Biotehnologija i genetički inženjering

Download Biotehnologija i genetički inženjering

Post on 12-Apr-2017

810 views

Category:

Health & Medicine

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Slide 1</p> <p>BIOTEHNOLOGIJA I GENETIKO INENJERSTVO</p> <p>Biotehnologija i genetiki inenjeringBiotehnologija primena ivih bia ili biolokih produkata (enzima )u proizvodne svrhe.Ranije su se koristili prirodni (tj. celi) organizmi u procesu proizvodnje, dok se sada tei primeni njihovih produkata ili modifikovanju organizama kako bi bili to primenjiviji u industrijskoj proizvodnji.Bioinenjerstvo - prerada biolokih produkata.Genetiko inenjerstvo - prepravljanje genetike strukture organizama.</p> <p>Pod genetikim inenjerstvom podrazumeva se manipulisanje genetikim materijalom,odnosno prenoenje jednog ivog sistema u drugi. Na taj nain dobijamo orgaznizam sa drugaijim kombinacijama gena. U zavisnosti od toga kojim delom genetikog materijala manipuliemo, postoji:Gensko Hromozomsko iGenomsko inenjerstvo. </p> <p>Biotehnologija i genetiki inenjering</p> <p>Gensko inenjerstvo kombinovanje (tehnologija rekombinovane DNK) delova razliitih ili istih molekula DNK eljenih organizama.Biotehnologija i genetiki inenjering</p> <p>Biotehnologija i genetiki inenjering</p> <p>Bioreaktori slue za prijem stranih gena i to su najee bakterijske elije vrsta Escerichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas, Streptomyces i dr.Osim bakterijskih elija, i elije biljaka podleu genetikom inenjeringu.Najpoznatije biljke prve generacije GMO su kukuruz, pamuk, soja, kojima je ugraen bakterijski gen.</p> <p>Biotehnologija i genetiki inenjering</p> <p> Zahvaljujui tom stranom genu ovakve biljke mogu da stvaraju otrov koji ih brani od tetnih insekata. Takve biljke se ne moraju prskati insekticidima koji su izuzetno tetni po zdravlje ljudi. Na biljke kojima se ubacuje gen da bi se njihov rast u loim uslovima poveao deluje se mnogo manjim koliinama pesticida i time se titi od zagaenja i hrana i spoljanja sredina.</p> <p>Biotehnologija i genetiki inenjering</p> <p>Biotehnologija i genetiki inenjering Korienjem metoda biotehnologije, postie se: Dobijanje sirovina za potrebe industrije iz obnovljivih izvora biomase; Dobijanje alternativnih formi energije, korienjem biomase i otpadaka;Unapreenje poljoprivredne proizvodnje stvaranjem veih koliina stone hrane, ubriva, kao i aktivnih i manje opasnih pestidica;Zatita ivotne sredine razgradnjom polutanata i preiavanjem otpadnih voda;Zdravstvenoj zatiti (proizvodnja novih antibiotika, vakcina, lekova i dijagnostikih agenasa).</p> <p>Biotehnologija i genetiki inenjering Genetiko inenjerstvo je postupak kojim se utvruje i fina struktura odgovarajuih delova DNK, to omoguuje dijagnozu nekih bolesti i pre nego to se one ispolje. Genetiko inenjerstvo prua nesluene mogunosti kombinovanja gena i eljenih osobina, uz stvaranje novih genotipova koji do sada nisu postojali u prirodi.</p> <p>Biotehnologija i genetiki inenjeringSreda ( 16. 12.2015) obnavljanje gradiva</p> <p>Ponedeljak (21. 12. 2015) pismena provera znanja</p>