bolesti bubrega

Click here to load reader

Post on 16-May-2017

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U ZAGREBUFARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTETZavod za medicinsku biokemiju i hematologiju

  Prof.dr.sc. Jzsef Petrik

  2012./2013.

  KLINIKI SLUAJEVI

  ZNAKOVI I SIMPTOMI BUBRENIH POREMEAJA

  simptomi uremije (letargija, munina, povraanje)

  poremeaji mokrenja (frekvencija, nono mokrenje, retencija mokrae, disurija)

  poremeaji u volumenu izluivanja mokrae (poliurija, anurija, oligurija)

  promjene u sastavu mokrae (hematurija, proteinurija, bakteriurija, leukociturija, kamenci)

  bol (nestalni / nekonzistentan simptom)

  edemi (hipoalbuminemija, retencija vode i soli)

  KLINIKI SINDROMI U NEFROLOGIJI S GLAVNIM KARAKTERISTIKAMA

  asimptomatski poremeaji u mokrai (APU): proteinurija, eritrociturija, cilindrurija, leukociturija

  akutni nefritiki sindrom (ANS): hematurija s jonekim znakom poremeene funkcije bubrega (smanjena GFR, edemi, oligurija)

  nefrotiki sindrom (NS): > 3,5 g/ 1,73m2/ 24 sata akutno zatajivanje bubrega (AZB): oligurija ili

  anurija ili odrana diureza (smanjena GFR, povean kreatinin u serumu)

  kronino zatajivanje bubrega (KZB): oligurija ili anurija ili odrana diureza (smanjena GFR > 3-6 mjeseci, povean kreatinin (mali bubrezi, bubrena osteodistrofija)

  KLINIKI SINDROMI U NEFROLOGIJI S GLAVNIM KARAKTERISTIKAMA

  uroinfekcija (UI): broj bakterija > 105 ili neki drugi mikroorganizam

  opstrukcijska uropatija (OU): retencija mokrae, poveanje rezidualne mokrae, vidljiva opstrukcija

  tubulopatije (TP): dokumentiran poremeaj u funkciji tubula

  nefrolitijaza (NL): izmokren, vidljiv na rentgenogramu, kirurkim putem uklonjen kamenac

  hipertenzija (H): poveanje krvnog tlaka

 • Prepoznavanje klinikih sindroma:

  kvalitativni pregled mokrae

  odreivanje koncentracije kreatinina u serumu, odreivanje klirensa kreatinina

  odreivanje koncentracije ukupnih proteina u mokrai te mikrobioloka pretraga mokrae (broj bakterija i kultura mokrae/urinokultura)

  Uremini sindrom

  posljednja klinika manifestacija zatajenja bubrega; skupina simptoma i fizikih pokazatelja koji nastaju zbog nemogunosti bubrega da odrava svoju sekretornu, regulatornu i endokrinu funkciju

  ne postoji jedna retenirana molekula koja bi bila odgovorna uremini toksin, ve mnogi spojevi kumulativno pridonose toksinom uinku

  zatajenje bubrega javlja se kod smanjene GFR (

 • NKF klasifikacija kronine bubrene bolesti

  Kronino zatajenje bubrega Glomerulonefritisi

  Akutna tubularna nekroza

  Kronino tubulointersticijskooteenja (ESRD)

  Prikaz stanica tubula i intersticija bubrega (vidljive su stanice u apoptozi)

  Preporueni minimalni program za iskljuenje bolesti bubrega

  POKAZATELJ ISKLJUUJE

  Albumin

  1-mikroglobulin

  Krv

  Leukocitna esteraza

  Ukupni proteini

  glomerularne bolesti

  tubularne bolesti

  hematuriju, hemoglobinuriju, mioglobinuriju

  bakterijsku upalu

  pogreku u mjerenjupojedinanih proteina, predbubrenu proteinuriju

 • Albumin1-mikroglobulinUkupni proteiniLeukocitna esterazaHemoglobin (pseudoperoksidaza)

  Negativni Poremeaj bubrene funkcije nije vjerojatan

  Pozitivni

  Prepoznavnje simptomaIskljuenje bubrene bolesti

  Proteinurija Leukociturija Hematurija

  NAGAIgG

  SedimentMikrobioloka

  analiza

  Fazno- kontrastnamikroskopija

  2-makroglobulin akoje Alb>100 mg/L

  - Sumnja na predbubrenuproteinuriju ako je

  Alb/TP 300 mg/L

  - Glomerularna proteinurija(selektivna, neselektivna)- Tubularna proteinurija

  - Upala gornjeg ilidonjeg mokranog

  sustava- Kontaminacija

  - Bubrena (glomerularnaili intersticijska) iliposlijebubrenahematurija

  - Sumnja na predbubrenii bubreni uzrok

  Razlikovanje bubrenih bolesti

  - Bence-Jones proteinurija

  - Mioglobinurija- Hemoglobinurija- Bubreno zatajenje

  - Vrsta infekcije- Lokalizacija

  infekcije- Maligna bolest

  - Mioglobinurija- Hemoglobinurija- Porfirija- Analitika

  interferencija

  Potvrda bubrene bolesti

  SDS-elektroforezaImunofiksacijaKlirens kreatinina

  Citoloka analizaMioglobin, kreatin-kinazaHaptoglobinPorfiriniBilirubin, lijekovi

  Nefrotoksinost lijekova

  bolesnici su danas stariji, uestalije su sranoilne bolesti i eerna bolest, uzimaju vie lijekova i izloeni su brojnijim dijagnostikim i terapijskim zahvatima koji mogu otetiti

  bubrege

  ako se simptomi rano prepoznaju i na vrijeme prekine uzimanje spornih lijekova, oteenja su obino reverzibilna

  npr.

 • su najei uzronici akutnog ili kroninog oteenja bubrega

  mogu otetiti bubrege putem jednog ili vie patofiziolokih mehanizama, koji ukljuuju: promjene u bubrenoj cirkulaciji, toksini uinak na tubularne stanice,

  upalu,

  odlaganje kristala,

  rabdomiolizu i trombotiku mikroangiopatiju.

  Lijekovi imbenici rizika za nefrotoksi ne uinke lijekova

  imbenici vezani uz bolesnika

  dob i spol

  prethodne bolesti bubrega

  posebne bolesti: e erna bolest, multipli mijelom, lupus, kroni ni glomerulonefritis

  bolesti s retencijom natrija (ciroza jetre, zatajen je srca, nefroti ki sindrom)

  dehidriranost i gubitak teku ine

  acidoza, hipokalijemija, hipomagnezijemija

  hiperurikemija, hiperurikozurija

  sepsa, ok

  transplantacija bubrega

  imbenici vezani uz lijek

  nefrotoksi nost

  doza

  trajanje, u estalost i oblik primjene

  ponovljeno izlaganje lijeku

  interakcije lijekova

  npr.

  u jednom istraivanju izraunato je kako su u bolesnika lijeenog amfotericinom B i posljedinim akutnim zatajenjem bubrega, zbog produljene hospitalizacije bolniki trokovi porasli za oko 30.000 dolara.

  Svi ti problemi mogu se sprijeiti pozornim praenjem bolesnika s oteenim bubrezima, prosudbom preostale funkcije bubrega i ostalih imbenika koji

  mogu utjecati na nefrotoksinost lijekova

  Amfotericin B vee se za ergosterol u st. membrani gljivice poveava permeabilnost membrane i istjecanje sadraja, aktivira makrofage, TNF i IL-1

  Nefrotoksinost vazokonstrikcija i tubulotoksinost kumulacijsko djelovanje - GFR, gubitak K+

  Kliniki sluaj:

  Dijabetes i oteenje bubrene funkcije

  npr.

  ena od 37 god. Ima dijabetes tipa 1 ve 12 god. Loa kontrola bolesti

 • Nalazi Glikirani hemoglobin ( HbA1c ) 8 %

  (RI 4-6 %)

  Albumin u mokrai 40 mg/L ( RI < 30 mg/L )

  Krvni tlak 138/88 mmHg

  Mikroalbuminurija

  Koncentracija albumina u mokrai izmeu 20-200 mg/L

  Ukazuje na poetne, reverzibilne promjene u glomerulima bubrega

  Kod pacijeneta s dijabetesom tipa 1 raste godinje 10-15 % uz razvijanje klinike proteinurije za 10-15 god te razvitak dijabetike nefropatije

  Rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti

  Razvitak nefropatije u dijabetesu Dijagnoza

  Blago oteena funkcija bubrega i povien krvni tlak zbog oteenja glomerula uzrokovanog dijabetesom

  Preporuka da se krvni tlak odrava na vrijednostima niim od 130/80 mmHg

  Preferirani lijekovi: ACE inhibitori- osim to sniavaju krvni tlak usporavaju progresiju dijabetike nefropatije

 • Kliniki sluaj:

  AKUTNO ZATAJENJE BUBREGA DOVODI DO SMANJENOG IZLUIVANJA MOKRA E I UZROKUJE VISOKE KONCENTRACIJE UREJE I KREATININA

  npr.

  Mukarac, 25 god.

  Bez svijesti

  ok, hipertenzija, tahikardija

  Frakture lubanje, viestruke ozljede ekstremiteta

  TERAPIJA

  Intravenski fizioloka otopina

  Transfuzija krvi

  Oligurija 5-10 mL/h ( 200 mL/dan)

  3. dan: Kreatinin 300 mol/L Urea 28 mmol/L

  hipovolemini ok

  akutna tubularna nekroza

  zatajenje bubrega

  Bubrena nadomjesna terapija - hemodijaliza!!!

  Nakon 2 tjedna funkcija bubrega poela se poboljavati