blic pitanja iz religije

Download Blic Pitanja Iz Religije

Post on 24-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Blic Pitanja Iz Religije

  1/8

  1. navedite religije koje su nastale na tlu indije -HINDUIZAM-DAINIZAM-BUDIZAM

  2 jedan od osnovnih isanih i!vora "udi!#a je - $%I&I'A$A

  (. !aokru!ite sta sa)injavaju tri#urti. -B%AHMA-*I+NU-+I*A

  ,. ahi#sa je - NNA/I0 &%MA ZI*IM BIIMA I ZAB%ANA UBIANA ZI*IH BIA *%3*AN DA / 3*' %3DI$I U 3B0I'U ZI*3$IN '3U UBI3.

  4. Buda je do"io rosvjetljenje isod drveta -/M3'*

  5. navedite dva osnovna rav)a u "udi!#u-MAHAANA6velika kola7 8-HINA9AMA 6#ala kola7

  :. u religije kine sadaju -'3N;U3M ZI*3$U

  ?. u indijski# religija#a djelo ili )in koji odredjuje na)in onovnog radjanja na!iva se- IN'A%NAIA

  1@. hindusi svoje #rtve /&A0UU

  11. u tri dragulja u daini!#u u! isravno !nanje i isravno onasanje sada i I/&%A*AN/*$3ZA%

  12. u kojoj od religija indije ostoji !avjet starosti

  - HINDUIZAM

  1(. NA*DI$ $I%I &0MNI$ I/$IN U BUDIZMU-!ivot je atnja-u!rok atnje je ne!nanje- oslo"oditi atnje se #o!e gusenje# strasti !a !ivoto#- sasenje se nala!i u nirvani

  1,. 'ANDIDA$ ZA BUDI/$I'3> %D3*NI'A $%BA

  - i#ati 2@ god- "iti "e! Ci!i)kih #ana

 • 7/25/2019 Blic Pitanja Iz Religije

  2/8

  14. IN I AN> /U UN IZ-taoi!#a

  15. /HIN-$A3 &%*3DIM3 'A3

  - ut "ogova

  1:. koja od navedenih religija ne sada u svjetske univer!alne religije HINDUIZAM

  1=. *0I'A B3ZIA /IN$3IZMA

  - a#aterasu

  1?. sintoi!a# je-oliteisti)ka religija

  2@. dva osnovna rav)a u sintoi!#u su 03'A0NI I &30I$I'I

  21. /$A M3%A U%ADI$I /IN$3I/$A &%I U0A/'A U H%AM

  -3BA*ZN3 I/&I%U U/$A I &%U %U'

  22 BA>A*AD >I$A &I/ANI IZ*3% - hindui!#a

  22. !a kojeg "oga i "o!i)u se vjeruje da su stvorili jaan-IZANA>I-IZANAMI

  2(. koja od navedenih religija ne sada u univer!alne religije - HINDUIZAM nesada u svjetske religije

  2,. seCardi su u danasnju BIH stigli nakon rogona i!

  ->I&A$/'3> %3&/$*A24. &/AH ZID3*/'I B0A>DANU A/$

  -i!laska i! egiatskog rostva

  25. na su"otu !idovi#a je dousteno- aliti svjetlo

  2:. na su"otu !idovi#a je !a"ranjeno -sre#anje hrane -vo!iti auto#o"il

  -koristiti teleCon

 • 7/25/2019 Blic Pitanja Iz Religije

  3/8

  2=. navedite na!iv religijske !ajedni)e kojoj riadaju sljede)e religije-aroh-&%A*3/0A*0-!unik-'%/AN/$*3-vladikaeisko- '%/AN/$*3- "isku- %IM3'A$30IAN/$*3

  - #uCtija- I/0AM- #itroolit-&%A*3/0A*0- aa- %IM3'A$30IAN/$*3- atrijarh- &%A*3/0A*0- ra"in-ZID3*/'A %0I>IA

  2?. u hijerarhiji srske ravoslavne )rkve /& u HIH najistaknutije #jesto !au!i#a -&A$%IA%H

  (@. na"roji earhije srske ravoslavne )rkve u BIH -MI$%3&30I$ D3B%3B3/AN/'I

  -&A%HIA BANA0U'I - &A%HIA BIHA'3- &$%3*A'I - &A%HIA Z*3%NI'3-$UZ0AN/'I - &A%HIA ZAHUM/'3-H%>3*A'I

  (1. #usli#anski kalendar se ra)una odkoje godine nase ere - 522 god.

  (2. igu#an uravlja- &%A*3/0A*NI *3DA 6&%A*3/0A*IMA7

  ((. o"ave!an #iloda roisana #ilostinja u isla#u na!iva se- Z'A$

  (,. astor je na!iv !a religijskog vodju-&%3$/$ANIZMA

  (4. jehovni svjedo)i od"a)uju kri!E ikoneE sve)enost-DA

  (5. katoli)i u nedjelju idu na

  - MI/U &ravoslav)i na 0I$U%>IU

  A #usli#ani etko# na DZUMU

  (:. u Fa"raha#skeG religije sadaju-I/0AM- '%/AN/$*3-ZID3*/' %0I>I

  (=. U o"redi#a !idovi se koriste sljede)i# knjiga#a

  - tora- "i"lija na he"rejsko# je!iku

 • 7/25/2019 Blic Pitanja Iz Religije

  4/8

  - (?. o"red o"re!ivanja !adr!an je kod-!idova i #usli#ana

  (?. navedite ( osnovna s#jera u !idovskoj religiji- 3%$3D3'/NI

  - %;3%MI/$I'I- '3NZ%*A$I*NI

  ,@. BIB0IU IN 2 DI0A 'A'3 / 3NI Z3*U- /tari !avjet- novi !avjet

  ,1. !idovski hra# na!iva se -/INA>3>A

  ,1. rvo"itni rotestani!a# ve!an je !a

  - MA%$INA 0U$%A

  ,2. Z"or kardinala koji "ira au na!iva se- '3N'0A*A

  ,(. 'ojih et osnovnih na)ela #ora ostovati i !ivjeti svaki #usli#an-sehadet6isovijedanje vjere7-na#a!6#olitva7-ost-!ekjat- had!6hodo)as)e7

  ,,. gvardijan uravlja- Cranjeva)ki# #anastiro#

  ,4. si#"ol !idovske religije je -DA*UD3*A Z*IZDA

  ,5. &A$%IA%/IA NA*I/A vjerska institu)ija kod-&%A*3/0A*NIH

  ,:. Batisti o"vljaju o"red krstenja tako da-'%/$ 'ANDIDA$A NA 3/N3*U N>3* 3D0U'E ZA%3NA*ANM U&%I%3DN *3D 6je!era ili rijeke7

  ,=. sehur je-o)etak6doru)ak7EI;$A% '%A 6*%A7 &3/$A

  ,?. sinoni# !a i#e "oga u !idovskoj religiji je-AH*

  4@. hanuka je !idovski "lagda u )ast -&3BD ZA /AM3/$A0N3/$ UD

 • 7/25/2019 Blic Pitanja Iz Religije

  5/8

  41. "ijeli sal sa )rni# ruga#a koji !idovi koriste ri o"redi#a na!iva se - $A0I$

  41. )ar konstantin rvi je dao slo"odu krs)anstvu -(1(g.

  42. regrada u ravoslavnoj )rkvi koja dijeli svetiste od rostora !a vjernike na!iva se -I'3N3/$A/

  4(. naj!na)ajniji krs)anski "lagdanra!nik je- U/'%/

  4,. eti#oloski rije) isla# dola!i od glagola Fasla#aG sto !na)i-&3DINA*AN

  44. kuran se sastoji od oglavlja koji se na!ivaju

  -/U%A

  45. sjediste ae je u- *A$I'ANU

  4:. Biskuska konCeren)ija u HIB je-/$A0NA U/$AN3*A 'A$30I' %'* U BIH 6B' BIH7

  4=. Hadisi su -dijelovi suraE re)eni)e u sura#a

  4?. sa"or isla#ske !ajedni)e je- NA*I/I &%D/$A*NI'I ZA'3N3DA*NI 3%>AN I/0AM/'ZADNI

  5@. !idovejevreje je i! egiatskog rostva i!veo-M3/I

  51. #e!u!a je -E D%*NA I0I M$A0NA 'U$IA U '33 / NA0AZI U03MA' IZ&3N3*0N3> ZA'3NA

  52. koser hrana je !idovi#a- D3Z*30NA

  5(. !idovski o!drav je -+A03M

  5,. !aokru!ite koje dvije redovni)ke !ajedni)e djeluju u katoli)koj )rkvi u BIH 8$%A&I/$I-;%AN*I

  54. veliki raskol na !aadno i isto)no krs)anstvo desio se -1@4,

 • 7/25/2019 Blic Pitanja Iz Religije

  6/8

  55. krsnu slavu slave - 'A$30II

  5:. oredajte 6dodaju)i redni "roj isred odgovora7 religijske vodje u isla#skoj!ajedni)i BIH o hijerarhiji

  1. %I/-U0- U0MA2. MU;$IA(. IMAM

  5=. si#"ol isla#a je- M/ I Z*IZDA

  5?. starokatoli)i su se odvojili od katoli)ke )rkve- NA'3N D%U>3> /*$/'3> %A$A 1?,4 god.

  :@. najrasrostranjenija krs)anska #olitva je

  - F3 NA/G

  :1. osniva) siki!#a je- BABA NANA' 1,5?-14(?

  :2. siki!a# je nastao na tradi)iji koje dvije vjere- HINDUIZMA- I I/0AMA

  :(. si#"ol siki!#a je- D*A U'%/$NA MAA

  :,. na"roji et a#"le#a siki!#a- '/- 'AN>HA- 'A%A- 'A/H- 'I%&AN

  :4. sveta knjiga sika na!iva se- ADI >%AN$A

  :5. koji je najo!nati hra# sika u and!a"u- HA%I MANDI% 6!latni hra#7

  ::. navedite koje vrijednosti u svojoj eti)i !agovaraju sikhi/A/$3I / 3D-H3D3A/A MDI$AI-I/$INI$3> ZA0A>ANA I D3B%3IN/$*A-3DBAUU A0'3H30

  - 3BA*ZA NA M3%A0AN ZI*3$- 3DBAUU >3IZAM

 • 7/25/2019 Blic Pitanja Iz Religije

  7/8

  - ZA>3*A%AU /AM3DI/I&0INU- &3/$UU /*$ '%A*- ZAB%ANU BA*I$I / %N3M MA>I3M N3/N HAMA0IAE&3/$I$I U *%IM M/NI *%IDAN D%U> %0I>IE$ AB3%$U/.

  :=. koja je najo!natija krs)anska )rkva na odru)ju isto)ne aCrike- NB/'I '%I/$3*A %'*A

  :?. Navedite ra!loge sirenja novih religijskih okreta-IZB>A*AN INDI*IDUA0IZMA ZA&ADA /'U&N3M IDN$I$$UE&%I&ADN3/$I ZADNII-$%A>AN ZA 3D>3*3%IMA /MI/0A ZI*3$A '3 6savre#enisvijet7 &3/$A*0A &%D 3*'A- $%A>AN ZA 03*I$3/*I

  - $%A>AN ZA 'U0$U%NIM IDN$I$$3M- &3$%BA ZA &%IZNA*ANU I 3/3BI$3/U- &3$%BA ZA /UD03*ANME AN>AZMAN3M

  =@. kako se !vao etioski rin) o koje# su rastaCarijan)i do"ili i#e .- %A/$A;A%I

  =1 tko su Calasi -$I3&/'I ZID3*I '3I /U ZAD%ZA0I ZID3*/' 3BIA

  =1. Anajo!natija krs)anska )rkva u sjevernoj aCri)i je- '3&$/'A %'*A

  =2. kako se !ove najo!natija #usli#anska !ajedni)a #edju )rn)i#a u /AD- %NI MU/0IMANI

  =(. kako se !ove religija nastala na jugU "ra!ila 1?2@ god- UMBANDA

  =,. tote#i i ta"ui sadaju u religije

  - australije i okeanije

  =4. sta je kargo kult- $3 >%U&A %*30UI/'IH &3'%$A '3I / &3A*0UU U

  &0MN/'IM ZADNIAMA

  =5. koje su so)ioloske karakteristike novih religijskih okreta- svaka oso"a do"rovoljno stua u okretE ojedin)i tvrde da su to u)in)i

  nakon sto su do!ivjeli neki vid religijskog reo"ra!enja. U neki# novi#religijski# okreti#a stuanje# u njihovo )lanstvo do"iva se i novi identitet.

  &ojedina) )ak sa identiteto# do"iva i novo i#e. Novo i#e je si#"ol svogidentiteta.

 • 7/25/2019 Blic Pitanja Iz Religije

  8/8

  =:. oisi nau)avanje N A>A- to je "io glo"alni okret E gvori se o ogledu duhovnostiE i!nosi se vjerovanje

  i nau)avanje

  88. sta ce novinari uvijek podrzavati praveci prilog o religijama- !alagat )e se da dr!ava o#ogu)i svi# religijski# !ajedni)a#a jednak ristu

  #ediji#a. Novinar )e odr!ati one koji su rogonjeni i koji su otla)eni !"ogsvog svjeto!ara i svoje religijske riadnosti.

  89. sta novinari nikad nece podrzati praveci prilog o religijama

  - diskri#ina)iju na osnovu solaE riadnosti etni)kojE vjerskojE so)ijalnojEna)ionalnoj gruiE te vrijedjanje vjerskih o"i)aja te ratno huskanje.

  - Nikada se ne)e uustati u itanje istinitosti nekog religijskog nau)avanja.- Nikada ne)e "iti rotiv davanja do"rovoljnih rin)ia u korist religijskih

  ustanova.