BOSNA I HERCEGOVINA/ ? bosna i hercegovina/ republika srpska/ ptina srebrenica/ ...

Download BOSNA I HERCEGOVINA/  ? bosna i hercegovina/  republika srpska/ ptina srebrenica/ ...

Post on 05-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

3 download

TRANSCRIPT

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Srebrenica,16.04.2013.god.

  Broj: 01-022-91/13

  Na osnovu lana 2. i 7. Zakona o komunalnim taksama (Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12) i lana 30. stav Zakona o lokalnoj samoupravi ( Slubeni glasnik Republike Srpske, br:101/04, 42/05 i 118/05 ) i lana 32. Statuta optine Srebrenica (Bilten optine Srebrenica br:10/05), na prijedlog Naelnika optine, Skuptini optine Srebrenica na IV redovnoj sjednici odranoj 05.04.2013. godine donijela je

  ODLUKU O KOMUNALNIM TAKSAMA

  lan 1.

  Ovom odlukom se uvodi i utvruje vrsta, visina, rokovi, nain plaanja i oslobaanja od plaanja komunalne takse.

  lan 2. Komunalne takse na podruju optine Srebrenica plaaju se za :

  1) Korienje prostora na javnim povrinama osim u svrhu prodaje tampe, knjiga i drugih publikacija; 2) Prireivanje muzikog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima, osim muzike koja

  se reprodukuje elektronskim ili mehanikim sredstvima; 3) Isticanje reklama na javnim i drugim povrinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored auto-puteva,

  magistralnih i regionalonih puteva; 4) Korienje slobodnih povrina za kampove, postavljanje atora ili drugih objekata privremenog

  karaktera kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse; 5) Dranje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi; 6) Dranje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi; 7) Korienje rjene obale u poslovne svrhe; 8) Korienje prostora za parkiranje motornih, drumskih i prikljunih vozila na ureenim i obiljeenim

  mjestima, odreenim za to aktom skuptine jedinice lokalne samouprave; 9) Isticanje poslovnog imena pravnog lica ili poduzetnika na poslovnim prostorijama;

  U sluaju da jedinica lokalne samouprave naplauje zakup u skladu sa posebnim propisom, ne moe se za korienje tog prostora na javnoj povrini naplatiti i komunalna taksa iz stava 1. Taka 1.ovog lana.

  lan 3. Obveznik plaanja komunalne takse po ovoj odluci jeste korisnik prava, predmeta i usluga za ije je korienje propisano plaanje komunalne takse. Obveznik plaanja komunalne takse je duan prijaviti korienje prava, predmeta i usluga iz lana 2. Ove Odluke nadlenom optinskom organu, a za isticanje poslovnog imena podrunoj jedinici poreske uprave u roku od 15 dana od dana nastanka obaveze. Obveznik plaanja komunalne takse na istaknuto poslovno ime je duan, dok postoji taksena obaveza, svake godine do 31. marta podnijeti prijavu-prijaviti taksenu obavezu, a uplatu izvriti do 30. juna tekue godine. Utvrivanje taksene obaveze, prijave i naplate takse na poslovno ime vrie se po odredbama Zakona o poreskoj upravi.

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Nadlena sluba jedinice lokalne samouprave pojedinanim rjeenjem utvruje obavezu plaanja komunalne takse iz lana 2.stav 1 taka 1 do 9. Protiv ovog Rjeenja moe se izjaviti alba naelniku optine u roku i na nain propisan Zakonom o optem upravnom postupku.

  lan 4.

  Pored oslobaanja plaanja komunalnih taksa propisanim lanom 8. Zakona o komunalnim taksama i plaanja takse na istaknuto poslovno ime oslobaa se obveznik :

  1. Koji prvi put pokreu privrednu ili uslunu djelatnost, ukoliko je obveznik preduzetnik i to samo za prvu kalendarsku godinu rada, odnosno poslovanja i to samo za jedan objekat;

  2. Koji zaposli nove radnike, ukoliko je obveznik preduzetnik; 3. Koji je korisnik prava iz socijalne zatite;

  lan 5. Odjeljenje za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove, administrativne slube optine Srebrenica donosi rjeenje o oslobaanju plaanja komunalne takse iz prethodnog lana.

  lan 6. Naplata takse za koritenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i prikljunih vozila, na mjestima koje je odredio optinski organ nadlean za te poslove, vri ovlateno pravno lice, prema potpisanom ugovoru, odnosno nadleni optinski organ, a sredstva e biti namjenjena za komunalnu i zajedniku potronju.

  lan 7. Prihodi od komunalni taksi koriste se za odravanje objekata zajednike komunalne potronje. Prinudna naplata komunalne takse vri se shodno odredbama vaeih zakonskih propisa.

  lan 8. Komunalne takse se obraunavaju i plaaju u skladu sa Tarifom komunalnih taksi koje se plaaju na podruju optine Srebrenica, a koja je sastavni dio ove Odluke.

  lan 9. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da vai Odluka o komunalnim taksama, broj: 01-022-59/09 od 13.03.2009 godine.

  lan 10. Za realizaciju ove odluke, odnosno praenje i kontrola sprovodivosti iste bie angaovana komunalna policija optine Srebrenica.

  lan 11. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u "Biltenu optine Srebrenica".

  O b r a z l o e nj e Pravni osnov: Pravni osnov sadran je u lanovima 2. i 7. Zakona o komunalnim taksama (Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12) Razlozi za donoenje : Razlozi za donoenje Odluke o komunalnim taksama sadrani su u lanovima navedenim u preambuli i pravnom osnovu prijedloga odluke. Naime, predmetnim lanovima propisano je slijedee:

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  - lanom 2. propisano je da e komunalne takse u skladu sa zakonom o komunalnim taksama posebnim aktom utvrditi jedinica lokalne samouprave, Takoer istim lanom u stavu 2 je propisano da komunalne takse predstavljaju prihod budeta jedinica lokalne samouprave

  - lanom 7. Propisano je da akt o utvrivanju komunalne takse donosi skuptina jedinice lokalne samouprave, a njime se utvruju vrsta, visina i rokovi, nain plaanja i oslobaanja od plaanja komunalne takse.

  Napomene sa osvrtom na Odluku o komunalnim taksama broj: 01-022-59/09 od 26.01.2009 godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama broj: 01-022-59-1/09 od 09.09.2009 godine: TARIFNI BROJ 1 U novoj Odluci o komunalnim taksama, obraiva predlae skuptini optine tano definisanje zona koje su predviene za zauzimanje i postavljanje javnih povrina. U ranijoj Odluci o komunalnim taksama broj: 01-022-59/09 od 26.01.2009 godine i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama broj: 01-022-59-1/09 od 09.09.2009 godine nije bilo definasanje zona samo su iste bile spomenute bez preciziranja njihovog obuhvata stoga u novoj odluci obraiva i predlae skuptini optine, odnosno u prijedlogu predvia obuhvate za tri zone. Iznos Takse koje je predvien Takom a) ovog tarifnog broja je isti za obe Odluke. Taksa koje je predviena Takom b) ovog tarifnog broja razlikuje se od prethodne odluke u pogledu odreivanja naina za obraun, poto je ranijom odlukom bilo predvieno da se za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji, kafana i poslastiarnica u periodu od 01. Maja do 30. septembra plaa dnevno po 1 m 2 za prvu zonu 0,20 KM, drugu zonu 0,15 KM i treu zonu 0,10 (Izmjene i dopune Odluke o komunalnim taksama broj: 01-022-59-1/09 od 09.09.2009 godine), a novom odlukom obraiva predlae skuptini da se za postavljanje stolova po jednom stolu dnevno plaa komunalna taksa u iznosu koji je naveden u ovom tarifnom broju pod ovom takom. Taksa koje je predviena Takom c) ovog tarifnog broja posebno definie taksu za postavljanje zatvorenih i djelimino zatvorenih ljetni bata i zatvorenih prostora ispred trgovinski radnji, to ranijom odlukom nije bilo na takav nain odreeno, ve je u taci d) stav 2 spomenuta montana lijetna bata u smislu da se u periodu od 01. Oktobra do 30 aprila plaa 50% od iznosa navedenog u stavu 1 navedene take tarifnog broja 1, a da pri tome u tom stavu nije ni spomenuta montana ljetna bata to dovodi do konfuzije u primjeni ranije odluke. to se tie zatvorenih prostora ispred trgovinski radnji, ta komunalna taksena obaveza je bila predviena takom e) tarifnog broja 1 ranije odluke i definisala je zauzee javnih povrina ispred samostalnih trgovinskih radnji gdje se plaala komunalna taksena obaveza u iznosu od 0,50 KM po m2 za sve zone, ne precizirajui da li je rije o zatvorenim ili otvorenim prostorom to je ovom predloenom odlukom i predvieno u iznosu koji je predloen. Novom odlukom je stavljena napomena u cilju objanjenja ta se podrazumjeva pod pojmom zatvorenih i djelimino zatvorenih bata, sa napomenom oko plaanja u odreenim vremenskim periodima. Taksa koje je predviena Takom d) ovog tarifnog broja odnosi se za postavljanje stolova i opreme za prodaju razglednica, lutrija, biuterije, sjemenki, kikirikija, cvijea i slino, dok ranijom odlukom nije bilo predvieno postavljanje stolova nego se ova komunalna taksena obaveza podvodila pod zauzee javnih povrina- taka a). Taksa koje je predviena Takom e) ovog tarifnog broja odnosi se na taksu za novogodinje,osmomartovske praznike kao i u periodu odravanja kulturne manifestacije Dani Srebrenice i za sline manifestacije, ranijom odlukom ovo nije bilo precizirano. Taksa koje je predviena Takom f) ovog tarifnog broja razlikuje se od prethodne odluke u pogledu iznosa komunalne takse. Novom odlukom obraiva predlae smanjenje iste u pogledu take koja se odnosi na odlaganje i dranje graevinskog i drugog materijala, postavljanje skela, oplata i opreme na javnim povrinama po 1 m2 dnevno za kolovoz -2,00 KM, ranijom odlukom ova komunalna taksena obaveza iznosila je 2,50 KM. Za trotoar i zelenu povrinu ova komunalna taksena obaveza je ostala ne promjenjena. U pogledu odlaganja zemljinog iskopa, novom odlukom nije predviena ova komunalna taksena obaveza. TARIFNI BROJ 2 U ranijoj odluci u tarifnom broju 3 za dranje muzike uivo u ugostiteljskim i drugim objektima na ime komunalne takse plaa se dnevno 10 KM, po novoj Odluci obraiva predlae skuptini optine Srebrenica taksu u iznosu od 20,00 KM, stim da dolazi do razdvajanja taksene obaveze u smislu dranja uivo muzike

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  na otvorenom prostoru i pod atorom, te odravanje koncerata na otvorenom i zatvorenom prostoru u iznosu naznaenom u navedenom tarifnom broju. Takoer i za ovaj tarifni broj navedena je napomena u predloenoj odluci u smislu ta se sve podrazumjeva pod pojmom ugostiteljskog objekta, te napomena vezana za reprodukciju muzike elektronskim sredstvima. TARIFNI BROJ 3 Taksa koja je predviena ovim tarifnim brojem, razlikuje se od prethodne odluke u pogledu odreivanja vremenskog obuhvata za obraun navedene takse. Ranijom odlukom je bilo predvieno da se za postavljanje natpisa, reklamnih panoa, murala, svjetleih reklama naplauje komunalna taksa mjeseno, a novom odlukom predvieno je da se navedena obaveza naplaujue na godinjem nivou, stim da je u opisnom dijelu ove taksene obaveze ukljueni i video bimovi na fasadama, krovovima, stubovima, konstrukcijama i sl. Takoer i za ovaj tarifni broj u tarifi komunalnih taksa navedena je napomena. TARIFNI BROJ 4 Taksa koje je predviena u ovom tarifnom broju u stavu 1 posebno definie taksu za korienje slobodnih povrina za postavljanje luna parkova, cirkusa, atora i sline namjene gdje se plaa za 1m2 dnevno 0,10 KM. Ranijom odlukom nije bilo na ovakav nain definisano nego je u taki f tarifnog broja 1. bila predviena taksa za zauzimanje javne povrine za postavljanje rekvizita i zabavnih radnji koje se vre od mjesta do mjesta gdje se dnevno se plaalo po 1 m2 4,50 KM, stim da je u taki j) tarifnog broja 1. ranije odluke bila predviena taksa u iznosu od 300,00 KM za postavljanje djeiji autia. U stavu 2. Ovog tarifnog broja predviena je komunalna taksena obaveza za postavljanje tandova za prezentaciju gdje se dnevno plaa 5,00 KM. Ranijom Odlukom nije ovako definisana ova taksena obaveza, ve je u tarifnom broju 1. taka k naznaeno da se za zauzimanje javne povrine za odravanje manifestacija, promocija i slino plaa dnevno po 1m2 2,50 KM. Stav 3 ovog tarifnog broja razlikuje se od tarifnog broja 4. ranije odluke u pogledu visine iznosa komunalne taksene obaveze u smislu da je ranijom odlukom predvieno plaanje po 1m2 -1,00 KM, a po novoj Odluci 3,00 KM. TARIFNI BROJ 5 Na osnovu lana 3. Taka ) Zakona o komunalnim taksama ( Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12), novom odlukom je i predviena, odnosno predloena komunalna taksena obaveza, gdje je i izvreno razdvajanje obaveze po vrsti plovnih objekata. Obaveza se plaa na godinjem nivou u iznosu koji je naznaen. TARIFNI BROJ 6 Na osnovu lana 3. Taka e) Zakona o komunalnim taksama (Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12), novom odlukom je i predviena, odnosno predloena komunalna taksena obaveza koja bi se plaala na godinjem nivou u iznosu koji je naznaen. TARIFNI BROJ 7 Na osnovu lana 3. Taka ) Zakona o komunalnim taksama (Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12), novom odlukom je i predviena, odnosno predloena komunalna taksena obaveza za dranje separacija ljunka i pijeska koja bi se plaala na godinjem nivou u iznosu koji je naznaen. TARIFNI BROJ 8 Na osnovu lana 3. Taka z) Zakona o komunalnim taksama (Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12), novom odlukom je i predviena, odnosno predloena komunalna taksena obaveza za koritenje prostora za parkiranje motornih vozila i njihovi prikolica na odreenim prostorima, gdje je i predloeno razdvajanje takse posebno za putnike automobile, a posebno za autobuse i ostala teretna vozila,taksena obaveza plaala bi se za jedan dan u iznosu koji je naznaen. TARIFNI BROJ 9

  1. Preduze a Iznos Takse koje je predviena Takom a), b), d), e), f) I g) ovog tarifnog broja , podnaslov 1. Preduzea, je ista za obe Odluke, Taksa koja je predviena Takom c) ovog tarifnog broja, podnaslov 1. Preduzea, razlikuje se od prethodne odluke u smislu da predloena odluka ne predvia razdavajanje taksene obaveze na mala srednja I velika preduzea.

  2. Preduze a iz oblasti ugostiteljstva Taksa koje je predloena Takom a) ovog tarifnog broja - podnaslov 2. Preduzea iz oblasti ugostiteljstva je nia u odnosu na raniju odluku gdje je za None klubove i kazina, kao i ugostiteljske objekte ( noni bar,

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  dancing barove, disko barove i sline vrste barova bila propisana obaveza u iznosu od 2.500,00 KM,a novom odlukom,predloena je taksa u iznosu od 1.000,00 KM. Taksa koje je predviena Takom b), ovog tarifnog broja - podnaslov 2. Preduzea iz oblasti ugostiteljstva je ista za obe Odluke, Iznos Takse koje je predvien Takom c) ovog tarifnog broja - podnaslov 2. Preduzea iz oblasti ugostiteljstva je nii u odnosu na raniju odluku gdje je za motele bila propisana taksena obaveza u iznosu od 500,00 KM, a novom odlukom ta obaveza iznosi 300,00 KM. Iznos Takse koje je predvien Takom d), ovog tarifnog broja - podnaslov 2. Preduzea iz oblasti ugostiteljstva je isti za obe Odluke, Taksa koje je predviena Takom e), ovog tarifnog broja - podnaslov 2. Preduzea iz oblasti ugostiteljstva nije u ranijoj odluci bila na ovakav nain definisana. Taksa koje je predviena Takom f), ovog tarifnog broja - podnaslov 2. Preduzea iz oblasti ugostiteljstva je nia u odnosu na raniju odluku gdje je za evabdinice, poslastiarnice, buregdinice bila propisana taksena obaveza u iznosu od 75,00 KM, novom odlukom ta obaveza je 70,00 KM Taksa koje je predviena Takom g), - podnaslov 2. Preduzea iz oblasti ugostiteljstva ovog tarifnog broja je nia u odnosu na raniju odluku gdje je za mlijene restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se ne toi alkoholna pia i ostali ne pomenuti ugostiteljski objekti bila propisana taksena obaveza u iznosu od 150,00 KM, novom odlukom ta obaveza je 100,00 KM.

  3. Banke I osiguravaju a drutva Taksa koje je predviena Takom a), b) I c) podnaslov 3. Banke i osiguravajua drutva ovog tarifnog broja je ista za obe Odluke.

  4. Mediji Taksa koje je predviena Takom a), b) I c) - podnaslov 4. Mediji ovog tarifnog broja je ista za obe Odluke.

  5. Trgovinski objekti Taksa koje je predviena Takom e), ovog tarifnog broja podnaslov 5. Trgovinski objekti nije u ranijoj odluci bila na ovakav nain definisana. Taksa koje je predviena Takom p), I w) - podnaslova 5. Trgovinski objekti ovog tarifnog broja se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa. Novom odlukom za poljoprivredne apoteke predloena je taksa u iznosu od 50,00 KM, a ranijom odlukom ista je iznosila 120,00 KM. Za apoteke taksa je predloena u iznosu od 250,00 KM, ranijom odlukom ta taksena obaveza je iznosila 300,00 KM. Taksa koje je predviena ostalim Takama ovog tarifnog broja - podnaslova 5. Trgovinski objekti u ranijoj odluci nije bila na ovakav nain definisana.

  6. Zanatske radionice Iznos Takse koji je predvien Takom a), ovog tarifnog broja - podnaslova - 6. Zanatske radionice je isti za obe Odluke Taksa koje je predviena Takom b), ovog tarifnog broja - podnaslova - 6. Zanatske radionice se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, novom odlukom je za mesare predviena taksa u iznosu od 150,00 KM,a ranijom odlukom ta taksa je iznosila 50,00 KM. Taksa koje je predviena Takom c), ovog tarifnog broja podnaslova 6. Zanatske radionice se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, novom odlukom je za zlatare predviena taksa u iznosu od 100,00 KM,a ranijom odlukom ta taksa je iznosila 200,00 KM. Iznos Takse koji je predvien Takom d), ovog tarifnog broja - podnaslova 6. Zanatske radionice je isti za obe Odluke. Taksa koje je predviena Takom e), ovog tarifnog broja- podnaslova 6. Zanatske radionice je ista za obe Odluke. Taksa koje je predviena Takom f) ovog tarifnog broja - podnaslova 6. Zanatske radionice u ranijoj odluci nije bila na ovakav nain definisana. Taksa koje je predviena Takom g), ovog tarifnog broja - podnaslova 6. Zanatske radionice se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, novom odlukom je za taj tarifni iznos predloena taksa u iznosu od 50,00 KM,a ranijom odlukom ta taksa je iznosila 100,00 KM. Taksa koja je predviena Takom h), ovog tarifnog broja - podnaslova 6. Zanatske radionice se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, novom odlukom je za proizvodnju betonskih blokova predviena taksa u iznosu od 100,00 KM, a ranijom odlukom ta taksa je iznosila 50,00 KM.

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Taksa koje je predviena Takom i), ovog tarifnog broja - podnaslova 6. Zanatske radionice se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, novom odlukom je za tehniki pregled vozila, lep slube i autokole predviena taksa u iznosu od 100,00 KM, a ranijom odlukom ta taksa je iznosila 50,00 KM. Iznos Takse koji je predvien Takom j), ovog tarifnog broja - podnaslova 6. Zanatske radionice je isti za obe Odluke. Taksa koje je predviena Takom k), ovog tarifnog broja - podnaslova 6. Zanatske radionice se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, novom odlukom je za kamenoresce predviena taksa u iznosu od 50,00 KM, a ranijom odlukom ta taksa je iznosila 2000,00 KM, ostali dijelovi ove take ranijom odlukom nisu tretirani.

  7. Ostale djelatnosti Iznos Takse koje je predvien Takom a), ovog tarifnog broja - podnaslova 7. Ostale djelatnosti je ista za obe Odluke. Taksa koje je predviena Takom b), ovog tarifnog broja - podnaslova 7. Ostale djelatnosti se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, novom odlukom je za brente predviena taksa u iznosu od 500, 00 KM , a ranijom odlukom ta taksa je iznosila 250,00 KM. Taksa koje je predviena Takom c), ovog tarifnog broja - podnaslova 7. Ostale djelatnosti ranijom odlukom nije bila definisana Taksa koje je predviena Takom d), ovog tarifnog broja- podnaslova 7. Ostale djelatnosti se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, tako da je za ljekarske I stomatoloke ordinacije bila predviena ranijom odlukom taksa u iznosu od 250,00 KM, za advokatske kancelarije 300,00 KM, za agencije za promet nekretnina 300,00 KM. Novom odlukom je sve definisano pod jednom takom za koju je predviena komunalna taksa u iznosu od 500,00 KM, stim da joj je u opisnom dijelu dodata i veterinarska ambulanta. Taksa koje je predviena Takom e), ovog tarifnog broja- podnaslova 7. Ostale djelatnosti se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, tako da je za agencije za knjigovodstvene i intelektualne usluge novom odlukom predloena taksa u iznosu od 500,00 KM, a ranijom odlukom propisana je taksa u iznosu od 200,00 KM. Taksa koje je predviena Takom f), ovog tarifnog broja - podnaslova 7. Ostale djelatnosti ranijom odlukom nije bila definisana Taksa koje je predviena Takom g), ovog tarifnog broja podnaslova 7. Ostale djelatnosti se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, tako da je za notare novom odlukom predloena taksa u iznosu od 1000,00 KM, a ranijom odlukom ta taksa je bila propisana u iznosu od 200,00 KM. Taksa koje je predviena Takom h), ovog tarifnog broja podnaslova 7. Ostale djelatnosti se razlikuje u odnosu na raniju odluku u pogledu iznosa naknada, tako da je za mikrokreditne organizacije novom odlukom predloena taksa u iznosu od 500,00 KM, a ranijom odlukom propisana je taksa u iznosu od 1.000,00 KM. Taksa koje je predviena Takom i), ovog tarifnog broja podnaslova 7. Ostale djelatnosti ranijom odlukom nije bila definisana. Taksa koje je predviena Takom j), ovog tarifnog broja podnaslova 7. Ostale djelatnosti ranijom odlukom nije bila definisana. Potrebna sredstva: Sredstva za izvrenja ove odluke nisu potrebna. DOSTAVLJENO: PREDSJEDNIK SKUPTINE 1.Naelniku optine 2.Odjeljenju za PU i SKP Radomir dr Pavlovi 3.Odjeljenju za finansije 4.Komunalnoj policiji 5.alter Sali 6.Strunoj slubi SO 7.a/a

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  TARIFA KOMUNALNIH TAKSA KOJE SE PLA AJU NA PODRUJU OPTINE SREBRENICA

  TARIFNI BROJ 1.

  Zauzimanje javne povrine, odnosno prostora ispred poslovnih prostorija preduzea i zanatsko preduzetnikih radnji, plaa se taksa po zonama:

  - Prva zona ( poinje od trga Bratstva Jedinstva, kree se ulicom Vase Jovanovia i Srebrenikog odreda , preko trga Mihajlo Bjelakovi, ulicom Marala Tita do javne ustanove Dom Zdravlja)

  - Druga zona ( ukljuuje ostale sporedne ulice u gradskoj zoni kao i prostor uz regionalni put R454 Skelani Bratunac (MZ Skelani) poevi od Veterinarske stanice po LPG stanice, te prostor uz regionalni put R453 Srebrenica Bratunac (MZ Potoari) poevi od novih stambenih zgrada do poslovno-proizvodnog objekta Vinarija Srebrenica)

  - Trea zona ( ostala naseljena mjesta)

  Visina dnevne takse po zonama iznosi :

  a) Za zauzee javnih povrina ispred trgovinskih radnji za prodaju sladoleda, voa i povra i sl. po 1 m2 dnevno iznosi :

  Prva zona .................................................................................................................................1,00 KM Druga zona...............................................................................................................................0,70 KM Trea zona ...............................................................................................................................0,40 KM

  b) Za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji za jedan sto dnevno iznosi:

  Prva zona .................................................................................................................................0,70 KM Druga zona...............................................................................................................................0,50 KM Trea zona ...............................................................................................................................0,20 KM

  c) Za postavljanje zatvorenih i djelimino zatvorenih ljetni bata i zatvorenih prostora ispred trgovinski radnji plaa se :

  Prva zona a) do 20 m2 .............................................................. 0,10 KM po kvadratnom metru dnevno b) od 21-50 m2 ........................................................................................120,00 KM mjeseno c)od 51-100 m2................................................................ ......................180,00 KM mjeseno d)preko 100 m2 ................................................................. .....................200,00 KM mjeseno

  Druga zona Cijena se umanjuje za 30% od cijene prve zone.

  Trea zona Cijena se umanjuje za 60% od cijene prve zone.

  d) Za postavljanje stolova i opreme za prodaju razglednica, lutrija, biuterije, sjemenki, kikirikija, cvijea i slino po 1 m2 dnevno iznosi .....................................................................................1,00 KM

  e) Za novogodinje, osmomartovske praznike kao i u periodu odravanja kulturne manifestacije Dani Srebrenice i za sline manifestacije po 1 m2 dnevno iznosi ..................................................3,00 KM

  f) Za odlaganje i dranje graevinskog i drugog materijala, postavljanje skela, oplata i opreme na javnim povrinama po 1 m2 dnevno iznosi:

  trotoar i zelena povrina ........ ............................................................................1,00 KM kolovoz ........................ ..................................................................................2,00 KM

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Napomena: pod zatvorenom i djelimino zatvorenom ljetnjom batom se podrazumjeva zauzeta javna povrina koja je fiziki odvojena od javne povrine (izgradnja platoa, postavljanje andinjera, ustakljavanje ili na drugi nain potpuno ili djelimino zatvaranje javne povrine). Plaanje za zauzimanje javne povrine iz ove take se vri za zatvorene ljetnje bate svih 12 mjeseci, a za djelimino zatvorene u periodu korienja. Nakon proteka vremena korienja vlasnici djelimino zatvorenih bati duni su javnu povrinu dovesti u prvobitno stanje,uklanjanjem ardinjera, platoa i slino i u tom periodu ne plaaju zakup. U periodu od 01. oktobra do 31. marta plaanje iz take c) se umanjuje za 70% od navedenog iznosa. Taksa iz ovog tarifnog broja uplauje se unaprijed za odobreni period. Zahtjevi za za zatvorene ljetnje bate mogu se podnositi tromjeseno. Rjeenje kojim se odobrava zauzimanje javnih povrine i utvruje iznos takse donosi Odjeljenje za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove, administrativne slube optine Srebrenica.

  TARIFNI BROJ 2. Za dranje muzike uivo u ugostiteljskim objektima i drugim objektima na ime komunalne takse plaa se dnevno........................................................................................................... ......................................20,00 KM Za dranje muzike uivo na otvorenom prostoru i pod atorima plaa se dnevno ......................... ....50,00 KM Za odravanje koncerata na otvorenom i zatvorenom prostoru plaa se dnevno .............................100.00 KM Npomena : pod ugostiteljskim objektima u smislu ovog tarifnog broja podrazumjevaju se poslovni lokali ( kafane,gostionice, restorani, klubovi). Taksa iz ovog tarifnog broja uplauje se unaprijed za odobreni period. Ne plaa se muzika koja se reprodukuje elektronskim sredstvima( kompakt disk, kasetofon, televizor i sl.) Rjeenje kojim se odobrava dranje muzike i utvruje iznos takse donosi Odjeljenje za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove, administrativne slube optine Srebrenica.

  TARIFNI BROJ 3.

  a) Za postavljanje natpisa, reklamnih panoa, murala, svjetleih reklama i video bimova na fasadama, krovovima, stubovima, konstrukcijama i sl. plaa se godinje: -Prva zona :

  do 1 m2

  a)jednostrano .................... ...................................................................................................... 50,00 KM b)dvostrano ................... .....................................................................................................100,00 KM

  od 1 - 2 m2 a)jednostrano .................... .......................................................................................................75,00 KM b)dvostrano ....................................................................................................................... 150,00 KM preko dva a)jednostrano ..........................................................................................................................150,00 KM b)dvostrano ................... .................................................................................................... 200,00 KM - Druga zona: Cijena se umanjuje za 50% od cijene prve zone. -Trea zona Cijena se umanjuje za 70% od cijene prve zone b) Za postavljanje reklamnih plakata, plaa se po reklamnom plakatu dnevno :

  za reklamne plakate povrine do 1 m2........................................................................................0,5 KM za reklamne plakate povrine preko 1 m2.................................................................................2,00 KM

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Napomena: Taksa iz ovog tarifnog broja uplauje se unaprijed za odobreni period. Taksu ne plaaju Humanitarne i druge sline organizacije, kao i za postavljanje natpisa u svrhu kulturnih manifestacija. Ne smatra se reklamom isticanje naziva firme na jednoj tabli povrine do 1 m2 , ukoliko nema drugih sadraja osim Zakonom propisanih. Rjeenje kojim se odobrava postavljanje reklamih panoa i utvruje iznos takse donosi Odjeljenje za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove, administrativne slube optine Srebrenica

  TARIFNI BROJ 4.

  Za korienje slobodnih povrina za postavljanje luna parkova cirkusa, atora i sline namjene plaa se za 1 m2 dnevno..............................................................................................................................................0,10 KM Za postavljanje tandova za prezentaciju plaa se dnevno............................................ .....................5,00 KM Za korienje slobodnih povrina za privremenu upotrebu (pokretni bifei, grilovi i slino) plaa se za 1 m2 dnevno...................................................................................................................................................3,00 KM Napomena: Rjeenje kojim se odobrava slobodnih povrina i utvruje iznos takse donosi Odjeljenje za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove, administrativne slube optine Srebrenica.

  TARIFNI BROJ 5. Za dranje plovnih objekata na vodi, plaa se godinje:

  a) amaca, plovne platforme za rekreaciju i slinih objekata............................................ ..........10,00 KM b) plovne platforme za eksploataciju , turizam, izvoenje radova,ribnjaci ................................100,00 KM c) splavovi- kuice za odmor ......................................................................................................50,00 KM

  TARIFNI BROJ 6.

  Za dranje restorana i drugih objekata na vodi plaa se godinje 100,00 KM

  TARIFNI BROJ 7.

  Za dranje separacija ljunka i pijeska plaa se godinje ..............................................................1.000,00 KM

  Napomena: Rjeenje kojim se odobrava dranje objekata iz tarifnog broja 5. 6. I 7. i utvruje iznos takse donosi Odjeljenje za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove, administrativne slube optine Srebrenica.

  TARIFNI BROJ 8.

  za koritenje prostora za parkiranje motornih vozila i njihovi prikolica na odreenim prostorima plaa se : a) za putnike automobile dnevno ................................................................................................1,00 KM b) za autobuse i ostala teretna vozila dnevno...............................................................................5,00 KM

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  TARIFNI BROJ 9. Za svaku istaknuto poslovno ime ili natpis na odreditu firme kojim se oznaava da odreeno pravno ili fiziko lice obavlja odreenu djelatnost, plaa se komunalna taksa u godinjem iznosu i to :

  1. Preduze a a) Iz oblasti industrije i graevinarstva - Mala preduzea (do 10 zaposlenih)............................................................................. 100,00 KM - Srednja preduzea (od 10 do 50 zaposlenih)...............................................................150,00 KM - Velika preduzea (preko 50 zaposlenih).......................................................................200,00 KM b) Preduzea iz oblasti elektroindustrije i elektrodistribucije............................................1.500,00 KM c) Preduzea iz oblasti poljoprivrede, lova i ribolova .........................................................200,00 KM d) Preduzea iz oblasti zanatstva i zadruge......................................................................... 50,00 KM e) Preduzea za prijevoz putnika i roba .............................................................................150,00 KM f) Preduzea iz oblasti telekomunikacija i PTT................................................................2.000,00 KM g) Preduzea iz oblasti prometa nafte i naftnih derivata (benzinske i LPG stanice)........2.000,00 KM

  2. Preduze a iz oblasti ugostiteljstva a) Noni klubovi i kazina, kao i ugostiteljski objekti ( noni bar, dancing bar,disko bar i sline vrste

  barova)....................................................................................................................... 1.000,00 KM b) Hoteli ..............................................................................................................................500,00 KM c) Moteli .............................................................................................................................300,00 KM d) Prenoita, sobe za iznajmljivanje..................................................................................150,00 KM e) Ugostiteljske radnje, picerije i druge objekti u kojima se toi alkoholno pie

  Do 50 m2

  1. Prva zona ................................................................................................................150,00 KM 2. Druga zona ..............................................................................................................100,00 KM 3. Trea zona ................................................................................................................ 50,00 KM Preko 50 m 2

  1. Prva zona . ..............................................................................................................200,00 KM 2. Druga zona ..............................................................................................................150,00 KM 3. Trea zona ...............................................................................................................100,00 KM

  f) evabdinice, poslastiarnice, buregdinice .................................................................70,00 KM g) Mlijeni restorani i drugi ugostiteljski objekti u kojima se ne toi alkoholna pia i ostali

  nepomenuti ugostiteljski objekti .....................................................................................100,00 KM

  3. Banke i osiguravaju a drutva a) Sjedita........................................................................................................................1.500,00 KM b) Filijala...........................................................................................................................1.000,00 KM c) Ekspoziture, agencije i poslovnice ............................................................................... 500,00 KM

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  4. Mediji a) Televizijske stanice.........................................................................................................300,00 KM b) Radio stanice..................................................... ............................................................150,00 KM c) Novinsko izdavaka djelatnost.........................................................................................50,00 KM

  5. Trgovinski objekti a) Stovarita graevinskog materijala.................................................................................200,00 KM b) Prodavnice namjetaja ...................................................................................................150,00 KM c) Autootpadi..................................................................................................................... .200,00 KM d) Samousluge............................................................................................................... .200,00 KM e) Prodavnice mjeovite robe........................................................................................ 100,00 KM f) Marketi i hipermarketi......................................................................................... 500,00 KM g) Prodavnica poljoprivredne mehanizacije i rezervnih djelova za iste.............................100,00 KM h) Prodavnica pogrebne opreme ......................................................................................100,00 KM i) Knjiare i papirnice........................................................................................................100,00 KM j) Otkup poljoprivrednih proizvoda.................................................................................. .500,00 KM k) Cvjeare i parfimerije ......................................................................................................50,00 KM l) Prodavnice tekstila,odjee obue, ................................................................................100,00 KM m) Prodavnice sportske opreme......................................................................................... 50,00 KM n) Prodavnice i kiosci u kojima se pored informativnih, nedeljnih i povremenih novina, asopisa i

  publikacija prodaju i drugi proizvodi,ali bez akcizne robe..............................................100,00 KM o) Uplatna mjesta lutrije.....................................................................................................100,00 KM p) Poljoprivredne apoteke....................................................................................................50,00 KM q) Prodavnice vodomaterijala i keramike...........................................................................200,00 KM r) Prodavnice elektromaterijala......................................................................................... 200,00 KM s) Prodavnice boja i lakova........................................................................................ .......200,00 KM t) Magacini, podrumi alkoholni i bezalkoholnih pia..........................................................100,00 KM u) Prodavnice auto guma...................................................................................................100,00 KM v) Stone pijace i klaonice..................................................................................................250,00 KM w) Apoteke..........................................................................................................................250,00 KM x) Ostale prodavnice............................................................................................................70,00 KM

  6. Zanatske radionice a) Pekarske radnje,ribarnice, proizvodnja sokova i alkohola, prionica kafe........................50,00 KM b) Mesare ..........................................................................................................................150,00 KM c) Zlatare.............................................................................................................................100,00 KM d) Zidari, tapetari, fasaderi, limari, autolimari, parketari, keramiari, vulkanizeri, tesari, plastiari,

  gumari, proizvodnja plastinih vrea,domaa radinost, prikupljanje ljekovitog bilja, auto perionice,stakloresci, ......................................................................................................50,00 KM

  e) Frizerski saloni, hemijske istionice, Kozmetiari............................................................50,00 KM f) fotokopirnice, elektroservisi, TV mehaniari,auto prevoznici grafiari,bravari, izvoenje

  graevinskih radova u graevinarstvu, vodoinstalateri, drvna galanterija.....................50,00 KM g) Samostalne zabavne radnje, bilijari, automati, video klubovi, fotografi, Igraonice........ 50,00 KM h) Proizvodnja betonskih blokova......................................................................................100,00 KM i) Tehniki pregled vozila,lep slube i autokole ............................................................200,00 KM j) Taksisti......................................................................................................................... 50,00 KM k) Stolarske radionice, instalateri centralnog grijanja,automehaniari,kamenorezci........... 50,00 KM

 • BOSNA I HERCEGOVINA/

  REPUBLIKA SRPSKA/

  PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63,

  Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ ..

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  REPUBLIC OF SRPSKA

  MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

  7. Ostale djelatnosti a) Mlinovi.............................................................................................................................300,00 KM b) Brente..................................................................................................................... 500,00 KM c) Poslovi pedicije........................................................................................................ 1.000,00 KM d) Ljekarske i stomatoloke ordinacije,advokati agencije za nekretnine,

  veterinarske ambulante...................................................................................................500,00 KM e) Agencije za knjigovodstvene i intelektualne usluge........................................................500,00 KM f) Kladionice ...................................................................................................................1.000,00 KM g) Notari ..........................................................................................................................1.000,00 KM h) Mikrokreditne organizacije..............................................................................................500,00 KM i) Mjenjanice ....................................................................................................................300,00 KM j) Za sve ostale ne pomenute djelatnosti kao to su kole za strane jezike,

  obuka na raunarima i sl.................................................................................................200,00 KM Taksu iz ovog tarifnog broja naplauje Ministarstvo Finansija, poreska uprava podruna jedinica Srebrenica i taksa se plaa u godinjem iznosu. Taksa se plaa na sjedite preduzea i na svaki izdvojeni organizacioni dio preduzea prema tarifi. DOSTAVLJENO: PREDSJEDNIK SKUPTINE 1.Naelniku optine 2.Odjeljenju za PU i SKP Radomir dr Pavlovi,s.r. 3.Odjeljenju za finansije 4.Komunalnoj policiji 5.alter Sali 6.Strunoj slubi SO 7.a/a

Recommended

View more >