b'^j^^.bb^آ©c^ng h

Download b'^j^^.bb^آ©C^NG H

Post on 11-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tang 8 -Vincom Center, 72 Le Thanh Ton &45A Ly To Trong, P. Ben Nghe, Q.1,TRHCM, Viet Nam

  (84 8)38210056 ifi (84 8)38216913 © Swift: EBVIVNVX >^ www.eximbank.com.vn

  Trang 1/10

  DAI HQI DONG CO DONG THUQNG NIEN EXIMBANK NAM 2017

  (DAI HQI DONG CO DONG LAN THlT 33)

  BAO CAO CUA BAN DIEU HANH

  VE HOAT DQNG KINH DOANH NAM 2016 VA KE HOACH NAM 2017

  Kinh trinh: DAI HOI DONG CO DONG

  PHAN I. KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH NAM 2016

  B6i cdnh chung. Trong nam 2016, kinh te the gioi tiep tuc phuc hoi cham vdi

  muc tSng truong thap hon so voi nam 2015. Thuomg mai toan cau tang thap, nang suat

  lao dong cham cai thien va gia ca hang hoa co ban tiep tyc giam. Nguyen nhan chu yeu

  la do tac dong tieu cue tur s\r kien Brexit, ket qua bau cu a My va sir tang gia cua dong

  USD. Ngoai trir Cue du trii lien bang My (Fed) co dong thai tang lai suat, hau het cac

  Ngan hang Trung uong duy tri chinh sach noi long tien tf de ho trq tang truong kinh

  te. Trong boi canh tinh hinh kinh te toan cau co dau hi$u chQng lai thi kinh te Vi^t

  Nam cung gap nhieu kho khan. Tang truong GDP cua Viet Nam trong nam 2016 dat

  6,21%, thap horn so voi muc tang 6,68% cua nam 2015 va chua dat duqc myc tieu de

  ra (6,7%). Ngan hang Nha nuoc da thyc hien cac giai phap dieu hanh chinh sach tien

  tf chu dong, linh hoyt nham thao go kho khan cho doanh nghiep, ho tro tang truong

  kinh te, dong thbi kiem soat lam phat va duy tri sy on dinh cua thi truong tien te, ngoai

  hoi, dam bao thanh khoan cua cac to chuc tin dung. Lam phat co ban duoc kiem soat

  on dinh (nam 2016 t5ng 1,87% so voi nam 2015). Tong phuong ti^n thanh toan tang 17,88% so voi cuoi nam 2015, tang truong tin dung nam 2016 dat 18,71% so voi cuoi

  nam 2015. Mat bang lai suat thi truong duoc giu on dinh, co che ty gia moi da phat

  grhuy hi^u qua han che cac cu soc ben ngoai va giam gam giu ngoai ty. Thi truong vang

  trong nuoc ve co ban on dinh trong nam 2016 m^c du co nhung thoi diem thi truong

  vang the gioi bien dong manh.

  Tp.HCM, Ngay.

  • •b'^j^^.bb^©C^NG H

 • Trang 2/10

  Tinh hinh Eximbank. Nam 2016 hoat dong cua Eximbank doi mat vai rat nhieu

  kho khan thach thiic ca ben ngoai va ben trong.

  H(?i dong Quan tri mai nhan nhiem v\i tu dau nam, tuy nhien nhung khac bift

  giua cac co dong van chua duac giai quyet, trong nam ngan hang da ba Ian to chiic Dai

  hoi dong co dong thuang nien va bat thuang nhung chua duqc Dai hoi d6ng co dong

  thong qua Nghi quyet dai hpi. Tinh hinh tren da anh huang rat Ion den uy tin va hinhS

  anh cua ngan hang tren cac phuong ti^n truyen thong va khach hang.

  Cac hoat dong thanh kiem tra toan dien keo dai trong nam 2015 va phan Ion

  thai gian cua nam 2016 ben canh cac tac dong tich c\rc giup ngan hang tung buac

  minh bach hoa tinh hinh hoat dong va tai chinh trong nhung nam qua, cung tao ra

  nhung tac dong bat lqi ve tinh than va tarn ly cua doi ngu nhan vien noi chung va Ban

  Dieu hanh noi rieng.

  I. Nhirng muc tieu va giai phap chu yeu. Xuat phat tu tinh hinh chung va nhung

  yeu cau noi tai, trong nam 2016 Ban Dieu hanh da tap trung chi dao trien khai cac

  nhiem vu chu yeu nhu sau:

  -Thu nhdt. Tung buac minh bach hoa hoat dong tvr muc tieu, giai phap va

  tinh hinh tai chinh. T^p trung no luc de xvr ly cac ton dong nhat la cac ton dong trong

  hoat dong tin dung. Chi dao trien khai khan truang xvr ly cac yeu cau ket luan cua

  Thanh tra.

  -Thu hai. Dinh huang lai hoat dong cua Eximbank tren ca sa phat huy uy tin

  ve thuong hi?u va the manh cua ngan hang dac biet trong llnh v\rc tai trq thuang mai,

  cung ung dich vu thanh toan xuat nhap khau va ngoai hoi.

  -Thu ba. Ra soat, dieu chinh cac quy che, quy trinh quan tri npi bp nham vira

  dap ung cac yeu cau xtir ly linh hoat trong dieu hanh kinh doanh vua dam bao cac yeu

  cau quan tri h^ thong va tang cuang su ket noi giua cac khoi phong nghiep v\i, giua

  Hoi sa chinh v^ cac chi nhanh, phong giao dich de tung buac trien khai mo hinh quan

  tri tap trung.

  -Thu tu. To chuc ra soat danh gia lai hi^u qu^ cua mo hinh to chiic hien tai tvr

  cac chi nhanh, phong giao dich den cac khoi phong Hoi sa. Tong hap va tham mini

  cho Hpi dong Quan tri tung buac sap xep chuan hoa mo hinh to chiic, kiem soat dinh

  bien, chuan hoa cac chiic danh nghiep vq tao ca sa de phoi hap vai PMO thuc hien

  KPI trong toan h? thong vao cuoi 2017.

 • III. Danh gia cong tac chi dao dieu hanh trong nam 2016

  1.Hoat dong huy dong von

  Eximbank tiep tuc tai co cau nguon von huy dong voi muc tieu giam dan ty le

  nguon von ngin han dugc sir dung cho vay trung dai han de dam bao cau true von an

  toan ben vumg. Trong nam 2016, Eximbank da de ra nhung chinh sach huy dong linh

  hoat, phu hop theo tirng giai doan, tren co so can d6i vdi ke hoach su dung von va dam

  bao hieu qua hoat dong kinh doanh, ket hop voi viec trien khai nhieu san pham mod,

  nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan, da thu hut nguon von huy dong tit khach

  hang, dac bi?t la khach hang ca nhan va nguon von trung va dai han. Ket qua la von

  huy dong tir to chuc kinh te va dan cu nam 2016 da t&ng truong 4% so voi cuoi nam

  2015, trong do nguon von huy dong tir khach hang ca nhan tang 9,6%, nguon von huy

  dong trung dai han tang 18%. Ty trong von huy dong trung dai han trong tong nguon

  von huy dong ciia ngan hang dugc cai thien.

  2.Hoat dong tin dung

  Nam 2016 danh dau s\r tang truong tro lai cua hoat dong cho vay cua Eximbank

  rrsau khi sut giam trong nam 2015, voi chu truong nang cao chat lugng tin dung, siet

  Trang 3/10

  2,5%

  -0,7%

  4%

  0%

  2,3%

  3,2%

  % tang/giam so nam 2015

  17,12%

  391

  2,95%

  2.560

  86.891

  95.511

  102.351

  12.355

  13.448

  128.802

  Nam 2016

  7. Ty le an toan v6n (CAR) hop nMt

  6. Loi nhuan truoc thue

  Ty le no xdu/tong du no

  5. No xau (nhom 3-5)

  Trong do: Du no cho vay

  4. Tong du no cap tin dung

  3. Huy dong von tir cac to chuc kinh

  te va dan cu

  Trong do: Von dieu le

  2. Von chu so huu

  1. Tong tai san

  Chi tieu hop nhat

  Don vi: ty dong

  II. Ket qua kinh doanh chinh

 • ^yrychat dieu kien cho vay de han che rui ro, tich cue thu hoi cac khoan ng co kha nang rui

  ro, thu hoi no theo ket luan thanh tra. C\i the trong nam 2016, Eximbank da thu hoi

  khoang 3.500 ty dong du no cap tin dung (bao gom trai phieu doanh nghiep) theo ket luan thanh tra, dong thai cung da thu hoi them tren 3.500 ty dong du ng cap tin dung^*

  co kha nang rui ro. Eximbank da no lire tang trudng du no thong qua phat trien dpi ngu

  ban hang va hoan thien chinh sach ban hang, nhd do du no tang them khong nhung bu

  dap sut giam tu nhung khoan thu hoi no trong nam ma con nang tong du no cho vay to

  chuc kinh te va dan cu nam 2016 tang 2,5% so vdi cuoi nam 2015, trong do du na ban

  le tang trudng manh (12,6%).

  3.Cac hoat dong kinh doanh, dich vu phi tin dung

  Ngoai tin dung la mang kinh doanh chinh, Eximbank con tap trung tim kiem lai

  nhuan tu cac hoat dong phi tin dung nhu kinh doanh dich vy, kinh doanh ngoai te,

  vang, chung khoan... de nang dan ty trong thu nhap tu cac hoat dong nay trong tong

  thu nhap. Trong do, cac hoat dong dich vu deu co su tang truang tot nhu: doanh so

  nhan tien kieu hoi tang 34,8%, doanh so kinh doanh vang tang 25,7%, doanh so mua

  ban ngoai t^ VND vai khach hang tang 17,8% so vai nam 2015... gop phan trong lai

  nhuan cua toan he thong.

  4.Day manh va da dang hoa viec cung cap san pham ngan hang dien tu

  Vdi muc tieu lay khach hang lam trong tarn, Eximbank luon no luc da dang hoa

  san pham va khong ngung cai tien chat luang san pham dich vu tren nen tang ung

  dung cong nghe tien tien nham cung cap cac giai phap tai chinh toi uu va tiet giam toi

  da thai gian cho khach hang. Cy the, phat trien cac dich vu, tien ich gia tang tren

  Internet Banking nhu md rong ket noi dich vy chuyen tien nhanh, nang han muc

  chuyen tien nhanh qua tai khoan, md rong them nhieu dich vu thanh toan hoa dan,

  trien khai mdi dich vu chuyen tien nhanh tai quay; trien khai mdi cac dich vu Ngan

  hang dien tu (Vi di^n tu Momo, truy van thong tin giao dich thanh toan quoc te online,

  dang ky dich vu SMS Banking qua tin nhan SMS, dang ky dich vu VnTopup true tuyen...); ra mat cac san pham the mdi (The tin dung quoc te UEFA Champions

  League MasterCard®, The ghi na quoc te UEFA Champions League MasterCard®,

  The tin dung qudc te Visa Auto Card, The tin dung quoc te One World MasterCard);

  phat trien san pham bao hiem qua ngan hang (Bancassurance)...

  5.Hoat dong tai cau true he thong

  Trong nam 2016, Eximbank da khdi dong du an "Eximbank Mdi", day la du

  an tai cau true va chien luac Eximbank giai doan tu nam 2016 den nam 2020. Ban

 • Chi dao Tai cau true va Chien luge (RSC) da dugc thanh lap vai 05 thanh vien Hpi

  dong Quan tri de chi dao va theo doi tien dp cua dyr an. Eximbank da thanh l$p hon

  20 tieu du an, cu the: Quan tri doanh nghiep, Nguon nhan lire, Ngan hang ban le,

  Ngan hang doanh nghiep, Kinh doanh von, Sap xep lai mo hinh to chuc, Hf thong

  thong tin quan tri doanh nghiep (MIS) & Chi phi, Quan l