book of proceedings - iust.edu.mk · pdf filevehbi ramaj-international university of struga...

Click here to load reader

Post on 02-Sep-2019

24 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SCfSD ’ 17

  Book of Proceedings

  1

  UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR I STRUGËS

  Scientific Challenges for Sustainable Development 2017

  Book of Proceedings International University of Struga

  ISBN 978-608-4573-27-2

  DOI 10.21520/C.4-2017

  Nr.4 / Qershor, 2017

 • SCfSD ’ 17

  Book of Proceedings

  2

  ORGANIZING COMMITTEE:

  Mustafa Aydin – President of EURAS

  Bashkim Rama- Rector of International University of Struga

  Anastas Angjeli - Rector of Mediterranean University of Albania

  Mevlud Dudić- Rector of International University of Novi Pazar

  Hilmi Ibar - Trakya University

  Ilda Jeha - Executive Director of the Institute For Strategic Studies and Training- ISSAT

  Sabahudin Komoni- University of Pristina

  Shyqeri Kabashi- Business University College

  Ligor Nikolla- University of Tirana

  Vehbi Ramaj- International University of Struga

  COORDINATORS:

  Armen Kadriu- International University of Struga

  Florida Veljanovska- International University of Struga

  Guximtar Rushani- International University of Struga

  Biljana Ciglovska – International University of Struga

  Senada Laçka– International University of Struga

  Jeton Shaqiri – International University of Struga

  Lirinda Vako – International University of Struga

  Abidin Trena – International University of Struga

  Nazmije Merko – International University of Struga

  Edi Kela- International University of Struga

  Dashmir Nasufi- International University of Struga

 • SCfSD ’ 17

  Book of Proceedings

  3

  CONFERENCE SECRETARIAT

  Marinela Shkurta- International University of Struga

  Rezarta Zhaku – Hani- International University of Struga

  Nurten Kala-Dauti- International University of Struga

 • SCfSD ’ 17

  Book of Proceedings

  4

  Contents ................................................................................................................................................ 7

  APLIKIMI I TREGUESVE FINANCIAR PËR ANALIZËN E VEPRIMTARISË SË KOMPANIVE-

  ME REFERENCË TË VEÇANTË NË KOMPANINË MAKPETROL SH.A. ....................................... 8

  INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE AND INFLATION IN

  ALBANIA .............................................................................................................................................. 21

  MBLEDHJA E DETYRIMEVE TATIMORE TE TATIMPADUESVE DELIKUENT (JO-

  DEKLARUESVE/NDALIM DEKLARUESIT) .................................................................................... 32

  MENAXHIMI DHE PERFORMANCA E BURIMEVE NJERZORE NE NIVEL LOKAL ................ 44

  ORGANIZIMI DHE INOVACIONI I BIZNESIT ................................................................................ 55

  ROLI I KAPITALIT RISK DHE FONDIT TË KAPITALIT RISK NE PËRKRAHJEN E

  ZHVILLIMIT TË NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME ............................................... 61

  LEGJISLACIONI TATIMOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË DHE KONTROLLI I

  GRUMBULLIMIT TË TATIMEVE ..................................................................................................... 71

  SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION............................................................... 87

  PERFORMANCE OF THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN KOSOVO (FOCUS IN

  THE TOWN OF THERANDA/SUHAREKA) .................................................................................... 100

  LOCAL PEOPLE: THE MISSING ELEMENT IN SUSTAINABLE MARKETING OF CULTURAL

  HERITAGE IN ALBANIA ................................................................................................................. 114

  ROLI I ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS NË SHËRBIM TË TATIMPAGUESVE . 137

  E-BANKING DHE SHËRBIMET BANKARE ONLINE NË SHPARKASE BANK MAQEDONI AD

  SHKUP (EKSPOZITURA – GOSTIVAR) ......................................................................................... 148

  THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SAVING AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF

  THE REPUBLIC OF MACEDONIA .................................................................................................. 174

  EDUCATION FOR BUSINESS OR THE BUSINESS OF EDUCATION?: THE CASE OF HIGHER

  EDUCATION IN KOSOVO ............................................................................................................... 188

  ROLI I STRUKTURËS ORGANIZATIVE NË FUNKSION TË PËRMIRËSIMIT TË

  PERFORMANCËS NË KOMUNËN E PEJËS ................................................................................... 201

  THE BALKANS – CHESSBOARD NO FIGURES ........................................................................... 212

  .............................................................................................................. 227

  EVALUATION OF SQL PERFORMANCE IN ORACLE DATABASE .......................................... 228

  CORPORATE PERFORMANCE ON SOCIAL NETWORKS .......................................................... 238

  DINAMIKA E ZHVILLIMIT TE SHITJEVE ONLINE DHE PROBLEMATIKA AKTUALE E

  KËTIJ BIZNESI NË SHQIPËRI ......................................................................................................... 248

  file:///G:/REZARTA/International%20University%20of%20Struga/Gjysemvjetori%20i%20pare/Tjera/Konferenca/Proceedings_17/SCfSD'17.docx%23_Toc485819786 file:///G:/REZARTA/International%20University%20of%20Struga/Gjysemvjetori%20i%20pare/Tjera/Konferenca/Proceedings_17/SCfSD'17.docx%23_Toc485819803

 • SCfSD ’ 17

  Book of Proceedings

  5

  IMPROVING EFFICIENCY OF E-LEARNING COURSES USING INTELLIGENT ALGORITHMS

  .............................................................................................................................................................. 259

  ELECTRICITY DEMAND FORECAST WITH STOCHASTIC TIME SERIES TECHNIQUE

  .............................................................................................................................................................. 272

  SMALL WORLD PHENOMENON IN A LANDLINE PHONE CALL NETWORK GRAPH ........ 283

  RRJETAT HIBRIDE CELLULAR AD-HOC PËR NJË SISTEM MOBIL TË PUNËSIMIT ............ 298

  ............................................................................................................................................... 311

  ВАЖНОСТА НА ФЕДЕРАЛИЗМОТ И ЕТНИЧКАТА АВТОНОМИЈА ВО ТЕОРИЈАТА ЗА

  КОНСОЦИЈАТИВНИТЕ ДРЖАВИ ................................................................................................. 312

  MAQEDONIA PARA DHE PAS SAMITIT TË BUKURESHTIT 2008-ASPIRATAT PËR

  ANTARËSIM NË NATO .................................................................................................................... 326

  MISIONI I EULEX-IT DHE IMAZHI I TIJ NË KOSOVË ................................................................ 340

  “ROLI I POLITIKËS SË JASHTME TË REPUBLIKËES SË MAQEDONISË ME SHTETET

  FQINJE” .............................................................................................................................................. 351

  PROCESI I INTEGRIMIT EURO-ATLLANTIK TE BALLKANIT PERENDIMOR (Sammiti i

  NATO-s, Stamboll, 2004) ................................................................................................................... 361

  ...................................................................................................................................................... 372

  KULTIVIMI DHE TRAFIKIMI I BIMËVE NARKOTIKE - EFEKTET NEGATIVE DHE MASAT

  LIGJORE QË DUHEN MARRË PËR PARANDALIMIN DHE LUFTËN NDAJ KËTIJ FENOMENI

  .............................................................................................................................................................. 373

  MARKET MANIPULATION IN ALBANIA ..................................................................................... 394

  DEMOCRATISATION AND OPTIMISATION OF MANAGEMENT OF PUBLIC INSTITUTIONS

  .............................................................................................................................................................. 415

  KRIMI I KORPORATAVE SI PJESË E KRIMIT TË JAKAVE TË BARDHA ................................ 427

  MAQEDONIA DHE UNIONI EVROPIAN ....................................................................................... 442

  KONTRATA E SIGURIMIT NË SISTEMIN E TË DREJTËS SHQIPTARE ................................... 454

  NDARJA E PUSHTETIT SHTETËROR - ME THEKS TË VEÇANTË QEVERISJA DHE SISTEMI

  I NDARJES SË PUSHTETIT NË SHBA ............................................................................................ 468

  E DREJTA E SERVITUTEVE REALE DHE PERSONALE ............................................................. 482

  ORGANIZIMI I NOTERIT NË PROCEDURË TRASHËGIMORE NË REPUBLIKËN E

  MAQEDONISË ............................................................................................................