bolesti pluća

28
BOLESTI PLU BOLESTI PLU ĆA ĆA

Upload: ljubica-lalic-profesorski-profil

Post on 29-Nov-2014

15.269 views

Category:

Documents


14 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Bolesti pluća

BOLESTI PLUBOLESTI PLUĆAĆA

Page 2: Bolesti pluća

Bolesti Bolesti pluća su mnogobrojne i tipične pluća su mnogobrojne i tipične za svaki uzrast.za svaki uzrast.

Neke od njih su teže a neke lakse Neke od njih su teže a neke lakse prirode.prirode.

One o kojima ce biti reči u ovoj One o kojima ce biti reči u ovoj prezentaciji su:prezentaciji su:

Upala plućaUpala pluća BronhitisBronhitis AstmaAstma TuberkulozaTuberkuloza Rak plućaRak pluća

Page 3: Bolesti pluća

UPALA PLUĆAUPALA PLUĆA(PNEUMONIJA)(PNEUMONIJA)

BBolest koju uglavnom uzrokuju neke vrste olest koju uglavnom uzrokuju neke vrste bakterija ili virusa,bakterija ili virusa,međutimmeđutim mogu je izazvati i mogu je izazvati i jaki iritativnijaki iritativni naleti. naleti.Simptomi ove bolesti su: Simptomi ove bolesti su: visoka temperatura, bolno i otežano disanje,visoka temperatura, bolno i otežano disanje,i i ponekadponekad pljuvanje krvi.pljuvanje krvi.DisanjeDisanje je otežano ali je otežano ali će biti otežanije što je veći broj oštećenih će biti otežanije što je veći broj oštećenih alveola.Ponekad može biti oštećen velikalveola.Ponekad može biti oštećen velikii ddeeo plućnog krila,ili čak čitavo,što dovodi do o plućnog krila,ili čak čitavo,što dovodi do smanjenja difuzije kissmanjenja difuzije kiseoneonika u krv.Upala ika u krv.Upala pluća jepluća je teška teška bolest,pa je najbolje odmah bolest,pa je najbolje odmah javiti se ljaviti se lekaruekaru..

Page 4: Bolesti pluća

BRONHITISBRONHITIS

Postoje dva tipa bronhtisa:Postoje dva tipa bronhtisa:

-AKUTNI-AKUTNI -HRONIČNI-HRONIČNI

Page 5: Bolesti pluća

AKUTNI BRONHITISAKUTNI BRONHITIS

Akutni bronhitis Akutni bronhitis najčešćenajčešće uzrokuje upala uzrokuje upala sluznice gornjih disluznice gornjih disajnihsajnih puteva,do koje puteva,do koje je došlo djelovanjem virusa.je došlo djelovanjem virusa.

Simptomi su otežano Simptomi su otežano disanje,disanje,kijavicakijavica,povišena,povišena temperatura,bol u temperatura,bol u grudnomgrudnom košu i kašalj košu i kašalj sa sivkastim ispljuvkom.sa sivkastim ispljuvkom.

Page 6: Bolesti pluća

HRONIČNI BRONHITISHRONIČNI BRONHITIS

HHronironiččni bronhitisni bronhitis je dugotrajna upala je dugotrajna upala didisajnihsajnih put puteeva koja proizvodi velike va koja proizvodi velike kolikoliččine sluzi.ine sluzi.

To uzrokuje kašljanje i To uzrokuje kašljanje i kijavicukijavicu.. Bronhitis se smatra Bronhitis se smatra hhronironiččnim ako nim ako

simptomisimptomi traju najmanje 3 meseca u traju najmanje 3 meseca u godini,dve uzastopne godine.godini,dve uzastopne godine.

Page 7: Bolesti pluća

NNajčešći uzrok ove bolesti je pušenjeajčešći uzrok ove bolesti je pušenje ili ili dug dug boravak na nečistom vazduhuboravak na nečistom vazduhu. .

To iritira sluznice gornjih diTo iritira sluznice gornjih disajnihsajnih puteva,pa one puteva,pa one odebljaju,a diodebljaju,a disajsajne cevi se začepe.ne cevi se začepe.

Kod nekih bolesnika oštećuju se i alveole,paKod nekih bolesnika oštećuju se i alveole,pa nastaje enastaje emmfizem pluća.fizem pluća.

Emfizem je bolest koja uništava pluEmfizem je bolest koja uništava pluććne alveole ne alveole i/ili najmanje bronhiole u plucima.Jednostavno i/ili najmanje bronhiole u plucima.Jednostavno rereččeno,pluca gube elastieno,pluca gube elastičnostčnost kao i istrošena kao i istrošena gumena traka.Time se gumena traka.Time se alveolealveole pove poveććavaju i avaju i otežavaju disanje.otežavaju disanje.

Page 8: Bolesti pluća

Hronični bronhitis je odgovoran za 85% Hronični bronhitis je odgovoran za 85% slucajeva HOPB-a (Hronična opstrukcijska slucajeva HOPB-a (Hronična opstrukcijska plućna bolest).plućna bolest).

Page 9: Bolesti pluća
Page 10: Bolesti pluća
Page 11: Bolesti pluća

ASTMAASTMA((Asthma bronchialeAsthma bronchiale))

AstmaAstma je je bolest čov bolest čovekovih plućaekovih pluća u kojoj dolazi u kojoj dolazi do stiskanja mišića dido stiskanja mišića disajnih putevasajnih puteva,često kao ,često kao posledica izloženosti alergenposledica izloženosti alergenttima,hladnom ima,hladnom vazduhu vazduhu ili emocionalnom stresu.ili emocionalnom stresu.

Kao posledica stiskanja mišića diKao posledica stiskanja mišića disajnih putevasajnih puteva javlja se otežano disanje,osećaj nedostatka javlja se otežano disanje,osećaj nedostatka vazduhavazduha,pritisak u ,pritisak u grudnomgrudnom košu, kašalj,što su košu, kašalj,što su oodlikedlike astme. astme.

Između astmatičnih napada većina pacIzmeđu astmatičnih napada većina paciijenata jenata se oseća dobro.se oseća dobro.

Page 12: Bolesti pluća
Page 13: Bolesti pluća
Page 14: Bolesti pluća

Astma je Astma je hhronično upalronično upaljejeno stanje no stanje sluznice disluznice disajsajnih putnih puteeva.va.

Kao posledica izloženosti različitim Kao posledica izloženosti različitim stimulacijama dolazi do pojačanog stimulacijama dolazi do pojačanog stvaranja sluzi u distvaranja sluzi u disajsajnim putnim puteevima,koje vima,koje otežava protok otežava protok vazduhavazduha i prouzrokuje i prouzrokuje astmatične simptome. astmatične simptome.

Simptomi,koji variraju u rasponu od Simptomi,koji variraju u rasponu od blagih do po život opasnih,mogu obično blagih do po život opasnih,mogu obično biti kontrolibiti kontrolissani lekovima i načinom ani lekovima i načinom životaživota..

Page 15: Bolesti pluća

TUBERKULOZATUBERKULOZA

Tuberkuloza Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva je zarazna bolest koju izaziva bakterija bakterija Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis..

Najčešće se javlja kao tuberkuloza plućaNajčešće se javlja kao tuberkuloza pluća.. Tuberkuloza je jedna od najraširenijih zaraznih Tuberkuloza je jedna od najraširenijih zaraznih

bolesti u svetu i računa se da je njome bolesti u svetu i računa se da je njome zaraženo između 2 i 3 milijarde ljudi.zaraženo između 2 i 3 milijarde ljudi.

Svake godine se zarazi oko 9 miliSvake godine se zarazi oko 9 milioona ljudi.na ljudi.

Page 16: Bolesti pluća
Page 17: Bolesti pluća
Page 18: Bolesti pluća
Page 19: Bolesti pluća

1882. nemački lek1882. nemački lekarar Robert Koch prvi je otkrio Robert Koch prvi je otkrio i izoli izolovovao ovu bakterijuao ovu bakteriju((Mycobacterium Mycobacterium tuberculosistuberculosis)),stoga se uzročnik bolesti često ,stoga se uzročnik bolesti često naziva Kohov bacil.naziva Kohov bacil.

Udahnuti bacili tuberkuloze najčešće se Udahnuti bacili tuberkuloze najčešće se smeštaju u donjim delovima pluća,te je to smeštaju u donjim delovima pluća,te je to najčešće mesto primarne infekcije.najčešće mesto primarne infekcije.

Hoće li od zaraze nastati bolest Hoće li od zaraze nastati bolest zazavisi ovisi odd:: 1.1.veličini infektivne doze,to jest koliko se veličini infektivne doze,to jest koliko se

bacila tuberkuloze udahnebacila tuberkuloze udahne...... 2.-2.-obrambenim snagama(otpornosti) obrambenim snagama(otpornosti)

organizma osobe koja je zaražena.organizma osobe koja je zaražena.

Page 20: Bolesti pluća

RAK PLUĆARAK PLUĆA

Rak pluRak plućća je najsmrtonosnije kancerozno a je najsmrtonosnije kancerozno obolenje u svetu,od koga godišnje umre oko tri obolenje u svetu,od koga godišnje umre oko tri miliona ljudi.miliona ljudi.

Ta bolest se teško leTa bolest se teško lečči,a prema najnovijim i,a prema najnovijim istraživanjima,efikasnost leistraživanjima,efikasnost leččenja zavisi od enja zavisi od pacijentovih genapacijentovih gena..

Rak pluća je najčešća bolest kod muškaraca,a Rak pluća je najčešća bolest kod muškaraca,a u poslednje vreme sve je češći kod žena.u poslednje vreme sve je češći kod žena.

Page 21: Bolesti pluća
Page 22: Bolesti pluća
Page 23: Bolesti pluća

Rak pluća predstavlja najsmrtonosniji oblik Rak pluća predstavlja najsmrtonosniji oblik raka.raka.

Rak zauzima 1. mesto u smrtnosti od zloRak zauzima 1. mesto u smrtnosti od zloćudnih ćudnih bolesti među osobama muškog pola.bolesti među osobama muškog pola.

Duvanski dim sadrži kancerogoene supstance Duvanski dim sadrži kancerogoene supstance koje oštećuju ćelije i dovode do pojave raka.koje oštećuju ćelije i dovode do pojave raka.

Tipovi raka na plućima suTipovi raka na plućima su -sitnoćelijski-sitnoćelijski -krupnoćelijski-krupnoćelijski Obe grupe zahtevaju različit način lečenja.Obe grupe zahtevaju različit način lečenja. Kašalj je najčesći simptom,zbog oštećenja Kašalj je najčesći simptom,zbog oštećenja

pokrovnog epitela. pokrovnog epitela.

Page 24: Bolesti pluća

Na 2. mestu po učestalosti je bol Na 2. mestu po učestalosti je bol u grudnom košu.u grudnom košu.

Tumori vrše pritiske na na velike Tumori vrše pritiske na na velike krvne sudove i mogu dovesti do krvne sudove i mogu dovesti do otoka vrata i lica.otoka vrata i lica.

Ovi tumori imaju i opšte simptome Ovi tumori imaju i opšte simptome a to su umor,gubitak apetita i a to su umor,gubitak apetita i telesne težine.telesne težine.

Page 25: Bolesti pluća

Prehlada- najčešća bolest dPrehlada- najčešća bolest disajnih putevaisajnih puteva koju može koju može uzrokovati na stotine različitih virusa.uzrokovati na stotine različitih virusa.

O vrsti virusa koji je izazvao prehladu O vrsti virusa koji je izazvao prehladu zazavise i vise i simptomi.simptomi.

ObičnoObično bolest zahvati gornje delove di bolest zahvati gornje delove disajsajnog puta:nos nog puta:nos i grlo,i grlo,međutimmeđutim može zahvatiti i grkljan i pluća (akutni može zahvatiti i grkljan i pluća (akutni bronhitis).bronhitis).

Simptomi prehlade Simptomi prehlade su:su:kikijavica,kašalj,promuklost,suzenje i javica,kašalj,promuklost,suzenje i bol u grlubol u grlu..

Imunološki Imunološki sistemsistem čoveka čoveka reaguje na reaguje na prehladprehladuu, koja , koja retko kad traje duretko kad traje dužže od 7 dana.e od 7 dana.

Postoje bolesti koje se mogu nastaviti na prehladu,a to Postoje bolesti koje se mogu nastaviti na prehladu,a to su: infekcija ždrela,krajnika ili plućasu: infekcija ždrela,krajnika ili pluća..

Page 26: Bolesti pluća
Page 27: Bolesti pluća
Page 28: Bolesti pluća

Prezentaciu uradijo:Prezentaciu uradijo:

*Odsek za poklanjanje knjiga**Odsek za poklanjanje knjiga* Koji sačinjavaju:Koji sačinjavaju:

Ivan PlevaljčićIvan Plevaljčić Vedran TuzlićVedran Tuzlić Stefan CvetkovićStefan Cvetković