Bilten ob 10. obletnici delovanja društva

Download Bilten ob 10. obletnici delovanja društva

Post on 07-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bilten ob 10. obletnici delovanja Drutva za kronino vnetno revesno bolezen

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Poslanstvo Drutva za kronino vnetno revesno bolezen je e od same ustanovitve izboljati kakovost ivljenja oseb s KVB. Drutvo ima status invalidske organizacije in status drutva v javnem interesu ter je lan Evropskega zdruenja oseb s kronino vnetno revesno boleznijo ( EFCCA ) in NSIOS-a, teje 1010 lanov, ki so organizirani v 11 sekcijah po vsej Sloveniji.Z eljo, da bi osebe s KVB ob zdravljenju ivele im bolj neovirano in aktivno ivljenje, ter za osveanje javnosti o teki kronini bolezni v drutvu izvajamo sedem posebnih socialnih programov in v okviru njih pa organiziramo tevilne aktivnosti: organizacijapredavanjzaosebesKVBola</p><p>za osebe s KVB, izobraevanje lanov na raznih seminarjih, predavanjih, teajih, kongresih,</p><p> zalonikadejavnost,izdajanjeglasilaKronek,</p><p>pripravljanje publikacij, zloenk in lankov, priprava vsebininurejanjespletnestranidrutvawww.kvcb.si,</p><p> pomoprizagotavljanjusocialnevarnostiinlajemu</p><p>vkljuevanju v socialno okolje oseb s KVB, svetovanje(zdravstveno,dietetno,psiholoko,pravno,</p><p>socialno), prirejanjesreanjlanovdrutva(strokovna,javna),</p><p>organizacija samopomoi med lani,</p><p> organizacijapredavanjzavzgojno-varstvene</p><p>organizacije, ole in delovne organizacije, kjer se nai lani izobraujejo ali so zaposleni,</p><p> organizacijaizobraevanjzazdravstvenedelavce</p><p>na primarni zdravstveni ravni, dajanje pobud za izboljanje strokovnega dela na podroju obravnave oseb s KVB,</p><p> ozaveanjejavnostioproblematikiKVBin</p><p>sodelovanje in povezovanje s sorodnimi drutvi. V drutvu se prepleta energija prostovoljstva in prijateljstva kar e dodatno plemeniti nae delo in kakovost delovanja drutva.Ob 10 obletnici Iskrene estitke in zahvala vsem , ki ste sodelovali pri ustanovitvi, razvoju in delovanju drutva tako, lanom IO, vodjem sekcij, strokovnim sodelavcem, predavateljem, sponzorjem, aktivnim lanicam in lanom drutva, zdravnikom, skratka vsem, ki ste bili z nami na tej poti ves as od ustanovitve.</p><p>RPAMO IZ VERAJ, USTVARJAMO ZA DANES IN NARTUJEMO ZA JUTRI!</p><p>Predsednica drutva za KVBMateja Saje</p><p>Poslanstvo e 10 leto </p></li><li><p>leta 2004 je bilo ustanovljeno Drutvo za otroke in mladostnike s kronino vnetno revesno </p><p>boleznijo Maribor. Ustanovili smo ga skupaj s stari otrok s kronino vnetno revesno boleznijo </p><p>in zdravstvenimi delavci Klininega oddelka za </p><p>pediatrijo UKC Maribor. Namen drutva </p><p>je izboljati kakovost ivljenja </p><p>oseb s KVB in ponuditi </p><p>svoje izkunje novo </p><p>obolelim.</p><p>Na </p><p>stro</p><p>kovn</p><p>em se</p><p>stan</p><p>ku se</p><p>ptem</p><p>bra </p><p>2004</p><p> je b</p><p>ilo pr</p><p>vo pr</p><p>edav</p><p>anje </p><p>za bo</p><p>lnike</p><p>. Tem</p><p>e, o </p><p>kate</p><p>rih sm</p><p>o pr</p><p>edav</p><p>ali, </p><p>so b</p><p>ile: n</p><p>asta</p><p>nek </p><p>in ra</p><p>zvoj</p><p>bole</p><p>zni, </p><p> bol</p><p>ezen</p><p>ski z</p><p>naki</p><p>, dia</p><p>gnos</p><p>tini</p><p>post</p><p>opki</p><p>, zdr</p><p>avlje</p><p>nje </p><p>in p</p><p>rehr</p><p>ana </p><p>ob </p><p>kron</p><p>ini</p><p> vne</p><p>tni </p><p>reve</p><p>sni b</p><p>olez</p><p>ni. </p></li><li><p>Prip</p><p>ravi</p><p>li sm</p><p>o ok</p><p>rogl</p><p>o m</p><p>izo </p><p>z na</p><p>slov</p><p>om Z</p><p>drav</p><p>a pr</p><p>ehra</p><p>na </p><p>pri k</p><p>roni</p><p>ni v</p><p>netn</p><p>i bol</p><p>ezni</p><p> rev</p><p>esja</p><p>, ki j</p><p>o je</p><p> pre</p><p>dsta</p><p>vila</p><p>spec</p><p>ialis</p><p>tka </p><p>klin</p><p>ine</p><p> die</p><p>teti</p><p>ke.</p><p>Organizirali smo prvo prednovoletno sreanje, ki je sledilo strokovnem delu, </p><p>ter ob tej prilonosti </p><p>obdarili prisotne otroke. </p><p>Prednovoletna sreanja </p><p>so postala tradicija in </p><p>jih vsako leto organizira </p><p>druga sekcija drutva.</p><p>Organizirali smo predavanje klininega psihologa o psiholokih dejavnikih in </p><p>potrebi po psiholoki podpori </p><p>pri bolnikih s KVB. </p><p>Trin</p><p>ajstl</p><p>etni</p><p> lan</p><p> dru</p><p>tva </p><p>Mat</p><p>ej je</p><p> pr</p><p>edst</p><p>avil </p><p>plak</p><p>at o</p><p> KV</p><p>B in</p><p> svo</p><p>jo o</p><p>sebn</p><p>o zg</p><p>odbo</p><p>. </p><p>25</p><p> la</p><p>no</p><p>v.</p><p>Na </p><p>stro</p><p>kovn</p><p>em se</p><p>stan</p><p>ku se</p><p>ptem</p><p>bra </p><p>2004</p><p> je b</p><p>ilo pr</p><p>vo pr</p><p>edav</p><p>anje </p><p>za bo</p><p>lnike</p><p>. Tem</p><p>e, o </p><p>kate</p><p>rih sm</p><p>o pr</p><p>edav</p><p>ali, </p><p>so b</p><p>ile: n</p><p>asta</p><p>nek </p><p>in ra</p><p>zvoj</p><p>bole</p><p>zni, </p><p> bol</p><p>ezen</p><p>ski z</p><p>naki</p><p>, dia</p><p>gnos</p><p>tini</p><p>post</p><p>opki</p><p>, zdr</p><p>avlje</p><p>nje </p><p>in p</p><p>rehr</p><p>ana </p><p>ob </p><p>kron</p><p>ini</p><p> vne</p><p>tni </p><p>reve</p><p>sni b</p><p>olez</p><p>ni. </p></li><li><p>Prieli smo z organizacijo </p><p>strokovnih sreanj izobraevanje</p><p>zdravnikov na primarnem nivoju. </p><p>Na enem od sreanj je bilo </p><p>predstavljeno novo zdravilo </p><p>za KVB bioloko zdravilo </p><p>infliximab.</p><p>Na skupini septembra </p><p>smo sprejeli sklep o raziritvi drutva. V drutvo se lahko vkljuijo </p><p>tudi odrasli s to boleznijo, </p><p>njihovi blinji in podporniki </p><p>drutva. Sprejeli smo sklep o </p><p>preimenovanju drutva ter zaeli z ustanavljanjem </p><p>sekcij po vsej Sloveniji.Prip</p><p>ravi</p><p>li sm</p><p>o pr</p><p>vo zl</p><p>oen</p><p>ko z</p><p>a bo</p><p>lnik</p><p>e o </p><p>kron</p><p>ini</p><p>vnet</p><p>ni b</p><p>olez</p><p>ni </p><p>reve</p><p>sja.</p><p>Izda</p><p>li s</p><p>mo </p><p>zlo</p><p>enko</p><p>o te</p><p>ava</p><p>h </p><p>otro</p><p>ka </p><p>s Cr</p><p>ohno</p><p>vo </p><p>bole</p><p>znijo</p><p>.</p></li><li><p>Org</p><p>aniz</p><p>iral</p><p>i sm</p><p>o p</p><p>reda</p><p>vanj</p><p>e sp</p><p>ecia</p><p>lne </p><p>ped</p><p>ago</p><p>gin</p><p>je z</p><p> nas</p><p>lovo</p><p>m </p><p>Prav</p><p>ice i</p><p>n pr</p><p>ilago</p><p>ditv</p><p>e pr</p><p>i pou</p><p>ku d</p><p>olgo</p><p>traj</p><p>no </p><p>boln</p><p>ega </p><p>uen</p><p>ca, s</p><p>aj s</p><p>mo </p><p>ele</p><p>li p</p><p>ou</p><p>dar</p><p>iti </p><p>e d</p><p>rugo</p><p> po</p><p>dro</p><p>je </p><p>del</p><p>ovan</p><p>ja n</p><p>aeg</p><p>a d</p><p>rut</p><p>va, i</p><p>n s</p><p>icer</p><p>po</p><p>mo</p><p> p</p><p>ri p</p><p>rid</p><p>ob</p><p>ivan</p><p>ju s</p><p>tatu</p><p>sa </p><p>ue</p><p>nca</p><p> s p</p><p>rila</p><p>god</p><p>itva</p><p>mi p</p><p>ri p</p><p>ou</p><p>ku. </p><p>Na XV. mednarodnem sreanju pediatrov smo se predstavili s stojnico, na kateri smo razstavili zloenke </p><p>o KVB, o delovanju naega drutva ter </p><p>zgodbe bolnikov s KVB.</p><p>Za </p><p>lan</p><p>e d</p><p>rut</p><p>va </p><p>smo</p><p> ob</p><p> ko</p><p>ncu</p><p>ols</p><p>kega</p><p> leta</p><p> o</p><p>rgan</p><p>izir</p><p>ali </p><p>sre</p><p>anje</p><p> s </p><p>pikn</p><p>ikom</p><p> in </p><p>prije</p><p>tnim</p><p> d</p><p>rue</p><p>nje</p><p>m. </p><p>Izdelali smo internetno stran www.kvcb.si., ki je pomenila veliko pridobitev za nae drutvo. </p><p>Spletna stran je osrednja informacijska toka in vir </p><p>izobraevanja za bolnike s KVB.</p><p>102 lana.</p></li><li><p>Oktob</p><p>ra sm</p><p>o </p><p>pridob</p><p>ili stat</p><p>us </p><p>invalid</p><p>ske </p><p>organ</p><p>izacije</p><p>.</p><p>290 lanov.</p></li><li><p>Nadaljevali smo z izobraevanjem </p><p>in informiranjem naih lanov. </p><p>Na razlinih sreanjih so bile </p><p>predstavljene razline teme </p><p>o zdravljenju in dejavnikih, ki </p><p>vplivajo na potek bolezni. </p><p>Ustanovljeni sta bili dve novi sekciji, </p><p>Sekcija za ljubljansko regijo in Sekcija za primorsko regijo.</p><p> Zaradi teje dostopnosti biolokih </p><p>zdravil smo ustanovili komisijo, </p><p>ki je na problem opozorila iro </p><p>javnost, MZ in ZZZS ter tako </p><p>dobili ve sredstev za bioloka zdravila. </p><p>Okt</p><p>obra</p><p> sm</p><p>o tu</p><p>di iz</p><p>dali </p><p>prvo</p><p> tev</p><p>ilko </p><p>glasil</p><p>a Kr</p><p>one</p><p>k v </p><p>nakl</p><p>adi 1</p><p>000 </p><p>izvo</p><p>dov.</p><p> Javn</p><p>osti</p><p> sm</p><p>o ga</p><p>pred</p><p>stav</p><p>ili n</p><p>a ja</p><p>vni t</p><p>ribu</p><p>ni </p><p>v no</p><p>vem</p><p>bru,</p><p> kje</p><p>r sm</p><p>o op</p><p>ozor</p><p>ili n</p><p>a t</p><p>eviln</p><p>e te</p><p>ave</p><p>boln</p><p>ikov</p><p> s K</p><p>VB</p><p> (dos</p><p>topn</p><p>ost </p><p>biol</p><p>oki</p><p>h zd</p><p>ravi</p><p>l, zd</p><p>ravi</p><p>lika</p><p>reha</p><p>bilit</p><p>acija</p><p>, pri</p><p>dobi</p><p>vanj</p><p>e </p><p>inva</p><p>lidsk</p><p>ega </p><p>stat</p><p>usa,</p><p> iska</p><p>nje </p><p>zapo</p><p>slit</p><p>ve, b</p><p>onit</p><p>ete,</p><p> ki </p><p>po z</p><p>akon</p><p>skih</p><p> pre</p><p>dpis</p><p>ih </p><p>prip</p><p>adaj</p><p>o bo</p><p>lnik</p><p>om s</p><p> KV</p><p>B).</p><p>Drutvo za KVB smo predstavili </p><p>ge. Elisabeth Fiedler, podpredsednici </p><p>Evropske zveze EFCCA (European Federation </p><p>of Crohns &amp; Ulcerative Colitis Associations), </p><p>ki nas je uradno povabila k prikljuitvi. Na </p><p>skupini v kampu obec na Bledu je bil </p><p>sprejet sklep o prikljuitvi evropski zvezi </p><p>drutev. V zaetku meseca oktobra smo bili </p><p>sprejeti v EFCCA. </p><p>Poskrbeli smo tudi za druabna </p><p>sreanja. Organizirali smo izlet </p><p>na predboini Dunaj in pripravili </p><p>kulturno-umetniki program, obiskal nas je Boiek s svojim </p><p>pomonikom kratom. Pripravila sta </p><p>srajkolov in nas razveselila z darili.</p><p>lani sekcije otrok in mladostnikov SV Slovenije </p><p>Matej, Jure in Brina so pripravili razstavo svojih likovnih in literarnih del. Uencem so skupaj s strokovnjaki predstavili </p><p>bolezen in teave otrok s to boleznijo. </p><p>Ponatisnili smo zloenko o naem </p><p>drutvu, delovanju drutva in </p><p>bolezni sami. Nai lani so zloenke </p><p>nato razdelili v zdravstvenih </p><p>domovih po vsej Sloveniji.</p></li><li><p>Prieli smo z programom ola za osebe s KVB. Program zaje-ma celovito strukturo izobraevanja </p><p>oseb s KVB, da lahko postanejo </p><p>enakovreden partner pri zdravljenju </p><p>bolezni. elimo, da bolniki postane-jo eksperti za svojo bolezen in tako </p><p>prispevajo k izboljanju kvalitete </p><p>svojega ivljenja. Izdali smo brouro </p><p>z vsebino predavanj v oli za KVB. </p><p>Trad</p><p>icio</p><p>naln</p><p>i pre</p><p>dpo</p><p>itni</p><p>ki i</p><p>zlet</p><p> je o</p><p>rgan</p><p>izir</p><p>ala </p><p>Sekc</p><p>ija p</p><p>omur</p><p>ske </p><p>regi</p><p>je. O</p><p>rgan</p><p>izac</p><p>ija te</p><p>h iz</p><p>letov</p><p> je p</p><p>osta</p><p>la st</p><p>alni</p><p>ca v </p><p>nae</p><p>m </p><p>dru</p><p>tvu.</p><p> Obi</p><p>skal</p><p>i sm</p><p>o D</p><p>obro</p><p>vnik</p><p>. Izl</p><p>eta </p><p>se </p><p>je u</p><p>dele</p><p>ilo</p><p> 90 </p><p>lan</p><p>ov, p</p><p>ril</p><p>i pa </p><p>so t</p><p>udi g</p><p>ostj</p><p>e s </p><p>Hrv</p><p>ake</p><p> in M</p><p>ada</p><p>rske</p><p>. </p><p>Dec</p><p>embr</p><p>a sm</p><p>o im</p><p>eli v</p><p> gas</p><p>ilske</p><p>m </p><p>dom</p><p>u Ra</p><p>kia</p><p>n pr</p><p>i Mur</p><p>ski S</p><p>oboti</p><p>pred</p><p>novo</p><p>letn</p><p>o sr</p><p>ean</p><p>je. </p><p>Otr</p><p>oci i</p><p>z vr</p><p>tca </p><p>in u</p><p>enc</p><p>i O </p><p>Raki</p><p>an </p><p>so n</p><p>am p</p><p>ripr</p><p>avili</p><p>pest</p><p>er k</p><p>ultu</p><p>rni p</p><p>rogr</p><p>am z</p><p> mim</p><p>ohod</p><p>om </p><p>Mik</p><p>lav</p><p>a. Z</p><p>a l</p><p>ane </p><p>dru</p><p>tva </p><p>smo </p><p>prip</p><p>ravi</p><p>li si</p><p>mbo</p><p>lina</p><p> dar</p><p>ila, r</p><p>azde</p><p>lili </p><p>smo </p><p>tudi</p><p> dru</p><p>go </p><p>tevi</p><p>lko </p><p>Kron</p><p>ka.</p></li><li><p>401 lan.</p><p>Sodelovali smo pri genetski preiskavi, ki jo je izvajala </p><p>Medicinska fakulteta v Mariboru. </p><p>Za preiskavo smo organizirali </p><p>sodelovanje oseb s KVB, ki so oddali </p><p>svoj vzorec krvi in izpolnili anketo </p><p>o bolezni. Organizirali smo tevilna </p><p>predavanja za lane drutva. </p><p>Pred</p><p>stav</p><p>ili s</p><p>mo </p><p>proj</p><p>ekt </p><p> Zdr</p><p>ava </p><p>preh</p><p>rana</p><p> in zd</p><p>ravo</p><p> ivlj</p><p>enje,</p><p> e</p><p>prav</p><p> si b</p><p>olan</p><p>. </p><p>Prip</p><p>ravi</p><p>li sm</p><p>o se</p><p>dem</p><p> pos</p><p>ebni</p><p>h so</p><p>cialn</p><p>ih p</p><p>rogr</p><p>amov</p><p>, s ka</p><p>terim</p><p>i sm</p><p>o ka</p><p>ndid</p><p>iral</p><p>i za </p><p>sred</p><p>stva</p><p> Fun</p><p>daci</p><p>je in</p><p>valid</p><p>skih</p><p>in h</p><p>uman</p><p>itar</p><p>nih </p><p>orga</p><p>niza</p><p>cij </p><p> FIH</p><p>O. Sodelovali smo v oddaji </p><p>Polnoni klub na RTV SLO 1 in predstavili bolezen, ivljenje z boleznijo ter teave, </p><p>s katerim se sreujejo nai </p><p>lani. Sodelovanje v odmevnih </p><p>oddajah veliko prispeva k </p><p>ozaveanju javnosti o bolezni. </p></li><li><p>Org</p><p>aniz</p><p>iral</p><p>i sm</p><p>o </p><p>tev</p><p>ilna </p><p>strok</p><p>ovna</p><p> pr</p><p>edav</p><p>anja</p><p> za </p><p>lane</p><p> dru</p><p>tva. Nadaljevali smo </p><p>s olo za osebe </p><p>s KVB v obliki </p><p>vikend seminarja </p><p>v Rogaki Slatini.</p><p>Nai predstavniki so se udeleili </p><p>skupine Evropske zveze drutev bolnikov s Crohnovo boleznijo in kolitisom v Dubrovniku, sreanja Komisije za zdravstvo na Norvekem in sreanja mladinskih sekcij </p><p>EFCCA v Parizu. </p><p>Prip</p><p>ravi</p><p>li sm</p><p>o dv</p><p>odne</p><p>vno </p><p>strok</p><p>ovno</p><p> usp</p><p>osab</p><p>ljanj</p><p>e la</p><p>nov I</p><p>zvr</p><p>nega</p><p> odb</p><p>ora </p><p>in v</p><p>odij </p><p>sekc</p><p>ij gl</p><p>ede </p><p>izva</p><p>janj</p><p>a </p><p>pose</p><p>bnih</p><p> soc</p><p>ialn</p><p>ih p</p><p>rogr</p><p>amov</p><p>. </p><p>Izde</p><p>lali </p><p>smo </p><p>lans</p><p>ko iz</p><p>kazn</p><p>ico, s</p><p> kate</p><p>ro sm</p><p>o la</p><p>hko </p><p>uvel</p><p>javl</p><p>jali </p><p>ugod</p><p>nosti</p><p> v n</p><p>ekat</p><p>erih</p><p> zdr</p><p>avili</p><p>ih</p><p>. Ugo</p><p>dnos</p><p>ti, k</p><p>i jih</p><p>lahk</p><p>o uv</p><p>elja</p><p>vlja</p><p>mo </p><p>s l</p><p>ansk</p><p>o iz</p><p>kazn</p><p>ico </p><p>dru</p><p>tva,</p><p> je v</p><p>sako</p><p> leto</p><p> ve</p><p>.</p><p>Svoj</p><p>o st</p><p>ojni</p><p>co s</p><p>mo </p><p>imel</p><p>i na </p><p>XVIII</p><p>. sre</p><p>anj</p><p>u pe</p><p>diat</p><p>rov,</p><p>kjer</p><p> je b</p><p>ilo v</p><p>elik</p><p>o za</p><p>nim</p><p>anja</p><p>za z</p><p>loe</p><p>nke </p><p> in in</p><p>form</p><p>acije</p><p> o </p><p>bole</p><p>zni i</p><p>n dr</p><p>utv</p><p>u. N</p><p>a en</p><p>ak </p><p>nai</p><p>n sm</p><p>o se</p><p> ude</p><p>lei</p><p>li sr</p><p>ean</p><p>ja </p><p>gast</p><p>roen</p><p>tero</p><p>logo</p><p>v na</p><p> Ble</p><p>du. </p><p>Na javni tribuni, kamor smo povabili profesorje srednjih </p><p>ol mariborske regije, predstavnike </p><p>Ministrstva za olstvo </p><p>in Zavoda za olstvo, </p><p>predstavnike dijakov </p><p>srednjih ol, stare </p><p>otrok, ki imajo status dolgotrajno bolnega </p><p>otroka, in novinarje, smo predstavili projekt </p><p>ivim kvalitetno in zdravo, eprav </p><p>sem bolan. </p><p>Zaeli smo s projektom </p><p>Strania. Na ve kot 1000 naslovov smo naslovili </p><p>poslanico ob svetovnem </p><p>dnevu strania, kjer smo </p><p>predstavili tudi svojo </p><p>bolezen. V okviru projekta </p><p>je potekal nagradni nateaj </p><p>za Naj stranino zgodbo in ocenjevanje </p><p>javnih strani v 10 </p><p>slovenskih mestih Naj javno stranie.</p><p>Izdali smo publikacijo </p><p>razumevanje Crohnove bolezni. V decembru je izla </p><p>3. tevilka Kronka s </p><p>tevilnimi strokovnimi lanki, poroili o delu </p><p>drutva in sekcij ter z </p><p>zgodbami naih lanov. </p></li><li><p>Skupaj z vokalno zasedbo Perpetuum Jazzile smo organizirali koncert, ki smo ga posvetili </p><p>spominu na Roberta Mlinarja. Robi je bil pevec te vokalne zasedbe in lan naega drutva. </p><p>472 </p><p>lan</p><p>ov.</p></li><li><p>V oktobru sm</p><p>o se prijavili na </p><p>razpis FIHO</p><p>, tekom leta pa </p><p>tudi na devet drugih razpisov </p><p>dravnih institucij. Pridobili </p><p>smo sredstva na razpisu </p><p>finannega mehanizm</p><p>a EGP. </p><p>Uspeni smo bili na 64 %</p><p> razpisov</p><p> in pridobili 34 % </p><p>vseh prijavljenih sredstev. </p><p>Org</p><p>aniz</p><p>iral</p><p>i sm</p><p>o </p><p>tev</p><p>ilna </p><p>stro</p><p>kovn</p><p>a sr</p><p>ean</p><p>ja s</p><p> pre</p><p>dava</p><p>nji </p><p>stro</p><p>kovn</p><p>jako</p><p>v za</p><p>lan</p><p>e dr</p><p>utv</p><p>a. </p></li><li><p>578 lanov.Imeli </p><p>smo</p><p> prv</p><p>o v</p><p>ejo</p><p> reor</p><p>gani</p><p>zaci</p><p>jo d</p><p>rut</p><p>va in</p><p> pos</p><p>tavi</p><p>li si</p><p>stem</p><p> del</p><p>ovan</p><p>ja p</p><p>reko</p><p> sek</p><p>cij. </p><p>Vzp</p><p>ost</p><p>avili</p><p> sm</p><p>o s</p><p>edem</p><p> reg</p><p>ion</p><p>aln</p><p>ih </p><p>(taj</p><p>ersk</p><p>a, lj</p><p>ublja</p><p>nsko</p><p>-gor</p><p>enjsk</p><p>o-no</p><p>tran</p><p>jska,</p><p> ce</p><p>ljsko</p><p>-kor</p><p>oka</p><p>, pom</p><p>ursk</p><p>a, g</p><p>orik</p><p>a, p</p><p>rim</p><p>orsk</p><p>a in</p><p> zas</p><p>avsk</p><p>o-do</p><p>lenj</p><p>ska)</p><p> in t</p><p>ri v</p><p>seb</p><p>insk</p><p>e se</p><p>kcije</p><p> (ot</p><p>rok</p><p>a, </p><p>mla</p><p>dins</p><p>ka in</p><p> sekc</p><p>ija z</p><p>a av</p><p>toim</p><p>uni h</p><p>epat</p><p>itis).</p><p>Udeleili sm</p><p>o se skupine </p><p>EFCCA, obiskali sm</p><p>o avstrijsko </p><p>drutvo za KVB (</p><p>MCCV</p><p>), </p><p>ki je praznovalo 25-letnico </p><p>delovanja. Tudi mladinci so </p><p>imeli evropsko sreanje, kjer </p><p>sta naa delegata predstavila </p><p>projekt Zdrueni smo </p><p>moneji . </p><p>V oktobru sm</p><p>o se prijavili na </p><p>razpis FIHO</p><p>, tekom leta pa </p><p>tudi na devet drugih razpisov </p><p>dravnih institucij. Pridobili </p><p>smo sredstva na razpisu </p><p>finannega mehanizm</p><p>a EGP. </p><p>Uspeni smo bili na 64 %</p><p> razpisov</p><p> in pridobili 34 % </p><p>vseh prijavljenih sredstev. </p><p>V kulturnem</p><p> domu v Cerknici </p><p>smo ponovili koncert </p><p>s skupino Perpetuum </p><p>Jazzile. Izkupiek je bil </p><p>namenjen osveanju javnosti</p><p>o tej teki bolezni. </p><p>Nad</p><p>alje</p><p>vali </p><p>smo </p><p>za </p><p>akci</p><p>jam</p><p>i Ho</p><p>em k</p><p>valit</p><p>etno</p><p>in z</p><p>drav</p><p>o i</p><p>veti</p><p>, ep</p><p>rav </p><p>sem</p><p> bol</p><p>an, p</p><p>roje</p><p>ktom</p><p> St</p><p>rani</p><p>a,</p><p> pro</p><p>jekt</p><p>om </p><p>ola </p><p>za b</p><p>olni</p><p>ke s</p><p> KV</p><p>B t</p><p>er </p><p>orga</p><p>nizi</p><p>rali </p><p>leto</p><p>vanj</p><p>e ot</p><p>rok </p><p>in m</p><p>lado</p><p>stni</p><p>kov.</p><p>Pri p</p><p>rip</p><p>ravi</p><p> izo</p><p>bra</p><p>eva</p><p>nj z</p><p>a zd</p><p>ravn</p><p>ike </p><p>na </p><p>pri</p><p>mar</p><p>nem</p><p> niv</p><p>oju</p><p> sm</p><p>o </p><p>zae</p><p>li so</p><p>del</p><p>ovat</p><p>i z z</p><p>dra</p><p>vni</p><p>kim</p><p>i dru</p><p>tvi</p><p>. Tak</p><p>o s</p><p>mo</p><p> v N</p><p>ovi G</p><p>ori</p><p>ci </p><p>in M</p><p>arib</p><p>oru</p><p> v s</p><p>od</p><p>elov</p><p>anju</p><p> z r</p><p>egijs</p><p>kim</p><p> zd</p><p>ravn</p><p>iki</p><p>m d</p><p>rut</p><p>vom</p><p>org</p><p>aniz</p><p>iral</p><p>i izo</p><p>bra</p><p>eva</p><p>nje</p><p> za </p><p>njih</p><p>ove </p><p>lan</p><p>e. </p><p>Sode</p><p>lova</p><p>li sm</p><p>o v </p><p>odda</p><p>jah </p><p>na re</p><p>gion</p><p>alni</p><p>h TV</p><p> in ra</p><p>dijsk</p><p>ih p</p><p>osta</p><p>jah.</p><p> Izda</p><p>li sm</p><p>o </p><p>4. </p><p>tevi</p><p>lko </p><p>Kron</p><p>ka </p><p>in p</p><p>reno</p><p>vili </p><p>sple</p><p>tno </p><p>stra</p><p>n v </p><p>sklo</p><p>pu p</p><p>roje</p><p>kta </p><p>Celo</p><p>stna</p><p> pod</p><p>oba.</p><p>Organizirali sm</p><p>o prvo </p><p>tekmovanjevbow</p><p>lingum</p><p>ed sekcijami drutva.