bilten min. finansija

Download Bilten Min. Finansija

Post on 23-Oct-2015

54 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bilten

TRANSCRIPT

 • Broj 3 mart 2011.

  godina LIISSN 0354-3242

  REPUBLIKA SRBIJAMINISTARSTVO FINANSIJA

  BEOGRAD

  B I L T E N SLU@BENA OBJA[WEWA I STRU^NA MI[QEWA

  ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA

 • Osniva~ i izdava~Ministarstvo finansija Republike Srbije

  Beograd, Kneza Milo{a 20www.mfin.gov.rs

  (Osniva~ka i izdava~ka prava preuzeta od Ministarstva finansija SRJ naosnovu Sporazuma o prenosu osniva~kih prava

  br. 651-01-1/2003)

  Za izdava~adr Mirko Cvetkovi}, ministar finansija

  Ure|iva~ki odborVuk \okovi}, mr Nata{a Kova~evi},

  Vesna Hreqac-Ivanovi}, mr Jasmina Kne`evi}

  Glavni urednikVuk \okovi}

  dr`avni sekretar

  Urednik mr Jasmina Kne`evi}

  jasmina.knezevic@mfin.gov.rs

  RedakcijaBILTEN Slu`bena obja{wewa i stru~na mi{qewa

  za primenu finansijskih propisaMinistarstvo finansija Republike Srbije

  Kneza Milo{a 20, 11000 BeogradTel. 011/3642 659

  Priprema i {tampa[tamparija Ministarstva finansija Republike Srbije

  Beograd, Kneza Milo{a 20

  Bilten izlazi mese~no.Copyright 2003-2011 by Ministarstvo finansija Republike SrbijeSva prava zadr`ana.

 • S A D R @ A J

  J A V N I P R I H O D I

  POREZI

  1. Poreski tretman dr`avnih kuponskih obveznica koje u ime Republikeemituje Uprava za javni dug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2. Poreski tretman isplate neraspore|ene dobiti vlasniku pravnog licau obliku ustupawa nepokretnosti kojom pravno lice raspola`e . . . . . . . 17

  3. Poreski tretman primawa koje fizi~ko lice osniva~ privrednogdru{tva ostvaruje po osnovu u~e{}a u do6iti privrednog dru{tva . . . . . 22

  POREZ NA DODATU VREDNOST1. Poreski tretman prometa usluge ustupawa ugovora o finansijskom

  lizingu kojim je predvi|en otkup predmeta lizinga koji vr{iobveznik PDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  2. Poreski tretman prometa usluga organizovawa kulturnih manifestacijakoje se finansiraju iz buxeta Grada Beograda, kao i prometa dobaranamewenih promociji i prezentaciji tih kulturnih manifestacija,koji vr{i obveznik PDV Kulturni centar Beograda . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  3. Poreski tretman isporuke opreme analiti~kih sistema (uz obavezuugradwe i pu{tawa u rad) koju je privredno dru{tvo obveznik PDVproizveo od svog materijala po nalogu naru~ioca stranog privrednogdru{tva, licu u Republici Srbiji sa kojim strano privredno dru{tvoima ugovor o isporuci predmetne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  4. Pravo na odbitak PDV obveznika PDV kupca poslovnog prostorakoji mu je obra~unat po osnovu primqenih avansnih sredstava od straneprethodnog u~esnika u prometu investitora za prvi prenos pravaraspolagawa na poslovnom objektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  5. Pravo na odbitak PDV obra~unatog i iskazanog u ra~unu u kojem je kaoprimalac dobara ili usluga navedeno drugo lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  6. Poreski tretman predaje dobara komisionaru na tzv. komisionu prodajukoji vr{i promet tih dobara tre}im licima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  7. Poreski tretman prometa poslovnog objekta u izgradwi koji vr{iobveznik PDV investitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  8. Da li se prodaja putni~kog automobila po osnovu ~ije nabavke je obveznikPDV koristio pravo na odbitak prethodnog poreza, posle ~ega je izvr{ioispravku odbitka prethodnog poreza (u celokupnom iznosu) iz razloga{to je doneo odluku da taj putni~ki automobil koristi kao slu`benovozilo koje je koristio iskqu~ivo za promet usluge davawa u zakup,smatra predmetom oporezivawa PDV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 • 9. Obaveza obra~unavawa i pla}awa PDV u slu~aju kada strano licenabavi dobra na teritoriji Republike Srbije i predmetna dobra unesekao ulog u doma}e privredno dru{tvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  10. Poreski tretman prodaje poslovnog prostora ste~enog zakqu~no sa 31.decembrom 2004. godine koji se prodaje od 1. januara 2005. godine . . . . . . . 45

  11. Mogu}nost osloba|awa od pla}awa PDV na uvoz ra~unarske opreme kojuNarodna biblioteka prima po osnovu donacije od EFT Switzerland. . . . . . . 47

  12. Poreski tretman {tampawa uxbenika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4813. a) Poreski tretman prometa po{tanskih usluga od strane javnog

  preduze}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50b) Poreski tretman prometa dobara putem TV prodaje koji vr{iobveznik PDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  14. Da li je Ministarstvo poqoprivrede, trgovine, {umarstva i vodoprivredeobveznik PDV kada vr{i {tampawe, izdavawe i distribuciju lovnihkarata, a za koje se napla}uje naknada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  15. Da li je privredni subjekat koji je osnovan od strane javnog preduze}adu`an da se evidentira za obavezu pla}awa PDV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  16. Poreski tretman realizacije ugovora nazvanog ugovorom o poslovno-tehni~koj saradwi kojim se prva ugovorna strana (obveznik PDV)obavezuje da drugoj ugovornoj strani da na kori{}ewe deo poslovnogobjekta, a druga ugovorna strana (obveznik PDV) da u tom deluposlovnog objekta organizuje i obezbedi uslove za rad restorana,enterijersku opremqenost, kao i kvalifikovanu radnu snagu . . . . . . . . . . 55

  17. Da li privredno dru{tvo koje je nadle`ni poreski organ brisao izevidencije za PDV po slu`benoj du`nosti, pa se posle tog brisawaponovo evidentiralo za obavezu pla}awa PDV od 1. januara 2011. godine,ima pravo da PDV pla}en pri brisawu iz evidencije za PDV odbije kaoprethodni porez od PDV koji duguje za promet izvr{en od 1. januara2011. godine? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  18. Mesto prometa telekomunikacionih usluga sa stanovi{ta Zakona oPDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  19. Poreski tretman prometa dobara namewenih izgradwi dela vodovodnogsistema ]i}evac, koji vr{i obveznik PDV, pri ~emu se nabavkapredmetnih dobara finansira sredstvima donacije, na osnovuzakqu~enog ugovora o donatorstvu (koji nije ugovor o donaciji iz~lana 24. stav 1. ta~ka 16a) Zakona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  20. Poreski tretman prometa usluga farbawa metalnih konstrukcija irekonstrukcije podova u okviru nepokretnosti koja se nalazi uslobodnoj zoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  21. Poreski tretman usluge posredovawa kod isporuke elektri~neenergije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

 • 22. Da li se podnosi evidenciona prijava za PDV kada u postupkurealizacije izgradwe gra|evinskog objekta zakonski zastupnikmaloletnog fizi~kog lica, na ~ije ime glasi odobrewe za izgradwutog objekta, zakqu~i sa izvo|a~em radova ugovor o gra|ewu, pri ~emu}e nakon izgradwe predmetnog objekta jedna ekonomski deqiva celina(stan) biti zadr`ana za potrebe maloletnog lica, dok }e se na ostalimekonomski deqivim celinama izvr{iti prvi prenos pravaraspolagawa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  23. [ta se smatra danom pru`awa usluga registracije internet domenai usluga hostinga, kao i da li postoji obaveza izdavawa ra~una zaprimqena avansna sredstva za promet ovih usluga ako obveznik PDVu istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvr{i prometpredmetnih usluga?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  24. Poreski tretman prometa usluge tehni~kog pregleda vozila kada sepromet predmetne usluge vr{i bez naknade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  25. Poreski tretman prometa okvira za nao~are kao pomagala za slepe islabovide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  26. Izmena osnovice za obra~unavawe PDV u slu~aju kada obveznikPDV pru`alac pravnih usluga, nakon izvr{enog prometa predmetnihusluga, potra`uje od obveznika PDV primaoca pravnih usluga deonov~anih sredstava ostvarenih po osnovu davawa u zakuptelekomunikacionog stuba za ~iju izgradwu je vr{io uslugupronala`ewa odgovaraju}e lokacije i obavqawa pravnih poslovaradi dobijawa dozvole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  27. Poreski tretman nov~anih sredstava koja na ime pokri}a tro{kovakamate potra`uje obveznik PDV organizacija preko koje proizvo|a~ifonograma kolektivno ostvaruju imovinska prava na fonogramima, odobveznika PDV proizvo|a~a fonograma, po ugovoru o kredituzakqu~enog u ciqu realizacije raspodele nov~anih sredstavaproizvo|a~ima fonograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  28. Poreski tretman nov~anih sredstava koja obveznik PDV primi naime naknade {tete zbog jednostranog raskida ugovora od privrednogdru{tva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  29. Poreski tretman