Biologie, vznik života a taxonomie Co je život Vznik a ...old- vznik života a taxonomie Co je život Vznik a počtky vvoje života na Zemi Současn život z nadhledu a taxonomie Hierarchie organizace

Download Biologie, vznik života a taxonomie Co je život Vznik a ...old- vznik života a taxonomie Co je život Vznik a počtky vvoje života na Zemi Současn život z nadhledu a taxonomie Hierarchie organizace

Post on 18-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Biologie, vznik ivota a taxonomie

  Co je ivot

  Vznik a potky vvoje ivota na Zemi

  Souasn ivot z nadhledu a taxonomie

  Hierarchie organizace biologickch systm

  Johnson R.: Biology, 5th edition 1999; The McGraw-Hill Comp., Inc.

  http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=b1 Biologie I

  http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=b1http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=b1

 • Biologie = vda o vech aspektech ivota (od chemickch dj po vztahy v ekosystmech)

  (od jeho vzniku po souasn formy)

  OBECN BIOLOGIE = prezov odvtv biologie

  zkoum obecn zklady ivch soustav (integruje poznatky a zkonitosti souvisejc s ivmi

  soustavami a definuje je na vech rovnch ivota)

  BIOLOGIE ................... z ec. ; = ivot) a = slovo termn zaveden Jeanem-Baptistou Lamarckem (1744-1829) ...biologie

  - Molekulrn biologie

  - Bunn biologie

  - Vvojov biologie

  - Evolun biologie

  - Populan biologie

  - Ekologie

  - Systmov biologie

  .

  a obory a odvtv souvisejc a z biologie vznikl

  systematika / biochemie/ genetika/

  fyziologie / anatomie/ etologie / botanika/

  zoologie / mykologie/ / bionika / lkask

  disciplny / virologie/ mikrobiologie

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1rn%C3%AD_biologie

 • IVOT JE KDY 8+1 zkladnch charakteristik ivota

  1. Uspodanost

  2. Rst a [ontogenetick] vvoj

  3. Spoteba energie a jej pemna na prci

  4. Odpov na vnj stimuly

  5. Regulace a homeostza

  6. Reprodukce

  7. Ddinost

  8. Evolun adaptace

  Johnson R.: Biology, 5th edition 1999; The McGraw-Hill Comp., Inc.

 • Vznik Zem a odkud se ivot na zemi vzal?

  -4500 mil. let -3800 a 4000 mil. let

  vznik msce tk bombardovn pozdn tk ochlazovn plyn meteority bombardovn

  moe http://ircamera.as.arizona.edu/

  NatSci102/lectures/lifeform.htm

  1. Mtus o stvoen svta a ivota

  2. Vznik zem ped 4,65 mil. let a pot

  jet jednou meteority?

 • a odkud se ivot na Zemi vzal?

  2. a) Mimozemsk pvod ivota na Zemi

  meteorit

  AHL84001

  bakterie magnetit uhlkov depozity

  ii) mimozemsk pvod organickch molekul

  chondrit

  EET 92042

  i) teorie PANSPERMIE mikroorganismy putujc vesmrem ve form spor

  nap. CHONDRITY- vysok obsah C 1-2% - horniny st cca 4,5 mld. let

  - obsahuj a 80 aminokyselin

  vy podl L-aminokyselin

  na nich stav i pozemsk ivot

  (isovalin o 18% vce L ne D)

  PNAS 2009, doi.10.1073/pnas.0811618106

  Johnson R.: Biology, 5th edition 1999; The McGraw-Hill Comp., Inc.

  Zdroj NASA, www.nasa.gov

 • a odkud se ivot na Zemi vzal?

  2. b) Pozemsk spontnn vznik ivota na Zemi

  u od dob Aristotela

  klasick van Helmontv experiment:

  1. vlo zrn a sr do hrnce a pekryj starm hadrem

  2. inkubuj v klidnm temnm mst

  3. za as vzniknou myi

  1860: touha po vdn nebo vidina 2 500 frank od francouzsk akademie

  L. Pasteur (1822-1895)

  i) Ve sterilnm mediu ivot sm nevznikne

  ii) iv (mikro)organismy se v mediu mno

  a po kontaktu vnjm prostedm,

  zrodky, tedy ji existujcm ivotem

 • a odkud se ivot na Zemi vzal?

  2. b) Pozemsk spontnn vznik ivota na Zemi

  i) Abiotick syntza jednoduchch organickch molekul na Zemi z

  anorganickch

  ii) Urit struktury byly stabilnj del poloas existence

  iii) Tyto molekuly vytvely polymery a asociovaly do komplexnjch

  struktur, kter mohly zvhodovat [stle abiotickou] syntzu sebe

  samch nebo jinch jednoduchch molekul a polymer

  iv) Nkter struktury byly stabilnj a jejich asociace, pes vznik

  kapek protobiont - s chemi odlinou od okol, kulminovaly

  vznikem buky

  ab initio, tedy od nuly

  Hnac silou vedouc ke vzniku ivota byla selekce

  (chemick evoluce molekul)

 • i) Abiotick syntza organickch molekul na Zemi z anorganickch

  Teorie: A. I. Oparin a J. B. S. Haldane (20. lta minulho stolet)

  pedpoklad: pvodn atmosfra na Zemi byla redukujc (H2, N2, H2O, CO2, CO, CH4, NH3, H2S a neobsahovala: O2)

  byly zde zdroje energie a neobvykl reakn podmnky (elektrick vboje, bombardovn meteority,

  UV zen a vulkanick aktivita)

  Podmnky pro vznik komplexnch organickch molekul

  kyselina octov

  formaldehyd

  jednoduch aminokyseliny

 • i) Abiotick syntza organickch molekul na Zemi z anorganickch

  Experimet: H. Urey a S. Miller (1953)

  Atmosfra: H2, CH4, NH3

  Prosted: hork voda

  Zdroje energie: elektrick vboje

  Chemick evoluce: 1 tden

  Vsledek: kyselina mraven

  formaldehyd

  moovina

  glycin

  alanin

  Pozdj opakovn a modifikace

  sloen atmosfry potvrdily

  monost vzniku dalch

  asi 30 slouenin

  Mohl tedy ivot zat vznikat ve z takov primordiln polvky?

  Johnson R.: Biology,

  5th edition 1999;

  The McGraw-Hill

  Comp., Inc.

 • Ve vod pi hladin ocenu?

  proti:

  -prvotn atmosfra nebyla patrn tolik redukujc

  -vzhledem k neptomnosti ozonu by organick molekuly

  rychle podlehly destrukci UV zenm

  -krom biologickch monomer vznikaj i sloueniny brnc

  dalmu vvoji polymer

  jin monosti? vdy ale ve vod

  Uvnit zemsk kry jako vedlej produkt vulkanick aktivity?

  1. vulkanick plyny (CO, CO2, COS, NH3, N2, H2S, HCN, H2, P4O10, H2O)

  2. sulfidy kov jako katalyztory

  3. uvolnn produkt do vody? ...plin naedn

  proti:

  -experimentln prkaz mon jen za

  nepravdpodobn vysokch

  koncentrac reaktant

 • V jlech obsahujcch mikrokrystaly kemiitan

  1. Pravideln struktura krystal

  2. Msta kde mohou vzat ionty kov s rznm elektrickm nbojem

  3. Nbojov pitahovan organick molekuly jsou organizovny

  4. Kovy mohou katalyzovat organick syntzy

  5. uvolnn produkt do vody?

  stle vak asi zstv koncentran problm ...plin naedn

  Patrn kombinace obou poslednch princip

 • Vulkanick plyny

  CO, CO2, COS, NH3, N2,

  H2S, HCN, H2, P4O10, H2O

  Magma

  Fe2+, Ni2+ a dal kovy

  precipituj (FeS, NiS)

  mikroporzn katalytick matrice

  elezosrov svt v podmoskch kucch

  geochromatografick kolona

  jako laborato chemick evoluce

  s kontinuem podmnek

 • ABIOTICK chemoautotrofn syntza molekul

  Hlavn zdroje e- :

  FeS + H2S FeS2 + 2H+ + 2e-

  CO + H2O CO2 + 2H+ + 2e-

  2Fe(OH)2 2FeO(OH) + 2H+ + 2e-

  pyrit

  Komplexy pi katalze fixace CO:

  Fe2(RS)2(CO)6

  Fe2S2(CO)6 Fe2(RS)4S2

  2-

  dnes ferredoxiny

  podle Wachtershauser, Phil. Trans. B. Soc. B 361:1787-1808, 2006

  Cody a kol., Science 289:1337-1340, 2000

  Lze nalzt analogie se souasnm metabolismem

  (i)

 • Abioticky vznikl organick molekuly a jejich polymery

  Vznik bunk jako izolovanch komparment komunikujcch s okolm

  a vnit mohly

  probhat specifick

  chemick reakce

  a vmna ltek

  pes barieru

  (membrnu)

  kter mohly

  rst a dlit se

  rozpadem na

  men dcein

  a ve zavril vvoj mechanismu ddinosti

  a vznikl(a) LUCA (angl. Last Universal Common Ancestor)

  se mohly koncentrovat v protobiontech (mikrosfrch, koacervtech)

  -Polypeptidy, proteiny (polymery aminokyselin)

  -Lipidy (komplexn molekuly tvoen mastnmi kyselinami a glycerolem)

  -Nukleov kyseliny (polymery nukleotid)

  -Polysacharidy (polymery cukr)

  Campbell, Reece: Biology 6th edition

  Pearson Education, Inc,

  publishing as Benjamin Cummings

  Chemii tchto ltek

  se budeme vnovat

  v 2. pednce

 • Zakoncentrovn novch molekul

  Strm gradienty teploty a pH

  Hydrotermln proudy

  -Dje lokalizovny na jednom mst

  -Mikroporzn matrice organizuje a

  tvo uritou barieru se selektivn

  propustnost

  Johnson R.: Biology, 5th edition 1999; The McGraw-Hill Comp., Inc.

  od

  kry

  jem

  e p

  t

  elezosrov svt v podmoskch kucch

  sna polymerizace

  zny optimlnch reakc

  kontinuln psun zdroj

  nen nutn okamit kompartmentace

 • Dnes rozliujeme 2 hlavn typy bunk

  Spolen znaky:

  Oba jsou obklopeny biologickou membrnou, kter reguluje psun

  vmnu ltek s okolm a obklopuje specifick reakn prosted

  Oba obsahuj DNA, ddin materil, kter uruje chovn buky

  Zkladn odlinost:

  Li se v mst uloen DNA

  Sloitosti uspodn

  PROKARYOTA

  EUKARYOTA

  Johnson R.: Biology, 5th edition 1999; The McGraw-Hill Comp., Inc.

  Pedevm eukaryotm

  se budeme vnovat

  ve 4. a 5. pednce

 • -3800 a 4000 mil. let

  pozdn tk ochlazovn plyn bombardovn

  http://ircamera.as.arizona.edu/Na