blic online - 19.01.2016

Download Blic Online - 19.01.2016

Post on 26-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Blic Online - 19.01.2016

  1/4

  RSS ENA ARHIVA MOJAUTO ONLINE PRODAJA IGRICE UTORAK, 19.01.2016. TRAI

  NASLOVNA ZA DECU VESTI SPORT ZABAVA KULTURA SLOBODNO VREME AUTO IT GALERIJA IGRICE

  NA DUGOM TAPUTadi bi na eloopozicije, demokrate nida uju

  Amilo!ije" #$ala Papizbo% &tepinca i ' o(o$a

  Po(le o$i! podataka,(trunjaci u panici"&$etu preti NO)*G+OA+N*-*NAN&*.&'* &+OM

  /A&'O+ P/0D M01OD+U'0 Golman (enaljutio i napu(tioreprezentaciju &rbije2

  SVET

  PAO T)*T0/ Dru3t$ena mre4a neradi u celom ($etu (21)

  BLIC

  )au2 Ona (e ne menja2 * u 567%odini je ap(olutno (enzacionalna

  VESTI

  'OP* P0.&T No$i rankicindeko, iko$ie$ d$ojnik (9)

  &port

  O' U M0+U/NU /aaelNadal i(pao u pr$om koluAu(tralijan opena2

  'A'A) '/A# ojana.o$ano$(ki o($ojila

  (amo %em i i(pala (aAu(tralijan opena

  'ari i 8ratnici8 obrukali+ebrona u 'li$lendu,bi$3i ple(a dao 96poena :)*D0O:

  Ana delila poljupcepo(le pr$e pobede u6;

 • 7/25/2019 Blic Online - 19.01.2016

  2/4

  &tarleta (e !$aliakultet(kom diplomom, a

  po%ledajte kako je pro3la nate(tu op3te kulture2

  PO>D/A) &A TA.+ANDA&rp(ka %imna(tiarka

  oblinama obara (a no%u2

  )erici i )eljku zdra$(t$eniproblemi pok$arili odmor na

  'aribima

  &lobodno $reme

  N0U&T/A*)A Nekada je(kakala %oli3a$a, a (ada je8proletela8 izmeBu d$anebodera

  +.UA) +oti i Grizli (e%rle NA &)A'O. &+*C*

  )e%etarijanci (e mo4dadana( zdra$ije !rane,ali u prai(torij(ko dobabi *>UM/+*

  TA /010 Nji!o$aobja3njenja za3to (upametni e $a( do$e(tido (uza VIDEOVIDEO

  Mercedes gradi fabriku u Rusiji?

  Poela proizvodnja Ford "fokusa

  Na lekar savetuje !ako da sauvate zdravlje toko #ladni# dana

  )ideo

  Veliki uspeh srpskelepotice na izboru za mis4

  Riznica

  R"*"NA BO&NA,#S)"R#1A %isac 6nji-eo d7un-li6 je umro i nikadanije saznao istinu onestanku svo- sina

  RO'"NB"R/OV.N"VN# O)R#VA (itlersmatrao da su oni kojijedu meso otporni i 7ilavi

  ,A" ("RO1# One suzbo- svoje hrabrosti uleu istoriju

  )A1NA NA$# VO1SAOvaj dokument je skrivanest decenija8 a kad su-a obelodanili *O#RAO1" SV")

  &")N1#OVA$8!)O#*)"8 BO&N#$A999Ne2ete verovati emudanas slu7i e /evarinaku2a na ubi

  EUR .//01/ di0

  AUD 23045 di0

  CAD 23046 di0

  +RK .7048 di0

  C+9 ../0.. di0

  GBP .7.0/6 di0

  USD ../015 di0

  BAM 7/036 di0

  'ur(na li(ta

  ./:/1/044

  T/* MAN0'N'0 *.0DAN O'&0/ 0$oko%a je ($e /onaldo8za$eo8 u po(lednje $reme

  &uperz$ezda dolazi u&rbiju" 0li Guldin% naot$aranju 0?ita @7 jula2

  OT'/*)AMO Cecimanekena nabacio o3ko.ako$lje$i

  Novak :okovi2 od-ovara napitanje ta mu je z-reio Nadal

  *avija na testu opte kulture8po-ledajte koliko je tanihod-ovora dala

  S!%"R'V"'.A .O&A'# "llie/ouldin- na otvaranju ";#)

 • 7/25/2019 Blic Online - 19.01.2016

  3/4

  )0&T* PO+*T*'A E

  NA DUGOM TAPUTadi bi na eloopozicije, demokrate nida uju

  Lider SDS Bori! Tadi; ,i da ,*de o!i)a'i$,ore )i!&e i "adida& $a #remi(era*(edi(ee o#o$i'i(e: &o !ma(*(e a!eUNGLE Kam# $a migra&e *9ra'*!"o( ,i;e SRAVNJEN SA ZEMLJOM

  BIZARAN ZAKON U RUMUNIJI V)a!& $a&vara"or*m#irae ,i$i!mee i #o)i&i@are a)i iNAU=NI RADOVI o!)o,aa(* $a&vora

  POPULARNIJI OD MESIJA Om)adi!"i radio i$Novog Sada a#ravio (e BUM a Tvi&er*

  PAO SALA+ ABDESLAMF Maro"a!"a #o)i'i(a*a#!i)a a#ada@a i$ Pari$a 2

  )0&T* #/ON*'A E

  U*&T)O UPAD*N&'O. &'0+*>at$orenik cimerazada$io pertlom

  U $a&vor* * Padi!"o( S"e)i rao (*&ro!dogodi)o !e *,i!&vo: "ada (e $a&vorei" Z0M086H #er&)om $adavio 'imera i$< %

  KRVAVI JANUAR /4.7 Za e#*i /4 daavie od 84 a!i)i i'idea&a

  KRISTIJAN PREKARDA?IO A"o moe *Parove: moe i * $a&vor 1*

  Moa !ve&io vodi'* $a !)av*: * #ovra&"*!&radao * !*dar* "od Nia

  AKCIJA ARMAGEDON Dvo(i'a *a#ea $,ogra$me(iva(a de@(e #orograi(e

  )0&T* D/UT)O E

  )MA F0 PONO)OP/*MAT* C*)*+0Dana( u%o$or $ojneu(tano$e i /->O

  Ugovor o )e@e(* 'ivi)a a Vo(omedi'i!"o(a"ademi(i $a ov* godi* a(verova&i(e ;edaa! #oi!a&i r*"ovod!&vo ove< %

  JO? BEZ ISTRAGE Go)iavi a!&avi" !e#ravda "o)egama Samo !am !e ZEZAO 2-

  DRAMA U SNEGU Radi'i i&e !)*,e i"omi(e !#a!ava)i ,o)e!og @ove"a * !e)* "odIva(i'e 20

  SATELITOM PROTIV DIVLJE GRADNJE S&ieZorai !ima" od .:. mi)io evra *+

  Ma)i Ugovor V)ade i E&iada o,(av)(e (e#re godi* i #o daa: &amo !ve (a!o #ie

  )0&T* 0'ONOM*.A E

  Udo$iki" >akon oplatama u (kup3tini prera(pu3tanjaPored!edi'a v)ade i

  mii!&ar"a $a drav* *#rav* i )o"a)*!amo*#rav* Kori Udovi@"i i$(avi)a (e daa! daver*(e da< 1 %

  Evro !*&ra .//:1/ diara

  Mii!&ar!&vo E&iad am *@iio *!)*g* 1+

  Mia()ovi; O*!& d*ga Er Sr,i(i#redvie *govorom 2

  KRIK V)ada o#ra&a // mi)ioa do)ara d*gaEr Sr,i(e 26

  &+OODNO )/0M0 )0&T* E

  P/)* C)0T U'O&MO&U *zra(tao ic$etao na ($emir(koj(tanici

  A!&roa*& S"o& Ke)i #o!&igao (e ve)i"i *!#e0U!#eo (e da *$ga(i 've& a Me*arodo(!vemir!"o( !&ai'i0 Narada!&a< %

  TATA: >ELIM NE?TO PRE NEGO ?TO ODEM URAJ Dr*&vee mree #omog)e de@a"* a!amr&i *6

  O"a@io (e o&"* !vo(e *!#avae devo("e iZAPALIO i&ere& 1

  V)a!i" E!"o,arove vi)e r*i "*;* da ae!"riveo BLAGO Ko $a da )i ;emo a;iova': $)a&o i)i )eeve

  SAMO U RUSIJI S)i"ao !e $a vo$a@"*do$vo)* !a 'edi)("om a g)avi i !ad mora!&a)o da (e o!i 21

  MojAuto Nekretnine SuperOdmor

  $!S!%&'()N* PR*+*)*R(* R,-(N .()/( $vo ta ka0e o pevaici

  Online | Najtiranije novine u Srbiji http://www.blic.rs/

  4 19.1.!1" 11:1"

 • 7/25/2019 Blic Online - 19.01.2016

  4/4

  $olovni auto%obili $olovne &u%e $olovni 'elovi $olovni (a%ioni $olovni %otori $olovne felne $olovni (o%bi $olovni

  tra(tori

  $ostavite besplatan o&las i pro'ajte br)o svoje vo)ilo

  12undai i34 567crd c8

  *+!!eur

  *pel )ectra9-:(

  #4!!eur

  ,udi ,; 5tourer

  1,49!eur

  BLIC

  V&'%

  34$

  K55

  S#4#"# $&7&

  A5#

  IT

  R%8"%

  P#!&: EU

  M#4%&

  U FOKUSU

  T;#$%" #;"%7

  V%:%%:'

  K5' %"

  E$#%"&;%!&

  H%";&

  .#.#.

  K#":

  M:&%";

  U'#$% :#%