bmm3103 pentaksiran bm

47
Pengertian dan Konsep Pentaksira n Pengujian Penilaian Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian PENGERTIAN & KONSEP

Upload: add-dawn

Post on 15-Dec-2015

30 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

p

TRANSCRIPT

Page 1: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Pengertian

dan

Konsep

Pentaksiran Pengujian PenilaianPerkaitan antara

Pentaksiran, Pengujian dan

Penilaian

PENGERTIAN & KONSEP

Page 2: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Pentaksiran

• Proses mendapatkan maklumat (topik, bukti dan prestasi). dan membuat penghakiman (pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan)sesuatu proses pendidikan.

• Aspek-aspek utama pentaksiran ialah:-Instrumen Kumpulan yang ditaksir ResponKumpulan yang menaksirSkor

• Tujuan mendapat gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran serta menilai dan memperbaiki P&P.

Pengujian

• Instrumen atau prosedur untuk mengukur kuantiti dan kualiti yang terdapat pada pelajar

• Tujuan mengukur kecergasan, kemahiran pengetahuan dan mengukur pencapaian murid serta mengukur keberkesanan P&P guru.

Penilaian

• Proses mendapatkan maklumat kuantitatif untuk menentukan tingkah laku pelajar dan membuat pertimbangan.

• Tujuan untuk mengetahui keupayaan, kemahiran dan pengatahuan asas sedia ada pelajar serta mengukur keberkesanan P&P guru.

Page 3: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

Berdasarkan rajah di atas, kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.

PENILAIAN

PENGUJIANPENTAKSIRAN

Page 4: Bmm3103 Pentaksiran Bm

• Satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah• Dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang

mengikut prosedur yang ditetapkan oleh LPM• Salah satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh

pihak sekolah• Penilaian yang dirancang oleh guru sekolah• Dilaksanakan secara berterusan dalam P&P

PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH(PBS)

Page 5: Bmm3103 Pentaksiran Bm

TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL

Taksonomi dan Domain

Taksonomi Bloom Domain Krathwohl

Page 6: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Taksonomi BloomTujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain, iaitu:• Cognitive Domain (Domain Kognitif), melibatkan

perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berfikir.

• Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

• Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan, berenang, dan mengoperasi mesin.

Page 7: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Domain KognitifBloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap.

1. Pengetahuan (Knowledge)Kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar,dan sebagainya. Antara perkataan yang lazim digunakan siapa, apa, di mana, bila, definisi dll.

Contoh: Siapakah menteri pendidikan pertama Malaysia?

2. Pemahaman (Comprehension)Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, jadual, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Antara perkataan yang kerap digunakan huraikan, bandingkan, nyatakan, bezakan dll.

Contoh: Yang manakah antara yang berikut menepati hukum tatabahasa?

Page 8: Bmm3103 Pentaksiran Bm

3. Aplikasi (Application)Memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metodologi ,rumus, teori dan sebagainya di dalam persekitaran sebenar. Antara yang Lazim digunakan pilih, buat, kira, selesaikan, gunakan dllContoh: Nyatakan ABM yang sesuai digunakan untuk aktiviti main peranan.

4. Analisis (Analysis)Mampu menganalisa maklumat yang diperoleh danmencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. Antara perkataan yang digunakan mengapa, kenapa, apakah faktor, buatkan rumusan buktikan dllContoh: Yang manakah pernyataan yang berikut TIDAK benar

menerangkan ciri-ciri reptilia?

Page 9: Bmm3103 Pentaksiran Bm

5. Sintesis (Synthesis)Mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Perkataan yang kerap digunakan ramalkan, hasilkan, tuliskan, cadangkan dll Contoh: Barang-barang yang diekspot dari Malaysia ke India ialah ...6. Penilaian (Evaluation)Memberikan penilaian terhadap penyelesaian, gagasan, metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. Perkataan yang lazim digunakan pertimbangkan, taksirkan, tentukan, pertahankan dll.Contoh: Pendekatan yang manakah PALING berkesan untuk menyerap nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak.

Page 10: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Domain Psikomotor

Domain David Krathwohl

Page 11: Bmm3103 Pentaksiran Bm

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

JSU merupakan matrik dua paksi iaitu paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras Kemahiran” (melintang).

JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test dan Specification

Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

JSU penting dalam penyediaan sesuatu ujian.

Page 12: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Konsep

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH

PEMBINAAN JSU

Page 13: Bmm3103 Pentaksiran Bm

• Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.• Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif

pendidikan.• Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan

lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.

• Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain.

• Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.

• Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % - 80%.

Definisi / Konsep Jadual

Spesifikasi Ujian ( JSU)

Page 14: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Kepentingan JSU

Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras

kemahiran.

Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu

ujian.

Mengelakkan daripada membina ujian secara

sembarangan.

Menentukan perseimbangan antara

topik-topik dengan aras-aras kemahiran

yang diuji.

Memberikan panduan untuk membentuk

format ujian.

Page 15: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Contoh JSU

Page 16: Bmm3103 Pentaksiran Bm

PEMBINAAN UJIAN

Pembinaan Ujian

Objektif Subjektif

Page 17: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Jenis-jenis UjianUjian Objektif• Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau

memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek, item jenis padanan, item jenis aneka pilihan dan kloz.

Item Respons Bebas

i. Jenis soalan:contoh:a. Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas)b. Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut)

ii. Item Melengkapkan Penyataancontoh:a. Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun.b. Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja.

Page 18: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan)

Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Item- item itu ialah format salah-betul, padanan, dan aneka pilihan. Item Salah – BetulItem ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan.

Page 19: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Item PadananItem Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan.

Kata BilanganContoh1. Kata Adjektif SifatanA. Gadis cantik itu anak Pak Zaini.2. Kata Adjektif PancainderaB. Budak baik selalu dipuji.3. Kata Adjektif BentukC. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup.4. Kata Adjektif PerasaanD. Dia amat rindu akan emaknya.

Page 20: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut:-• Item Jenis Struktur• Item Jenis Esei• Pembinaan Ujian

Page 21: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Item Aneka PilihanItem aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut.

a. Item aneka pilihan berbentuk soalan b.Jenis jawapan terbaik c. Analogi

Item Jenis Cantuman Teknik KlozTeknik menggunakan ujian kloz, sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan. Pada mulanya, pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. Kemudian, berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya, mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks.

Page 22: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan PenilaianAntara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah:

i. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity)a. Kesahan Isib. Kesahan Ramalanc. Kesahan Serentakd. Kesahan Gagasan

ii. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji.

RumusanDalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. Antaranya ialah objektif ujian, kandungannya, kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri.

Page 23: Bmm3103 Pentaksiran Bm

JENIS PENILAIAN BAHASA

Page 24: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Ujian Formatif

•Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar.•Skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.•Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. •Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. •Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.

Page 25: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif

Page 26: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Ujian Bakat•Melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik, tatabahasa dan kosa kata. •Murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi, mengubah bentuk, atau struktur sesuatu bahasa, menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. •Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat

Ujian Pencapaian

•Dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangka masa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos.

Ujian Kefasihan

•Menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya. •Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.

Page 27: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Nota Tambahan

Ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing.

Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran, bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari.

Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan.

Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka.

Page 28: Bmm3103 Pentaksiran Bm

KAEDAH PENILAIAN BAHASA

Page 29: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Penilaian Melalui Porfolio• Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk

mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.

• Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. Selain portfolio, rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.

• Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Ia memerlukan perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir.

Page 30: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Tujuan portfolio ialah untuk :• Memberi peluang pelajar mendokumentasi

kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.

• Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik.

• Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.

Page 31: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Kegunaan Portfolio

• menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).

• menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.• digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik

dalam penyempurnaan gred.• menilai secara sumatif pembelajaran.• menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan

pelajar

Page 32: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Ciri-ciri Portfolio

(a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional, matlamat, hala tuju, prosedur kerja, pengalaman dan harapan.

(b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.

(c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan, komen, dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.

(d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.

(e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif.

Page 33: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina.

• Portfolio Kerja Harian• Portfolio Hasil Terbaik• Portfolio Dokumen

Bagaimana Menilai Portfolio?

• Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan kefahaman.

• Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir.Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan, seperti di bawah ini.

Page 34: Bmm3103 Pentaksiran Bm

E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guruA 3 Membentuk suku kataA 2 Menyebut bunyi hurufN 1 Permulaan mengenal huruf

• Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian, jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.

• Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.

Page 35: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio

• Sesebuah portfolio mengandungi:• Senarai semak yang disediakan oleh guru• Nota-nota yang disediakan oleh guru• Catatan jurnal• Buku log• Refleksi kendiri murid• Gambar dan foto

Page 36: Bmm3103 Pentaksiran Bm

7 Kebaikan Penilaian Portfolio

• Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran

• Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid

• Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid

• Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.

Page 37: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Penilaian Melalui Pemerhatian

• Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif,afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.

Page 38: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Jenis Pemerhatian

• Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:• Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.• Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’.• Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.

• Strategi Pemerhatian

• Berterusan mengikut keperluan yang dirancang.• Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal

berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.• Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod

anekdot, rubrik yang merangkumi aspek kognitif, afektif,psikomotor, bahan dan persekitaran.

• Menjalankan tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang dijalankan.

Page 39: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Pelaksanaan Proses Pemerhatian• Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses

pemerhatian. Antaranya ialah:

• Kualiti Pemerhatian• Bentuk Perancangan• Jenis-jenis Pemerhatian

Fungsi Pemerhatian• Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu

proses pembelajaran.• Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri

atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.• Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan

seperti projek.

Page 40: Bmm3103 Pentaksiran Bm

KAEDAH PENILAIAN BAHASA

Page 41: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran

• Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran iaitu suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.

• Kontrak ini ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.

• Terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.

Page 42: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Cara Pelaksanaan

• Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem penggredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.

• Guru menentukan sistem penggredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.

• Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.

• Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.

Page 43: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Fungsi Kontrak Pembelajaran• Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan

yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan :– pelajar mengenal pasti dan merekod,– menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri,– mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai

matlamat tersebut.

Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan? • Penilaian objektif tugasan• Hasil Pembelajaran• Penilaian• Format / Bentuk

Page 44: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Format Kontrak Pembelajaran• Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat

dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal, yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas. Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas.

Page 45: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Penilaian Melalui Soal Jawab • Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling

popular digunakan dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknik ini dalam P&P, Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. Di samping itu, ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsep-konsep, kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan, penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar.

Cara Pelaksanaan • Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-

soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. Biasanya, soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir, di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal.

Page 46: Bmm3103 Pentaksiran Bm

KAEDAH PENILAIAN BAHASA

Kaedah Penilaian Bahasa

Page 47: Bmm3103 Pentaksiran Bm

Penilaian Melalui Projek

• Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Dalam konteks kurikulum sekolah, projek bermaksud secara amali. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.

• Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. (Wiggins, 1989).