biologia studia stacjonarne pierwszego stopnia profil...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIWERSYTET ZIELONOGRSKI

WYDZIA NAUK BIOLOGICZNYCH

BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia

profil oglnoakademicki

KARTY PRZEDMIOTW

Zielona Gra, rok akademicki 2015/2016

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

2

AAA NNN AAA TTT OOO MMM III AAA FFF UUU NNN KKK CCC JJJ OOO NNN AAA LLL NNN AAA CCC ZZZ OOO WWW III EEE KKK AAA

Kod przedmiotu: 13.9-WB-BP-AFCz

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Ewa Nowacka-Chiari

Prowadzcy: dr Ewa Nowacka-Chiari

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma

zal iczenia Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Wykad 30 2 egzamin

Laboratorium 15 2 3

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 18 egzamin

Laboratorium 9 3

zaliczenie z ocen

6

CEL PRZEDMIOTU: poznanie oglnej budowy ciaa ludzkiego oraz poszczeglnych jego ukadw; poznanie waciwoci funkcjonalnych ukadw i wybranych narzdw; zdefiniowanie cech dymorficznych ciaa ludzkiego; okrelanie wieku osobnika w oparciu o wybrane cechy anatomiczne; poznanie sownictwa anatomicznego w jzyku polski i aciskim.

WYMAGANIA WSTPNE: Wiedza z zakresu biologii czowieka - poziom szkoy redniej

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad: biologiczne i pozabiologiczne cechy typowo ludzkie; wielokierunkowe zrnicowanie wewntrzgatunkowe czowieka odmiany ludzkie; budowa wszystkich ukadw oraz wybranych narzdw ciaa ludzkiego z uwzgldnieniem ich waciwoci funkcjonalnych. wiczenia laboratoryjne: opis przestrzenny ciaa ludzkiego - osie i paszczyzny, kierunki i pooenie - podstawowe nazewnictwo aciskie; szczegowa budowa i funkcjonowanie ukadu ruchu: cz bierna ukad kostny i pocze, cz czynna ukad miniowy; gwne cechy dymorficzne czaszki i szkieletu postcranalnego; zmiany zwizane z wiekiem w obrbie szkieletu.

METODY KSZTACENIA: Wykad konwencjonalny; wiczenia: prelekcja, pogadanka, pokaz, praca z modelami anatomicznymi oraz atlasami, karty pracy (indywidualna dokumentacja zaj).

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

3

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student objania podstawy histologii oraz anatomii czowieka

K1A_W01 Sprawdziany i czstkowe kolokwia, egzamin

lab. wykad

rozpoznaje cechy anatomiczne zmieniajce si w czasie kojarzc je z wiekiem osobniczym i pci

K1A_W02 Bieca kontrola na zajciach, czstkowe sprawdziany, egzamin

lab. i wykad

korzysta ze rde literaturowych oraz innych rde (strony internetowe), potrafi interpretowa i czy w spjn cao uzyskane informacje

K1A_U01 Bieca kontrola na zajciach, sprawdziany, kolokwia,

lab.

uczy si samodzielnie w sposb ukierunkowany

K1A_U02 Bieca ocena samodzielnie wykonywanych zada.

lab.

stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci z anatomii czowieka.

K1A_K01 Bieca ocena przygotowania do zaj oraz wykonywania zada

lab.

dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece.

K1A_K02 Bieca ocena aktywnoci studenta lab.

IWARUNKI ZALICZENIA: Wykad - egzamin kocowy w formie pisemnej, do ktrego student jest dopuszczony na podstawie uprzedniego zaliczenia wicze. Egzamin trwajcy 60 minut zawiera 33 zadania: zdania do uzupenienia oraz rysunki do opisu. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie 17 pkt. na 33 pkt. moliwe do zdobycia (52%). wiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegaj: karty pracy - rysunki do opisu, pisemne sprawdziany i kolokwia czstkowe. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wszystkich ocen pozytywnych; Ocena kocowa jest redni arytmetyczn ocen czstkowych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystpieniem do egzaminu musi uzyska pozytywn ocen z zaj laboratoryjnych. Ocena kocowa na zaliczenie przedmiotu jest redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne formy zaj.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 77 50

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie dokumentacji odbytych lab. -zeszyt wicze) 90 120

cznie 167 170

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 3 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 3 4

cznie 6 6

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

4

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia czowieka, PZWL, Warszawa, 1997. 2. Gob B., Traczyk W.: Anatomia i fizjologia czowieka, PZWL, Warszawa, 1998. 3. Lippert H.: Anatomia, Urban & Partner, Wrocaw, 1998. 4. Putz R., Pabs R.: Sobota Atlas anatomii czowieka, wyd. polskie pod red.: W. Woniaka i K.S.

Jdrzejewskiego, Urban &, Wrocaw, 2006.

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. Malinowski A.: Auksologia, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogrskiego, 2004.

Zielona Gra, 2. Wolaski N.: Rozwj biologiczny czowieka, PWN, Warszawa, 2005

PROGRAM OPRACOWAA: dr Ewa Nowacka-Chiari

BBB III OOO CCC HHH EEE MMM III AAA 111

Kod przedmiotu: 13.6-WB-BP-Bioch1

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : prof. dr hab. Aleksander Sikorski

Prowadzcy: prof. dr hab. Aleksander Sikorski dr Damila Bogusawska

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Wykad 30 2 egzamin

Laboratorium 30 2 3

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 18 egzamin

Laboratorium 18 3

zaliczenie z ocen

6

CEL PRZEDMIOTU: Poznanie i zrozumienie chemicznych podstaw budowy i funkcji organizmu.

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

5

WYMAGANIA WSTPNE: Wiedza z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej oraz biofizyki

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Biochemia - wyjanienie poj i zakresu tematycznego. Aminokwasy i biaka. Wizanie peptydowe. Biaka - budowa, klasyfikacja, zoono i rnorodno strukturalna i funkcjonalna. Parametry charakteryzujce waciwoci biaek. Enzymy - podstawy funkcji. Inhibitory enzymw. Kwasy nukleinowe - budowa, rnorodno, funkcja, biosynteza. Kod genetyczny. Biosynteza biaek. Cukry - struktura. Lipidy zoono i klasyfikacja lipidw. Roztwory - obliczenia. Przeliczanie ste. Wirowanie, wysalanie i dializa.

METODY KSZTACENIA: WYKAD - metoda podajca: wykad informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykady rozwizywania problemw WICZENIA LABORATORYJNE - metoda podajca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych, Analiza wynikw dowiadcze - metoda praktyczna : laboratoryjna, praca analityczna z wykorzystaniem wybranych metod biochemicznych

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student wyjania molekularne podstawy funkcjonowania ywego organizmu, a w szczeglnoci funkcje komrki oraz caego organizmu.

K1A_W03 Kolokwium pisemne,

Egzamin pisemny

Wykady, wiczenia laboratoryjne

student tumaczy podstawy molekularnych zmiennoci i ewolucji organizmw oraz globalne znaczenie niektrych procesw metabolicznych, takich jak fotosynteza, czy przyswajanie azotu czsteczkowego dla biosfery.

K1A_W04 Kolokwium pisemne,

Egzamin pisemny

Wykady, wiczenia laboratoryjne

student rozwizuje proste problemy z dziedziny biochemii i biologii molekularnej i przygotowuje udokumentowane opracowanie , posuguje si podstawowym sprztem laboratoryjnym (pipety, wirwki, pH-metry itd.), przeprowadza dowiadczenia wedug procedur.

K1A_U03 K1A_U04 K1A_U05

Zadania laboratoryjne Wykady, wiczenia laboratoryjne

student stosuje metod samoksztacenia i rozumie, e posiadana wiedza i zdobyte dowiadczenie w omawianym zakresie s niezbdne w rzetelnej realizacji dowiadcze biologicznych

K1A_K01

Sprawozdania z wykonanych zada eksperymentalnych

Wykady, wiczenia laboratoryjne

student dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece.

K1A_K02 Zajcia laboratoryjne Wykady, wiczenia laboratoryjne

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad: Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego egzaminu. wiczenia laboratoryjne: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium,tj.:7 zalicze pisemnych (3-5 pyta - ocena pozytywna powyej 50% uzyskanych punktw), samodzielnie przygotowane sprawozdania laboratoryjne i jedno zaliczenie umiejtnoci praktycznych. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych. Wykady: Egzamin

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

6

trwajcy 60 minut zawiera 3 otwarte pytania. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktw. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystpieniem do egzaminu musi uzyska pozytywn ocen z zaj laboratoryjnych. Ocena kocowa na zaliczenie przedmiotu jest redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne formy zaj.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 76 52

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

75 101

cznie 151 153

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 3 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 3 4

cznie 6 6

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2005, wydanie IV zmienione. 2. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2009, wydanie VI zmienione. 3. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2009, wydanie VI zmienione.

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. P. Kafarski & B. Lejczak, Chemia bioorganiczna, PWN, Warszawa, 1994. 2. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2009, wydanie VI zmienione.

PROGRAM OPRACOWA: Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski

BBB III OOO CCC HHH EEE MMM III AAA 222

Kod przedmiotu: 13.6-WB-BP-Bioch2

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : prof. dr hab. Aleksander Sikorski

Prowadzcy: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski dr Damila Bogusawska

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

7

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Wykad 15 1 egzamin

Laboratorium 30 2 4

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 18 egzamin

Laboratorium 18 4

zaliczenie z ocen

3

CEL PRZEDMIOTU: Poznanie i zrozumienie chemicznych podstaw budowy i funkcji organizmu.

WYMAGANIA WSTPNE: Wiedza z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej oraz biofizyki

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Cukry - funkcja w organizmie. Lipidy - biosynteza i katabolizm niektrych lipidw. Witaminy - charakterystyka i podzia witamin. Metabolizm podstawowe pojcia. Procesy anaboliczne i kataboliczne. Reakcje sprzone. Glikoliza. Cykl Krebsa. Fotosynteza. Fosforylacja oksydatywna. Wprowadzanie azotu do biosfery. Techniki chromatograficzne. Elektroforeza. Podstawy spektrofotometrii.

METODY KSZTACENIA: WYKAD - metoda podajca: wykad informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykady rozwizywania problemw WICZENIA LABORATORYJNE - metoda podajca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych ,Analiza wynikw dowiadcze - metoda praktyczna: laboratoryjna ,praca analityczna z wykorzystaniem wybranych metod biochemicznych

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

student wyjania molekularne podstawy funkcjonowania ywego organizmu, a w szczeglnoci funkcje komrki oraz caego organizmu.

P1A_W01, P1A_W04 K1A_W03

Kolokwium pisemne, Egzamin pisemny

Wykady, wiczenia laboratoryjne

student tumaczy podstawy molekularnych zmiennoci i ewolucji organizmw oraz globalne znaczenie niektrych procesw metabolicznych, takich jak fotosynteza, czy przyswajanie azotu czsteczkowego dla biosfery.

P1A_W04, P1A_W08 K1A_W04

Kolokwium pisemne, Egzamin pisemny

Wykady, wiczenia laboratoryjne

student rozwizuje proste problemy z P1A_U01, Zajcia laboratoryjne wiczenia

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

8

dziedziny biochemii i biologii molekularnej i przygotowuje udokumentowane opracowanie , posuguje si podstawowym sprztem laboratoryjnym (urzdzenia do elektroforezy i chromatografii, spektrofotometry itd..), przeprowadza dowiadczenia wedug procedur.

P1A_U04 P1A_U06 P1A_U09 K1A_U03 K1A_U04 K1A_U05

Sprawozdania z wykonanych zada eksperytmentalnych

laboratoryjne

student stosuje metod samoksztacenia i rozumie, e posiadana wiedza i zdobyte dowiadczenie w omawianym zakresie s niezbdne w rzetelnej realizacji dowiadcze biologicznych

P1A_K01, P1A_K05 K1A_K01

Sprawozdania z wykonanych zada eksperytmentalnych

wiczenia laboratoryjne

student dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece.

P1A_K02 K1A_K02

Zajcia laboratoryjne wiczenia laboratoryjne

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad: Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego egzaminu. wiczenia laboratoryjne: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium,tj.:4 zalicze pisemnych (3-5 pyta - ocena pozytywna powyej 50% uzyskanych punktw), samodzielnie przygotowane sprawozdania laboratoryjne i jedno zaliczenie umiejtnoci praktycznych. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych. Wykady: Egzamin trwajcy 60 minut zawiera 3 otwarte pytania. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktw. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystpieniem do egzaminu musi uzyska pozytywn ocen z zaj laboratoryjnych. Ocena kocowa na zaliczenie przedmiotu jest redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne formy zaj.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 40

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

20 30

cznie 70 70

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1 1

cznie 3 3

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2005, wydanie IV zmienione. 2. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2009, wydanie VI zmienione.

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

9

3. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, wydanie VI zmienione.

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. P. Kafarski & B. Lejczak, Chemia bioorganiczna, PWN, Warszawa, 1994. 2. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2009, wydanie VI zmienione.

PROGRAM OPRACOWA: Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski

BBB III OOO FFF III ZZZ YYY KKK AAA

Kod przedmiotu: 13.1-WB-B1-BIOF

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : prof. dr hab. Lidia Latanowicz

Prowadzcy: prof. dr hab. Lidia Latanowicz, dr Anna Timoszyk

CEL PRZEDMIOTU: Celem ksztacenia jest nabycie przez studentw zdolnoci powizania wiedzy teoretycznej z umiejtnociami praktycznymi w zakresie opisu zjawisk zachodzcych w przyrodzie.

WYMAGANIA WSTPNE: Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki przewidziana w programie studiw na kierunku Biotechnologia (1 semestr).

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad: budowa materii: wasnoci cieczy, gazw i cia staych, termodynamika procesw zachodzcych w organizmach ywych: procesy makroskopowe i mikroskopowe, procesy transportu masy i energii, wpyw promieniowania elektromagnetycznego na ywe organizmy, promieniotwrczo naturalna i sztuczna.

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne I stopnia

Wykad 15 1 Egzamin

Laboratorium 15 1 2

Zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne I stopnia

Wykad 18 Egzamin

Laboratorium 18 2

Zaliczenie z ocen

3

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

10

Laboratorium: termodynamika, m.in. entalpia ukadu, entalpia molowa, entropia ukadu, rwnowaga fazowa; termoregulacja organizmu staocieplnego.

METODY KSZTACENIA: Wykad: podajca prezentacja multimedialana. Laboratorium: praktyczna dowiadczenia wykonywane z wykorzystaniem rnych metody kalorymetrycznej.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student definiuje pojcia i procesy fizyczne zachodzce w organizmie czowieka i rodowisku

K1A_W08 Test, wejciwka, sprawozdanie wykad laboratorium

Student potrafi zdefiniowa, opisa i wytumaczy podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze z zakresu budowy materii, termodynamiki i promieniowania.

K1A_W13 Test, wejciwka, sprawozdanie wykad laboratorium

Student potrafi scharakteryzowa podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze na podstawie posiadanej wiedzy, np. bilans cieplny i termoregulacja organizmw staocieplnych.

K1A_W14 Test, wejciwka, sprawozdanie wykad laboratorium

Student objania zasady stosowania zrnicowanych metod badawczych, zasady obserwacji naukowej, metody eksperymentalne, interpretacj wynikw, wnioskowanie, dowodzenie, definiowanie

K1A_W36 Test, wejciwka, sprawozdanie wykad laboratorium

Student potrafi zastosowa podstawowe metody badawcze w zakresie przewidzianym przez program zaj oraz potrafi wykorzysta dostpne rda informacji, w tym rda elektroniczne.

K1A_U01 Praktyczna, dyskusja, sprawozdanie laboratorium

Student posuguje si najnowszymi technikami stosowanymi w laboratorium, przeprowadza poprawn analiz i interpretacj uzyskanych wynikw, formuuje odpowiednie wnioski; wykazuje umiejtno poprawnego wnioskowania na podstawie wynikw przeprowadzonych prostych analiz

K1A_U03 K1A_U07

Praktyczna, dyskusja, sprawozdanie laboratorium

Student stosuje podstawowe zasady bezpieczestwa i higieny pracy laboratoryjnej

K1A_U05 Praktyczna, dyskusja, sprawozdanie laboratorium

Student wykonuje proste pomiary biofizyczne i interpretuje uzyskane dane, przeprowadza obserwacje podczas wykonywania dowiadczenia oraz potrafi zastosowa podstawowe metody statystyczne do analizy danych.

K1A_U08 K1A_U19

Praktyczna, dyskusja, sprawozdanie laboratorium

Student potrafi uczy si samodzielnie w sposb ukierunkowany

K1A_U09 Test, wejciwka, dyskusja, sprawozdanie

wykad laboratorium

Student docenia istotno przedmiotowej wiedzy, widzi moliwoci wykorzystania wiedzy w praktyce, dostrzega interdyscyplinarny charakter przedmiotu

K1A_U15 Test, wejciwka, dyskusja, sprawozdanie

wykad laboratorium

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

11

Student dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece

K1A_K02 Praca w grupie laboratorium

Student stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci

K1A_K09 Test, wejciwka, dyskusja, sprawozdanie

wykad laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad: egzamin test otwarty z progami punktowymi. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie minimum 50% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem przystpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium. Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest przygotowanie teoretyczne do wykonywanych dowiadczenia (wejciwki), wykonanie piciu dowiadcze przewidzianych w programie laboratorium oraz wykonanie sprawozdania z kadego z nich, zgodnie z zaleceniami prowadzcego. Sprawozdania obejmuj cel dowiadczenia, opis przeprowadzanego dowiadczenia, obliczenia na podstawie otrzymanych wynikw, analiz wynikw (zastosowanie rozkadu normalnego) oraz wykrelanie wykresw. Ocenie podlegaj: wejciwki (teoria) pisane przed wykonaniem kadego z dowiadcze oraz sprawozdania. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie redniej arytmetycznej z wszystkich ocen z wejciwek oraz z wszystkich ocen ze sprawozda na poziomie 3,0. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystpieniem do egzaminu musi uzyska pozytywn ocen z zaj laboratoryjnych. Ocena kocowa na zaliczenie przedmiotu jest redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne formy zaj.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) zajcia dydaktyczne 30

konsultacje i egzamin 25 Zajcia dydaktyczne 36 konsultacje i egzamin 10

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie

literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

20 29

cznie 75 75

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1 1

cznie 3 3

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Red. Bryszewska M. i Leyko W., Biofizyka dla biologw, PWN, Warszawa, 1998. [2] Red. Terlecki J., wiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki podrcznik dla studentw, PZWL, Warszawa, 1999. [3] Red. Hendrich A. i Michalak K., wiczenia laboratoryjne z biofizyki skrypt dla studentw medycyny, Wydawnictwo AM we Wrocawiu, Wrocaw, 2005. [4] Red. Trbacz K., wiczenia z biofizyki dla studentw biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

12

[1] Red. Jwiak Z. i Bartosz G., Biofizyka wybrane zagadnienia wraz z wiczeniami, PWN, Warszawa, 2005.

PROGRAM OPRACOWAA: Dr Anna Timoszyk

BBB III OOO LLL OOO GGG III AAA KKK OOO MMM RRR KKK III

Kod przedmiotu: 13.9-WB-BP-BiKom

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : prof. dr hab. Aleksander Sikorski

Prowadzcy: prof. dr hab. Aleksander Sikorski dr Elbieta Heger

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Wykad 15 1 egzamin

Laboratorium 45 3 5

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 18 egzamin

Laboratorium 27 5

zaliczenie z ocen

4

CEL PRZEDMIOTU: Celem ksztacenia jest umoliwienie zrozumienia zjawisk zachodzcych w komrce eukariotycznej na poziomie molekularnym. Istotnym celem jest przedstawienie struktur komrkowych i funkcji i dynamiki na poziomie ultrastrukturalnym oraz molekularnym.

WYMAGANIA WSTPNE: Biologia, biochemia, biofizyka, genetyka

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Elementy ewolucji komrki oraz struktur subkomrkowych, Podstawy ultrastrukturalne i molekularne oraz funkcja poszczeglnych organelli komrkowych oraz ich funkcje. Rola "przepywu bon". Struktura, dynamika i funkcje szkieletu komrkowego. Przekazywanie sygnaw na poziomie komrki. Cykl komrkowy i niektre systemy jego regulacji. Nowotworzenie.

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

13

METODY KSZTACENIA: WYKAD - metoda podajca: wykad informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykady rozwizywania problemw WICZENIA LABORATORYJNE - metoda podajca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych, analiza wynikw dowiadcze, - metoda praktyczna: laboratoryjna, praca analityczna z wykorzystaniem wybranych metod analizy budowy i funkcji yciowych komrek.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student w interpretacji zjawisk i procesw przyrodniczych opiera si na podstawach empirycznych, rozumiejc w peni znaczenie metod matematycznych i statystycznych,

K1A_W18 K1A_W18

Kolokwium pisemne Egzamin pisemny

Wykady, wiczenia laboratoryjne

Student wyjania podstawy molekularnej zmiennoci i ewolucji organizmw, posiada wiedz o aktualnie dyskutowanych w literaturze problemach kierunkowych w dziedzinie biologii komrki,

K1A_W36 K1A_W36

Kolokwium pisemne Egzamin pisemny

Wykady, wiczenia laboratoryjne

student uywa podstawowych technik (frakcjonowanie, separacja, analiza ilociowa i jakociowa) i narzdzi badawczych (wirwki, pH-metry, spektrofotometry itp.) w dziedzinie biologii komrki, student rozwizuje proste problemy w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej, przygotowuje raporty na podstawie wykonanych dowiadczeniach laboratoryjnych, przeprowadza badania, zgodnie z procedurami.

K1A_U03 K1A_U04 K1A_U05

Zadania laboratoryjne

Sprawozdania pisemne

wiczenia laboratoryjne

student stosuje metod samoksztacenia i rozumie, e posiadana wiedza i zdobyte dowiadczenie w omawianym zakresie s niezbdne w rzetelnej realizacji dowiadcze biologicznych

K1A_K01

Sprawozdania pisemne wiczenia laboratoryjne

student dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece.

K1A_K02 Zadania laboratoryjne

wiczenia laboratoryjne

WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z zaj laboratoryjnych oraz pozytywnego wyniku z egzaminu. wiczenia laboratoryjne: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium, tj.: 3 zalicze pisemnych (3-5 pyta - ocena pozytywna powyej 50% uzyskanych punktw), samodzielnie przygotowane sprawozdania laboratoryjne. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych. Wykady: Egzamin trwajcy 60 minut zawiera 3 otwarte pytania. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktw. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystpieniem do egzaminu musi uzyska pozytywn ocen z zaj laboratoryjnych. Ocena kocowa na zaliczenie przedmiotu jest redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne formy zaj.

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

14

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 45

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

30 55

cznie 100 100

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 3 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1 2

cznie 4 4

LITERATURA PODSTAWOWA: 5. Harvey Lodish i in., Molecular Cell Biology, 6th Edition, Freeman 2008. 6. Bruce Alberts i in., Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, Garland Sci. 2007. 7. Gerald Karp, Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, Study Guide, 5th

Edition, Wiley 2007.

LITERATURA UZUPENIAJCA: 3. Bruce Alberts i in., Podstawy Biologii Komrki, PWN 2009 (copyright 2005). 4. Wincenty M. Kilarski, Strukturalne Podstawy Biologii Komrki, PWN 2012 (copyright 2005). 5. red. Zofia Bielaska-Osuchowska Sownik Biologii Komrki, wyd. II, PAU 2008.

PROGRAM OPRACOWA: Prof. dr hab. Aleksander Sikorski

BBB OOO TTT AAA NNN III KKK AAA OOO GGG LLL NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.1-WB-BP-BtOg

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Krystyna Waliska

Prowadzcy: dr Krystyna Waliska

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

15

CEL PRZEDMIOTU: Celem zaj z botaniki oglnej jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej, w wyniku czego student powinien opisa budow komrkow i tkankow organizmw rolinnych, objani proces wzrostu, rozwoju i rnicowania si rolin naczyniowych, scharakteryzowa budow organw wegetatywnych i generatywnych rolin, rozpozna i scharakteryzowa ekologiczne formy rolin naczyniowych. W ramach zaj laboratoryjnych student powinien pozna podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium biologicznym, opanowa techniki mikroskopowania oraz samodzielnie wykonywa preparaty mikroskopowe. Student powinien nauczy si analizowa preparaty gotowe i sporzdzone samodzielnie i wykonywa poprawnie rysunki spod mikroskopu.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo podstaw biologii, w tym cytologii, histologii oraz podstaw systematyki rolin na poziomie szkoy redniej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad: Przedmiot i zakres botaniki. Historia botaniki. Metody badawcze stosowane w botanice. Skad chemiczny komrki rolinnej. Budowa komrki rolinnej. Symplast i apoplast. Ewolucja budowy ciaa rolin: formy jednokomrkowe, wielokomrkowe plechowce, roliny telomowe. Klasyfikacja i budowa tkanek rolinnych. Funkcjonalne ukady tkankowe. Teoria stelarna. Wzrost, rozwj i rnicowanie si rolin naczyniowych. Organy wegetatywne rolin. Budowa pierwotna i wtrna korzenia i pdu. Morfologia, anatomia i modyfikacje korzenia i pdu. Formy yciowe rolin. Rozmnaanie pciowe i przemiana pokole. Budowa organw generatywnych u rolin. Budowa kwiatu rolin okrytonasiennych. Typy kwiatostanw. Rodzaje nasion i owocw. Zajcia laboratoryjne: Budowa mikroskopu optycznego. Podstawy mikroskopowania. Komrka rolinna. Podstawy cytologii. Budowa chemiczna organizmw ywych. Cykl yciowy komrki. Podziay komrkowe. Tkanki merystematyczne i stae rolin. Budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia, odygi i licia. Budowa kwiatu i rodzaje kwiatostanw. Budowa i rodzaje nasion i owocw.

METODY KSZTACENIA: - podajca (wykad w formie prezentacji multimedialnej ppt), - praktyczna (wiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopw i binokularw, zestaww preparatw i zgromadzonego materiau biologicznego).

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

zna i rozumie podstawy botaniki oglnej (cytologia i histologia rolin, anatomia i morfologia rolin, cykl rozwojowy rolin)

K1A_W07 Testy sprawdzajce, egzamin wykad,

laboratorium

objania zasady stosowania technik K1A_W08 Test umiejtnoci laboratorium

Studia stacjonarne

Wykad 30 2 egzamin

Laboratorium 45 3 1

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 18 egzamin Laboratorium 27

1 zaliczenie z ocen

6

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

16

mikroskopowych i preparacyjnych oraz ma wiedz w zakresie stosowania sprztu laboratoryjnego w pracowni biologicznej.

praktycznych

korzysta ze rde literaturowych oraz innych rde (e-learning), potrafi interpretowa uzyskane informacje.

K1A_U01 Testy sprawdzajce, egzamin wykad,

laboratorium

stosuje zasady ergonomii w pracy laboratoryjnej i stosuje przepisy BHP, planuje i przeprowadza eksperyment, potrafi wykorzysta poznane techniki badawcze (preparacja materiau biologicznego, analiza z wykorzystaniem mikroskopu), interpretuje wyniki.

K1A_U04, K1A_U06 K1A_K03

Test umiejtnoci praktycznych

laboratorium

posuguje si kluczami do oznaczania rolin.

K1A_U08 Test umiejtnoci praktycznych

laboratorium

stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci z botaniki.

K1A_K01 Testy sprawdzajce, egzamin wykad,

laboratorium

dziaa w grupie i stosuje si do zalece prowadzcego zajcia.

K1A_K02 Test umiejtnoci praktycznych

laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad - egzamin kocowy, do ktrego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia wicze, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwajcy 60 minut zawiera 70 zamknitych pyta. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie 42 pkt (60%) na 70 pkt. moliwych do zdobycia. wiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych z przedmiotu botanika oglna. Ocenie podlegaj: testy sprawdzajce wiedz (zamknite i otwarte) ocena pozytywna powyej 60% uzyskanych punktw, samodzielnie wykonany zielnik dendrologiczny, dziennik laboratoryjny i test praktycznych umiejtnoci. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystpieniem do egzaminu musi uzyska pozytywn ocen z zaj laboratoryjnych. Ocena kocowa na zaliczenie przedmiotu jest redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne formy zaj.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (75 godz.),

- konsultacje (15 godz.)

Zajcia dydaktyczne (45 godz.),

- konsultacje (15 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(60 godz.)

- przygotowanie do zaj (90

godz.),

cznie 150 godzin 150 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

17

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 4 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 2 punkt ECTS 4 punkt ECTS

cznie 6 punktw ECTS 6 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Szweykowscy A i J., Botanika. Tom 1, PWN, Warszawa, 2008 2. Solomon, Berg, Martin, Villee, Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, 3. Warszawa, 2000 4. Gorczyski T., wiczenia z botaniki. PWN, Warszawa, 1978

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. Topa S., Botanika. WP. Warszawa, 1993

PROGRAM OPRACOWAA: Dr Krystyna Waliska

BBB OOO TTT AAA NNN III KKK AAA SSS YYY SSS TTT EEE MMM AAA TTT YYY CCC ZZZ NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.9-WB-BP-BotSys

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : prof. dr hab. Marian Giertych

Prowadzcy: prof. dr hab. Marian Giertych dr Dmytro Iakushenko

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Wykad 20 2 egzamin

Laboratorium 30 2 2

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 18 egzamin

Laboratorium 27 2

zaliczenie z ocen

4

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

18

CEL PRZEDMIOTU:

Celem ksztacenia jest przekazanie wiedzy dotyczcej podziau systematycznego wiata rolin, z uwzgldnieniem grup systematycznych historycznie zaliczanych do krlestwa rolin. Zapoznanie studenta z rola jak odgrywa taksonomia we wspczesnej nauce. Nauczenie studenta samodzielnego oznaczania rolin naczyniowych, wyszukiwania informacji literaturowych w bazach danych na temat wspczesnych problemw botaniki systematycznej oraz waciwej interpretacji zebranych informacji.

WYMAGANIA WSTPNE:

Znajomo podstaw biologii w tym ze szczeglnym uwzgldnieniem botaniki oglnej. Student powinien zna podstawy podziau systematycznego wiata rolin.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wykad podstawy systematyki i taksonomii botanicznej oraz zasad nazewnictwa jednostek taksonomicznych. Miejsce rolin i grzybw w systemie organizmw ywych. Przegld podstawowych grup systematycznych rolin i grzybw oraz charakterystyka wybranych ich przedstawicieli: domena - krlestwo Prokaryota bezjdrowe podkrlestwo Eubacteria eubakterie gromada schizophyta (cyanobacterid) sinice prochlorophyta prochlorofity bacteria (Schizomycetes) bakterie domena - podkrlestwo Archaebacteria archebakterie domena - krlestwo Eukaryota jdrowe podkrlestwo Phytobionta roliny gromada Glaucophyta glaukofity Pyrrophyta toboki Euglenophyta eugleniny Chrysophyta glony zociste Raphidophyta chloromonady Cryptophyta kryptofity Phaeophyta brunatnice Rhodophyta krasnorosty Chlorophyta zielenice Telomophyta roliny telomowe (roliny osiowe) podkrlestwo Mycobionta - grzyby gromada Myxomycota - luzorola Acrasiomycota akrazje Plasmodiophoromycota - plazmodiofory Labyrinthulomycota labiryntulorola Oomycota grzyby lgniowe Eumycota grzyby waciwe Lichenes porosty zajcia laboratoryjne wiczenia praktyczne z taksonomii i budowy klucza do oznaczania rolin. Ukadanie przykadowego klucza do oznaczania wybranych gatunkw z rodzaju Pinus na podstawie cech ich szyszek. Przegld wybranych przedstawicieli podstawowych grup systematycznych.

METODY KSZTACENIA:

Podajca (wykad w formie prezentacji multimedialnej w sali wykadowej). Praktyczna (laboratorium w formie wicze przy mikroskopach i binokularach z wykorzystaniem kluczy do oznaczania rolin. - samodzielna praca z literatur przedmiotu (rwnie anglojzyczn)

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student zna obowizujcy podzia systematyczny wiata rolin, zna podstawowe zasady pracy taksonoma rolin

P1A_W01 K1A_W09

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

Student zna cechy charakterystyczne dla podstawowych grup systematycznych wymienionych w treciach programowych i omawianych podczas zaj, zna wybranych przedstawicieli podstawowych rodzin flory naczyniowej Polski

P1A_W04 K1A_W10

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

Student zna zasady posugiwania si mikroskopem i binokularem oraz zna zasady budowy klucza do oznaczania

rolin.

P1A_W07 K1A_W08, K1A_W11

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

Student potrafi wykorzysta poznane P1A_U01 Kolokwia czstkowe w ramach Wykad i

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

19

techniki badawcze, oznacza przy pomocy klucza roliny naczyniowe

K1A_U04 wicze. Ustny egzamin kocowy. wiczenia

Student potrafi korzysta z literatury (w tym rwnie w jzyku angielskim) w zakresie systematyki rolin

P1A_U02 K1A_U01

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

Student wykorzystuje internetowe literaturowe bazy danych

P1A_U03 K1A_U01

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

Student oznacza roliny przy pomocy klucza, potrafi interpretowa i czy w spjn cao uzyskane informacje

P1A_U01, P1A_U06, P1A_U07 K1A_U08, K1A_U01

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

Student posiada umiejtno zaprezentowania wiadomoci, z wykorzystaniem fachowej literatury przedmiotu

P1A_U10 K1A_U09

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

Student stosuje metody samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci w zakresie systematyki rolin

P1A_K01, P1A_K05 K1A_U01

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

Student dziaa w grupie i organizuje prace wykazujc dbao o bezpieczestwo pracy, sucha uwag prowadzcego i stosuje si do jego zalece

P1A_K02, P1A_K06 K1A_K02, K1A_K03

Kolokwia czstkowe w ramach wicze. Ustny egzamin kocowy.

Wykad i wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:

Wykad - egzamin kocowy ustny, do ktrego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia wicze. Student na egzamin przynosi samodzielnie wykonany zielnik 50 gatunkw rolin naczyniowych w tym 7 gatunkw drzew. Musi wykaza si znajomoci prezentowanych w zielniku rolin (nazwa naukowa, przynaleno taksonomiczna itd.). Podczas egzaminu student losuje 3 pytania, spord 100 obejmujcych cay zakres tematyczny. Warunkiem zaliczenia jest prawidowa odpowied na przynajmniej dwa pytania. wiczenia - warunkiem zaliczania jest obecno na zajciach, aktywny udzia w wiczeniach oraz zaliczenia wszystkich kolokwiw obejmujcych zagadnienia technik badawczych wykorzystywanych przy oznaczaniu rolin. Sprawdzona zostanie praktyczna umiejtno oznaczania rolin z wykorzystaniem klucza. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystpieniem do egzaminu musi uzyska pozytywn ocen z zaj laboratoryjnych. Ocena kocowa na zaliczenie przedmiotu jest redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne formy zaj.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (50 godz.),

- konsultacje, egzamin (5 godz.)

Zajcia dydaktyczne (45 godz.),

- konsultacje, egzamin (5 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(65 godz.)

- przygotowanie do zaj (70

godz.),

cznie 120 godzin 120 godzin

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

20

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

cznie 4 punktw ECTS 4 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika, tom 1 - Morfologia, tom 2 - Systematyka. Wyd.

Nauk. PWN, Warszawa, 2006 lub 20 2. Rutkowski L. 2006. Klucz do oznaczania rolin naczyniowych Polski niowej. Wyd. Naukowe

PWN, Warszawa. 3. ervenka M. i in. 1997. wiat rolin, ska i mineraw. Multico, Warszawa.

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. Podbielkowski, Z., Rejment-Grochowska, I., Skirgieo, A.: Roliny zarodnikowe. PWN,

Warszawa, 1979. 2. Seneta, W., Dolatowski, J.: Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000 lub 2003 lub

2005 lub 2006. 3. Novak F. A. 1987. Wielki atlas rolin. PWRiL, Warszawa 4. http://www.atlas-roslin.pl/ 5. Literatura fachowa w jzyku angielskim

PROGRAM OPRACOWA: Dr hab. Marian Giertych, prof. Uz

CCC HHH EEE MMM III AAA FFF III ZZZ YYY CCC ZZZ NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.3-WB-BP-ChF

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr in. Agnieszka Miroczyk

Prowadzcy: dr in. Agnieszka Miroczyk

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

1. BIOLOGIA - studia stacjonarne I stopnia

Wykad 15 1 zaliczenie z ocen

Laboratorium 30 2 3

zaliczenie z ocen

2. studia niestacjonarne I stopnia

Wykad 9 1 zaliczenie z ocen Laboratorium 18 2

3 zaliczenie z ocen

5

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

21

CEL PRZEDMIOTU: Przedstawienie wybranych zagadnie z zakresu chemii fizycznej majcych szczeglne znaczenie w badaniu procesw biologicznych i stanowicych podstaw dla bada eksperymentalnych. Nauczenie studentw samodzielnego planowania i prowadzenia pomiarw fizykochemicznych.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo chemii na poziomie szkoy redniej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad: Kinetyka chemiczna reakcji prostych i zoonych. Teoria kompleksu aktywnego. Kataliza homo- i heterogeniczna. Podstawy elektrochemii. Przewodnictwo roztworw elektrolitw. Elektroliza. Ogniwa. Korozja. Efekty fizyczne procesw chemicznych termochemia. Roztwory elektrolitw rwnowagi kwasowo-zasadowe, dysocjacja elektrolityczna, roztwory buforowe, pH. Zjawiska powierzchniowe - adsorpcja. Ukady koloidalne. Elektryczne i magnetyczne waciwoci substancji. Elementy fotochemii i radiochemii. Podstawy spektroskopii molekularnej (elektronowej i oscylacyjnej). Laboratorium: Wyznaczanie energii aktywacji Landolta. Kinetyka reakcji rozkadu jonu kompleksowego. Przewodnictwo sabych elektrolitw (pomiar staej dysocjacji sabego kwasu). Pomiar staej dysocjacji kwasw i zasad metod potencjometryczn. Entalpia swobodna reakcji dysocjacji p-nitrofenolu. Wspczynnik podziau. Adsorpcja z roztworw wodnych. Szereg elektrochemiczny metali (oznaczanie reaktywnoci wybranych metali szlachetnych i nieszlachetnych). Badanie waciwoci fizykochemicznych roztworw waciwych i koloidalnych. Zwizki kompleksowe (otrzymywanie kompleksw wybranych jonw metali, badanie wpywu rodzaju ligandu na trwao zwizkw kompleksowych). Rozpuszczalno substancji, iloczyn rozpuszczalnoci (strcanie i rozpuszczanie osadw). Obliczenia fizykochemiczne z zakresu kinetyki, termodynamiki i elektrochemii.

METODY KSZTACENIA: Wykad w formie prezentacji multimedialnej. Wykad problemowy. Cz praktyczna - wiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem podstawowego sprztu laboratorium fizykochemicznego. Rozwizywanie problemw i zada z list podzielonych tematycznie.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student posiada wiedz z zakresu chemii niezbdn do zrozumienia zjawisk i procesw fizykochemicznych

K1A_W14 Zaliczenie na ocen w formie testu otwartego, bieca kontrola na zajciach

wykad, wiczenia laboratoryjne

Student interpretuje zjawiska fizykochemiczne empirycznie, do ich interpretacji stosuje metody matematyczne i statystyczne

K1A_W18 Zaliczenie na cen w formie testu otwartego, bieca kontrola na zajciach

wykad, wiczenia laboratoryjne

Student posuguje si podstawowym sprztem w laboratorium fizykochemicznym: pH-metr, konduktometr, kolorymetr, spektrofotometr

K1A_U04 Bieca kontrola na zajciach wiczenia laboratoryjne

Student planuje i przeprowadza eksperyment, potrafi wykorzysta poznane techniki badawcze, interpretuje i wyciga wnioski

K1A_U17 Bieca kontrola na zajciach, dyskusja

wiczenia laboratoryjne

Student stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci z zakresu chemii fizycznej

K1A_K01 Zaliczenie na cen w formie testu otwartego, bieca kontrola na zajciach

wykad, wiczenia laboratoryjne

Student potrafi dziaa w grupie i organizowa prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece

K1A_K02 Zaliczenie na cen w formie testu otwartego, bieca kontrola na zajciach

wykad, wiczenia laboratoryjne

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

22

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad pozytywna ocena z pisemnego kolokwium w formie pyta otwartych; czas trwania 1 h. Pozytywn ocen uzyskuje student po udzieleniu 60% poprawnych odpowiedzi. wiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegaj: testy sprawdzajce wiedz (zamknite i otwarte) ocena pozytywna powyej 60% uzyskanych punktw, dziennik laboratoryjny i test praktycznych umiejtnoci. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych (po 50% z czci wykadowej i laboratoryjnej).

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach, konsultacjach i kolokwium zaliczeniowym)

Zajcia dydaktyczne (45 godz.),

- konsultacje (10 godz.) - zaliczenie

(1 godz) 56

Zajcia dydaktyczne (27 godz.),

- konsultacje (8 godz.)

- zaliczenie (1 godz)

36 Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj i kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: raportw z wicze)

36 56

cznie 92 92

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 3 2

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 2 3

cznie 5 5

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. K. Pigo, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 2. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 3. L. Sobczyk, A. Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodnikw, Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal, Chemia fizyczna (krtkie wykady), Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2004 2. J. Pigoniowa, Obliczenia fizykochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 3. red. F.Jarosz, Biofizyka; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

PROGRAM OPRACOWAA: dr in. Agnieszka Miroczyk

CCC HHH EEE MMM III AAA OOO GGG LLL NNN AAA III NNN III EEE OOO RRR GGG AAA NNN III CCC ZZZ NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.3-WB-BP-ChOg

Typ przedmiotu: obowizkowy

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

23

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr in. Iwona Sergiel

Prowadzcy: dr in. Iwona Sergiel, dr in. Agnieszka Miroczyk

CEL PRZEDMIOTU: Przekazanie stanu wiedzy na temat budowy materii, ze szczeglnym uwzgldnieniem pierwiastkw chemicznych, oraz zwizkw nieorganicznych i ich roli w przyrodzie. W ramach zaj laboratoryjnych student powinien pozna podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym oraz nauczy si przygotowywa roztwory o danym steniu, skadzie i pH, prawidowo posugujc si aparatur naukow i sprztem laboratoryjnym.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo chemii na poziomie szkoy redniej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykady: 1. Stenia roztworw. Reakcje chemiczne. Utlenianie redukcja. Bilansowanie rwna redoks. Prawa chemiczne. Stechiometria. 2. Budowa atomu. Wizania chemiczne i prawidowoci w ukadzie okresowym. Model atomu Bohra. Podstawy mechaniki kwantowej. Struktura elektronowa i ukad okresowy pierwiastkw. Energie jonizacji, elektroujemno. Elektronowa teoria wizania chemicznego. Teoria orbitali molekularnych. Teoria wiza walencyjnych. Wizanie wodorowe. 3. Stan gazowy. Prawa gazowe. Rwnanie Clapeyrona. Gazy rzeczywiste. 4. Kinetyka chemiczna. Szybko reakcji. Czynniki zmieniajce szybko reakcji. Kataliza. 5. Rwnowaga chemiczna. Stan rwnowagi. Prawo dziaania mas. Staa rwnowagi. Regua przekory. 6. Elektrolity mocne i sabe. Iloczyn rozpuszczalnoci. Teorie kwasw i zasad. pH. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. 7. Analiza kationw i anionw. Podzia na grupy analityczne. Analiza jakociowa i reakcje charakterystyczne kationw i anionw. Laboratorium: Podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz podstawowe techniki laboratoryjne. Mianowane roztwory kwasw i zasad. Nastawianie miana roztworw. Krzywe miareczkowania. Roztwory buforowe. Przygotowywanie roztworw o danym steniu, skadzie i pH. Wskaniki pH. Identyfikacja i waciwoci wybranych kationw i anionw. Analiza zanieczyszcze wody. Analiza kolorymetryczna.

METODY KSZTACENIA: - podajca (wykad w formie prezentacji multimedialnej), - praktyczna (wiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem podstawowego sprztu laboratorium chemicznego).

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne I stopnia

Wykad 30 2 egzamin

Laboratorium 30 2 1

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne I stopnia

Wykad 18 egzamin

Laboratorium 18 1

zaliczenie z ocen

6

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

24

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

posiada wiedz z zakresu chemii niezbdn do zrozumienia zjawisk i procesw chemicznych posuguje si literatur z zakresu chemii, umie wykorzystywa rda informacji, w tym elektroniczne stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci z chemii

K1A_W14 K1A_U01 K1A_K01

egzamin egzamin egzamin

wykad wykad wykad

zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w badaniach biologicznych posuguje si podstawowym sprztem laboratoryjnym przeprowadza dowiadczenia wedug procedur umie stosowa podstawowe techniki badawcze w zakresie nauk biologicznych dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece

K1A_W29 K1A_U04 K1A_U05 K1A_U10 K1A_K02

kolokwium pisemne obserwacja na zajciach sprawozdania z wicze laboratoryjnych obserwacja na zajciach obserwacja na zajciach, sprawozdania z wicze laboratoryjnych

laboratorium laboratorium L laboratorium laboratorium laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA:

Wykad: ocena z egzaminu w formie pisemnej, do ktrej Student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia wicze laboratoryjnych. Sprawdzian trwajcy 60 minut zawiera 4 zagadnienia. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie min. 51% moliwych do zdobycia punktw. Laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen z dwch kolokwiw pisemnych (uzyskanie min. 51% moliwych do zdobycia punktw z kadego kolokwium) oraz oceny otrzymanej na koniec semestru ze sprawozda, opisujcych przeprowadzone dowiadczenia laboratoryjne oraz oceny otrzymanej na podstawie obserwacji pracy Studenta na zajciach. Ocena kocowa z laboratorium to rednia arytmetyczna ocen uzyskanych z dwch kolokwiw, oceny ze sprawozda oraz oceny za prac na zajciach. Ocena oglna przedmiotu to rednia arytmetyczna wszystkich zaj skadajcych si na przedmiot (wykad i laboratorium).

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

25

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (65 godz.),

- konsultacje (10 godz.)

Zajcia dydaktyczne (40 godz.),

- konsultacje (10 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(65 godz.)

- przygotowanie do zaj (90

godz.),

cznie 140 godzin 140 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 3 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 3 punkty ECTS 4 punkty ECTS

cznie 6 punktw ECTS 6 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Jones L., Atkins P., Chemia oglna. PWN, Warszawa, 2004 2. Pajdowski L., Chemia oglna. PWN, Warszawa, 2002 3. Bielaski A., Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa, 1987

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. Otton F. A., Wilkinson G., Gaus P. L., Chemia nieorganiczna. PWN, Warszawa, 1995

PROGRAM OPRACOWAA: dr In. Iwona Sergiel

CCC HHH EEE MMM III AAA OOO RRR GGG AAA NNN III CCC ZZZ NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.3-WB-BP-ChOrg

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr in. Agnieszka Miroczyk

Prowadzcy: dr in. Agnieszka Miroczyk, dr in. Iwona Sergiel

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne 4

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

26

Wykad 30 2 egzamin

Laboratorium 30 2 2

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 18 2 egzamin

Laboratorium 18 2 2

zaliczenie z ocen

CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z grupami zwizkw organicznych ze szczeglnym uwzgldnieniem ich budowy, metod otrzymywania i reaktywnoci. Pokazanie zwizku pomidzy jego struktur a waciwociami fizykochemicznymi. Przedstawienie roli zwizkw organicznych w i dla organizmw ywych.

WYMAGANIA WSTPNE: Wiadomoci z chemii w zakresie szkoy redniej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Omwienie poszczeglnych grup zwizkw organicznych ze szczeglnym uwzgldnieniem ich budowy, metod otrzymywania i reaktywnoci. Pokazanie zwizku pomidzy ich struktur, a waciwociami fizykochemicznymi. Przedstawienie roli zwizkw organicznych w i dla organizmw ywych. wiczenia laboratoryjne: Preparatyka organiczna (acetylowanie, nitrowanie, sulfonowanie, estryfikacja, hydroliza, utlenianie). Jakociowa analiza organiczna (wykrywanie grup funkcyjnych). Metody wyodrbniania i oczyszczania zwizkw organicznych (dekantacja, suszenie, krystalizacja, ekstrakcja, destylacja, chromatografia). Izolacja zwizkw organicznych z preparatw biologicznych. Oznaczanie wasnoci fizycznych zwizkw organicznych (temperatura topnienia, temperatura wrzenia).

METODY KSZTACENIA: Wykad w formie prezentacji multimedialnej. Wykad problemowy. Cz praktyczna - wiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem podstawowego sprztu laboratorium chemicznego.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student posiada wiedz z zakresu chemii organicznej niezbdn do zrozumienia zjawisk i procesw zachodzcych pomidzy zwizkami organicznymi

K1A_W14 Egzamin, dyskusja, bieca kontrola na zajciach

wykad, wiczenia laboratoryjne

Student zna i rozumie podstawowe zasady bezpiecznej pracy oraz ergonomii w laboratorium chemicznym

K1A_W31 Dyskusja, bieca kontrola na zajciach

wiczenia laboratoryjne

Student posuguje si podstawowym sprztem w laboratorium chemii organicznej

K1A_U04 Bieca kontrola na zajciach wiczenia laboratoryjne

Student planuje i przeprowadza eksperyment syntez, izolacj, oczyszczanie i identyfikacj zwizkw organicznych, potrafi wykorzysta poznane techniki badawcze, interpretuje i wyciga wnioski.

K1A_U17 Egzamin, dyskusja, bieca kontrola na zajciach

wykad, wiczenia laboratoryjne

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

27

Student stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci w zakresie nauk chemicznych

K1A_K01 Egzamin, dyskusja, bieca kontrola na zajciach

wykad, wiczenia laboratoryjne

Student dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece

K1A_K02 Bieca kontrola na zajciach wiczenia laboratoryjne

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad pozytywna ocena z egzaminu pisemnego w formie pyta otwartych; czas trwania 1 h. Pozytywn ocen uzyskuje student po udzieleniu 60% poprawnych odpowiedzi. wiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegaj take: testy sprawdzajce wiedz (zamknite i otwarte) ocena pozytywna powyej 60% uzyskanych punktw, dziennik laboratoryjny i praktyczne umiejtnoci. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych (po 50% z czci wykadowej i laboratoryjnej).

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia

stacjonarne (w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie)

Zajcia dydaktyczne (60 godz.),

- konsultacje (10 godz.)

- egzamin (1 godz.) 71

Zajcia dydaktyczne (36 godz.),

- konsultacje (10 godz.)

- egzamin (1 godz.) 47

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie raportu)

68 92

cznie 139 139

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia

niestacjonarne Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 1

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 2 3

cznie 4 4

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. R. T. Morrison, R. N. Boyd, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1996 2. J. McMurry, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 3. P. Mastalerz, Podrcznik chemii organicznej, Wyd. Chemiczne, Wrocaw 1997 4. E. Biaecka-Floriaczyk, J. Wostowska, Chemia organiczna, WNT, Warszawa 5. Vogel A.I., Preparatyka organiczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. S. McMurry, Chemia organiczna. Rozwizywanie problemw, PWN Warszawa 2012

PROGRAM OPRACOWAA: dr In. Agnieszka Miroczyk

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

28

WWW III CCC ZZZ EEE NNN III AAA TTT EEE RRR EEE NNN OOO WWW EEE ZZZ BBB OOO TTT AAA NNN III KKK III

Kod przedmiotu: 13.9-WB-BP-wTB

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Dmytro Iakushenko

Prowadzcy: dr Dmytro Iakushenko

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

wiczenia 30 2 2 zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

wiczenia 18 2 zaliczenie z ocen

1

CEL PRZEDMIOTU: 1. Omwienie rnorodnoci organizmw rolinnych w naturalnych warunkach wystpowania. 2. Praktyczne zapoznanie z podstawowymi metodami bada terenowych. 3. Nauczenie samodzielnego oznaczania rolin naczyniowych.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo podstaw systematyki i morfologii rolin na poziomie studiw licencjackich oraz ekologii oglnej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Rnorodno rolin naczyniowych umiarkowanej strefy Europy rodkowej. Metody zbioru organizmw rolinnych i ich utrwalanie. Oznaczanie rolin naczyniowych za pomoc kluczy i sprztu optycznego.

METODY KSZTACENIA: Metody podajce (wykad-wprowadzenie), eksponujce (demonstracja okazw w rodowisku naturalnym), praktyczne.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student zna podstawowe metody bada terenowych.

K1A_W15 ocena raportu kocowego wiczenia

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

29

Umie samodzielnie oznacza roliny naczyniowe.

K1A_U08 student samodzielnie oznacza 20 losowo wybranych przez prowadzcego rolin naczyniowych

wiczenia

Student stosuje metody samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci w zakresie systematyki rolin.

K1A_K01 bieca kontrola na zajciach wiczenia

Student dziaa w grupie i organizuje prace wykazujc dbao o bezpieczestwo pracy, sucha uwag prowadzcego i stosuje si do jego zalece.

K1A_K02 K1A_K03

bieca kontrola na zajciach wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia wicze terenowych jest obecno i aktywne uczestnictwo na kadym zajciu praktycznym oraz opracowanie wynikw przeprowadzonych bada i obserwacji w postaci raportu kocowego.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

5 17

cznie 35 35

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 0.9 0.5

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 0.1 0.5

cznie 1 1

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Rutkowski L. 2006. Klucz do oznaczania rolin naczyniowych Polski niowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 2. Szafer W., Zarzycki K. (red.). 1977. Szata rolinna Polski, tom I i II. PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. Witkowska-uk L. 2008. Atlas rolinnoci lasw. Multico, Warszawa. 2. Nawara Z. 2006. Roliny kowe. Multico, Warszawa 3. Sudnik-Wjcikowska B. 2011. Roliny synantropijne. Multico, Warszawa. 4. Chmiel J., Kasprowicz M. (red.) 2002. Flora i rolinno rodkowej Wielkopolski. Przewodnik do

wicze terenowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Pozna. PROGRAM OPRACOWA: dr D. Iakushenko

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

30

WWW III CCC ZZZ EEE NNN III AAA TTT EEE RRR EEE NNN OOO WWW EEE ZZZ ZZZ OOO OOO LLL OOO GGG III III BBB EEE ZZZ KKK RRR GGG OOO WWW CCC WWW

Kod przedmiotu: 13.9-WB-BP-TZB

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Roland Elbieta

Prowadzcy: dr Roland Elbieta

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma

zal iczenia Punkty ECTS

Studia stacjonarne

wiczenia 30 2 2 zaliczenie na ocen

Studia niestacjonarne

wiczenia 18 2 zaliczenie na ocen

1

CEL PRZEDMIOTU: Celem zaj jest zdobycie przez studenta wiedzy na temat podstawowych metod odowu bezkrgowcw, technik utrwalania i konserwacji bezkrgowcw, sposobw gromadzenia i ewidencjonowania zebranego materiau. W trakcie zaj student ma nabywa umiejtnoci posugiwania si sprztem do bada terenowych i laboratoryjnych, doskonali umiejtnoci rozpoznawania zwierzt bezkrgowych przy pomocy kluczy do oznaczania. Student doskonali umiejtnoci krytycznej analizy, interpretacji i opisu wynikw przeprowadzanych bada W trakcie wicze student doskonali umiejtno pracy w zespole

WYMAGANIA WSTPNE: Podstawowa wiedza z zakresu zoologii systematycznej bezkrgowcw

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1.Jakociowe i ilociowe metody odowu bezkrgowcw. 2.Wydobywanie zwierzt z prb przy pomocy ekstrakcji, wypaszania, rcznego sortowania. 3.Sortowanie i oznaczanie materiau przy uyciu sprztu optycznego 4.Utrwalanie i konserwacja zebranych gatunkw 5.Gromadzenie i ewidencjonowanie pozyskanego materiau. Oznaczanie zwierzt bezkrgowych za pomoc kluczy.

METODY KSZTACENIA: Praktyczna (wiczenia w terenie i laboratorium), podajca (prelekcja)

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

zna podstawowe metody odowu K1A_W19 bieca kontrola na zajciach, wiczenia

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

31

stosowane do rnych grup zwierzt bezkrgowych

sprawozdanie terenowe

zna podstawowe metody wydobywania zwierzt bezkrgowych z pobranych prb

K1A_W19 bieca kontrola na zajciach, sprawozdanie

wiczenia terenowe

zna urzdzenia do odowu i wypaszania bezkrgowcw, zna ich budow i sposb dziaania

K1A_W19 bieca kontrola na zajciach, sprawozdanie

wiczenia terenowe

zna podstawowe metody utrwalania i konserwacji zwierzt bezkrgowych

K1A_W20 bieca kontrola na zajciach, sprawozdanie

wiczenia terenowe

zna zasady ewidencjonowania pozyskanego materiau

K1A_W20 bieca kontrola na zajciach, sprawozdanie

wiczenia terenowe

dokonuje odowu zwierzt bezkrgowych stosujc odpowiednie metody

K1A_U11 bieca kontrola na zajciach, wiczenia terenowe

wykorzystuje urzdzenia do pobierania prb i wypaszania zwierzt

K1A_U11 bieca kontrola na zajciach, wiczenia terenowe

dokonuje utrwalenia i konserwacji zebranego materiau zwierzcego

K1A_U11 bieca kontrola na zajciach, wiczenia terenowe

dokonuje obserwacji z wykorzystaniem sprztu optycznego

K1A_U04 bieca kontrola na zajciach, wiczenia terenowe

oznacza odowione okazy przy pomocy kluczy do oznaczania

K1A_U08 bieca kontrola na zajciach, sprawozdanie

wiczenia terenowe

WARUNKI ZALICZENIA: Aktywne uczestnictwo w zajciach. Zaliczenie praktycznej umiejtnoci rozpoznawania okazw w terenie i laboratorium (obowizuje znajomo poszczeglnych grup na poziomie rzdu, a w przypadku taksonw charakterystycznych umiejtno przypisania do gatunku). Naley prawidowo rozpozna co najmniej 75% okazw. Opracowanie wynikw bada w postaci sprawozdania.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

5 17

cznie 35 35

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 0.83 0.51

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 0,17 0.49

cznie 1 1

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

32

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Falniowski A. 2007. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierzt. WUW, Warszawa 2. Jura Cz., 2001. Bezkrgowce. PWN, Warszawa 3. Koodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkrgowce sodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. WUW, Warszawa 4. Rybak J., 2000. Bezkrgowe zwierzta sodkowodne. PWN, Warszawa 5. Klucze do oznaczania zwierzt bezkrgowych. 6. Atlasy do rozpoznawania zwierzt bezkrgowych.

PROGRAM OPRACOWAA: dr Elbieta Roland

WWW III CCC ZZZ EEE NNN III AAA TTT EEE RRR EEE NNN OOO WWW EEE ZZZ EEE KKK OOO LLL OOO GGG III III

Kod przedmiotu: 13.9-WB-BP-wTE

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Dancewicz Katarzyna

Prowadzcy: dr Dancewicz Katarzyna

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

wiczenia 30 2 4 zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

wiczenia 18 4 zaliczenie z ocen

1

CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest przedstawienie ekologii jako dyscypliny naukowej posugujcej si specyficznymi i waciwymi sobie pojciami i metodami badawczymi. Zakada si, e student bdzie zna i umia wykorzysta w praktyce podstawowe techniki bada ekologicznych, doskonali umiejtno posugiwania si sprztem do bada terenowych umiejtno laboratoryjnych oraz umiejtno krytycznej analizy, interpretacji i opisu wynikw przeprowadzanych bada, rozumia zasady regulujce funkcjonowanie ukadw ekologicznych na rnych poziomach organizacji ywej przyrody, bdzie umia wykorzysta bioindykatory do oceny stanu rodowiska przyrodniczego, bdzie potrafi opisa parametry populacyjne wybranej populacji rolin i zwierzt oraz oceni stan zoonoci wybranej biocenozy i ekosystemu. WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo podstaw biologii, w tym botaniki, zoologii i ekologii. ZAKRES TEMATYCZNY: Czynniki abiotyczne i biotyczne wpywajce na rozmieszczenie organizmw (woda, gleba i powietrze). Tolerancja ekologiczna i bioindykatory. Ekologia populacji: liczebno/ zagszczenie, miertelno (wspczynnik miertelnoci), rozrodczo (wspczynnik rozrodczoci i podnoci), struktura przestrzenna, wiekowa, pciowa i socjalna. Biocenoza struktura troficzna i organizacja (producenci,

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

33

konsumenci i destruenci), oddziaywania midzy organizmami, rnorodno biologiczna. Ekosystem struktura troficzna i funkcjonowanie. Ekosystemy wodne i ldowe. METODY KSZTACENIA: WICZENIA: metody podajce pogadanka, metody eksponujce pokaz poczony z przeyciem, metody praktyczne praktyka.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY

WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Potrafi nazwa podstawowe zjawiska i opisa procesy przyrodnicze zachodzce w rodowisku przyrodniczym.

K1A_W16 Karty pracy, kontrola na zajciach

wiczenia

Wymienia i charakteryzuje podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w badaniach ekologicznych, zna podstawowe urzdzenia do odowu zwierzt ldowych i wodnych, zna ich budow i sposb dziaania.

K1A_W17 Kontrola na zajciach

wiczenia

W interpretacji zjawisk i procesw przyrodniczych opiera si na podstawach empirycznych, rozumiejc w peni znaczenie metod matematycznych i statystycznych.

K1A_W18 Karty pracy, kontrola na zajciach

wiczenia

Dokonuje zbioru materiau rolinnego i zwierzcego badanej biocenozy, potrafi dokona utrwalenia i konserwacji zebranego materiau biologicznego, potrafi we waciwy sposb wykorzysta urzdzenia do pobierania prb wodnych i glebowych, poprawnie oznaczy parametry ilociowe i jakociowe prb wodnych i glebowych

K1A_U11 Karty pracy, kontrola na zajciach

wiczenia

Poprawnie dokonuje obserwacji z wykorzystaniem sprztu optycznego, samodzielnie przeprowadza zadania badawcze w oparciu o wskazwki opiekuna, dokonuje ich analizy i interpretacji, stosuje podstawowe zasady bezpiecznej pracy w terenie.

K1A_U04, K1A_U06 K1A_U12 K1A_K03

Karty pracy, kontrola na zajciach

wiczenia

Docenia istotno posiadania podstawowej wiedzy z ekologii dla zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych, dostrzega, na czym polega rzetelno w prowadzeniu bada terenowych.

K1A_K04 Dyskusja, kontrola na zajciach

wiczenia

Dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, nawizuje poprawne relacje z czonkami grupy.

K1A_K02 Kontrola na zajciach

wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA: WICZENIA: warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajciach oraz opracowanie wynikw przeprowadzonych bada w postaci kart pracy (ocena pozytywna powyej 60% uzyskanych punktw).

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 godz 20 godz.

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie

literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

5 godz. 20 godz.

cznie 40 godz. 40 godz.

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

34

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 0,8 0,5

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 0,2 0,5

cznie 1 ECTS 1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: 3. Banaszak J., Winiewski H.: Podstawy ekologii, Wydawnictwo Uczelniane WSP

w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1999 4. Begon M., Mortimer M., Thompson D. J.: Ekologia populacji, Studium porwnawcze zwierzt i

rolin, PWN, Warszawa, 1999 5. Faliska K.: Ekologia rolin, PWN, Warszawa, 1997 6. Kufel J., Leonowicz-Babiak K.: Wybrane zagadnienia z ekologii. Hodowle i wiczenia, WSiP,

Warszawa, 1985

LITERATURA UZUPENIAJCA: 1. Mller J., Stawiski W.: Obserwacje i dowiadczenia w nauczaniu biologii. Ekologia i ochrona

rodowiska, WSiP, Warszawa, 1993

PROGRAM OPRACOWAA: Dr Katarzyna Dancewicz

WWW III CCC ZZZ EEE NNN III AAA TTT EEE RRR EEE NNN OOO WWW EEE ZZZ ZZZ OOO OOO LLL OOO GGG III III KKK RRR GGG OOO WWW CCC WWW

Kod przedmiotu: 13.9-WB-BP-TZK

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Cichocki Jan

Prowadzcy: dr Cichocki Jan/dr Bocheski Marcin

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

wiczenia 30 2 2 zaliczenie na ocen

Studia niestacjonarne

wiczenia 18 2 zaliczenie na ocen

1

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

35

CEL PRZEDMIOTU: Celem ksztacenia jest zapoznanie studenta z rzdami, rodzinami i wybranymi gatunkami zwierzt w obrbie poszczeglnych gromad krajowych krgowcw oraz poznanie podstawowych metod badawczych zwierzt krgowych.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo biologii oglnej oraz zoologii krgowcw.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Charakterystyka krajowych gromad zwierzt krgowych: systematyka, morfologia, wybrane zagadnienia z ekologii. Czynniki wpywajce na biornorodno zwierzt krgowych. Rozpoznawanie i oznaczanie wybranych przedstawicieli krajowej fauny krgowcw. Metodyka bada fauny krajowych gatunkw krgowcw rodowisk ldowych i wodnych.

METODY KSZTACENIA: Metody praktyczne: obserwacje terenowe.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student zna wyjania podstawy taksonomii systematyki, ewolucji, filogenezy i zna poszczeglne taksony organizmw ywych

K1A_W21 aktywno na zajciach wiczenia

Student zna podstawowe metody badawcze fauny krgowcw

K1A_W22 aktywno na zajciach wiczenia

Student posuguje si kluczami do oznaczania organizmw ywych i waciwie interpretuje uzyskane informacje

K1A_U08 aktywno na zajciach wiczenia

Student dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece.

K1A_K02 aktywno na zajciach wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie zada praktycznych realizowanych w czasie wicze w terenie oraz aktywne uczestnictwo w realizowanych zadaniach praktycznych. Student musi przedstawi do akceptacji sprawozdanie z wicze

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia

stacjonarne (w godz.)

Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

wiczenia (30 h), zaliczenie (2 h) i konsultacje (2 h)

wiczenia (9 h), zaliczenie (2 h) i konsultacje ( 5 h)

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

36

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu;

studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

przygotowanie do zaj (5 h)

przygotowanie do zaj laboratoryjnych

(23 h)

cznie cznie 39 h = 1 ECTS. cznie 39 h = 1

ECTS

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia

niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 30+2+2= 34 h, co

odpowiada 0,9 pkt. ECTS.

9+2+5= 16 h, co odpowiada 0,4 pkt.

ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 5 h, co odpowiada 0,1 pkt. ECTS

39 h, co odpowiada 0,6 pkt. ECTS

cznie cznie 39 h = 1 ECTS. cznie 39 h = 1

ECTS.

LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Zamachowski, W., Zyk, A.: Strunowce Chordata, WNAP, Krakw, 2002 2. Berger, L.: Pazy i gady Polski, PWN, Warszawa Pozna, 2000 3. Bryliska, M. (red.).: Ryby sodkowodne Polski, PWN, Warszawa, 2000 4. Dobrowolski, K., A., Jaboski, B. (red.).: Ptaki Europy, Przewodnik terenowy, PWN,

Warszawa, 2000 5. Pucek, Z. (red.).: Klucz do oznaczania ssakw Polski, PWN, Warszawa, 1984

PROGRAM OPRACOWA: dr Jan Cichocki

EEE KKK OOO LLL OOO GGG III AAA OOO GGG LLL NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.9-WB-BP-EkOg

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Katarzyna Dancewicz

Prowadzcy: dr Katarzyna Dancewicz

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Wykad 15 1 4 egzamin

2

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

37

wiczenia 30 2 zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 9 egzamin

wiczenia 18 4

zaliczenie z ocen

CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest przedstawienie ekologii jako dyscypliny naukowej posugujcej si specyficznymi i waciwymi sobie pojciami i metodami badawczymi. Zakada si, e student bdzie zna podstawowe pojcia i techniki bada ekologicznych, rozumia zasady regulujce funkcjonowanie ukadw ekologicznych na rnych poziomach organizacji ywej przyrody, umia powiza znaczenie czynnikw rodowiskowych z ich wpywem na struktur i funkcjonowanie organizmw w ramach tworzcych si ukadw ekologicznych, rozumia znaczenie wpywu dziaalnoci czowieka na funkcjonowanie ekosystemw kuli ziemskiej. Ponadto, student bdzie wiadom znaczenia ekologicznych uwarunkowa procesw ewolucyjnych.

WYMAGANIA WSTPNE: Zaliczone kursy z zakresu botaniki oglnej i systematycznej oraz zoologii bezkrgowcw i zoologii krgowcw

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: WYKAD: Wstp do Ekologii. Czynniki historyczne wpywajce na rozmieszczenie organizmw. Biogeografia. Pastwa rolinne Ziemi. Krainy zoogeograficzne. Biogeografia mrz. Ekologia ewolucyjna. Ewolucyjne aspekty interakcji midzy organizmami: koewolucja, ekologia behawioralna, ekologia biochemiczna. Ekologia stosowana. WICZENIA: Czynniki rodowiskowe i grupy ekologiczne organizmw. Tolerancja ekologiczna i bioindykatory. Ekologia populacji: liczebno / zagszczenie, dynamika liczebnoci, miertelno, rozrodczo, struktura przestrzenna, wiekowa, pciowa i socjalna, strategie yciowe. Biocenoza: pojcie, struktura biotyczna. Zalenoci biocenotyczne. Rwnowaga biocenotyczna. Zmienno biocenoz - sukcesja ekologiczna. Biocenoza: interakcje midzypopulacyjne. Struktura troficzna i funkcjonowanie ekosystemw. acuchy pokarmowe (spasania i detrytusowy) i poziomy troficzne. Produktywno pierwotna i wtrna ekosystemu. Przegld ekosystemw i biomw. METODY KSZTACENIA: WYKAD - metoda podajca: wykad informacyjny w formie prezentacji multimedialnej WICZENIA - metoda problemowa: dyskusja dydaktyczna, wykad konwersatoryjny

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY

WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Zna podstawowe pojcia i procesy ekologiczne i rozumie zasady funkcjonowania ekosystemw kuli ziemskiej.

K1A_W23 Egzamin, kolokwium, karty pracy, kontrola na zajciach

Wykad wiczenia

Posiada podstawow wiedz w dziedzinie ekologii oglnej i populacyjnej. Potrafi wyjani zjawiska ekologiczne zachodzce na poziomie populacji, biocenozy, ekosystemu, biomu i biosfery .

K1A_W24 Egzamin, kolokwium, karty pracy, kontrola na zajciach

Wykad wiczenia

Rozumie zwizek procesw ekologicznych i ewolucyjnych z rnorodnoci organizmw w skali globalnej i lokalnej

K1A_W25 Egzamin, kolokwium, karty pracy, kontrola na zajciach

Wykad, wiczenia

W interpretacji zjawisk i procesw ekologicznych opiera si na podstawach empirycznych, rozumiejc w peni znaczenie metod matematycznych i statystycznych

K1A_W18 Kolokwium, karty pracy, kontrola na zajciach

wiczenia

Wydzia Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia studia I stopnia

38

Potrafi znale literatur z zakresu ekologii w jzyku polskim i angielskim, wykorzystuje dostpne rda informacji, w tym rda elektroniczne (e-learning)

K1A_U01 K1A_U13

Kontrola na zajciach

wiczenia

Analizuje przykady, wykresy, tabele i schematy z zakresu tolerancji ekologicznej, struktury i dynamiki populacji, ekologii biocenozy, ekosystemu, krajobrazu i biosfery

K1A_U14 Kolokwium, karty pracy, kontrola na zajciach

wiczenia

Pracuje w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, nawizuje poprawne relacje z czonkami grupy

K1A_K02 Kontrola na zajciach

wiczenia

Docenia istotno posiadania podstawowej wiedzy z ekologii dla zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych, dostrzega, na czym polega rzetelno w prowadzeniu bada ekologicznych,

K1A_K01 Egzamin, kontrola na zajciach

Wykad wiczenia

WARUNKI ZALICZENIA: WYKAD - egzamin kocowy, do ktrego student jest dopuszczony na podstawie uprzedniego zaliczenia wicze, przeprowadzony w formie ustnej. Student zobowizany jest do odpowiedzi na co najmniej dwa z trzech pyta problemowych dotyczcych znajomoci poj ekologicznych i analizy procesw ekologicznych. WICZENIA: zaliczenie z ocen - warunkiem zaliczenia jest aktywny udzia w dyskusji w trakcie zaj konwersatoryjnych oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich pisemnych kolokwiw (w formie otwartych lub zamknitych pyta, ocena pozytywna powyej 60% uzyskanych punktw) oraz zaliczenie wszystkich kart pracy przewidzianych do realizacji w ramach programu wicze. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystpieniem do egzaminu musi uzyska pozytywn ocen z wicze. Ocena kocowa na zaliczenie przedmiotu jest redni arytmetyczn z ocen za poszczeglne formy zaj.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia nies