Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija

Download Bilten

Post on 22-Jan-2018

79 views

Category:

Education

6 download

TRANSCRIPT

 1. 1. Aktivnosti Euroguidance centra Onlajn kurs za nastavnike srednjih kola Portal karijernovodjenje.rs Baze obrazovnih mogunosti Karijera i mobilnost Br.3 2015/16Bilten nacionalnogcentraEuroguidancemree U ovom broju:
 2. 2. 2 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 3 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Pred Vama se nalazi trei broj godinjeg biltena naci- onalnog centra Euroguidance mree u Srbiji. Tokom 2015. godine smo aktivnosti pre svega fokusirali na razvoj novih IKT reenja koje bi omoguilo to veu do- stupnost kako karijernih informacija pojedincima, tako i programa profesionalnog usavravanja za praktiare. U ovom broju predstavljamo nove kurseve, onlajn ala- te, publikacije, promoviemo primere dobre prakse iz drugih evropskih drava, i predstavljamo aktivnosti koje smo realizovali. U prethodnih godinu dana smo pokrenuli nekoliko ini- cijativa i programa nadamo se da emo i u narednim godinama zajedno sa vama nastaviti da podraavamo razvoj sistema karijernog voenja i savetovanja u naoj zemlji. Tim Euroguidance centra Fondacija Tempus Euroguidance centar euroguidance@tempus.ac.rs Terazije 36, Beograd Tel: 011/33 42 430 This project has been funded with support from the European Comission. This publication reflects the views only of the author and the Comission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Euroguidance je evropska mrea za podrku karijer- nom voenju i savetovanju koja promovie evropsku dimenziju karijernog voenja i prua relevantne infor- macije o karijernom voenju i mobilnosti. Aktivnosti Euroguidance mree sprovode se u nacional- nim Euroguidance centrima koji postoje u 34 evropske drave. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je po- krenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus. Onlajn kurskarijerno voenje i savetovanjeza nastavnike srednjih kola.............4 Baza obrazovnih mogunosti..........................................................................................................................6 karijerno voenje u francuskoj..................................................................................................................10 aktivnosti ELGPN mree........................................................................................................................................12 Promocija visokog obrazovanja Republike Srbije na sajmu u Glazgovu......................16 Iz Euroguidance mree..........................................................................................................................................18 Aktivnosti Euroguidance centra Onlajn kurs za nastavnike srednjih kola Portal karijernovodjenje.rs Baze obrazovnih mogunosti Karijera i mobilnost Br.3 2015/16Bilten nacionalnogcentraEuroguidancemree U ovom broju: Bilten IMRESSUM Bilten Karijera i mobilnost br. 3 decembar 2015. Bilten Nacionalnog centra Euroguidance mree u Srbiji Glavni i odgovorni urednik: Marko Bankovi Ureivaki odbor: Marija Filipovi Oegovi, Milena kaljac, Sofija Petrovi Lektor: Irena Popovi Dizajn i priprema za tampu: Jelena Bugarinovi tampa: Zim plus Tira: 1500 primeraka Izdava: Fondacija Tempus Euroguidance centar ELEKTRONSKA VERZIJA Elektronska verzija ovog biltena dostupna je na sajtu Euroguidance centra: www.euroguidance.com IZDVAJAMO: nacionalnogcentra Euroguidancemree Karijeraimobilnost
 3. 3. 4 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 5 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Euroguidance centar je razvio onlajn kurs pod nazivom Karijerno voenje i savetovanje sa eljom da svim zaintere- sovanim nastavnicima prui stalno dostupan resurs koji objedinjuje teorijska znanja, primere dobre prakse i dodatne materijale za dalje usavravanje u oblasti KViS. Nastao na osnovu Prirunika koji je objavljen 2014. godine, koji sadri vie od 30 aktivnosti sa kompletnim uput- stvima za sprovoenje u nastavi, i na osnovu iskustava sa seminara koje smo organizovali 2014. i 2015. godine irom Srbije, ovaj kurs prua zaokruen uvid u oblast KViS, definiui najvanija teorijska odreenja i povezujui ih sa primerima dobre prakse, uz upuivanje na dodatne materijale i resurse za dalje usavravanje. Kurs je pre svega namenjen nastavnicima srednjih kola koji ele da steknu osnovna znanja o karijernom voenju i savetovanju, ali ga mogu koristiti i nastavnici koji su ve upoznati sa osnovnim pojmovima i koji sprovode aktivnosti KViS, pre svega kao bazu uspenih primera iz prakse i kao vodi za dalje struno usavravanje u ovoj oblasti. Kurs je bes- platan i, poto se realizuje putem interneta, dostupan je u bilo kom trenutku, iz bilo kog kraja Srbije, a polaznici kursa sami mogu da odrede tempo kojim e prelaziti pripremljene sadraje. Vie informacija o kursu i prijavljivanje na kurs dostupni su na sajtu Euroguidance centra: http://euroguidance.rs/resursi/kurs Onlajn kurs Karijerno voenje i savetovanje za nastavnike srednjih kola Seminari Karijerno voenje i savetovanje za nastavnike srednjih kola Nakon izdavanja prirunika Karijerno voenje i save- tovanje, koji je nastao kao rezultat saradnje Eurogui- dance centra i Beogradske otvorene kole, a na inicijati- vu Ministarstva prosvete, nauke i tehnolokog razvoja, Euroguidance centar je organizovao seminare u vie gradova u Srbiji, sa ciljem obuke nastavnika srednjih kola u oblasti karijernog voenja i savetovanja, pre svega u smislu podrke u osmiljavanju i realizaciji ak- tivnosti karijernog voenja i savetovanja (KViS) za ue- nike. Za godinu dana, tu vrstu obuke je zavrilo preko 150 nastavnika iz vie od 100 kola u Srbiji. Seminar su vodili autori aktivnosti koje su predstavljene u priruni- ku, koji su i sami nastavnici u srednjim kolama, a osim tih radionica, seminari su ukljuivali i mnoge interaktiv- ne aktivnosti, radioniarski deo, simulacije i praktine vebe osmiljavanja aktivnosti KViS za uenike srednjih kola. Uesnici su imali priliku da se upoznaju sa resur- sima za KViS koji postoje na evropskom nivou i da raz- mene svoja iskustva sa kolegama iz drugih kola. Zbog velikog interesovanja nastavnika i vrlo afirma- tivnih komentara dosadanjih uesnika o korisnosti seminara, planirano je jo slinih aktivnosti i u nared- nom periodu u gradovima irom Srbije. Informacije o narednim seminarima bie dostupne na sajtu Eurogu- idance centra, a uz tu vrstu aktivnosti, nastavnicima je dostupan i onlajn kurs posveen istoj temi.
 4. 4. 6 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 7 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Baza obrazovnih mogunosti Fondacija Tempus je 2015. godine razvila bazu obrazovnih mogunosti obrazova- nje.rs, koja sadri podatke o svim akreditovanim pro- gramima na akreditovanim visokokolskim institucija- ma i o obrazovnim profilima u srednjim kolama. Svaka institucija ima sopstvenu stranicu u bazi, na ko- joj se mogu nai opte informacije o instituciji i svim akreditovanim programima. I svaki program ima sop- stvenu stranicu sa najznaajnijim informacijama, opi- som, linkovima, informacijama o akreditaciji i slino. Uz podatke o odreenoj instituciji ili programu, dati su i odgovarajui podaci o domovima, stipendijama i pro- gramima mobilnosti. Ova baza ima strogo nekomercijalni karakter, odnosno nije mogue bilo kakvo reklamiranje institucija i progra- ma, ime se studentima i uenicima obezbeuje pravo na objektivno i nepristrasno informisanje i donoenje odluka na osnovu relevantnih, proverenih podataka. Osim na srpskom, baza je dostupna i na engleskom, ru- skom i francuskom jeziku. Za vie informacija posetite http://www.obrazovanje.rs. Euroguidance centar je pokrenuo i ureuje portal karijer- novodjenje.rskojinajednommestuobjedinjujedostupne resurse za karijerno voenje koje pojedinci (uenici, stu- denti, graani...) mogu da koriste. Cilj takvog informativ- nog portala je da pojedinci krajnji korisnici budu bolje informisani o uslugama karijernog voenja i resursima koji su im dostupni. Ovaj informativni portal nudi linkove ka razliitim pri- runicima, sajtovima, video-klipovima, bazama, testo- vima i drugim korisnim resursima i alatima iz oblasti karijernog voenja i savetovanja koje su na svojim saj- tovima objavile razliite organizacije i institucije koje se bave karijernim voenjem u naoj zemlji. Ideja je da se pojedinci na jednom mestu informiu, lake prona- u i koriste postojee resurse, a da se u istovremeno podri i promovie rad karijernih praktiara i organiza- cija koje se bave tom oblau. Zbog toga je na portalu svaki resurs predstavljen informativno, kratkim opi- som i linkom, dok se celokupan sadraj, kao i prava na reprodukciju odreenog sadraja, nalaze na sajtovima tih organizacija. Resursi koje portal objedinjuje navode se prema obla- stima i prema ciljnoj grupi kojoj pripadaju, tako da su pretraga i izbor odgovarajuih resursa znatno olakani. www.karijernovodjenje.rs Baza obrazovnih mogunosti Portal za karijerno voenje
 5. 5. 8 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 9 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Karijerno voenje u Srbiji dogaaji i novosti Ovo su neki od dogaaja i projekata koji su obeleili godinu za nama u oblasti karijernog voenja i savetovanja . Beogradska otvorena kola je organizovala prvi sajam kolskih timova za karijerno voenje i savetovanje. Na sajmu je uestvovalo 12 kolskih timova za karijerno voenje iz srednjih kola iz Srbije, a nagrada za najvei doprinos razvoju usluga karijernog voenja i saveto- vanja je dodeljena timu Medicinske kole iz Uica. Vie informacija je dostupno na www.bos.rs Sajam kolskih timova za karijerno voenje i savetovanje Nemaka organizacija za meunarodnu saradnju GIZ je pokrenula novi projekat pod nazivom Podsticanje zapoljavanja mladih. Na poetku projekta, 22. i 23. septembra 2015. godine, u Beogradu je odran stru- ni skup pod nazivomZajednika vizija zapoljavanje mladih u Srbiji sa ciljem da se uspostavi mrea klju- nih domaih aktera i omogui njihovo povezivanje sa meunarodnim strunjacima i inicijativama i pokrene struni dijalog o zapoljavanju mladih na nacionalnom nivou. Vie informacija moete pronai na http://yepsimpozijum2015.rs/ Prvi meunarodni forum za karijerno voenje Na Univerzitetu u Beogradu je 1. aprila 2015. godine odran prvi Meunarodni forum za karijerno voenje i savetovanje u Srbiji na temuKarijerno voenje i save- tovanje u visokom obrazovanju. Na skupu su predstav- ljeni rezultati projektaRazvoj karijernog voenja u ci- lju unapreenja visokog obrazovanja u Srbiji- CareerS. Forumu je prethodila panel diskusija posveena ulozi IKT tehnologija u karijernom voenju i savetovanju u visokom obrazovanju. Vie informacija je dostupno na http://www.careers.ac.rs Sa privredom na ti: mladi i posao upoznavanje talenata sa poslodavcima Dana 10. marta 2015. godine odran je Youth2Busi- ness dogaaj za stipendiste Fonda za mlade talente i alumniste programa Erazmus Mundus u prostorijama Impact Hub-a u Beogradu. Uesnici su imali priliku da se poveu sa liderima uspenih kompanija, da kroz rad u malim grupama iz prve ruke saznaju koja su znanja i vetine potrebne za uspeh u savremenom poslovnom okruenju, da se predstave potencijalnim poslodavci- ma i uju vie o pojedinanim iskustvima uspenih lju- di i uspenim poslovnim poduhvatima u Srbiji. Nova nacionalna strategija za mlade Usvojena je nova nacionalna strategija za mlade (NSM) za period od 2015. do 2025. godine. Ova strategija po- stavlja unapreenje zapoljivosti mladih kao jedan od najvanijih ciljeva za naredni period. Poetak sprovoenja strategije je obeleen konferencijom#NSM Sa rei na dela, odranom 8. maja 2015. godine. Novi projekat za podsticanje zapoljavanja mladih: Zajednika vizija zapoljavanje mladih u Srbiji
 6. 6. 10 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 11 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Karijerno voenje u FRANCUSKOJ Cit des mtiers mesto gde je sve zaista podreeno graanima Koncept grada zanimanja (Cit des mtiers) mesta na kojem su objedinjene mnoge usluge od znaaja za karijerno voenje i savetovanje, nastao je 1993. godine u Francuskoj, a zatim se ubrzo rairio po Italiji, Nema- koj, vajcarskoj, Severnoj i Junoj Americi. Popularnost tog koncepta se zasniva na injenici da se usluge nude graanima koji mogu bilo kada tokom radnog vreme- na centra da potrae savete u oblasti izbora zanimanja, inicijalnog i celoivotnog obrazovanja, pronalaenja prakse i posla, pisanja biografije, pripreme biznis plana, aktivnosti koje treba da preduzmu da bi osnovali svoje preduzee, a u naznaenim terminima mogu da poha- aju i neku od brojnih radionica na ove i sline teme. Te aktivnosti su organizovane u uslunim punktovima na kojima su graanima na raspolaganju savetnici koji mogu da im pomognu da pronau informacije koje su im potrebne, a mogu i da ih posavetuju. Centar u Parizu, koji je verovatno najvei u Francuskoj, poseti vie hiljada ljudi svake godine, oko 20.000 ljudi pohaa radionice, a obavi se i oko 6.000 individualnih razgovora u trajanju od 15 do 45 minuta. Prosean posetilac centra ima od 26 do 45 godina i zavrio/la je srednju kolu. Primetno je da sve vei broj ljudi ima po- trebu da promeni posao zbog prevelikog stresa. Taj svojevrstan centar za karijerno voenje i savetova- nje formalno vodi mali tim zaposlenih iz organizacije koja prua prostor centru, a za organizaciju skoro svih aktivnosti zadueni su partneri organizacije koje se bave karijernim voenjem i savetovanjem meu koji- ma je i Nacionalna sluba za zapoljavanje. Svaka od organizacija alje svoje zaposlene koji rade sa graa- nima na takozvanim uslunim punktovima, a povre- meno dre i radionice. Zanimljivo je da se, osim naziva centra grad zanimanja (Cit des mtiers), u prostoru centra ne nalaze obeleja partnerskih organizacija, niko ne koristi prostor za svoju reklamu, ve su svi sa- vetnici podreeni potrebama graana. U razgovoru sa graanima savetnici se predstavljaju samo imenom i ne na navode ko im je poslodavac. Imajui u vidu da graani Francuske ponekad imaju otpor prema nekim organizacijama sa kojima su ranije imali loe iskustvo, taj otpor centar uspeno prevazilazi svojim pristupom radu, budui da nemaju podatak o tome iz koje su organizacije oni koji im pomau, a po- mo dobijaju u vidu savetovanja i informacija. Tokom septembra, predstavnik Euroguidance centra je uestvovao u studijskoj poseti Francuskoj. U ovom broju biltena Karijera i mobilnost upoznaemo vas sa nekim karakteristikama sistema karijernog voenja u toj zemlji. Materijalne trokove rada centra snosi organizacija do- main, a zarade zaposlenih njihovi izvorni poslodavci, odnosno partnerske informacije. Francuska je godinama gradila mreu takvih centara. U sluaju Srbije, vredi razmisliti o pokretanju takvih cen- tara u gradovima u kojima ima smisla razmiljati o pod- sticajima za pokretanje sopstvenog posla i u kojima postoji potreba za dokvalifikacijom i prekvalifikacijom radne snage usled jaanja privrede. Sistem priznavanja prethodnog uenja u Francuskoj i karijerno voenje Francuska je jedna od drava koja ima razvijen sistem priznavanja prethodnog uenja za sve nivoe obrazova- nja. Zahtev za priznavanje prethodnog uenja moe da podnese svako ko poseduje odgovarajue radno isku- stvo. Ukoliko se zahtev odobri, toj osobi se izdaje diplo- ma potpuno ista kao one koje se izdaju na redovan na- in, nakon zavretka odreenog ciklusa obrazovanja. Podnosilac zahteva mora dobro da obrazloi svoj zah- tev i da navede i objasni nain na koji je obavljao odre- ene poslove kako bi komisija mogla da proceni da li poseduje odgovarajue kompetencije koje odgovaraju nivou, odnosno profilu ili studijskom programu iju bi diplomu podnosilac eleo da stekne. Neophodno je da poseduje najmanje tri godine radnog iskustva koje je znaajno za zahtev koji podnosi. U toj fazi podnosioci zahteva obino koriste usluge centara za karijerno vo- enje i savetovanje budui da veini, a posebno onima koji ele da steknu kvalifikacije na niem nivou obrazo- vanja, nije lako da obrazloe svoje radno iskustvo i da ga poveu sa odgovarajuim kompetencijama. Takoe im je potrebna pomo da pronau diplomu koju bi e- leli da steknu budui da nije uvek lako sprovesti prizna- vanje prethodnog uenja, a neke od novijih oblasti se jo uvek ne izuavaju na odgovarajui nain u obrazov- nim ustanovama. O podnetom zahtevu raspravlja komisija obrazovne ustanove koja se sastoji od predstavnika te ustanove i poslodavaca. Komisija u razgovoru sa kandidatom na- stoji da proveri da li su ispunjeni potrebni preduslovi za dodeljivanje diplome. Mogua su tri ishoda: da se prethodno uenje prizna i da se izda diploma, da se iz- davanje diplome uslovi polaganjem odreenih ispita, za ta se kandidatu daje rok, i da se zahtev za prizna- vanje odbije. Taj sistem je zaiveo u Francuskoj 1985. godine kada je bilo mogue podneti zahtev za priznavanje prethod- nog uenja na osnovnom i srednjem nivou obrazova- nja.Visoko obrazovanje je ukljueno u sistem priznava- nja prethodnog uenja tek od 2002. godine. U poetku je u strunim krugovima bilo bojazni da e se odjednom pojaviti veliki broj podnosioca zahteva, ali je statistika to opovrgla. Vie informacija je dostu- pno na zvaninom veb-sajtu http://www.vae.gouv.fr
 7. 7. 12 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 13 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Republika Srbija je 2015. godine prvi put puno- pravno uestvovala u radu Evropske mree politi- ka celoivotnog voenja ELGPN. Delegacija nae zemlje uestvovala je na sva tri zasedanja mree, kao i u aktivnom prikupljanju informacija i procesu objavljivanja publikacija mree, koji predstavljaju alate za razvoj celoivotnog voenja na evropskom nivou. Aktivnosti ELGPN mree Plenarna zasedanja Tokom 2015. godine odrana su tri zasedanja ELGPN mree: u Rigi (35. marta), Luksemburgu (2829. sep- tembra) i Jivaskili (2425. novembara). Na tim konfe- rencijama je zavren proces pripreme tri publikacije iz skupa alata za razvoj sistema celoivotnog voenja u evropskim dravama, diskutovano je o aktuelnim inici- jativama u toj oblasti na evropskom nivou i o buduem obliku sistemske saradnje u razvoju politika na evrop- skom nivou, nakon isteka mandata ELPGN mree u sa- danjem obliku. Finska nacionalna konferencija o karijernom voenju U okviru plenarnog zasedanja mree u Jivaskili, 26. novembra je organizovana je i Finska nacionalna kon- ferencija o karijernom voenju. Fokus konferencije je bio razvoj jedinstvenih centara za karijerno voenje (Ohjaamo One-Stop Guidance Centres). Materijale sa konferencije moete pogledati na adresi https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/ktl/ evokes/national-seminar-26-11-2015. Cilj Evropske mree politika celoivotnog voenja je- ste da podri evropsku saradnju u oblasti celoivotnog voenja u obrazovanju i zapoljavanju. Uloga ELGPN je da promovie saradnju drava Evrope u implementaciji prioriteta koji su identifikovani u rezolucijama Evrop- ske unije o karijernom voenju iz 2004. i 2008. godine . Delegacija Republike Srbije aktivno je uestvovala u svim zasedanjima. Na zavrnom zasedanju ELGPN mre- e u Jivaskili u Finskoj lan nae delegacije, ga Snea- na Klanja, pomonik ministra u Ministarstvu omladine i sporta, predstavila je razvoj mehanizama za saradnju i koordinaciju u sistemu karijernog voenja u Republici Srbiji. Nove publikacije ELGPN mree Sve publikacije je mogue besplatno preuzeti sa sajta ELGPN mree elgpn.eu i sa sajta Euroguidance centra http://euroguidance.rs/elgpn Euroguidance centar je preveo kratke preglede tih publikacija na srpski jezik i oni mogu da se preuzmu sa sajta EG centra, zajedno sa prevodomEvropskog paketa resursa. Euroguidance centar e 2016. godine zavriti prevod paketa alata ELPGN mree prevodomRenika termina celoivotnog voenja.
 8. 8. 14 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 15 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Sajt euroguidance.rs Na sajtu nacionalnog centra u Srbiji moete pronai resurse za karijerne praktiare, publikacije i linkove ka izvorima informacija iz oblasti karijernog voe- nja, bazu aktivnosti karijernog voenja i savetovanja, najnovije informacije o aktivnostima Euroguidance centra, prevode evropskih dokumenata i alata iz ove oblasti i najave dogaaja i novosti iz oblasti karijer- nog voenja i savetovanja u Srbiji i Evropi: http://euroguidance.rs Jubilarni deseti prekogranini seminar Euroguidance mree odran je u Austriji i ekoj od 8. do 10. juna 2015. godine. Tema tog seminara je bila Guidance cro- ssing borders (Karijerno voenje koje prelazi granice). Seminar je zapoeo 8. juna u Brnu, u ekoj, a na konfe- renciji koja je tada odrana prisutni su saznali vie o kari- jernom voenju u toj dravi. Svi uesnici su nakon toga preli granicu i u pograninom mestu Rec uestvovali u dvodnevnom seminaru sa veim brojem interaktivnih radionica. Seminaru, koji su zajedniki organizovala tri Euroguidance centra iz Austrije, eke i Slovake, prisu- stvovalo je stotinak uesnika iz deset drava. Materijale sa seminara odranog 2015. godine moete pogledati na sajtu Euroguidance centra u Austriji: http://www.bildung.erasmusplus.at/guidance_ transparancy_recognition/euroguidance_career_ guidance_in_europe/events_mirror/cross_border_ seminar_2015/EN/ Naredni prekogranini seminar Euroguidance mree bie odran u Potsdamu u Nemakoj 1. i 2. juna 2016. godine. Nova Skills Panorama Nova verzija evropskog veb-alata za informacije o tri- tu rada Skills Panorama objavljena je 1. decembra na adresi http://skillspanorama.cedefop.europa.eu Na ovom sajtu je mogue pronai informacije o tritu rada u Evropi, pratiti trendove i procenjivati trenutnu si- tuaciju, pri emu se rezultati mogu prikazivati na osno- vu velikog broja indikatora. Ovaj sajt prua pregled po- treba trita rada, s jedne strane, i ponudu dostupnih vetina, s druge strane, i mogue ga je pretraivati po dravama, oblastima i pojedinanim zanimanjima. Aktivnosti Euroguidance mree
 9. 9. 16 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 17 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Promocija visokog obrazovanja Republike Srbije na sajmu u Glazgovu Visokokolske institucije iz Srbije su drugi put zajedni- ki promovisane na najznaajnijem evropskom sajmu internacionalizacije visokog obrazovanja, koji je orga- nizovan u okviru konferencije Evropske asocijacije za internacionalno obrazovanje EAIE (European Associa- tion for International Education). Na tandu Study in Serbia predstavljeni su obrazovni sistem Republike Srbije, visokokolske institucije, moguno- sti koje one pruaju studentima iz inostranstva i prilike za naunu i obrazovnu saradnju sa institucijama iz drugih drava. Study in Serbia EAIE konferencija i sajam, Glazgov 1518. septembar 2015. godine Od 15. do 18. septembra 2015. godine Glazgov je bio domain najznaajnije evropske godinje konferenci- je posveene internacionalizaciji visokog obrazovanja koju organizuje Evropska asocijacija za internacional- no obrazovanje EAIE. Kao i prethodnih godina, u okviru konferencije je or- ganizovan i veliki sajam visokog obrazovanja koji je posetilo preko 5.000 uesnika konferencije i na kome su se predstavile visokokolske institucije iz svih delo- va sveta. Imajui u vidu da su uesnici konferencije pre svega rukovodioci visokokolskih ustanova ili zajed- nikih studijskih programa, zaposleni u kancelarijama za meunarodnu saradnju i predstavnici nacionalnih ustanova i meunarodnih organizacija, uee na tom sajmu predstavlja izuzetnu priliku za uspostavljanje sa- radnje sa velikim brojem meunarodnih partnera. Visokokolski sistem Republike Srbije zajedno su pro- movisali predstavnici Fondacije Tempus i Univerziteta u Novom Sadu, koji je predstavljao Tempus projekat SI- PUS. Tokom tri dana sajma, uesnici iz Srbije su ostvarili veliki broj kontakata sa predstavnicima visokokolskih institucija iz drugih drava koji su zainteresovani za saradnju sa institucijama iz nae zemlje, posebno ima- jui u vidu sve vei broj mogunosti za zajednike pro- jekte koje je doneo novi program Erazmus+. Na tandu Study in Serbia predstavljena je baza obra- zovnih mogunosti za strane studente na kojoj se mogu pronai informacije o svim akreditovanim insti- tucijama i studijskim programima, kao i informacija o tome koji su programi dostupni na stranim jezicima. Posetioci tanda Study in Serbia preteno su se inte- resovali za saradnju sa institucijama iz Srbije u okviru programa Erazmus+, pre svega za projekte kreditne mobilnosti i za bilateralnu saradnju sa najveim uni- verzitetima iz Srbije u razliitim oblastima. Posetioci su pokazali posebno interesovanje za studijske programe koji se u Srbiji odravaju na engleskom jeziku. Osim sajma, program konferencije je sadrao i veliki broj predavanja, panel diskusija i poster sesija iz oblasti internacionalizacije visokog obrazovanja. Sledea EAIE konferencija i sajam visokog obrazovanja bie odrani u Liverpulu, od 13. do 16. septembra 2016. godine.
 10. 10. Insight: tematski broj o mobilnosti Imajui u vidu znaaj voenja i savetovanja u procesu obrazovne mobilnosti, urednici biltena Euroguidance mree Insight posvetili su ceo jesenji broj iskljuivo toj tematici. Ovaj broj biltena se bavi razliitim temama: od znaaja iskustva mobilnosti za pojedinca u procesu samospo- znaje, preko rasprave o tome koliko je mogunosti za obrazovnu mobilnost dostupno svima, do pregleda svih onih koji su ukljueni u proces mobilnosti. Poseb- no je interesantno istraivanje o skrivenim kompeten- cijama koje pojedinci stiu iskustvom mobilnosti i kako te kompetencije prepoznaju poslodavci. Celokupan sadraj biltena moete preuzeti besplatno sa sajta Eu- roguidance mree: http://www.euroguidance.eu Iz Euroguidance mree: Voenje u procesu mobilnosti: nordijsko-baltika perspektiva Nacionalni Euroguidance centri Danske, Estonije, Fin- ske, Islanda, Letonije, Litvanije, Norveke i vedske zajedniki su objavili novu publikaciju o voenju i sa- vetovanju u procesu mobilnosti Open the Door to the World (Otvorite vrata svetu). Ova publikacija na pedesetak strana donosi mnotvo interesantnih tema, predstavlja rezultate istraivanja i miljenja eksperata iz ove oblasti i donosi intervjue sa praktiarima, poslodavcima i pojedincima koji su ue- stvovali u mobilnosti. U prvom poglavlju su predstav- ljena istraivanja o vetinama koje pojedinac stie ue- em u mobilnosti, dok se u narednim govori o samom procesu savetovanja pre, tokom i nakon mobilnosti, o znaaju uestvovanja u takvim programima za pripad- nike osetljivih grupa i nainu na koji mobilnost utie na razvoj tolerancije. http://euroguidance.eu/publications/euroguidan- ce-publications/open-the-door-to-the-world/ Fondacija Tempus je, u saradnji saTimom strunjaka za reformu viso- kog obrazovanja i predstavnicima univerziteta, objavila publikaciju Mobilnost u visokom obrazovanju. Imajui u vidu sve vei broj mogunosti za razmenu studenata i nastavnog osoblja visokokolskih institucija putem programa Eraz- mus+, ova publikacija ima cilj da na jednom mestu objedini pregled domaih i evropskih praksi u ovoj oblasti, da podstakne razmenu iskustava i uspenih primera meu institucijama i da predstavi pro- grame putem kojih je mogue finansirati projekte obrazovne mo- bilnosti. Doprinos Euroguidance centra se ogleda pre svega u poglavljuPo- drka studentima: Kako se pripremiti za studente koji dolaze i kako pripremiti studente koji odlaze na mobilnost, u kojem su predstav- ljeni konkretni primeri aktivnosti koje visokokolske institucije mogu da sprovedu kako bi informisale studente o programima mobilnosti i pripremile ih da uestvuju na njima. Takoe, prikazane su vrste podrke potrebne stranim studentima koji borave na mobilnosti i naini organizacije slubi koje e im tu podrku pruiti. Na kraju, istaknut je znaaj pruanja podrke studentima nakon uea na programima mobilnosti, to predstavlja aspekt voenja i savetovanja koji se esto zanemaruje u organizaciji programa razmene. Publikaciju moete besplatno preuzeti sa http://erasmusplus.rs/stipendije/publikacije/ Tablica za procenu vetina steenih tokom mobilnosti Da bi se pojedincima olakalo da na jednostavan nain utvrde koje su vetine stekli tokom mobilnosti, razvijena je tablica za samoprocenu, koju je Euroguidance centar u Letoniji prilagodio i uspeno je koristi u svojoj zemlji. Tablica prati okvir slian onom koji se koristi u jezi- kom pasou, sa nivoima od A1 do C2; omoguava laku identifikaciju stanja pre mobilnosti, to studentima i uenicima olakava da postave ciljeve koje ele da postignu tokom mobilnosti, slui im kao podsetnik i daje mogunost za samostalnu procenu sopstvenog napretka tokom mobilnosti, a po povratku im omogu- ava da utvrde koje su vetine stekli, kako bi ih kasnije bolje predstavili poslodavcima. Tablicu i uputstvo za njeno korienje moete preuzeti iz publikacije Open the Door to the World (str. 1417), koja je besplatno dostupna na adresi http://eurogu- idance.eu/publications/euroguidance-publicati- ons/open-the-door-to-the-world/ MOBILNOST U VISOKOM OBRAZOVANJU VODI ZA VISOKOKOLSKE INSTITUCIJE
 11. 11. 20 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 21 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Ti programi studentima omoguavaju razmene na bilo kom nivou studija (od osnovnih do postdoktorskih) i odlazak na celokupan master ili doktroski program za koji je obezbeena puna stipendija: plaena kolarina, trokovi puta i zdravstvenog osiguranja i obezbeen meseni iznos za trokove ivota. Za nastavno i admi- nistrativno osoblje visokokolskih institucija ti progra- mi predstavljaju podrku za realizaciju mobilnosti ija je svrha da uestvuju u nastavi, da izvode predavake aktivnosti ili da se profesionalno usavravaju. Nova broura posveena stipendijama Stipendije 2016 Za sve zainteresovane za mogunosti stipendiranja pu- tem programa Erazmus+, Erazmus Mundus i CEEPUS, Fondacija Tempus je pripremila novu brouru pod na- zivom Stipendije 2016. U brouri su objedinjene sve najznaajnije informacije u njoj moete saznati koji su sve programi i mogunosti na raspolaganju, ta obuhvataju stipendije i koliko iznose, koji su uslovi za prijavu i konkursni rokovi, koja je dokumentacija naje- e potrebna, kao i nain prijave. Uz to, Stipendije 2016 predstavljaju i vrstu vodia: za svaku od raspoloivih opcija sainjena je lista koraka potrebnih za informisa- nje i prijavljivanje na eljeni program. Publikacija objedinjuje i druge korisne informacije kao to su iskustva alumnista Erazmus Mundus programa koji su koristili ove stipendije, zatim dodatne mogu- nosti za mlade u okviru Erazmus+ programa, a upuuje i na druge resurse koji mogu da budu znaajni za studi- ranje ili usavravanje u inostranstvu. Ovu brouru moete besplatno preuzeti sa naeg sajta http://erasmusplus.rs/stipendije/publikacije/ Primerak moete dobiti i u naim prostorijama i na dogaajima koje organizujemo, koji su posveeni in- formisanju pojedinaca o dostupnim mogunostima stipendiranja. Mobilnost putem programa Erazmus+, Erazmus Mundus i CEEPUS Studentima i nastavnom i administrativnom osoblju visokokolskih institucija u Srbiji programi Erazmus+, Erazmus Mundus i CEEPUS pruaju priliku za stipen- diranu mobilnost koja se realizuje na visokokolskim institucijama irom Evrope. Termini otvorenih vrata za sve zainteresovane za stipendije Meu aktivnostima koje realizuje Fondacija Tempus, iji je cilj informisanje o pomenutim programima stipendira- nja, svakako se istie mogunost dolaska u nae prostorije i lini pristup tokom procesa prikupljanja informacija i prijavljivanja na programe. Tu smo da Vam predstavimo mogunosti koje bi Vama odgovarale, da pokuamo da reimo Vae nedoumice i da Vas eventualno uputimo na dalje korake koje bi trebalo da preduzmete u procesu informisanja, istraivanja ili prijavljivanja za programe i stipendije. Otvorena vrata se realizuju u periodu otvorenih konkursa, tri puta nedeljno po dva sata, a prethodno najavljivanje ili zakazivanje nije potrebno. Tani termini su dostupni na sajtu Fondacije Tempus, u meniju Stipendije, na stranici Info dani i otvorena vrata: http://erasmusplus.rs/stipendije/info-dani-i-otvorena-vrata/ Vebinari o stipendijama Vebinari o stipendijama omoguavaju svim uesnicima da se iz svoje sobe i na svom raunaru informiu o mogu- nostima stipendiranja direktno, u prezentaciji o programima stipendiranja, uz mogunost da direktno postave pi- tanja i izloe svoje nedoumice. To je praktina opcija za sve koji bi eleli da posluaju prezentaciju o stipendijama ili bi voleli da nas posete u terminima otvorenih vrata i lino se informiu, a nisu iz Beograda. Ukoliko ste zainteresovani da uestvujete na vebinaru, moete popuniti prijavni formular na naem sajtu, a mi emo Vas imejlom obavestiti o terminu narednog vebinara: http://erasmusplus.rs/stipendije/vebinari/ Aktuelne informacije o stipendijama na sajtu Fondacije Tempus stipendije.erasmusplus.rs U meniju STIPENDIJE nalaze se relevantne informacije o mogunostima koje nude Erazmus+ i Erazmus Mundus programi za pojedince studente i nastavno i administrativno osoblje: u sekciji Otvoreni pozivi objavljujemo informacije o aktuelnim konkursima; u sekciji esto postavljena pitanja pronai ete odgovore na razliite nedoumice u vezi sa tim programima; u sekciji Iskustva alumnista moete da proitate stavove i iskustva nekih kolega koji su bili korisnici stipendija tih programa; u sekciji Info dani i otvorena vrata i u Kalendaru na naem sajtu pronai ete informacije o info danima za studente, koje organizujemo na univerzitetima i fakultetima irom Srbije, i o naim ueima na razliitim do- gaajima, na kojima emo govoriti o mogunostima stipendiranja.Takoe, u istoj rubrici na sajtu moete da se informiete o terminima otvorenih vrata koja organizujemo za studente u prostorijama nae kancelarije; u sekciji Publikacije pogledajte broure korisne za mobilnost; u sekciji Ostale stipendije pronai ete informacije o drugim programima i nainima stipendiranja. Takoe, u posebnoj sekciji sajta, u meniju CEEPUS, dostupne su sve relevantne informacije o ovom programu.
 12. 12. 22 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost 23 BiltennacionalnogcentraEuroguidancemree Karijeraimobilnost Erazmus+ je aktuelni program Evropske unije name- njen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja, mla- dih i sporta na osnovu finansiranih projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Ovaj program je praktino nasledio i objedinio ranije programe Evropske unije u kojima je Srbija uestvovala Tempus, Program za celo- ivotno uenje, Mladi u akciji i Erazmus Mundus i name- njen je kako pojedincima, tako i institucijama i orga- nizacijama. Aktivnosti Euroguidance mree, koje su do sada bile deo Programa za celoivotno uenje, od 2014. godine ine deo programa Erazmus+, uz aktivnosti jo nekoliko mrea, kao to su Eurydice i eTwinning. Vie informacija o ovom programu moete pronai na sajtu FondacijeTempus Erazmus+ kancelarije u Srbiji: http://erasmusplus.rs/erazmusplus/o-programu/ Erazmus+ Eurydice mrea eTwinning U okviru Fondacije Tempus od 2014. godine nalazi se i nacionalna jedinica Eurydice mree. Ova mrea pru- a informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi i ini je 41 nacionalna jedinica sa seditem u 37 zemalja koje uestvuju u programu Erazmus+. PutemEurydicemreeprikupljajusepodaciotomekako su pitanja znaajna za sistem obrazovanja regulisana u razliitim zemljama Evrope. Na osnovu prikupljenih podataka, Mrea izdaje brojne publikacije (tematski izvetaji, serije Podaci i brojevi, serije kljunih podataka i komparativne studije). Osim publikacija, preko Eury- dice mree moete pristupiti sveobuhvatnim opisima obrazovnih sistema drava koje su deo mree, i to oda- birom pregleda drave ili teme. Sve informacije su do- stupne na engleskom jeziku, a u pojedinim sluajevima i na drugim evropskim jezicima. Vie informacija moete pronai na: http://erasmusplus.rs/evropske-mreze/eurydice/ eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u kolskim i predkolskim ustanovama irom Evrope sa ciljem da im omogui da zajedniki osmiljavaju i spro- vode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prak- se, povezuju uenike i obogauju nastavu. eTwinning portal promovie saradnju kola u Evropi i ire putem upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologi- ja, pruajui pri tome pomo, podrku i gotove alate. Korienje portala je besplatno i bezbedno, a portal je namenjen iskljuivo zaposlenima u predkolskim usta- novama, osnovnim i srednjim kolama. Uitelji, nastav- nici, vaspitai, bibliotekari, pedagozi, psiholozi, profe- sori u Srbiji mogu se registrovati na eTwinning portalu i pridruiti se zajednici eTvinera. eTwinning Nacionalni tim za podrku u Srbiji postoji od 2014. godine i sastavni je deo Fondacije Tempus. Nje- gov zadatak je da prui informacije, pomo i podrku zaposlenima i kolama i predkolskim ustanovama koji su zainteresovani za rad na portalu. Vie informacija je dostupno na: http://erasmusplus.rs/evropske-mreze/etwinning/
 13. 13. www.euroguidance.rs Fondacija Tempus Euroguidance centar euroguidance@tempus.ac.rs Terazije 36, Beograd Tel: 011/33 42 430