvianja i planiranja

  3. 1.2. Usluge organizovanja

  4. 1.3. Usluge koordinacije

  5. 1.4. Usluge kontrole

  6. 1.5. Usluge izvetavanja

  7. 1.7. Usluge odluivanja

  8. 1.7. Usluge realizovanja planiranog

 • 32

  Prilog 2. Podsistem: specijalizovani

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret.K

  K-R Pret.

  R R

  1. SP001 Planiranje pruanja usluga * 2. SP001001 Planiranje prodaje usluga I opreme * 3. SP001001001 Godinji I meseni plan prodaje * 4. SP001001001001 Planiranje aktivnosti prodajnog tima * 5. SP001001001002 Planiranje aktivnosti telemarketing

  tima *

  6. SP001002 Planiranje cena usluga I oprema * 7. SP001002001 Planiranje promotivnih akcija * 8. SP001003 Planiranje tehnike podrke * 9. SP001003001 Planiranje aktivnosti operativnog centra * 10. SP001003002 Planiranje aktivnosti instalaterskog tima * 11. SP002 Pruanje svih usluga * 12. SP002001 Tehnike aktivnosti * 13. SP002001001 Analiza bezbednosne situacije * 14. SP002001002 Izrada projekta * 15. SP002001003 Instalacija sistema * 16. SP002001003001 Instalacija opreme * 17. SP002001003002 Povezivanje sa operativnim centrom * 18. SP002001003003 Testiranje sistema * 19. SP002002 Tehniko obezbeenje * 20. SP002002001 Alarm monitoring * 21. SP002002002 Video monitoring *

 • 33

  22. SP002003 Fiziko obezbeenje * 23. SP002003001 Intervencija * 24. SP002003001001 Dolazak na objekat * 25. SP002003001002 Izvetavanje o stanju na objektu * 26. SP002003001003 Obezbeenje objekta do dolaska

  policije i vlasnika *

  27. SP002003002 Otvaranje i zatvaranje objekta * 28. SP002003002001 Obezbeenje objekta tokom

  otvaranja *

  29. SP002003002002 Obezbeenje objekta tokom zatvaranja

  *

  30. SP002003003 Obezbeenje objekta * 31. SP002003003001 Kontrola pristupa * 32. SP002003003002 Patroliranje * 33. SP002003004 Zatita od neovlaenog snimanja

  autorskih dela *

  34. SP003 Pruanje usluga prodaje * 35. SP003001 Prodaja usluga tehnikog i fizikog

  obezbeenja *

  36. SP003001001 Prezentacija usluga I prodajnog programa

  *

  37. SP003001002 Skiciranje stanja na terenu * 38. SP003001003 Sklapanje ugovora * 39. SP003002 Usluge prodaje opreme * 40. SP003002001 Prezentacija opreme * 41. SP003002002 Pomo pri izboru opreme * 42. SP003003 Prikupljanje I obrada reklamacija * 43. SP004 Postprodajne aktivnosti * 44. SP004001 Preventivno odravanje sistema * 45. SP004002 Korektivno odravanje sistema * 46. SP004003 Nadogradnja sistema * K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

 • 34

  Podsistem: ekonomika

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. EK001 Pruanje usluga ekonomike * 2. EK001001 Analiza svih vrsta trokova * 3. EK001002 Izrada kalkulacija * 4. EK001002001 Izrada kalkulacija cena za ponuene

  usluge *

  5. EK001002002 Izrada kalkulacija cena za ponuenu opremu

  *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

  Podsistem: finansije

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. FI001 Pruanje finansijskih usluga * 2. FI001001 Platni promet * 3. FI001002 Plaanje obaveza * 4. FI001003 Naplata potraivanja * 5. FI001003001 Naplata opreme * 6. FI001003002 Naplata instalacije sistema * 7. FI001003003 Naplata mesenih zaduenja za usluge * 8. FI001004 Blaganjniko poslovanje * 9. FI001005 Knjienje *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

  Podsistem: informacioni

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. IN001 Informatika podrka poslovnom sistemu * 2. IN001001 Implementacija i odravanje informacionog

  sistema *

  3. IN001001001 Implemantacija informacionog sistema * 4. IN001001002 Odravanje informacionog sistema * 5. IN001002 Obuka kadrova *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

 • 35

  Podsistem: kadrovi

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. KA001 Pruanje usluga u vezi ljudskih resursa * 2. KA001001 Ureivanje radnih odnosa * 3. KA001002 Planiranje ljudskih resursa * 4. KA001002001 Planiranje ljudstva za poslove fizikog

  obezbeenja *

  5. KA001003 Pribavljanje kadrova * 6. KA001004 Obuka kadrova *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

  Podsistem: kvalitet

  V r s t a Red. Broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. KV001 Pruanje usluga u domenu kvaliteta * 2. KV001001 Provera poslovnog sistema * 3. KV001002 Kontrola * 4. KV001003 Standardizacija poslovanja *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

  Podsistem: marketing

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. MA001 Pruanje usluga marketinga * 2. MA001001 Definisanje marketing strategije * 3. MA001002 Definisanje ciljeva * 4. MA001003 Istraivanje trita * 5. MA001003001 Pribavljanje poslovnih kontakata * 6. MA001003002 Zakazivanje prezentacija * 7. MA001004 Definisanja ciljnih grupa i njihovih potreba * 8. MA001005 Utvrivanje zadovoljstva korisnika *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

 • 36

  Podsistem: nabavka

  Podsistem: pravno-normativni

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. PN001 Pruanje pravno-normativnih usluga * 2. PN001001 Procesi u vezi sa statusom poslovnog

  sistema *

  3. PN001002 Izrada ugovora * 4. PN001003 Zahtevi propisa koji se odnose na

  proizvod *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

  Podsistem: razvoj

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. RA001 Pruanje usluga razvoja * 2. RA001001 Razvoj pruanja usluga * 3. RA001002 Razvoj poslovnog sistema *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. NA001 Pruanje usluga nabavke * 2. NA001001 Planiranje nabavke * 3. NA001001001 Indentifikacija dobavljaa * 4. NA001001002 Vrednovanje dobavljaa * 5. NA001001003 Izbor dobavljaa * 6. NA001002 Realizacija nabavke * 7. NA001003 Skladitenje nabavljene robe *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

 • 37

  Podsistem: upravljanje

  V r s t a Red. broj

  O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a K

  Pret. K

  K-R Pret.

  R R

  1. UP001 Upravljanje organizacionom celinom * 2. UP001001 Predvianje i planiranje * 3. UP001002 Organizovanje * 4. UP001003 Koordinacija * 5. UP001004 Kontrola * 6. UP001005 Izvetavanje * 7. UP001006 Odluivanje * 8. UP001007 Upravljanje resursima *

  K- kreativni; R- rutinski, ponavljajui, treba da se uradi na isti nain*

 • 38

  Prilog 3.

  Upravljanje

  I S P O R U I L A C

  K O R I S N I K

  IR Marketing Nabavka Prodaja

  Kad

  rovi

  Fin

  ansi

  je

  Eko

  no

  mik

  a

  Pra

  vno-

  no

  rmat

  ivn

  Kva

  lite

  t

  Info

  rmac

  i

  oni

 • 39

  Prilog 4 0RGANIZACIONA CELINA: Finansijski sektor

  PROCESI ODGOVORNOST ZA R. Br.

  Oznaka Naziv Izvrenje Upravljanje (vlasnik

  procesa) Kontrolu (nadzor)

  DOKUMENTA(postupci,uputstva)

  01 02 03 04 05 06 07

  1 NA001 Pruanje usluga nabavke Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak nabavke potrebnih resursa

  2 NA001001 Planiranje nabavke Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak nabavke potrebnih resursa

  3 NA001001001 Indentifikacija dobavljaa Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak nabavke potrebnih resursa

  4 NA001001002 Vrednovanje dobavljaa Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak nabavke potrebnih resursa

  5 NA001001003 Izbor dobavljaa Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak nabavke potrebnih resursa

  6 EK001 Pruanje usluga ekonomike Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  7 EK001001 Analiza svih vrsta trokova

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  8 EK001002 Izrada kalkulacija Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  9 EK001002001 Izrada kalkulacija cena za ponuene usluge

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  10 EK001002002 Izrada kalkulacija cena za ponuenu opremu

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  11 FI001 Pruanje finansijskih usluga Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  12 FI001001 Platni promet Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  13 FI001002 Plaanje obaveza Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

 • 40

  14 FI001003 Naplata potraivanja Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  15 FI001003001 Naplata opreme Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  16 FI001003002

  Naplata instalacije sistema

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  17 FI001003003 Naplata mesenih zaduenja za usluge

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  18 FI001004 Blaganjniko poslovanje Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  19 FI001005 Knjienje Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja finansijskih i usluga ekonomike

  20 KA001 Pruanje usluga u vezi ljudskih resursa

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja usluga u vezi ljudskih resursa

  21 KA001001 Ureivanje radnih odnosa Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja usluga u vezi ljudskih resursa

  22 KA001002 Planiranje ljudskih resursa Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja usluga u vezi ljudskih resursa

  23 KA001002001 Planiranje ljudstva za poslove fizikog obezbeenja

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja usluga u vezi ljudskih resursa

  24 KA001003 Pribavljanje kadrova Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Postupak pruanja usluga u vezi ljudskih resursa

  25 PN001 Pruanje pravno-normativnih usluga

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Uputstvo za pruanje pravno-normativnih usluga

  26 PN001001 Procesi u vezi sa statusom poslovnog sistema

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Uputstvo za pruanje pravno-normativnih usluga

  27 PN001002 Izrada ugovora Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Uputstvo za pruanje pravno-normativnih usluga

  28 PN001003 Zahtevi propisa koji se odnose na proizvod

  Slubenik za finansije Slubenik za finansije

  Generalni direktor Uputstvo za pruanje pravno-normativnih usluga

  29 UP001 Upravljanje organizacionom Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

 • 41

  celinom sektorom 30 UP001001 Predvianje i planiranje Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom 31 UP001002 Organizovanje Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom 32 UP001003 Koordinacija Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom 33 UP001004 Kontrola Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom 34 UP001005 Izvetavanje Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom 35 UP001006 Odluivanje Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom 36 UP001007 Upravljanje resursima Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom 37 KV001 Pruanje usluga u domenu

  kvaliteta Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom 38 KV001001 Provera poslovnog

  sistema Direktor prodaje Generalni direktor Generalni direktor Postupak upravljanja finansijskim

  sektorom

  0RGANIZACIONA CELINA: Sektor prodaje

  PROCESI ODGOVORNOST ZA R. Br.

  Oznaka Naziv Izvrenje Upravljanje

  (vlasnik procesa) Kontrolu (nadzor)

  DOKUMENTA(postupci,uputstva)

  01 02 03 04 05 06 07

  1 SP001 Planiranje pruanja usluga ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga 2 SP001001 Planiranje prodaje usluga I

  opreme ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga

  3 SP001001001 Godinji I meseni plan prodaje ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga 4 SP00100100100

  1 Planiranje aktivnosti prodajnog tima

  ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga

  5 SP00100100100 Planiranje aktivnosti ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga

 • 42

  2 telemarketing tima 6 SP001002 Planiranje cena usluga I oprema ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga 7 SP001002001 Planiranje promotivnih akcija ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga 8 SP001003 Planiranje tehnike podrke ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga 9 SP001003001 Planiranje aktivnosti operativnog

  centra ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga

  10 SP001003002 Planiranje aktivnosti instalaterskog tima

  ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak planiranja pruanja usluga

  11 SP003 Pruanje usluga prodaje Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  12 SP003001 Prodaja usluga tehnikog i fizikog obezbeenja

  Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  13 SP003001001 Prezentacija usluga I prodajnog programa

  Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  14 SP003001002

  Skiciranje stanja na terenu Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  15 SP003001003 Sklapanje ugovora Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  16 SP003002 Usluge prodaje opreme

  Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  17 SP003002001 Prezentacija opreme

  Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  18 SP003002002 Pomo pri izboru opreme

  Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  19 SP003003 Prikupljanje I obrada reklamacija Komercijalista ef prodajnog tima

  Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  20 KA001004 Obuka kadrova ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak pruanja usluga u vezi ljudskih resursa

  21 MA001 Pruanje usluga marketinga ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  22 MA001001 Definisanje marketing strategije ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  23 MA001002 Definisanje ciljeva ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

 • 43

  24 MA001003001 Pribavljanje poslovnih kontakata Komercijalista Direktor prodaje Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  25 MA001003002 Zakazivanje prezentacija Teleoperater Direktor prodaje Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  26 MA001004 Definisanja ciljnih grupa i njihovih potreba

  ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  27 MA001005 Utvrivanje zadovoljstva korisnika

  Teleoperater Direktor prodaje Direktor prodaje Uputstvo za pruanje usluga prodaje i marketinga

  28 RA001 Pruanje usluga razvoja ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak razvoja usluga i poslovnog sistema

  29 RA001001 Razvoj pruanja usluga ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak razvoja usluga i poslovnog sistema

  30 RA001002 Razvoj poslovnog sistema ef prodajnog tima Direktor prodaje Direktor prodaje Postupak razvoja usluga i poslovnog sistema

  0RGANIZACIONA CELINA: Tehniki sektor

  PROCESI ODGOVORNOST ZA DOKUMENTA(postupci,uputstva) R. Br.

  Oznaka Naziv Izvrenje Upravljanje (vlasnik

  procesa) Kontrolu (nadzor)

  01 02 03 04 05 06 07

  1 SP002 Pruanje svih usluga Operater operativnog centra ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga 2 SP002001 Tehnike aktivnosti Operater operativnog centra ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga 3 SP0020010

  01 Analiza bezbednosne situacije

  Tehniki direktor Tehniki direktor Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  4 SP002001002

  Izrada projekta Tehniki direktor Tehniki direktor Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  5 SP002001003

  Instalacija sistema Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  6 SP002001003001

  Instalacija opreme Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  7 SP002001003002

  Povezivanje sa operativnim centrom

  Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

 • 44

  8 SP002001003002

  Testiranje sistema Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  9 SP002001003002

  Tehniko obezbeenje Operater operativnog centra ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  10 SP002002001

  Alarm monitoring Operater operativnog centra ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  11 SP002002002

  Video monitoring Operater operativnog centra ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  12 SP002003 Fiziko obezbeenje Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga 13 SP0020030

  01 Intervencija Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  14 SP002003001001

  Dolazak na objekat Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  15 SP002003001002

  Izvetavanje o stanju na objektu

  Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  16 SP002003001003

  Obezbeenje objekta do dolaska policije I vlasnika

  Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  17 SP002003002

  Otvaranje I zatvaranje objekta

  Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  18 SP002003002001

  Obezbeenje objekta tokom otvaranja

  Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  19 SP002003002002

  Obezbeenje objekta tokom zatvaranja

  Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  20 SP002003003

  Obezbeenje objekta Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  21 SP002003003001

  Kontrola pristupa Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  22 SP002003003002

  Patroliranje Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  23 SP002003004

  Zatita od neovlaenog snimanja autorskih dela

  Radnik obezbeenja ef obezbeenja Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  24 SP004 Postprodajne aktivnosti Postupak pruanja usluga usluga

 • 45

  25 SP004001 Preventivno odravanje sistema

  Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  26 SP004002 Korektivno odravanje sistema

  Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  27 SP004003 Nadogradnja sistema Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Postupak pruanja usluga usluga

  28 NA001002 Realizacija nabavke Magacioner ef magacina Tehniki direktor Postupak nabavke potrebnih resursa

  29 NA001003 Skladitenje nabavljene robe

  Magacioner ef magacina Tehniki direktor Postupak nabavke potrebnih resursa

  30 IN001 Informatika podrka poslovnom sistemu

  Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Uputstvo za obuku kadrova

  31 IN001002 Obuka kadrova Instalater ef instalaterskog tima

  Tehniki direktor Uputstvo za obuku kadrova

 • 46

  Prilog 5 Podsistem: specijalizovani

  Prioritetni Kritini

  Red. Broj

  Oznaka procesa Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr

  Rok

  Klju

  ni

  1. SP001 Planiranje pruanja usluga *

  2. SP001001001 Godinji I meseni plan prodaje

  *

  3. SP001001001001 Planiranje aktivnosti prodajnog tima

  *

  4. SP001001001002 Planiranje aktivnosti telemarketing tima

  *

  5. SP001002 Planiranje cena usluga I oprema

  *

  6. SP001002001 Planiranje promotivnih akcija * * 7. SP001003 Planiranje tehnike podrke

  8. SP001003001 Planiranje aktivnosti operativnog centra

  *

  9. SP001003002 Planiranje aktivnosti instalaterskog tima

  * *

  10. SP002 Pruanje svih usluga * 11. SP002001 Tehnike aktivnosti * 12. SP002001001 Analiza bezbednosne situacije * 13. SP002001002 Izrada projekta * 14. SP002001003 Instalacija sistema * * * 15. SP002002001 Alarm monitoring 16. SP002003001 Intervencija * * * * 17. SP003 Pruanje usluga prodaje * *

  18. SP003003 Prikupljanje I obrada reklamacija

  * *

  19. SP004 Postprodajne aktivnosti *

 • 47

  Podsistem: ekonomika

  Prioritetni Kritini

  Red. broj

  Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr Rok Klju

  ni

  1. EK001 Pruanje usluga ekonomike * *

  Podsistem: finansije

  Prioritetni Kritini

  Red. broj

  Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr Rok Klju

  ni

  1. FI001 Pruanje finansijskih usluga * *

  Podsistem: informacioni

  Prioritetni Kritini

  Red. broj

  Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr Rok K

  ljun

  i

  1. IN001 Informatika podrka poslovnom sistemu

  * *

  Podsistem: kadrovi

  Prioritetni Kritini

  Red. broj

  Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr Rok K

  ljun

  i

  1. KA001 Pruanje usluga u vezi ljudskih resursa

  * * *

 • 48

  Podsistem: kvalitet

  Podsistem: marketing

  Podsistem: nabavka

  Podsistem: pravno-normativni

  Prioritetni Kritini

  Red. broj

  Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr Rok K

  ljun

  i

  1. PN001 Pruanje pravno-normativnih usluga * *

  2. PN001003 Zahtevi propisa koji se odnose na proizvod

  * * *

  Prioritetni Kritini

  Red. broj Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  14

  001

  Q Tr Rok K

  ljun

  i

  1. KV001 Pruanje usluga u domenu kvaliteta

  * *

  Prioritetni Kritini

  Red. broj

  Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr Rok K

  ljun

  i

  1. MA001 Pruanje usluga marketinga *

  2. MA001005

  Utvrivanje zadovoljstva korisnika

  * *

  Prioritetni Kritini

  Red. broj

  Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr Rok K

  ljun

  i

  1. NA001 Pruanje usluga nabavke * * * 2. NA001001 Planiranje nabavke * * * * 3. NA001002 Realizacija nabavke * * * * 4. NA001003 Skladitenje nabavljene robe * * *

 • 49

  Podsistem: razvoj

  Prioritetni Kritini

  Red. broj Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr

  Rok K

  ljun

  i

  1. RA001 Pruanje usluga razvoja * * *

  Podsistem: upravljanje

  Prioritetni Kritini

  Red. broj

  Oznaka procesa

  Naziv procesa

  ISO

  900

  1

  ISO

  140

  01

  Q Tr

  Rok K

  ljun

  i

  1. UP001 Upravljanje organizacionom celinom * 2. UP001001 Predvianje i planiranje * * 3. UP001002 Organizovanje * * 4. UP001003 Koordinacija * * 5. UP001004 Kontrola * * 6. UP001005 Izvetavanje * * 7. UP001006 Odluivanje * * * * 8. UP001007 Upravljanje resursima * * * *

 • 50

  Prilog 6

  Definisanje kvaliteta proizvoda / usluge

  Mogua odrednica kvaliteta Korisnik

  ili interesna strana

  Zahtev

  R.b. Opis

  Jedinice

  mere

  Referentne

  veliine Nain merenja Dokumentacija Veza sa merljivim ciljevima

  1 Usluga instalacije

  pruena u to kraem roku

  Min. 240 Kontrola vremena

  instalacije Radni nalog

  CK1 Skraenje vremena potrebnog za instalaciju sistema za 5% u odnosu na predhodnu godinu

  2 Usluga intervencije

  pruena u roku

  % Kanjenja

  5 Kontrola vremena izvrenja usluge

  Izvetaj o intervenciji

  (aktivacija alarma i dolazak na objekat)

  CK2 Poveati broj intervencija na koje se stiglo na vreme za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  Kupac

  Kvalitetno organizov

  ana usluga

  obezbeenja

  3 Funkcionisanje

  opreme bez pojave otkaza

  % Otkaz

  a 2

  Kontrola ispravnosti opreme

  Radni nalog (korektivno odravanje)

  CK3 Smanjiti broj otkaza koji su posledica nepravilne instalacije za 5 % u odnosu na predhodnu godinu

  1 Poveanje profita % 5 Procentom rasta

  profita Izvetaj knjigovoe

  CV1 Poveanje profita za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  Vlasnik Rast i razvoj

  preduzea 2

  Poveanje stope rasta preduzea

  % 5 Procentom stope

  rasta Izvetaj knjigovoe

  CV2 Poveanje stope rasta preduzea za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  1 Redovnije plaanje poreza I doprinosa

  % 5

  Procentom preduzea koja su

  platila poreze i doprinose na

  vreme

  Izvetaj Poreske uprave

  CD1 Redovnije plaanje poreza I doprinosa u narednoj godini u odnosu na proseno vreme kanjenja u grani

  Drava

  Redovno plaanje poreza i

  doprinosa i rast broja zaposlenih 2

  Poveanje stope zaposlenosti

  % 5 Procentom

  novozaposlenih Izvetaj NSZ

  CD2 Poveavanje stope zaposlenosti za 10% u odnosu na predhodnu godinu

 • 51

  1 Poveanje plata % 5 Procentom

  poveanja plate Izvetaj knjigovoe

  CZ1 Poveanje plata za 10% u odnosu na predhodnu godinu Zaposle

  ni

  Vee plate i bolji uslovi rada 2

  Poveanje zadovoljstva zaposlenih

  [ 1 ] Max. [ 5 ] Poreenjem ankete sa prologodinjom

  Anketa CZ2 Poveanje zadovoljstva zaposlenih za 10% u onosu na prethodnu godinu

  Lokalna zajednic

  a

  Smanjiti zagaenje

  1 Potovanje ekolokih standarda

  % 5 Poreenje projektne

  dokumentacije

  Projektna dokumentacija

  CL1 Potovanje ekolokih standarda u 10% vie preduzea nego u predhodnoj godini

  Prilog 7

  C I Lj E V I Red. br.

  OZNAKA I N A Z I V Jedinica

  mere Referentne

  veliine Opis naina

  merenja Opis naina praenja trenda

  Napomena

  1.

  CK1 Skraenje vremena potrebnog za instalaciju sistema za 5% u odnosu na predhodnu godinu

  Min. 240 Odnos instaliranog broja komponenti i

  utroenog vremena Izvetavanje na mesenom i

  godinjem nivou

  2.

  CK2 Poveati broj intervencija na koje se stiglo na vreme za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  % Kanjenja

  Max. 5 Odnos broja intervencija kod kojih je bilo kanjenja i ukupnog broja intervencija

  Izvetavanje na mesenom i godinjem nivou

  3. CK3 Smanjiti broj otkaza koji su posledica nepravilne instalacije za 5 % u odnosu na predhodnu godinu

  % Otkaza Max. 2 Odnos broja instaliranih komponenti i broja komponenti koje su otkazale kao

  posledica nepravilne instalacije

  Izvetavanje na mesenom i godinjem nivou

  4. CV1 Poveanje profita za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  % 5 Na osnovu raunovodstvenih izvetaja Izvetavanje na godinjem

  nivou

  5.

  CV2 Poveanje stope rasta preduzea za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  % 5 Na osnovu raunovodstvenih izvetaja Izvetavanje na godinjem

  nivou

  6. CD1 Redovnije plaanje poreza I % 5 Uvid u izvetaj Poreske uprave Izvetavanje na godinjem

 • 52

  doprinosa u narednoj godini u odnosu na proseno vreme kanjenja u grani

  nivou

  7. CD2 Poveavanje stope zaposlenosti za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  % 5 Na osnovu evidencije NSZ o

  nezaposlenima Izvetavanje na godinjem

  nivou

  8. CZ1 Poveanje plata za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  % 5 Na osnovu raunovodstvenih izvetaja Izvetavanje na godinjem

  nivou

  9. CZ2 Poveanje zadovoljstva zaposlenih za 10% u onosu na prethodnu godinu

  [ 1 ] Max. [ 5 ] Prosena ocena dobijena popunjavanjem

  ankete od strane zaposlenih Izvetavanje na godinjem

  nivou

  10. CL1 Potovanje ekolokih standarda u 10% vie preduzea nego u predhodnoj godini

  % 5 Odnos ukupnog broja projekata i broja

  projekatakod kojih su ispunjeni svi ekoloki zahtevi

  Izvetavanje na godinjem nivou

 • 53

  Prilog 8

  POSLOVNI SISTEM Uplink security services d.o.o.

  Zaintere-sovane strane

  KORISNIK (KUPAC) VLASNIK DRAVA ZAPOSLENI LOKALNA ZAJEDNICA

  CK1 Skraenje vremena potrebnog za instalaciju sistema za 5% u odnosu na predhodnu godinu CK2 Poveati broj intervencija na koje se stiglo na vreme za 10% u odnosu na predhodnu godinu CK3 Smanjiti broj otkaza koji su posledica nepravilne instalacije za 5 % u odnosu na predhodnu godinu

  CV1 Poveanje profita za 10% u odnosu na predhodnu godinu CV2 Poveanje stope rasta preduzea za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  CD1 Redovnije plaanje poreza I doprinosa u narednoj godini u odnosu na proseno vreme kanjenja u grani CD2 Poveavanje stope zaposlenosti za 10% u odnosu na predhodnu godinu

  CZ1 Poveanje plata za 10% u odnosu na predhodnu godinu CZ2 Poveanje zadovoljstva zaposlenih za 10% u onosu na prethodnu godinu

  CL1 Potovanje ekolokih standarda u 10% vie preduzea nego u predhodnoj godini

  I NIV

  O

  Tehniki sektor Sektor prodaje Finansijski sektor

  CIL

  JEV

  I (M

  ER

  LJIV

  I)

  II N

  IVO

  CT1 Skraenje vremena instalacijje (CK1) CT2 Skraenje vremena potrebnog za dolazak interventnog tima na objekat (CK2) CT3 Poveati kvalitet instalacije (CK3) CT4 Ispunjavanje ekolokih zahteva (CL1)

  CP1 Poveanje broja korisnika (CV1) CP2 Poveanje trinog udela(CV2)

  CF1 Redovno plaanje poreza I doprinosa (CD1) CF2 Zapoljavanje novih kadrova (CD2) CF3 Poveanje plata(CZ1) CF4 Poveanje zadovoljstva zaposlenih(CZ2)

 • 54

  PR

  EP

  OZN

  AV

  AN

  JE

  ME

  U

  ZAV

  ISN

  OS

  TI

  CIL

  JEV

  A I

  PR

  OC

  ES

  A

  INDIKATORI

  PROCESA

  IT1 Odnos broja instaliranih komponenti i utroeno vreme IT3 Procenat broja naloga za korektivno odravanje

  IT2 Procenat kanjenja na intervenciju (vreme izmeu aktivacije alarma I dolaska na objekat)

  IT4 Procenat ispunjenja ekolokih zahteva (po projektu)

  IP1 Stopa rasta korisnika alarm monitoringa IP2 Uee na tritu(%)

  IF1. Dug po osnovu poreza i doprinosa IF2. Odnos izmeu zaposlenih i otputenih IF3. Prosek plata u preduzeu IF4. Zadovoljstvo zaposlenih

  KLJUNI

  PROCESI

  SP002001003 Instalacija sistema SP002003001

  Intervencija

  SP002001002 Izrada

  projekta

  SP003 Pruanje usluga prodaje

  FI001 Pruanje finansijskih usluga

  PREVOENJE CILJEVA POSLOVNOG SISTEMA NA

  INDIKATORE USPENOSTI PROCESA

 • 55

  Prilo