Biologia i genètica molecular - uab.cat ?· Biologia i genètica molecular Codi: 100936 Crèdits: 6…

Download Biologia i genètica molecular - uab.cat ?· Biologia i genètica molecular Codi: 100936 Crèdits: 6…

Post on 24-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Utilitzaci d'idiomes a l'assignatura

NoGrup ntegre en espanyol:

NoGrup ntegre en catal:

NoGrup ntegre en angls:

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritria:

Professor de contacte

Sandra.Villegas@uab.catCorreu electrnic:

Sandra Villegas HernndezNom:

2017/2018

1. 2.

Biologia i gentica molecular

Codi: 100936Crdits: 6

Titulaci Tipus Curs Semestre

2500253 Biotecnologia OB 2 2

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials especfics.

Objectius

Aquesta assignatura integra els mecanismes moleculars que es donen en els processos de transmissi de lainformaci gentica (replicaci, transcripci i traducci), a partir de l'estudi de l'estructura tridimensional de lesmacromolcules implicades (cids nucleics, enzims i protenes reguladores) i de la seva interacci.

Objectius concrets:

- Conixer les diferents estructures que adopten els cids nucleics, aix com els diferents grausd'empaquetament del DNA segons el tipus d'organisme i el moment del cicle cellular.

- Comprendre la funci de les diferents RNA polimerases a partir de la seva estructura tridimensional i elsmecanismes de control de la transcripci segons el tipus d'organisme.

- Conixer l'estructura i funci dels ribosomes, les diferncies entre procariotes i eucariotes, i els mecanismesde control de la traducci.

- Conixer els mecanismes de replicaci, recombinaci, i reparaci del DNA que mantenen la integritat de lainformaci gentica; aix com les modificacions epigentiques que es transmeten entre generacions.

Competncies

Descriure les bases moleculars, cellulars i fisiolgiques de l'organitzaci, el funcionament i integracidels organismes vius en el marc de la seva aplicaci als processos biotecnolgics.Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.Treballar de forma individual i en equip.

Resultats d'aprenentatge

Descriure correctament les bases estructurals de la interacci de protenes i cids nucleics.Descriure els mecanismes moleculars implicats en la perpetuaci, manteniment i generaci de

1

2.

3. 4.

5. 6. 7.

Descriure els mecanismes moleculars implicats en la perpetuaci, manteniment i generaci devariabilitat de la informaci gentica.Descriure la regulaci diferencial de l'expressi gnica en procariotes i eucariotes.Explicar els mecanismes moleculars de la transmissi de la informaci gentica, des dels cidsnucleics fins a les protenes.Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.Treballar de forma individual i en equip.

Continguts

TEORA

I. Estructura y empaquetamiento del DNA

I.1 Definicin qumica. Leyes de Chargaff.Estructura qumica y composicin:

I.2 B-DNA. A-DNA. Z-DNA. Hlices de RNA.Estructuras en doble hlice:

I.3 Tamao del DNA. Cinticas de reasociacin: Cot y Rot. Topologa enSuperenrollamiento del DNA:superhlice. Topoisomerasas y cuantificacin del superenrollamiento. Cromosoma de E. coli.

I.4 Histonas. Primer nivel de organizacin: el nucleosoma. Segundo nivelCromosoma eucariota y cromatina:de organizacin: el solenoide. Tercer nivel de organizacin: lazos radiales.

II. Transcripcin

II.1 Estructura y unin al promotor. Terminacin de laEstructura y funcin de la RNA polimerasa procariota:transcripcin. Control de la transcripcin en procariotas.

II.2 Estructura de la RNA polimerasa II. PromotoresRNA polimerasas nucleares y control de la transcripcin:tipo I y III. Promotores Tipo II: factores de transcripcin, elementos de respuesta, potenciadores y mediador.

II.3 Procesamiento del pre-mRNA. Procesamiento del pre-rRNA.Modificaciones post-transcripcionales:Procesamiento de pre-tRNA.

III. Traduccin

III.1 Naturaleza del cdigo.El cdigo gentico:

III.2 : Estructura del tRNA. Aminoacil tRNA sintetasas. InteraccionesRNA de transferencia y aminoacilacincodn-anticodn. Supresores intergnicos.

III.3 Estructura. Sntesis peptdica: iniciacin, elongacin y terminacin.Ribosomas:

III.4 : Inhibicin/potenciacin de la iniciacin de la traduccin. RNA de interferencia yControl en eucariotassilenciacin gnica.

IV. Replicacin, recombinacin y reparacin

IV.1 : Modos de replicacin. DNA polimerasas I y III. Helicasas, protenas de unin, ligasas yEl replicnprimasas. Inicio y terminacin de la replicacin en E. coli.

IV.2 DNA polimerasas eucariotas. Telmeros y telomerasas. Transcriptasa inversaReplicacin en eucariotas:y retrotransposicin.

IV.3 : Intermediario de Holliday. Protenas implicadas en replicacin. ModeloRecombinacin en eucariotasDSB durante la meiosis.

IV.4. : Defectos en sistemas de reparacin eucariotas y enfermedades.Reparacin

2

IV.5 : Metilacin. Imprinting genmico por delecin y por repeticin de trinucletidos.Epigentica

PROBLEMES

El contingut d'aquest apartat consisteix en una quantitat determinada d'enunciats de problemes relacionatsamb els temes desenvolupats a Teoria

Metodologia

Les activitats formatives consten de classes de teoria i de classes de problemes. Cadascuna d'elles t la sevametodologia especfica.

Classes de teoria

La professora explicar el contingut del temari amb el suport de material audiovisual que estar a disposicidels estudiants al Campus Virtual de l'assignatura, amb antelaci. Aquestes sessions expositives constituiranla part ms important de l'apartat de teoria. s recomanable que els estudiants disposin del material publicat alCV en forma impresa per tal de poder seguir les classes amb ms comoditat.

Sota el guiatge del professor, els coneixements d'algunes parts del temari hauran de ser objecte deaprofundiment per part dels estudiants, mitjanant aprenentatge autnom. Per tal de facilitar aquesta tasca esproporcionar informaci sobre localitzacions a llibres de text, pgines web, etc.

Classes de problemes

Hi haur 15 sessions de problemes per grup, en les dades anunciades en el calendari. Per aquestes sessions,el grup de teoria es dividir en dos subgrups de la mateixa mida, les llistes dels quals es faran pbliques acomenaments de curs. Els estudiants assistiran a les sessions programades pel seu grup.

En aquestes sessions la professora exposar els principis experimentals i de clcul necessaris per treballarels problemes, explicant les pautes per la seva resoluci i reforant al mateix temps els coneixements dediferents parts de la matria de les classes de teoria.

Activitats formatives

Ttol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de problemes 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6

Tipus: Autnomes

Aprenentatge autnom 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Estudi de teoria 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Resoluci de problemes 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluaci

L'avaluaci de l'assignatura es dur a terme mitjanant una avaluaci continuada que consistir en duesproves parcials, corresponents cadascuna a aproximadament una meitat del temari de teoria i de problemes.Cada prova d'avaluaci consistir en respondre un qestionari amb preguntes tipus test i en la resoluci dedos problemes.

3

Cada avaluaci parcial es realitzar independentment. Aquells alumnes que no hagin superat el 40% d'una ode les dues proves parcials (teoria* + problemes) hauran de realitzar una recuperaci final del/s parcial/s nosuperat/s. La prova final tamb estar oberta a qualsevol estudiant que, tot i haver superat l'avaluacicontinuada, desitgi millorar la nota obtinguda; en aquest cas per, queda anullada la nota parcial. Lesmatrcules d'honor seran assignades preferencialment a les millors notes obtingudes a l'avaluaci continuada(parcials).

La nota final obtinguda es calcular de la segent manera:

a) Proves parcials: 75% Teoria* + 25% Problemes

b) Alumnes que es presentin a l'examen final: Promig dels dos parcials de recuperaci (o un recuperat i l'altreparcial) sempre que es superi el 40% de la nota de teoria en cada parcial.

(*) PER APROVAR S IMPRESCINDIBLE QUE LA NOTA DE TEORA SIGUI SUPERIOR a 4/10.

A efectes de qualificaci s considerar com a no avaluable qualsevol alumne que no hagi realitzat cap provaparcial i no s'hagi presentat a l'examen final. La realitzaci d'una nica prova parcial far que l'assignatura esconsideri avaluable.

Activitats d'avaluaci

Ttol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen de recuperaci 10 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Prova parcial Problemes 1 1.25 1 0,04 1, 3, 4, 5, 6, 7

Prova parcial Problemes 2 1.25 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prova parcial Teoria 1 3.75 1 0,04 1, 3, 4, 6, 7

Prova parcial Teoria 2 3.75 1 0,04 2, 3, 4, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia bsica

Biochemistry (4erd Ed, 2011)

D. Voet & J.G. Voet Ed. John Wiley & Sons

Principal libro de referencia

Lewin's Genes XI (2014)

J.E. Krebs, E.S. Goldstein, S.T. Kilpatrick. Ed. Jones and Bartlett Learning.

Segundo libro de referencia

Biochemistry (3erd Ed, 2000)

C.K. Matthews, K.E., van Holde, and K.G. Ahern. Ed. Benjamin/Cummings

Topologa del DNA

Gene Control (1rst Ed. 2010)

D.S. Latchman. E. Garland Science4

D.S. Latchman. E. Garland Science

Regulacin de la expresin gnica

Enllaos web

Els enllaos Web s'han d'actualitzar contnuament. Es trobaran indicats dins de les presentacions de materialpenjades en el CV.

5

Recommended

View more >