bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjiŽevnost · pdf fileusmena narodna knjiŽevnost ......

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2018

259 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murti Aida Belagi Jaarevi

  Lejla Tuce

  Sarajevo, mart 2017.

  KATALOG PITANJA za eksternu maturu srednja kola

 • SADRAJ

  1. UVOD....................................................................................................................................3

  2. OPI CILJEVI ISPITA I ISHODI........................................................................................ 3

  A) KNJIEVNOST ...........................................................................................................3

  B) JEZIK ...........................................................................................................................4

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE............................................................................5

  4. UPUTSTVA ZA TESTIRANJE............................................................................................5

  5. KATALOG SA PITANJIMA................................................................................................7

  TEORIJA KNJIEVNOSTI...............................................................................................7

  ANTIKA KNJIEVNOST..............................................................................................9

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI.....................................................................12

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE..........................13

  HUMANIZAM I RENESANSA......................................................................................14

  USMENA NARODNA KNJIEVNOST.........................................................................16

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA.......................................................18

  BAROK I MANIRIZAM..................................................................................................19

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ

  KNJIEVNOSTI..............................................................................................................20

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI......................................................21

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA.....................23

  REALIZAM U EVROPI...................................................................................................25

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA...................................................27

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI...............................................................28

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA.......................................29

  KNJIEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI..................................30

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA...............30

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST.................................................................32

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA......33

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI.....................................................36

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI.................36

  1

 • PRAVOPIS...................................................................................................................38

  FONETIKA I FONOLOGIJA......................................................................................41

  MORFOLOGIJA..........................................................................................................42

  SINTAKSA..................................................................................................................45

  SEMANTIKA..............................................................................................................47

  ZADACI POVEZIVANJA..........................................................................................48

  RJEENJA ZADATAKA............................................................................................50

  PRIMJERI URAENIH TESTOVA...........................................................................64

  LITERATURA ............................................................................................................84

  2

 • 1. UVOD

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost je obavezan predmet na eksternoj maturi u

  Kantonu Sarajevo. Uenici nakon zavrene srednje kole (etverogodinje obrazovanje) polau

  eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine steene

  tokom srednjeg etverogodinjeg gimnazijskog obrazovanja. S tim u vezi izraen je Katalog

  zadataka za polaganje ispita eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i

  knjievnost koji obuhvata najvanije programske sadraje iz maternjeg jezika i knjievnosti,

  to e posluiti uenicima kao kvalitetna osnova za pripremanje ispita. Katalog zadataka za

  polaganje eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita,

  struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom za

  gimnazije, pravila izrade testa, literatura i zadaci kao i oznaeni brojevi rjeenja zadataka.

  OPI CILJEVI I ISHODI

  Eksterna matura je ispit kojim se eli provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti koje

  su uenici razvili u toku gimnazijskog obrazovanja, a u skladu s ciljevima i zadacima

  postavljenim kada je u pitanju prouavanje maternjeg jezika i knjievnosti, prema Nastavnom

  planu i programu gimnazijskog obrazovanja.

  Pri izradi kataloga za eksternu maturu za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost uzeti su

  u obzir i ishodi znanja navedeni u Zajednikoj jezgri Nastavnih planova i programa (ZJNPP),

  a koji podrazumijevaju kompetencije: komunikacijska kompetencija, informatika pismenost,

  uiti kako se ui, drutvena i graanska kompetencija, samoinicijativa i poduzetnika

  kompetencija, kulturna svijest i kreativno produktivna kompetencija (Agencija za

  predkolsko, osnovno i srednjokolsko obrazovanje, Mostar, 2013.), u ishode znanja koji e se

  provjeravati eksternom maturom uvrteni su i sljedei:

  A. KNJIEVNOST

  U oblasti knjievnosti uenici / uenice bi trebali / trebale:

  razlikovati narodu / usmenu od umjetnike / pisane knjievnosti;

  prepoznavati vrste i obiljeja narodnih / usmenih pjesama;

  poznavati formalne i sutinske osobenosti knjievnih rodova;

  poznavati nazive knjievnih vrsta;

  definirati knjievne vrste;

  3

 • prepoznaje i objanjava kljune ideje teksta i njihovih razrada; rezimira kljune ideje na

  osnovu detalja koji ih dokazuju;

  analizira likove, dogaaje i ideje, njihove meuodnose u tekstu;

  utvruje kako taka gledita ili namjera utjee na oblikovanje sadraja i naina pisanja

  teksta;

  prepoznavati osjeanja izraena u lirskoj pjesmi,

  uoavati i odreivati stilska izraajna sredstva;

  prepoznati vrstu pjesme prema motivu;

  primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha;

  prepoznavati i odreivati vrstu pjesme prema obliku;

  prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu knjievnog djela na osnovu datog odlomka;

  povezivati naziv djela i ime autora;

  povezivati vrstu i naziv knjievnog djela;

  povezivati knjievni period i autora knjievnog djela;

  povezivati likove i knjievno djelo;

  definisati pojam epskih vrsta razliitog porijekla;

  prepoznavati motive i kompoziciju;

  karakterizirati lik na osnovu datog odlomka;

  razlikovati pojedine dramske vrste;

  prepoznavati sutinu dramske radnje, dramskog sukoba, odlike damskog govora

  (monolog i dijalog);

  odrediti kompoziciju dramskog djela;

  poznavati odreene pojmove iz medijske kulture (televizija, tampa, snimanje filma,

  strip).

  B. JEZIK

  U oblasti jezika uenici / uenice bi trebali / trebale:

  poznavati historijski razvoj maternjeg jezika;

  poznavati razvoj i vrste pisma;

  definisati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika;

  definisati i razlikovati jezike jedinice;

  prepoznavati, razlikovati, tumaiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja;

  4

 • poznavati osnovna pravila akcentovanja (vrste akcenta / naglaska, mjesto akcenatske

  cjeline;

  akcenat / naglasak u rijei, naglaene / akcentirane i nenaglaene / neakcentirane rijei;

  poznavati i razlikovati vrste rijei i znati njihove morfoloke osobine (znaenja,

  promjene, gramatike kategorije i leksike osobine);

  prepoznavati tvorbu rijei (prefiks, sufiks, korijen rijei, naini tvorbe rijei);

  poznavati i razlikovati slubu / funkciju rijei u reenici;

  razumjeti i primjenjivati naine sklapanja jednostavnih reenica u sloenu;

  razumjeti i prepoznavati odnose meu klauzama u sloenoj reenici;

  prepoznavati vrste nezavisnosloenih reenica i znati tipine veznike

  prepoznavati vrste zavisnosloenih reenica;

  poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i malog slova,

  sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei, upotreba rijeice ne, pisanje rijei s glasovima: