bilten - koper 2016

Download Bilten - Koper 2016

Post on 30-Dec-2016

228 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Spotovani organizacijski odbor Dravnga gasilskega tekmovanja, sodniki gasilskih in gasilsko-portnih tekmovalnih disciplin zlasti pa prizadevne gasilke tekmovalke in gasilci tekmovalci.

  e od 19. stoletja naprej je bilo v Sloveniji prav gasilstvo zaradi mnoinosti delovanja svojih prostovoljnih drutev zasluno za uspenost slovenske drube na razlinih podrojih. Pri tem je temeljnega in neizmernega pomena predvsem vaa nenehna skrb za varnost ljudi, reevanje njihovih ivljenj in premoenja. V vseh primerih bolj ali manj predvidljivih nesre, ki nam pretijo, vas odlikujejo strokovnost, portvovalnost in nesebina pripravljenost za hitro ukrepanje ter pomo. Poleg skrbi za soljudi in nudenja pomoi ljudem v stiskah ste zasluni za ohranjanje ter razvoj nae kulture. Prav tako izredno veliko prispevate na podroju sociale v okviru organizacij ter pri spodbujanju razlinih oblik druenja skozi ozaveanje in izobraevanje mladih generacij. Pri tem ne irite samo gasilskih vein, ampak ste zasluni tudi za spodbujanje lovenosti v posameznikih in sodelovanje med ljudmi. Dejstvo je, da skoraj ni drubenega dogodka, pri katerem ne bi bila v manjem ali vejem obsegu opazna tudi vaa vloga.Gasilci in gasilke nas skoraj neprestano razveseljujete s priznanji in odliji z razlinih prireditev ter tekmovanj doma in v tujini. Ne le doma, tudi izven naih meja pomagate reevati ivljenja po naravnih nesreah in ujmah ter sanirati nastalo kodo, s imer prispevate tudi k prepoznavnosti Slovenije v svetu.Naravne in druge nesree, ki predstavljajo vse vejo gronjo loveku, nas opominjajo, da varnost ni nekaj samoumevnega in da se lahko v trenutku vse spremeni. Pa vendar ste prav vi vedno prvi tam, kjer vas najbolj potrebujemo. Ljudje se zavedamo pomena vaega dela za celotno drubo, zato vam zaupamo, vas cenimo in spotujemo.

  Pri svojem delu, ki ga pogosto opravljate v teko predstavljivih razmerah, ste neprestano izpostavljeni zelo veliki nevarnosti. Preprian sem, da so raznovrstna tekmovanja in priprave nanje obenem prilonost ter motivacija za dodatno usposabljanje in urjenje za delo na podroju gaenja ter reevanja. Zaradi izkuenj, pridobljenih tudi v tekmovalnem duhu, ste psihofizino bolje usposobljeni, s imer se zmanjujejo tveganja, ko morate ukrepati v resninih situacijah.Na tem mestu se vam zahvaljujem za vae portvovalno delo, pri katerem ste skoraj vedno izjemno uspeni. Izraam vam vso pohvalo in estitke za visoke ocene ekip ter posameznikov, doseenih na Dravnem gasilskem tekmovanju, pa tudi za doseke z drugih izbirnih tekmovanj. Zmaga naj najbolji! Ob tem pa elim, da vse tekmovalce tudi v prihodnje vodi zgled tistih gasilcev, ki so na gasilskih olimpijadah e posegali po najvijih uvrstitvah, hkrati pa naj bodo vai uspehi in vaa prizadevanja navdih novim generacijam.Vsem slovenskim gasilkam in gasilcem se zahvaljujem za izjemno portvovalnost ter nenehno skrb za varnost vseh nas. Obenem se zahvaljujem organizatorjem za organizacijo tovrstnih tekmovanj, saj verjamem, da je udeleencem ob taknih prilonostih posebej prijetno tudi druenje. Tekmovalkam in tekmovalcem, za katere to ni le port, ampak nain ivljenja, elim, da jim Na pomo! priskoi tudi srea.

  dr. Miro Cerar,predsednik Vlade Republike Slovenije

  Foto

  : STA

  3Dravno lansko in mladinsko gasilsko tekmovanje, Koper 2016

 • 4Dravno lansko in mladinsko gasilsko tekmovanje, Koper 2016

  Spotovani gasilke in gasilci, najprej vas toplo pozdravljam in vam estitam, da ste se uvrstili na dravno lansko oziroma mladinsko gasilsko tekmovanje.

  Gasilke in gasilci opravljate enega najbolj humanih poslanstev. Ste v slubi ljudi, ki so v stiski in potrebujejo vao pomo. In ste v slubi domovine, ki jo varujete ob naravnih ter drugih nesreah. Ste vedno ujei in pripravljeni. Ko zazvoni alarm, se ne ozirate na to, s im se trenutno ukvarjate in ali je dan ali no. Vedno prihitite, ukrepate v zahtevnih situacijah ob najrazlinejih nesreah ter reujete loveka ivljenja in varujete nae premoenje. Vseskozi ste na vrhu lestvice poklicev, ki jim Slovenke in Slovenci najbolj zaupamo. Kot ministrica za obrambo in kot dravljanka se vam najiskreneje zahvaljujem za vse dobro, ki ga prispevate nai drubi. Verjamem, da velja, da si prav vsi, ki resno jemljemo svoj poklic oziroma poslanstvo, elimo biti pri tem im bolji. Na podroju gasilstva so tekmovanja gotovo prilonost, ob kateri se lahko pomerite z drugimi ekipami, spoznate, kje so vae prednosti, in odkrijete podroja, na katerih lahko e napredujete. Tu gre za zdravo tekmovalnost, ki vas vodi do e bolje psihofizine pripravljenosti in usklajenosti znotraj ekip. Slednje gotovo prispeva k vai e viji operativni usposobljenosti za delovanje ob naravnih in drugih nesreah, torej v situacijah, ko gre zares.

  Najuspeneji na dravnih tekmovanjih e ve let dosegate vrhunske rezultate tudi na gasilskih tekmovanjih najvije mednarodne ravni, na gasilskih olimpijadah. Na Ministrstvu za obrambo smo zelo ponosni na vae uspehe v mednarodni konkurenci.Velika odlika slovenskega gasilstva je tudi to, da svoje vrste nenehno krepite z mladimi kolegicami in kolegi. Mladi, ki se odloate za gasilstvo, ste med tistimi, ki svoj prosti as in mladostno energijo namenjate nesebinemu predajanju svojih moi za dobrobit soljudi. Hkrati pa tudi napredujete v obvladovanju gasilskih znanj in vein. Dokazujete, da se razvijate v nadvse odgovorne dravljanke in dravljane. Prepriana sem, da ste se v Gasilski zvezi Slovenije za organizacijo tokratnih tekmovanj zelo potrudili. elim vam, da bo ta gasilsko-portni junijski konec tedna v Kopru potekal v odlinem vzduju. Vam, spotovane tekmovalke in tekmovalci, pa elim, da na tekmovanju pokaete najbolje, kar znate, in vas pozdravljam s tradicionalnim gasilskim pozdravom: Na pomo!

  Naj ivi slovensko gasilstvo!

  Andreja Kati,ministrica za obrambo

 • Dravno lansko in mladinsko gasilsko tekmovanje, Koper 20165

  Brez vas svet ne bi bil taken, kot ga poznamo danes. Vae poslanstvo, ki ste ga in ga e vedno opravljate z odliko, je reevanje ivljenj. Ni koliko ste jih e reili in jih reujete vsak dan, za sleherno ivljenje je va trud neprecenljiv. Sam osebno se tega e kako zavedam, saj ste bili prav gasilci tisti prvi na kraju nesree, ki sem jo doivel pred dobrimi petnajstimi leti, in prav vi ste mi s svojo hitro odzivnostjo ter strokovnim pristopom reili ivljenje. Za to vam bom vedno iz srca hvaleen. V Mestni obini Koper in v Slovenski Istri nasploh ima gasilstvo resnino dolgo zgodovino, prve poklicne gasilske skupine naj bi po nekaterih pisnih virih delovale e v minulem stoletju. Danes je gasilstvo ena tistih panog, ki jim naa obina namenja e posebej veliko pozornosti, o emer priajo nenehna vlaganja v moderno, nadstandardno infrastrukturo, v najsodobnejo opremo in ne nazadnje v delovanje naih prostovoljnih ter poklicnih gasilcev. Nov moderen objekt koprskih poklicnih gasilcev in tevilni obnovljeni domovi gasilskih drutev v zaledju, povsem prenovljeni vozni parki koprske gasilske brigade ter prostovoljnih gasilcev in najsodobneja oprema so samo nekatere pridobitve, ki kaejo na to, da gasilce ter njihovo delo v koprski obini resnino cenimo in spotujemo. Zavedamo se, je za dobro, vestno in odgovorno delo v prvi vrsti potrebna ustrezna oprema, prav tako potrebni pa so optimalni pogoji za delovanje,

  ki jih nai gasilci danes tudi imajo. Raven gasilstva je pri nas na zelo visoki ravni, zato ni ni nenavadnega, da je naa obina oziroma nae mesto med najbolj varnimi mesti v Sloveniji, pa tudi ire.Nedvomno gre za to zasluga tudi samim gasilcem, ki z neutrudnim in vestnim delom ter predanostjo vsakodnevno skrbite, da je ivljenje vseh nas bolj prijetno, kakovostno in v prvi vrsti varno. To pa ni edina vrlina, ki jo imate gasilci in ki jo tako radi izpostavljamo. V nai obini so bila svoj as prav prostovoljna gasilska drutva imamo jih deset tudi kolesje druabnega dogajanja, bila so tista, ki so krepila narodno zavest in vzbujala obutek pripadnosti skupnosti. Zdruevala so ljudi in mladino vzgajala s plemenitim namenom ob vsakem asu nesebino priskoiti na pomo loveku, ki se je znael v stiski. Vse te vrline gasilci gojite tudi danes in jih ve kot uspeno prenaate naprej mlajim generacijam gasilcev, ki jih je v vaih vrstah e zavidljivo tevilo.Spotovane gasilke, spotovani gasilci, udeleenci letonjega dravnega prvenstva! elim vam veliko portne sree na nai moderni portni infrastrukturi, prijetno druenje v naem mestu in veliko uspehov, z eljo, da bi se k nam, v nao Mestno obino Koper, e vrnili.Gasilski Na pomo!

  Boris Popovi,upan Mestne obine Koper

  Spotovani gasilke in gasilci, dovolite mi, da vam izreem najtoplejo dobrodolico v naem mestu in v nai Mestni obini Koper.

 • 6Dravno lansko in mladinsko gasilsko tekmovanje, Koper 2016

  Spotovane gasilke in gasilci,

  v zadnjih letih se vremenske ujme ter podobne naravne nesree hitro irijo in so nepredvidljive. Skupno jim je, da v prizadetih delih drave vedno znova zahtevajo zelo hitro odzivanje velikega tevila reevalcev. To odzivnost v dravi lahko zagotavljamo le z mono, motivirano, vitalno in tevilno gasilsko organizacijo. Prav vi prostovoljni gasilci ste tisti, ki ste prisotni skoraj v vsaki vasi in naselju, torej v vsaki sredini. Za uspeno izvajanje zaite in reevanja ob nesreah nista dovolj le vae hotenje ter pripravljenost, potrebni so predvsem znanje, visoka usposobljenost ter ustrezna psihofizina pripravljenost. Obvladati morate delo v skupini, zaupati ostalim lanom skupine. Vse to pridobite skozi najrazlineje oblike usposabljanj, vaj in tekmovanj. In prav slednja so pomemben del vae strokovne vzgoje, saj ste ob pripravah porabili veliko ur za razvijanje spretnosti, urjenje postopkov in skrajevanje potrebnega asa za izvedbo posaminih vaj. Spoznali ste zmonosti ostalih lanov enote, njihovo mono in malo manj mono stran, njihov karakter