biologia specjalność: biologia molekularna studia...

of 62/62
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH BIOLOGIA Specjalność: BIOLOGIA MOLEKULARNA studia stacjonarne drugiego stopnia profil ogólnoakademicki KARTY PRZEDMIOTÓW Zielona Góra, rok akademicki 2015/2016

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIWERSYTET ZIELONOGRSKI

WYDZIA NAUK BIOLOGICZNYCH

BIOLOGIA Specjalno: BIOLOGIA MOLEKULARNA

studia stacjonarne drugiego stopnia

profil oglnoakademicki

KARTY PRZEDMIOTW

Zielona Gra,

rok akademicki 2015/2016

BBB III OOO EEE TTT YYY KKK AAA

Kod przedmiotu: 13.1-WB-BBMD-BIOE

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Joanna Zegzua-Nowak

Prowadzcy: dr Joanna Zegzua-Nowak

CEL PRZEDMIOTU: Celem prowadzonych zaj jest nabycie przez studentw wiedzy teoretycznej z zakresu bioetyki oraz praktycznej umiejtnoci rozstrzygania dylematw moralnych pojawiajcych si w yciu spoecznym. Efektem zaj powinno by wyposaenie studenta w umiejtno dostrzegania takich dylematw, samodzielnego dokonania ich analizy oraz wybrania rozwizania niesprzecznego z tradycjami kultury narodowej oraz zasadami obowizujcego prawa. Celem zaj jest zatem take wyposaenie studentw w kompetencje w zakresie w zakresie eksperckiego rozstrzygania najczciej pojawiajcych si jednostkowych dylematw bioetycznych.

WYMAGANIA WSTPNE: Studenci powinni mie opanowany podstawowy zasb informacji z zakresu historii kultury obowizujcy na poziomie szkoy redniej oraz praktycznie posugiwa si terminologi z zakresu antropologii i biologii populacji.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Narodziny i rozwj bioetyki jako samodzielnej dyscypliny wiedzy. Spory o przedmiot i zastosowania bioetyki. Pomidzy instrumentalnym a podmiotowym traktowaniem czowieka - ochrona praw jednostki w medycynie i w yciu spoecznym. Europejska konwencja bioetyczna. Bioetyka a etyka lekarska Kodeks etyki lekarskiej i jego najwaniejsze zaoenia. Dylematy wspczesnej bioetyki sprawiedliwy dostp do usug i rodkw medycznych, problem okrelenia momentu pocztku ycia czowieka, przerywanie ciy, , eksperymenty medyczne, transplantacje, usprawnianie czowieka i medycyna reprodukcyjna (problematyka zapodnienia in vitro), definicja mierci (kiedy i dzi: definicja mierci kreniowo-pucna a definicja mierci mzgowej) i okrelenia momentu przerwania interwencji medycznej, opieka terminalna i opieka paliatywna, autodestrukcja i samobjstwo, eutanazja, kara mierci.

METODY KSZTACENIA: wykad problemowy, pokaz (wykad w formie prezentacji multimedialnej)

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

BIOETYKA - studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 10 1 IV Zaliczenie z ocen

studia niestacjonarne I I stopnia

Wykad 9 1 IV zaliczenie z ocen

1

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student posiada wiedz dotyczc genezy bioetyki jako niezalenej, interdyscyplinarnej dyscypliny wiedzy; potrafi wskaza najwaniejsze determinanty spoeczne, naukowo-medyczne, ktre wpyny na jej rozwj;

K2A_W01 Zaliczenie pisemne z progami punktowymi

wykad

Student zna i rozumie istot i rda problemw bioetycznych oraz przyczyny trudnoci w ich rozwizywaniu. Potrafi wskaza biologiczne determinanty dylematw moralnych ujawniajcych si w kulturze.

K2A_W02 Zaliczenie pisemne z progami punktowymi

wykad

Student zna najczciej pojawiajce si dylematy moralne w praktyce medycznej i naukach biologicznych

K2A_W03 Zaliczenie pisemne z progami punktowymi

wykad

Przewiduje skutki podejmowanych rozstrzygni bioetycznych.

K2A_W04 Ocena zaangaowania w dyskusji

wykad

Potrafi formuowa uzasadnione sdy na podstawie danych pochodzcych z rnych rde. Wykazuje umiejtno krytycznej analizy i selekcji informacji

K2A_U02

Ocena zaangaowania w dyskusji

wykad

Student korzysta ze rde literaturowych i zasobw internetowych (w jzyku polskim i angielskim) i wykorzystuje pozyskane t drog informacje w celu uporzdkowania i utrwalenia wiedzy z zakresu problemw bioetycznych;

K2A_U01 Samoocena efektw ksztacenia wykad

Student stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb doskonalenia umiejtnoci praktycznego rozwizywania dylematw bioetycznych

K2A_K01 Samoocena efektw ksztacenia wykad

Student ma wiadomo wpywu nauk biologicznych na uksztatowanie si i rozwj bioetyki oraz formuowanie rozstrzygni problemowych w jej zakresie.

K2A_K05 Zaliczenie pisemne z progami punktowymi

wykad

WARUNKI ZALICZENIA: Zaliczenie pisemne z progami punktowymi w formie pisemnej, obejmujcego sprawdzenie wiedzy teoretycznej jak i umiejtnoci samodzielnego rozwizania jednostkowego problemu bioetycznego.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

wykad (10 godz.)

wykad (10 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

przygotowanie do zaj (5 godz.) samodzielne studiowanie zalecanej

literatury (5 godz.) - przygotowanie

si do egzaminu i obecno na egzaminie (5

godz. + 2 godz.)

- przygotowanie do zaj (5 godz.)

- samodzielne studiowanie

zalecanej literatury (5 godz) -

przygotowanie si do egzaminu i obecno na egzaminie (5

godz. + 2 godz.)

cznie 27 godzin 27 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 0,5 punktu ECTS 0,5 punktu ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 0,5 punktu ECTS 0,5 punktu ECTS

cznie 1 punkt ECTS 1 punkt ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Beauchamp T.L., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, prze. W. Jacrzyski, KiW, Warszawa 1996; [2] Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrzecijaski. Gos Kocioa, pod red. A. Muszali, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, Radom 2005; [3] Howka, Etyka w dziaaniu, Wyd. Prszyski i S-ka, Warszawa 2002; [4] lipko T., Granice ycia. Dylematy wspczesnej bioetyki, Wyd. WAM, Krakw 2008; [5] Tokarczyk R., Prawa narodzin, ycia i mierci, Wyd. Wolters Kliwer, Warszawa 2009; [6] Szewczyk K., Bioetyka T. 1: Medycyna na granicach ycia, PWN, Warszawa 2009; [7] Szewczyk K., Bioetyka T. 2: Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2009;

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] B. Mepham, Bioetyka: wprowadzenie dla studentw nauk biologicznych, prze. E. Bartnik, P. Golik, J. Klimczok, PWN, Warszawa 2008; [2] Sownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, pod red. M. Ciszka, PTF, Warszawa 2008;

PROGRAM OPRACOWA: DR HAB. STEFAN KONSTACZAK, PROF. UZ, DR JOANNA ZEGZUA-NOWAK

BBB III OOO III NNN FFF OOO RRR MMM AAA TTT YYY KKK AAA

Kod przedmiotu: 13.1-WB- BBMD -BIOI

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr hab. Jacek Leluk

Prowadzcy: dr hab. Jacek Leluk

CEL PRZEDMIOTU: Zdobycie wiedzy na temat pocztkw i rozwoju dziedziny bioinformatyki, Poznanie bioinformatycznych metod badawczych, niestosowanych obecnie oraz stosowanych do dnia dzisiejszego. Zapoznanie si i rozumienie ukadu strukturalnego budowy biologicznych baz danych. Korzystanie z sekwencyjnych i strukturalnych baz danych (Swiss-Prot, TREMBL, DB). Zapoznanie si z fundamentalnymi zasadami funkcjonowania aplikacji sucych do teoretycznych bada porownawczych sekwencji biologicznych. Rozumienie i umiejtno waciwego doboru narzdzi statystycznych i niestatystycznych w konkretnych badaniach porwnawczych. Konstrukcja macierzy stochastycznych opisujcych substytucje aminokwasowe w procesie zmiennoci mutacyjnej oraz diagramu relacji genetycznych midzy aminokwasami. Korzystanie z publicznie dostpnych usug bioinformatycznych (BLAST, zasoby genomowe). Korzystanie z biologicznych baz literaturowych (PubMed). Obsuga publicznie dostpnych aplikacji bioinformatycznych. Prawidowe interpretowanie uzyskanych wynikw analizy teoretycznej na poziomie molekularnym i mezoskopowym. Pozyskiwanie penej moliwej. informacji o parametrach strukturalnych biaek i kwasow nukleinowych, mechanizmach zmiennoci, relacjach sekwencja-struktura-funkcja-zmienno. Umiejtno oszacowania istotnoci podobiestwa porownywanych sekwencji i struktur molekularnych (SSSS). Poznanie ronych sposobow zastosowania modeli Markowa do interpretacji zjawisk i procesow biologicznych na ronych poziomach organizacji. Umiejtno oszacowania prawidowoci takiej interpretacji w konkretnych badaniach. Prawidowe wzajemne dopasowywanie wielu sekwencji homologicznych. Zapoznanie si i umiejtno korzystania z oprogramowania do analizy zmiennoci mutacyjnej w homologicznych rodzinach biaek (program ConSurf, program Talana). Umiejtno korzystania z oprogramowania do analizy mutacji sprzonych na poziomie biaek (program Corm). Umiejtno wyboru waciwej metody oraz porownania ich wartoci poznawczej w konkretnej analizie teoretycznej. Umiejtnos korzystania z programow do wizualizacji i analizy struktur molekularnych (Rasmol, WebLab Viewer, VMD, DSVisualizer17). Waciwy dobor narzdzi (oprogramowania i baz danych) do skutecznej i prawidowej realizacji projektow badawczych w zakresie molekularnej analizy teoretycznej ukadow biologicznych.

WYMAGANIA WSTPNE: Obsuga komputera i internetu. Obsuga ogolnouytkowych programow przewidzianych w programie przedmiotu "Podstawowe zastosowania komputerow". Zaliczony pozytywnie kurs "Wstp do bioinformatyki i proteomiki".

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Ogolna charakterystyka struktury i organizacji najpopularniejszych baz. Przegld narzdzi i algorytmow do analizy porownawczej sekwencji biologicznych. Metody statystyczne i niestatystyczne analizy porownawczej. Algorytm semihomologii genetycznej. Metody bada podobiestwa sekwencji biologicznych. Istotne kryteria analizy porownawczej sekwencji. Biologiczne mechanizmy zmiennoci mutacyjnej na poziomie molekularnym. Markowowska i

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

BIOINFORM ATYKA - studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 30 2 egzamin

Laboratorium 15 1 IV

zaliczenie z ocen

studia niestacjonarne I stopnia

Wykad 18 2 egzamin Laboratorium 9 1

IV zaliczenie z ocen

5

niemarkowowska interpretacja ewolucyjnego ronicowania si biaek. Przegld metod i algorytmow stosowanych do konstruowania molekularnych drzew filogenetycznych. Dopasowywanie sekwencji biakowych przy uyciu programu ClustalX. Dopasowywanie pary sekwencji oraz wielu sekwencji w oparciu o algorytm semihomologii genetycznej i program GEISHA. Analiza wynikw graficznych dot matrix porownywania dwoch sekwencji. Lokalizacja przerw, identyfikacja sekwencji zduplikowanych (zmultiplikowanych). Teoretyczna charakterystyka biaka na podstawie znanej jego sekwencji aminokwasowej. Przewidywanie procentowego udziau struktur drugorzdowych w czsteczce biakowej. Szczegowa analiza zmiennoci mutacyjnej w rodzinach biaek homologicznych. Identyfikacja i charakterystyka obszarw zmiennych i konserwatywnych. Szczegowa analiza, identyfikacja i charakterystyka mutacji sprzonych, wystpujcych w grupach biaek spokrewnionych. Graficzna wizualizacja wynikw na strukturach przestrzennych biaek.

METODY KSZTACENIA: Wykad z prezentacjami multimedialnymi (PowerPoint) oraz korzystaniem z bioinformatycznych serwisow i baz danych online oraz specjalistycznego oprogramowania bioinformatycznego. wiczenia praktyczne z wykorzystaniem biologicznych baz danych i specjalistycznego oprogramowania bioinformatycznego. Korzystanie z materiau zdalnego nauczania (e-learning).

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

ma wiedz w zakresie najwaniejszych problemow z zakresu bioinformatyki

K2A_W01 Testy sprawdzajce, egzamin wykad, laboratorium

ma wiedz w zakresie statystyki i bioinformatyki na poziomie pozwalajcym na opisywanie i interpretowanie modeli teoretycznych w biologii molekularnej

K2A_W07 Testy sprawdzajce, egzamin wykad, laboratorium

stosuje podstawowe algorytmy i oprogramowanie w zakresie bioinformatyki.

K2A_U04 Testy sprawdzajce laboratorium

wykorzystuje dostpne roda informacji, w tym roda elektroniczne

K2A_U01 Testy sprawdzajce laboratorium

stosuje podstawowe algorytmy i techniki bioinformatyczne do opisu zjawisk i analizy danych

K2A_U05 Testy sprawdzajce, egzamin wykad, laboratorium

wykazuje potrzeb staego aktualizowania wiedzy na temat teoretycznych modeli w dziedzinie bioinformatyki

K2A_K06 Testy sprawdzajce, egzamin wykad, laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad- warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kocowego testu egzaminacyjnego Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium, oraz pozytywne zaliczenie testu kocowego.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (45 godz.),

- konsultacje (15 godz.)

Zajcia dydaktyczne (27 godz.),

- konsultacje (15 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(90 godz.)

- przygotowanie do zaj (100

godz.)

cznie 150 godzin 142 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 punkty ECTS 1 punkt ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 3 punkt ECTS 3 punkt ECTS

cznie 5 punktw ECTS 5 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Baxevanis, A.D, Ouellette, B.F.F. (red.), Bioinformatyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 [2] Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, wydanie III zmienione. [3] Fasold, H., Budowa biaek, PWN Warszawa, 1977

PROGRAM OPRACOWA: DR HAB. JACEK LELUK

BBB III OOO LLL OOO GGG III AAA MMM OOO LLL EEE KKK UUU LLL AAA RRR NNN AAA DDD RRR OOO BBB NNN OOO UUU SSS TTT RRR OOO JJJ WWW

Kod przedmiotu: 13.4-WB- BBMD -BMD

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik

Prowadzcy:

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, nauczyciel akademicki Katedry Biologii Molekularnej

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

BIOLOGIA MOLEKULARNA DROBNOUSTOJW - studia stacjonarne II stopnia

Wykad 15 1 egzamin

Laboratorium 30 2 III

zaliczenie z ocen

5

Studia niestacjonarne

Wykad 9 1 egzamin

Laboratorium 18 2 III

zaliczenie z ocen

CEL PRZEDMIOTU: Celem zaj jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej w zakresie zasad taksonomii i pozycji filogenetycznej bakterii oraz metod biologii molekularnej wykorzystywanych w taksonomii drobnoustrojw. Poznanie budowy i struktury chromosomu bakteryjnego oraz zasad replikacji. Zapoznanie studenta z zasadami rekombinacji homologicznej, zmiennoci mutacyjnej, mechanizmw naprawy uszkodze DNA u bakterii. Omwienie zasad zwizanych z regulacj ekspresji genw u bakterii. Omwienie roli ruchomych elementw genetycznych i mechanizmw horyzontalnego transferu genw w generowaniu zrnicowania genetycznego bakterii. Przekazanie podstaw wiedzy na temat bakteriofagw. Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy odnonie molekularnych podstaw bakteryjnej patogenezy. W ramach zaj laboratoryjnych student powinien naby umiejtno samodzielnego wykonywania prostych eksperymentw z zakresu biologii molekularnej drobnoustrojw. Pozna podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium biologii molekularnej. W efekcie zaj student powinien uzyska wiedz o oglnie przyjtych zasadach krytycznej analizy i interpretacji wynikw przeprowadzonych eksperymentw.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo biologii, chemii, biochemii, genetyki i mikrobiologii oglnej w zakresie studiw I stopnia.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad: Zasady taksonomii i pozycja filogenetyczna bakterii. Metody biologii molekularnej wykorzystywane w taksonomii drobnoustrojw. Budowa i funkcje komrki bakteryjnej. Chromosom bakteryjny- struktura i replikacja chromosomu. Rekombinacja homologiczna, zmienno mutacyjna, naprawa uszkodze DNA. Ekspresja genw transkrypcja, translacja, systemy regulacji ekspresji genw. Ruchome elementy genetyczne bakterii plazmidy bakteryjne, sekwencje inercyjne, transpozony i inne elementy genetyczne. Mechanizmy horyzontalnego transferu genw. Bakteriofagi - taksonomia i nazewnictwo bakteriofagw, organizacja i struktura genomowych kwasw nukleinowych u bakteriofagw, ekspresja materiau genetycznego bakteriofagw, replikacja genomw bakteriofagw. Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy- choroby infekcyjne, zmienno genomw bakterii patogennych, sekrecja czynnikw wirulencji, adhezja, patogeny wewntrzkomrkowe, regulacja ekspresji czynnikw wirulencji, modulacja procesw apoptozy przez bakterie patogenne, toksyny bakteryjne. Zajcia laboratoryjne: Ruchome elementy genetyczne, plazmidy, plazmid koniugacyjny. Koniugacja bakterii Escherichia coli. Badanie czstoci rekombinacji w ukadach F+ x F- i Hfr x F-: Bakteriocyny, machanizmy dziaania kolicyn na bakterie, plazmidy kolicynogennoci. Wykorzystanie metod serologicznych do identyfikacji antygenowych, powierzchniowych struktur komrek bakterii. Wykorzystanie metod biologii molekularnej PCR do identyfikacji wybranych genw. Wykazanie obecnoci bakteriofagw w rodowisku zewntrznym, na przykadzie surowych ciekw komunalnych.

METODY KSZTACENIA: - podajca - wykad tradycyjny w formie prezentacji multimedialnej; - praktyczna - wiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem zaplecza mikrobiologicznego i biologii molekularnej

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Rozumie zoone zjawiska zwizane z procesem realizacji informacji genetycznej u bakterii, konsekwentnie stosuje zasad cisego, opartego na danych empirycznych, interpretowania

K2A_W02 Kolokwium w formie testu z zadaniami otwartymi i zamknitymi

laboratorium

zjawisk zmiennoci genetycznej bakterii Ma pogbion wiedz z zakresu zrnicowania genetycznego bakterii i w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze naukowej problemw zwizanych ze zmiennoci genetyczn bakterii

K2A_W03 Kolokwium w formie testu Egzamin pisemny

laboratorium wykad

rozumie zwizki midzy osigniciami biologii molekularnej a moliwociami ich wykorzystania w yciu spoeczno-gospodarczym z uwzgldnieniem zrwnowaonego uytkowania rnorodnoci biologicznej

K2A_W02 Egzamin pisemny wykad

Stosuje zaawansowane techniki waciwe dla diagnostyki molekularnej drobnoustrojw, planuje i wykonuje zadania pod kierunkiem opiekuna naukowego

K2A_U03 K2A_U06

Kolokwium w formie testu laboratorium

Rozumie potrzeb systematycznego zapoznawania si z czasopismami naukowymi zwizanymi z problematyk genetyki drobnoustrojw; Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi wspdziaa i pracowa w grupie

K2A_K02 K2A_K01

Egzamin pisemny wykad

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad - egzamin kocowy, do ktrego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia wicze, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwajcy 90 minut obejmuje odpowied na 4 pytania problemowe wylosowane spord przygotowanych przez egzaminatora zestaww pyta. Ocena pozytywna z egzaminu to minimum 65% spord 8 moliwych do uzyskania punktw. wiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegaj: testy sprawdzajce wiedz (zamknite i otwarte) ocena pozytywna powyej 60% uzyskanych punktw, obecno i aktywny udzia w wiczeniach. Ocena kocowa z wicze laboratoryjnych to rednia arytmetyczna ocen czstkowych.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godzin Studia stacjonarne Liczba godzin

Studia niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia praktyczne (45 godz.)

Konsultacje (15 godz.)

Zajcia praktyczne (27 godz.)

Konsultacje (15 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;

przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

Przygotowanie do zaj

(90 godz.)

Przygotowanie do zaj (108)

cznie 150 godz. 150 godz.

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 punkty ECST 1 punkt ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 3 punkty ECTS 4 punkty ECTS

cznie 5 punkw ECTS 5 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Wgleski P. Genetyka molekularna , Wydawnictwo PWN, Wa-wa, 1995 ; [2] Baj J., Markiewicz Z. Biologia molekularna bakterii, Wyd. PWN W-wa , 2006. [3] Turner P. C. Krtkie wykady. Biologia molekularna; PWN Wa-wa, 2004 [4] Lassota Z. Biologia molekularna Wyd. Nauk. PWN, W-wa , 1987; [5] Brown T. A. Genomy. Wyd. Nauk. PWN, W-wa , 2001;

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] Piekarowicz A. Podstawy wirusologii molekularnej PWN W-wa, 2004;

PROGRAM OPRACOWA: DR HAB. KATARZYNA BALDY-CHUDZIK

BBB OOO NNN YYY BBB III OOO LLL OOO GGG III CCC ZZZ NNN EEE

Kod przedmiotu: 13.9-WB- BBMD-BB

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski

Prowadzcy: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski

CEL PRZEDMIOTU: Poznanie wspczesnego stanu wiedzy odnonie struktury i funkcji bon biologicznych

WYMAGANIA WSTPNE: Biologia, biofizyka, biochemia, biologia molekularna

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Podstawy strukturalne bon, asymetria bon, zrnicowanie lateralne bony biologicznej, techniki badania struktury dwuwarstwy lipidowej, systemy sztuczne - liposomy i inne agreagaty lipidowe, badania struktury biaek integralnych bon. Analiza funkcji: podstawy zjawisk transportu przez bony, transport lekw i innych ksenobiotykw. Czasteczki odpowiedzialne za adhezj komrka-komrka i komrka - substancja midzykomrkowa.

METODY KSZTACENIA:

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

BONY BIOLOGICZNE - studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 20 1,5 II egzamin

studia niestacjonarne I I stopnia

Wykad 9 1.5 II egzamin

2

- podajca - wykad multimedialny

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student ma wiedz w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemw z wybranej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej

K2A_W05 Egzamin pisemny Wykad

wykorzystuje jzyk naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej

K2A_U02 K2A_U04

Dyskusje w trakcie zaj Wykad

samodzielnie planuje wasn karier naukow, ma umiejtnoci jzykowe w zakresie biologii molekularnej, zgodne z wymaganiami okrelonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego

K2A_U10 Dyskusje w trakcie zaj Wykad

rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi inspirowa i organizowa proces uczenia si innych osb

K2A_K01 K2A_K03

Dyskusje w trakcie zaj Wykad

WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu. Egzamin trwajcy 60 minut zawiera 2 otwarte pytania. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktw

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (20 godz.),

- konsultacje (10 godz.)

Zajcia dydaktyczne (18 godz.),

- konsultacje (7 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(30 godz.)

- przygotowanie do zaj

(35 godz.),

cznie 60 godzin 60 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1 punkty ECTS 1 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1 punkt ECTS 1 punkt ECTS

cznie 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Yeagle, P. The structure of Biological Membranes, (Boca Raton, London, New York, Washington D.C) CRC Press LLC 2004; [2] Gennis R.B. Biomembranes, Molecular Structure and Function, Springer-Verlag 1988; [3] Literatura monograficzna i oryginalna.

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] Nanocarrier Technologies: Frontiers of Nanotherapy, Ed. M.R. Mozafari, Springer 2006. [2] Doowy K., Szewczyk A., Pikua S. Bony Biologiczne, lsk Katowice-Warszawa 2003.

PROGRAM OPRACOWA: PROF. DR. HAB. ALEKSANDER F. SIKORSKI

EEE NNN ZZZ YYY MMM OOO LLL OOO GGG III AAA

Kod przedmiotu: 13.9-WB- BBMD-En

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr in. Andrzej Kasperski

Prowadzcy: dr in. Andrzej Kasperski

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

BIOLOGIA MOLEKULARNA - studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 20 2 egzamin

Laboratorium 30 2 II

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 15 2 egzamin

Laboratorium 18 2 II

zaliczenie z ocen

7

CEL PRZEDMIOTU: Zdobycie wiedzy na temat klasyfikacji enzymw. Rozumienie mechanizmu dziaania enzymw, budowy i przeznaczenia wanych funkcjonalnie obszarw w czsteczce enzymu. Rozumienie podstaw kinetyki enzymatycznej oraz znaczenia parametrw opisujcych t kinetyk. Zapoznanie si z najwaniejszymi szlakami metabolicznymi oraz mechanizmami ich kontroli. Rozumienie mechanizmw kontroli aktywnoci enzymu, jego aktywacji i inhibicji. Zapoznanie si z typami specyficznej inhibicji. Zapoznanie si z wpywem rnych typw inhibicji na zmian parametrw kinetyki enzymatycznej. Zdobycie wiedzy na temat zaplanowania i przeprowadzenia testw enzymatycznych.

WYMAGANIA WSTPNE: Podstawowa wiedza na temat budowy biaek. Obsuga komputera i Internetu.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Definicja i oglna charakterystyka enzymu. Charakterystyka poszczeglnych klas enzymw. Rola i mechanizm dziaania enzymw. Zintegrowany schemat struktury, dynamiki i funkcji enzymu. Rola i

sposb wspdziaania centrum katalitycznego i kieszeni substratowej. Kody EC enzymw. Podstawy kinetyki enzymatycznej. Analiza odwracalnej i nieodwracalnej reakcji enzymatycznej. Rwnanie Michaelisa-Menten. Podstawowe parametry opisujce kinetyk enzymu - maksymalna szybko reakcji enzymatycznej i staa Michaelisa. Identyfikacja enzymw i szlakw metabolicznych. Charakterystyka wybranych enzymw oraz szlakw metabolicznych i ich kontroli. Stany energetyczne podczas reakcji enzymatycznej. Waniejsze koenzymy i ich prekursory. Wzr Lineweavera-Burka - cel i znaczenie takiego przeksztacenia wzoru. Zaplanowanie i przeprowadzenie testu enzymatycznego. Obliczanie parametrw kinetycznych z danych otrzymanych z testu enzymatycznego. Metoda Eadiego-Hofsteego, Hanesa-Woolfa, cakowa. Analiza dokadnoci i czuoci zastosowanych metod. Sens istnienia proenzymw (zymogenw). Aktywacja i kontrola aktywnoci enzymatycznej. Enzymy allosteryczne. Kinetyka reakcji allosterycznej. Enzymatyczne reakcje kaskadowe. Czynniki wpywajce na aktywno enzymu. Charakterystyka dziaania inhibitorw. Reakcja enzymatyczna z inhibicj kompetycyjn, akompetycyjn, niekompetycyjn, mieszan, substratow, produktem. Analiza kinetyk hamowania reakcji enzymatycznych. Wpyw warunkw rodowiskowych na kinetyk reakcji enzymatycznych.

METODY KSZTACENIA: Wykad z prezentacjami multimedialnymi. Laboratorium - korzystanie z internetowych enzymatycznych baz danych oraz specjalistycznego oprogramowania. Przeprowadzenie wirtualnych testw enzymatycznych wraz z obliczaniem parametrw kinetycznych na podstawie otrzymanych wynikw testu. Samodzielne opracowanie zagadnienia zwizanego z enzymologi.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

rozumie szczegy procesw enzymatycznych, rozumie zjawiska w procesach katalizowanych enzymatycznie

K2A _W01 egzamin na zakoczenie przedmiotu, sprawdzanie wiadomoci podczas zaj laboratoryjnych

wykad/ laboratorium

ma wiedz w zakresie najwaniejszych problemw z zakresu enzymologii

K2A _W01 egzamin na zakoczenie przedmiotu, sprawdzanie wiadomoci podczas zaj laboratoryjnych

wykad/ laboratorium

ma wiedz w zakresie poj i terminologii stosowanej w enzymologii i kinetyce enzymatycznej

K2A _W01 egzamin na zakoczenie przedmiotu, sprawdzanie wiadomoci podczas zaj laboratoryjnych

wykad/ laboratorium

stosuje podstawowe metody obliczeniowe i oprogramowanie w zakresie kinetyki enzymatycznej

K2A_U05

egzamin na zakoczenie przedmiotu, sprawdzanie wiadomoci podczas zaj laboratoryjnych

wykad/ laboratorium

stosuje podstawowe metody obliczeniowe do opisu kinetyki enzymatycznej

K2A_U05 egzamin na zakoczenie przedmiotu, sprawdzanie wiadomoci podczas zaj laboratoryjnych

wykad/ laboratorium

wykazuje umiejtno poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzcych z przeprowadzonych testw enzymatycznych oraz z ich analizy

K2A_U08 sprawdzanie wiadomoci podczas zaj laboratoryjnych

wykad/ laboratorium

wykazuje potrzeb staego aktualizowania wiedzy teoretycznej na temat enzymologii

K2A_K06

sprawdzanie wiadomoci podczas zaj laboratoryjnych

wykad/ laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad pisemny egzamin zoony z 10 pyta. Na pozytywn ocen (dostateczny) naley udzieli prawidowych odpowiedzi przynajmniej na 6 pyta (60%). Zaliczenie laboratorium jest oceniane na podstawie wykazania umiejtnoci prawidowego zaplanowania i przeprowadzenia testu enzymatycznego i wyliczenia na tej podstawie parametrw kinetycznych oraz na podstawie samodzielnego opracowania i przedstawienia zagadnienia zwizanego z enzymologi (prezentacja 30 minutowa), np. charakterystyka i identyfikacja wybranych enzymw.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

65 41

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

135 159

cznie 200 200

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 5 punkty ECTS 5 punkty ECTS

cznie 7 punktw ECTS 7 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa, 2005, wydanie III zmienione [2] Biochemia Harpera. Ilustrowana, Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W.

Rodwell, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008, Wyd. 6

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] Reginald H. Garret, Charles M. Grisham, Biochemistry (rozdzia 6), Thomson

Learning Third Edition, 2005 [2] Biochemia. Krtkie wykady. Wydanie II. David B. Hames, Nigel M. Hooper.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

PROGRAM OPRACOWA: DR ANDRZEJ KASPERSKI

GGG EEE NNN EEE TTT YYY CCC ZZZ NNN III EEE MMM OOO DDD YYY FFF III KKK OOO WWW AAA NNN EEE OOO RRR GGG AAA NNN III ZZZ MMM YYY

Kod przedmiotu: 13.9-WB- BBMD-GMO

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Beata Machnicka

Prowadzcy: dr Beata Machnicka dr Beata Machnicka

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

GENETYCZNIE M ODYFIKOWANE ORGANIZM Y - studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 15 1 egzamin

Laboratorium 30 2 III

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 9 1 egzamin

Laboratorium 18 2 III

zaliczenie z ocen

5

CEL PRZEDMIOTU: Wykad ma za zadanie: omwienie organizmw genetycznie zmodyfikowanych oraz sposobw ich uzyskiwania, przedstawienie molekularnych technik kontrolowania GMO oraz prawnych i spoecznych aspektw zastosowa, omwienie biobezpieczestwa ludzi i rodowiska. Laboratorium ma na celu: Przekazanie studentom podstaw wiedzy o molekularnych technikach analizy GMO; Zapoznanie studentw z technik izolacji DNA rolinnego przy uyciu zoa krzemionkowego; Zapoznanie studentw z technik PCR w analizie GMO; Nauczenie studentw podstawowych zasad bezpiecznej pracy w laboratorium typu biochemicznego oraz obsugi sprztu laboratoryjnego takiego jak aparat do elektroforezy, wirwka, rne rodzaje pipet, termocykler; Przekazanie studentom wiedzy o oglnie przyjtych zasadach krytycznej analizy, interpretacji i opisu wynikw przeprowadzonej analizy.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo biologii, biochemii, mikrobiologii i genetyki.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad: Przegld organizmw genetycznie zmodyfikowanych. Molekularne podstawy transformacji genetycznej oraz sposoby uzyskiwania rolin i zwierzt zmodyfikowanych genetycznie. Ekspresja transgenw i sposoby jej pomiaru. Techniki kontrolowania GMO. Prawne i spoeczne aspekty zastosowa GMO. ywno genetycznie modyfikowana. Biobezpieczestwo ludzi i rodowiska regulacje prawne, bioetyka Laboratorium: Molekularne techniki analizy GMO; Technika izolacji DNA rolinnego przy uyciu zoa krzemionkowego; Technika PCR w analizie GMO.

METODY KSZTACENIA: Wykad: z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, pogadanka problemowa Praktyczna praca laboratoryjna

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

student zna i rozumie najwaniejsze zagadnienia dotyczce rnorodnoci organizmw genetycznie modyfikowanych i ich znaczenia dla rodowiska, formuuje regulacje prawne obowizujce w Polsce i Unii Europejskiej dotyczce zastosowa organizmw genetycznie modyfikowanych

K2A_W01 zaliczenie wykad

student zna podstawowe zasady bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii; ma wiedz w zakresie planowania bada z uyciem technik i narzdzi badawczych stosowanych w modyfikacjach genetycznych

K2A_W12 K2A_W13

zaliczenie wykad

student planuje i przeprowadza eksperymenty, potrafi wykorzysta zaawansowane techniki i narzdzia badawcze w zakresie modyfikacji genetycznych

K2A_U06 Praktyczna prac laboratoryjna, kolokwium

laboratorium

student biegle korzysta ze rde literaturowych oraz elektronicznych w jzyku polskim i angielskim, posiada umiejtno krytycznej analizy i formuowania waciwych wnioskw

K2A_U01 K2A_U02

Sprawozdanie Wykad, laboratorium

student wykazuje umiejtno przygotowania wystpie ustnych i napisania pracy badawczej w jzyku polskim

K2A_U07 Wystpienie ustne, sprawozdanie

laboratorium

student pogbia i aktualizuje swoj wiedz i rozumie potrzeb systematycznego zapoznawania si z czasopismami naukowymi

K2A_K01 zaliczenie laboratorium

student wspdziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie

K2A_ K01 Praktyczna prac laboratoryjna laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA: Warunki zaliczenia: Wykad - egzamin kocowy, do ktrego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia wicze, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwajcy 60 minut zawiera 5 pyta otwartych. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie 60% punktw moliwych do zdobycia. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest obecno i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (3 pytania otwarte, do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie 60% punktw z 9 moliwych do zdobycia) i sprawozda z wicze laboratoryjnych. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

55 38

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

96 111

cznie 151 godzin 149 godzin

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 3 punkty ECTS 3 punkty ECTS

cznie 5 punktw ECTS 5 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Bishop J.: Ssaki transgeniczne, PWN, Warszawa, 2001; [2] Buchowicz J. Biotechnologia molekularna, Geneza, przedmiot, perspektywy bada i zastosowa, PWN, Warszawa, 2007; [3] Malepszy S. Biotechnologia rolin PWN Warszawa, 2005.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[1] Artykuy naukowe w jzyku polskim i angielskim.

PROGRAM OPRACOWA: DR BEATA MACHNICKA

GGG EEE NNN EEE TTT YYY KKK AAA CCC ZZZ OOO WWW III EEE KKK AAA

Kod przedmiotu: 13.9-WB- BBMD-GCz

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr hab. Andrzej Myc

Prowadzcy: dr hab. Andrzej Myc

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

BIOLOGIA MOLEKULARNA - studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 20 2 egzamin

Laboratorium 30 2 II

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 9 1 egzamin

Laboratorium 18 2 II

zaliczenie z ocen

8

CEL PRZEDMIOTU: Celem zaj jest nabycie przez studenta aktualnej wiedzy odnonie poznania i funkcjonowania genomu czowieka. Poznanie zasad dziedziczenia i typw dziedziczenia u czowieka. Poszerzenie wiedzy o zmiennoci mutacyjnej i polimorfizmach. Omwienie defektw genomu jdrowego i genomu mitochondrialnego. Przedstawienie podstawowych zagadnie z zakresu immunogenetyki. Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami poradnictwa genetycznego i profilaktyki w chorobach dziedzicznych oraz z aktualnym stanem wiedzy odnonie podoa chorb nowotworowych. Przedyskutowanie prawnych aspektw bada genetycznych na ludzkim genomie. W ramach zaj laboratoryjnych student poznaje podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium typu biologii molekularnej. Poznaje wybrane techniki molekularne stosowane w diagnostyce czowieka. Nabywa wiedz o oglnie przyjtych zasadach krytycznej analizy i interpretacji wynikw przeprowadzonych analiz. Doskonali umiejtnoci pracy w zespole.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo biologii, chemii, biochemii i genetyki oglnej na poziomie studiw I stopnia.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad: Genom czowieka: pojcie genomiki, struktura genomu, kariotyp. Zasady dziedziczenia: typy dziedziczenia, rodzicielskie pitno genomowi, priony. Zmienno i dziedziczno: mutacje, polimorfizm, relacje genotyp-fenotyp. Choroby dziedziczne: defekty genomu jdrowego, defekty genomu mitochondrialnego. Podstawy immunogenetyki czowieka Gwny Ukad Zgodnoci

Tkankowej i inne ukady antygenowe komrek krwi. Zmienno populacyjna u czowieka. Poradnictwo genetyczne i profilaktyka w chorobach dziedzicznych. Choroby nowotworowe- podoe molekularne i diagnostyka oraz swoiste aberacje chromosomowe. Prognozowanie i leczenie chorb genetycznie uwarunkowanych: metody badania kwasw nukleinowych, metody bada cytogenetycznych. Prawo a dylematy wspczesnej genetyki. Analiza DNA w medycynie sdowej. Zajcia laboratoryjne: Analiza tetrad u drody Saccharomyces cerevisiae jako modelowy przykad rekombinacji mejotycznej. Analiza chromosomw metafazalnych w mikroskopie wietlnym. Wykrywanie chromatyny pciowej ciako Barra. Okrelanie polimorfizmu genomowego w populacji ludzkiej identyfikacja alleli sekwencji repetytywnych rodziny Alu. Identyfikacja pci metod PCR z wykorzystaniem starterw dla homologicznych sekwencji wystpujcych na chromosomach X i Y. Typowanie antygenw Gwnego Kompleksu Zgodnoci Tkankowej (MHC) na przykadzie HLA klasy I.

METODY KSZTACENIA: - podajca - wykad tradycyjny w formie prezentacji multimedialnej, - praktyczna - wiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopw i aparatury do bada molekularnych, zapoznanie si i umiejtno korzystania z NCBI Human Genome Resources - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Rozumie zoone zjawiska zwizane z procesem realizacji informacji genetycznej u czowieka, konsekwentnie stosuje zasad cisego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk dziedziczenia

K2A_W06 kolokwium laboratorium

Ma pogbion wiedz z zakresu genetyki czowieka i w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze naukowej problemw zwizanych z funkcjonowaniem zasad dziedziczenia u czowieka

K2A_W05 egzamin wykad

Stosuje zaawansowane techniki molekularne waciwe dla diagnostyki czowieka, planuje i wykonuje zadania pod kierunkiem opiekuna naukowego

K2A_U03 K2A_U04

kolokwium laboratorium

Stosuje metody statystyczne do analizy danych

K2A_U05 kolokwium laboratorium

Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie, potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, rozumie potrzeb systematycznego zapoznawania si z czasopismami naukowymi zwizanymi z problematyk genetyki czowieka

K2A_K01 K2A_K02

egzamin wykad

WARUNKI ZALICZENIA: Wykad - egzamin kocowy, do ktrego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia wicze, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwajcy 90 minut obejmuje odpowied na 4 pytania problemowe wylosowane spord przygotowanych przez egzaminatora zestaww pyta. wiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich wicze laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegaj: testy sprawdzajce wiedz (zamknite i otwarte) ocena pozytywna powyej 60% uzyskanych punktw, obecno i aktywny udzia w wiczeniach. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.) Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

87 52

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

130 164

cznie 217 216

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 3 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 5 punkty ECTS 6 punkty ECTS

cznie 8 punktw ECTS 8 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Sadowska-Chudy A., G. Dbrowska, A. Goc, Genetyka oglna. Skrypt do wicze dla studentw biologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, Toru 2004 [2] Turner P.C., McLennan, A.G., Bates A.d., White M.R.H. Biologia molekularna. Krtkie wykady Wydawnictwo Naukowe PWN, Wa-wa 2004 [3] Bal J. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie, PWN, 1998 [4] Brown T.A., Genomy PWN 2008

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] Ricki Lewis, Human Genetics - ISBN-10: 0073525308

PROGRAM OPRACOWA: DR HAB. ANDRZEJ MYC

JJJ ZZZ YYY KKK OOO BBB CCC YYY

Kod przedmiotu: 09.1-WB- BBMD-JO4

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: angielski

Odpowiedzialny za przedmiot : mgr Nikitiuk Jadwiga

Prowadzcy: mgr Nikitiuk Jadwiga

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Biologia - studia stacjonarne I I stopnia

wiczenia 30 2 I zaliczenie z ocen

2

CEL PRZEDMIOTU: Zasadniczym celem oferowanych kursw jzyka angielskiego jest podniesienie oglnej kompetencji jzykowej w zakresie odpowiadajcym poziomowi B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego: Uczenie si, Nauczanie, Ocenianie w stopniu umoliwiajcym wykorzystanie jzyka angielskiego dla potrzeb studiowania, a w szczeglnoci umiejtne korzystanie z rnorodnych obcojzycznych materiaw rdowych i mediw, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej , kontynuacj nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych oraz wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem jzyka angielskiego.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo zagadnie z zakresu gramatyki jzyka angielskiego : czasy w jzyku angielskim, strona bierna, okresy warunkowe, mowa zalena, czasowniki modalne na poziomie B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego: Uczenie si, Nauczanie, Ocenianie oraz sownictwa i wyrae idiomatycznych na poziomie B2.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Zajcia z jzyka angielskiego odbywaj si w formie wicze gramatyczno-leksykalnych z uwzgldnieniem sownictwa specjalistycznego z danej dziedziny nauki. Omawiane s nastpujce zagadnienia: charakterystyka i opis ukadw: nerwowego, krwiononego, kostnego, miniowego, moczowego, rozrodczego. Skad chemiczny i budowa komrki rolinnej, badania nad komrkami macierzystymi i wykorzystanie ich w medycynie w leczeniu wielu nieuleczalnych chorb, praca nad tekstami z dziedziny biologii molekularnej, ekologii, genetyki. Wykorzystywane s nowoczesne artykuy ze strony Internetowej : The Guardian Weekly : onestopenglish.com , ktre zawieraj sownictwo specjalistyczne na poziomie B2 I C1 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego: Uczenie si, Nauczanie, Ocenianie. Szczegln zalet tych artykuw jest to, e sownictwo specjalistyczne jest przedstawiane w wielu wiczeniach leksykalno-gramatycznych: przedstawianie definicji z uwzgldnieniem kluczowych sw, konstruowanie zda pytajcych i odpowiedzi na pytania , czenie sw i wyrae specjalistycznych w logiczn cao, tworzenie rzeczownikw, przymiotnikw, czasownikw, pisanie streszcze i prac na tematy zwizane z tematyk artykuw, przygotowywanie prezentacji multimedialnych na tematy zwizane z artykuami: 1. Binge drinking increases risk of dementia. 2. Savouring the whale. 3. Stem cell breakthrough brings hope of cures for genetic diseases, but raises alarm. 4.Young Americans drop McDonalds for tastier rivals. 5. Paradise almost lost: Maldives seek to buy a new homeland. 6. Face transplant man has life restored.

METODY KSZTACENIA: Metoda podajca: opisowe wyjanianie i omawianie zagadnie gramatycznych, sw i wyrae idiomatycznych na poziomie B2 i C1 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego : Uczenie si, Nauczanie, Ocenianie. Metoda praktyczna: wiczenia jzykowe z tekstem, leksykalno-gramatyczne wyjaniajce sownictwo specjalistyczne z danej dziedziny, wyraenia idiomatyczne, wyjanianie synonimw i antonimw, wiczenie struktur gramatycznych i leksykalnych w sytuacjach komunikacyjnych. Metoda komunikacyjna i poznawcza : zajcia z jzyka angielskiego odbywaj si w Sali jzykowej, s to zajcia komunikacyjne, praca w grupach i indywidualna z wykorzystaniem rodkw audiowizualnych i multimedialnych: komputer, CD player, rzutnik, plakaty, plansze, wykresy, filmy popularnonaukowe z wykorzystaniem specjalistycznego sownictwa jzyka angielskiego w rnych dziedzinach zwizanych z kierunkiem studiw.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

studia niestacjonarne I I stopnia

wiczenia 18 2 I zaliczenie z ocen

Student rozumie znaczenie gwnych wtkw przekazu zawartego w zoonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne , cznie z rozumieniem dyskusji na tematy naukowe z zakresu danej specjalnoci.

KB2A_W01 test, projekt, sprawdzian, dyskusja, bieca kontrola na zajciach, egzamin

Praca w grupach, wiczenia leksykalno-gramatyczne

Student potrafi porozumiewa si pynnie i spontanicznie i prowadzi rozmow z rodzimym uytkownikiem jzyka nie powodujc przy tym napicia u ktrejkolwiek ze stron.

KB2A_W04 projekt, dyskusja, bieca kontrola na zajciach, egzamin

Praca w grupach, wiczenia leksykalno-gramatyczne

Student potrafi opisa , scharakteryzowa , wytumaczy zagadnienia dotyczce technik , narzdzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku studiw oraz technologii wykorzystujcych osignicia naukowe w jzyku angielskim.

KB2A_W04 dyskusja, projekt, bieca kontrola na zajciach, prezentacje multimedialne, egzamin

Dyskusja filmu popularno-naukowego, wiczenia leksykalno-gramatyczne

Student umie przygotowa w jzyku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie problemw z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , waciwych dla studiowanego kierunku na poziomie B2, C1 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego : Uczenie si, Nauczanie, Ocenianie.

KB2A_U09 sprawdzian, projekt, bieca kontrola na zajciach, egzamin

Dyskusja na tematy popularno-naukowe

Student ma umiejtnoci jzykowe w zakresie sownictwa z dziedziny biologii na poziomie B2+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego

KB2A_U011 dyskusja, projekt, prezentacje multimedialne, egzamin

Praca w grupach, umiejtno komunikowania si

Student stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si i doskonalenia swoich umiejtnoci jzykowych z danej dziedziny nauki.

KB2A_U01 KB2A_U08

sprawdzian, dyskusja, projekt, egzamin

Praca z tekstem naukowym, wiczenia leksykalno-gramatyczne

Student rozumie potrzeb podnoszenia kompetencji jzykowych , zawodowych, osobistych , wykazuje potrzeb staego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

KB2A_K01 dyskusja, projekt, prezentacje multimedialne, egzamin

Umiejtno komunikowania si, praca w grupach

WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zada, wicze przewidzianych do realizacji w ramach programu wiczenia jzykowe. Ocenie podlegaj: testy sprawdzajce wiedz, ocena pozytywna powyej 60% uzyskanych punktw, samodzielnie wykonane i opracowane prezentacje multimedialne z danej dziedziny nauki z uwzgldnieniem sownictwa specjalistycznego, ocena poprawnoci leksykalnej, gramatycznej, fonetycznej. Testy jzykowe sprawdzaj stopie zaawansowania w zakresie poszczeglnych sprawnoci jzykowych: czytania, pisania, mwienia i suchania. Oceniane s rwnie wypowiedzi dusze studentw,

zadania leksykalno-gramatyczne wykonywane w domu, oraz prace pisemne: recenzje z obejrzanych filmw popularno- naukowych, streszczenia artykuw, wypracowania, rozprawki. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Studia stacjonarne (w godz.) Studia niestacjonarne

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia 30 godz, konsultacje 10 godz,

Zalicznie 2 godz

Zajcia 18 godz. Konsultacje, 10 godz,

Zalicznie 2 godz Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

30 godz. 40 godz

cznie 72 godz. 70 godz.

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1 punkt ECTS 1 punkt ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1 punkt ECTS 1 punkt ECTS

cznie 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Artykuy ze sownictwem specjalistycznym z danej dziedziny nauki na stronie Internetowej: onestopenglish.com [2] Pickering, W.R. Complete Biology. Oxford University Press. 2005. [3] Penn, J. and E. Hanson. Anatomy and Physiology for English language learners. Pearson Longman. 2006. [4] Kelly, K. Science. Macmillan. 2007.

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] Vince, M. Macmillan English Grammar in Context. Macmillan. 2007. [2] Murphy, R. English Grammar in Use. Intermediate. Cambridge University Press. 2008. [3] Semeniuk, B. and G. Maludziska. English- Polish Chemical Dictionary. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 2003. [4] Somski, P. and P. Somski. Concise Medical Dictionary. English- Polish and Polish- English. Polish Medical Publishers. Warsaw. 2007. [5] Hornby, A.S. Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford University Press. 2003.

PROGRAM OPRACOWA: MGR JADWIGA NIKITIUK

KKK UUU LLL TTT UUU RRR YYY III NNN VVV III TTT RRR OOO

Kod przedmiotu: 13.9-WB- BBMD-KinV

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : Dr hab. Ewa Jakiewicz

Prowadzcy: Dr hab. Ewa Jakiewicz

CEL PRZEDMIOTU: Celem zaj jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej dotyczcej podstaw hodowli komrek i tkanek ssakw in vitro oraz technik specjalnych z udziaem hodowli komrek. W ramach zaj laboratoryjnych student powinien pozna i umie stosowa podstawowe zasady pracy w laboratorium hodowli komrek i tkanek, zgodnie z wymogami GLP, jak rwnie opanowa podstawowe techniki stosowane w hodowli komrek.

WYMAGANIA WSTPNE: Biologia komrki na poziomie akademickim.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad: Organizacja i wyposaenie pracowni hodowli komrek i tkanek ssakw. Podoa hodowlane. Biologia i charakterystyka hodowli. Rozdzielanie i identyfikowanie komrek. Ustalone linie komrkowe. Zamraanie i przechowywanie komrek. Techniki specjalne: transfer genw do komrek, cytometria przepywowa, otrzymywanie przeciwcia monoklonalnych, klonowanie zarodkowe i somatyczne ssakw. Zajcia laboratoryjne: Prowadzenie, pasaowanie i mroenie linii komrkowych. Analiza populacji komrek z uyciem cytofluorymetru przepywowego.

METODY KSZTACENIA: - podajca (wykad informacyjny w formie prezentacji multimedialnej), - praktyczna (wiczenia laboratoryjne w pracowni hodowli komrek i tkanek).

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

student zna i rozumie zoone zasady funkcjonowania i prowadzenia hodowli komrkowych

K2A_W01 egzamin wykad

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 15 1 egzamin

Laboratorium 30 2 III

zaliczenie z ocen

studia niestacjonarne I I stopnia

Wykad 9 egzamin

Laboratorium 18 III

zaliczenie z ocen

5

in vitro student zna podstawowe zasady bezpieczestwa i higieny pracy w pracowni komrkowej; ma wiedz w zakresie planowania bada z uyciem technik i narzdzi badawczych stosowanych w hodowli komrek i tkanek

K2A_W12 kolokwium, sprawozdanie laboratorium

student planuje i przeprowadza eksperymenty, potrafi wykorzysta zaawansowane techniki i narzdzia badawcze w hodowli komrek

K2A_U04 ocena pracy na zajciach, kolokwium

laboratorium

student biegle korzysta ze rde literaturowych oraz elektronicznych w jzyku polskim i angielskim, posiada umiejtno krytycznej analizy i formuowania waciwych wnioskw

K2A_U01 K2A_U02

egzamin

wykad

student wykazuje umiejtno przygotowania wystpie ustnych i napisania pracy badawczej w jzyku polskim

K2A_U06

egzamin K2A_K01

wykad

student pogbia i aktualizuje swoj wiedz i rozumie potrzeb systematycznego zapoznawania si z czasopismami naukowymi

K2A_ K01 K2A_ K09

egzamin student pogbia i aktualizuje swoj wiedz i rozumie potrzeb systematycznego zapoznawania si z czasopismami naukowymi

wykad

student wspdziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie

K2A_K02 ocena pracy na zajciach laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA: Egzamin kocowy, do ktrego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia wicze, przeprowadzany w formie pisemnej. Egzamin trwajcy 60 minut zawiera okoo 30 pyta otwartych. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie 60% punktw moliwych do zdobycia. Zajcia laboratoryjne-zaliczenie na podstawie obecnoci i pozytywnego wyniku uzyskanego na kolokwium pod koniec semestru.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (45 godz.)

Zajcia dydaktyczne (27 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(95 godz.)

- przygotowanie do zaj (110

godz.),

cznie 140 godzin 137 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 3 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 2 punkty ECTS 3 punkty ECTS

cznie 5 punktw ECTS 5 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Hodowla komrek i tkanek pod red. S. Stokosowej, PWN, Warszawa, 2004; [2] Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular Biology of the cell, V ed., Garland Science, 2002;

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[1] Freshney R I. Culture of Animal cells. Willey - Liss, 2000 [2] prace oryginalne

PROGRAM OPRACOWA: DR HAB. EWA JAKIEWICZ

MMM EEE TTT AAA BBB OOO LLL III ZZZ MMM

Kod przedmiotu: 13.9-WB- BBMD-METAB

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr hab. Ewa Jakiewicz

Prowadzcy: dr hab. Ewa Jakiewicz, dr Beata Machnicka

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Wykad 30 2 egzamin

Laboratorium 30 2 I

zaliczenie z ocen

7

CEL PRZEDMIOTU: Celem zaj jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej dotyczcej metabolizmu komrki poprzez poznanie najwaniejszych procesw katabolicznych i anabolicznych, powiza zachodzcych pomidzy poszczeglnymi szlakami oraz zasad regulacji tych procesw. Student poznaje aktualny stan wiedzy na temat molekularnych przyczyn chorb u czowieka, wynikajcych z zaburze metabolicznych. W ramach zaj laboratoryjnych student poznaje podstawowe zasady pracy w laboratorium biochemicznym, opanowuje podstawowe techniki stosowane w badaniach nad metabolizmem komrkowym, uczy si prowadzi hodowle rnicujce pod wzgldem wymaga pokarmowych mikroorganizmw oraz umie dokona analizy zaburze metabolicznych mikroorganizmw.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo chemii fizycznej i biochemii na poziomie akademickim.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykad. Metabolizm podstawowe pojcia i organizacja. Podstawy termodynamiki reakcji biochemicznych. Podstawy kinetyki enzymatycznej. Glikoliza i glukoneogeneza. Cykl kwasu cytrynowego. Fosforylacja oksydacyjna. Szlak pentozofosforanowy. Metabolizm kwasw tuszczowych. Biosynteza lipidw i steroidw. Biosynteza i rozkad biaek. Metabolizm nukleotydw. Integracja metabolizmu - kluczowe poczenia. Profile metaboliczne organw. Zajcia laboratoryjne drode jako organizm modelowy w badaniach biochemicznych i genetycznych. Badanie regulacji metabolizmu oddechowego u mutantw drody piekarniczych Saccharomyces cerevisiae. Indukcja akryflawin podwjnych mutantw oddechowych aci+rho- i aci+rhoo. Wzrost mutantw aci+ na nie ulegajcych fermentacji rdach wgla i energii.

METODY KSZTACENIA: -podajca (wykad informacyjny w formie prezentacji multimedialnej), -wiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem modelowego materiau biologicznego: drody piekarniczych Saccharomyces cerevisiae oraz szka i sprztu mikrobiologicznego.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student zna i rozumie zoone procesy metaboliczne w zakresie reakcji, integracji i regulacji szlakw metabolicznych

K2A_W01 testy sprawdzajce

wykad

Student zna podstawowe zasady bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii; ma wiedz w zakresie planowania bada z uyciem technik i narzdzi badawczych stosowanych w biochemii metabolizmu

K2A_W12 K2A_W12

ocena bieca wykonywanych zada

laboratorium

Student przeprowadza eksperymenty, potrafi wykorzysta zaawansowane techniki i narzdzia badawcze w zakresie biochemii metabolizmu

K2A_U04 ocena bieca wykonywanych zada

laboratorium

Student korzysta ze rde literaturowych oraz rde elektronicznych w jzyku polskim i angielskim, potrafi interpretowa i czy w spjn cao uzyskane informacje.

K2A_U01 testy sprawdzajce wykad

Student pogbia i aktualizuje swoj wiedz i rozumie potrzeb systematycznego zapoznawania si z czasopismami naukowymi

K2A_K01 K2A-K06

testy sprawdzajce wykad

Student wykazuje umiejtno przygotowania wystpie ustnych i napisania pracy badawczej w jzyku polskim

K2A-U07 ocena bieca wykonywanych zada

wykad

Student dziaa w grupie i organizuje prac w okrelonym zakresie, sucha uwag prowadzcego zajcia i stosuje si do jego zalece.

K2A_K02 ocena bieca wykonywanych zada

laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA:

Wykad - egzamin, do ktrego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia wicze, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwajcy 60 minut zawiera okoo 30 pyta otwartych. Do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie 60% punktw z 50 moliwych do zdobycia. Laboratorium - obecno na zajciach, poprawne wykonanie dowiadcze laboratoryjnych i pozytywne zaliczenie 3 kolokwiw (pierwsze w formie testowej 20 pyta, do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie 60% punktw z 20 moliwych do zdobycia, pozostae dwa to 3 pytania otwarte, do zaliczenia na ocen dostateczn konieczne jest uzyskanie 60% punktw z 9 moliwych do zdobycia).

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz. Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (65 godz.)

Zajcia dydaktyczne (36 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, prezentacja)

111 godz. 140 godz.

cznie 176 godz. 176 godz.

Punkty ECTS Studia stacjonarne

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 5 punktw ECTS 5 punktw ECTS

cznie 7 punktw ECTS 7 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Berg J, Tymoczko J L, Stryer L, Biochemia, wyd. V, PWN, 2005; [2] Hames B D, Hooper N M. Krtkie wykady-biochemia, PWN, 2007.

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] Murray R K, Granner D K, Mayes P A, Rodwell V W, Biochemia Harpera, wyd. V,

Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2006; [2] Prace oryginalne.

PROGRAM OPRACOWA: DR HAB. EWA JAKIEWICZ

MMM EEE TTT OOO DDD OOO LLL OOO GGG III AAA NNN AAA UUU KKK PPP RRR ZZZ YYY RRR OOO DDD NNN III CCC ZZZ YYY CCC HHH

Kod przedmiotu: 08.9-WB- BBMD-MNP

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr hab. Stefan Konstaczak

Prowadzcy: dr hab. Stefan Konstaczak

CEL PRZEDMIOTU: Opracowanie hipotez wyjciowych. Planowanie eksperymentw. Optymalizacja technik dowiadczalnych. Opracowanie, analiza i weryfikacja danych dowiadczalnych. Wspzaleno cech - korelacja i regresja liniowa. Kryteria oceny metod analitycznych. Przygotowanie danych do publikacji.

WYMAGANIA WSTPNE:

kurs matematyki, podstawy statystyki.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Metody naukowe i projektowanie eksperymentu. Hipoteza. Prowadzenie obserwacji. Podstawowe metody zbierania danych w terenie. Zasady wykonywania pomiarw. Projekt badawczy. Analiza i prezentacja danych.

METODY KSZTACENIA: - Aktywizujca. Projekt badawczy.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Student rozumie teoretyczne podstawy przeprowadzania dowiadcze, ich projektowanie oraz metodologi bada biologicznych. Okrela cel przewidywanych pomiarw lub dowiadcze. Planuje przebieg serii pomiarw lub eksperymentw. Okrela zalenoci pomidzy rnymi wielkociami. Przygotowuje graficzn prezentacj wynikw.)

K2A_W01 zaliczenie z ocen wykad

Student potrafi zaplanowa i przeprowadzi badania. Interpretuje wyniki i dane literaturowe. Korzysta z baz danych dostpnych przez internet. Sporzdza sprawozdania z wasnych bada. Opracowuje

K2A_U03 K2A_U07

K2A_U07

zaliczenie z ocen wykad

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

M ETODOLOGIA NAUK PRZYRODNICZYCH

- studia stacjonarne II stopnia

Wykad 30 2 I zaliczenie z ocen

studia niestacjonarne I stopnia

Wykad 18 2 I zaliczenie z ocen

2

uzyskane wyniki. Potrafi przygotowa i zaprezentowa wyniki i wnioski z zaplanowanych bada.

Stosuje metod samoksztacenia i dostrzega potrzeb uczenia si.

K2A_K01 zaliczenie z ocen wykad

WARUNKI ZALICZENIA: Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia kocowego

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (30 godz.),

- konsultacje (10 godz.)

Zajcia dydaktyczne (18 godz.),

- konsultacje (7 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(20 godz.)

- przygotowanie do zaj (35

godz.),

cznie 60 godzin 60 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1 punkt ECTS 1 punkt ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1 punkt ECTS 1 punkt ECTS

cznie 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Taylor J. R., Wstp do analizy bdu pomiarowego, PWN, Warszawa `1999 [2] Zgirski A.. Gondko, Obliczenia biochemiczne, PWN, Warszawa 1998 [3] Jaroszyk, Biofizyka - podrscznik dla studentw, PZWL, Warszawa [4] Fory U., Matematyka w biologii, WNT, Warszawa 2005

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] Czernawski, J. M. Romanowski, N. W. Stiepanowa, Modelowanie matematyczne w biofizyce, PWN, Warszawa 1990 [2] Patrick G. L., Chemia medyczna, WNT, Warszawa 2003 [3] Kayser red. O. i R. H. Muller, Biotechnologia farmaceutyczna, PZWL, Warszawa 2003

MMM EEE TTT OOO DDD YYY AAA NNN AAA LLL III ZZZ YYY BBB III AAA EEE KKK

Kod przedmiotu: 13.9-WB- BBMD-MAB

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr Elbieta Heger

Prowadzcy: dr Elbieta Heger

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

M ETODY ANALIZY BIAEK- studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 30 2 egzamin

Laboratorium 30 2 I

zaliczenie z ocen

METODY ANALIZY BIAEK- studia stacjonarne II stopnia

Wykad 18 2 egzamin

Laboratorium 18 2 I

zaliczenie z ocen

8

CEL PRZEDMIOTU: Wykad ma za zadanie zaznajomienie studenta z podstawowymi metodami analizy biaek, zasygnalizowanie kierunkw rozwoju tej dziedziny nauki oraz podkrelenie jej wagi w interdyscyplinarnej przestrzeni nauk biologicznych. Celem jest take zwrcenie uwagi studenta na umiejtnoci waciwego rozpoznawania problemu eksperymentalnego, kreatywnego podejcia do jego rozwizania i rzetelnej interpretacji danych.

WYMAGANIA WSTPNE: Zaliczenie kursu chemii organicznej, biochemii, budowy biaek i bioinformatyki.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Zoono strukturalna i funkcjonalna biaek. Podstawowe metody detekcji i charakterystyki biaek i aminokwasw (masa czsteczkowa, skad aminokwasowy, sekwencja aminokwasowa, termostabilno, pH-stabilno i punkt izoelektryczny itp.). Metody analizy i oczyszczania biaek (techniki chromatograficzne, techniki elektroforetyczne, techniki kolorymetryczne i spektrofotometryczne, wirowanie i ultrawirowanie itp.). Proteomika i metody w niej wykorzystywane (elektroforeza 2D, spektrometria masowa, mikromacierze itp.). Metody analizy struktury biaek (dichroizm koowy, NMR, EPR, techniki fluorescencyjne, krystalografia). Aktywno biologiczna biaek (wizanie do bon biologicznych, oddziaywania biako-biako, aktywno enzymatyczna itp.). Metody przewidywania struktury i waciwoci biaek.

METODY KSZTACENIA: Metoda podajca - wykad w formie prezentacji multimedialnych wsparty rycinami i krtkimi filmami instruktaowymi, przykady rozwizywania problemw, wiczenia laboratoryjne.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Zna podstawowe podejcia eksperymentalne z zakresu analizy biaek in vivo, in vitro oraz in silico i jest wiadom ich moliwoci zastosowawczych

K2A_W01

Zadania laboratoryjne, Egzamin pisemny

Wykad, wiczenia

laboratoryjne

potrafi dobra techniki eksperymentalne prowadzce do uzyskania zamierzonych K2A_W09

Zadania laboratoryjne, egzamin Wykad, wiczenia

celw podczas analizy biaek, potrafi kreatywnie podej do rozwizania problemu eksperymentalnego i rzetelnie zinterpretowa uzyskane danych

laboratoryjne

korzysta ze rde literaturowych, w tym rde elektronicznych, potrafi dokonywa analizy materiaw rdowych z zakresu metod analizy biaek i czy w spjn cao tak uzyskane informacje

K2A_U01 Przygotowanie sprawozda Wykad,

wiczenia laboratoryjne

rozumie potrzeb systematycznego zapoznawania si z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu pogbiania wiedzy zdobytej podczas wykadu

K2A_K06 Dyskusja w czasie zaj Wykad,

wiczenia laboratoryjne

potrafi operowa pojciami z zakresu biochemii biaek w celu jasnego opisu metod eksperymentalnych dotyczcych analizy biaek

K2A_K08

Egzamin pisemny Wykad,

wiczenia laboratoryjne

wykazuje odpowiedzialno za ocen zagroe wynikajcych ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunkw bezpiecznej pracy

K2A_K07 Organizacja pracy laboratoryjnej Wykad,

wiczenia laboratoryjne

WARUNKI ZALICZENIA: Egzamin kocowy przeprowadzony jest w formie pisemnej. Kady student zobligowany jest do udzielenia krtkich odpowiedzi na trzy pytania oraz rozwizania testu jednokrotnego wyboru (30 pyta). Zestaw przykadowych zagadnie (pyta) jest przedstawiony i omwiony podczas wykadw. wiczenia laboratoryjne: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zada przewidzianych do realizacji w ramach programu,tj.: przygotowania charakterystyki biaka na podstawie dostpnych baz danych i programw komputerowych, realizacji i samodzielnego opracowania wynikw w ramach 3 cykli zada laboratoryjnych. Kadorazowo, cena pozytywna - powyej 50% uzyskanych punktw. Ocena kocowa to rednia arytmetyczna ocen czstkowych.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne Godziny kontaktowe

(udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 36

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie

literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

170 194

cznie 230 230

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 4 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 4 punkty ECTS 6 punkty ECTS

cznie 8 punktw ECTS 8 punktw ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Berg J.M., J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia (wyd.IV), PWN, Warszawa, 2009. [2] Hames B.D., N.M. Hooper, Krtkie wykady: Biochemia (wyd.III), PWN, Warszawa, 2010.

[3] Doonan S., Biaka i peptydy, PWN, Warszawa, 2008.

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] Zgirski, R. Gondko, Obliczenia biochemiczne, PWN, Warszawa, 2010. [2] Kyszejko-Stefanowicz L., wiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 2011. [3] Alberts B., D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, [4] Kraj A., A. Drabik, J. Silberring, Proteomika i metabolomika, Wydawnictwo Uniwersytetu

Warszawskiego, 2010.

PROGRAM OPRACOWAA: DR ELBIETA HEGER

MMM EEE TTT OOO DDD YYY SSS TTT AAA TTT YYY SSS TTT YYY CCC ZZZ NNN EEE WWW BBB III OOO LLL OOO GGG III III

Kod przedmiotu: 11.2-WB- BBMD-MSwB

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : dr hab. Marian Giertych

Prowadzcy: dr hab. Marian Giertych

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

BIOLOGIA MOLEKULARNA - studia stacjonarne I I stopnia

Wykad 15 1 zaliczenie z ocen

Laboratorium 15 1 I

zaliczenie z ocen

Studia niestacjonarne

Wykad 9 zaliczenie z ocen

Laboratorium 9 I

zaliczenie z ocen

4

CEL PRZEDMIOTU: Celem jest przekonanie studenta o istotnej roli statystyki we wspczesnej nauce. Przekazanie wiedzy i umiejtno koniecznych podczas opracowywania danych zebranych w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej i ewentualnie przyszej pracy naukowej.

WYMAGANIA WSTPNE: Znajomo podstaw statystyki z pierwszego stopnia studiw. Znajomo podstaw pakietu Excel.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Testowanie hipotez. Testy rnic midzy rednimi. Testy nieparametryczne. Jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (anova) z ukadami czynnikowymi i hierarchicznymi. Analiza kowariancji (ANCOVA). Analiza frekwencji parametryczne i nieparametryczne wspczynniki korelacji. Analiza regresji. Regresja logistyczna.

METODY KSZTACENIA: Zajcia prowadzone s sali komputerowej z wykorzystaniem programw Excel i Statistica. Kade wiczenie poprzedzone jest wykadem w postaci prezentacji multimedialnej. wiczenia praktyczne: samodzielne wykonanie prostych pomiarw biologicznych np. dugoci igie sosny. Wykonanie statystycznego opisu prby. Testowanie hipotez statystycznych z wykorzystaniem rnych testw dostpnych w programie Statistica na bazie danych wczeniej zebranych wasnych danych oraz przykadw podawanych przez prowadzcego.

EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

Opierajc si na podstawach empirycznych student, rozumie znaczenie metod matematycznych i statystycznych w metodologii bada biologicznych

K2A_W08 Kolokwia czstkowe i zaliczenie kocowe zadania do rozwizania z wykorzystaniem komputerw i oprogramowania statystycznego.

Wykad oraz laboratorium w sali komputerowej

Student zna zasady formuowania hipotez statystycznych, dobiera odpowiednie testy w zalenoci od przeprowadzanego eksperymentu, opisuje zaobserwowane zjawiska w kontekcie analizy statystycznej

K2A_W04 Kolokwia czstkowe i zaliczenie kocowe zadania do rozwizania z wykorzystaniem komputerw i oprogramowania statystycznego.

Wykad oraz laboratorium w sali komputerowej

Student zna pakiet statystyczny Statistica w zakresie rozszerzonym.

K2A_W07 Kolokwia czstkowe i zaliczenie kocowe zadania do rozwizania z wykorzystaniem komputerw i oprogramowania statystycznego.

Wykad oraz laboratorium w sali komputerowej

Student potrafi zastosowa pakiet statystyczny Statistica, waciwie dobiera testy statystyczne w zalenoci od rozwizywanego problemy badawczego

K2A_U01 Kolokwia czstkowe i zaliczenie kocowe zadania do rozwizania z wykorzystaniem komputerw i oprogramowania statystycznego.

Wykad oraz laboratorium w sali komputerowej

Student prawidowo interpretuje zjawiska i procesy przyrodnicze na podstawie analizy statystycznej

K2A_U03 Kolokwia czstkowe i zaliczenie kocowe zadania do rozwizania z wykorzystaniem komputerw i oprogramowania statystycznego.

Wykad oraz laboratorium w sali komputerowej

Student rozumie znaczenie analizy statystycznej we wspczesnej pracy biologa.

K2A_K01 Kolokwia czstkowe i zaliczenie kocowe zadania do rozwizania z wykorzystaniem komputerw i oprogramowania statystycznego.

Wykad oraz laboratorium w sali komputerowej

Student potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy

K2A_K08 Kolokwia czstkowe i zaliczenie kocowe zadania do rozwizania z wykorzystaniem komputerw i oprogramowania statystycznego.

Wykad oraz laboratorium w sali komputerowej

WARUNKI ZALICZENIA: Weryfikacja wiedzy i umiejtnoci studenta odbywa si bdzie w trakcie kolokwiw czstkowych i kolokwium kocowego. Podczas kolokwiw student na podstawie zestawu danych numerycznych i podanego problemu badawczego bdzie musia prawidowo postawi hipotezy statystyczne, dobra odpowiedni test i zinterpretowa wynik. Wszystkie kolokwia odbywaj si z wykorzystaniem komputerw i pakietu statystycznego Statistica. Zaliczenie przedmiotu wymaga: obecnoci na zajciach (dopuszczalna absencja 20%), pozytywnego (50% punktw + 1) zaliczenia kolokwiw czstkowych oraz kolokwium kocowego.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (30 godz.),

- konsultacje (2 godz.)

Zajcia dydaktyczne (18 godz.),

- konsultacje (2 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(68 godz.)

- przygotowanie do zaj (80

godz.),

cznie 100 godzin 100 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 1 punkt ECTS 1 punkt ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 3 punkty ECTS 3 punkty ECTS

cznie 4 punkty ECTS 4 punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Stanisz A. Przystpny kurs statystyki tom I, II i III z zastosowaniem STATISTICA PL

StatSoft Krakw; [2] Fory U. Matematyka w biologii PWT Warszawa 2005; [3] Wataa C. Biostatystyka Wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych alfa-medica press Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPENIAJCA: [1] uk B. Biometria stosowana PWN Warszawa 1989; [2] omnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodnikw, PWN, 2010.

PROGRAM OPRACOWA: DR HAB. MARIAN GIERTYCH PROF. UZ

PPP RRR AAA CCC OOO WWW NNN III AAA SSS PPP EEE CCC JJJ AAA LLL III ZZZ AAA CCC YYY JJJ NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.1-WB- BBMD-PS Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : osoby prowadzce

Prowadzcy: Katedry WNB

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

PRACOWNIA SPECJALIZACYJNA - studia stacjonarne I I stopnia 4

CEL PRZEDMIOTU: Celem pracowni specjalizacyjnej jest zapoznanie studenta z zakresem wybranej subdyscypliny przyrodniczej oraz z zasadami planowania pracy badawczej, opracowywania wynikw, korzystania z literatury fachowej i nabycie przez studenta umiejtnoci prezentowania wynikw bada oraz okrelonych zagadnie opracowanych w oparciu o literatur przedmiotu.

WYMAGANIA WSTPNE: Ugruntowana wiedza z przedmiotw podstawowych i kierunkowych. Znajomo jzyka angielskiego na poziomie B2, umiejtno pracy z tekstem naukowym w jzyku angielskim.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Tematyka przedmiotu nie ma charakteru staego. Treci merytoryczne poruszane podczas zaj nale do wybranej przez prowadzcego subdyscypliny przyrodniczej. Kada pracownia stanowi indywidualn propozycj wysuwan przez prowadzcego, studenci dokonuj wyboru kierujc si zaproponowanymi na dany rok akademicki tematami.

METODY KSZTACENIA: - podajca (prezentacje multimedialne, pogadanki), - metody aktywizujce i poznawcze.

EFEKTY KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

rozumie zoone zjawiska przyrodnicze

K2A_W01 bieca ocena pracy studenta Laboratorium

biegle wykorzystuje literatur naukow w jzyku polskim i angielskim

K2A_U11 bieca ocena pracy studenta Laboratorium

rozumie potrzeb systematycznego zapoznawania si z literatur naukow w celu poszerzania i pogbiania wiedzy

K2A_K01 K2A_K09

bieca ocena pracy studenta Laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA: Forma zaliczenia przedmiotu ustalana indywidualnie z prowadzcym.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (45 godz.),

- konsultacje (15 godz.)

Zajcia dydaktyczne (30 godz.),

- konsultacje (8 godz.)

Laboratorium 45 3 II zaliczenie z ocen

studia niestacjonarne I I stopnia

Laboratorium 27 3 II zaliczenie z ocen

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(60 godz.)

- przygotowanie do zaj (82

godz.),

cznie 120 godzin 120 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 3 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 1 punkt ECTS 2 punkt ECTS

cznie 4 punkty ECTS 4 punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne [2] podrczniki akademickie [3] rda elektroniczne

PPP RRR AAA CCC OOO WWW NNN III AAA SSS PPP EEE CCC JJJ AAA LLL III ZZZ AAA CCC YYY JJJ NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.1-WB- BBMD-PS

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : osoby prowadzce

Prowadzcy: Katedry WNB

CEL PRZEDMIOTU: Celem pracowni specjalizacyjnej jest zapoznanie studenta z zakresem wybranej subdyscypliny przyrodniczej oraz z zasadami planowania pracy badawczej, opracowywania wynikw, korzystania z literatury fachowej i nabycie przez studenta umiejtnoci prezentowania wynikw bada oraz okrelonych zagadnie opracowanych w oparciu o literatur przedmiotu.

WYMAGANIA WSTPNE: Ugruntowana wiedza z przedmiotw podstawowych i kierunkowych. Znajomo jzyka angielskiego na poziomie B2, umiejtno pracy z tekstem naukowym w jzyku angielskim.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Forma zaj

Lic

zba

go

dzi

n

w s

emes

trze

Lic

zba

go

dzi

n

w t

ygo

dni

u

Sem

estr

Forma zal iczenia

Punkty ECTS

PRACOWNIA SPECJALIZACYJNA - studia stacjonarne I I stopnia

Laboratorium 60 3 III zaliczenie z ocen

studia niestacjonarne I I stopnia

Laboratorium 36 4 III zaliczenie z ocen

4

6

Tematyka przedmiotu nie ma charakteru staego. Treci merytoryczne poruszane podczas zaj nale do wybranej przez prowadzcego subdyscypliny przyrodniczej. Kada pracownia stanowi indywidualn propozycj wysuwan przez prowadzcego, studenci dokonuj wyboru kierujc si zaproponowanymi na dany rok akademicki tematami.

METODY KSZTACENIA: - podajca (prezentacje multimedialne, pogadanki), - metody aktywizujce i poznawcze.

EFEKTY KSZTACENIA:

OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

ma pogbion wiedz z zakresu nauk cisych

K2A_W02 bieca ocena pracy studenta Laboratorium

ma pogbion wiedz z zakresu dyscyplin naukowych waciwych dla studiowanego kierunku, ktra umoliwia dostrzeganie zwizkw i zalenoci w przyrodzie

K2A_W03

bieca ocena pracy studenta Laboratorium

wykazuje umiejtno krytycznej analizy i selekcji informacji, zwaszcza ze rode elektronicznych

K2A_U02

bieca ocena pracy studenta Laboratorium

wykazuje umiejtno przygotowania wystpie ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem ronych rodkow komunikacji werbalnej

K2A_U07

bieca ocena pracy studenta Laboratorium

systematycznie aktualizuje wiedz przyrodnicz i zna jej praktyczne zastosowania

K2A_K09

bieca ocena pracy studenta Laboratorium

wykazuje odpowiedzialno za ocen zagroe wynikajcych ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunkow bezpiecznej pracy

K2A_K07

bieca ocena pracy studenta Laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA: Forma zaliczenia przedmiotu ustalana indywidualnie z prowadzcym.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Obcienie prac Liczba godz.

Studia stacjonarne

Liczba godz. Studia

niestacjonarne

Godziny kontaktowe (udzia w zajciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Zajcia dydaktyczne (60 godz.),

Zajcia dydaktyczne (27 godz.),

- konsultacje (8 godz.)

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zaj, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystpienia; itp.)

- przygotowanie do zaj

(60 godz.)

- przygotowanie do zaj (106

godz.),

cznie 120 godzin 150 godzin

Rodzaj zaj Punkty ECTS Punkty ECTS

Zajcia z udziaem nauczyciela akademickiego 2 punkty ECTS 2 punkty ECTS

Zajcia bez udziau nauczyciela akademickiego 2 punkt ECTS 4 punkt ECTS

cznie 4 punkty ECTS 6 punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne [2] podrczniki akademickie [3] rda elektroniczne

PPP RRR AAA CCC OOO WWW NNN III AAA SSS PPP EEE CCC JJJ AAA LLL III ZZZ AAA CCC YYY JJJ NNN AAA

Kod przedmiotu: 13.1-WB- BBMD-PS

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot : osoby prowadzce