BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ?· bosna i hercegovina/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА republika srpska/РЕПУБЛИКА СРПСКА ОpŠtina srebrenica/ОПШТИНА

Download BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  ?· bosna i hercegovina/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА republika srpska/РЕПУБЛИКА СРПСКА ОpŠtina srebrenica/ОПШТИНА

Post on 05-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>BOSNA I HERCEGOVINA/ </p><p>REPUBLIKA SRPSKA/ </p><p>PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org </p><p>Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63, </p><p>Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ .. </p><p>BOSNIA AND HERZEGOVINA </p><p>REPUBLIC OF SRPSKA </p><p>MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org </p><p> Srebrenica,16.04.2013.god. </p><p> Broj: 01-022-91/13 </p><p>Na osnovu lana 2. i 7. Zakona o komunalnim taksama (Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12) i lana 30. stav Zakona o lokalnoj samoupravi ( Slubeni glasnik Republike Srpske, br:101/04, 42/05 i 118/05 ) i lana 32. Statuta optine Srebrenica (Bilten optine Srebrenica br:10/05), na prijedlog Naelnika optine, Skuptini optine Srebrenica na IV redovnoj sjednici odranoj 05.04.2013. godine donijela je </p><p>ODLUKU O KOMUNALNIM TAKSAMA </p><p> lan 1. </p><p>Ovom odlukom se uvodi i utvruje vrsta, visina, rokovi, nain plaanja i oslobaanja od plaanja komunalne takse. </p><p>lan 2. Komunalne takse na podruju optine Srebrenica plaaju se za : </p><p>1) Korienje prostora na javnim povrinama osim u svrhu prodaje tampe, knjiga i drugih publikacija; 2) Prireivanje muzikog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima, osim muzike koja </p><p>se reprodukuje elektronskim ili mehanikim sredstvima; 3) Isticanje reklama na javnim i drugim povrinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored auto-puteva, </p><p>magistralnih i regionalonih puteva; 4) Korienje slobodnih povrina za kampove, postavljanje atora ili drugih objekata privremenog </p><p>karaktera kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse; 5) Dranje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi; 6) Dranje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi; 7) Korienje rjene obale u poslovne svrhe; 8) Korienje prostora za parkiranje motornih, drumskih i prikljunih vozila na ureenim i obiljeenim </p><p>mjestima, odreenim za to aktom skuptine jedinice lokalne samouprave; 9) Isticanje poslovnog imena pravnog lica ili poduzetnika na poslovnim prostorijama; </p><p> U sluaju da jedinica lokalne samouprave naplauje zakup u skladu sa posebnim propisom, ne moe se za korienje tog prostora na javnoj povrini naplatiti i komunalna taksa iz stava 1. Taka 1.ovog lana. </p><p>lan 3. Obveznik plaanja komunalne takse po ovoj odluci jeste korisnik prava, predmeta i usluga za ije je korienje propisano plaanje komunalne takse. Obveznik plaanja komunalne takse je duan prijaviti korienje prava, predmeta i usluga iz lana 2. Ove Odluke nadlenom optinskom organu, a za isticanje poslovnog imena podrunoj jedinici poreske uprave u roku od 15 dana od dana nastanka obaveze. Obveznik plaanja komunalne takse na istaknuto poslovno ime je duan, dok postoji taksena obaveza, svake godine do 31. marta podnijeti prijavu-prijaviti taksenu obavezu, a uplatu izvriti do 30. juna tekue godine. Utvrivanje taksene obaveze, prijave i naplate takse na poslovno ime vrie se po odredbama Zakona o poreskoj upravi. </p></li><li><p>BOSNA I HERCEGOVINA/ </p><p>REPUBLIKA SRPSKA/ </p><p>PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org </p><p>Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63, </p><p>Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ .. </p><p>BOSNIA AND HERZEGOVINA </p><p>REPUBLIC OF SRPSKA </p><p>MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org </p><p>Nadlena sluba jedinice lokalne samouprave pojedinanim rjeenjem utvruje obavezu plaanja komunalne takse iz lana 2.stav 1 taka 1 do 9. Protiv ovog Rjeenja moe se izjaviti alba naelniku optine u roku i na nain propisan Zakonom o optem upravnom postupku. </p><p> lan 4. </p><p>Pored oslobaanja plaanja komunalnih taksa propisanim lanom 8. Zakona o komunalnim taksama i plaanja takse na istaknuto poslovno ime oslobaa se obveznik : </p><p>1. Koji prvi put pokreu privrednu ili uslunu djelatnost, ukoliko je obveznik preduzetnik i to samo za prvu kalendarsku godinu rada, odnosno poslovanja i to samo za jedan objekat; </p><p>2. Koji zaposli nove radnike, ukoliko je obveznik preduzetnik; 3. Koji je korisnik prava iz socijalne zatite; </p><p>lan 5. Odjeljenje za prostorno ureenje i stambeno komunalne poslove, administrativne slube optine Srebrenica donosi rjeenje o oslobaanju plaanja komunalne takse iz prethodnog lana. </p><p>lan 6. Naplata takse za koritenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i prikljunih vozila, na mjestima koje je odredio optinski organ nadlean za te poslove, vri ovlateno pravno lice, prema potpisanom ugovoru, odnosno nadleni optinski organ, a sredstva e biti namjenjena za komunalnu i zajedniku potronju. </p><p>lan 7. Prihodi od komunalni taksi koriste se za odravanje objekata zajednike komunalne potronje. Prinudna naplata komunalne takse vri se shodno odredbama vaeih zakonskih propisa. </p><p>lan 8. Komunalne takse se obraunavaju i plaaju u skladu sa Tarifom komunalnih taksi koje se plaaju na podruju optine Srebrenica, a koja je sastavni dio ove Odluke. </p><p>lan 9. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da vai Odluka o komunalnim taksama, broj: 01-022-59/09 od 13.03.2009 godine. </p><p>lan 10. Za realizaciju ove odluke, odnosno praenje i kontrola sprovodivosti iste bie angaovana komunalna policija optine Srebrenica. </p><p>lan 11. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u "Biltenu optine Srebrenica". </p><p>O b r a z l o e nj e Pravni osnov: Pravni osnov sadran je u lanovima 2. i 7. Zakona o komunalnim taksama (Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12) Razlozi za donoenje : Razlozi za donoenje Odluke o komunalnim taksama sadrani su u lanovima navedenim u preambuli i pravnom osnovu prijedloga odluke. Naime, predmetnim lanovima propisano je slijedee: </p></li><li><p>BOSNA I HERCEGOVINA/ </p><p>REPUBLIKA SRPSKA/ </p><p>PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org </p><p>Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63, </p><p>Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ .. </p><p>BOSNIA AND HERZEGOVINA </p><p>REPUBLIC OF SRPSKA </p><p>MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org </p><p>- lanom 2. propisano je da e komunalne takse u skladu sa zakonom o komunalnim taksama posebnim aktom utvrditi jedinica lokalne samouprave, Takoer istim lanom u stavu 2 je propisano da komunalne takse predstavljaju prihod budeta jedinica lokalne samouprave </p><p>- lanom 7. Propisano je da akt o utvrivanju komunalne takse donosi skuptina jedinice lokalne samouprave, a njime se utvruju vrsta, visina i rokovi, nain plaanja i oslobaanja od plaanja komunalne takse. </p><p> Napomene sa osvrtom na Odluku o komunalnim taksama broj: 01-022-59/09 od 26.01.2009 godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama broj: 01-022-59-1/09 od 09.09.2009 godine: TARIFNI BROJ 1 U novoj Odluci o komunalnim taksama, obraiva predlae skuptini optine tano definisanje zona koje su predviene za zauzimanje i postavljanje javnih povrina. U ranijoj Odluci o komunalnim taksama broj: 01-022-59/09 od 26.01.2009 godine i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama broj: 01-022-59-1/09 od 09.09.2009 godine nije bilo definasanje zona samo su iste bile spomenute bez preciziranja njihovog obuhvata stoga u novoj odluci obraiva i predlae skuptini optine, odnosno u prijedlogu predvia obuhvate za tri zone. Iznos Takse koje je predvien Takom a) ovog tarifnog broja je isti za obe Odluke. Taksa koje je predviena Takom b) ovog tarifnog broja razlikuje se od prethodne odluke u pogledu odreivanja naina za obraun, poto je ranijom odlukom bilo predvieno da se za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji, kafana i poslastiarnica u periodu od 01. Maja do 30. septembra plaa dnevno po 1 m 2 za prvu zonu 0,20 KM, drugu zonu 0,15 KM i treu zonu 0,10 (Izmjene i dopune Odluke o komunalnim taksama broj: 01-022-59-1/09 od 09.09.2009 godine), a novom odlukom obraiva predlae skuptini da se za postavljanje stolova po jednom stolu dnevno plaa komunalna taksa u iznosu koji je naveden u ovom tarifnom broju pod ovom takom. Taksa koje je predviena Takom c) ovog tarifnog broja posebno definie taksu za postavljanje zatvorenih i djelimino zatvorenih ljetni bata i zatvorenih prostora ispred trgovinski radnji, to ranijom odlukom nije bilo na takav nain odreeno, ve je u taci d) stav 2 spomenuta montana lijetna bata u smislu da se u periodu od 01. Oktobra do 30 aprila plaa 50% od iznosa navedenog u stavu 1 navedene take tarifnog broja 1, a da pri tome u tom stavu nije ni spomenuta montana ljetna bata to dovodi do konfuzije u primjeni ranije odluke. to se tie zatvorenih prostora ispred trgovinski radnji, ta komunalna taksena obaveza je bila predviena takom e) tarifnog broja 1 ranije odluke i definisala je zauzee javnih povrina ispred samostalnih trgovinskih radnji gdje se plaala komunalna taksena obaveza u iznosu od 0,50 KM po m2 za sve zone, ne precizirajui da li je rije o zatvorenim ili otvorenim prostorom to je ovom predloenom odlukom i predvieno u iznosu koji je predloen. Novom odlukom je stavljena napomena u cilju objanjenja ta se podrazumjeva pod pojmom zatvorenih i djelimino zatvorenih bata, sa napomenom oko plaanja u odreenim vremenskim periodima. Taksa koje je predviena Takom d) ovog tarifnog broja odnosi se za postavljanje stolova i opreme za prodaju razglednica, lutrija, biuterije, sjemenki, kikirikija, cvijea i slino, dok ranijom odlukom nije bilo predvieno postavljanje stolova nego se ova komunalna taksena obaveza podvodila pod zauzee javnih povrina- taka a). Taksa koje je predviena Takom e) ovog tarifnog broja odnosi se na taksu za novogodinje,osmomartovske praznike kao i u periodu odravanja kulturne manifestacije Dani Srebrenice i za sline manifestacije, ranijom odlukom ovo nije bilo precizirano. Taksa koje je predviena Takom f) ovog tarifnog broja razlikuje se od prethodne odluke u pogledu iznosa komunalne takse. Novom odlukom obraiva predlae smanjenje iste u pogledu take koja se odnosi na odlaganje i dranje graevinskog i drugog materijala, postavljanje skela, oplata i opreme na javnim povrinama po 1 m2 dnevno za kolovoz -2,00 KM, ranijom odlukom ova komunalna taksena obaveza iznosila je 2,50 KM. Za trotoar i zelenu povrinu ova komunalna taksena obaveza je ostala ne promjenjena. U pogledu odlaganja zemljinog iskopa, novom odlukom nije predviena ova komunalna taksena obaveza. TARIFNI BROJ 2 U ranijoj odluci u tarifnom broju 3 za dranje muzike uivo u ugostiteljskim i drugim objektima na ime komunalne takse plaa se dnevno 10 KM, po novoj Odluci obraiva predlae skuptini optine Srebrenica taksu u iznosu od 20,00 KM, stim da dolazi do razdvajanja taksene obaveze u smislu dranja uivo muzike </p></li><li><p>BOSNA I HERCEGOVINA/ </p><p>REPUBLIKA SRPSKA/ </p><p>PTINA SREBRENICA/ SKUPTINA/ Adresa: Srebreniog odreda bb, : , Tel/: 056/445510, 445508 Faks/: 056/445532 E-mail: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org </p><p>Matini bro/ : 1099477, JIB/: 4400301230004, ifra opine/ : 097 RAUNI//ACCOUNTS: Opinski javni prihodi/ : 551015-00011210-51, Budet optine/ : 551015-00011206-63, </p><p>Budet za posebne namjene/ : 551015-00011222-15 Otvoreni kod Nove Banjaluke Banke a.d. Banja Luka/ .. </p><p>BOSNIA AND HERZEGOVINA </p><p>REPUBLIC OF SRPSKA </p><p>MUNICIPALITY OF SREBRENICA MUNICIPAL ASSEMBLY Adress: Srebrenikog odreda bb, Tel: 056/445510, 445508 Fax: 056/445532 Email: skupstina@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org </p><p>na otvorenom prostoru i pod atorom, te odravanje koncerata na otvorenom i zatvorenom prostoru u iznosu naznaenom u navedenom tarifnom broju. Takoer i za ovaj tarifni broj navedena je napomena u predloenoj odluci u smislu ta se sve podrazumjeva pod pojmom ugostiteljskog objekta, te napomena vezana za reprodukciju muzike elektronskim sredstvima. TARIFNI BROJ 3 Taksa koja je predviena ovim tarifnim brojem, razlikuje se od prethodne odluke u pogledu odreivanja vremenskog obuhvata za obraun navedene takse. Ranijom odlukom je bilo predvieno da se za postavljanje natpisa, reklamnih panoa, murala, svjetleih reklama naplauje komunalna taksa mjeseno, a novom odlukom predvieno je da se navedena obaveza naplaujue na godinjem nivou, stim da je u opisnom dijelu ove taksene obaveze ukljueni i video bimovi na fasadama, krovovima, stubovima, konstrukcijama i sl. Takoer i za ovaj tarifni broj u tarifi komunalnih taksa navedena je napomena. TARIFNI BROJ 4 Taksa koje je predviena u ovom tarifnom broju u stavu 1 posebno definie taksu za korienje slobodnih povrina za postavljanje luna parkova, cirkusa, atora i sline namjene gdje se plaa za 1m2 dnevno 0,10 KM. Ranijom odlukom nije bilo na ovakav nain definisano nego je u taki f tarifnog broja 1. bila predviena taksa za zauzimanje javne povrine za postavljanje rekvizita i zabavnih radnji koje se vre od mjesta do mjesta gdje se dnevno se plaalo po 1 m2 4,50 KM, stim da je u taki j) tarifnog broja 1. ranije odluke bila predviena taksa u iznosu od 300,00 KM za postavljanje djeiji autia. U stavu 2. Ovog tarifnog broja predviena je komunalna taksena obaveza za postavljanje tandova za prezentaciju gdje se dnevno plaa 5,00 KM. Ranijom Odlukom nije ovako definisana ova taksena obaveza, ve je u tarifnom broju 1. taka k naznaeno da se za zauzimanje javne povrine za odravanje manifestacija, promocija i slino plaa dnevno po 1m2 2,50 KM. Stav 3 ovog tarifnog broja razlikuje se od tarifnog broja 4. ranije odluke u pogledu visine iznosa komunalne taksene obaveze u smislu da je ranijom odlukom predvieno plaanje po 1m2 -1,00 KM, a po novoj Odluci 3,00 KM. TARIFNI BROJ 5 Na osnovu lana 3. Taka ) Zakona o komunalnim taksama ( Slubeni Glasnik Republike Srpske, broj 4/12), novom odlukom je i predviena, odnosno predloena komunalna taksena obaveza, gdje je i izvreno razdvajanje obaveze po vrsti plovnih objekata. Obaveza se plaa na godinjem nivou u iznosu koji je na...</p></li></ul>

Recommended

View more >