bilten - old.hnb.hrold.hnb.hr/publikac/bilten/arhiv/bilten-77/  · bilten godina vii. prosinac 2002.…

Download bilten - old.hnb.hrold.hnb.hr/publikac/bilten/arhiv/bilten-77/  · bilten godina vii. prosinac 2002.…

Post on 18-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • bilten

  godina vii.

  prosinac 2002.

  hrvatska

  narodna

  banka

  broj 77

  tro

  mje

  se

  ~n

  oiz

  vje

  {}

  e

 • Hrvatska narodna banka

  BILTEN

 • IZDAVA^ Hrvatska narodna bankaDirekcija za izdava~ku djelatnostTrg hrvatskih velikana 3, 10002 ZagrebTelefon centrale: 4564-555Telefon: 4922-070, 4922-077Telefaks: 4873-623

  WEB ADRESA http://www.hnb.hr

  UREDNI[TVO BILTENA HNB-a

  GLAVNI UREDNIK

  ^LANOVI UREDNI[TVA

  mr. sc. Ljubinko Jankovmr. sc. Igor Jemri}Vanja Jeli}Ru`ica Vuger

  UREDNI[TVO TROMJESE^NOG IZVJE[]A HNB-a

  GLAVNI UREDNIK

  ^LANOVI UREDNI[TVA

  dr. sc. Boris Vuj~i}mr. sc. Ljubinko Jankovdr. sc. Evan KraftVanja Jeli}

  UREDNICA mr. sc. Romana Sinkovi}

  GRAFI^KI UREDNICI Slavko Kri`njakBo`idar Bengez

  LEKTORICE Marija Grigi}Dragica Platu`i}

  SURADNICA Ines Merkl

  TISAK Intermark d.o.o., Zagreb

  Podaci se objavljuju prema kalendaru objavljivanja podataka. Kalendar se objavljuje naweb stranicama Me|unarodnog monetarnog fonda (http://dsbb.imf.org).

  Molimo korisnike ove publikacije da prilikom kori{tenja podataka obveznonavedu izvor.

  Sve eventualno potrebne korekcije bit }e unesene u web verziju.

  Tiskano u 650 primjeraka

  ISSN 13316036

  www.hnb.hrhttp://dsbb.imf.org

 • Hrvatska narodna banka

  BILTEN

  Zagreb, 2002.

 • Osnovne informacije o Hrvatskoj

  Ekonomski indikatori

  1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.

  Povr{ina (u km2) 56.538 56.538 56.538 56.538 56.538 56.538 56.538 56.538 56.538

  BDPa (u mil. USD, teku}e cijene) 10.903 14.585 18.811 19.872 20.109 21.628 19.906 18.427 19.536

  BDP godi{nje stope promjenea

  (u %, stalne cijene)

  8,0 5,9 6,8 5,9 6,8 2,5 0,9 2,9 3,8

  BDP po stanovnikua,b (u USD) 2.349 3.137 4.029 4.422 4.398 4.805 4.371 4.153 4.403

  Stopa inflacije (u %, na kraju razdoblja) 1.149,7 3,0 3,7 3,4 3,8 5,4 4,4 7,4 2,6

  Broj stanovnikab (u mil.) 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,6 4,4 4,4

  Izvoz robe i usluga (u % BDP-a)c 56,8 49,8 37,1 40,1 39,9 39,5 40,8 47,0 49,3

  Uvoz robe i usluga (u % BDP-a)c 52,9 47,4 48,7 49,7 56,6 48,7 49,2 52,1 54,7

  Teku}i ra~un platne bilancec (u % BDP-a) 5,8 4,9 7,5 4,8 12,5 6,7 7,0 2,4 3,2

  Inozemni dug (u mil. USD, na kraju razdoblja) 2.638 3.020 3.809 5.308 7.452 9.586 9.872 11.002 11.216

  Inozemni dug (u % BDP-a) 24,2 20,7 20,2 26,7 37,1 44,3 49,6 59,7 57,4

  Inozemni dugc (u % izvoza robe i usluga) 42,6 41,6 54,6 66,6 92,9 112,2 121,6 127,0 116,5

  Otpla}eni inozemni dugc,d

  (u % izvoza robe i usluga)

  9,9 9,0 10,1 9,0 9,9 12,5 20,7 23,0 22,6

  Bruto me|unarodne pri~uve HNB-a

  (u mil. USD, na kraju razdoblja)

  616 1.405 1.895 2.314 2.539 2.816 3.025 3.525 4.704

  Bruto me|unarodne pri~uve HNB-ac (u mjesecima

  uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja)

  1,3 2,4 2,5 2,8 2,7 3,2 3,7 4,4 5,3

  Devizni te~aj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 6,5619 5,6287 5,3161 5,5396 6,3031 6,2475 7,6477 8,1553 8,3560

  Prosje~ni devizni te~aj (HRK : 1 USD) 3,5774 5,9953 5,2300 5,4338 6,1571 6,3623 7,1124 8,2768 8,3391

  a Podatak za 2001. godinu je privremen.b Podaci o broju stanovnika za 2000. i 2001. godinu prema rezultatima Popisa 2001.c Prema revidiranim podacima o robnoj razmjeni DZS-a.d Obuhva}a otplatu glavnice po dugoro~nom dugu bez otplate glavnice s osnove trgovinskih kreditai izravnih ulaganja te ukupnu otplatu kamata bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.Izvori: Dr`avni zavod za statistiku i Hrvatska narodna banka

 • Sadr`aj

  Tromjese~no izvje{}eUvod / 3

  Potra`nja / 4Inozemna potra`nja / 5Doma}a potra`nja / 6

  Osobna potro{nja / 6Investicijska potro{nja / 6Dr`avna potro{nja / 7

  Proizvodnja / 7Industrija / 8Trgovina / 9Gra|evinarstvo / 10Turizam / 10Prijevoz i veze / 11

  Tr`i{te rada / 11Nezaposlenost i zapo{ljavanje / 12Pla}e i tro{kovi rada / 14

  Cijene / 15Okvir br. 1. Neki cjenovni utjecaji reforme platnog prometa / 17

  Te~aj / 18

  Monetarna politika i instrumenti / 19Monetarno okru`je / 19Monetarna politika / 20Okvir 2. Trgovanje blagajni~kim i trezorskim zapisima na sekundarnom tr`i{tu / 22Monetarna kretanja / 23

  Tr`i{te novca / 26Kamatne stope na tr`i{tu novca / 26Kamatne stope na tr`i{tu kratkoro~nih vrijednosnica / 27Kamatne stope poslovnih banaka / 29Okvir 3. Odnos efektivne i nominalne kamatne stope na bankovne kredite / 30

  Tr`i{te kapitala / 31Tr`i{te vlasni~kih vrijednosnih papira / 31Tr`i{te du`ni~kih vrijednosnih papira / 32

  Me|unarodne transakcije / 34Ra~un teku}ih transakcija / 34Robna razmjena / 35Ra~un kapitalnih i financijskih transakcija / 36Inozemni dug / 36Me|unarodna investicijska pozicija stanje me|unarodnih ulaganja / 36Okvir 4. Stanje me|unarodnih ulaganja / 37Me|unarodna likvidnost / 37

  Dr`avne financije / 38Obilje`ja prora~una u tre}em tromjese~ju 2002. i o~ekivanja do kraja 2002. / 38Ostvarenje prora~una konsolidirane sredi{nje dr`ave / 38Prihodi prora~una konsolidirane sredi{nje dr`ave / 39Rashodi prora~una konsolidirane sredi{nje dr`ave / 39

  Pla}e / 40Financiranje / 40

  Unutarnji dug sredi{nje dr`ave prema bankama / 40Inozemni dug sredi{nje dr`ave / 41Privatizacija / 41

 • Statisti~ki pregledA. Monetarni i kreditni agregati

  Tablica A1: Monetarni i kreditni agregati / 46B. Monetarne institucije

  Tablica B1: Bilanca monetarnih institucija / 47Tablica B2: Broj poslovnih banaka i {tedionica obuhva}enih monetarnom statistikom i njihova klasifikacija po veli~inibilan~ne aktive / 48

  C. Hrvatska narodna bankaTablica C1: Bilanca Hrvatske narodne banke / 49

  D. Poslovne bankeTablica D1: Konsolidirana bilanca poslovnih banaka / 51Tablica D2: Inozemna aktiva poslovnih banaka / 52Tablica D3: Potra`ivanja poslovnih banaka od sredi{nje dr`ave / 53Tablica D4: Potra`ivanja poslovnih banaka od ostalih doma}ih sektora / 53Tablica D5: Distribucija kredita poslovnih banaka po institucionalnim sektorima / 54Tablica D6: Depozitni novac kod poslovnih banaka / 54Tablica D7: [tedni i oro~eni depoziti kod poslovnih banaka / 55Tablica D8: Devizni depoziti kod poslovnih banaka / 55Tablica D9: Obveznice i instrumenti tr`i{ta novca / 56Tablica D10: Inozemna pasiva poslovnih banaka / 56Tablica D11: Depoziti sredi{nje dr`ave kod poslovnih banaka / 57Tablica D12: Ograni~eni i blokirani depoziti kod poslovnih banaka / 57Slika D1: Distribucija kredita poslovnih banaka po institucionalnim sektorima / 58Slika D2: Distribucija depozita kod poslovnih banaka po institucionalnim sektorima / 58

  E. Stambene {tedioniceTablica E1: Agregirana bilanca stambenih {tedionica / 59

  F. Instrumenti monetarne politike i likvidnostTablica F1: Aktivne kamatne stope Hrvatske narodne banke / 60Tablica F2: Pasivne kamatne stope Hrvatske narodne banke / 61Tablica F3: Obvezne pri~uve poslovnih banaka / 62Tablica F4: Indikatori likvidnosti poslovnih banaka / 63

  G. Financijska tr`i{taTablica G1: Kamatne stope poslovnih banaka na kunske kredite bez valutne klauzule / 64Tablica G2: Kamatne stope poslovnih banaka na kunske kredite s valutnom klauzulom i na kredite odobrene u eurima / 65Tablica G3: Kamatne stope poslovnih banaka na kunske depozite bez valutne klauzule / 66Tablica G4 a i b: Kamatne stope poslovnih banaka na kunske depozite s valutnom klauzulom i devizne depozite / 67Tablica G5: Trgovina poslovnih banaka inozemnim sredstvima pla}anja / 69

  H. Gospodarski odnosi s inozemstvomTablica H1: Platna bilanca svodna tablica / 70Tablica H2: Platna bilanca Roba i usluge / 71Tablica H3: Platna bilanca Dohodak i teku}i transferi / 72Tablica H4: Platna bilanca Ostale investicije / 73Tablica H5: Platna bilanca svodna tablica / 74Tablica H6: Me|unarodne pri~uve Hrvatske narodne banke i devizne pri~uve poslovnih banaka / 75Tablica H7: Me|unarodne pri~uve i devizna likvidnost / 76Tablica H8: Godi{nji i mjese~ni prosjeci srednjih deviznih te~ajeva Hrvatske narodne banke / 78Tablica H9: Srednji devizni te~ajevi Hrvatske narodne banke na kraju razdoblja / 78Tablica H10: Indeksi efektivnih te~ajeva kune / 79Tablica H11: Inozemni dug prema doma}im sektorima / 80Tablica H12: Inozemni dug prema inozemnim sektorima / 81Tablica H13: Inozemni dug prema doma}im sektorima i projekcija otplate / 82Tablica H14: Stanje me|unarodnih ulaganja svodna tablica / 83Tablica H15: Stanje me|unarodnih ulaganja izravna ulaganja / 84Tablica H16: Stanje me|unarodnih ulaganja portfeljna ulaganja / 84Tablica H17: Stanje me|unarodnih ulaganja ostala ulaganja / 85

  I. Dr`avne financije izabrani podaciTablica I1: Ukupni prihodi i rashodi konsolidirane sredi{nje dr`ave / 86Tablica I2: Operacije dr`avnog prora~una / 86Tablica I3: Dug sredi{nje dr`ave / 87

  J. Nefinancijske statistike izabrani podaciTablica J1: Indeks cijena na malo, tro{kova `ivota i cijena industrijskih proizvoda pri proizvo|a~ima / 88Tablica J2: Temeljni indeksi cijena na malo / 88Tablica J3: Prosje~ne mjese~ne neto pla}e / 89

  Popis banaka i {tedionica / 91^lanovi Savjeta i rukovodstvo Hrvatske narodne banke / 93Kratice i znakovi / 94

 • Tromjese~no izvje{}e

 • 3

  UVOD

  Uvod

  Nakon godi{njeg rasta od 4% u prvom polugodi{tu 2002.godine, realni je BDP, sude}i prema raspolo`ivim podacima,nastavio rasti i u tre}em tromjese~ju. Naime, godi{nja je stoparasta industrijske proizvodnje u tre}em tromjese~ju 2002. go-dine iznosila 7,4%. S obzirom na sna`an rast prometa u trgo-vini na malo (oko 17,2% u tre}em tromjese~ju u odnosu pre-ma istom razdoblju pro{le godine), znakove intenziviranjagra|evinskih aktivnosti (pove}anje neto narud`bi gra|evin-skih radova od 84,7% u prvoj polovici 2002. i veliki rast fi-zi~kog obujma gra|evinskih radova u srpnju i kolovozu) i naz-nake rasta prihoda od turizma, o~ito je da proizvodnja i nada-lje raste.

  Osobna potro{nja i investicije jo{ su glavni ~imbenici rastapotro{nje. Osobnu potro{nju i dalje pokre}e sna`an rast kre-dita banaka odobrenih stanovni{tvu, ~ija je godi{nja stopa ras-ta u rujnu iznosila 35,5%. Blagi rast pla}a zabilje`en je ~ak i udr`avnom sektoru gdje je ograni~avanje pla}a glavno pravilo.Me|utim, ta mala pove}anja pla}a ne mogu biti razlogsna`nom rastu potro{nje. Ukupne investicije sve su vi{e odre-|ene Vladinim programom izgradnje autocesta, iako i privat-ne investicije nastavljaju rasti. Privatne su investicije presudan~imbenik pove}anja produktivnosti i ja~anja konkurentnostihrvatskih poduze}a.

  Pozitivni u~inci rasta sada se vide i na tr`i{tu rada. Za-po{ljavanje iz evidencije nezaposlenih u tre}em tromjese~juove godine poraslo je za 34,2% u usporedbi s istim razdob-ljem pro{le godine, dok je priljev u evidenciju usporen. Regis-trirana se nezaposlenost prvi put nakon 1996. nastavila sma-njivati ~ak i nakon uobi~ajene vr{ne zaposlenosti u razdobljuprolje}e - ljeto. Rezultati ankete o radnoj snazi za prvu polovi-cu 2002. tako|er upu}uju na rast zapo{ljavanja u usporedbi sprvom polovicom 2001. Prema tome, ~ini se da broj novihradnih mjesta po~inje prema{ivati smanjenje broja zaposle-nih uzrokovano velikim valom restrukturiranja poduze}a urazdoblju od 2000. do 2001. godine.

  Inflacija je i dalje umjerena. Godi{nja stopa inflacije, defi-nirana promjenama indeksa cijena na malo, pala je sa 3,2% uprvom tromjese~ju na 2,2% u drugom i na 1,5% u tre}emtromjese~ju. Me|utim, pove}anje cijena elektri~ne struje idrugi jednokratni ~imbenici u rujnu i listopadu doveli su doobrata tendencije, te je inflacija u listopadu porasla za 2,1%.Unato~ cjenovnim {okovima, ukupna inflacijska klima i nada-lje je vrlo povoljna. Odr`avanju niske inflacije pogoduju u~in-ci novih trgovinskih sporazuma i sve ve}a cjenovna konkuren-tnost uvoznih proizvoda, ni`a uvozna inflacija mjerena cije-nama pri proizvo|a~ima u eurozoni i stabilnost te~aja kune.

  Iako je tijekom godine kuna bila uglavnom izlo`ena apre-cijacijskim pritiscima, po~etkom listopada njezina je vrijed-nost prema euru po~ela blago padati. Od po~etka listopadado po~etka studenoga kuna je prema euru deprecirala za1,9%. Da bi usporila trend pada vrijednosti kune, Hrvatskanarodna banka dvaput je intervenirala potkraj listopada pro-dajom ukupne svote od 79,8 mil. EUR bankama i 1,39 mil.USD dr`avi. Istodobno je HNB otkupio 60,0 mil. EUR kojipotje~u od zadu`ivanja Hrvatskih autocesta u inozemstvu.

  Blaga neto intervencija od 20,7 mil. USD smirila je tr`i{te te jekuna po~etkom studenoga neznatno oja~ala.

  Zati{je na deviznom tr`i{tu tijekom tre}ega i po~etkom~etvrtog tromjese~ja omogu}ilo je nastavak pozitivnih mone-tarnih kretanja bez ve}ih intervencija sredi{nje banke. Zahva-ljuju}i padu inflacije i stabilnom deviznom te~aju tijekom ve-}eg dijela tre}eg tromjese~ja, na tr`i{tu gotovo da i nije bilonapetosti. Primarni je novac (M0) u tre}em tromjese~ju stag-nirao, a u ~etvrtom se tromjese~ju ~ak i neznatno smanjio. Toje dijelom rezultat velikog rasta primarnog novca u drugomtromjese~ju (zbog intervencija HNB-a na deviznom tr`i{tu),~ime je nestala potreba za rastom primarnog novca, koji rastina~e obilje`ava tre}e tromjese~je. Nov~ana masa (M1) tako-|er je sporije rasla, uz stabiliziranje gotovog novca u optjecajui blago usporavanje rasta depozitnog novca. Ipak, treba re}ida je rast depozitnog novca, poglavito onoga u vlasni{tvu po-duze}a, bio glavna komponenta monetarnog rasta tijekomove godine. Sna`an poticaj rastu depozitnog novca dao je ub-rzani rast kredita banaka.

  Devizni depoziti, koji su se tijekom prve polovice ove go-dine smanjivali, u tre}em tromjese~ju bilje`e sna`niji rast.Glavni izvor toga rasta, kao i ina~e u tom tromjese~ju, bili suprihodi od turizma. Do kraja tre}eg tromjese~ja devizni su de-poziti uglavnom vra}eni na razinu s kraja pro{le godine, na-dokna|uju}i tako gubitke s po~etka ove godine, do kojih jedo{lo zbog o~ekivanog odljeva depozita u gotovinu u eurima izbog povla~enja depozita tijekom krize u Rije~koj banci.

  Zahvaljuju}i solidnoj likvidnosti banaka i ve}ine njihovihkomitenata kamatne su stope i dalje niske. Me|ubankovna tr-govina u kolovozu je malo porasla, ali je u rujnu i listopaduponovno pala. Banke su pokazale veliko zanimanje za ponu-du vrijednosnica sredi{nje banke i Ministarstva financija, a ka-matne stope na te vrijednosnice pale su na relativno nisku ra-zinu. Blagajni~ki zapisi HNB-a s rokom dospije}a od 35 dana,sada jedini kunski zapisi koje izdaje sredi{nja banka, proteklihsu mjeseci nu|eni na aukcijama po kamatnoj stopi od oko2%. Unato~ tako niskim kamatnim stopama, ukupna vrijed-nost upisanih blagajni~kih zapisa krajem rujna dosegnula jeoko 5,7 mil. kuna, a nakon toga je pala na ne{to ni`u razinu.Potra`nja za trezorskim zapisima MF-a tako|er je bila velika,a kamatna stopa na novi trezorski zapis s rokom dospije}a od364 dana krajem listopada pala je na samo 3,5%.

  Kamatne stope na bankovne kredite i depozite tako|er suvrlo niske. Kamatne stope na kredite poduze}ima bez valutneklauzule pale su sa 9,68% u sije~nju na 7,69% u rujnu. I ostaleaktivne stope pokazuju trend pada. Kamatne stope na depo-zite stagnirale su tijekom tre}eg tromjese~ja, osim stopa naoro~ene depozite stanovni{tva koje su padale.

  Prema preliminarnim podacima, Hrvatska je u tre}emtromjese~ju zabilje`ila vi{ak na teku}em ra~unu platne bilan-ce od oko 1,1 mlrd. USD. U prvih devet mjeseci ove godinemanjak na teku}em ra~unu platne bilance iznosio je oko 0,7mlrd. USD. Uz uobi~ajeni manjak u ~etvrtom tromjese~ju,cjelogodi{nji }e se manjak za 2002. pove}ati s korekcijom tr-govinskog deficita navi{e do...