blabr292127_n_021

4
' Inl•• I I . ·"H .  " 1 . III~ CjCllil ll dbd· t 11I"i) innin n": vnd" d pon" "p "rllln (o"CI lI,et 'l"od clllI l(l\r ~idcl ,jt nn llllll tirt,  I.Al, 11,\1';  XXI,  v  .6 •  .  , I~JA (~IRNr~~INQ~n-Á¡\. EL JI».lI.10~& 'E§·J.'..lN'U'j{§i'1JlQ~ sare  NIJt.~VA.lH>jl. EN 11,,"~ lrUr';i' ""  f'JlI.S}lllULD~,!l.. I I I I.OS LlnR O¡;  QUE  1 •• \ IGI,ES a 1I0 ~UNA , 11. \ IlF .Cr .AR AI lO CAN ÓNi COS , r.Oi.'il'l U LOS C I'AL ES IlI,A SFII MA N L051~Il'I OS, Los pro lcstan les i l os i'mp ios inCl'( ;d~ llo s g~' a,I1 a- di l1 05, I'cclwznll los dog mas de la I gl es ia ealolwa ; aq ue ll os sc 1 iI 11 l an cr is ti an os ie s to s ca l( \l i co s ,  pero  110  ro manos; :Hlucllos detcsl au tOllo lo Il Il l' - te ne c ic u tc a la esposa de Je Sl lS ; es / os a UI l I IL lc sc ll aman cn tl íl ie os mientcn, porljue Sll cOIl (l u, c1a Il lnllilicsla «\ lO u o lo son, pueslo quc sn tloctl' lna ti el lc locl as la s not as de p uros !ll'ol cs tnnt cs; n«uo- Ilo s publ ica n pOI ' la imp l'c nla sns ~!I '/' OI' C!".i est o~ a bu sa n de este V!l! C ll !O pa ra cl ll ll s mo el ce to ; l ·sicndo mas atl' cyidos se valcn dc la eXIl I' es ioll con el fin c/ c dc c la l' a r ah i el ' la me nl c q ne ua da l ic ne n dc  nposllÍl ieos I' omanos. E1 I' cdact( )J ' ~I ~I . "Nc~- gl ':lI Iadi no" hn consi gn ado el ~ esc I~ C" I( J( heo lI Ia - > :. i mn s co nf ol 'mcs co n el al cl sl l lo , I ad ( ~m as , ha ,de cla l'a do, CII Pl'cscllcin de  1111  I'cqwlalll,e pl'da <.lo, '1"C  110 cs eat óli eo apostt ili co ."t)l~¡an~l  1 C}n,l: ,COII- till\Huá pnh lic all (lo SII S h lasll' nll as  I hCI"{~.J I: \S a eo sl a dc Sl l c ah rz a, -E I ya n kc e pl ' Ol es la l l( e ' li le impngl l: llll0S i e~ Ne o pos een linos mismos impi os se nl imic ll lo s, d e, l cl ll ll s pl le s, a cs te , pe r a ho ra , ¡;u If\ elj ido en Sll ~.e lTOl'e s i conl i"lIe mos ana liz an- do Ins sllbl'f~l'si\'as l~l IS( ,ll anz :lS dc :IIIII CI, Dic e,  e l l el  p; Í n: d' oJ V dc  .J\' 1  tll 'l' cr/¡o dcl/III; -{¡ fo a la palalm( de Dios,  lo 'IIIC IIl el' allllenle e(~pI: \ll los •. H Obsel'vacion  1 .' -No l/Il mil l1l ws cnt re los MII' os " de  la niMia los ./{ lwlI/(los a]JlirJ'iji,s, ni /IIS ,~I 'l. '(: iol1cS "lI ll dl'l'i /il s tlc II/ ros ,  Estos son Tol!ias, ,llIdil h, I: ~s ":lllicioncs alli l) l' o de ESl hcl' , cl IIhro de l a sa l- "d ul a, el Ec l cs i ¡í sl ;c o, Il al 'n c h, la s ad ie io n es al " libr o lle Daniel i los dos lihl 'os de los ;Unc ahl~Os , "Tod os cs t os lo s I ' cc lw za mos pOI' ma s bu cl lo s "q!lc sean mu chos dc ell o! ', POI: qUCson composi~ "eioncs mcrame nt c hu manas,  1los I'c put amo s nSI ." POI\¡t1C 110sc CIl col llI'a~ 'on en cl ca non an. tig llo "de lo s j lldi os {r econoell lo como cOl11p lelO I lI sa - "( lo p or   Nnesll 'O S~JIOI' !  pl~l' SIlS a l!lÍstol?s) de 111 "eual ta nt o ,Io sp h I los ,] \111105 anll gno; ¡ \ Il ll llkl '- " no s, co mo los pa dr cs I le la lb l es ia pOI' Hlas dc u  l lO O  al íos, da nl l) slilllonio co n ul la sola vo z, JCSllS " rc e on oc eOlllo "iv i no, s ol a mc n lc a la nt ig ll o ,. Tc st amcn to J n da ie o, de l cn al lo s }' c l' c l' Íl lo s li - "I u' os )l ll lq\l e cx is li an ya) 110 l()I'muhan part e. " Es te he c ho 1I 0S sa Us l' ac c. Pe ro ad emas de est o, "e,,;oll l ibros ·no s e rC[l lltaba ll inspir ados pOI' I n "l gl eRia p ri mit iv a. No s han ll eg ad o l al lt os eo mo " die z ¡ sds calogos de los ¡¡ Im)s rec:ibidos co mo "c un ó ll ic os , hc ch os po r co nc il io s i pOI' los m as " di s ti ng ui do s p ad l 'e s dc ¡) (I u el l os si gl os , En  CIt•• "torce  dc estos los libl'os 3póe l' if us es tf lI l esclui - "d o s c nf áti ca mcnt e: ·c n 105 ot r os dos cllo s 50 n " ad mi ti dos lI O ta nt o como li brol l insp ir ados , !lino " co mo l ib ro s pi ad o so s (( lI C p ue de n l cc r ll c pl 'O- " vech os amc nt e c n: l as Igle si as , Ta mp o co ! lc re - " ei hi eron anlo rilnti va mcnt e en la Iglesi a ro mana " :' tn l es de qn e  el  Concilio de Tl' cn(o cn el si gl lj " XVI d ecl arn se CJu e era n de la misma ins pir aeioll "i aULori dad quc los ol1'os, Uai tambie n cvit lcneia " in l cma ti c e: u e lc \' dc ci s iv o co ol l' a el may or  "nLÍme ro de ell os, C0l1 10 por ejcmplo: la com isi on "i cn co mi o de l ns cs il la lo , (J u di t h  XlII  i  XVI) "l as pl Icl' il id :l <l es de Tobi as , el encomio de l suie i- "d io (2 Ma c,  XIV.  lI2,- !¡( j, ) i el he clwrna lli lie s- "Lo de (I UC los auLorc s mismos de lo s l\ lacubc os "i del Ecles i, \s lico lI O es li mal'On SIIS es cr it os eo- "mo ot ra eosa lIue como ol ll'a s mcra mclI le hmna- "nas  (2. Mac;  n.  2/¡,-3:1  i  X V,  30 i l¡O.  I!:clcs. "¡l l'o log o, )" Este len gu oj () ;i nl1l'b ano i deseOl 'l ez es di gno  de la co ns id emci on de los s ah i os , i de lo: ; ho mb re s i ll sl nl it lo s ell la hb to l 'i a de t od os lo s si gl os ; en los pr il lHll 'OS de 1:1I ¡; lc si a, ci taban ya los  SS. V!1) , corn o di vi nos los Ji bl 'os <ltlC los pl 'otcst anle!! no re ci hc n Í co ns Í( l cl 'a n co r no ap óc /' i /o s , La t ra dí - c io l l ju d ia no cm u na an lOl' i dn d s ul ic ie n te pa ra ql le pOI' el la sc pu di csc ohli gal' ua eept nr los li b~os eOll lO di vi no s e impi l 'n l lo s po r pa la br a  de  DIOS i I 'c¡.;la de ft ': ; los pl' OLcs tanl cs no han podi do [}I' O- ha l'lo, i conoei endo sn dehililla(l oe ul 'J 'i cl'o n a la in sp il ¡e io n de l Esp íl t ll Sa nt o co nc ed id a a c a da Hi lO en pal 'l ic uJ a l' : la il us io ll de este si s te mu lo dc m os t l' a ll lo s cn lUlO de lo s U l' l íc u lo s qu c un lc - l' i on n en lc )l u lJ l ic amos s oh l 'c e st a ma tC l' ia , En euanlo a nosolr os , lell CI ll O! ? una gara ll a mc jor  de nu es ln l el 'e cn ei a, i es la mi s ma a ll lo ri da d  de Je su cr is to i Ins Ap, í sl o le s, (I \ le pl 'c s el l ta ro n a lo s fieles los li hl ' os del anli gu o le sl a me nt o, <: omo l a  palahra de I>io~, i c.-.;I a 1lI0S Se¡~l l"OS de est e hec ho IH)I ' el te sl im(~ ni o, de la ~g le ,s il l, Lo s SS ,. 1' [> . '¡\le eilnll llll  (((¡11m dc I,os,IIHIJOSno lH'ct ~ndIl lron lJ uc la Iglesia (J "lalla pl 'f \' ada de la aU(( ~"lIlad nc- ces ari a l)[ l1' a aurrl enl al'lc eon ll(l(l VO~11I) l'OS~ su-  ponen lo cOllll'ario, pues que ellos mismos cllan, como libl 'os di vi nos al rj llllas oLu'as que no cs la- han en el  Canon  d c los jl ll li os . Lo s pr( )l e. ~t aI lles los acus aI l i ac1'illl inan pOI' ·úst o; pe ro a c llos per- t cn ce c in d ie al 'n o s, pOI' qu é ad mi te n cl  C (lllon de los  jn di os qu e ha sido tl 'a s mi ti d o pOl ', lo : ~  l'~.  de la Igle si a poeo ti empo II CS¡l lleS lI e l a Illlancra  de es la ~1' \ESTllA . .J )I ~ 1.'\ VEIW,\D, aqui cn Única- me nt c dc bc mo s ol I' , L os c is má ti co s he J 'e j es pro- t cs ta n te s aC l ls an si n I'a zo n  j  jw;l icia a lI 'l ucUo S test igos vene!' a blcs lle csta ve r( lad; nOSIJt~'os,no  podemos pl'eseutm' O~I'(I cau:-:a qlle  d  O~IO 101'- mnl de que es tán posCld os cuul l'u Ja IgleSi a. - o, ¿ &. Ilolén pe rten ec e .aee ~ .; si  UIl  IIhro esol i De a n ó n le o , . Re sp on d em os si n li lu l. I Ca I ·, con el Abat e Be r- gi c\', que a  la Ig le si a, i qu e no po ue m os sa bc rl o Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Upload: kenshin-himura

Post on 07-Jan-2016

213 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

PERIOCICO

TRANSCRIPT

7/17/2019 blabr292127_n_021

http://slidepdf.com/reader/full/blabr292127n021 1/4

'Inl••II.·"H .   " 1 .

III~CjCllilll dbd·t 11I"i)inninn": vnd" d pon" "p"rllln(o"CIlI,et 'l"odclllIl(l\r ~idcl,jt nnlllllltirt,   I.Al, 11,\1'; XXI,  v  .6 •   .   ,

I ~ JA ( ~ IRNr~~ INQ~n -Á ¡ \ .EL JI».lI.10~&'E§·J.'..lN'U'j{§i'1JlQ~sare   NIJt.~VA.lH>jl.

EN 11,,"~lrUr';i' ""   f'JlI.S}lllULD~,!l..

III

I.OS LlnRO¡;   QUE   1••\ IGI,ESa 1I0~UNA, 11.\ IlF.Cr.ARAIlO

CANÓNiCOS, r.Oi.'il'lU LOS CI'ALES IlI,ASFIIMAN L051~Il'IOS,

Los prolcstan les i los i'mpios inCl'(;d~llo s g~'a,I1a-dil105, I'cclwznll los dogmas de la Iglesia ealolwa ;aquellos sc 1iI11lan cristianos iestos cal(\licos, pero   110   romanos; :Hlucllos detcslau tOllo lo IlIll'-tenecicutc a la esposa de JeSllS; es/os aUIl IILlcsc llaman cntlílieos mientcn, porljue Sll cOIl(lu,c1aIllnllilicsla «\lO uo lo son, pueslo quc sn tloctl'lnatiellc loclas las notas de puros !ll'olcstnntcs; n«uo-Ilos publican pOI' la impl'cnla sns ~!I'/'OI'C!".i esto~

abusan de este V!l!IÍCll!O para clllllsmo elceto; l·sicndo mas atl'cyidos se valcn dc la eXIlI'esioll conel fin c/c dcclal'ar ahiel'lamenlc qne uada licnendc   nposllÍlieos I'omanos. E1I'cdact()J' ~I~I. "Nc~-gl':lIIadino" hn consignado el~ esc I~C"I(J(heo lIIa->:.imns confol'mcs con el alclslllo, I ad(~mas, ha,declal'ado, CII Pl'cscllcin de   1111   I'cqwlalll,e pl'da<.lo,'1"C   110   cs eatólieo aposttilico ."t)l~¡an~l   1 C}n,l:,COII-till\Huá pnhlicall(lo SIIS hlasll'nllas   I hCI"{~.JI:\S aeosla dc Sll cahrza,-EI yankce pl'Oleslall(e ' lileimpngll:llll0S i e~ Neo poseen linos mismos impiossenl imiclllos, de,lcllllls plles, a cste, per a hora,¡;uIf\eljido en Sll~.elTOl'es i conl i"lIemos analizan-do Ins sllbl'f~l'si\'as l~lIS(,llanz:lS dc :IIIIICI, Dice,   ellel   p;Í n:d'oJ V dc   .J\ ' 1   tll'l'cr/¡o dcl/III;-{¡fo a la palalm(

de Dios,   lo 'IIIC IIlel'allllenle e(~pI:\lllos •.HObsel'vacion   1.'-No l/Ilmill1lws cntre los MII'os

" de   la niMia los ./{lwlI/(los a]JlirJ'iji,s, ni /IIS ,~I'l.'(:iol1cS

"lIlldl'l'i/ils tlc II/ros,   Estos son Tol!ias, ,llIdilh, I:~s":lllicioncs allil)l'o de ESlhcl', cl IIhro de la sa)¡l-"dul'Ía, el Eclcsi¡ísl ;co, Ilal'nch, las adieiones al" libro lle Daniel i los dos lihl'os de los ;Uncahl~Os,"Todos cstos los I 'cclwzamos pOI' mas bucllos"q!lc sean muchos dc ello!', POI:qUC son composi~"eioncs mcramentc humanas,   1 los I'cputamos nSI

." POI\¡t1C 110sc CIlcolllI'a~'on en cl canon an.tigllo"de los jlldios {reconoelllo como cOl11plelO I lIsa-"(lo por   N nesll'O S~JIOI' ! pl~l' SIlS a l!lÍstol?s) de 111"eual tanto ,Iosph I los ,]\111105 anllgno;¡ \ Illlllkl'-"nos, como los padrcs Ile la lblesia pOI' Hlas dcu   l lO O   alíos, danll)slilllonio con ulla sola voz, JCSllS"rceonoció eOlllo "ivi no, sola mcnlc ala nt igllo,. Tcstamcnto J ndaieo, del cnal los }'cl'cl 'Íllos li-"Iu'os (¡)llllq\le cxislian ya) 110 l()I'muhan parte.

"Este hecho 1I0S saUsl'acc. Pero ademas de esto,"e,,;oll libros ·no se rC[llltaball inspirados pOI' In"lgleRia primitiva. Nos han llegado lalltos eomo" diez ¡sds   catálogos de los ¡¡Im)s rec:ibidos como"cunóllicos, hcchos por concilios i pOI' los mas" distinguidos padl'es dc ¡)(Iuellos siglos, En   CIt••

"torce   dc estos los libl'os 3póel'ifus estflIl esclui-"dos cnfáticamcnte: ·cn 105 otros dos cllos 50n

" admitidos lIO tanto como libroll inspirados, !lino"como libros piadosos ((lIC pueden lccrllc pl'O-" vechosamcnte cn:las Iglesias, Tampoco!lc re-" eihieron anlorilntivamcnte en la Iglesia romana":'tnles de qne   el   Concilio de Tl'cn(o cn el sigllj"XVI declarnse CJue eran de la misma inspiraeioll"i aULoridad quc los ol1'os, Uai tambien cvitlcneia"inlcma tic e:u'áelc\' dccisivo cooll'a el mayor "nLÍmero de ellos, C0l110 por ejcmplo: la comision"i cncomio del nscsillalo, (Judith   XlII   i   XVI)"las plIcl'ilid:l<les de Tobias, el encomio del suiei-"dio(2 Mac,   XIV.   lI2,-!¡(j, ) i el heclwrnallilies-"Lo de (IUC los auLorcs mismos de los l\lacubcos"i del Eclesi,\slico lIO eslimal'On SIIS escritos eo-"mo otra eosa lIue como olll'a s mcramclIle hmna-"nas   (2. Mac;   n.   2/¡,-3:1   i X V,   30 il¡O.   I!:clcs."¡ll'ologo, )"

Este lenguoj();inl1l'bano i deseOl'lez es digno   dela considemcion de los sahios, i de lo:; hombresillslnlitlos ell la hbtol'ia de todos los siglos; enlos prillHll'OS de 1:1I¡;lcsia, citaban ya los   S S . V ! 1) ,

corno divinos los Jibl'os <ltlC los pl'otcstanle!! norecihcn Í consÍ(lcl'an corno apóc/'i/os, La tradí-cioll judia no cm una anlOl'idnd suliciente paraqlle pOI' ella sc pudicsc ohligal' uaeeptnr los lib~oseOlllO divinos e impil'nllos por palabra   de   DIOSi I'c¡.;la de ft':; los pl'OLcstanlcs no han podido [}I'O-hal'lo, i conoeiendo sn dehililla(l oeul'J'icl'on a lainspil'¡¡eion del Espíl'Ítll Santo concedida a cadaHilO en pal'licuJal': la ilusioll de este sistemu lodcmostl'alllos cn lUlO de los Ul'lículos quc unlc-l'ionnenlc )lulJlicamos sohl'c esta matCl'ia, Eneuanlo a nosolros, lellCIllO!? una garalllÍa mcjor de nueslnl el'ecneia, i es la misma allloridad   de

Jesucristo i Ins Ap,ísloles, (I\le pl'cselltaron a losfieles los lihl'os del anliguo leslamento, <:omo la palahra de I>io~, i c.-.;Ia 1lI0S Se¡~ll"OSde este hechoIH)I' elteslim(~nio, de la ~gle,sill, Los SS,. 1'[>.'¡\le eilnll llll   (((¡11m   dc I,os,IIHIJOSno lH'ct~ndIllronlJuc la Iglesia (J"lalla pl'f\'ada de la aU((~"lIlad nc-cesaria l)[l1'a aurrlenlal'lc eon ll(l(lVO~11I)l'OS~ su-

 ponen lo cOllll'ario, pues que ellos mismos cllan,como libl'os divinos alrjllllas oLu'as que no csla-han en e l   Canon   dc los jllllios. Los pr()le.~taIlleslos acusaIl i ac1'illlinan pOI' ·ústo; pero a cllos per-tcncec indieal'nos, pOI' qué admiten cl   C(lllon  delos   jndios que ha sido tl'asmitido pOl',lo:~   l'~.  dela Iglesia poeo tiempo IICS¡llleS lIe la Illlancra   dees la ~1'\ESTllA . .J)I~ 1.'\ VEIW,\D, aquicn Única-mentc dcbcmos olI', Los cismáticos heJ'ejes pro-tcstantes aCllsan sin I 'azon   j jw;licia a lI'lucUoStest igos vene!'a blcs lle csta ver(lad; nOSIJt~'os,no

 podemos pl'eseutm' O~I'(I cau:-:a qlle   d  O~IO 101'-mnl de que están posCldos cuull'u Ja IgleSia.

- o,¿&. Ilolén pertenece .aee~.;h·si  UIl   IIhro

es oliDeanónleo , .

Respondemos sin lilul.ICaI·, con el Abate Ber-gic\', que a   la  Iglesia, i que no pouemos sabcrlo

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

7/17/2019 blabr292127_n_021

http://slidepdf.com/reader/full/blabr292127n021 2/4

82   EL CEN'fINELA,"

con scgul'i(lad pOI' oh'a via. Jesucristo ha dado ala Iglesia, es dcoir, al CUCI'P') do los !,ustorc~, lalllision i alltol'i<1ad par'a perpetl1al~ su dOCI.I'I1I3,Jlllra cnsciHU' a los fieles dil'ijit, i t1jar sn creencia.l'ucs biclI, si hai algllll al'I')Clllo cseuei?1 de en-:;ciíullza e~ el de sabel' elllllcs son los Itbl'os fJUCdebemos reoibir como palabra de Dios i oomol'egla de nuesh'a   fé:   Incgo perteneee a la Iglesia ino a niugull otl'O ll'ibunal el ellsellar!o.

l,os [)l'otcstnnles !fue deliran COIIsu   soñada   ¡ns- piracion del I<:spiriln Saulo, pOI' la clIal dcbcn

tlOnoecr cual libro cs can<ln ico i cnÚI no lo es; po\' la misma inspil'llOioll deben saoel', sin duda,tIue version,cs ficl i enal olra 110lo cs; que tal pa-saje tiene tal sClIlillo,   i no el (Ine le ha sido da-(10 por las dema;; secl~\;;. Si c..; lo f l1em asi, los

 pl'oleslantes 110 tClldl'ian necesidad de el'udicion,de invesligaeiones, de (!isenciollcs para salJcr silos lihl'OS son aUlénLicos   IIapóc1'Ít'os, si estall ínle-gros o allf'I'ados, ei eslilll bicn o JUal tI'aduci-dos &a. El Esp(I'ilu Santo sllple a todo i decideSObel'a1Hlluente de lodo,   ( ¡ No es esto una locura,UII puro fauntisl1lo, un alJ:'lll'llo?

La Iglesia \ 'el'daderamenle instruida por el Es- plrilu Sanlu, desde sU o\'ijen, se ha atribuido elderecho i autorÍllad de decidil ' mudes son los li-lIros   C((nónicos,   En lo;; Cánolles de los Apósto-les el'ijidos pOI' los Concilios del segnurlo i leref.r 

s iglo dice a los l ielcs, can. 76, alias   8 :> ,   "HelIqui los libros qlle 1(l[los \'osoll'os, Clérigos i se-glarcs debeis considerar corno santos i \'enel'ahles,a sabel': el antiguo teslamento &e... , Lo mismose Gjeenlú en el Concilio [le Nicea, el alío   325;en el de Laotlieea, ell:HiG, o 367, en el tel'cel'Ode Cal'tago en 397   ¿  Se atl'evcdan a SOsl('lIer quede5(le el segundo siglo los pastores de la Igll:siaeSlableeillos e instl'llidoii pOl' los ApÓstoles, olyi-dal'On las lecciones de sns maestros, so atrihu-yeron una aulol'idad qne no les pel'tcnecia i lInainspil'aeion del Espíl'itu Sanlo que eslnba pro-mcl ida a los fieles?

De aquí es qne la illlioa razon que nos dctcrmi-na a considerar tal libro como callónieo, divinoo inspirado, es la l ratl icioll o la al ltoridad de laI;;lesia, Aun cuando csluviérUlllos inlimaHlenle

eOllvencidos de q lIe 1II1 libl'o ha sido vcrdade1'U-menle csel'ilo pOI' un Ap()slolo po\' UII Discípulode Jesllel' islo, i que es eiel' lamente allt¡"nlieo;:llIn cuando nnda eonlnvic¡'a que no fUOl'a oviden-te i eonlorme a todos los alt ieulos de nuestra('¡ 'ceneia, csto liD haslada. _La divinidad <le loslihro:; salllos   110   vel'sa principalmentc, lIi sohl'e lacel'leza, h istÚrica,   11 isobrc'las rcglas de la critica,lli sul)J'cel ICt;limolli:J de lIingun [Hll'lic\¡]nr, sinosobre la aulorid(ll l i g '¡u 'antla dc la Iglesia, lI itampoco sabemos sobre llHe 011'0 fUlldamellto pucda estableccl'se,

tos protestantes. cualHlo hacell profesiol,l deno ICcihil' como divillos síllO los libros cuya ca-nonicid,lll hava sido 1I11írcI'salmclIle conocilla enlos llJ'illlcros s¡g'los de la Iglesia, comelcuuna fal-~etlad; la Epístola a los Hebreos f[Ue admiten, fuc

dudosa por algun tiempo, 1'01' oh'a ¡Hu'te, si elsenlil' l\IJ:Íuime de la al:tigua Iglesia basta pal'aClISCiHlrnos flue lal Iihl'o es dÍl'illo,   1\0 vcmos por que   110   hasla para cnseiíal'llOS C0ll10 dcbcmos {\n-tf'ndedus, o [JUI'UCOI\VenCel'lIOS que son reveladostales o cwdes dogmas. l IIenos concebimos aunsohrc que fundamento creen los ! '¡ 'oleslaMes laaUlenticidad de lo!>Iihros aun de los pmlo-eanó-lIicor., como se atrevcn a fial'se en el testimonio

de los antiguo~ aulOl'es eelcsiáslicO!~,   al p R ~ O   quenos )05 presentan como homb,'es   de una Ill'ohidadmui dudosa, (IUO   1\0 han escrupu\i1.ado nunca el

-comeler fj'u udes piadosos, ni mentir por la gloriade Dios, i por la propagaeion de la   fé, (  1\108-heim, instit, llist. Chrisl, 2 pal't, Cap.   2" 1).  23.)

-0-

JIIIUtll,

En   cuanto a los capitulo!   XIU   i  VI   dellibJ'ode Judith, que cita el protestante Yankce, debesabCl' «uc Dios es cl autor idueflO do la vida i dela muede: s i Judilh   110   hubiera sido auxiliadadel po(lel' divino, habria sido imposible <Iue \lOamnjCl' nalm'almenlc débil hubiese conseguidoun t l 'iunfo tan glol' Íoso :no necesitamos mas, para conocer que la   111 a 11o Omnipotente concUl'-rió a esta gl'andiosa emprcsn, flue leer con deten;-cion e imparcial idad este l ibl' tl DIVINO, En élveremos rcalznda la gloria de Dios, 1'01' oh'a pade los elojios fIue los SS, 1'1', hacen de estacélebre, ilnsh'o i f~imosa heroiría, son los testi-monios mas ault':lIticos (le la ve¡'dad de los hecho!que el Espil'iln Sauto 11<II'¡'3en esta historia. Así

 pues, el eismál ieo yankce blasfemÚ llamando   ase-

sinato   la   mnerle do un enemigo de Dios i . de su pueblo predilecto. , ,

Los prolestantes dicen, eOIl proca1. atrevifilien-to, !fue cllihl'o do Jl1Ililh es una historia finjida,o mas bicn, \lIla parábola compuesta, para con-solar a los jllllio5 en el tiempo en, !fue AntiochoEpiphanos vino a Jllllea; pero eslo es pretender salir de embarazos pOI' medio de quimeras, i por ellas oponersc con i llsufrible tGmeridad, a ladoctrina Illlifol'll1c de la antigua Sinagoga i delaIglesia católica. Es verdad que cste l ihro no ~challa en algnnos catidogos antignos de las csel'l-tllras; pero lamhien es preciso couvenir 'cn «uelos qno fOl'ma ron aquellos caUllogos, no tuvierollotra mira (Iue copiar el canon de los lIebreos, 1.'11cl que solo se contienen los libros, (Ille fueron es-cl'ilos cn hebrco; mas no pOI' cso dejaron los mis-mos I1eh¡'eos de Icnede pOI' libro sagl'ado, i dicta-do [lor' el Espíritu SaIlto; i por esto ya desde los

 principios dc la Iglc:;ia fué rceonocido como cseri-tura !;agl'a(la i eanlÍlIiea,   r   citado pOI' S, ClementeJ'apa e;-I sn carta scg'lII111a a los de COl'Ínto, por S.Clemente Alejalldl'Íno, eslrolHas liIa'o IV~pOI' Od-

 jene3, homilia XXIV5(1)J'cJcl'cmins i libro IX delos jueces, pOI' el aulol' de las constituciones apos-tólicas,   pOl'   TCrluliano de lHollogamia, i pOI' otro~muchos 1'1'. en los cllalc~ no sc eneucnlt'a citadocomo una padbola, sino como una hislol'Ía vel'-dadel'a i divina. (Scio)

-()-

IfJo~ W1['¡il~l1l11leo~,

Lo:; protestantes i otl'OS hCl'ejes abnsan de lo!eapilulos 11,   X IV ,   i XV, dellilll'o 11 tle los Maca-heos, Vf'I'SO~2(1, 29, i 33, 39 i ltO. I~chan manode cstos sagl'af!os IlIgares para de51ruir loda la au-tol'Ídad de esle libro, Observad, dicen, como   elanlor de este compendio declara francamente

que no tuvo mucho cuidado de analizar la .vC1'clafld<l la histol'Ía que se f 'ncucnl1'a en   él,   I por lotanto no merece el cr(~¡\ito iré (Iue pretenden susdd'ensorcs, Pero los   qUfl   sin preoeupadon leanlo (lllC se dice en los lngm'es citados, -compren.'derdo, desde luc~o, qne lUCI'cen malieiosmnen-te el \'el't!a(lero scntido del alltOl', al répl'obo (Ineellos han introducido. Lo fJne el aulol' , o sea,el cOlllpendiadol' ~Jlliso deeÍl' fue quc,   de propo-

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

7/17/2019 blabr292127_n_021

http://slidepdf.com/reader/full/blabr292127n021 3/4

EL   CENTIN   ELA,   ss================= ':::============--:'==-sito no se dclnvo cn cxaminnl' eDil el mavor cs-crupulo, todas las circunstancins i acolllc(;illlien-tos mas menudos, quc esc"¡hió Jnsoll Ch'eneo, para indagal' si erall evidentes; pOl'qn<l 110dlllla- bo de su VeI'dad, puesto que hnhian sido escl'Ítos por un hombre c1ilijenle, (Jl'lIdente i San lo, digno\le gran C\'édilo en cuanto deeia; :;1\ inlenciouera solamenle reducir a IIn eompcndio lo que éldifusamcnte rcfel'Íria. Que este sca el \'cl'dade-1'0 i pl'opio scntido de las palabras de la v\llgata,consla del texto Griego donde se pl1c(lc vel' {lamdisipnr toda duda. El VCI'SO1l!).del enpiLlllo   X V

diec "si eslá bien i como lo exije la hi:;lol'ia, esloes lo quc yo desco: pCl'Osi e:;t:\ eon menos llig-uidad se me debe disimulal'," Tnmbien nbusande esle lugm' los hel'ejes; pero el (Iue sin pl'evcll-cion lea el VCI'SO:Hl,  citado i el/¡O siguienle, cono-cCl'á lucgo que la ese\lsa que }lrescnta no es por temcl' qne hnya f,dlndo a la vCl'dau tic su hislol'ia,sino a la elegancia i sllhlimi(lad del eslilo, mc-dianle aque la exprc8ion puede mui bien c5Lal'i:iina¡¡iio, i cslo 110ouslanlc eontcllel' yeruades muisuhlimes dictadas pOI' Id Espíl'Ílu SallLo, Unamns cslcnsa explieaeion lle estos lugares se pue-de ver CII los sagl'ados intt'l'pl'elCs, .••

Mas, COIIrcspeelo a la callollicidad dc estossugl'ad05 libros, hui muchos inLerprele,> CJuc loshan considerado siempl'e como canónicos. En lal~p¡stola a los Hebreos, capítulo   Xl,   Y.   35.   i

siguicnles parcce all1cle el ApÓstol al suplicio delanciano E1eázaro, i de los side hermanos de lJuehace l11encion elliuro   Ir,   de los   r ,¡ aeahcos, Cn-

 plt ulos 6 i   7.   El canon   8h   i  85,  de los Apósto!es,'l'C1'!ulinno, S, Cipriallo, I,ucifcl'{) dc Cai~lial'i, S,Hilal'Ío de Po¡licr5, S. Ambrosio, ~;, Aguslin i S.Isidoro de Sevilla &a, los hnn eilado como sa-grado. cSCI'i!ura. Ol'íjcnes desfluos de hahcl'loscsclnido del canon los cila cn oh'a pa!'le úe   Sil!';

lib,'os C01110sagrados.Si los protcsl anles i demas cllcm ig-ofl <1elas

doctrinas orlodojas, crcyeran los  dOt~IIJ<1s   <¡\leDiosrevcló a la Iglesia ROHANA   iesla cOll{icsa i   \lOS

 proponc como vcnlades infaiiIJles, rcspela1'Ían iacalal'Ían sus ecnslll'as i gunl'dnrian silcneio, pues-to n qnc el Santo COllcilio fulminó   A N A TE M Acon(I'a los quc luviesen el al'l'ojo de llegor la CA-

 NONICIDAD dc los lihros conleilidos en clsi··g\lienLc,'-0-

DeG'lI'cto laceren   (le! 1m!!!TI~f:1~1"itnn'~¡Jr{Jnuó-Il&h!gJ¡~,

1 < :1   Sncr05anlo ecuménico   i jCllcral Concilio dcTI'cnlo, congregado lcjítimamente en cl EspirilnSanto, i presidido pOl'los lIIismos tl'CSLCf;ados dela Silla Apostcilien, pl'oponiéudose flielllpre COII-¡;CI'val'en la Iglesia la pUl'eza misllla del EvaIlje-liu, dcspues de desLl'llidos los el'I'(Jl'CS,lo q\le pl'O-meli(lo antes por los I'I'0fclas en las S;¡gl'a{las Es-C1'ituras, primcramente promulg() por su propia boca Jcsuel'Íslo nuesll'o SCIIOI', Hijo de Dios, imandó dcsplles a su, Apósloles lo predicascn   (l

toda,~ las jClllcs,   como fucnte de lo(la i sallHlahlevcrdad, i de disciplina moral: i vicndo   (¡Ue csla

,'el'da(l i disciplina se conliene CIIlos liul'os escri-tos, i en las \¡';lllieioncs no csc¡'i!as, i   IJlIe   ha)¡iéll-dola l'eei\)i\!o los   A  púsloles de boca del mismoJcsucrislo, o diet<Ídosclag el Espírilll San lo, 5CfI'311slil'iel'on eomo de mano en mano hasla ile-gal'  a 1I0sotl'OS; siguicllllo cl ejemplo dc los 1';1-tires Orlodojos, admite i \'CIJeI'a COIligual afectode piedad i re\'el'encia, Iodos 105libros del anti-guo i del nllCYOl'l>s\t\moulo, pOl' sel' Dios ,mtor 

de uno i 011'0, i t::nllbicn las rnismas tradicione!l pertenccielltes ya a la fe, ya n las coslumbres, plll'que las dictó con sn misma hoca Jcsncl'i,~IÚ,'u ell';spiJoilu Santo, i se han ClJU5CI'vatln pOI'   III1UCOI\-tilllln sucesioll en la Iglcsia Cnlcílie(l. 1 pal'a quenadie pneda dudnl' cuales !>Olllos Iihl'Os llngl'a,!osqne el mismo Concilio recibe, le ha pUI'ccitlo a propósito niiadir a csle Dcel'elo <JICalMogo si-guicnte dc ellos. I~n el Testamcllto antiguo   haicineo de Moyses, que son   el  Jene,¡is, el EXOllo, eltey¡tieo, los Números id Dellteronomio; el deJOSllC, el de los Jucccs, Uul h, cual.'o de lo!! Reyes,dos del Pal'alipolUcnon, el pl'ill1Cl'O de E!!dra!l,iel segundo llamado Nehemhs,cl deTohías,Juditlt,]~sther, Job, el Salterio llc David, compuesto de15OI'salmos, los Probervios, el F.eelcsiaslcs, elCántico de 10s.CiÍnlicos,el   tIc   la Snbicll1l'ía,<JIEele-siaslico, Isalas, Jercm ias con Darllch, I~zcc:hicl,Daniel,   ilos doce Profetas mcn()J'cs, cs a saber:Oseas, Jocl, Amós, Abdiufl, Jonas, I\lichens,

 Namn, Abacue, Sophonias, Agéo, ZadIiH'ía!!, Ma-lachlas,   idos   de  los IUacabeos, pl'imero   iscgu n-do. El Testamento nuevo compl'ehcnde los cua-tro Evalljclios segun San Maleo, San i\lal'cos, SanI,ncas i San JUan; los Actos de los Aposlóles es-cl'Ítos por San Lucas Evanjclista, Calorce Epis-tolas de San Pablo Apóstol, que son: una a losnomanos, dos a los Corinthios, una a los Gala-tas, una a los de Efeso, una a los Filipcnscs~ una

a los Colosenses, dos a los Tcsalonicenscs, dosa Timoléo, una a Tito, una a t'ilemon, una a loslIebl'eos, dos de San ]'edro ApóSIQl, tl'es de, SanJUHn ApósLol, U1Jade Santiago Apóslol, una deSan ,Judas Allóstol, i el Apocalipsis dc   Suu  JuanApóslol.

Si alguno, pues, no tuvicl'e pOI'Sagrados i   (;a~11(¡nieosestos mismos Libros lnlegl'os i Louas susPUI'tCS,scgn 11ha acostumbl':Hlo a lcedos la IglesiaCatoliea, i sc hallan en la edicion anligua Vulf;a-la Lalina;   icon eonocimien to i propósito dclibc-rado despreciase las ft'adicioncs expresadas, seannalcmalizallo,

]i';rrJ Emtl   JJ¡lJ~!L JV.il.U~lIl)@.

El anuncio hecho por un astrónomo europco,de un eomcla quc debcdl npal'cccr i cnconll'arse

con la ticrm ell cl próximo ,jnnio, ha alarma(lolIlucho a la jenle scncilla; esLo cl'a mui natm'al,Ilol'que hicn se Rabe que esta pO\' su escaces deconoeil1lieJ)t"s~ eslÚ siempre dispuesta n creer cuallluiel' 1l0ve{lad quc se lc IlI'esenlc con un ca-rÚelel' espnllloso, ¡por consiguicnlc nada hai enesto qnc admirar; pel'o lo que sí sorprcnde cs que pCl'SOIHlSquo parecen dotadas del juicio i el'itel'iosnficicnles para eonoccr lo (Ioe puc(la haber 50-DI'Oel parliculal', hayan dado cl'blilo al anuncioell lod(ls   SllS partos, i lo lomcn con una sel'iedullqne en si 110mcrcce, I~slo pl'lwba, sinÚ la falta\le inslrneciol\, si la falla dc   t e   en las promcsas i011la palabra dd Sal\'atlor, aun en aquellas   pCl'-

sanas quc parccen nHls dOladas de un Sl'an fondode picdad.

],a apal'icion dd comela lla(la tienc dc pal'licu.

lal', POI'lIl/Cdemasiado se sahe que eslos enel'posse mncvcn en el elipses Illas   (J   menos p,'olongadasall'etlol' del sol, las que en lo .icnoral tienen   tUl

cstremo mas inlllcdialo n esle asll'o, lo que hacequo cuando toenn a cse l!Ulllo se ha,~al1 scncibles   ti

Ilucstra ,-isla; ¡¡síes (I!le nosoll'OS crecmos clllc esmas que prohable que él aparezcn cn el ticmpoanunciado. Pero lo <¡uesi no es ni puede ser  probable, al1n que sn posibilidailsca CiCI'llI,es   6

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

7/17/2019 blabr292127_n_021

http://slidepdf.com/reader/full/blabr292127n021 4/4

84   EL CENTINELA.

CIlCl1Cnh't)('on la 1¡m'nl  j   pOl'qlle pal'a c~to basta-I'ia cnnsitlcl'(\\', (Jnll'o inlini(llllllle l)I'uchas quehai p[lI'a dClI1osll'Ul' la uinguna pl'Ohahilitlad de\111   l1nCUCnll'Osemejante, 'lile los (10metas i en

 jenCl'allnt!os Ins aslmB; pOI' gl'andcs (Iucse Icssu- ponga, son gl'anos dc mostaza, eompm'<ldos conla inlllensidall del c~paGÍo en qlle I'ucdan.

I'CI'Onosoll'os, COlllOclllólicos, tcncmos pl'ue-lll'as mas [losilivlIs para llcmosh'al' no solamcntesu íl1lp,'ohabilidad, sillo lambicll su completaimposíhilitln<1. 1\8p011(h'cI1105bl'cvcmcntc algll-llas, de las Hluehbimlls qllC hai, pOl'rlne Cl'CC[llOSquc estas sean sul1cicntes a nnestl'o intento; 1'01'0

 p[lI'a cso COll1cn¡Wl'cmos1'01'csponcl'llI suposicionde uu célclnc astl'<Ínomo de lo quc sucedcl'ía en   ticuso (Ic un encllcnlro lle la tierra eon algllll co-meta: "MIHlados el eje, diee MI'. l,aplacc, ielmovimiento de l'ntacion, ahandol1ando los mnressus nllligllas po;,icioIlCl; para pl'cc~pilarsc haCiaeluucvo ceuadOl', \lua gran pal'le de los hombresi auimalcs anegados cn este diluvio univel'sal, o,le5tl'UÍllos pOl'el violento sacudimiento, imprimi-do al globo lel'l'csLre; cspceies cntCl'lIS auiquilll-das, dCl'l'ibados Locloslos monumcn{os de la in-dustl'ia humana; tales sou los dcsllslt'CS qne hu-

 biera podido producir el choqne de llll camela."V(:se pOI' a<¡ni qne no qucdllria piedra sohre

 piedra, que todo se dcsll'uiría, i el mundo entOl'otcrminal'Ía su exislencia. Pero en eso hai doscosas que Obscl'vm', la primcra qnc ese cambio deal\'eo <¡ne vcril1cal'Ía el mal', cm un vOl'dadcrodiluvio univcrsal, que anulaba la palahra divina,ivenia a haeel' falsa la promesa quc Dios hízo a

 Noc, euando le promctió qne no volvel'Ía a casti-gal' a los hombl'es con otro diluyio uniycrsa"l;(Jl~nesis, cap. IX, v.   11  i siguicntcs) tenelllos

 pues lIqui 110mas Hna firmisima garantia de quenada sncedcra: pero pascmos a la segunda ohsel'-"lIcion; esLa consistc en la complela incCl'!i(lul11-hre cn qne Jesucristo dcj!j a lo·; hoinbl'cs rcspctodel tiempo en que podl'ia vcril1carse el fin delHlUllllo; pues CIHllldo ello allllnciaba con las te-l'1'ibles seiíaks que le han de pl'esc(lcl', a sus;lpll,;toh15, i cslos ,le prcguntahall el tiempo enqlle s\lccclcda, les eOIlLesl!\; "Mas de lIqucl dia,i de allllella hOI'a nalliG 5abe, ni los Anjeles en el

ciclo, lIi cl Hijo, sino cl Padrc"   De   dic {lit/cm

i/lo,   vd   h or a n e mo   seU,   l ler¡ue Angcli   en   ( 'ce lo, l lcr¡I lC 

Filius,   nisi   l'a/cr    (i\lare, Cap ..XI n,v. 32.). Agl'é-gll()se a csto quc, no ohsLnntc la ohseul'Ídad cn qneJesuel'isto dejó a los homhres I'espeto dcl lin dcl1nI1l1(10,anunci<Í llnn mnltitll<l lle s!gnos mas onwnos tel'l'ihlcs que dcbian pl'eccdcl' a aquel dia,l!cjallllo al mismo tiempo vadas pl'Ofcsias <Juedc-hcn clllllplírsc at pie de la l<~ll'a;i <lc las cualcsIlltlClw,; no se h:lll Clllllplído tOI\:¡via, las qlle lk·hemos espel'i\t ' quc "call tau cxaclas como las<¡uc ya ~e hall vel'ilieado, pllC~ toda!' son palll-hra de nios, i Dios no pue<le fallal' a Silpalal)l'a.

Siendo e~to a:,i, como no se pllcrlc dudat', có-mo podda ereCl',e que un hombl'c cualquiera, por sahio <Iuesc le suponga, supim'(\   1/)   que igno-l'aban e ignonlll los Anjelcs i Bicnaventlll'ados?

 _ E s  llceir que huhiese podido SOl'[H'Cllllel'un al'ca-I10   al   ¡\ It¡simo? Bastad <{\le se considere csto pm'a <[\le se vca (IUC es el ridículo mas gran<le,el'cel' (¡tIC un aeontccimiento tal pueda el'cctual"se por el anuncio <Ic.\oshomhrcs, Nos persuadimos pues   de   quc, quien tenga fé viva cn la pnlabradivina, tcndrá flll'zosamcnto (IUOno Ol'eer la pa-labra/uml/ma, que ha anuuciatloclfill   del mundo   co-mo efecto del c110<luede la lien'a con un cometa.

I NSRD\CI.ONlsS.----------------------   . • . • . .-

¡'lll~':  a.,\\.   il.1l'I.'lIlilt&1J   C:Ul'.l'O •..•ICA,RAJO   EJ.   PUNTO 1m VIS'fA POLl1'ICO 1.80ClAL.

[COIltinulIcioll.)

iA1I! De(I\ii{1;nl!selI([ul todo!! los (lile sientanat'del' en Sil peeho la llama del amor pnt'rill,   igÓccnse COIIla esperanza de que cn mejol<es diashalH'á de tlesempeiiar' la jcnte de nuelltra razaun papel impol't.ailte en la l'eorgallizacion de esos puehlos   <¡!lC   hoi parecen tangl<llOrles, tan vigoro.:.

sos, i en ellya compal'Ueion, pucshiS nosotl'OS, paJ'eeemos ta n pe<¡llcitos.   No   estemos por mastiempo con(ll'na<1os a entcnder el patl'iolismo alrcvés,   ia l'ol'l1Ial'nos ideas equivoelldas de la   Ii;'hel'tnd, del pl'o{.';reso,dela ilus\l'aciol1{de la ir\lle- pendcncia, del gohiCl'II0 i de enatito nos importa-ha eOllor:CI' hiell para apliem'lo del>idalncnte.rOl'qlll~ enl iéu(lase quc 110 quedaremos justifica~dos CII In opillillll de los extl'aiíos ni antc eltril>u-nal d~ la hisloria, fl,lientras no ascvCI'emos quefuimos HOl'pl'clI(lidos un dia con el ruido de la-nien!nhles discusiones, Pl'ovocadas pOl'los pal'\i-dal'Íos de la lih<'I'lnd relijiosll, 1'00'los cnemigosdcla unidad católica, disen,Íoncs qne repugnaba lanacion cspaí'1lI1a,11I'otcs!:wllocOlltra ellas con to-da enel'j   í n,   N o   t¡ uedaremos j uslificados, 110,mieulras 110se sepa ljtlelos bucllos i leales espa-

llOles se a\'cl'gollzarall de estos dchates, i mientras110se di!?;aquc 105advC!'stll'i05de la uuidad católi-ca 110cra 11los /i1<Ísofos,los polílieos, las cmincn-cias dc IIl1eslro pals   j  pOl'que tl'Íste idea se forma-ria de la Espaí'1a i tic su culL'll'a, si se sospecharaqne lIucstl'os grandes homhrcsestllban de acuCl'-dopnl'u <¡ue se cumpliel'a el deshno dc esta gl'annacioll, pal'a reLardal', ya (Iue no puode ser impe-dh', el fullll'o ellgranllecimielllo dc lIucsh'a patria,ell el porvenil' mas o menos lejallo (Iue le scilalala Pro\'i(leneia.

 No tC.n1amos SUelll11bir en esta prueba; qnenadie la juzgue temeraria. Apartemos los ojosde nue,;ll'a actual posh'acion, i asi veremos qneesle puehlo que hoi marcha a la zaga, l'cdncidoal papel de imiLadOl', conserva su carácter oriji-uul; indieio seguro, infalihle, de la iniciativa que

Ic corl'cs[l<Htlle ell la reorgallizacion futura de laI~nropa i del m\Hlllo, cuyo papel hll desempeitadoya con taula gloria en los pasados siglos.   ¿ Quéimporta quc la TIusia pl'cponJcre hoi en el Asiadel Node, los EstadoR Unidos en la America.la [n9;htelTa en parle de Arriea i AmCi'iea, extclI-(Hendo Sll podCl' por los marcs de la In<1ia? Nno-Cllel pOl'Yellil'en In \'Ílla de los puehlos ha sido unmero Il'asllllto de lo pasado;   ila fllerza material,las instilnciolles poHtiens,el impel'io qne se cjcl'ceell los marcs i en los mcrcados del mundo desa-'pat'Ceet'<Íll, como ya oh'as veces ha sucedido, alimpulso de las naciones católicas, que van a lle-nal' cl vacío de la obra pcrdurahle de la ciyiliza,-cioll e1'Ístiana, Nosotl'os j¡'cmos un dia a conslÍ-tuj¡· o a rendil' hurbal'as o esclavas naciollalida-!lcs, ell donde liada pudieron bacer los falsos

:Ipóstolcs del E\'alljelio; porque su doctrina he-réliea, ell parte desgnjada del ál'bul de la unidadOl'todoja, en parte adicionada con la caprichosamiscelunca de sus propias opiniones, cat'ece delas eondicÍones que son n~as nccesarias pal'a civi-lizar i convCl'tir.

[ContinuarA.)

-,-----------IMPRENTA DE R~"illmNAL.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.