bؤ lgؤ sayarin (computer) tanimi - web.firat.edu.trweb.firat.edu.tr/mbaykara/ آ  8 bit = 1...

Download Bؤ LGؤ SAYARIN (COMPUTER) TANIMI - web.firat.edu.trweb.firat.edu.tr/mbaykara/ آ  8 Bit = 1 Byte(bayt)

Post on 13-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 16.03.2011

  1

  BİLGİSAYAR, DONANIM VE YAZILIM KAVRAMLARI

  Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel

  ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış

  birimleri ile bize ileten, donanım (Hardware) ve yazılım (software) dan

  oluşan elektronik bir makine dİr.

  Bilgisayar donanımı (hardware) : Bilgisayarların fiziksel kısımlarına

  donanım denilmektedir. Elle tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk

  (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,…

  Bilgisayar yazılımı (Software) : Donanımı kullanmak için gerekli

  programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler. Elle tutulmazlar.

  Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar (setup, install).

  Örneğin: Kelime işlem (Word processor) programları son kullanıcıların

  yazı yazması için kullanılır. Tablolama (spread sheet), sunu

  (presentation), programlama dilleri (Pascal, C ...), ses (sound) programı

  gibi.

  BĠLGĠSAYARIN (COMPUTER) TANIMI

  GiriĢ birimleri ile dıĢ dünyadan aldıkları

  veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal

  iĢlemler yaparak iĢleyen, iĢlenen bu verileri

  saklayan ve gerektiğinde çıkıĢ birimleri ile

  bize ileten, donanım (Hardware) ve

  yazılım (Software)’dan oluĢan elektronik

  bir makinedir.

  2

 • 16.03.2011

  2

  Bilgisayarın Tanımı  Giriş: KiĢi tarafından veya bilgisayar tarafından

  sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır. Veriler giriĢ birimleri tarafından toplanır.

   İşlem: Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde iĢlem basamaklarından geçer.

   Bellek: Verilerin saklandığı yerdir. GiriĢ yapılan veriler, iĢlenen veriler bellekte saklanır.

   Çıkış: Bilgisayar tarafından üretilen rapor, döküman, müzik, grafik, video, resimlerdir. ĠĢlenmiĢ sonuçların yazılı olarak ekrandan veya diğer çıkıĢ birimlerinden çıkarılmasıdır.

  3

  BĠLGĠSAYAR DONANIMI

  (HARDWARE)

   Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım

  denilmektedir.

   Elle tutulabilirler.

   Ekran (Monitör), klavye, sabit disk (harddisk), fare,

  yazıcı, bellek, iĢlemci, tarayıcı örnek olarak

  verilebilir.

  4

 • 16.03.2011

  3

  BĠLGĠSAYAR YAZILIMI (SOFTWARE)

   Donanımı kullanmak için gerekli programlardır.

   Bilgisayarın nasıl çalıĢacağını söylerler.

   Elle tutulmazlar.

   Belirli bir iĢlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar Örneğin; Kelime iĢlem programları son kullanıcıların yazı yazması için kullanılır. Tablolama ,sunu ,programlama dilleri (Pascal,

  C, C++, Java.. ), ses programları vb. örnek olarak verilebilir.

  5

  BĠLGĠSAYARIN TARĠHÇESĠ  Birinci Kuşak Bilgisayarlar: 1946-56 yılları arasında

  vakumlu tüpler kullanılan bilgisayarlardır.

   İkinci Kuşak Bilgisayarlar: 1957-63 yılları arasında tüplerin yerine transistörlerin kullanıldığı bilgisayarlardır.

   Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar: 1964-79 yılları arasında kullanılan entegre devrelerin kullanıldığı bilgisayarlar.

   Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar: 1980’den sonra transistörlerin yerine mikroçiplerin kullanıldığı bilgisayarlardır. Bu gün kullandığımız bilgisayarlar bu kuĢağa aittir. Ancak her gün yenilikler eklenmekte, bilgisayarların çalıĢma hızı ve kapasitesi arttırılmaktadır.

  6

 • 16.03.2011

  4

  BİLGİSAYARIN TARİHİ

  7

  eniac

  8

 • 16.03.2011

  5

  ordvac1

  9

  brlescII1

  10

 • 16.03.2011

  6

  vax780

  11

 • 16.03.2011

  7

  14

 • 16.03.2011

  8

  Bilgisayar Türleri

  1) Server (Sunumcu) Bilgisayarlar

  15

  Bilgisayar Türleri

  2) KiĢisel Bilgisayarlar

  16

 • 16.03.2011

  9

  Bilgisayar Türleri

  3) Terminal (iĢ istasyonu) Bilgisayarlar

  17

  Bilgisayar Türleri

  4) Dizüstü Bilgisayarlar

  18

 • 16.03.2011

  10

  Bilgisayar Türleri

  5) Avuç içi Bilgisayarlar (Palmtop)

  19

  20

 • 16.03.2011

  11

  BĠLGĠSAYAR UYGULAMA ALANLARI Mimarlar çizimlerinde

  eğitmenler derslerinde

  mühendisler modellerini üretmekte

   iĢ dünyası; grafik, satıĢ analizi, ileriye dönük tahminler, proje yönetimi, üretim planlama, yatırım gibi konularda

  Havayolları, iniĢ kalkıĢ saatleri, uğrak yerleri ve uçuĢ programlarını düzenlemek, rezervasyon ve idari bilgiler için

   Trafik kontrol sisteminde gecikmeleri minimum seviyeye indirmek, trafik akıĢında optimalliği sağlamak amacıyla

  perakende satıĢ uygulamalarında, stok kontrol iĢlemlerinde

   Kütüphanelerde kitap ödünç verme iĢlemlerinin yürütülmesi ve takibi amacı ile

  BĠLGĠSAYAR UYGULAMA ALANLARI

   Turizm sektöründe rezervasyon ve tanıtım amacı ile

   Hastanelerde hasta takibi, hastaların durumları, kuruluĢun mali tablosunu güncel bir Ģekilde takip etmek için

   ĠĢ yerlerinde müĢterilere ait bilgileri depolamak, yazıĢmalarda etiket basmak, muhasebe iĢlemlerini yürütmek amacı ile

   Güvenlik unsurunun ön plana çıktığı kuruluĢlarda ses, görüntü ve parmak izlerinden tanıma amacı ile

   Oyun oynamak için

   Grafik Uygulamaları için:

  Tıpta bilgisayarlı tomografi

  Ġmalat alanında CAD/CAM uygulamaları

  …………………………………..

 • 16.03.2011

  12

  BĠLGĠSAYAR

  DONANIMI

  23

  DONANIM Bilgisayarı oluĢturan elektronik devreler

  ve mekanik kısımların oluĢturduğu fiziksel parçalardır. Donanım bileĢenleri 5 ana baĢlıkta toplanabilir.

  1. GiriĢ Birimleri (Fare, Klavye, vb.)

  2. ĠĢlem Birimleri (MikroiĢlemci, vb)

  3. Bellek ve Depolama Birimleri

  4. ÇıkıĢ Birimleri (Yazıcı, Çizici)

  5. ĠletiĢim Birimleri (Modem vb.)

  24

 • 16.03.2011

  13

  TEMEL BİLEŞENLER

  KASA İÇERİSİNDEKİ BİLEŞENLER

 • 16.03.2011

  14

  KASA

  Kasa dışarıdan bakıldığında tek bir ünite gibi görünse de

  içerisinde bir çok parça barındırır. Kasa, içerisinde bulunan parçaları dış etkenlere karşı korur ve üzerindeki güç kaynağı ünitesi ile onlara enerji sağlar.

  27

  ANA KART (SĠSTEM KARTI = MOTHERBOARD = MAINBOARD)

   ĠĢlem grubuna dahil olan bileĢenler, PC’nin anakart dediğimiz fiberglastan yapılmıĢ üzerinde bakır yolların bulunduğu levhada bulunur. Anakart üzerinde mikroiĢlemci, yardımcı iĢlemciler, RAM soketleri, ROM çipleri, geniĢleme yuvaları, veri ve adres yolları, dahili ve harici kapılar (port) yer alır.

   Anakart tüm sistemin temelini oluĢturur. Diğer kartlar anakart üzerindeki geniĢleme yuvalarına (slot) takılır. Anakartlar destekledikleri mikroiĢlemci türlerine göre adlandırılır. Örneğin PentiumII mikroiĢlemcisini destekleyen bir Anakart PentiumII anakart diye adlandırılır.

   Anakart boyutları teknolojik geliĢmelere paralel olarak her gün biraz daha küçülmektedir.

 • 16.03.2011

  15

  29

  ANAKART

  ANA KART (SĠSTEM KARTI = MOTHERBOARD = MAINBOARD)

   Bilgisayarın omurgasıdır.

   Bilgisayar ile ilgili temel birimlerin (CPU,Ram, Ekran Kartı, Modem,Tv kartı, Ethernet kartı, Ses kartı … ) üzerine takıldığı, bu birimler ve diğer çevre birimlerin veri aktarımının sağlandığı karttır.

   Üzerinde kendine ait chipsetleri bulunmaktadır. Bunların temel görevi iĢlemci, ram, harddisk, ekran kartı, modem vb. donanım bileĢenleri arasındaki veri akıĢını düzenlemek, iĢlemciden aldığı komutlar vasıtasıyla verileri ilgili birimlere yollamak ve enerji gereksinimlerini sağlamaktır.

  30

 • 16.03.2011

  16

  MERKEZĠ ĠġLEM BĠRĠMĠ (CPU = CENTRAL PROCESSING UNIT)

   Bilgisayarın program komutlarını bellekten

  aldıktan sonra kodlarını çözen ve karĢılığı

  olan iĢlemleri yerine getiren merkez birimi

  olarak tanımlanır.

   CPU genellikle bilgisayarın beyni olarak ta

  söylenir.

   Çünkü tüm iĢlemler CPU tarafından yapılır.

   Bu nedenle bir bilgisayarın iĢlem yeteneği

  ve hızı iĢlemcisinin yeteneği ve hızıyla

  doğrudan ilgilidir.

  31

  MERKEZĠ ĠġLEM BĠRĠMĠ (CPU = CENTRAL PROCESSING UNIT)

   CPU hızından bahsedilirken Mhz (Mega Hertz) veya Ghz (Giga Hertz) kavramları kullanılır.

   Pentium III 800 Mhz, Pentium IV 1,5 Ghz, Core 2 Duo 2,6